Anda di halaman 1dari 7

2.0 PENGERTIAN, SYARAT DAN HUKUM AL-ADAH MUHAKKAMAH.

2.1 Pengert!n A"-A#!$ M%$!&&!'!$


Al-Adah Muhakkamah dari segi bahasa diambil dari perkataan al-aud () atau al-muawadah
( !") #ang beerti$ berulang (%&'!())
Manakala dari sudut istilah pula terdapat beberapa de*inisi iaitu$
Menurut al-+ur,ani- Al-adah ialah sesuatu (perbuatan.perkataan) #ang terus menerus dilakukan
/leh manusia0 #ang dapat diterima /leh akal dan manusia terus mengulangin#a)
1bnu 2u3aim mendi*inisikan al-adah dengan- 4esuatu ungkapan dari apa #ang terpendam dalam
diri0 perkara #ang berulang-ulang #ang biasa diterima /leh tabiat (perangai) #ang sihat)
4e5ara umum0 adat adalah satu ke5enderungan dari segi ungkapan atau peker,aan pada /b,ek
tertentu dan berlaku pengulangan /leh indi6idu atau kel/mp/k pada /b,ek peker,aan tersebut)
7esan daripada pengulangan itu0 ia dinilai sebagai perkara #ang lumrah dan mudah diker,akan)
8ara 9lama mende*inisikan al-adah dan al-urf dengan pengertian0 meskipun dengan ungkapan
#ang berbe3a0 misaln#a al-urf dide*inisikan dengan$
:9r* adalah apa #ang dikenali /leh manusia dan diulangin#a dalam u5apan dan perbuatann#a
sehingga perkara tersebut men,adi biasa dan umum;
A3-<uhaili dalam kar#an#a Usul Fiqh al-Islami men#atakan bahawa ur* adalah suatu
perbuatan ataupun u5apan #ang telah men,adi kebiasaan dan dikenali /leh mas#arakat #ang
berlaku se5ara umum)
+elasn#a dari takri* di atas bahawa adat pada istilah mempun#ai suatu pengertian #ang lebih
umum berbanding ur* kerana ia mempun#ai suatu pengertian #ang s#umul dan luas ruang
lingkupn#a0 men5akupi adat #ang lahir dari *akt/r tabie0 adat indi6idu dan adat /rang ramai)
2
=ari de*inisi di atas0 dapat disimpulkan bahawa al-adah atau al-urf ini ialah- Apa #ang
dianggap baik dan benar /leh manusia se5ara umum (al-aadah al-ammah) #ang dilakukan
berulang-ulang sehingga men,adi kebiasaan)
2.2 S(!r!t A"-A#!$ M%$!&&!'!$
=r) Abd al-7arim <a#dan ,uga telah menggariskan empat s#arat bagi sesuatu adat itu b/leh
di,adikan hu,,ah-
. T#!& )er*!ngg!$ #eng!n n!+ +(!r!&.
1aitu adat #ang sahih atau mana-mana bahagia adat itu tidak ber5anggah dan berlawanan
dengan nas s#arak) >/nt/hn#a mengembalikan barang #ang disimpan (?@) kepada isteri
atau anak /rang #ang membuat simpanan) Adat ini tidak berlawanan dengan s#arak kerana ia
tidak pernah menetapkan han#a pen#impan saha,a #ang b/leh mengambil barang
simpanann#a) 4ebalikn#a ,ual beli pakaian #ang mendedahkan aurat0 walaupun ia merupakan
adat sesuatu tempat tetapi sebahagian hasil daripada ,ual beli itu melanggar s#ariat iaitu
membuka aurat0 maka ia tidak dibenarkan)
. A#!t (!ng ,!"ng )!+!.
1aitu suatu adat #ang diamalkan /leh keban#akan ahli mas#arakat ke5uali sedikit saha,a #ang
tidak mengamalkann#a) Aal ini kerana sesuatu #ang men,adi pilihan ramai tidak mungkin
akan hilang dengan mudah) As-4a#uti menegaskan bahawa al-adah itu diiktira* ,ika ia
berlangsung se5ara berterusan0 ,ika sebalikn#a0 ia tidak b/leh dikira sebagai adat)
. A#!t (!ng '!+$ #!'!"&!n.
1aitu adat berkenaan masih ber,alan dan diamalkan dan dalam mas#arakat pada masa akad)
Bukann#a ur* #ang pernah diamalkan dahulu dan kini sudah tidak diamalkan lagi0 maka ia
tidaklah dibenarkan) Aal ini dapat dilihat dalam istilah-istilah #ang biasa digunakan dalam
transaksi ,ual beli0 waka*0 atau wasiat
-. A#!t (!ng +%n( #!r,!#! ,er&!t!!n !t!% ,er)%!t!n (!ng )er+!"!$!n.
1aitu tidak terdapat peker,aan atau u5apan #ang bertentangan dengan nilai-nilai #ang
bersalahan) >/nt/hn#a0 adat kebiasaan sesebuah perniagaan itu mengamalkan ,ualan se5ara
ansuran tetapi kedua-dua pen,ual dan pembeli bersetu,u untuk membeli dalam keadaan tunai
seperti s#arikat singer dan courth mammoth #ang membenarkan ,uga pembeli membuat
ba#aran tunai0 maka pada masa itu akad tidak perlu ditetapkan han#a kepada ansuran saha,a)
2.. H%&%' A"-A#!$ M%$!&&!'!$
3
8ara ulama usul *iCh bersepakat bahawa adat #ang tidak bertentangan dengan s#ariat 1slam b/leh
di,adikan dalil dalam menetapkan hukum 1slam)
8erkara ini adalah berdasarkan hadith nabi 4AD #ang bermaksud- Sesuatu yang dipandang bai
oleh aum !uslimin" maa di sisi #llah $uga bai% (Eiwa#at Ahmad)
4ebahagian ulama berpendapat bahawa ia berdasarkan *irman Allah Faala- dan suruhlah orang
menger$aan yang ma&ruf serta berpalinglah dari orang yang bodoh (4urah al-Ara*0a#at-GHH))
Ileh itu0 dalam menetapkan sesuatu hukum0 ulama harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan
#ang berlaku dalam mas#arakat setempat0 sehingga hukum #ang ditetapkan tidak bertentangan
atau menghilangkan kemaslahatan mas#arakat tersebut)
