Anda di halaman 1dari 35

PENGURUSAN PANITIA :

PERANAN DAN FUNGSI

Berfungsi.
Kepemimpinan Panitia dapat mengenali, memahami dan melaksanakan tanggungjawab sebagai pengurus panitia di sekolah dengan lebih berkesan.

OBJEKTIF

Memahami apakah pengurusan serta peranan dan bidang tugas pemimpin dan pengurus panitia. Menjelaskan struktur dan fungsi jawatankuasa yang berkaitan dengan kurikulum. Mengenal pasti akta, pekeliling ikhtisas dan surat pekeliling KPM mengenai pengurusan kurikulum untuk dilaksanakan. Mengenal pasti faktor-faktor yang menjayakan pelaksanaan kurikulum. Menterjemahkan pengurusan panitia dalam aktiviti di sekolah.

Sebelum kita memahami peranan dan fungsi pengurus panitia dengan lebih lanjut lagi, kita cuba memahami makna kurikulum dahulu kerana pengurus panitia berkait rapat dengan pengurusan kurikulum.

APAKAH KURIKULUM ?
KURIKULUM KEBANGSAAN Suatu program pendidikan termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi JERI serta menanam nilai moral yang dikehendaki dan untuk menyampaikan pengetahuan. AKTA PENDIDIKAN 1996

Sambungan

Kurikulum adalah suatu pelan bagi pembelajaran. - Taba, 1962.


Kurikulum adalah pengalaman pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dirancang dan dibimbing. - Tanner & Tanner, 1975.

.Sambungan
RUMUSAN :
Suatu pengalaman pembelajaran yang terancang ke arah mencapai penghasilan pembelajaran yang dihasratkan. - PPK, 2001

PROSES KURIKULUM
Matlamat dan Objektif Pembelajaran
Penilaian

Pemilihan Pengalaman Pembelajaran

Organisasi dan Integrasi Pengalaman, pembelajaran Dan Kandungan

Pemilihan Isi atau Kandungan

JENIS-JENIS KURIKULUM

1. Kurikulum Formal kurikulum pengajaran

_ kurikulum operasional
2. Kurikulum Pengalaman

3. Kurikulum Tersembunyi

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM


PENGETUA GPK KURIKULUM

GKMP BAHASA

GKMP MATEMATIK

GKMP KEMANUSIAAN

GKMP VOKASIONAL & TEKNIK

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

PERANAN KETUA PANITIA


Analisis Keperluan Laksanakan Latihan Menilai Program

Penyelarasan Program Pengurusan Panitia Kewangan & Inventori

Kemajuan Staf

Penyelaras Panitia Dalam Bidangnya

Agihan Tugas Bincang Sasaran Penilaian & Post Mortem

Mesyuarat Ketua Bidang


Perancangan Strategik, Operasional

Pemantauan & Pencerapan


Pelaksanaan Program & P&P Penilaian P & P Post Mortem Pemulihan Pengayaan Jadual Waktu

Peranan Ketua Panitia

Perancangan Tahunan Melaksanakan Tugas P & P


Sukatan Rancangan Tahunan Semakan Buku Latihan Pencapaian Program Akademik BBM

Mengikut Opsyen Waktu Yang Diperuntukkan

KERJASAMA DGN PKG, PPD,PSPN DAN JPN

PERKONGSIAN BESTARI DGN SEKOLAH LAIN

TUGAS-TUGAS LAIN

AKTIVITI KO-KURIKULUM
Persatuan Berasaskan Akademik Program Lawatan Sambil Belajar Penyertaan Pertandingan Bekerjasama Dengan PersatuanPersatuan Lain

KEMASKINI DATA SEKOLAH/BIDANG

DEFINISI PENGURUSAN

Pengurusan melibatkan penggubalan dan perancangan, melaksanakan perancangan dan bekerjasama secara berkesan dengan orang lain.
Pengurus berusaha mencapai matlamat.

DEFINISI KEPEMIMPINAN

Kepemimpinan adalah satu proses mempengaruhi tingkah laku orang lain untuk menggalakkan mereka bekerja ke arah pencapaian sesuatu matlamat yang ditetapkan. Kepemimpinan menentukan misi, arah dan inspirasi. Pemimpin menetapkan matlamat.

PERANAN PENGURUS & PEMIMPIN PANITIA

Dapat melahirkan staf yang komited Mentadbir hal-hal berkaitan dengan panitia Membimbing staf supaya patuh kepada peraturan kurikulum Menggalakkan mereka menggunakan segala sumber yang ada untuk mencapai matlamat organisasi

PERANAN PENGURUS PANITIA


1. 2. 3.

4.

Perancangan (P) Pengorganisasian (O) Kepemimpinan (L) Pengawalan (C)

PERANCANGAN

Menetapkan matlamat dan objektif organisasi Menentukan bagaimana mencapainya Mengumpul dan menganalisis maklumat Menentukan tugas yang perlu dijalankan bagi mencapai matlamat

PERANCANGAN BERKESAN MELIBATKAN:


1.Membuat Keputusan berdasarkan strategi yang hendak dilaksanakan bagi mencapai sesuatu objektif 2.Pengagihan sumber (kepada bahagian-bahagian tertentu dalam organisasi)

PERANCANGAN BERKESAN MELIBATKAN:


3.Penjadualan bagi memastikan matlamat tercapai 4.Penyediaan sistem kawalan (agar tindakan pembetulan dapat diambil)

MENGELOLA

Menentukan struktur kewibawaan dan mekanisme organisasi Membina dan mendefinisikan kaedah dan prosedur Memilih dan memberitahu staf mengenai sumber yang ada/tersedia atau yang boleh diperolehi

MEMIMPIN
Mengambil daya usaha dan inisiatif dalam menggerakkan sesuatu Memimpin dan menentukan hala tuju kepada kumpulan Menentukan jangka waktu dan kos Mengeluarkan arahan Memberi panduan, dorongan dan rangsangan Memberi bimbingan, latihan, teguran dan tunjuk ajar dalam mencapai sesuatu matlamat

MENGAWAL

Menyelia proses pelaksanaan Membuat pemerhatian dan pencerapan Membuat penilaian prestasi Membuat laporan mengenai kemajuan Membetulkan kesalahan & penyelewengan Membuat penilaian di peringkat-peringkat pelaksanaan perancangan

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) 1. 2. 3.

AKTA, SURAT PEKELILING

4. 5. 6. 7.

Kurikulum Kebangsaan Berlandaskan FPK Untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh. Melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Kurikulum dan peperiksaan yang sama. Pendidikan yang pelbagai dan komprehensif Memupuk perpaduan melalui pembangunan budaya, sosial, ekonomi dan politik

. Sambungan Akta
Jadual Subseksyen 18(2) - Mata pelajaran Teras dalam Kurikulum Kebangsaan

1. 2. 3.

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

Jemaah Nazir Sekolah Bertanggungjawab memastikan taraf pengajaran yang memuaskan Memeriksa institusi pendidikan mengikut tempoh yang sesuai. Menjalankan kewajipan lain sebagaimana yang diarahkan oleh Menteri. 4. Memberi nasihat ke atas pengurusan institusi pendidikan dan kepada guru-guru berhubung dengan kaedah pengajaran.

SURAT PEKELILING

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1979 Pendidikan Jasmani Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 Panitia Mata Pelajaran Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1987 SP Bahasa Peralihan/Ting. 1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/1988 Pelaksanaan Kemahiran Hidup Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/1988 SP dan Peruntukan Masa M/Pel Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1989 Peruntukan Masa B. Inggeris. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1990 Guru M/Pel. Matematik & B.I. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1990 SP dan Peruntukan Masa M/Pel. KBSM SM Atas mulai 1992. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1991 SP dan Peruntukan Masa M/Pel KBSM SM Rendah dan SM Atas. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/1991 Pelaksanaan Elektif Sastera B.I. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/1991 SP KBSM SM Atas M/Pel Elek.

. Sambungan Surat Pekeliling

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/93 Kerja Kursus PMR Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/98 Beban Tugas Guru KH. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 25/98 Pelaksanaan PJ & Kesihatan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 Penyediaan Rekod P&P. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2000 Peruntukan Waktu Sains Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2000 Pelaksanaan Sebutan Baku Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/2000 Pelaksanaan Sastera B.I. Surat Pekeliling KPM bertarikh 23 Nov. 1998- Tahap kecergasan murid Surat Pekeliling KPM bertarikh 28 Disember 1999 Pemilihan M/Pel Elektif. Surat Pekeliling KPM bertarikh 20 Januari 2000 Pemilihan Pakej Pengkhususan Elektif.

.Sambungan Surat Pekeliling


Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/2002 Pelaksanaan SP KBSR & KBSM : HSP guna edisi 2002. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2002 Penggunaan Kalkulator Saintifik bagi m/pel. Mat dan Mat. Tambahan.

MESYUARAT PANITIA
SPI Bil 4/1986 Mengadakan mesyuarat panita secara berkala, sekurang-kurangnya sekali sepenggal dan mengadakan perjumpaan-perjumpaan secara ad hoc bila dan jika perlu. Ketua panitia perlu bermesyuarat dengan ahli untuk membincangkan aspek-aspek profesional bagi penyampaian maklumat ke Jawatankuasa Kurikulum Sekolah

Jurang pendapat, Penggubal & pelaksana Dan dalam komunikasi

Perubahan tidak diterima Atau tidak yakin. Meritokrasi, ETeMS

Fizikal- saiz kelas & kemudahan kurang

Budaya & Sikap Negatif Masalah Dalam Pelaksanaan Kursus

Cabaran Kepemimpinan Dan Pengurusan Kurikulum

Falsafah/Visi Dan Misi tidak Difahami/ dihayati

Murid tidak kuasai 3M

Pengaruh luarMedia massa, persekitaran

Tenaga pengajar Tidak cukup, Bukan opsyen & Disiplin

REFLEKSI KEJAYAAN KURIKULUM

Penubuhan Jawatankuasa Kurikulum Cekap Bersistematik Berkesan


Sumber tenaga/kewangan masa dan kemudahan dapat diurus sebaiknya

Bahan Pengajaran dan Pembelajaran

Cukup Boleh digunakan Berasaskan teknologi Mesra Pengguna

P & P yang berkesan, Pembelajaran yang Menyeronokkan, Akademik cemerlang

Sambungan Refleksi Kejayaan Kurikulum Tenaga Pengajar

Menghayati FPK Terlatih dan mencukupi Penuh Komited Berminat, kreatif Amalan P & P P & P Terancang Pelbagai Teknik Berpusatkan murid Penilaian berterusan

P & P yang Berkesan

P & P yang berkesan Akademik Cemerlang Cekap dalam penyelesaian masalah

. Sambungan Refleksi Kejayaan Kurikulum Kemajuan Staf

Analisis Keperluan Latihan Perancangan & Pelaksanaan Latihan Dalaman Kesejawatanan


Kegiatan Kokurikulum

P & P yang Berkesan Berbudaya Ilmu

Terancang dan Bersesuaian Kepelbagaian Penilaian Berterusan

P & P yang Berkesan Menambah Minat Kepemimpinan Mencungkil bakat

. Sambungan Refleksi Kejayaan Kurikulum Kewangan

Rancang dan sedia anggaran Agihan ikut prioriti Perbelanjaan ikut prosedur & tatacara kewangan Perkongsian Bestari

P & P yang berkesan melalui pengurusan kewangan yang efisien

Bina rangkaian dengan agensi lain Dapat sumber dan bantuan

P & P Berkesan

. Sambungan Refleksi Kejayaan Kurikulum

Budaya

Membudayakan ilmu Perbincangan Profesionalisme Mengamalkan nilai murni Kesepunyaan Semangat Sepasukan

P & P yang Berkesan melalui iklim yang kondusif

SEKIAN TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai