Anda di halaman 1dari 122

TEKNIK PENGAJARAN PRASEKOLAH

6/11/2013

FAA/PRA3102

TEKNIK PENGAJARAN PRASEKOLAH


Konsep dan kepentingan teknik pengajaran
6/11/2013 FAA/PRA3102 2

KAEDAH

Mangantar Simanjuntak (1982) : satu rencana (prosedur) yang menyeluruh untuk mengajar sesuatu bahan bahasa, yang secara keseluruhannya mestilah didasarkan kepada pendekatan yang digunakan. Parera (1986) : satu rancangan menyeluruh untuk menyampaikan secara teratur bahan-bahan bahasa, tidak ada bahagianbahagiannya yang saling bertentangan dan semuanya berdasarkan kepada pendekatan Ishak Ramly (2006) : satu rancangan apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan situasi bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran.

TEKNIK
Kamus Dewan (edisi ketiga) :
kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik, karang-mengarang dan sebagainya.

Edward M. Anthony :
satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu.

Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz :


pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah yang digunakan untuk mencapai sesuatu objektif.

KAEDAH & TEKNIK PENGAJARAN PRASEKOLAH

Kaedah bersifat prosedur dan teknik merupakan pelaksanaan kaedah dalam kelas
6/11/2013 FAA/PRA3102 5

Jenis-jenis teknik :
(menurut Kamarudin Hj. Husin,1988 )

1. Teknik main peranan 2. Teknik permainan bahasa 3. Teknik latih tubi 4. Teknik bercerita 5. Teknik inkuiri 6. Teknik perbahasan 7. Teknik kuiz 8. Teknik sumbangsaran 9. Teknik soal jawab 10.Teknik simulasi 11.Teknik drama 12.Teknik perbincangan

TEKNIK PENGAJARAN PRASEKOLAH


Tunjuk cara Penerangan Menggalak Memuji Maklum balas Mendengar modelling Penyoalan Membaca Mengingat semula Menyanyi Mencadang Memberi tahu Memberi arahan Berasaskan tugasan
FAA/PRA3102 7

6/11/2013

TEKNIK PENGAJARAN PRASEKOLAH


scaffolding Sharing & constructing attending promting Tunjuk cara Mendengar modelling Simulasi/main peranan Membaca Mengingat semula/refleksi Menyanyi Bercerita Memberi tahu memuji menggalak
8

6/11/2013

FAA/PRA3102

Tunjuk Cara
Guru hendaklah mengenal pasti tajuk, objektif dan kandungan demontrasi.
Terangkan kepada kanak-kanak tujuan demontrasi, peranan kanakkanak dan tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh kanak-kanak selepas demontrasi.
6/11/2013 FAA/PRA3102 9

Tunjuk Cara
Rancang strategi yang menarik. Guru dan kanak-kanak hendaklah mengikut peraturan yang ditetapkan. Selepas demontrasi guru boleh mengadakan sesi perbincangan.
6/11/2013 FAA/PRA3102 10

Teknik tunjuk cara sesuai digunakan terutama dalam proses pengajaran yang memerlukan kanak-kanak mempelajari dengan menggunakan langkah-langkah yang betul dan sempurna. Di samping menunjuk cara, kanakkanak diminta untuk menerangkannya melalui bahasa yang baik. Sebelum kanak-kanak menunjuk cara, guru perlulah menerangkan maksud tunjuk cara tersebut dan perkaraperkara yang harus dicakapkan.

Teknik penyelesaian masalah teknik pembelajaran yang dilaksanakan di bawah penyeliaan guru. Kanakkanak diberi masalah dan cuba menyelesaikan masalah tersebut. Teknik latih tubi pengulangan fakta-fakta yang telah dipelajari. Tujuannya adalah untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran tersebut dan di samping itu, untuk menjamin kekekalannya.

Teknik permainan bahasa guru membentuk satu situasi yang memerlukan kanak-kanak menggunakan bahasa yang ada pada mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas permainan yang diberi.

SIMULASI/MAIN PERANAN
Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan. Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip.

6/11/2013

FAA/PRA3102

14

pelakon-pelakon cuba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada kepada pelajarpelajar lain supaya mempraktikkan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan. Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem, televisyen, mendengar rakaman dan sebagainya.
6/11/2013 FAA/PRA3102 15

SIMULASI/MAIN PERANAN

Teknik main peranan teknik yang melibatkan gambaran-gambaran murid terhadap sesuatu situasi atau keadaan dan melakonkannya tanpa sebarang bantuan skrip. pengalaman secara spontan.
6/11/2013 FAA/PRA3102 16

NYANYIAN
menyanyi adalah salah satu strategi yang boleh menarik minat murid. murid minat dan gemar menyanyi / mengikut melodi serta membuat pergerakan. boleh diaplikasi dalam kebanyakan tunjang pengajaran pilihan sebaiknya lagu yang pendek dan berulang-ulang boleh diiringi alat muzik atau perkusi
6/11/2013 FAA/PRA3102 17

NYANYIAN
gunakan carta lagu untuk sepadukan dengan kebolehan membaca atau mengenal seni kata nyanyian tidak kaku; sepadukan nyanyian dengan pergerakan kreatif/ sambil menari/ membuat pergerakan mengikut seni kata guru perlu membuat tunjukcara / sama-sama membuat pergerakan

6/11/2013

FAA/PRA3102

18

PENERANGAN
Penjelasan sesuatu idea atau konsep kepada murid dengan bahasa dan cara yang sesuai dengan kebolehan mereka. Guna laras bahasa kanak-kanak. Faktor gaya bahasa , kejelasan suara dan intonasi penting dalam penyampaian penerangan. Gaya bahasa bertutur dengan kanak-kanak adalah berbeza dengan orang yang lebih dewasa.
6/11/2013 FAA/PRA3102 19

PENERANGAN
Penerangan dibuat dalam suasana murid dalam keadaan bersedia untuk mendengar dan disampaikan dengan suara yang jelas. Ulangan kadang-kadang diperlukan untuk memastikan maklumat diterima dengan berkesan.

