PORTFOLIO

PERKEMBANGAN MURID
PRA SEKOLAH

NAMA MURID :_________________________________________________

MAKLUMAT MURID
Nama

:

Tarikh Lahir :
Jantina

:

Keturunan

:

Tempat Lahir :
Nama Bapa :
Nama Ibu

:

STANDARD PRESTASI
KEMAHIRAN MEMBACA

STANDARD PRESTASI
Tahap Pendidikan: Prasekolah
Kemahiran: Kemahiran Membaca
1. Matlamat Pendidikan Prasekolah:
Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam
semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk
sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.
2. Objektif Kurikulum Prasekolah (Kemahiran Membaca):
Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan
kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi.
3. STANDARD TERAS KEMAHIRAN MEMBACA
BAND 1*
Boleh mengenal
dan menyebut
huruf vokal,
konsonan kecil
dan huruf besar
dengan tepat,
konsisten, jelas dan
tanpa bantuan.

BAND 2*
Boleh mencantum
suku kata menjadi
perkataan yang
bermakna dan
membaca dengan
betul, jelas, konsisten
dan tanpa bantuan.

BAND 3*
Boleh membaca dan
memahami perkataan
dan rangkai kata
dengan betul, jelas,
konsisten dan tanpa
bimbingan.

BAND 4*
Boleh membaca dan
memahami ayat
mudah dalam teks
dengan jelas, lancar,
betul, konsisten dan
tanpa bimbingan.

KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 1
KEMAHIRAN MEMBACA
Nama :_________________________________
Kelas

:_________________________________

Tarikh :_________________________________

Mengenal dan menyebut huruf
Mengenal dan menyebut huruf vokal/ konsonan kecil dan
besar
(Huruf –huruf vokal)
a

e

e

i

o

u

Catatan
Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________

(Huruf-huruf konsonan kecil)

_______________________
_______________________

m

p

d

y

_______________________

n

t

r

l

_______________________

q

g

h

k

_______________________
Tindakan susulan :

Huruf-huruf konsonan besar)
Z

C

L

F

X

H

Y

K

D

Tandatnagan guru :
...........................................
(

)

KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 2
KEMAHIRAN MEMBACA
Nama :_________________________________
Kelas

:_________________________________

Tarikh :_________________________________

Latihan membaca perkataan

catatan

Latihan membaca perkataan kv + kv

Skor : _______/ 10

gi

+

gi

=

to

+

pi

=

Refleksi guru :

ba

+

ju

=

_______________________

ku

+

da =

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Mencantum suku kata (KV+KVK) menjadi perkataan
bermakna.

_______________________
Tindakan susulan :

+

+

=

kasut

+

=

gelas

+

=

reban

Tandatnagan guru :
...........................................
(

)

KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 3
KEMAHIRAN MEMBACA
Nama :_________________________________
Kelas

:_________________________________

Tarikh :_________________________________

Membaca dan memahami perkataan dan
rangkai kata
katak

darah

bakul

lampu

perut

kipas

tukul besi

bola sepak

guru besar

roti jala

Catatan
Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :
...........................................
(

)

KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 4
KEMAHIRAN MEMBACA
Nama :_________________________________
Kelas

:_________________________________

Tarikh :_________________________________

Membaca dan memahami ayat

Catatan
Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
Ini epal.
Ini epal merah.
Epal merah manis.

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Epal merah ini sedap.

_______________________

Saya suka makan epal.

Tindakan susulan :

Contoh soalan untuk menguji pemahaman
murid.
1) Apakah buah ini
2) Apakah warna epal ini
3) Apakah rasa epal ini

Tandatnagan guru :
...........................................
(

)

PENCAPAIAN STANDARD PERSTASI 2009
KOMPONEN

: Bahasa Melayu

KEMAHIRAN

: Membaca Pra Sekolah

NAMA MURID

:

KELAS

:

BIL. KE :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PENCAPAIAN
STANDARD
PRESTASI

CATATAN GURU

GRAF PERKEMBANGAN MURID
KEMAHIRAN MEMBACA PRA SEKOLAH
NAMA PELAJAR

:

BAND
4

3

2

1

Bil. Ke :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PELAPORAN
NAMA

:_______________________________________________

TARIKH

:_______________________

Kemahiran

Membaca

Laporan Akademik

STANDARD PRESTASI
KEMAHIRAN MENGIRA
PRA SEKOLAH

STANDARD PRESTASI
Tahap Pendidikan: Prasekolah
Kemahiran: Kemahiran Mengira
2. Matlamat Pendidikan Prasekolah:
Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam
semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk
sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah
2. Objektif Kurikulum (Kemahiran Mengira Pra Sekolah)
Meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran proses sains
Berfikir secara logik matematik melalui manipulasi objek secara konkrit
Memperkembangkan sikap ingin tahu dan suka menyiasat dan
memperkembangkan kemahiran menyelesaikan masalah dalam
kehidupan seharian.
3. STANDARD TERAS KEMAHIRAN MENGIRA PRA SEKOLAH

BAND 1*

BAND 2*

BAND 3*

BAND 4*

Murid boleh:
Murid boleh:
Murid boleh:
Murid boleh:
Mengelas
Memahami
Memahami
Memahami
konsep
mengikut ciri-ciri
konsep
konsep ukuran
penambahan
Menseriasikan
nombor
Meneroka alam
objek
kurang atau
dan penolakan
sekitar, situasi
Mengenal
lebih
Mengenal dan
dan peristiwa
nombor 0-10
Mengetahui
menggunakan
yang berlaku di
konsep
persekitaran
simbol (+), (-)
nombor 10-20
dan (=).
untuk
Mengetahui
menyelesaikan
konsep 20,30,
masalah
40 dan 50

KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 1
KEMAHIRAN MENGIRA
Nama :_________________________________
Kelas

:_________________________________

Tarikh :_________________________________

Kira dan tulis

catatan
Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
Jawapan:____________

_______________________
_______________________
_______________________
Tindakan susulan :

Jawapan:_________________
Tandatnagan guru :
...........................................
(

)

KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 1
KEMAHIRAN MENGIRA
Nama :_________________________________
Kelas

:_________________________________

Tarikh :_________________________________

Padamkan gambar

Catatan
Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :
...........................................
(

)

KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 2
KEMAHIRAN MENGIRA
Nama :_________________________________
Kelas

:_________________________________

Tarikh :_________________________________

Memahami konsep nombor

Catatan
Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :
...........................................
(

)

KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 3
KEMAHIRAN MENGIRA
Nama :_________________________________
Kelas

:_________________________________

Tarikh :_________________________________

Konsep Penambahan

Catatan
Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :
...........................................
(

)

KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 3
KEMAHIRAN MENGIRA
Nama :_________________________________
Kelas

:_________________________________

Tarikh :_________________________________

Konsep tolak

Catatan

Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :
...........................................
(

)

KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 4
KEMAHIRAN MENGIRA
Nama :_________________________________
Kelas

:_________________________________

Tarikh :_________________________________

Konsep ukuran

Catatan
Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

=

=

Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :
...........................................
(

)

KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 4
KEMAHIRAN MENGIRA
Nama :_________________________________
Kelas

:_________________________________

Tarikh :_________________________________

Kira haiwan

Catatan
Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :
...........................................
(

)

PENCAPAIAN STANDARD PERSTASI 2009
KOMPONEN

: Matematik

KEMAHIRAN

: Mengira Pra Sekolah

NAMA MURID

:

KELAS

:

BIL. KE :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PENCAPAIAN
STANDARD
PRESTASI

CATATAN GURU

GRAF PERKEMBANGAN MURID
KEMAHIRAN MENGIRA PRA SEKOLAH
NAMA PELAJAR

:

