Anda di halaman 1dari 2

Pengenalan Wawasan 2020 menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju, bersatu, mampu berdikari, progresif dan makmur.

Hasrat ini dapat dicapai dengan cabaran ke ! iaitu mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, mempunyai daya perubahan yang tinggi dan memandang ke depan, yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi menjadi penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan. "erdasarkan #eras 2 $P%PP 200! & 20'0( iaitu membangunkan modal insan adalah memastikan semua pelajar celik %)# dan mengutamakan peranan dan fungsi %)# dalam pendidikan sebagai mata pelajaran atau pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran. *asar #M+ dalam Pendidkan Malaysia 20'0 mengariskan konsep pengintegrasian %)# dalam kurikulum sebagai pengupaya penting bahi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif, ino,asi, kemahiran penyelesaian masalah. *i bawah -ancangan Malaysia ke '0, sistem pendidikan perlu dirombak dengan menekankan prestasi pelajar dengan signifikan melalui peningkatan #M+ di sekolah bagi memupuk kreati,iti dan ino,asi ke arah melengkapkan mereka dengan kemahiran dan keupayaan terkini yang diperlukan oleh negara berpendapatan tinggi. +onsep +onsep #M+ adalah kemahiran #M+ dipelajari apabila ia dilaksanakan dalam konteks mata pelajaran "ahasa Melayu suapaya #M+ dapat dapat dikuasai dengan lebih berkesan. +emahiran #M+ murid dapat dikukuhkan lagi melalui tugasan atau kerja projek "ahasa Melayu. #M+ membolehkan pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian #M+ bersesuaian dengan topic yang diajar oleh guru. Murid boleh menggunakan dan memanipulasi sumber #M+ untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka. Melalui penggunaan #M+, murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. TMK dalam pengajaran dan pembelajaran merangkumi penggunaan perisian perisian kursus, penggunaan internet untuk perkongsian maklumat, penggunaan perkakasan #M+ untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. .uru hendaklah mahir menggunakan alatan dan bahan #M+ yang sedia ada atau dibangunkan sendiri. TMK dalam pengujian dan penilaian merangkumi penggunaan perkakasan dan perisian untuk membina soalan soalan, pentadbiran ujian, pemprosesan markah serta membuat interprestasi pencapaian atau prestasi murid. TMK dalam pengurusan merangkumi pentadbiran dan pengurusan maklumat pelajar dan guru serta organisasi sekolah. TMK dalam penyelidikan dan pembangunan merangkumi penganalisaan data penyelidikan. #ujuan utama #M+ ialah untuk meningkatkan kefahaman terhadap pelajaran, memberi peluang pembelajaran yang sama, meningkatkan moti,asi, membolehkan pembelajaran

kendiri, mengakses maklumat yang sukar diperoleh, mewujudkan suasana pembelajaran yang seronok dan memcabar, meningkatkan kreati,iti dan imaginasi, pembejajaran berkesan dengan bimbingan minimum serta meningkatkan kemahiran #M+. )iri ciri #M+ )iri ciri #M+ dalam pengajaran hendaklah menarik. /ebagai seorang guru yang mahir perlu membina pengajaran berasaskan #M+ dalam "ahasa Melayu mengetahui tujuan ia dibina, untuk siapa ia dibangunkan, maklamat dan objektif pengajaran, kandungan pelajaran yang perlu untuk mencapai objektif, pengetahuan sedia ada murid serta strategi pengajaran. Pengetahuan tersebut penting supaya sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. )iri ciri seterusnya ialah mesra pengguna. 0pabila murid menggunakan #M+ seperti powerpoint, e mail dan yang terkini sistem ,le 1-2. mudah digunakan oleh murid. Murid dapat mengakses di rumah dengan menggunakan talian maya. /ebagai contoh, guru boleh membina powerpoint dengan menggunakan teknik )0/P3- supaya ia dapat menimbulkan minat murid. Arahan yang jelas perlu dititikberatkan bagi memudahkan murid menjalankan akti,iti yang dilaksanakan. Penggunaan bahan dan ikon yang sesuai penting bagi menarik minat murid. /ebagai contoh, lembaran kerja yang dihasilkan melalui Microsoft Word menggunakan arahan dan gambar yang jelas supaya murid tidak keliru dan terpesong dari objektif pelajaran yang asal. Persembahan melalui hamparan elektronik yang hendak dihasilkan perlulah kurang gangguan. Perkara ini penting bagi untuk menarik minat murid terhadap isi pelajaran yang hendak disampaikan. )ontoh gangguan ialah penggunaan kesan bunyi dan gambar yang tidak berkaitan mengurangkan tumpuan murid walaupun ia bertujuan mencantikkan persembahan #M+. 4atar belakang tidak terlalu terang dan sai5 font tidak terlalu kecil. "agi membuat penilaian, guru hendaklah menyediakan latihan atau ujian. %a bertujuan untuk menguji pencapaian objektif pelajaran. Penilaian yang boleh digunakan ialah penilaian formatif dan sumatif. "agi menguji objektif pelajaran lebih sesuai mengunakan ujian sumatif.