6/11/2013

FAA/PRA3102

20

Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan, tetapi adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar.
6/11/2013 FAA/PRA3102 21

PENYOALAN/SOAL JAWAB

Soalan jenis bercapah / konvergen menggalakkan kemahiran berfikir. Memandu untuk mencapai objektif penyoalan. Menyoal mengikut aras yang sesuai. Mempunyai hentian untuk memberi masa murid memikirkan jawapan Bertujuan memperluaskan idea. Sebarkan soalan kepada semua murid. Layan jawapan dengan memberi pujian dan galakan Mencabar sesuatu jawapan yang difikir betul / salah
6/11/2013 FAA/PRA3102 22

PENYOALAN/SOAL JAWAB

PENYOALAN/SOAL JAWAB
Mendorong / menggalakkan pemikiran

semula. Berfokus daripada soalan umum kepada yang khusus. Pembentukan soalan jelas dari segi aras, frasa, dan maksud. Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan.
6/11/2013 FAA/PRA3102

23

PENYOALAN/SOAL JAWAB
Kepentingan Penyoalan 1. Menambah daya ingatan dan pengetahuan. 2. Guru dapat kesan tahap mana pengetahuan murid. 3. Meningkatkan rapport guru dan murid. 4. Perkembangan pengetahuan secara berperingkat dari yang mudah ke isu yang kompleks. 5. Mengesan sikap individu atau kumpulan murid terhadap isu atau subjek
6/11/2013 FAA/PRA3102 24

Teknik soal jawab


teknik yang kerap digunakan oleh guru. mewujudkan interaksi antara guru dengan kanak-kanak. Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru bertanyakan soalan dan kanakkanak akan menjawab soalan tersebut. Mempunyai aras kesukaran soalan
6/11/2013 FAA/PRA3102 25

Berasaskan Tugasan (Task- based)


Berasaskan pendekatan komunikatif dan menggalakkan murid berkomunikasi untuk melaksanakan sesuatu tugasan mengikut masa Arahan guru perlu jelas dan berfokus supaya murid mudah dapat mengikuti peraturan melaksanakan tugasan Penegasan masa penting supaya tugasan dapat dibuat mengikut masa Tugasan boleh dibuat antara pasangan murid atau antara kumpulan murid Tugasan boleh berbentuk pertandingan atau persaingan antara individu atau kumpulan
6/11/2013 FAA/PRA3102 26

Berasaskan Tugasan (Task- based)


Guru boleh adakan hadiah/ token atau ganjaran untuk motivasikan murid Dapat meningkatkan rapport guru--murid dan murid--murid Perkembangan pengetahuan secara berperingkat , bermula dari tugasan mudah kepada tugasan yang lebih kompleks Guru berperanan sebagai pemudahcara dan memberi motivasi Contoh tugasan: melengkapkan gambar, model, puzzle, mencari jalan pulang, explore race, penyelesaian masalah
6/11/2013 FAA/PRA3102 27

Merupakan salah satu teknik yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar.
6/11/2013 FAA/PRA3102 28

BERCERITA

BERCERITA
Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya tidak mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan.
6/11/2013 FAA/PRA3102 29

TEKNIK BERCERITA Guru memilih cerita yang sesuai dengan kanak-kanak dan isi pengajaran yang hendak disampaikan. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa dan berikan penekanan kepada aspekaspek bahasa yang hendak diajarkan.
6/11/2013 FAA/PRA3102 30

Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita


Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid. sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. Guru perlu hafazkan frasa atau ayat-ayat penting untuk melicinkan penceritaan. Latih bercerita seolah-olah guru berada di hadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. Guru boleh menggunakan BBM - kad gambar atau gambar bersiri, gambar kartun, keratan akhbar dan keratan majalah , objek-objek sebenar atau kostum yang sesuai. Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan.
FAA/PRA3102 31

6/11/2013

Kepentingan Teknik Bercerita


memotivasikan murid-murid untuk minat belajar dalam suasana yang menggembirakan; Pembelajaran yang berlaku melalui cerita adalah lebih kekal dan diingati lebih lama. Nilai-nilai murni boleh diterapkan ke dalam ceritacerita tersebut Setengah-setengah cerita dapat melibatkan murid-murid secara aktif. bercerita boleh menjadi suatu strategi pengajaran yang memusatkan kepada murid-murid;
6/11/2013 FAA/PRA3102 32

Kepentingan Teknik Bercerita


Cerita yang bertema moral dapat membantu muridmurid menghayati nilai-nilai murni. Ini adalah kerana murid-murid belajar melalui peniruan watak-watak baik yang ditonjolkan dalam cerita; Cerita dapat mengurangkan masalah disiplin secara tidak langsung kerana murid-murid yang tertarik kepada cerita ingin mendengar dengan teliti dan dengan itu tidak mungkin akan menimbulkan masalah disiplin; dapat memperluaskan pengalaman murid jika cerita itu dapat dikaitkan dengan kehidupan seharian; meningkatkan lagi kemahiran mendengar murid dan daya kreativiti murid-murid
6/11/2013 FAA/PRA3102 33

Lakonan/ Drama
Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus, elektif dan audiolingual. Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa, unsur paralinguistik (jeda, nada dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka, gerak tangan, kepala dan dll) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan.
6/11/2013 FAA/PRA3102 34

Lakonan/ Drama
Penggunaannya dapat mendorong dan merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya. Murid bebas meluahkan sesuatu, membuat penemuan, memberi dan berkongsi sesuatu. Lakonan/ drama berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid, di samping dapat menyuburkan sahsiah dan keyakinan murid.
6/11/2013 FAA/PRA3102 35

Menerang
Kebolehan guru menjelaskan sesuatu objektif, isi pelajaran, idea, konsep, gagasan, pemikiran dan sebagainya dengan bahasa atau isyarat yang mudah difaham. Teknik Penerangan: Ada persediaan. Ikut urutan.

6/11/2013

FAA/PRA3102

36

Menerang
Suara yang kuat dan jelas. Bahasa yang baik, jelas dan ayat yang tersusun. Tulisan yang terang dan besar. Menggunakan mimik muka, body language. Ada interaksi atau maklum balas daripada kanak-kanak. Menggunakan ABM. Bersoal jawab dan penilaian.
6/11/2013 FAA/PRA3102 37

Menggalak
Galakkan kebebasan dalam diri kanak-kanak. Guru perlu tahu masa yang sesuai untuk memberi kebebasan kepada mereka. Galakkan kanak-kanak mencuba perkaraperkara baru dan sanggup menerima cabaran. Bincang dengan kanak-kanak berkaitan pelbagai dimensi. Tumpukan perkara yang kanak-kanak dapat lakukan dengan baik.
6/11/2013 FAA/PRA3102 38

Menggalak
Galakkan kanak-kanak melukis gambar dan bercerita berkenaan diri mereka.

Galakkan kanak-kanak membuat buku Diri Saya. Minta mereka melukis gambar keluarga, rumah, kawan, sekolah, perkara yang disukai dan tidak disukai, dan sebagainya.
6/11/2013 FAA/PRA3102 39

Memuji
Kanak-kanak belajar melalui pujian dan pengukuhan. Pengalaman positif dan pujian menggalakkan kanak-kanak belajar di samping membina keyakinan diri. Berikan kanak-kanak banyak senyuman dan peneguhan positif. Puji dan beri peneguhan kepada kanak-kanak supaya mereka tahu yang diri mereka dihargai.
6/11/2013 FAA/PRA3102 40

Teknik dan jenis memberi pujian


Senyuman Pujian Hadiah Ganjaran Penghormatan Sentuhan Isyarat
FAA/PRA3102 41

6/11/2013

Maklum balas
Benarkan kanak-kanak membuat keputusan sendiri dan memikul tanggungjawab. Jangan menegur kanak-kanak secara negatif atau yang menyakitkan hati mereka di khalayak ramai dan jangan benarkan kanak-kanak merendahkan diri sendiri ataupun orang lain.
6/11/2013 FAA/PRA3102 42

Mendengar
Kemahiran mendengar penting bagi kanakkanak. Guru sebaiknya memberi arahan kepada kanak-kanak mengikut arahan pertama, seterusnya dan akhir, supaya anak-anak mudah memahaminya;

6/11/2013

FAA/PRA3102

43

Mendengar
Meneka bunyi Mengajuk bunyi Mengecam dan menyebut semula. Pengalaman mengikut arahan. Mendengar dan memberi gerak balas. Permainan menyambung cerita. Mendengar cerita melalui headphone. Bersoal jawab.
FAA/PRA3102 44

6/11/2013

Mengingat semula (refleksi)


Menggalakkan murid merenung, imbas kembali pengalaman Gabungan pengetahuan dan pengalaman murid. Semasa memulakan tajuk baru / memahami konsep dan pengukuhan. Memberi makna kepada pengalaman dan pengetahuan yang pernah murid dilalui
6/11/2013 FAA/PRA3102 45

Modeling
Jangan harapkan kanak-kanak itu sempurna. Tunjukkan kepada mereka bahawa tidak menjadi kesalahan apabila mereka gagal dan bantu mereka belajar menyelesaikan kesilapan serta belajar melalui kesilapan. Minta kanak-kanak bercakap berkenaan kebaikan kawannya dan tulis atas poster.

6/11/2013

FAA/PRA3102

46

Modeling
Guru membuat percontohan terhadap sesuatu situasi untuk ditiru oleh murid secara langsung atau mempraktikkan amalan baik supaya menjadi ikutan secara tidak langsung oleh murid atau guru gunakan percontohan watak orang lain sebagai model. Modeling boleh dilakukan dalam situasi sebenar, melalui penceritaan, menggunakan gambar atau tayangan video Modeling amalan baik oleh guru hendaklah secara berterusan seperti cara bercakap atau penampilan diri Murid hilang kepercayaan jika guru cakap tak serupa bikin
6/11/2013 FAA/PRA3102

47

Modeling
Pilih kanak-kanak yang terbaik bagi setiap minggu. Buat satu poster besar berkenaan kanak-kanak yang mengandungi gambar, aktiviti kegemaran, binatang kesayangan dan sebagainya.

6/11/2013

FAA/PRA3102

48

Kedudukan kanak-kanak
Kedudukan kanak-kanak bergantung aktiviti yang dilakukan sama ada; Pengajaran secara kelas, Sosio emosi duduk keliling depan guru. Aktiviti kumpulan (duduk dalam kumpulan masing-masing).

6/11/2013

FAA/PRA3102

49

Menyoal
Kemahiran mencungkil jawapan daripada kanak-kanak dalam situasi pengajaran dan pembelajaran. Teknik Penyoalan: Aras atau jenis soalan hendaklah sesuai. Bahasa yang baik.

6/11/2013

FAA/PRA3102

50

Menyoal
Suara yang kuat. Soalan secara terbuka. Tunggu seketika. Fokus kepada kanak-kanak yang disoal. Soalan lisan dan bertulis. Jangan menjawab sendiri selepas menyoal.

6/11/2013

FAA/PRA3102

51

Menyoal
Terima semua jawapan. Jika seseorang kanak-kanak itu tidak dapat menjawab, soal murid yang lain. Soal dahulu kemudian sebut nama. Soal pada permulaan, pertengahan dan pada akhir pengajaran. Beri peneguhan.

6/11/2013

FAA/PRA3102

52

Membaca
Sebelum kanak-kanak boleh membaca mereka perlu mahir dalam aspek-aspek berikut;
Pendengaran Diskriminasi bentuk dan bunyi Penglihatan Mengingat Koordinasi mata dan tangan

6/11/2013

FAA/PRA3102

53

Membaca

Menyediakan sudut bacaan, buku bacaan yang menarik dan pelbagai.


6/11/2013 FAA/PRA3102 54

Memberi arahan

Bagi menyampaikan arahan yang berkesan, guru haruslah menguasai kemahiran membimbing, mengajar, pemudahcaraan, serta komunikasi secara lisan.
6/11/2013 FAA/PRA3102 55

Teknik berbincang/perbualan teknik pengajaran yang berbentuk perbualan dan dilakukan dalam kalangan kanak-kanak di bawah penyeliaan dan kawalan guru.

6/11/2013

FAA/PRA3102

56

Teknik brainstorming

Teknik yang berbentuk perbincangan Kanak-kanak digalakkan berfikir secara kreatif dan aktif untuk menghuraikan pendapatnya.
6/11/2013 FAA/PRA3102 57

KAEDAH & TEKNIK P&P PRASEKOLAH


TEKNIK PEMUDAHCARAAN
a.Scaffolding b. Prompting / cueing c. Penyoalan d. Sharing and constructing e. Extending bahasa dan idea f. Struktur kognitif g. Refleksi h. Mencabar i. Attending j. Dokumentasi
FAA/PRA3102

6/11/2013

58

Guru sebagai pemudahcara


Teknik yang digunakan oleh guru untuk membantu kanak-kanak mencapai matlamat pembelajaran melalui aktiviti yang telah dirancang dan disusun. Guru sebagai fasilitator berfungsi untuk mendidik, membimbing, memujuk, mengukuh, memberikan bantuan dan menolong kanakkanak mencapai matlamat pembelajaran yang dirancang melalui satu proses yang panjang.

6/11/2013

FAA/PRA3102

59

USAHA GURU SEBAGAI FASILITATOR/PEMUDAHCARA


Menjadikan senang (make easy ) Menggalak (promote) Mempercepat (expedite) Memudahkan (simplify) Membantu (assist) Menolong (help) Memaju (Advance)
FAA/PRA3102 60

6/11/2013

CIRI-CIRI FASILITATOR BERKESAN


SAHSIAH
Berkualiti dan memiliki ciri-ciri yang berkesan. Kecerdasan emosi yang stabil dan harmoni.

PROFESION
Bersifat profesional semasa menjalankan tugas.

TEKNOLOGI
Menggunakan teknologi yang sistematik dalam melaksanakan proses P&P.

6/11/2013

FAA/PRA3102

61

KEPENTINGAN TEKNIK PEMUDAHCARAAN

Memotivasikan kanak-kanak untuk belajar dan bercita-cita tinggi. Membantu kanak-kanak mencari penyelesaian yang dihadapi dalam pembelajaran. Membimbing kanak-kanak dalam menjalankan aktiviti bilik darjah dengan baik dan berkesan. Menolong kanak-kanak lemah/pandai dengan menyediakan pendidikan pemulihan dan pengayaan. Meneguhkan pembelajaran kanak-kanak dgn ganjaran dan pujian. Menyediakan bahan-bahan pengajaran yang mencabar. Menggunakan pelbagai strategi dan teknik pengajaran yang berkesan dan menyeronokkan bagi mencapai objektif pelajaran. Menyedarkan kanak-kanak untuk mencari dan menambah pengetahuan sendiri. Meneguhkan tingkah laku positif. Menghindarkan tingkah laku negatif secara terbuka, tidak terancam, tidak menghukum dan mesra.
6/11/2013 FAA/PRA3102 62

FIKIRKAN!
Apakah yang anda ketahui

tentang teknik pemudahcaraan? Bincangkan secara berkumpulan dan jelaskan dapatan kumpulan anda.
FAA/PRA3102 63

6/11/2013

KOMPONEN KEMAHIRAN PEMUDAHCARAAN UNTUK AKTIVITI PERBINCANGAN


Kemahiran menentukan struktur perbincangan Teknik memulakan perbincangan Teknik mengawal proses perbincangan
Teknik melibatkan murid menyertai aktiviti perbincangan Kemahiran lisan dan bukan lisan Teknik menyoal

Kemahiran mewujudkan suasana kondusif untuk perbincangan Kemahiran membimbing murid merumus dan membuat cadangan.