BAND
4

3

2

1

Bil. Ke :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PELAPORAN
NAMA

:_______________________________________________

TARIKH

:_______________________

Kemahiran

Mengira

Laporan Akademik

STANDARD PRESTASI
KEMAHIRAN MENULIS
PRA SEKOLAH

STANDARD PRESTASI
STANDARD PRESTASI
Tahap Pendidikan: Prasekolah
Kemahiran: Kemahiran Menulis
3. Matlamat Pendidikan Prasekolah:
Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam
semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk
sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.
4. Objektif Kurikulum (Kemahiran Menulis)
Murid dilatih untuk menguasai motor halus sehingga boleh menulis huruf dan
perkataan seterusnya menulis ayat mudah
3. STANDARD TERAS KEMAHIRAN MENULIS

BAND 1*

BAND 2*

BAND 3*

BAND 4*

Murid boleh
memegang
pensel/alat tulis dan
berupaya membentuk
corak mengikut arah
yang betul.

Murid berkebolehan
menulis huruf besar
dan huruf kecil
dengan betul dan
menyambung huruf
untuk membina suku
kata yang bermakna.

Murid berkebolehan
menulis huruf untuk
membentuk suku kata
dengan betul dan
menyambung dua dan
tiga suku kata bagi
membentuk perkataan
mudah dan rangkai
kata yang bermakna.

Murid berkebolehan
menulis perkataan
untuk membina ayat
mudah dan menulis
cerita , sekurangkurangnya tiga ayat.

KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 1
KEMAHIRAN MENULIS
Nama :_________________________________
Kelas

:_________________________________

Tarikh :_________________________________

Lukis mengikut corak

Catatan
Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :
...........................................
(

)

KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 1
KEMAHIRAN MENULIS
Nama :_________________________________
Kelas

:_________________________________

Tarikh :_________________________________

Sambung garisan

Catatan
Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :
...........................................
(

)

KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 2
KEMAHIRAN MENULIS
Nama :_________________________________
Kelas

:_________________________________

Tarikh :_________________________________

Menulis huruf besar dan kecil

catatan
Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :
...........................................
(

)

KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 2
KEMAHIRAN MENULIS
Nama :_________________________________
Kelas

:_________________________________

Tarikh :_________________________________

Isi tempak kosong

Catatan
Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :
...........................................
(

)

KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 2
KEMAHIRAN MENULIS
Nama :_________________________________
Kelas

:_________________________________

Tarikh :_________________________________

Menulis huruf kecil bagi huruf besar

Catatan
Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :
...........................................
(

)

KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 2
KEMAHIRAN MENULIS
Nama :_________________________________
Kelas

:_________________________________

Tarikh :_________________________________

Membina perkataan

Catatan
Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :
...........................................
(

)

KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 3
KEMAHIRAN MENULIS
Nama :_________________________________
Kelas

:_________________________________

Tarikh :_________________________________

Membentuk suku kata

Catatan
Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :
...........................................
(

)

KOMPONEN BAHASA MELAYU
INSTRUMEN BAND 4
KEMAHIRAN MENULIS
Nama :_________________________________
Kelas

:_________________________________

Tarikh :_________________________________

Membina ayat

Catatan
Skor : _______/ 10

Refleksi guru :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Tindakan susulan :

Tandatnagan guru :
...........................................
(

)

PENCAPAIAN STANDARD PERSTASI 2009
KOMPONEN

: Bahasa Melayu

KEMAHIRAN

: Menulis pra sekolah

NAMA MURID

:

KELAS

:

BIL. KE :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PENCAPAIAN
STANDARD
PRESTASI

CATATAN GURU

GRAF PERKEMBANGAN MURID
KEMAHIRAN MENULIS PRA SEKOLAH
NAMA PELAJAR

:

BAND
4

3

2

1

Bil. Ke :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PELAPORAN
NAMA

:_______________________________________________

TARIKH

:_______________________

Kemahiran

Menulis

Laporan Akademik

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful