Anda di halaman 1dari 43

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

MODUL PENTAKSIRAN
PERKEMBANGAN
MURID DI
PRASEKOLAH

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 1


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

PENGENALAN
Pendidikan prasekolah di Malaysia bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak
berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek
jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat,
menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk
meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif
pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia
untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Untuk memastikan
matlamat dan objektif tersebut tercapai, pentaksiran perlu dijalankan untuk menilai
perkembangan kanak-kanak dari semasa ke semasa dalam aspek-aspek yang dikenalpasti.
Pentaksiran yang dicadangkan adalah pentaksiran secara formatif dan autentik melalui
pengajaran dan pembelajaran harian.

OBJEKTIF MODUL

Modul ini bertujuan menyediakan maklumat asas, menerangkan definisi, konsep, istilah
serta memberi contoh instrumen untuk dijadikan panduan kepada guru bagi menjalankan
pentaksiran dan menilai perkembangan murid di peringkat prasekolah.

Objektif modul ini adalah untuk membantu guru:


i. Memahami tujuan, konsep, istilah serta kaedah berkaitan pentaksiran prasekolah
ii. Mengenalpasti perkara-perkara (konstruk) yang ditaksir
iii. Mengenal pasti jenis instrumen yang sesuai untuk mentaksir murid
iv. Membina instrumen
v. Mengurus dan melaksanakan pentaksiran
vi. Merekod dan menganalisis maklumat tentang prestasi murid
vii. Membuat pelaporan perkembangan prestasi murid

APAKAH PENTAKSIRAN PRASEKOLAH?

Pentaksiran prasekolah adalah satu proses yang sistematik untuk mengumpul maklumat
tentang perkembangan murid bagi membantu guru membuat penilaian terhadap mereka
dengan tujuan mengenalpasti tindakan susulan yang sesuai untuk membantu murid
mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Proses dalam pentaksiran
melibatkan aktiviti mengumpul, menganalisis dan menginterpretasi maklumat yang
diperoleh.

Pentaksiran adalah satu proses yang berterusan dan dijadikan sebahagian daripada
pengajaran dan pembelajaran. Dalam pentaksiran, guru boleh menggunakan pelbagai
kaedah untuk mendapatkan maklumat. Hasil pentaksiran terhadap murid membolehkan
guru mengambil tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu guru
memperkembangkan potensi murid sepenuhnya dalam domain kognitif, afektif dan
psikomotor sebagai persediaan mereka untuk ke sekolah rendah.

Pentaksiran murid prasekolah bukan bertujuan melabel dan membandingkan murid dengan
murid yang lain, tetapi untuk meningkatkan pembelajaran murid berkenaan. Istilah yang

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 2


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

sering digunakan untuk pentaksiran seperti ini ialah Pentaksiran Autentik atau Pentaksiran
secara formatif (Formative assessment).

Pentaksiran murid di prasekolah lebih menekankan kepada usaha ke arah


penambahbaikan (improvement) serta perkembangan (development) dan bukan pencapaian
(achievement) semata-mata. Maklum balas yang diberi semasa atau selepas sesuatu
aktiviti pentaksiran merupakan faktor penting dalam menjayakan proses pentaksiran.
Pertimbangan harus diberi ke atas keperluan kanak-kanak, perasaan kanak-kanak, psikologi
kanak-kanak, teori perkembangan kanak-kanak semasa merancangkan proses pentaksiran.

Bagi memastikan murid mencapai tahap pengetahuan dan kemahiran tertentu sebelum
memulakan persekolahan formal di Tahun Satu, Pentaksiran Merujuk Standard digunakan,
selaras dengan rekabentuk Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) yang mula
digunakan di semua prasekolah pada tahun 2010. Standard Pentaksiran yang dinyatakan
dalam KSPK (rujuk Lampiran A dalam modul ini) perlu diakur oleh semua pihak yang
menggunakan kurikulum kebangsaan ini.

APAKAH PENTAKSIRAN MERUJUK STANDARD ?


Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan yang dilaksanakan di semua prasekolah mulai
2010 disusunatur mengikut format Fokus, Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran. Fokus, Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran adalah perkara-
perkara yang dirujuk semasa guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran..

Fokus adalah bidang pembelajaran yang ingin dikembangkan dalam diri murid. Semasa
merancang pentaksiran, Fokus boleh dirujuk untuk membina Konstruk. Konstruk adalah
perkara yang akan ditaksir. Setiap Fokus dinyatakan melalui beberapa Standard
Kandungan. Standard Kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang
patut murid tahu dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Ianya ditulis meliputi
aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Setiap Standard Kandungan diperincikan lagi
kepada beberapa Standard Pembelajaran. Standard Pembelajaran merupakan satu
penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural)
yang boleh diukur, untuk memastikan penguasaan setiap Standard Kandungan.

Seiring dengan kurikulum prasekolah yang berasaskan standard, pentaksiran di prasekolah


adalah sesuai dilaksanakan dengan merujuk kepada standard. Pentaksiran Merujuk
Standard bermaksud apa yang ditaksir dan tahap perkembangan dan penguasaan murid
mesti dirujukkan kepada Standard Prestasi yang jelas, realistik, boleh difahami dan lebih
memberi makna. Kerja, respons dan tingkah laku (proses dan produk) yang dihasilkan atau
dipamer oleh murid merupakan evidens (juga dipanggil bukti) yang akan dirujukkan kepada
standard prestasi yang ditetapkan.

Standard Prestasi (Performance Standard) merupakan satu set kriteria umum yang
menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa
sesuatu perkara itu telah dikuasai murid. Ianya memberi definisi kepada ”kejayaan” dan
bagaimanakah hasil kerja dan tingkah laku yang dikatakan cukup baik (indicator of success)
atau sudah mencapai objektif pembelajaran. Tujuan diadakan standard prestasi ialah untuk
mengenal pasti di manakah tahap penguasaan pengetahuan, kemahiran atau pengamalan
nilai seseorang murid itu. Standard prestasi memberi gambaran jelas atau panduan kepada
guru tentang bagaimana hendak memberi skor kepada hasil yang dipersembahkan oleh
murid. Standard Prestasi juga dirujuk semasa guru memberi maklum balas dan membuat
pelaporan tentang murid.

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 3


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

Standard Prestasi memperihalkan kualiti penguasaan sesuatu perkara atau hasil kerja
mengikut hierarki. Standard Prestasi tidak menjelaskan secara spesifik tentang teknik atau
kaedah untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Standard prestasi bukan saja patut
diketahui oleh pentaksir (guru), malah ibu bapa dan murid sendiri.

Standard Prestasi dinyatakan dalam bentuk kriteria dan skor. Kriteria merupakan
pernyataan yang menjelaskan tentang kualiti sesuatu kerja atau perkara yang dikuasai.
Kriteria yang ditulis mesti mudah, ringkas, tidak mengelirukan dengan mengambil kira
perbezaan antara individu. Ianya menjadi rujukan bagaimana prestasi murid ditaksir dan
diberikan skor. Pernyataan kriteria yang ditulis pada setiap tahap penguasaan mestilah
dapat memperihalkan setakat mana kualiti kerja yang ditunjukkan oleh murid. Kriteria yang
khusus dibina bagi setiap konstruk yang dinilai dalam pentaksiran prasekolah. Bagi
memastikan kesamaan kualiti antara kesemua kriteria khusus, satu standard dan kriteria
teras (core) digunakan sebagai panduan.

Dalam konteks pentaksiran prasekolah di Malaysia, Skor bermaksud apa yang digunakan
untuk menandakan tahap penguasaan murid. Di prasekolah, skor yang diberi bukan sekadar
berbentuk gred (A, B, C, ...) atau markah (1, 2, 3, ...) yang hanya boleh dijumlah dan
dipuratakan, seperti yang digunakan dalam ujian pencapaian di peperiksaan awam. Skor
dalam bentuk markah dan gred semata-mata tidak boleh memberi maklumat tentang apa
yang murid boleh lakukan. Untuk menjadikan pentaksiran lebih bermakna di prasekolah,
skor mestilah dapat menjelaskan di tahap manakah murid berada berbanding standard
prestasi yang hendak dicapai. Contoh skor yang boleh digunakan dalam pentaksiran
prasekolah ialah Belum Menguasai (), Sedang Maju ()dan Telah Menguasai ().
Tiga skor ini mewakili penguasaan pada tahap Tahu sahaja, Tahu dan Boleh Buat dengan
bimbingan, Tahu dan Boleh Buat dengan Baik dan dengan Sendiri, seperti ditunjukkan
dalam Jadual 1. Jadual 2 memberi satu lagi contoh Standard Prestasi.

Jadual 1: Standard Prestasi di Prasekolah – Contoh 1

Skor Simbol Kriteria


(Tahap Penguasaan)

Telah Menguasai TM Tahu dan boleh buat dengan sendiri dengan baik
secara bertatasusila

Sedang Maju SM Tahu dan boleh buat dengan bimbingan.

Belum Menguasai BM Tahu beberapa perkara asas berkaitan dengan


konstruk tetapi tidak boleh buat

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 4


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

Jadual 2: Standard Prestasi di Prasekolah – Contoh 2

Skor Simbol Kriteria


(Tahap Penguasaan)

Menguasai M Boleh melakukan aktiviti dengan betul sehingga


selesai

Sedang Berkembang SB Memerlukan bimbingan dari semasa ke semasa


apabila melakukan aktiviti namun masih boleh
melakukannya sehingga selesai

Perlu Banyak PB Sukar memahami arahan untuk menjalankan aktiviti


Bimbingan dan sentiasa memerlukan bimbingan

Tiga tahap penguasaan di Jadual 1 dan 2 boleh menjadi teras (asas) kepada pernyataan
kriteria bagi standard prestasi yang dibina dan disesuaikan untuk mentaksir setiap konstruk.

Dengan adanya Standard Prestasi, guru dapat memberi skor dan maklum balas yang tepat
kepada murid tentang prestasi mereka . Sehubungan itu guru boleh mengatur strategi
pengajaran atau intervensi untuk membantu murid memperbaiki pembelajaran mereka bagi
menguasai tahap yang tertinggi. Daripada maklum balas guru, murid pula mendapat
gambaran yang jelas tentang sasaran pembelajaran, di mana kedudukan mereka dan apa
lagi yang mereka perlu perbaiki untuk maju ke arah sasaran berkenaan.

APAKAH CIRI-CIRI PENTAKSIRAN MURID PRASEKOLAH?


Pentaksiran prasekolah bertujuan untuk membantu pembelajaran murid. Ciri-ciri utama
pentaksiran prasekolah adalah seperti berikut:

i. Mengambil kira psikologi kanak-kanak dan sifat semulajadi kanak-kanak


ii. Lebih mementingkan proses bukan produk
iii. Dijalankan tidak secara langsung (not direct testing)
iv. Dijalankan dalam suasana semula jadi (naturalistic)
v. Dijalankan dalam suasana tidak formal (informal)
vi. Dijalankan dalam keadaan yang tenang
vii. Tidak bertujuan membandingkan murid dengan murid
viii. Tidak melabelkan murid sebagai pandai, tidak pandai
ix. Dijalankan secara berterusan, bukan hanya di akhir pembelajaran
x. Maklum balas segera diberi untuk tujuan penambahbaikan (formatif)
xi. Bersifat diagnostik: mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan keperluan
xii. Tidak berfokus kepada ujian pencapaian tetapi tahap perkembangan murid
xiii. Tugasan pentaksiran diberi menyerupai situasi dan pengalaman seharian murid
(autentik)
xiv. Mengambil kira kekuatan, keupayaan, minat dan kekangan (persekitaran) murid
xv. Menepati Standard Pentaksiran yang ditentukan dalam dokumen Kurikulum
Standard Prasekolah Kebangsaan.

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 5


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

BAGAIMANA HASIL PENTAKSIRAN BERGUNA UNTUK GURU?


Hasil pentaksiran membantu guru di prasekolah untuk:

i. Mengesan keberkesanan pengajaran


ii. Memberi maklum balas yang sesuai dan tepat kepada murid
iii. Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur
iv. Merancang tindakan susulan untuk tujuan pemulihan dan pengayaan
v. Mengenal pasti tahap pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dikuasai murid
vi. Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut keperluan perkembangan
dan pertumbuhan murid
vii. Mengenalpasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke
semasa
viii. Mengenalpasti pelbagai kecerdasan, kemahiran dan potensi murid yang boleh
diperkukuhkan

BAGAIMANA HASIL PENTAKSIRAN BERGUNA UNTUK MURID?


Satu aspek penting dalam memastikan keberkesanan pentaksiran untuk membantu
pengajaran dan pembelajaran ialah penggunaan maklumat pentaksiran oleh guru untuk
memberi respon atau maklum balas yang sesuai dan berguna kepada murid. Maklum balas
guru yang merujuk kepada pernyataan standard dan kriteria yang jelas boleh disampaikan
dalam bentuk pujian, teguran dan nasihat. Selain pengakuan guru sama ada hasil kerja
murid itu boleh dikatakan baik, perlu dibaiki, ada kemajuan atau sebagainya, murid perlu
diberitahu kenapa kerja atau prestasi mereka dinilai sedemikian. Murid juga perlu diberitahu
apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk menambah baik prestasi mereka.

Maklum balas yang berkesan ialah apabila guru memberi maklum balas yang tepat tentang
kekuatan, kesilapan, apa yang perlu diperbaiki, bagaimana untuk memperbaiki dan
bagaimana untuk membuat lebih baik. Maklum balas yang diberikan dalam bentuk
maklumat yang memberi makna (bukan dalam bentuk gred semata-mata) boleh membantu
murid lebih memahami tujuan dan perkembangan pembelajaran mereka. Keadaan inilah
yang memberi motivasi kepada murid untuk mencuba lagi bagi meningkatkan prestasi
mereka di masa akan datang. Maklum balas yang segera, konstruktif dan tidak
menggerunkan juga membuat mereka lebih teruja untuk dinilai semula untuk mengetahui
perkembangan mereka seterusnya.

APAKAH YANG DITAKSIR?


Perkara yang ditaksir merupakan kandungan di dalam Kurikulum Standard Prasekolah
Kebangsaan. Merujuk kepada Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan, perkara-
perkara (merangkumi domain pengetahuan, kemahiran dan nilai) yang ingin dikembangkan
dalam diri murid dikategorikan mengikut enam tunjang iaitu:

• Tunjang Komunikasi;
• Tunjang Sains dan Teknologi
• Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai;

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 6


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

• Tunjang Fizikal dan Estetika


• Tunjang Kemanusiaan;
• Tunjang Ketrampilan Diri;

Tunjang Komunikasi

Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. Kemahiran
Bahasa merangkumi kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan
kemahiran menulis. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan
kanak-kanak. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan
bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak.

Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai

Tunjang Kerohanian, sikap dan nilai merangkumi pendidikan Islam dan pendidikan Moral.
Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu.
Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu.

Pendidikan Islam

Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman, Rukun
Islam, Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. Kanak-kanak prasekolah belajar bersuci,
berwuduk, melakukan pergerakan solat, mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan
melakukan amalan harian mengikut adab. Pada masa yang sama kanak-kanak ini juga
mengenal asas bahasa Al Quran, huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah
pendek dan doa pilihan. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dijalankan melalui
aktiviti seperti bercerita, simulasi, menyanyi, bernasyid, aktiviti hands-on, meneroka dan
bermain.

Pendidikan Moral

Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara
berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. Pendidikan moral tidak dijalankan
melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam
prasekolah. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti
berikut: kepercayaan kepada Tuhan, baik hati, bertanggungjawab, berterima kasih, hemah
tinggi, hormat-menghormati, kasih sayang, keadilan, keberanian, kejujuran, kerajinan,
kerjasama, kesederhanaan, toleransi, berdikari dan berdisiplin.

Tunjang Ketrampilan Diri - Perkembangan Sosioemosi

Pendidikan prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-


kanak. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah
kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan kurang mantap. Perkembangan sosioemosi
merangkumi aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri, pencapaian emosi yang
positif, pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan
kemahiran sosial. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada
di prasekolah, ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama
ada aktiviti rutin, semasa rehat, semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan
pembelajaran yang lain.

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 7


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika

Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetik merangkumi Perkembangan Fizikal dan


Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti

Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan

Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot
mereka. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa
perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam
melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis,
penglibatan dalam aktiviti sukan, aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian
peralatan. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan
kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan
kanak-kanak ini. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat,
menyambut objek, membaling objek serta postur yang betul semasa duduk.

Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan
fizikal diri, kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. Tabiat yang dibina
akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. Secara lazimnya kanak-kanak
yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada
pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. Tunjang ini juga menekanan
aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan
bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri.

Perkembangan Kreativiti

Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual, pendidikan muzik serta drama dan
gerakan kreatif. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. Kanak-kanak diberi
peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti
kreativiti.

Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni, ekspresi kreatif dan apresiasi. Aplikasi seni
merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan
sesuatu karya. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. Apresiasi seni melibatkan
proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap
keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain.

Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi, pengalaman awal untuk memainkan


perkusi, penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi, dan apresiasi muzik.

Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid
diberi peluang untuk main peranan, berlakon, menari dan membuat gerakan secara kreatif.

Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga
digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. Aktiviti menyanyi dan
pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa, matematik dan lain-
lain.

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 8


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik

Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains, awal matematik, aktiviti pembinaan
menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT.

Awal Sains

Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar
mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. Dalam proses penerokaan ini,
sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu, sistematik dan teliti akan terbentuk.
Semasa proses penerokaan ini, kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati,
mengukur menggunakan unit bukan piawai, membanding dan mengelas juga akan
dikembangkan. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan(contoh: tumbuhan, haiwan),
alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul, air, magnet) dan alam fizikal
(contoh: pelangi,cuaca). Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada
pemerolehan pengetahuan. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan
daripada hasil penerokaan murid.

Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk
membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja
memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung, lingkungan
serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor
halus.

Awal Matematik

Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada kanak-kanak ini.


Pengalaman ini termasuk konsep pranombor, nombor, operasi nombor yang mudah, nilai
wang, konsep waktu, bentuk dan ruang. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang
khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan
kaedah yang menyeronokkan.

Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak


menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. Penggunaan komputer adalah
di tahap kemahiran asas sahaja.

Tunjang Kemanusiaan

Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri
sendiri, lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga, rakan, komuniti dan
alam sekitar. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam
perhubungan-perhubungan ini. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman
budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam
perayaan pelbagai kaum ini.

Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah.


Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran.

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 9


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

Konstruk yang ditaksir

Untuk mengenal pasti apakah perkara-perkara utama yang ditaksir(konstruk), rujukan dibuat
ke atas Fokus, Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk setiap Tunjang di
dalam dokumen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Fokus, Standard Kandungan
dan Standard Pembelajaran menyatakan dengan terperinci perkara yang perlu dipupuk dan
dikuasai oleh murid. Pengamalan sikap baik (yang berkaitan dengan kemahiran/ kebolehan
dalam Standard Pembelajaran) juga diperhatikan dan ditaksir sebagai usaha untuk
memupuk nilai murni dan sikap positif semasa murid mempamerkan kemahiran mereka.
Jadual 3 menunjukkan senarai konstruk yang telah dikenal pasti mengikut tunjang
sepanjang tempoh pembelajaran murid di peringkat prasekolah.

Jadual 3: Senarai Konstruk untuk Pentaksiran di Prasekolah

TUNJANG KONSTRUK
Komunikasi
BM1 Kemahiran Mendengar
BM2 Kemahiran Bertutur
BM3 Kemahiran Menyebut dan Mengecam Huruf Vokal dan
Konsonan
BM4 Kemahiran Membaca Perkataan
BM4 Kemahiran Membaca Perkataan
BM5 Kemahiran Membaca Ayat
BM6 Kemahiran Mencerita Semula
BM7 Kemahiran Menulis
Kemanusiaan
KM1 Pengetahuan tentang Diri Sendiri dan Hubungan dengan
Keluarga, Rakan, Sekolah, Komuniti.
KM2 Amalan Sikap yang Baik dalam Hubungan antara Diri dengan
Keluarga, Rakan, Sekolah dan Komuniti
KM3 Amalan Tabiat Menjaga Alam Sekitar
KM4 Pengetahuan Asas tentang Warisan Budaya Tradisional
Pelbagai Kaum di Malaysia
KM5 Pengetahuan Asas tentang Negara Malaysia
KM6 Amalan Cintakan Negara
Ketrampilan Diri
Perkembangan SE1 Kemahiran Mengenali dan Mengurus Emosi Sendiri
Sosioemosi
SE2 Kemahiran Mencapai Emosi yang Positif
SE3 Kebolehan Membina Kemahiran Sosial

Perkembangan Fizikal dan Estetika

Perkembangan Fizikal FZ1 Kemahiran Motor Halus


dan Penjagaan Kesihatan FZ2 Kemahiran Motor Kasar
FZ3 Kemahiran Menjaga Kebersihan Diri
FZ4 Mengamalkan Tabiat Pemakanan yang Berkhasiat

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 10


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

TUNJANG KONSTRUK
FZ5 Kemahiran Menjaga Kebersihan Persekitaran
FZ6 Mengamalkan Langkah-langkah Pencegahan Jangkitan
Penyakit
FZ7 Pengetahuan tentang Sumber Bahaya
FZ8 Mengamalkan Langkah-langkah Menjaga Keselamatan Diri
Kreativiti KR1 Kemahiran Menghasilkan Karya Seni Visual secara Kreatif
KR2 Mengamalkan Sikap Apresiasi Seni
KR3 Kemahiran dalam Menyanyi
KR4 Kemahiran Memainkan Alat Perkusi
KR5 Kemahiran Gerakan Kreatif
KR6 Kemahiran Berlakon dan Main Peranan
Sains dan Teknologi (Perkembangan Kognitif)
Awal Sains dan ST1 Kemahiran Memerhati
Awal Matematik ST2 Kemahiran Merekod Hasil Pemerhatian
ST3 Kemahiran Membuat Pengukuran Menggunakan Unit Bukan
Piawai
ST4 Kemahiran Membanding dan Membeza
ST5 Kemahiran Mengelas
ST6 Kemahiran Membuat Ramalan
ST7 Kemahiran Menyelesai Masalah
ST8 Kemahiran Membuat Seriasi
ST9 Kemahiran Mengecam Corak Berulang dan Membina Pola
ST10 Pengetahuan tentang Nombor 1-20
ST11 Pengetahuan tentang 20,30,40,50
ST12 Kemahiran Menyelesai Operasi Tambah dalam Lingkungan 10
ST13 Kemahiran Menyelasai Operasi Tolak dalam Lingkungan 10
ST14 Kemahiran Mengecam Duit yang Berlainan Nilai
ST15 Pengetahuan tentang Konsep Masa
ST16 Pengetahuan tentang Kedudukan Objek dalam Ruang
ST17 Pengetahuan tentang Bentuk
ST18 Kemahiran Membuat Pembinaan
ST19 Kemahiran Menggunakan Komputer

Kerohanian, Sikap dan Nilai

Pendidikan Islam PI1 Pengetahuan tentang Rukun Islam


PI2 Pengetahuan tentang rukun Iman
PI3 Pengetahuan Kalimah Syahadah
PI4 Pengetahuan dan Kebolehan Melakukan Ibadah
PI5 Pengetahuan tentang Sirah Rasulullah SAW
PI6 Pengamalan Akhlak Rasulullah SAW
PI7 Pengetahuan Asas Bahasa Al-Quran
PI8 Pengetahuan Asas Tulisan Jawi

Pendidikan Moral
PM1 Mengamalkan Nilai Baik hati
PM2 Mengamalkan Nilai Bertanggungjawab
PM3 Mengamalkan Nilai Berterima kasih
PM4 Mengamalkan Nilai Berhemah tinggi
PM5 Mengamalkan Nilai Hormat Menghormati
PM6 Mengamalkan Nilai Kasih sayang
PM7 Mengamalkan Nilai Keadilan

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 11


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

TUNJANG KONSTRUK
PM8 Mengamalkan Nilai Keberanian
PM9 Mengamalkan Nilai Kejujuran
PM10 Mengamalkan Nilai Kerajinan
PM11 Mengamalkan Nilai Kerjasama
PM12 Mengamalkan Nilai Kesederhanaan
PM13 Mengamalkan Nilai Toleransi
PM14 Mengamalkan Nilai Berdikari
PM15 Mengamalkan Nilai Berdisiplin

Nota:

Nilai-nilai murni yang hendak diterapkan melalui Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral
boleh ditaksir secara bersepadu. Pengamalan nilai murni boleh diperhatikan semasa murid
melakukan aktiviti-aktiviti dalam kelas atau semasa kemahiran-kemahiran lain ditaksir. Tidak
semestinya diadakan instrumen atau aktiviti yang khusus untuk mentaksir nilai-nilai murni
sahaja.

BAGAIMANA MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN DI PRASEKOLAH?

Pentaksiran prasekolah lebih banyak menggunakan pendekatan formatif. Matlamat


pentaksiran formatif ialah untuk meningkatkan motivasi dan pembelajaran murid.
Pentaksiran dijalankan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, membantu guru
mengesan penguasaan, kemajuan dan merancang pengajaran atau strategi seterusnya.
Untuk mencapai matlamat, guru harus melaksanakan aktiviti-aktiviti pentaksiran secara
berulang dan berterusan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Sebagai persediaan, guru
harus membuat perancangan dan membina item, instrumen atau aktiviti.

Pentaksiran harus diulang dan dilakukan berterusan untuk melihat proses kerja, hasil kerja
dan tingkah laku yang ditunjukkan secara konsisten. Elakkan daripada menggunakan ujian
formal kerana ia tidak dapat memberi maklumat mengenai kebolehan sebenar murid.
Pentaksiran autentik lebih sesuai dijalankan bagi murid prasekolah. Pentaksiran autentik
merujuk kepada bentuk penilaian di mana murid ditaksir pada masa menjalankan tugasan
aktiviti pembelajaran harian di dalam dan di luar kelas. Untuk mendapat hasil atau evidens
terbaik, konteks (tema, topik atau aktiviti) yang digunakan untuk mentaksir murid harus
mengambil kira aspek minat, budaya, latar belakang sosio ekonomi, pengalaman seharian,
persekitaran, kekuatan, ketidakupayaan dan kebolehlaksanaan. Oleh yang demikian,
fleksibiliti dibenarkan dari segi instrumen dan aktiviti yang dirancang.

Pentaksiran murid boleh melibatkan orang lain seperti rakan sebaya, pembantu guru, ahli
keluarga dan komuniti di mana bersesuaian. Pengumpulan maklumat daripada pelbagai
sumber dan aktiviti akan menghasilkan dapatan yang boleh dipercayai serta membantu guru
membuat keputusan yag lebih jelas dan tanpa ragu-ragu.

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 12


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

Rajah 1: Proses Menjalankan PentaksiranMerancang
Menentukan Konstruk dan
• kaedah penilaian


• Membina Instrumen
Membina instrumen dan menentukan Standard Prestasi
Melaksanakan Pentaksiran
• Pemerhatian Tingkah laku,
• Interaksi/Lisan /Hasil Kerja MuridMerekod


• Menganalisis data yang
• dikumpul dan Melapor
• Sudahkah
Tindakan Tindakan
• Susulan/ Murid Susulan/
Aktiviti Menguasai Aktiviti

Bimbingan Pengayaan

• KEMAHIRAN/HASIL
PEMBELAJARAN BARU/ KE TAHUN
SATU SEKOLAH RENDAH
PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 13
MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010
MERANCANG

Sebelum sesuatu pentaksiran dilaksanakan, guru hendaklah merancang dengan melakukan


perkara-perkara berikut:

• Tahu tujuan mentaksir


• Tahu apakah konstruk yang ditaksir
• Rujuk kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran dalam
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan
• Rujuk kepada Standard Prestasi teras dan kriteria berkaitan;
• Tentukan instrumen (aktiviti atau strategi) yang akan digunakan;
• Tentukan bila hendak mentaksir;
• Tentukan tempoh pemerhatian.

MEMBINA INSTRUMEN

Berdasarkan Konstruk, Standard Kandungan, Standard Pembelajaran, Standard Prestasi,


guru boleh membina instrumen serta mengatur aktiviti yang sesuai dan tepat supaya murid
berpeluang memberi respon yang diharapkan. Melalui pendekatan pentaksiran autentik,
murid boleh diperhati dan ditaksir melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
Pemilihan instrumen dan aktiviti harus sesuai dengan apa yang hendak ditaksir dengan
mengambil kira faktor murid dan persekitaran mereka. Satu instrumen atau aktiviti boleh
digunakan untuk mendapatkan evidens bagi lebih daripada satu konstruk. Antara aktiviti
yang lazim dijalankan di prasekolah ialah permainan, lakonan, nyanyian, projek, bercerita,
kuiz, dan perbualan.
.
MENTAKSIR

Bagaimana mengumpul maklumat (evidens)?

Di peringkat prasekolah, pemerhatian adalah satu kaedah yang lazim digunakan untuk
mengumpul maklumat atau evidens. Pemerhatian bermaksud pengamatan kepada
perlakuan murid. Pendekatan ini boleh dilakukan secara bersahaja tanpa murid tahu
bahawa dia diperhatikan.

Apakah yang diperhatikan?

Apa yang diperhatikan ialah evidens atau bukti. Evidens boleh dipamerkan dalam bentuk
tingkah laku, interaksi, proses dan hasil kerja. Evidens yang mahu dilihat ialah yang
menunjukkan perkembangan, pertumbuhan dan pencapaian murid dari segi pengetahuan,
kemahiran serta sikap atau pengamalan nilai-nilai murni seperti mana yang dihasratkan
melalui KSPK.

i. Tingkah laku
Tingkah laku murid boleh diperhatikan dan dinilai, contohnya ketika murid:
• Mengurus diri.
• Bermain bersama rakan.

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 14


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

• Membuat kolaj dalam kumpulan.


• Menyelesaikan masalah bersama rakan.
• Menyusun blok bersama rakan atau bersendirian.

ii. Interaksi
Interaksi murid boleh diperhati dan dinilai melalui contoh aktiviti berikut :
• Bacaan.
• Nyanyian.
• Main peranan.
• Bersoal jawab.
• Aktiviti berkumpulan (projek, persembahan)
• Interaksi murid dengan bahan/ haiwan/ tumbuhan/ persekitaran.
• Dengan diri sendiri (imaginary friend).
• Perbualan antara murid dengan guru/murid dengan murid/murid dengan orang dewasa
lain.

iii. Proses dan Hasil Kerja Murid


Contoh proses dan hasil kerja murid yang boleh diperhati dan dinilai ialah:
• Lukisan
• Buku kecil
• Buku skrap
• Kraf tangan
• Lembaran kerja
• Membuat model menggunakan bongkah

MEREKOD

Merekod adalah aktiviti mencatat hasil pentaksiran dan maklumat berkaitan secara
sistematik. Maklumat yang direkod ialah tahap penguasaan, perkembangan, kemajuan,
potensi, sikap dan nilai-nilai yang murid pamerkan. Untuk membuat penilaian tentang
perkembangan pengetahuan, kemahiran dan nilai, Standard Prestasi boleh dirujuk untuk
memastikan keselarasan dan keadilan. Berdasarkan Standard Prestasi yang ditetapkan
mengikut konstruk, guru mengenal pasti tahap penguasaan murid. Pemerhatian dan
perekodan yang teliti dan lengkap akan memudahkan guru memberi maklum balas dan
menghasilkan pelaporan murid kemudian. Contoh instrumen yang boleh digunakan untuk
merekod maklumat pentaksiran adalah seperti berikut:

a) Senarai Semak
b) Rekod Anekdot.
c) Rekod Berterusan (Running Record)

(a) Senarai Semak

Senarai Semak ialah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan
murid dari segi pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai. Senarai item menentukan :
• Sesuatu tingkah laku dapat diperhatikan
• Kekerapan sesuatu tingkahlaku itu berlaku.
• Sesuatu tingkah laku yang dikehendaki telah berlaku.

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 15


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

Senarai Semak boleh dibina dalam bentuk dinyatakan sesuatu tingkahlaku telah berlaku
atau tidak, iaitu dengan skor ‘ya’ atau ‘tidak’. Senarai Semak juga boleh dilengkapkan
dengan skala kadar. Skala kadar boleh digunakan untuk menunjukkan darjah kemajuan dan
pencapaian dalam penguasaan pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai murid. Penilaian
terhadap hasil kerja atau evidens direkod berdasarkan skala. Skala penskoran dibina bagi
pentaksiran setiap konstruk dalam setiap tunjang.

Guru perlu menentukan perkara-perkara berikut dalam merancang senarai semak :


Konstruk yang hendak dinilai
Standard Prestasi dan kriteria ditulis dengan jelas.
Instrumen dan aktiviti yang digunakan
• Skor digunakan: angka atau simbol

Rujuk contoh Rekod Senarai Semak dalam Lampiran B.

(b) Rekod Anekdot

Rekod Anekdot adalah satu catatan ringkas mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah laku
murid yang dianggap penting, unik dan signifikan secara positif atau negatif untuk direkod.
Pemerhatian tingkah laku biasanya tidak dirancang, tetapi secara kebetulan tingkahlaku
tersebut berlaku. Pemerhatian ini dilakukan terhadap murid secara individu, walaupun
peristiwa berlaku dalam kumpulan. Tiada had masa ditentukan untuk pemerhatian tingkah
laku ini. Catatan hendaklah ditulis secara objektif apa sebenarnya yang berlaku. Contoh
maklumat yang boleh direkod adalah peristiwa yang menggambarkan tentang
perkembangan bahasa dan literasi, pola interaksi sosial dan kemahiran menyelesaikan
masalah.

Panduan Menulis Rekod :

• Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku.


• Membuat catatan dalam buku nota sebaik sahaja selepas peristiwa berlaku bagi
memastikan peristiwa yang akan direkodkan tidak tercicir.
• Menulis apa yang dilihat secara objektif
• Mengenal pasti peristiwa itu penting dan signifikan kepada aspek perkembangan
murid.
• Pastikan peristiwa dicatat mengikut urutan.
• Merekod hasil pemerhatian sebaik sahaja selesai pemerhatian dibuat.
• Mencatat tingkah laku dan apa yang dikatakan oleh murid.
• Masukkan respon orang lain sekiranya ada kaitan dengan tingkah laku murid yang
diperhatikan.