6/11/2013

FAA/PRA3102

64

Membina sesuatu sistem struktur untuk memanjat dgn tujuan membuat sesuatu kerja di tempat yang tinggi. Sistem struktur (bantuan) yang menyokong pelajar menjalankan aktiviti atau tugasan. Proses scaffolding bergerak dari komunikasi sosial luaran kepada proses metakognisi dalaman seseorang pelajar, mengembangkan penaakulannya supaya memikirkan dan memilih strategi yang berkesan untuk menyelesaikan masalah.

SCAFFOLDING

6/11/2013

FAA/PRA3102

65

SCAFFOLDING Dlm pemudahcaraan, scaffolding merupakan bantuan sosial dalam zon perkembangan proksimal dgn membahagikan aktiviti atau tugasan kpd beberapa langkah kecil mengikut peringkat kefahaman pelajar dan dimudahcarakan secara verbal sehingga berjaya.
6/11/2013 FAA/PRA3102 66

Scaffolding
Teknik memperkukuh secara bersepadu setiap potensi , umpama kerangka sebuah bangunan. Proses memberi sokongan kepada murid semasa mereka mencuba atau mempelajari sesuatu pengetahuan atau kemahiran. Pengalaman pembelajaran secara kolaboratif daripada guru dan rakan sebaya Bentuk bantuan -Tunjuk cara, Verbal dan Non-verbal beri galakan berinteraksi untuk mewujudkan persefahaman, kerjasama,keseimbangan emosi dan perkembangan bahasa; sedia menjadi peserta dalam kumpulan kanak-kanak;
6/11/2013 FAA/PRA3102 67

Scaffolding
memberi peneguhan untuk perkukuh konsep; memberikan motivasi & memberi dorongan; membantu mengikut kadar kebolehan murid; memberikan bantuan mengikut tahap yang diperlukan pada Zon Perkembangan Proksima (ZPD) menyoal untuk menggalakkan berfikir bagi menyelesaikan masalah / tugasan; menggalakkan berdikari Guru. bukan sebagai pemberi arahan

6/11/2013 FAA/PRA3102 68

PENYOALAN
Bertujuan memperluaskan idea. Soalan jenis bercapah/konvergen Memandu Mengikut aras pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan penilaian. Berfokus dari soalan umum ke khusus Pembentukan soalan jelas dari segi aras, frasa dan ada kejelasan. Mempunyai hentian untuk beri masa berfikir Sebaran kepada semua kanak-kanak Layanan jawapan sama ada pujian dan galakan. Mencabar (stereotype) sst yang difikirkan betul atau salah. Mendorong/menggalakkan pemikiran semula. Kaedah Socrates yang menggunakan satu siri soalan untuk membimbing murid menjalankan aktiviti dan tugasan 6/11/2013 FAA/PRA3102 69 langkah demi langkah sehingga mencapai objektif pelajaran.

ATTENDING(PELAYANAN)
Cara melayani dgn menggunakan bahasa yang tidak membimbangkan. Belaian melalui bahasa untuk mengelakkan rasa takut. Mesra, tidak menyergah, mengelakkan ancaman Melibatkan lisan positif, ulang dan kembangkan jawapan kanak-kanak Gerak isyarat Sentuhan Dapat meninggalkan kesan semangat ingin belajar, kanakkanak lebih positif, disiplin kelas terkawal, hubungan mesra dan yakin kerana dihargai. Tidak membuat penghakiman.

6/11/2013

FAA/PRA3102

70

ATTENDING
memberi perhatian dengan komunikasi mesra belaian melalui bahasa yang memujuk, tidak mengugut, tidak menyergah , tidak rasa terancam atau takut Kata-kata lisan yang menyokong ahaa, yaa, baik, bagus, cuba lagi, pandai Ulang atau perluas jawapan Gerak isyarat non-verbal spt. senyum, anggukan, tepuk tangan, tulis jawapan di papan tulis, tunjuk tanda bagus Sentuhan kepala, bahu atau bahagian belakang Tidak menghukum salah atau betul Situasi penuh kasih sayang Meninggalkan kesan positif, rasa dihargai diberi perhatian Didorong untuk menghasilkan yang terbaik

6/11/2013

FAA/PRA3102

71

PENSTRUKTURAN KOGNITIF
Guru membantu murid melalui komunikasi dgn membekalkan kerangka mental yg dapat membawa pemahaman terhadap pelajarannya. Guru membantu kanak-kanak utk memahami sst konsep dgn menggunakan potensi kognitif yang ada pd mereka. Melibatkan struktur pemikiran, aksi dan kepercayaan individu. Secara disedari dan tidak disedari. Melibatkan penerokaan idea atau pandangan.
6/11/2013 FAA/PRA3102 72

PENSTRUKTURAN KOGNITIF
Melibatkan pengalaman kanak-kanak Merangkumi alam fantasi kanak-kanak bagi menjelaskan sst konsep yg sesuai dgn pengalaman mereka. Dapat mendefinisikan sst. Melibatkan penerokaan persamaan yang terdapat pd sst idea atau konsep. Penyoalan yang terancang mengikut aras penyoalan dari pengetahuan kepada penilaian.
6/11/2013 FAA/PRA3102 73

PROMPTING/CUE (GALAK&SARAN)

Satu siri layanan guru untuk mencapai matlamat/objektif yang dikehendaki Lebih banyak memberikan pengesyoran sbg alternatif Banyak memberikan pandu arah supaya sst aktiviti lebih jelas dan tersusun
6/11/2013 FAA/PRA3102

74

PROMPTING
Satu cara layanan untuk mencapai matlamat Memberi pandu arah yang jelas dan tersusun Menggunakan pemujukan Lebih memberi pengesyoran beri teguran secara positif supaya tidak membunuh minat & semangat belajar memberi penyataan pandu/tunjuk hala dan "coaching guru mendengar secara aktif dan membuat maklum balas memberi penerangan dan arahan memberi motivasi

6/11/2013

FAA/PRA3102

75

SHARING & CONSTRUCTION


Berkongsi bersama-sama guru dan murid dlm mencapai objektif sst aktiviti Berkongsi untuk selesaikan masalah Guru sbg ahli kumpulan Guru memberikan klu Guru sebagai pemangkin Memperkukuh idea kanak-kanak.
6/11/2013 FAA/PRA3102 76

Sharing & Constructing


Memperkukuh idea murid Guru sebagai pemangkin Guru menjadi ahli kumpulan Guru-murid berkongsi untuk mencapai objektif Berkongsi selesaikan masalah Guru mencadang idea / petunjuk (clue) & murid buat keputusan
6/11/2013 FAA/PRA3102 77

REFLEKSI/REFLEKTING RENUNGAN KEMBALI


Satu kemahiran menggalakkan murid merenung kembali , imbas kembali sesuatu pengalaman dengan pengetahuan yang diajar. Renungan kembali penting semasa kita ingin memulakan tajuk baru, memahami konsep dan pengukuhan. Gabungan antara pengetahuan dan pengalaman murid. Dapat memberi makna kepada pengalaman dan pengetahuan yang pernah dilalui oleh murid.
6/11/2013 FAA/PRA3102

78

Menggalakkan tingkah laku yang diingini. Pujian dan kemesraan dpt meningkatkan pencapaian murid dan memupuk sikap yang positif Sentiasa menukar bentuk pengukuhan dari semasa ke semasa Pengukuhan positif lebih berkesan Selaras dgn umur, jantina dan peringkat sosial kanak-kanak Menggalakkan murid mencuba dengan lebih giat Meningkatkan prestasi
6/11/2013 FAA/PRA3102

Pengukuhan

79

Komponen kemahiran pengukuhan


Lisan positif Gerak isyarat positif Dampingan Sentuhan Penggunaan jawapan murid Elakkan;
Lisan negatif Tiada pengukuhan
6/11/2013 FAA/PRA3102 80

VARIASI RANGSANGAN
Satu kemahiran mempelbagaikan cara P&P dgn tujuan mewujudkan dan mengekalkan minat murid. Mengubah rangsangan yg digunakan mengikut maklum balas murid Mewujudkan peluang bagi murid-murid memenuhi naluri ingin tahu melalui penjelajahan dan penyiasatan Pengajaran lebih menarik dan menyeronokkan Murid berpeluang menggunakan pelbagai deria mereka dan dapat menajamkan kefahaman mereka terhadap sst konsep.
6/11/2013 FAA/PRA3102 81

KOMPONEN VARIASI RANGSANGAN

Pergerakan Pergerakan anggota Perubahan suara Perubahan fokus deria Bentuk penglibatan lisan Penglibatan fizikal.
FAA/PRA3102 82

6/11/2013

TUGASAN
Rancang satu sesi pengajaran slot dengan menunjukkan aplikasi pelbagai kaedah dan teknik.

6/11/2013

FAA/PRA3102

83

PENGELOLAAN AKTIVITI PRASEKOLAH

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah boleh dikendalikan melalui tiga strategi;
Aktiviti kelas Aktiviti kumpulan Aktiviti individu

AKTIVITI KELAS

Mendengar cerita Refleksi Perhimpunan kelas

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI KELAS
Perbualan pagi/circle time Nyanyian dan pergerakan Lakonan eksperimen Projek lawatan

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI KELAS
Semua murid menjalankan aktiviti yang sama serentak Pemupukan kemahiran sosial. Pemupukan nilai murni Pemupukan kemahiran berfikir

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Tujuan perhimpunan kelas


Memberi arahan dan pesanan Perbualan pagi Menunjukkan hasil kerja murid Rumusan selepas pembelajaran Penerangan Nyanyian / gerakan Bersoaljawab

Penyampaian pengajaran guru kepada seluruh kelas. Guru mengajar isi pelajaran yang sama, masa yang sama serta memberi latihan @ kerja yang sama kepada semua murid dalam kelasnya. Dinamakan kaedah seluruh kelas.

RASIONAL DAN KELEBIHAN PENGAJARAN SECARA KELAS

1. Guru dapat jimatkan masa dan tenaga. 2. Ramai murid-murid yang suka belajar bersamasama. 3. Murid-murid yang belajar bersama-sama merasa lebih seronok daripada belajar seorang diri. 4. Pengunaan pengajaran secara kelas dengan cara yang baik akan melibatkan setiap murid menyertai aktiviti pembelajaran yang sama. 5. Boleh melatih murid-murid yang sederhana dan lambat mencontohi rakan-rakan sekelas yang cerdas.

KELEMAHAN PENGAJARAN SECARA KELAS.

1. Perkembangan murid dari segi intelek, rohani, sosial dan jasmani adalah berbeza antara satu sama lain. 2. Kaedah seluruh kelas ini melibatkan banyak aktiviti pengajaran guru seperti penerangan demonstrasi.

3. Pengunaan pengajaran secara kelas tidak akan memberi penilaian secara objektif.
4. Tidak membolehkan guru memberi perhatian kepada setiap individu dalam kelas 5. Tidak sesuai kerana murid-murid dalam kelas mempunyai kebolehan yang berbeza-beza.

