Anda di halaman 1dari 31

1.

0 PENGHARGAAN

Assalamualikum W.B.T dan salam sejahtera, tiada lafaz yang dapat diucapkan
selain Alhamdulillah sebagai tanda syukur yang tidak terhingga ke hadrat Ilahi,
kerana dengan limpah kurnia-Nya jua maka buku log tenis ini dapat dilaksanakan
dengan sempurna. Melalui pelaksanaan kerja kursus ini, pelbagai manfaat dan ilmu
pengetahuan diperolehi. Kerja kursus ini juga membentuk kemahiran insaniah,
menyuntik idea kreatif, dan saling bekerjasama antara satu sama lain. Maka dengan
adanya kualiti peribadi sebagai seorang guru, diharapkan akan dapat, melahirkan
golongan pelajar yang berwawasan, berakhlak mulia dan berdisiplin

Walau bagaimanapun, pelaksanaan kerja kursus ini tidak akan sempurna


tanpa sokongan daripada semua pihak. Untuk itu kami merakamkan jutaan terima
kasih kepada pensyarah kami iaitu En. Roshdan Bin Ahmad atas segala panduan dan
tunjuk ajar yang telah dicurahkan. Tidak lupa juga, sekalung terima kasih kami
ucapkan kepada ibu bapa dan teman-teman seperjuangan yang banyak membantu
sama ada dalam aspek kewangan atau memberi sokongan padu dalam mencurahkan
idea untuk menyiapkan buku log ini.

Sesungguhnya, potensi atau bakat seseorang itu tidak bererti jika tidak
diterjemahkan kepada realiti. Penciptaan ketamadunan bangsa telah membawa
manusia sejagat kearah pembangunan yang progresif dan maju. Maka pelaksanaan
kerja kursus ini diharap dapat menjadi pemangkin kepada kelahiran insan yang
berdaya saing serta memiliki daya intelek yang setanding dengan negara dunia
pertama. Akhir kata, kami berharap kerja kursus ini akan menjadi wadah ilmu untuk
generasi akan datang. Sesungguhnya, ketahuilah bahawa hanya orang yang
cemerlang sahaja tahu memanfaatkan ilmu pengetahuan sebagai panduan mencapai
kejayaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Sekian, terima kasih.......

1
2.0 BIODATA DIRI

NAMA : SITI HAMIZAH BINTI ROBIAN

UMUR : 21 TAHUN

NO. MATRIK : D20071028888

PROGRAM : PENDIDIKAN BIMBINGAN &

KAUNSELING

SEMESTER : 2 SESI 2007/2008

FAKULTI : SN KOGNITIF & PEMB. MANUSIA

ALAMAT : NO. 104 LORONG MAHMUD 86400, PARIT

RAJA, BATU PAHAT, JOHOR

SEKOLAH : SMK TUN ISMAIL PRT RAJA & SMK

MUNSHI SULAIMAN BATU PAHAT

NAMA IBU : SITINAH BINTI JAWRI

NAMA AYAH : ROBIAN BIN KASTARI

MOTTO : “LET BYGONES BE BYGONES & SMILE

ALWAYS ”

IMPIAN : INGIN BERJAYA DI DUNIA & DI AKHIRAT

MAKANAN DISUKAI: BIHUN SUP, SOTO AYAM & BUAH-

BUAHAN

2
3.0 DIARI PERJUMPAAN

Perjumpaan Pertama

Tarikh : 19 Januari 2008

Masa : 8:00-12:00 tgh

Tempat : Gelanggang Tenis

Agenda : Pelajar diberi penerangan tentang


permainan
tenis iaitu proses pengenalan kepada tenis.
Kemudian dijalankan sesi pemilihan ketua
kumpulan, penolong ketua kumpulan,
setiausaha, naib setiausahadan bendahari
serta naib bendahari.

Selain itu, pensyarah juga turut


menjelaskan tentang RI dan kemahiran
ikhtisas. Pelajar didedahkan dengan reket
tenis dan juga bola tenis. Instructor
mengajar cara untuk memilih reket tenis
yang betul dan berpatutan

3
Perjumpaan Kedua

Tarikh : 26 Januari 2008

Masa : 8:00-12:00 tgh

Tempat : Gelanggang Tenis

Agenda : Instructor memberi penerangan tentang


bagaimana cara-cara memegang raket
dengan betul dimana pelajar diajar tentang
grip asas dalam tenis.

Antaranya seperti forehand grip. Selain itu


pelajar didedahkan dengan cara-cara
bermain tenis. Antara penerangan yang
diberi adalah unsur maju forehand dan
backhand

4
Perjumpaan Ketiga

Tarikh : 16 Februari 2008

Masa : 8:00-12:00 tgh

Tempat : Gelanggang Tenis

Agenda : Pelajar dilatih untuk melakukan latihan


dalam
mengimbang bola dengan melantun di lantai
court serta melantun ke atas pada
reketsambil
berjalan. Ini dapat melatih pelajar untuk
mengawal bola dan seterusnya untuk
membiasakan diri pelajar bermain

Selain itu, pelajar juga didedahkan dengan


asas seperti forehand, backhand, serve dan
volley

5
Perjumpaan Keempat

Tarikh : 1 Mac 2008

Masa : 8:00-12:00 tgh

Tempat : Foye Bangunan IPSI

Agenda : Pelajar didedahkan tentang cara-cara


pengiraan mata dalam permainan tenis.
Selain
itu pelajar juga diajar tentang kedudukan
dalam permainan perseorangan dan beregu

6
Perjumpaan Kelima

Tarikh : 15 Mac 2008

Masa : 8:00-12:00 tgh

Tempat : Gelanggang Tenis

Agenda : Pelajar didedahkan tentang cara-cara untuk


melakukan serve dan volley dalam
permainan
tenis

7
Perjumpaan Keenam

Tarikh : 29 Mac 2008

Masa : 8:00-12:00 tgh

Tempat : Gelanggang Tenis

Agenda : Sesi ujian kemahiran dalam permainan


tenis.
Pelajar dibahagi kepada 2 kumpulan. Dalam
ujian ini kemahiran yang diuji adalah
kemahiran forehand, backhand, forehand
volley, backhand volley, dan juga serve

8
4.0 RANCANGAN INSTRUKSIONAL

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN


INSTRUKSIONAL

PUSAT KOKURIKULUM

Semester : 2
Sesi : 2007/2008
Nama Kursus : Tenis
Kod Kursus : UKS 1111
Jenis Kursus : Kokurikulum Berkredit
Jam Kredit : 1 (0 + 1)
Prasyarat : Tiada

MAKLUMAT PENSYARAH :

Nama : Roshdan Bin Ahmad


E-mail : roshdan@upsi.edu
Nombor Telefon : 05-450 6053
No Bilik : B3- 023

SINOPSIS KURSUS :

Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada teori dan praktis beberapa
aspek yang berkaitan dengan permainan tenis. Penekanan diberikan kepada
aspek kemahiran bermain dan aspek kejurulatihan (kaedah mengajar dan
melatih). Di samping itu, aspek pengadilan dan kepegawaian serta aspek
pengurusan dan pengelolaan sesuatu kejohanan juga akan diberi tumpuan.

OBJEKTIF KURSUS :

1. Menambah pengetahuan dan kefahaman tentang analisis lakuan


kemahiran dalam sukan tenis.
2. Meningkatkan keupayaan secara teori dan praktikal dalam
mengaplikasikan prinsip ansur maju dalam pengajaran dan
pembelajaran.

9
3. Meningkatkan kompentasi pelajar dalam melatih teknik, teknik dan
strategi permainan.
4. Mendedahkan pelajar kepada aspek pengurusan dalam pertandingan.

KANDUNGAN KURSUS :

1. Falsafah dan prinsip-prinsip kejurulatihan.


2. Perancangan, pengurusan dan pengelolaan permainan tenis.
3. Melatih teknik dan kemahiran permainan.
4. Undang-undang permainan tenis.

HASIL PEMBELAJARAN :

1. Menjelaskan undang-undang dan peraturan-peraturan serta etika


dalam permainan tenis.
2. Menghasilkan pegangan ’forehand’ dengan teknik yang betul
3. Menghasilkan pegangan ’backhand’ secara satu tangan, dua tangan
dan pukulan cantas dengan teknik yang betul.
4. Mengasilkan pegangan servis dan voli yang betul.
5. Menghasilkan pukulan ’forehand’ dan ’backhand’ dengan mengusai:

a. kawalan kelajuan ayunan


b. titik sentuh
c. putaran untuk kawalan

6. Menghasilkan pukulan servis dengan:

a. latih tubi servis


b. servis tekanan
c. kekuatan sevis
d. servis dan voli

7. Menghasilkan pukulan yang baik untuk mengembalikan servis ke


sasaran.
8. Mengaplikasi strategi permainan perseorangan dalam situasi
permainan sebenar.
9. Mengaplikasi strategi permainan bergu dalam situasi permainan
sebenar.
10. Menganjur dan mengelola satu pertandingan menggunakan format
pertandingan yang sesuai.

RUJUKAN UTAMA :

Brown, J. (1995). Tenis: Step to success. Champaign Illinois, USA : Human


Kinetics.

RUJUKAN TAMBAHAN :

10
Jones, A. & Wood, B. (1991). The tennis workshop. USA : The Complete
Games Guide, The Crowood Press Ltd.

Chu Donald, A. (1995). Power tennis training. Champaign Illinois, USA :


Human Kinetics
Program Pembangunan Bakat Tunas Cemerlang (1990). Manual Lathan Tenis
: Kuala Lumpur : MSSM

Schwartz, B.C. & Dazet, C.A (1998). Competitive tennis. Champaign Illinois,
USA : Human Kinetics

United State Tennis Association (1995). Coaching tennis successfully.


Champaign Illinois, USA : Human Kinetics

KAEDAH PENGAJARAN:

Jadual Amali Hari Masa Tempat


Sesi amali Sabtu 8.00 – 12.00 pagi Gelanggang tenis

Bil Aktiviti Catatan


1 Sesi amali (demonstrasi dan perbincangan) 4 jam

PENILAIAN PRESTASI PELAJAR:

Bil Perkara Markah

1 Kehadiran 10

2 Sahsiah/Disiplin Diri 10

3 Kepegawaian/Kejurulatihan 10

4 Pengurusan Organisasi 10

5 Kerja Kursus 30
- Buku Manual

5 Ujian Kemahiran 30

Jumlah 100

11
PENGGREDAN SKALA UPSI :

Gred Julat Markah PNG(S/K) Taraf

A 80 – 100 4.00 Cemerlang

A- 75 – 79 3.67 Cemerlang

B+ 70 – 74 3.33 Kepujian

B 65 – 69 3.00 Kepujian

B- 60 – 64 2.67 Kepujian

C+ 55 – 59 2.33 Lulus

C 50 – 54 2.00 Lulus

C- 45 – 49 1.67 Lulus Lemah

D+ 40 – 44 1.33 Lulus Lemah

D 35 – 39 1.00 Lulus Lemah

F 0 – 34 0 Gagal

12
JADUAL PENGAJARAN 7 MINGGU :

Hasil Pembelajaran Aktiviti


Pengajaran
Ming Jam Tajuk Kuliah K.I
&
Pmbelajaran

Penyelarasan dan
pengenalan kursus
permainan tenis

Orientasi kursus: Menjelaskan undang- Soal jawab KOM,


1. Pengenalan kepada undang dan ETIK,
1 4
permaianan tenis: peraturan-peraturan Tugasan KBPM
- peralatan serta etika dalam
- pakaian permainan tenis.
- gelanggang
- etika
Undang-undang

Penghasilan ayunan atau Menghasilkan Demonstrasi KBPM,


’stroke production’ pegangan ‘forehand’ KOM,
dengan teknik yang Amali PBPM
1. Gerakan tanpa alatan betul.
Aktiviti
2. Pegangan atau grip berpasangan

3. Pengangan pukulan
depan atau ’forehand
grip’
Demonstrasi
2 4 Menghasilkan
4. Pegangan pukulan kilas
atau ’backhand grip’ pegangan ‘backhand’ Amali
dengan teknik yang
- satu tangan betul. Aktiviti
berpasangan
- dua tangan

- kilas cantas

5. Pegangan servis Menghasilkan


pegangan servis dan
6. Pegangan voli voli yang betul

13
Lanjutan penghasilan Menghasilkan pukulan
ayunan: ’forehand’ dan Demonstrasi
1. Kawalan bola ’backhand’ dengan
2. Menguasai kelajuan mengusai: Amali KBPM,
ayunan a. kawalan kelajuan KOM,
3. Menguasai titik ayunan Aktiviti PBPM
3 4
sentuh b. titik sentuh berpasangan
4. Mengaplikasi putaran c. putaran untuk
untuk kawalan kawalan
5. putaran atas
6. putaran bawah
7. putaran sisi

Lanjutan penghasilan Menghasilkan pukulan Demonstrasi KBPM,


ayunan: servis dengan: PBPM,
1. servis a. latih tubi servis Latih tubi KOM
- kemahiran servis b. servis tekanan
- latih tubi servis c. kekuatan sevis Aktiviti
- servis tekanan d. servis dan voli berpasangan
4 4
- kekuatan servis
- servis dan diikuti voli
Menghasilkan pukulan
2. Mengembalikan servis yang baik untuk
mengembalikan servis
ke sasaran.

Strategi permainan Mengaplikasi strategi Demonstrasi KOM,


perseorangan permainan KBPM
perseorangan dalam Main
5 4
situasi permainan peranan
sebenar.
Latih tubi

Strategi permainan bergu Mengaplikasi strategi Demonstrasi KOM,


permainan bergu KBPM
dalam situasi Main
6 4
permainan sebenar. peranan

Latih tubi

1. Menilai prestasi Mengaplikasi Ujian ETIK


pelajar dan kemahiran asas tenis kemahiran KOM,
7 6 rekapitulasi kursus yang telah dipelajari KBPM
serta perbincangan
2. Ujian Kemahiran

14
PENILAIAN

Ujian kemahiran
- mengesan kesalahan semasa menghasilkan lakuan sesuatu
kemahiran (KOM, PBPM)

- menghasilkan lakuan sesuatu kemahiran yang betul (ETIK)

Kehadiran (ETIK)

Buku Manual (PBPM, ETIK)

Pengurusan Organisasi (PIM, PSK)

BORANG PENILAIAN KEMAHIRAN INSANIAH

UKS 111 (Tenis)

Hasil Pembelajaran
KOM KBKM PSK PBPM KUS ETIK PIM
Ujian Kemahiran 1 / / /
BIL Nama pelajar
1. Yusof Indran
2. Salleh Yaakob
3. Kamal Salleh
4. Tan Soon Yow

SKALA KRITERIA BAGI CIRI-CIRI KEMAHIRAN INSANIAH

5 Mencapai tahap yang sangat baik


4 Mencapai tahap yang baik
3 Mencapai tahap sederhana
2 Mencapai tahap yang memuaskan
1 Mencapai tahap yang kurang memuaskan

15
5.0 SEJARAH TENIS

Terdapat pelbagai jenis sukan raket yang dimainkan dewasa ini dan tenis merupakan
permainan yang paling diminati ramai. Menurut beberapa cacatan sejarah, permainan
menggunakan bola dan raket sudah dimainkan sejak zaman purba lagi, iaitu di Mesir dan
Greece. Pada abad kesebelas, sejenis permainan iaitu jen de paume yang menyerupai
permainan tenis kini, telah dimainkan buat pertama kali di sebuah kawasan di Perancis.
Bola yang digunakan disalutkan dengan benang berbulu, manakala pemukulnya hanyalah
tangan.

Permainan ini kemudian diperkenalkan ke Itali dan Britain pada abad ke 13. Ia
mendapat sambutan yang menggalakkan dalam masa yang singkat. Ramai rakyat
tempatan menunjukkan minat terhadap permainan ini dan mula bermainnya. Sejak itu
perkembangan sukan ini terus meningkat ke negara Eropah yang lain. Raket bertali pula
diperkenalkan kali pertama pada abad ke 15 oleh Antonio da Scalo, seorang paderi
berbangsa Itali. Beliau menulis undang-undang umum bagi semua permainan yang
menggunakan bola termasuk tenis. Majalah inggeris Sporting Magazine menamakan
permainan ini sebagai tenis padang. Dalam buku Book of Games And Sports yang
diterbitkan dalam tahun 1801 menyebut sebagai tenis panjang. Tenis, pada mulanya

16
merupakan permainan golongan atasan. Tenis gelanggang rumput yang terkenal di zaman
Queen Victoria disertai oleh golongan pertengahan yang menjadikannya sebagai
permainan luar.

Kelab tenis pertama ditubuhkan ialah Kelab


Leamington di Perancis yang telah diasaskan oleh J.
B. Perera, Mejar Harry Gem, Dr. Frederick Haynes
dan Dr. Arthur Tompkins pada tahun 1872. Pada
masa itu, tenis dikenali sebagai pelota atau lawn
rackets. Dalam tahun 1874, permainan tenis telah
pertama kali dimainkan di Amerika Syarikat oleh
Dr. James Dwight dan F. R. Sears. Sementara itu,
All England Croquet Club pula telah ditubuhkan
pada tahun 1868. Dua tahun selepas itu, ia telah membuka pejabatnya di Jalan Worple,
Wimbledon. Pada tahun 1875, kelab ini juga telah bersetuju memperuntukkan sebahagian
dari tanahnya untuk permainan tenis dan badminton. Sehubungan dengan itu, satu set
undang-undang permainan tenis gelanggang rumput telah digubal. Amerika Syarikat pula
telah menubuhkan kelab tenisnya yang pertama di Pulau Staten. Bermula dari situlah,
Amerika Syarikat telah berkembang dengan pesat sekali dalam permainan tenis. Ia telah
berjaya melahirkan begitu ramai sekali jaguh tenis yang telah menguasai persada tenis
antarabangsa.
Kejohanan Tenis Gelanggang Rumput pertama bermula tahun 1877. Seramai 21
orang pemain telah mengambil bahagian. Spencer William Gore telah muncul sebagai
juara. Kini kejohanan itu dikenali sebagai Kejohanan Wimbledon. Namun di Malaysia,
permainan tenis mula diperkenalkan pada awal abad ke 20. Persatuan Tenis Malaysia
(LTAM) telah ditubuhkan pada tahun 1921. Pada tahun 1953, pertandingan pertama telah
diadakan untuk merebut Piala Chua. Beberapa tahun kemudian selepas itu, bermula pula

17
perlawanan antara Wilayah Utara Malaya dengan Selatan Malaya untuk merebut Piala
Guillemard untuk lelaki dan Mc Cabe Peay pula untuk wanita. Kini di Malaysia terdapat
pelbagai pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa telah dijalankan. Malaysia
juga turut menyertai pertandingan tenis peringkat antarabangsa seperti Piala Davis dan
Piala Asia.

Secara keseluruhannya, permainan tenis merupakan salah satu antara permainan


yang termaju dan digemari di seluruh dunia. Ia telah melahirkan ramai jaguh dan bintang
tenis yang terkenal seperti Jimmy Connors, John McEnro, Ile Natashe, Bjorn Borg, Boris
Becker, Mats Wilander, Stefie Graff, Monica Seles, Martina Hingis, Pete Sampras, Andre
Agassi dan ramai lagi. Kini, tenis menjadi satu permainan yang berbentuk komersil yang
menawarkan hadiah yang tinggi nilainya.

Terdapat berbagai jenis permainan yang menggunakan raket yang dimainkan


dewasa ini dan tenis merupakan salah satu permainan yang paling disukai. Menurut
beberapa catatan sejarah, permainan menggunakan bola dan raket sudah dimainkan sejak
sebelum Masehi, yaitu di Mesir dan Yunani. Pada abad ke-11 sejenis permainan yang
disebut jeu de paume, yang menyerupai permainan tenis kini, telah dimainkan untuk
pertama kali di sebuah kawasan di Perancis. Bola yang digunakan dibalut dengan benang
berbulu sedangkan pemukulnya hanyalah tangan.

Permainan ini kemudian diperkenalkan ke Italia dan Inggris pada abad ke-13 dan
mendapat sambutan hangat dalam waktu yang singkat. Banyak peminatnya ternyata di
antara rakyat setempat terhadap permainan ini. Sejak itu perkembangan tenis terus
meningkat ke negara-negara Eropa yang lain.

Raket bersenar diperkenalkan pertama kali pada abad ke-15 oleh Antonio da
Scalo, seorang pastur berbangsa Italia. Ia menulis aturan umum bagi semua permainan
yang menggunakan bola, termasuk tenis. Majalah Inggris "Sporting Magazine"
menamakan permainan ini sebagai 'tenis lapangan' (lawn tennis). Dalam buku "Book of
Games And Sports", yang diterbitkan dalam tahun 1801, disebut sebagai "tenis panjang".

18
Tenis pada mulanya merupakan permainan masyarakat kelas atas. Tenis lapangan rumput
yang terkenal di zaman Ratu Victoria lalu ditiru oleh golongan menengah, yang
menjadikannya sebagai permainan biasa.

Klub tenis pertama yang didirikan ialah Leamington di Perancis oleh J.B. Perera,
Harry Gem, Dr. Frederick Haynes, dan Dr. Arthur Tompkins pada tahun 1872. Pada masa
itu, tenis disebut sebagai pelota atau lawn rackets. Dalam tahun 1874 permainan tenis
telah pertama kali dimainkan di Amerika Serikat oleh Dr. James Dwight dan F.R. Sears.
Sementara itu, All England Croquet Club pun telah didirikan pada tahun 1868. Dua tahun
setelah itu dibuka kantornya di Jalan Worple, Wimbledon. Pada tahun 1875, klub ini juga
bersedia memperuntukkan sebagian dari lahannya untuk permainan tenis dan badminton.
Sehubungan dengan itu, peraturan permainan tenis lapangan rumput ditulis. Amerika
Serikat mendirikan klub tenis yang pertama di Staten Island. Bermula dari situlah,
Amerika Serikat berkembang dengan pesat sekali dalam permainan tenis. Dari sana lahir
banyak pemain tenis tangguh yang menguasai percaturan tenis tingkat dunia.
Kejuaraan tenis pertama bermula tahun 1877.

7.0 PERMAINAN TENIS


Pengenalan

Tenis ialah satu permainan yang boleh dimainkan di dalam gelanggang sama ada
di luar mahupun di dalam dewan yang tertutup. Tenis boleh dimainkan oleh semua
peringkat umur, lelaki dan wanita secara perseorangan, beregu dan beregu campuran.

19
Antara peralatan utama yang diperlukan untuk permainan tenis adalah seperti
gelanggang, raket dan bola. Selain itu, peralatan pemain juga harus disediakan.

Gelanggang

Permukaan gelanggang tenis hendaklah


rata dan bebas daripada sebarang gangguan. Ia
boleh dalam bentuk gelanggang berumput atau
diperuat daripada kayu, simen atau parguay.
Ukukran gelanggang tenis adalah 23.77 meter (78
kaki) panjang dan 8.23 meter (27 kaki) lebar
untuk perseorangan dan 10.98 meter untuk keseluruhan gelanggang. Semua garisan atau
tanda didalamnya hendaklah jelas dan sebaik-baiknya dengan garisan putih.

Jaring

Jaring untuk permainan tenis dibuat


daripada dawai keluli, kapas atau rami yang
dipintal dan digantungkan kepada kabel yang
tahan karat dan dlitupi dengan pita putih.
Bahagian bawah jaring hendaklah menyentuh
tanah dan bahagian atasnya mesti 0.91 meter tinggi pada titik tengahnya dan 1.07 meter
pada kedua-dua bahagian tiangnya. Jaring hendaklah dipasang tegang semasa permainan.

20
Raket

Terdapat pelbagai jenis raket yang boleh dipilih oleh seseorang pemain. Ada raket
yang bingkainya diperbuat daripada kayu, keluli, aluminium, plastik dan besi. Berat raket
juga adalah berbeza. Namun, bagi pemain lelaki berat raket hendaklah diantara 282.7
hingga 396.9 gram. Manakala bagi wanita pula beratnya hendaklah diantara 368 hingga
382 gram. Pemain harus memilih raket yang sesuai dengannya, terutama dari segi
keselesaan pengangannya.

Bola

Bola tenis biasanya hijau kekuningan.


Berat satu-satu bola tenis ialah diantara 56.7
hingga 58.5 gram. Saiznya pula ialah diantara
6.35 hingga 6.65 cm diameter. Bola tenis
harus dijaga dengan baik dan hendaklah
sentiasa dalam keadaan kering.

Pakaian Pemain

Setiap ahli sukan digalakkan mengenakan pakaian yang sesuai untuk permainan.
Pakaian tersebut hendaklah tidak menjadi penghalang yang boleh mengganggu
perjalanan sesuatu permainan. Bagi sukan berpasukan, pakaian seragam hendaklah
dipakai. . Bagi sukan perseorangan, pemakaian pakaian seragam juga perlu walaupun
mereka bermain secara perseorangan atau beregu. Pakaian pemain tenis terdiri daripada
seluar pendek atau seluar trek panjang, baju-T berkolar atau tanpa kolar, stoking dan

21
kasut getah. Untuk pemain wanita pula, skirt atau seluar panjang sukan digunakan.
Biasanya semua peralatan ini berwarna putih.

Pegawai Permainan

Pegawai utama dalam sesuatu perlawanan tenis adalah pengadil. Pengadil akan
berada di tepi bahagian tengah gelanggang, iaitu diluar tempat jaring dipasang. Biasanya
temapt duduk khas disediakan untuk pengadil. Pengadil akan menentukan peraturan dan
undang-undang permainan dipatuhi oleh pemain, mengira pungutan mata dan memulakan
dan menamatkan permainan. Pengadil akan dibantu oleh beberapa orang pegawai
permainan lainnya yang terdiri daripada seorang pengadil jaring dan beberapa orang
penjaga garisan dn pengadil servis. Selain itu, terdapat juga dua orang pencatat mata dan
pemungut bola dalam permainan yang bertaraf kebangsaan atau antarabangsa.

22
7.0 CARA BERMAIN

Memilih raket: Apabila memilih raket dua perkara utama harus diberi tumpuan
iaitu :
• Saiz gengaman tangan
• Saiz dan berat raket

Raket-raket yang lebih ringan dan kecil saiznya adalah lebih sesuai bagi mereka yang
baru atau mula bermain tenis.

Cara memegang raket tennis: Cara mmegang raket bergantung kepada jenis
pukulan. Terdapat dua jenis atau cara memegang raket tenis iaitu cekak hadapan dan
cekak kilas. Dalam permainan, seseorang pemain boleh menukarkan cara memegang
raket dari masa ke semasa bagi menyesuaikan pukulan yang dibuatnya. Rasa selesa
semasa pegangan raket perlulah diutamankan.

Tempoh permainan: Sesuatu permainan tenis mempunyai maksimum lima set dan
kemenangan untuk tiga set dikira pemenang. Ia juga boleh dimainkan dalam tiga set
dengan kemenangan dua set dikira sebagai pemenang. Untuk bahagian wanita pula, satu
permainan mengandungi tiga set dan kemenangan dua set dikira pemenang. Tiada masa
dihadkan bagi sesuatu set, yang pastinya pemain yang menamatkan permainan lebih
dahulu daripada lawannya dikira pemenang. Masa 10 minit diperuntukan kepada pemain
untuk berehat selepas set ketiga bagi lelaki dan pusingan kedua bagi wanita.