..0 PENDAPAT ULAMA MENGENAI KEHU/AHAN AL-ADAH MUHAKKAMAH.
Eamai di kalangan ulama telah men#atakan pendapat mereka tentang kehu,,ahan :Al-Adah
Muhakkamah;0 antaran#a ialah-
4
..1 A+-S%(%t
Menurut As-4u#uti dalam kitabn#a :#l-#sybah 'a an-(a)ha&ir0 bahawa al-adah itu diiktirat
sekiran#a ia men,adi amalan berterusan mas#arakat) +ika sebalikn#a0 maka ia tidak b/leh
di,adikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum) Beliau ,uga me#ebut bahawa adat dan ur*
merupakan sumber hukum #ang b/leh meme5ahkan kebuntuan dalam pelbagai permasalahan0
antaran#a masalah haid0 masalah aCil baligh dan lain-lain lagi) 8ara ulama usul *iCh ,uga sepakat
bahawa hukum-hukum #ang didasarkan kepada ur* b/leh berubah sesuai dengan perubahan
mas#arakat pada 3aman dan tempat tertentu)
7etika membahaskan tentang perkataan al-urf dalam a#at GHH 4urah al-Araa*0 beliau
men,elaskan bahawa perkataan ini b/leh diter,emahkan sebagai kebiasaan atau adat0 di mana
adat #ang dimaksudkan di sini ialah adat #ang tidak bertentangan dengan s#ariat) 2amun
pendapat ini dianggap lemah /leh sebahagian ulama #ang lain) Menurut mereka0 ,ika al-urf
diertikan sebagai adat istiadat0 maka ia tidak selaras dengan asbab al-nu)ul-n#a kerana a#at ini
diturunkan dalam k/nteks dakwah #ang telah di,alankan /leh Easulullah 4AD kepada /rang-
/rang Arab #ang berkarakter keras dan kasar serta kepada /rang-/rang #ang masih lemah
imann#a)
..2 A"-0!r!1
Al-Jara*i di dalam kar#an#a #l-Furuq ketika membahaskan tentang a#at GHH 4urah al-Araa*
berpendapat bahawa a#at ini tern#ata sekali kelemahann#a kerana urf dalam a#at ini bermaksud
sesuatu #ang maaruf) Manakala 5/nt/h #ang mengambil kira al-urf kerana meraikan perubahan
masa adalah apa #ang din#atakan /leh al-Jara*i dalam bukun#a :al-#ham #ang menukilkan
pandangan daripada 1mam Malik$ :+ika isteri memberitahu0 ia belum menerima mas kahwin
padahal suamin#a telah menggaulin#a (bersetubuh)0 maka kata-kata #ang diambil kira adalah
dari pihak suami meskipun hukum asaln#a adalah isteri belum meneriman#a;)
Al-Jara*i telah mengiktira* adat sebagai salah satu sumber dalam hukum *iCh #ang berperanan
sebagai perantara kepada dalil-dalil *iCh) Beliau ketika menegaskan pandangann#a terhadap
sikap mu,tahid ketika mengeluarkan sesuatu hukum berkata- ;4esungguhn#a tindakan
memperlakukan hukum berdasarkan adat #ang berubah-ubah adalah bertentangan dengan i,mak
5
dan dianggap berlaku b/d/h terhadap agama0 5ara #ang sedemikian adalah tidak betul)
4eharusn#a terlebih dahulu meneliti kebiasaan #ang berlaku dalam mas#arakat setempat0
sehingga hukum #ang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan disisi
mas#arakat tersebut) 4ementara itu0 menurut beliau ur* amali ur* amali tidak b/leh
mentakhsiskan #ang am)
... I'!' I)n% 0!((' !"-/!%2
1mam 1bnu Ja##im al-+au3i men#ebut di dalam kitabn#a I-lamul mu'aqqiin- :4esungguhn#a
/rang #ang ber*atwa han#a berdasarkan dalil naCli dan bertentangan dengan tradisi0 ur*0 situasi0
dan keadaan mas#arakat0 maka bererti dia telah berlaku sesat dan men#esatkan;) 1bnu Ja##im
mengatakan bahawa ma3hab Aambali dalam berbagai *atwa *iChn#a tidak kurang GKK masalah
khususn#a dalam bidang muamalat meru,uk kepada ur* dan adat0 sebagaimana ma3hab 4#a*ie
#ang ,uga 5ukup memiliki perhatian besar dalam menggunakan ur* sebagai sumber hukum)
1mam 1bnu Ja##im al-+au3i menerima dan men,adikan ur* sebagai dalil s#arak dalam
menetapkan hukum0 apabila tidak ada nas #ang men,elaskan hukum suatu masalah #ang
dihadapi) Beliau men/lak anggapan sebahagian umat #ang berpendapat tentang keharusan untuk
beramal ,ika sesuatu itu berasal daripada adat tradisi) Fetapi ,ika ia berasal daripada agama lain0
maka ia tidak b/leh) 4esungguhn#a ka#u ukur sebegini adalah batil dan tidak b/leh diguna pakai
dalam 1slam) 4ebagai 5/nt/h0 pendapat-pendapat #ang mengharuskan u5apan selamat terhadap
sambutan Fahun Baru >ina kerana menganggap ia han#a sekadar adat tradisi /rang
Fi/nghua semata-mata dan ia bukan pera#aan agama) 8endapat ini tidak benar kerana hakikatn#a
ia adalah sebahagian daripada a,aran agama 7/n*usianisme)
1ni kerana0 1mam 1bnu Ja##im al-+au3i pernah men#ebut di dalam kitabn#a #ham #hli #d)-
*)immah tentang tradisi dan adat mas#arakat sesetengah 1slam #ang memberi memberi u5apan
:selamat; terhadap sambutan agama lain0 beliau menegaskan- :Adapun memberi u5apan selamat
#ang berkaitan s#iar-s#iar keku*uran #ang men,adi 5iri khas kaum ka*ir0 hukumn#a adalah haram
menurut kesepakatan ulamaL0 misaln#a memberi u5apan selamat atas hari ra#a atau puasa
mereka);
..3 S%1 H!+!n A)% T!")
6

Al-adah dan al-urf menurut 4u*i Aasan Abu Falib di dalam kitabn#a +atbiq al-Syari&ah al-
Islamiyyah fi ,ilad al-#rabiyyah mempun#ai nilai-nilai *leksibiliti kerana memainkan peranan
#ang penting dalam mena*sirkan perkataan-perkataan hukum #ang terdapat di dalam nas-nas0
menghasilkan hukum-hukum #ang baru serta mengubah hukum-hukum terdahulu #ang tidak
sesuai dengan keadaan dan realiti) +usteru ia termasuk di dalam sumber perundangan #ang
berbentuk i$tihadiyyah #ang b/leh berubah mengikut kehendak al-urf dan adat) Dalau
bagaimanapun0 sesuatu hukum itu tidak berubah dengan sebab berlakun#a perubahan keadaan
dan masa dalam perkara #ang melibatkan hukum-hukum #ang sabit se5ara qat&i0 seperti wa,ib
menunaikan ,an,i0 memelihara segala hak dan sebagain#a) 1ni kerana0 ia melibatkan sesuatu #ang
mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan
2amun begitu0 aplikasin#a mempun#ai batas-batas #ang tertentu) Ileh sebab itu0 ulama telah
membahagikann#a kepada tiga bahagian-
G) 9r* dan adat #ang berbentuk perkataan dan amalan)
M) 9r* dan adat #ang berbentuk umum dan khusus)
N) 9r* dan adat #ang sah dan r/sak)
4elain itu0 ulama telah menetapkan beberapa s#arat untuk men,adikannn#a dianggap sesuai dan
b/leh diamalkan0 antaran#a ialah$ hendaklah berbentuk umum hukumn#a dan ia kerap kali
diamalkan) 4elain itu0 ia hendaklah bersi*at berterusan dan telah diamalkan sebelum itu serta
tidak bertentangan dengan dalil-dalil dan dasardasar s#ariat)
15

Anda mungkin juga menyukai