A First Book Of Teaching ( Nancy Catty )

Prinsip Melaksanakan Pengajaran Secara Kelas

1. Memahami jelas & tepat apa yang hendak diajar. 2. Menyediakan ABM yang diperlukan. 3. Menggunakan ABM secara berkesan.

4. Ajarkan semua murid dalam kelas. Elak daripada menumpukan perhatian pada individu tertentu sahaja.
5. Bertenang, berkeyakinan dan berlagak semulajadi semasa mengajar. 6. Melibatkan semua murid dalam kelas dengan menyertai aktiviti pembelajaran secara aktif.

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN SECARA KELAS


Set Induksi: Penerangan konsep

Perkembangan: Menggunakan pendekatan yang Bersesuaian Penutup: Kesimpulan dan Rumusan pembelajaran

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI KUMPULAN
Dijalankan secara kolaboratif / usahasama untuk menjalankan aktiviti sama Menjalankan aktiviti sama atau berbeza / bertukar aktiviti selepas satu tempoh masa.

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI KUMPULAN
Pengelolaan aktiviti secara kumpulan Bilangan ahli kumpulan antara 5-8 orang Kanak-kanak menjalankan aktiviti yang sama pada setiap stesen.

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI KUMPULAN
Pembelajaran secara kolaboratif Pembelajaran melalui rakan sebaya Penekanan kepada proses penghasilan bukan hasil terakhir Proses pemupukan kemahiran sosial dan penyelesaian masalah

AKTIVITI KUMPULAN

Contoh aktiviti kumpulan

bentuk doh

Main pondok

Main bongkah

Cantum puzzle

Uji Kaji

Buku skrap

Berkebun

AKTIVITI INDIVIDU
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang memberi peluang kepada murid untuk menjalankan aktiviti secara sendirian atau dengan bimbingan guru. Contoh aktiviti individu, menulis, membaca, mengira, menguntai manik, mengenakan butang baju, melukis

AKTIVITI INDIVIDU PRASEKOLAH


Peluang secara individu menumpukan potensi atau kelebihan sendiri dalam menguasai konsep atau kemahiran Bebas mencuba, melakukan kesalahan dan merasa kejayaan dengan cara dan gaya sendiri. Peluang mengaplikasi kemahiran berfikir. Peluang guru berinteraksi secara individu dan membimbing mengikut tahap murid. Peluang mengukuh dan menerapkan nilai murni dan konsep kendiri positif. Kanak-kanak sebagai pelajar aktif.
6/11/2013 FAA/PRA3102 100

PENGAJARAN SECARA INDIVIDU


*

KONSEP (Russell,JD) penyediaan yang membolehkan pelajar giat belajar setiap masa. ( Collette A.T)- bermaksud- berpeluang belajar apa yang dipelajari, bila, di mana, berapa lama untuk belajar dan dengan siapa dia akan belajar. ( Howard E.Black & Ann W.Maphenson) Satu program pembelajaran untuk setiap bidang kurikulum.

Aras kreatif kanak-kanak adalah berbeza Kadar pembelajaran pelajar berbeza. Pelajar mempunyai aras dorongan yang berbeza terhadap pembelajaran. Minat dan bakat pelajar adalah berbeza. Sikap dan nilai pelajar terhadap sesuatu matapelajaran berbeza.

RASIONAL

Prinsip-prinsip Pengajaran Secara Individu


1. Setiap pelajar diberi perhatian sewajarnya. 2. Setiap pelajar dapat menguasai kemahiran asas mengikut objektif. 3. Pelajar lemah dapat dibantu atasi kelemahan. 4. Pelajar cerdas dapat berkembang dengan sewajarnya. 5. Pelajar belajar mengikut peringkat masing-masing. 6. Perhatian individu meningkatkan minat pelajar. 7. Dapat meningkatkan prestasi keseluruhan pelajar.

PELAKSANAAN PENGAJARAN SECARA INDIVIDU.


LANGKAH-LANGKAH

Jalankan diagnosis tentang minat, sikap dan aras pembelajaran. Tentukan tajuk yang hendak diajar. Tentukan objektif pelajaran. Kenalpasti kemudahan. Beri masa yang mencukupi untuk membuat projek. Penilaian

KELEBIHAN PENGAJARAN SECARA INDIVIDU.


Pelajar dapat kembangkan kebolehan sendiri. Pelajar yang rendah pencapaian dapat perhatian guru. Guru dapat sesuaikan strategi pengajaran. ( ikut kebolehan pelajar) Pelajar yang rendah pencapaiannya berpeluang untuk maju. Guru dapat menghabiskan masa dengan pelajar yang memerlukan bantuan. Guru dapat memainkan peranan sebagai pembimbing.

KELEMAHAN PENGAJARAN SECARA INDIVIDU. Sukar dijalankan bagi kelas yang mempunyai bilangan murid yang ramai. Memakan masa dan tenaga. Masalah disiplin mungkin timbul. Pelajar mungkin berasa iri hati terhadap pelajar yang mendapat layanan / perhatian yang lebih daripada guru.

AKTIVITI INDIVIDU

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang memberi peluang kepada murid untuk menjalankan aktiviti secara sendirian atau dengan bimbingan guru

menulis

melukis

membaca

mengenakan butang baju

Contoh aktiviti individu


mengira menguntai manik

PENGELOLAAN AKTIVITI PRASEKOLAH


BERPUSATKAN MURID

BERPUSATKAN GURU

BERPUSATKAN BAHAN
108

PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID


Pembelajaran digerakkan atas minat dan dorongan murid. Guru sebagai pemudahcara atau pembimbing. Murid mencari jawapan sendiri menerusi penerokaan dan pengalaman yang dibina sendiri.

109

PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID


Guru perlu menyediakan persekitaran pembelajaran. Aktiviti ini berpandukan kepada teori konstruktivis iaitu menekankan pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingkahlaku hasil daripada pembelajaran yang dibina sendiri menerusi pengalaman baru.

110

KELEBIHAN AKTIVITI BERPUSATKAN MURID


Mendorong minat meneroka Menggalakkan murid berdikari Membina keyakinan diri Membna pengetahuan menerusi cuba jaya Memahami sendiri sesuatu konsep Menyelesaikan masalah ingin tahu Memberi peluang memilih bidang yang diminati Memupuk minat kepada penyelidikan saintifik Menerima kegagalan sebagai satu pengalaman pembelajaran Mewujudkan suasana ceria dalam pembelajaran
111

PEMBELAJARAN BERPUSATKAN GURU


Aktiviti berpusatkan guru bermaksud pembelajaran yang berlaku atas rancangan dan arahan guru. Peranan guru sebagai penentu aras pengetahuan yang diperlukan oleh murid-murid. Kemahiran dalam sesuatu konsep dirancang oleh guru dan dilaksanakan menerusi latihan dan pengulangan.
6/11/2013 FAA/PRA3102 112

PEMBELAJARAN BERPUSATKAN GURU


Murid tidak mempunyai pilihan dalam menentukan pembelajaran. Pengajaran guru lebih kepada satu hala. Guru mengajar dan murid menerima. Murid digalakkan mengemukakan soalan dan guru membantu mendapatkan jawapan kepada masalah yang dikemukakan.
6/11/2013 FAA/PRA3102 113

PEMBELAJARAN BERPUSATKAN GURU


Aktiviti berpusatkan guru adalah berpandukan kepada teori behavioris yang juga dikenali sebagai teori perkembangan. Teori ini menekankan pembelajaran berlaku mengikut kronologi umur. Pengetahuan perlu dirancang mengikut peringkat keupayaan murid.
6/11/2013 FAA/PRA3102 114

PEMBELAJARAN BERPUSATKAN GURU

Pendekatan satu konsep, unit, gabungjalin, bertema dan inkuiri merupakan pembelajaran yang kebanyakannya ditentukan oleh guru dan murid menerima pengetahuan yang disediakan.
6/11/2013 FAA/PRA3102 115

KELEBIHAN AKTIVITI BERPUSATKAN GURU


I. pengurusan masa pembelajaran; II. murid yang lemah dapat bantuan pembelajaran; III. tiada penangguhan jawapan; IV. latihan kecekapan kemahiran V. mengenal pasti kelemahan murid yang tidak aktif VI. pengetahuan setara menerusi aktiviti yang sama; VII. pencapaian yang boleh dijangkakan untuk setiap murid; dan VIII. mengingat secara hafalan dan latih tubi.
6/11/2013 FAA/PRA3102 116

PEMBELAJARAN BERPUSATKAN BAHAN


Bahan dan peralatan memainkan peranan penting dalam membantu pengajaran dan pembelajaran di kelas prasekolah. Peralatan dianggap sebagai bahan media pengajaran dan pembelajaran yang membantu kefahaman murid dalam proses pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
6/11/2013 FAA/PRA3102 117

PEMBELAJARAN BERPUSATKAN BAHAN


Pengajaran yang disampaikan secara lisan tanpa menggunakan bahan bantu akan mengelirukan kefahaman murid. Murid di peringkat prasekolah memerlukan bahan konkrit untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dipelajari, terutama perkaraperkara di luar pengalaman mereka memerlukan bahan dan peralatan untuk menjelaskan sesuatu konsep.
6/11/2013 FAA/PRA3102 118

PEMBELAJARAN BERPUSATKAN BAHAN


Pengajaran yang disampaikan secara lisan tanpa menggunakan bahan bantu akan mengelirukan kefahaman murid. Murid di peringkat prasekolah memerlukan bahan konkrit untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dipelajari, terutama perkaraperkara di luar pengalaman mereka memerlukan bahan dan peralatan untuk menjelaskan sesuatu konsep.
6/11/2013 FAA/PRA3102 119

JENIS BAHAN P&P


Terdapat dua jenis bahan yang digunakan dalam kurikulum iaitu bahan guru dan bahan murid Bahan guru adalah bahan yang digunakan oleh guru semasa membuat persediaan pengajaran. Bahan murid adalah bahan yang digunakan semasa murid terlibat dengan aktiviti pembelajaran.
6/11/2013 FAA/PRA3102

120

JENIS BAHAN P&P


Peralatan merujuk kepada perabot dan bendabenda yang besar dianggap berharga dan sebagai pelaburan jangka panjang untuk kemudahan prasekolah. Bahan merujuk bendabenda kecil, selalunya habis guna yang boleh ditukar ganti. Pemilihan bahan dan peralatan adalah penting untuk disesuaikan dengan keperluan semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada itu, bahan mestilah tahan lasak dan harga yang bersesuaian.
6/11/2013 FAA/PRA3102 121

JENIS BAHAN P&P


Terdapat beberapa faktor dalam membuat pemilihan bahan dan peralatan di prasekolah. Guru boleh membina sendiri peralatan pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan bahan buangan untuk dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran adalah sebagai salah satu cara menggalakkan murid berkreatif.

6/11/2013

FAA/PRA3102

122