Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Dan Pembelajaran Harian

Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup Bersepadu

Hari : Jumaat
Tarikh : 7 Julai 2006
Masa : 9.00 pg – 10.00 pg
Kelas : 5 Cemerlang
Bilangan : 40 Orang
Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup Bersepadu
Tajuk / Sub Tajuk : 7.1 Ikan Hiasan
7.1.1 Pengenalan kepada Ikan Hiasan
Pengetahuan Sedia Ada: Murid pernah melihat ikan didalam akuarium dan
mengetahui beberapa jenis ikan hiasan.
Objektif Eksplisit : Di akhir pembelajaran, murid dapat;

i. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 jenis ikan


hiasan dengan tepat selepas melihat paparan oleh
guru.
ii. Murid dapat menyebut dan melabelkan dengan betul
sekurang-kurangnya 6 bahagian ikan selepas melihat
paparan guru.
iii. Murid dapat menyatakan sekurang-kurang 2 kategori
ikan hiasan dengan betul selepas melihat paparan
guru.

Kemahiran Berfikir : Membanding beza, mengkategori dan melabel


BBM : Ikan hiasan, gambar, slide PowerPoint.
Nilai Murni : Hargai makhluk ciptaan tuhan, kreativiti, tekun dan
kerjasama.
Strategi/Kaedah : Strategi mediatif, deduktif, Induktif,
konstektual, konstruktif dan komunikatif
Pelaksanaan P & P :
Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan/ Nilai

Set Induksi  Menunjukkan video ikan  Guru memaparkan video ikan berenang-renang di ABM:
(10 minit) dalam akuarium. dalam akuarium selama 3 minit. 1. Video ikan hiasan

 Menunjukkan beberapa  Kemudian, guru memanggil 3 orang murid dan 2. Gambar ikan hiasan dan
keping gambar yang menunjukkan beberapa keping gambar tentang ikan gambar kelengkapan

berkaitan dengan ikan hiasan dan akuarium kepada murid tadi. akuarium.

hiasan dan akuarium.  Guru menyuruh murid yang melihat gambar tersebut
menceritakan kepada murid-murid lain tentang apa
yang dilihat di dalam gambar tersebut.

 Guru akan menyuruh murid lain teka dan


memberikan jawapan yang sesuai.

 Guru menghubungkaitkan gambar yang diteka tadi


dengan topik pengajaran & pembelajaran.
ABM:
Langkah 2 Pengenalan kepada bahagian  Murid menyaksikan persembahan MS Power Point Komputer, LCD
(15 minit) ikan : untuk melihat bahagian badan ikan.
• sirip KBKK:
 Murid mengenal pasti bahagian-bahagian ikan.
• sisik Melabel.
 Guru secara tidak langsung menerangkan fungsi
• mata
bahagian-bahagian ikan.
• ekor Nilai murni:
 Guru memberi edaran merupakan bahagian badan Teliti
• insang
ikan hiasan supaya pelajar dapat melabelkan
• dubur
bahagian badan ikan dengan tepat.
• kepala
 (SILA RUJUK LAMPIRAN 1) Strategi:
• mulut
Kontekstual & perbincangan
Penilaian:
Murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 6
bahagian ikan dan kegunaannya.

Langkah 3 Mengenali ikan hiasan tropika. ABM:

(20 minit) - Ikan emas  Guru memaparkan slaid PWP berkenaan jenis-jenis Gambar slaid jenis ikan
- Ikan tiger barb ikan hiasan tropika kepada murid-murid serta guru hiasan tropika
- Ikan angel memberi penerangan ciri-ciri ikan. KBKK:
- Ikan oscar Mengkategori
- Ikan pelaga Nilai Murni:
- Ikan koi Beri perhatian kepada guru.
Mengenalpasti kategori ikan Strategi:
hiasan dan sifat-sifatnya.  Selepas guru memaparkan kategori ikan hiasan Konstruktif dan
- Ikan karnivor tropika, guru memberikan pelajar lembaran aktiviti perbincangan
- Ikan Herbivor iaitu mengakategorikan ikan mengikut penyataan
- Ikan omnivor tentang ciri-ciri ikan mengikut kategori.
- Ikan pemakan plankton (SILA RUJUK LAMPIRAN 2)

Penilaian:
Murid dapat menyatakan sekurang-kurang 2 kategori
ikan hiasan dengan betul selepas melihat paparan guru.
Penutup Rumusan Isi Pelajaran :  Guru menyoal murid secara rambang mengenai BBM:
15 Minit Guru menyatakan sebab sebab dan tujuan memelihara ikan. Lagu Ikan kekek, Marker
dan tujuan memelihara ikan  Guru meminta murid menuliskan jawapan dalam pen, kertas mahjong
hiasan. bentuk peta minda atau carta tulang ikan di papan
- Nyatakan dalam bentuk putih supaya lebih menarik. KBKK:
peta minda seperti : Menjana idea dan
 Sebagai penutup, murid diminta untuk menyanyikan
mendapatkan maklumat
lagu `Ikan Kekek` beramai-ramai

Nilai murni:
 Aktiviti Susulan:
Kreatif dan sifat inkuiri
Murid-murid diminta mengumpulkan gambar foto atau
gambarajah yang berkaitan dengan topik pelajaran pada
hari ini.
Strategi:
Sumbang saran &
perbincangan