23
Cara mendapatkan mata: Kiraan mata dalam permainan tenis agak berbeza
daripada permainan badminton. Dalam satu set ada sekurang-kurangnya enam permainan
dan dalam satu permainan sekurang-kurangnya ada empat kali servis. Permainan
dimulakan pada kedudukan 0-0.Mana-mana pemain yang berjaya memungut mata
pertama, matanya dikira 15-0; mata kedua yang dipungut dikira 30-0; dan jika mata
ketiga berjaya dipungutnya, maka dikira 40-0. Mata seterusnya yang diperolehi oleh
pamain berkenaan menamatkan permainan dan kemenangankepadanya. Sepanjang
permainan, mata untuk pembuat servis dikira dahulu. Apabila kedua-dua pemain
mencapai tiga mata sam, matanya dikira 40-40 dan ini memaksa dius. Untuk mencapai
kemengan salah seorang pemaian harus mendapatkan dua mata melebihi lawannya.
Dengandemikian, permula servis perlu mendahului lawannya dengan satu mata. Untuk
mendapatkan mata kedua pemain akan membuat servis disebelah kiri gelanggangnya
puladan pungutan mata akan dikira seperti yang diterangkan tadi. Seseoarang pemain
harus memperolehi enam mata dahulu untuk emenani sesuatu set. Bagaimanapun, jika
kedudukan terikat pada 5-5 , permainan diteruskan sehingga salah seorang pemain
mencapai dua mata melebihi lawannya. Dalam sesuatu permainan terdapat lima set
maksimum untuk menentukan kemenangan. Bergantung pada jumlah set yang dimainkan,
seseorang pemain dikira pemenang apabila dia mendahului tiga set daripada lawannya.

Memulakan permainan : Permulaan permainan ditentukan secara undian , iaitu


bagi menentukan permain mana yang akan memulakan permainan. Setelah penentuan
dibuat, dan para pegawai permainan sudah bersedia, maka permainan boleh dimulakan.
Permulaan servis akan berdiri di belakang garisan belakang, iaitu di tempat membuat
servis yang disediakan disebelah kanan gelanggangnya. Pemain lawan akan berada
dibahagian kanan gekanggangnya. Pembuat servis (A) hendaklah membuat servis dengan
memukul bola ke kawasan servis lawan. Jika bola pertama terkeluar daripada kawasan
servis lawan ini, pembuat sevis masih berpeluang membuat servis itu dengan servis
kedua. Jika bola daripada servis kedua ini juga terkeluar, maka mata diberikan kepada
pemain lawan (B). Setelah servis bersih dibuat, maka kedua-dua pemain akan berusaha
mematikan ke kawasan lawannya. Selepas membuat servis pertama di sebelah kanan
gelanggang pemain berkenaan akan membuat sevis di sebelah kiri gelanggang pula untuk

24
mata kedua. Selepas itu kedua-dua pemain akan melakukan servis secara bergilir-gilir
sehingga salah seorang daripada mereka mencapai kemenangan.

Dalam permainan dan Tamat permainan: Bola dikira dalam permainan selagi
pengadil belum membuat keputusan bola itu mati. Dalam hal begini, pemain tidak
dibenarkan meninggalkan gelanggang kecuali atas persetujuan pengadil. Bagi permainan
beregu, mana-mana pemain boleh memukul bola kecuali semasa membuat servis kerana
pembuat servis yang berhak sahaja dibenarkan. Pengadil utama yang mengawasi
permainan akan memberikan isyarat jika permainan ditamatkan. Permainan ditamatkan
setelah pemenang ditentukan. Bahagian lelaki pertandingan yang diiktirafkan ialah dalam
tiga set terbaik dan bagi wanita ia dimainkan dalam dua set terbaik. Apabila permainan
tamat, kedua-dua pemain bersalaman sesama sendiri dan dengan pengadil.

Tenis adalah sebuah permainan olahraga yang menggunakan raket dan bola dan
dimainkan di sebuah lapangan yang dibagi menjadi dua oleh sebuah jaring.

Lapangan

25
Lapangan tenis

Lapangan tenis dibagi dua oleh sebuah jaring yang di tengah-tengahnya tingginya
persis 91.4 cm dan di pinggirnya 107 cm. Setiap paruh lapangan permainan dibagi
menjadi tiga segi: sebuah segi belakang dan dua segi depan (untuk service).

Lapangan dan beberapa seginya dipisahkan dengan gatis-garis putih yang


merupakan bagian dari lapangan tempat bermain tenis. Sebuah bola yang dipukul di luar
lapangan (meski tidak menyentuh garis) dikatakan telah keluar dan memberi lawan
sebuah nilai.

Teknik bermain

 Forehand: sebuah pukulan di mana telapak tangan yang memegang raket dihadapkan
ke depan.
 Backhand: sebuah pukulan di mana punggung tangan yang memegang raket
dihadapkan ke depan.
 Groundstroke: sebuah pukulan panjang yang membutuhkan seluas lapangan.
 Slice: sebuah pukulan pada permainan tennis
 Spin:
 Dropshot:
 Smash: sebuah pukulan keras yang menghantam sebuah bola tanpa menyentuh tanah
di atas kepala dan diarahkan ke lapangan sang lawan.
 Volley:

26
8.0 Tennis court

Indoor tennis courts at the University of Bath, England

A tennis court is where the game called tennis is played. It is a firm rectangular
surface with a low net stretched across the center.

The dimensions of a tennis court, in feet. (See metric version).

Tennis is played on a rectangular flat surface, usually of grass, clay, concrete


(hard court) or a synthetic suspended court. The court is 78 feet (23.77 m) long, and its
width is 27 feet (8.23 m) for singles matches and 36 feet (10.97 m) for doubles matches.
Additional clear space around the court is needed in order for players to reach overrun
balls for a total of 60 feet wide and 120 long. A net is stretched across the full width of
the court, parallel with the baselines, dividing it into two equal ends. The net is 3 feet 6
inches (1.07 m) high at the posts, and 3 feet (914 mm) high in the center.
The court on the right side of each player is called the deuce court, while the left side is
called the ad court (short for "advantage court").

27
Types of tennis courts

There are four main types of courts depending on the materials used for the court
surface: clay courts, hard courts, grass courts and indoor courts (carpet, rubber or wood).
Each playing surface has its own characteristics which affect the playing style of the
game.

Of the Grand Slam tournaments, the U.S. Open and Australian Open use
hardcourts (though both used grass courts in the past, and the U.S. Open also used clay
courts), the French Open is played on clay (though it too was played on grass before
1928), and Wimbledon is played on grass.

Hard courts

Hard courts, usually made of cement or asphalt, are considered "medium" to


"fast" surfaces, where fast hard-hitting players have a slight advantage. Hard courts can
vary in speed, but they are faster than clay and slower than grass courts, which allow the
ball to slide. These courts are considered the most equal for all playing styles. The US
Open is played on DecoTurf, an acrylic hard court, while the Australian Open is played
on a synthetic hardcourt Plexicushion, having previously used Rebound Ace.

The main difference between a synthetic hardcourt and true hardcourt surface is
the level of hardness. Synthetic hardcourts are normally softer (more spongy).
Consequently, when the ball bounces on this surface a large part of the ball's momentum
is absorbed by the surface and reduces its speed. On a hard surface the loss of momentum
is negligible because the surface provides less cushion to the bouncing ball. The amount
of sand used in the top paint and the size of the sand also determines the speed - more
sand means less speed and larger sand particles will slow the speed of play. The amount

28
of friction can also be altered and more friction will produce a clay court effect, where
topspin is magnified. The extra grip/friction will resist the sliding effect of the ball and
the resistance will force the ball to change its rotation. The extra grip provided by the
surface can resist the movement of the player and can cause injury.

The ITF classifies Novacrylic Combination Surface as a type two category


(medium/medium fast) hardcourt.

Grass courts

Grass courts are the fastest type of tennis court in common use (AstroTurf is
faster but is primarily only used for personal courts). They consist of grass grown on very
hard-packed soil, similar to golf greens, which adds an additional variable: bounces
depend on how healthy the grass is, how recently it has been mowed, and the wear and
tear of recent play. Points are usually very quick where fast, low bounces keep rallies
short, and the serve plays a more important role. Grass courts tend to favor serve-and-
volley tennis players, such as John McEnroe, Pete Sampras and as of late, the dominant
grass courter Roger Federer.

The most famous grass tennis court is Centre Court at Wimbledon. The surface is
less firm and more slippery than hard courts, causing the ball to slide and bounce lower,
and so players must reach the ball faster. Serve and volley players take advantage of the
surface by serving the ball (usually a slice serve because of its effectiveness on grass) and
then running to the net to cut off the return of serve, leaving their opponent with little
time to reach the low-bouncing, fast-moving ball. Players often hit flatter shots to
increase power and allow the ball to travel faster after and before the ball hits the ground.
Due to high maintenance costs however, grass courts are now rare as they must be
watered and mowed often, and take a longer time to dry after rain than hard courts. For a
more extensive discussion of the skills most advantageous on grass court, please see
Grass Court Specialist.

29
Indoor courts

Special surfaces can only be used indoors. Most commonly carpet surfaces, carpet
courts vary in playing characteristics due to differences in thickness, texture, and
materials used in the base and yarn. Suspended surfaces may be used indoors. The ATP
tennis tour also considers rubber surfaces as carpet, such as that of the Paris Masters.
While being the most common surface for real tennis, wood is the rarest surface for
tennis. It is also the fastest surface, which bounces faster and lower than grass. There are
many other types of indoor surfaces including fake glass.

Clay Court

A clay court is one of the four different types of tennis court. Clay courts are made
of crushed shale, stone or brick. The red clay is slower than the green, or Har-Tru
"American" clay. The French Open uses clay courts, making it unique among the Grand
Slam titles.

Although more traditional and cheaper to construct than other types of tennis
courts, maintenance costs are higher than those of hard courts. Clay courts need to be
rolled to preserve flatness. The clay's water content must be balanced; green courts
generally require the courts to be sloped to allow water run-off.[1]

Clay courts are more common in Europe and South America than in the United
States. In the U.S. courts made of green clay, also known as "rubico", are often called
"clay," but are not made of the same clay used in most European and South American
countries.

30
31