Anda di halaman 1dari 2

PERATURAN-PERATURAN DAN SYARAT-SYARAT JOGATHON PIBG 2013 SMK TAMAN INDAH, 73000 TAMPIN NEGERI SEMBILAN 1.

Jogathon ini akan dikelolakan oleh PIBG SMK Taman Indah dengan kerjasama guru-guru SMKTI. 2. Tujuan : a. Mengisi Ta ung PIBG SMK Taman Indah agi menjalankan !rogram-!rogram untuk kemajuan dan ke ajikan murid-murid SMKTI. . Mem!erkasa kemudahan dan !enggunaan I"T di Sekolah #. Menam ah dan meningkatkan !rasarana dan ke#eriaan sekolah. $. Kuti!an ermula !ada 1% Jun 2&1$ hingga 1' Julai 2&1$ (. Majlis Penutu! dan #a utan ertuah akan diadakan !ada: Tarikh : 2$ Julai 2&1$ )ari : Sa tu Masa : *.$& !agi +. Peserta ,ang mengam il ahagian dalam Jogathon ini terdiri dari!ada !elajar- .aris- gurukakitangan sekolah dan agensi kerajaan. '. /erma minima ialah se an,ak 0M1.&& seorang dan !ungutan minima agi tia!-tia! kad Jogathon ialah 0M1&.&& %. Ja.atankuasa Pengelola akan mengam il langkah-langkah keselamatan ,ang !erlu semasa !rogram Jogathon erjalan. 1alau agaimana!un !eserta ertanggungja.a atas keselamatan diri masing-masing. *. )adiah-hadiah akan disediakan ke!ada !engum!ul-!engum!ul derma se!erti erikut: a. )adiah Khas untuk kuti!an tertinggi. . )adiah Khas untuk kuti!an kedua tertinggi. #. )adiah Khas untuk kuti!an ketiga tertinggi. d. 1& hadiah saguhati untuk kuti!an tertinggi. e. Semua !emungut la,ak untuk menda!at ku!on #a utan ertuah. 20M 1&.&& - satu ku!on3 4. Semua ke!utusan ,ang diam il oleh Ja.atankuasa Pengelola erkaitan Jogathon ini adalah muktamad. 1&. Peringatan: a. Semua kad kuti!an dan .ang !ungutan hendaklah diserahkan ke!ada Bendahari PIBG se elum atau !ada 1% Julai 2&1$. . Kad ,ang hilang akan didenda 0M+&.&&. 2Sila sertakan salinan la!oran !olis3 #. Pemungut ,ang di enarkan adalah ibu ba a, !a"i# $a% &u"i$ 'a%( b)"u&u" 1* +a,u% -) a+a#. d. Ka.asan kuti!an di dalam negeri Pulau Pinang sahaja. Sebarang pertanyaan berhubung Jogathon PIBG 2011, sila hubungi: PengetuaSMK Taman Indah%$&&& Tam!in5.Sem ilan. Tel: &'-((1((%4 TERIMA KASIH ATAS SOKONGAN ANDA

JOGATHON PIBG 2013 SMK TAMAN INDAH, 73000 TAMPIN NEGERI SEMBILAN

KAD PUNGUTAN
No. Permit Polis/ IPK00000000 5ama i u a!a6.aris:77777777777777777 77777777. 8lamat 0umah:77777777777777777777. 77777777777777 77777777777777777777.. !elajar:................................ 5ama !elajar: 7777777777777777777.. 7777777...... Bil 1 2 $ ( + ' % * 4 1& 11 12 1$ 1( 1+ 1' 1% 1* 14 2& 21 22 2$ 2( 2+ 5ama Penderma6Pen,um ang 5o. K6P i u a!a6.aris: 5o. Tele9on: 5o. K6P Tingkatan:

0M

Tandatangan

JUMLAH PUNGUTAN Tandatangan Pemungut

PELAN LARIAN / JOGATHON PIBG 2013 SMK GUAR PERAHU, 11100 KUBANG SEMANG BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG

N2. Si"i/333 PERSATUAN IBU BAPA 4 GURU SMK TAMAN INDAH 73000 TAMPIN NEGERI SEMBILAN

JOGATHON PIBG 2013


1* JUN 2013 5 1* JULAI 2013

UNTUK DIISI OLEH GURU TINGKATAN Sa,a mengesahkan aha.a murid terse ut di atas telah menguti! derma se an,ak 0M7777777777777777777777. dan telah men,erahkan ke!ada sa,a. Tarikh:7777777777 777777777777777777777 25ama : Tandatangan Guru Tingkatan3

L !I N J"G #$"N % & JLIS P'N(#(P P ) 2* J(L I 201* #'&P # : SMK TAMAN INDAH, 73000 TAMPIN NEGERI SEMBILAN S(&B NG N N) & #L $ B'!& +N B( # + &I

DISAHKAN OLEH BENDAHARI PIBG SMK TAMAN INDAH Sa,a mengesahkan menerima .ang se an,ak 0M77777777 dari!ada

777777777777777777777777 se agai .ang !ungutan murid ,ang erkenaan. Tarikh: 7777777777777777 777777777777777777 2Tandatangan Bendahari PIBG3

P'LB G I $ )I $ &'N !I+ ) N , B(# N B'!#( $ &'N N#I N)

---