Rujuk contoh Rekod Anekdot dalam Lampiran C.

(c) Rekod Berterusan

Rekod Berterusan merupakan catatan dalam bentuk cerita ‘narrative’ yang dibuat ke atas
individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa. Setiap perlakuan dan
apa yang ditutur oleh murid akan dicatatkan sepanjang tempoh pemerhatian. Pemerhatian
yang terperinci ini biasanya dijalankan dalam tempoh 5 hingga 10 minit. Berbeza dengan
Rekod Anekdot, pemerhatian ini dirancang oleh guru.

Panduan menulis rekod :

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 16


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

Fokus kepada murid yang ingin diperhatikan.


Rekod hendaklah tepat dan padat.
Catatkan dengan jelas setiap perlakuan mengikut urutan.
Rekodkan perkara-perkara yang sebenarnya berlaku.
Gunakan bahasa yang boleh difahami.
Boleh gunakan singkatan semasa mencatat.
• Tulis secara terperinci tentang apa dilakukan murid semasa peristiwa berlaku dan
tingkah laku yang ingin diperhatikan.
Tulis secara objektif, tidak terlalu deskriptif dan “judgmental”.
• Pastikan buku nota atau kertas catatan tidak didedahkan dan diletak di tempat yang
selamat

Rujuk contoh Rekod Berterusan dalam Lampiran D.

MENGANALISIS DAN MENGINTERPRETASI

Segala data yang direkod menggunakan senarai semak, skala kadar, rekod anekdot, atau
rekod berterusan perlu ditafsirkan untuk membolehkan guru membuat rumusan mengenai
murid. Prosedur umum yang dicadangkan semasa menganalisis dan menginterpretasi
maklumat adalah seperti berikut:

• Membaca dengan teliti semua data yang diperolehi daripada hasil pemerhatian.
• Membuat analisis terhadap data dengan mengambil kira aspek-aspek penting dalam
Tunjang. Contohnya Tunjang Komunikasi lebih berfokus kepada kemahiran bertutur,
kemahiran mendengar dan kemahiran menulis
• Menganalisis hasil kerja murid.

ANALISIS HASIL KERJA MURID

Hasil kerja yang boleh analisis termasuklah :


• Gambar atau lukisan
• Sampel tulisan
• Binaan yang disempurnakan
• Cerita yang ditulis
• Buku skrap

Catatan perlu dibuat ke atas hasil kerja murid yang telah dinilai. Catatan yang dibuat
biasanya menggambarkan tahap kebolehan, contohnya ‘sudah boleh membuat bulatan,
sudah boleh menulis huruf‘. Hasil kerja ini boleh disimpan dalam portfolio murid. Murid boleh
dilibatkan semasa pemilihan hasil kerja untuk dinilai dan seterusnya disimpan dalam
portfolio. Bukti refleksi yang dibuat oleh murid boleh juga dimasukkan dalam portfolio
sebagai pentaksiran kendiri.

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 17


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

Contoh Analisis Hasil Kerja:

Contoh (a)

Amalina melakar menggunakan dua


warna. Ia menggunakan banyak bentuk
bulat dalam lukisan. Dia berjaya
meneruskan lakaran untuk membentuk
kaki, tangan dan rambut

Contoh (b)
Alice berjaya menceritakan semula
cerita yang dibacakan melalui lukisan.
Beliau sudah boleh menguasai motor
halus untuk menulis huruf. Beliau juga
berusaha memperbaiki kesilapan
yang dibuat. Mempunyai daya
kreativiti dalam mewarna dan
membentuk serangga.

Contoh (c)

Faiz tekun menyiapkan hasil kerjanya.


Dia berjaya menulis huruf dan ayat
mudah . Dia menunjukkan usaha untuk
membetulkan kesilapan sendiri.

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 18


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

MENGGUNA MAKLUMAT

Maklum balas hendaklah diberikan kepada murid secara individu setiap kali selepas murid
diperhatikan atau ditaksir. Maklum balas adalah bukan sahaja berbentuk pujian, tetapi
maklumat tentang kerja dan kemajuan murid. Fokus maklum balas ialah kepada apa yang
murid boleh kuasai atau buat, bagaimana boleh memperbaikinya dan apakah kemajuan
yang murid telah tunjukkan. Melalui maklum balas yang merujuk kepada standard dan
kriteria, murid-murid dapat mengetahui apa yang patut dicapai, dan sejauh mana mereka
telah berjaya mencapai standard dan kriteria ditetapkan dalam penguasaan sesuatu
konstruk (pengetahuan, kemahiran dan nilai). Murid boleh meneliti dan menilai kerja masing-
masing. Mereka akan rasa dihormati dan hasil kerja mereka dihargai. Melalui maklum balas,
murid lebih jelas tentang apa lagi yang perlu dilakukan untuk menjadi lebih baik, dan mereka
akan lebih bermotivasi untuk meneruskan aktiviti.

PENYIMPANAN MAKLUMAT
Segala maklumat yang diperoleh daripada pemerhatian yang sistematik direkodkan dan
dikumpulkan dalam portfolio. Portfolio menjadi sumber rujukan yang menunjukkan
kemajuan, kekuatan, konsep dan kemahiran yang mereka kuasai. Setiap murid mempunyai
portfolio yang mengandungi hasil kerja mereka beserta tarikh kerja dihasilkan dan catatan
yang berkaitan.

PORTFOLIO

Definisi Portfolio

Portfolio adalah satu himpunan bukti (evidens) atau keterangan yang terkumpul berkenaan
dengan perkembangan dan kemajuan murid dalam jangka masa yang ditetapkan.

Tujuan Portfolio

Portfolio bertujuan untuk menyimpan rekod tentang pengalaman, usaha, kemajuan dan
kejayaan yang diperolehi murid secara individu dan kumpulan. Portfolio boleh dijadikan asas
untuk guru menilai pencapaian murid dan dijadikan panduan untuk menyediakan
pembelajaran selanjutnya. Portfolio ini hendaklah dikongsi bersama ibu bapa murid untuk
memaklumkan tentang perkembangan dan kemajuan anak mereka.
Bahan yang perlu ada dalam portfolio ialah:
i. Pelaporan Perkembangan murid
- Rekod Peribadi
- Rekod Perkembangan dan Kemajuan Murid

ii. Hasil kerja terpilih ;


- Perlu dinilai dan diberi ulasan
- Telah menunjukkan peningkatan dalam pencapaian
- Pemilihan hasil kerja murid dari setiap Tunjang.

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 19


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

REKOD PERIBADI MURID

Rekod peribadi murid mengandungi maklumat diri, keluarga murid dan fizikal murid. Guru
perlu memastikan segala maklumat yang hendak diperolehi tepat dan mendapat kerjasama
dari ibu bapa atau penjaga. Rekod peribadi ini akan diserahkan kepada ibubapa/penjaga di
akhir sesi prasekolah. Rekod peribadi ini sebaik-baiknya diserah kepada guru Tahun Satu
untuk memastikan kesinambungan rekod perkembangan murid yang berkaitan.

Contoh Rekod Peribadi Murid


REKOD PERIBADI MURID
Nama : ____________________________ Jantina : ________ Tarikh : _______________

Umur pada 1 Januari ________ Tempat lahir : ____________ No. Sijil Beranak : ______

Agama : _____________ Bangsa : _____________ Warganegara : _______________

Tarikh masuk prasekolah : ______________ Nama Tadika/Tabika dahulu : ___________

Alamat Rumah : ____________________________________________________________

No. Telefon : __________________Jarak Rumah ke Prasekolah : ________________km

Kenderaan ke Prasekolah : _____________________ Bil. Adik beradik : ___________

Bahasa Pertuturan di rumah : __________________

MAKLUMAT KELUARGA

MAKLUMAT BAPA IBU PENJAGA


Nama
No. Kad Pengenalan
Agama
Bangsa
Warganegara
Pendapatan sebulan
Alamat
Pekerjaan
Nombor telefon

MAKLUMAT KESIHATAN

Tandakan ( _/ ) di dalam ruang yang berkenaan jika murid ini pernah atau
sedang menghadapi masalah kesihatan berikut :

____ Alahan _____ Sawan _____ Cacar Air _____ Campak ______
Penyakit
kuning

____ Jantung ______ Lelah _____ Sakit _____ Demam _______ Lain-lain
berlubang teruk
(Nyatakan)

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 20


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

MAKLUMAT FIZIKAL

DATA BERAT DAN TINGGI MURID

*Tinggi *Berat (kg) STATUS KESIHATAN


(cm)
JANUARI
MEI
OKTOBER
* Catatkan ukuran tinggi dan timbangan berat pada petak yang disediakan.
Sila rujuk Carta Pertumbuhan untuk status kesihatan
** Tandakan ( _/ ) pada ruang berkenaan mengikut status kesihatan.

TATACARA PENGURUSAN DAN PENYIMPANAN REKOD

1. Semua instrumen yang digunakan untuk menilai murid secara kumpulan dan kelas
perlu disimpan di dalam fail induk
2. Semua instrumen yang digunakan untuk menilai murid secara individu perlu
disimpan di dalam portfolio murid
3. Setiap fail perlu dilabelkan.
4. Fail induk / individu disimpan di ruang yang selamat dan berstatus sulit.
5. Maklumat perlu dikemaskinikan dari semasa ke semasa

TINDAKAN SUSULAN
Tujuan utama pentaksiran di prasekolah adalah untuk merancang tindakan susulan supaya
murid dapat lebih menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan. Tindakan susulan boleh
digolongkan kepada dua jenis seperti berikut:

i. Pengukuhkan dan pengayaan pembelajaran, ini adalah untuk murid yang sudah
menguasai standard pembelajaran yang berkenaan. Latihan tambahan yang lebih
mencabar diberikan kepada golongan murid ini.

ii. Bimbingan dan pemulihan, ini adalah untuk mereka yang belum atau dalam proses
menguasai standard pembelajaran yang berkenaan. Kepada golongan murid ini,
galakan dan aktiviti bimbingan seterusnya perlu diberi. Golongan ini perlu diberi galakan
dan aktiviti bimbingan yang bersesuaian dengan aras penguasaan mereka. Kaedah
pengajaran dan pembelajaran yang berlainan mungkin perlu digunakan.

Guru perlu memaklumkan kepada ibu bapa mengenai tahap penguasaan anak mereka untuk
memperoleh sokongan tambahan di rumah.

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 21


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

ETIKA PENTAKSIRAN KANAK-KANAK PRASEKOLAH


Akta Pendidikan 1996, Seksyen 24, Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Prasekolah
Kebangsaan) 2002, Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut :

Seksyen 24 – Kuasa untuk membuat peraturan berhubungan dengan pendidikan prasekolah,


‘Menteri boleh membuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan peruntukan Bab ini’.

8. Rekod Kemajuan Murid


Guru hendaklah membuat penilaian berterusan tentang perkembangan murid dan
merekodkan perkembangan itu mengikut cara yang ditetapkan oleh Ketua Pendaftar dari
semasa ke semasa

Panduan Menjaga Rekod Perkembangan dan Kemajuan Murid Prasekolah

• Segala hasil pemerhatian hanya boleh dibincang dengan pihak yang tertentu sahaja
(ibu bapa, guru besar, pakar perubatan, pihak-pihak atau orang-orang berkenaan)
• Rekod murid tidak boleh dipamerkan.
• Kebenaran ibu bapa, penjaga murid perlu didapatkan untuk mengambil gambar dan
merakam video yang melibatkan murid berkenaan.
• Pastikan segala rekod pemerhatian diberikan kepada ibu bapa/penjaga di akhir tahun.

PELAPORAN
Pelaporan adalah proses penyampaian maklumat penilaian dari semasa ke semasa tentang
perkembangan pengetahuan, kemahiran, penerapan nilai, sikap dan pencapaian murid.

Perkara yang perlu diberi perhatian semasa pelaporan adalah seperti berikut:

• Pelaporan perlu dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keperluan untuk


membolehkan guru dan ibu bapa mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.

• Laporan perkembangan murid seharusnya menyeluruh merangkumi kepelbagaian


kecerdasan, perolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran, penerapan nilai, potensi
dan keterampilan diri murid.

• Rumusan hendaklah dibuat berdasarkan maklumat daripada hasil analisis data


melalui kesemua instrumen serta penilaian hasil kerja murid.

LAPORAN PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN MURID

Laporan merupakan rumusan yang dibuat oleh guru daripada maklumat yang dikumpul dan
analisis yang dibuat mengenai perkembangan murid secara menyeluruh dan spesifik.
Ulasan yang dibuat seharusnya dapat menunjukkan kebolehan dan pencapaian sebenar diri

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 22


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

murid. Rumusan mengenai perkembangan dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan
sosial boleh dibuat berdasarkan Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah
Kebangsaan atau aspek lain yang telah ditentukan.

Aspek perkembangan murid yang boleh dilaporkan adalah seperti berikut:

a. Tunjang Komunikasi
b. Tunjang Kerohanian , Sikap dan Nilai
c. Tunjang Ketrampilan Diri – Perkembangan Sosioemosi
d. Tunjang Perkembangan Fizikal dan estetika
e. Tunjang Sains dan Teknologi
f. Tunjang Kemanusiaan

Contoh format pelaporan

TUNJANG ULASAN
SEMESTER 1 SEMESTER 2
Komunikasi Boleh bercerita mengenai diri dan
keluarga. Boleh berinteraksi secara
sopan dengan rakan sebaya. Sudah
boleh mengenal dan membunyikan
huruf abjad serta membaca
perkataan mudah (KV+KV) . Dapat
menulis huruf dan perkataan serta
mewarna gambar mengikut cara dan
arah yang betul.

Fizikal dan Estetika Sudah dapat menguasai kemahiran


koordinasi mata-tangan. Boleh
mengemas dan menyimpan alatan
yang telah digunakan dengan
bantuan. Dapat membezakan
objek /situasi yang selamat
/berbahaya.

Boleh mengenalpasti nada bunyi


tinggi rendah dan rentak lagu dengan
tepukan. Suka membantu rakan
dalam menyiapkan sesuatu tugasan.
Sudah dapat mengenal dan
membezakan warna asas.

Kerohanian, Sikap dan Telah menguasai cara mengambil


Nilai – Pendidikan Islam wuduk. Mengetahui dan dapat
menyebut nama ahli keluarga dan
menceritakan tentang kelahiran
Rasulullah S.A.W serta dapat
mengecam dan menyebut huruf-huruf
hijaiyyah dan huruf jawi.

Sains dan Teknologi Boleh mengelas mengikut bentuk


warna dan saiz. Boleh menambah
dua himpunan objek dan menyatakan
hasil tambah. Boleh bekerjasama
dalam aktiviti kumpulan.

Kemanusiaan Boleh bekerjasama dalam kumpulan.


Boleh bercerita mengenai
pengalaman
Ketrampilan – Sosio Emosi Boleh mengemas dan menyimpan
alatan yang telah digunakan dengan
bantuan. Boleh membezakan objek
/situasi yang selamat /berbahaya.

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 23


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 24


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

LAMPIRAN A: STANDARD
PENTAKSIRAN DALAM
KURIKULUM STANDARD
PRASEKOLAH
KEBANGSAAN

STANDARD PENTAKSIRAN(YANG TERKANDUNG DALAM KURIKULUM


STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN, KSPK)

Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan


murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. Ia merupakan sebahagian daripada proses
pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan.

Standard Pentaksiran Pertama: Pentaksiran harus dijalankan konsisten dengan tujuan


pentaksiran yang ditetapkan.

• Tujuan pentaksiran adalah untuk:


o Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur.
o Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan
mempertingkatkan perkembangan mereka secara menyeluruh.
o Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari
semasa ke semasa.

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 25


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

o Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid dalam semua aspek yang


dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.
o Mengesan keberkesanan pengajaran guru.

• Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu guru merancang tindakan susulan


yang berkesan untuk:
o Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif,
afektif dan psikomotor.
o Membantu pembelajaran murid.
o Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan mutu
pengajaran dan pembelajaran guru.

Standard Pentaksiran Kedua: Pentaksiran harus dijalankan ke atas pengetahuan,


kemahiran dan sikap yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah
Kebangsaan.

• Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi semua Tunjang dalam Kurikulum


Standard Prasekolah Kebangsaan termasuk:
o Penerapan nilai
o Pembentukan sikap
o Penguasaan kemahiran
o Status kecergasan
o Status kesihatan
o Kesediaan sosial (social readiness)

• Aktiviti kokurikulum dan ekstra-kurikulum tidak harus ditaksirkan berasaskan


pencapaian sahaja kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat menyertai
aktiviti ini secara berdikari.

• Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan tidak boleh diambilkira sebagai


hasil pentaksiran di peringkat prasekolah. Pada peringkat umur ini pemilihan untuk
pertandingan melibatkan banyak faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu.

Standard Pentaksiran Ketiga: Pentaksiran dijalankan secara berterusan sepanjang


masa.
Standard Pentaksiran Keempat: Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih, sesuai
dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan kaedah saintifik.

• Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan


perbandingan antara murid.
• Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut:
o Pemerhatian berterusan
o Penilaian hasil kerja
• Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam pendidikan awal kanak-kanak:
o Ujian atau peperiksaan formal
o Ujian kertas and pensil
• Pentaksiran harus dijalankan secara adil, sah dan sahih.
• Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit.

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 26


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

• Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inferens atau kesimpulan yang
dibuat adalah sah dan sahih.
• Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan
perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid . Contoh rekod adalah
seperti berikut:
o Senarai Semak.
o Skala Kadar.
o Rekod Anekdot.
o Rekod Berterusan (Running Record).
o Portfolio

Standard Pentaksiran Kelima: Hasil pentaksiran digunakan untuk merancang tindakan


susulan demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dan untuk membantu
pengajaran.

• Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru Tahun 1 selepas murid tamat prasekolah
untuk tujuan kesinambungan pentaksiran formatif.
• Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa
mengenai kemajuan anak-anak mereka.
• Hasil pentaksiran digunakan untuk mengenalpasti masalah murid-murid sama ada
mereka perlu dirujuk kepada pakar.

Standard Pentaksiran Keenam: Pentaksiran harus dijalankan dengan penuh beretika,


hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi.

• Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus didedahkan kepada orang lain, ia hanya
boleh ditunjukkan kepada ibubapa dan pihak tertentu sahaja.
• Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk melabelkan kanak-kanak. Pada
peringkat umur ini kebolehan dan kemajuan murid amat dipengaruhi oleh kadar
pertumbuhan mereka. Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur ini akan
mempunyai kesan yang negatif dalam perkembangan kanak-kanak ini kelak.
• Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan banyak motivasi, guru perlu elakkan
daripada melabelkan murid sebagai mendapat ’A’ atau ’B’ dan seterusnya.
• Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan sesuatu yang tetap tetapi boleh
berubah, contohnya kanak-kanak perempuan secara fisiologinya berkembang lebih
cepat dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki, adalah tidak wajar
melabelkan murid lelaki sebagai lambat daripada perempuan.

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 27


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

LAMPIRAN B
CONTOH REKOD
SENARAI SEMAK

Contoh 1 (individu)
Nama murid : ………………………………………..………………………………
Nama Guru : …………………………………………….…………………………

Tunjang Komunikasi

Pemerhatian
Kandungan Ulasan
I II III
1. Kemahiran Mendengar Murid ini tidak dapat
menumpukan
x X perhatian semasa
Mendengar dengan penuh perhatian.
3 Mei 2 Jun pengajaran dan
Mendengar dan mengecam bunyi perkataan / / pembelajaran, mudah
yang berbeza.

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 28


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

Pemerhatian
Kandungan Ulasan
I II III
Mendengar dan mengecam kesamaan bunyi tertarik oleh bunyi di
perkataan. luar.
2. Kemahiran Bertutur
Berinteraksi dan mengecam bunyi perkataan
yang berbeza.
Merangsang pertuturan melalui soal jawab.
Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul.
Melakonkan watak-watak mengikut situasi.
Tandakan ( _/ ) jika murid telah menguasai
Tandakan ( X) dan catatkan tarikh jika murid belum menguasai

Contoh 2 (individu)
Nama murid : ………………………………………..………………………………
Nama Guru : …………………………………………….…………………………

HASIL PEMBELAJARAN Ulasan/ Ulasan/ Ulasan/


Tarikh Tarikh Tarikh

KEMAHIRAN BERTUTUR

Berbual Pendiam dan tidak Sudah boleh Seorang yang


/ menggunakan bahasa mahu berbual dan berbual semasa peramah, berbual
yang mudah dengan tidak ramai kawan menjalankan dengan ber
sebutan yang betul (13Feb) aktiviti (16Mei) -tatasusila dan
sudah ramai kawan
(20Sept)

Berinteraksi secara
sopan dan
bertatasusila

Mengikut giliran

Contoh 3 (Kumpulan)
Kurikulum Pendidikan Islam

Tajuk : Cara Berwuduk

Kemahiran / Hasil Pembelajaran / Item

Nama Lafaz Membasuh Membasuh Menyapu Membasuh Mengikut Catatan


Murid niat muka tangan hingga ke kepala kaki tertib
wuduk siku

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 29


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

HALIM / 15 Mac / 25 Mac / 19 Mei / 6 April

LINDA / 19 April / 12 Mei x6 April

LATIFAH / 26 April
Guru meminta murid secara individu melafaz niat, doa atau bacaan tertentu.
Tandakan ( _/ ) dan catatkan tarikh jika murid telah menguasai
Tandakan ( X) dan catatkan tarikh jika murid belum menguasai

Contoh 4 (Kumpulan)
SENARAI SEMAK PENILAIAN LISAN BAHASA MELAYU

BIL NAMA MURID KEMAHIRAN


PETUNJUK KEMAHIRAN
1 2 3 4 5
1. Rohani / 1. Memberi respons bila disoal.
2 Feb
2. Laily /
2. Mematuhi arahan secara bertatasusila
2 Feb 3. Menyoal untuk mendapatkan maklumat
3. Fauziah X 4. Mendengar pesanan dan
2 Feb menyampaikannya dengan menggunakan
4. Azila / perkataan sendiri
3 Feb 5. Bercerita berpandukan gambar
5. Shamsudin /
3 Feb
6. Haris /
3 Feb
7. Adila /
4 Feb

Tandakan ( _/ ) dan catatkan tarikh jika murid telah menguasai kemahiran berkenaan
Tandakan ( X ) dan catatkan tarikh jika murid belum menguasai kemahiran berkenaan

Contoh 5 (Kumpulan)
Tunjang : Sains dan Teknologi
Standard Kandungan : Membanding dan mengelaskan objek
Standard Pembelajaran : Membanding dan mengumpulkan objek mengikut satu ciri

Item
Mengelas mengikut ciri berikut:
Bil Nama Warna Saiz- Saiz: Bentuk Tekstur: Berat: Bau
murid Besar, Tinggi , Licin, Berat,
Kecil Rendah Kasar Ringan
1 Salmah TM TM SM SM TM TM SM
2 Marina SM TM SM TM TM TM TM

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 30


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

3 Jenny SM TM TM TM SM TM SM
4 Suraya TM TM TM TM SM TM TM
5 Siva TM BM SM TM SM TM SM

Nota: Skor TM: Telah menguasai SM: Sedang Maju, BM: Belum Menguasai

Contoh 6 (Kumpulan)

Tunjang : Sains dan Teknologi

Tajuk : Membina Model Menggunakan Bongkah (Aktiviti Kumpulan)

Bil Nama Murid Item Petunjuk Item


i ii iii iv v
Kumpulan A i. Pemilihan bongkah mengikut
1. Kamilah Masrol TM SM SM TM SM saiz, warna dan bentuk yang
2. Hasnah Alias TM SM BM SM TM sesuai
3. Raihana Ali BM BM SM TM TM ii. Menyusun bongkah mengikut
4. Kasmin Kasim TM BM TM BM TM saiz untuk membentuk objek
5. Jamlus Hasan TM TM BM BM BM iii. Kreativiti dalam menghasilkan
objek
iv. Kekemasan hasil objek
v. Kerjasama dalam satu
pasukan

Bil Nama Murid Item Petunjuk Item


i ii iii iv v
Kumpulan B 1. Pemilihan bongkah mengikut
1. Zainah Othman BM SM TM SM TM saiz, warna dan bentuk yang
2. Zanariah Jamil BM TM SM TM BM sesuai
3. Osman Mat SM TM BM SM SM 2. Menyusun bongkah mengikut
4. Kamaliah Ahmad BM BM BM TM BM saiz untuk membentuk objek
5. Satinah Surol SM TM TM BM SM 3. Kreativiti dalam
menghasilkan objek
4. Kekemasan hasil objek
5. Kerjasama dalam satu
pasukan

Nota: TM: Telah Menguasai, SM: Sedang Maju, BM: Belum Menguasai

Contoh 7 (Kumpulan)
Komponen : Perkembangan Fizikal

Tajuk : Membentuk Objek Dari Doh

Kandungan : Menguasai kemahiran motor halus


Menguasai kemahiran kordinasi mata-tangan

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 31


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

Nama murid ITEM / KEMAHIRAN


Bil
Menguli Membentuk Kreativiti Kekemasan Bekerja
dengan dengan dalam tempat sama
betul kemas menghasilk dalam
an objek kumpulan
1. Dina
 
2. Tina
 
3. Adilah
 
4. Mansor
 
5. Rohana
 
6. Jamilah
 
* Nyatakan skala yang bersesuaian dengan murid

Keterangan untuk setiap skala:

: Boleh melakukan aktiviti melalui keupayaan sendiri dengan tepat, cekap dan
 konsisten. Semasa menjalankan aktiviti tidak memerlukan bantuan.

: Kerap memerlukan bantuan apabila melakukan aktiviti, namun masih boleh


 melakukannya sehingga selesai.

 : Sukar memahami arahan untuk menjalankan aktiviti, oleh itu bantuan sentiasa
diperlukan, namun masih tidak dapat melakukannya dengan baik sehingga selesai.

Contoh 8 (Individu)
Penilaian kemahiran membaca

Nama murid : Amin


Pemerhati : Mahani Zakaria
Tarikh : 28 Feb 2010
Masa : 10.00 - 10.15 pagi

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 32


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

Situasi / tempat : Dalam kelas prasekolah


Item : Kemahiran Membaca (Mengenal abjad)

Contoh Teks mengenal abjad Catatan

Kesalahan sebutan
- y disebut g

a p d y - r disebut n
- l disebut i

n t r e Tindakan Susulan
- Murid ini perlu
diberi penekanan
terhadap
penguasaan

o l h j
abjad y / r / l

b m s
g

c k I u

Contoh teks suku kata Catatan

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 33


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

Ini lori. Kesalahan sebutan


- bapa dibaca dapa, baba
  - beli dibaca deli
dapa - bawa dibaca bama
Ini lori bapa. - baja dibaca baju
  X Tindakan Susulan
- Murid ini perlu diberi
penekanan terhadap
Lori bapa biru. konsonan “b”,d dan vocal
  
baba deli

Bapa baru beli lori.


   
dapa

Saya suka lori


bapa.
   
bama
baju

Bapa bawa lori


baja.
  

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 34


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

Contoh 9: ( Individu)
Panduan:

Skor Simbol Kriteria


(Tahap Penguasaan)

Telah Menguasai TM Tahu dan boleh buat dengan sendiri dengan baik
secara bertatasusila

Sedang Maju SM Tahu dan boleh buat dengan bimbingan.

Belum Menguasai BM Tahu beberapa perkara asas berkaitan dengan


konstruk tetapi tidak boleh buat (sentiasa
memerlukan bimbingan)

Singkatan yang digunakan:


TM Telah menguasai
SM Sedang menguasai
BM Belum menguasai
LI Lisan
P Projek
HK Hasil kerja
TL Tingkah laku
LL Lain-lain

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 35


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

TUNJANG KOMUNIKASI (BM)

PEMERHATIAN
SPTS

TARIKH
EVIDENS
KONSTRUK STANDARD PRESTASI(SPTS) CATATAN

T S B L H T L
P
M M M I K L L

Kemahiran TM: Boleh mengecam pelbagai bunyi, perkataan 1


mendengar dan memberi pelbagai respon kepada
arahan ringkas, perbualan dan cerita.
2
SM: Boleh mengecam pelbagai bunyi, perkataan
dan memberi respon kepada arahan ringkas,
perbualan dan cerita dengan bimbingan.
3
BM: Boleh mendengar tetapi tiada respon.

Kemahiran bertutur TM: Boleh berinteraksi, bersoal jawab, bercerita 1


serta melakon watak mengikut situasi
dengan menggunakan bahasa dan intonasi 2
yang sesuai.
SM: Boleh berinteraksi, bersoal jawab, bercerita
serta melakonkan watak tertentu
menggunakan bahasa dan intonasi yang
sesuai dengan bimbingan.
3
BM: Tahu guna beberapa perkataan. Belum
boleh menggunakan perkataan yang sesuai.
Belum boleh menyebut perkataan dengan
betul.

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 36


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

LAMPIRAN C: CONTOH REKOD


ANEKDOT

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 37


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

Contoh 1
Nama Murid : Fatin Nadia bt. Abdul
Umur : 6 Tahun
Tarikh : 20 Februari 2010
Masa : 10.00 pagi
Nama Guru : Puan Puziah Ano bt Muhamad
Item : Kebolehan membaca

Catatan Ulasan

Selepas mengikuti sesi bacaan bersama guru kelas, Fatin Fatin tidak berminat terhadap buku tetapi selepas sesi bacaan
menarik tangan Ani, Munah dan Siti ke Pusat Bahasa untuk dengan guru, Fatin sudah mula berminat dengan buku.
mencari buku. Fatin memilih buku bergambar sama dengan buku
yang dibaca oleh gurunya .Fatin ajak kawan-kawanya dengar Fatin cuba membaca walaupun masih belum mengenal
cerita yang dia baca. Fatin pun membuka buku lalu membaca semua huruf.
dengan gaya seperti Cikgu Rusnani. Ani, Munah dan Siti
mendengar dengan penuh minat. Fatin tanya kawannya sedap Cadangan
tak cerita yang dibaca. “Hei, Fatin kau dah boleh baca?” Tanya Fatin perlu dirangsang melalui pujian untuk membolehkan nya
Siti. Cikgu Rusnani memuji sambil bertepuk tangan. Fatin membaca dengan baik.
senyum.

Contoh 2

Nama : Munzir Shamsudin


Kelas : Prasekolah Sayang
Tarikh: 26 Mac 2010
Nama Guru : Puan Ummu Izzah bt. Bohari

Peristiwa yang diperhatikan: Munzir mengambil lego Ali. Ali menengking dan memukulnya.

Cadangan: Penerapan nilai murni semasa pengajaran dan pembelajaran perlu diberi penekanan

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 38


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

Contoh 3
Nama Murid : Zarina
Umur : 6 Tahun
Tarikh : 18 Julai 2010
Masa : 8.30 pagi
Nama Guru : Puan Hon
Item : Kemahiran Sosial

Catatan Ulasan

Zarina bermain pasir bersama kawan-kawan lain di tempat main Zarina pendiam, kebiasaannya dia tidak melawan walaupun
pasir. Aiman merampas penyedok pasir yang sedang digunakan diganggu oleh rakannya. Zarina cuma akan menanggis
oleh Zarina. Zarina berkata dengan suara kuat: “Ini saya punya!” bersendiri jika barangnya diambil oleh kawannya. Ini merupakan
Zarina terus ambil balik penyodok pasir daripada Aiman. Aiman kali pertama dia memperjuangkan hak dirinya. Peristiwa ini
nampak terkejut tetapi biar sahaja. merupakan satu permulaan yang baik, dia telah mula bertindak
untuk melindungi hak dirinya.

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 39


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

LAMPIRAN D: CONTOH REKOD


BERTERUSAN

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 40


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

Contoh 1

Nama : Ainon Bakar


Umur : 6 tahun
Tarikh : 26 September 2010
Masa : 10.00 - 10.10 pagi
Nama Guru : Puan Sofia Mansor
Item : Kepimpinan

Pemerhatian Ulasan
Ana sedang bermain pasir dengan beberapa orang rakannya. Ada ciri kepimpinan
Dia bangun dan mengatakan “Penatlah main pasir, jom main
jongkang jongkit. Ana memanggil rakan-rakannya. Beberapa
orang murid berebut-rebut menaiki jongkang jongkit itu.

Ana : Jangan berebut. Mula memahami konsep (berat/ringan)


Liza : Saya pun nak naik. Mula memahami konsep keseimbangan
Ana : Gilir-gilirlah. OK., Minah, Rozi duduk hujung
sana. Noni , Milah hujung sini,ya! Menunjukkan sifat toleransi dan kerjasama
Milah : Saya tak boleh dengan Noni, sebab dua-dua
kurus, ... ringan, nanti tak sama
Ana : .....aaa la, nanti tak sama.
Rozi : Tak mau, saya nak duduk dengan Minah juga
Ana : Ok, Som pun kurus, duduk depan Noni. Hah,
baru sama berat.

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 41


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

Contoh 2
Nama murid : Amin
Pemerhati : Mahani Zakaria
Tarikh : 7 Julai 2010
Masa : 10.00 - 10.05 pagi
Situasi / tempat : Dalam kelas prasekolah
Item : Main sendirian

Catatan Ulasan
Amin sedang bermain dengan batang aiskrim di ruang bermain. Amin tidak suka diganggu, beliau suka bermain sendirian

Dia memusing batang aiskrim seolah- olah kapal terbang sambil


berkata “Kapal akan berlepas, kapal akan berlepas”. Perkembangan bahasanya menunjukkan satu kemajuan

Amin berhenti bermain apabila melihat Sani menuju ke arahnya


lalu memberi arahan kepada Sani “Awak tidak boleh bermain
di sini”.

Arahan Amin jelas, Sani memandang ke arah Amin dan terus


berlalu.

Amin terus bermain dengan kapal terbangnya.


Suara Amin semakin kuat meniru bunyi kapa lterbang.
“BBBBBBBBBBBBB”
“Ummm oo oo oo”
“Buzzzzzzzzz…………….”
“54321, terbang” (sambil melancar batang aiskerim)

Diana yang sedang memandu kereta memerhati tingkah laku Amin tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain
Amin lalu meluru ke arahnya sambil berkata “ Hey, giliran awak
pula untuk memandu kereta ini”. Amin tidak memberi respon. Kepuasannya untuk sendirian

Dengan nada kesal Diana berkata “OK, saya pandu sekali lagi”.

Amin beralih ke pusat pupet , mengambil puppet dan bermain

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 42


MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 43