Anda di halaman 1dari 18

ISI KANDUNGAN

BIL TAJUK MUKASURAT

1 1.0 PENGENALAN 3

2 I.1 PENGERTIAN SOLAT


4

3
2.0 SEJARAH DAN DALIL TENTANG 4-5
KEWAJIBAN SOLAT

4 3.0. KEISTIMEWAAN MELAKSANAKAN 6-9


IBADAH SOLAT MENURUT PERSPEKTIF
PSIKOLOGI DAN SAINS.

5 4.0 PENDAPAT ULAMA TENTANG KEWAJIPAN 10 - 12


SOLAT
6 5.0 ANALISA KAJIAN SOLAT DI KALANGAN
PELAJAR DAN ANALISA KAJIAN SOLAT DI 13 -16
KALANGAN PELAJAR

7 6.0 CADANGAN
17

8 7.0 PENUTUP 18
9 RUJUKAN 19

1
Abstrak

Kajian ini adalah bertujuan untuk mengentahui sejauhmana kefahaman pelajar Sek.
Menengah Kebangsaan Temangan (SMKT) terhadap kepantingan dan pengamalan solat dalam
kehidupan pelajar.Kajian ini bertujuan meninjau tahap pelaksanaan ibadah solat fardhu di
kalangan pelajar sekolah menengah rendah Temangan, Kelantan.. Sampel kajian ini terdiri
daripada 200 orang pelajar yang terdiri dari pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 4.

Kajian ini juga bertujuan untuk meninjau latar belakang pendidikan Al-Quran responden.
Dapatan kajian menunjukkan bahawa lebih daripada separuh (65%) mengatakan pendidikan
agama dan pengaruh rakan mempengaruhi pelaksanaaan ibadah solat fardhu. Dapatan kajian juga
menunjukkan faktor beban pembelajaran dan pengaruh rakan sebagai faktor yang tidak
menggalakkan pelaksanaan ibadah solat. Ini menggambarkan bahawa faktor pengaruh rakan
amat dominan dalam mempengaruhi pelaksanaan ibadah solat di kalangan responden. Justeru,
program-program yang melibatkan program kesedaran dan bimbingan rakan sebaya perlu
digerak cergaskan untuk memaknakan penghayatan dan pelaksanaan ibadah solat itu sendiri.

I.0 PENDAHULUAN

Solat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf dan harus
dikerjakan baik bagi mukimin maupun dalam perjalanan. Solat merupakan rukun Islam kedua
setelah syahadat. Islam didirikan atas lima sendi (tiang) salah satunya adalah shalat, sehingga
barang siapa mendirikan shalat ,maka ia mendirikan agama (Islam), dan barang siapa
meninggalkan shalat,maka ia meruntuhkan agama (Islam). Solat harus didirikan dalam satu hari
satu malam sebanyak lima kali, berjumlah 17 rakaat. Shalat tersebut merupakan wajib yang
harus dilaksanakan tanpa kecuali bagi muslim mukallaf baik sedang sehat maupun sakit. Selain
shalat wajib ada juga shalat – shalat sunah. Untuk membatasi bahasan penulisan dalam
permasalahan ini, maka penulis hanya membahas tentang shalat wajib kaitannya dengan
kehidupan .

2
I.1 PENGERTIAN SOLAT

Secara etimologi Solat bermaksud do’a dan secara terminology/ istilah, para ahli fiqih
mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah Solat membawa maksud beberapa ucapan
dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita
beribadah kepada Allah menurut syarat – syarat yang telah ditentukan (Sidi Gazalba,88). Adapun
secara hakikinya ialah “berhadapan hati (jiwa) kepada Allah, secara yang mendatangkan takut
kepada-Nya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaan-
Nya” atau “mendahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan
perkataan dan pekerjaan atau dengan kedua – duanya” (Hasbi Asy-Syidiqi, 59). Dalam
pengertian lain Solat ialah salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya sebagai
bentuk, ibadah yang di dalamnya merupakan amalan yang tersusun dari beberapa perkataan dan
perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam, serta sesuai dengan
syarat dan rukun yang telah ditentukan syara’ (Imam Bashari Assayuthi, 30)
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa shalat adalah merupakan
ibadah kepada Tuhan, berupa perkataan denga perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri
dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan syara”. Juga shalat merupakan
penyerahan diri (lahir dan bathin) kepada Allah dalam rangka ibadah dan memohon ridho-Nya.

2.0 SEJARAH DAN DALIL TENTANG KEWAJIBAN SOLAT

Perintah tentang diwajibkannya mendirikan shalat tidak seperti Alla mewajibkan zakat
dan lainnya. Perintah mendirikan shalat yaitu melalui suatu proses yang luar biasa yang
dilaksanakan oleh Rasulullah SAW yaitu melalui Isra dan Mi’raj, dimana proses ini tidak dapat
dipahami hanya secara akal melainkan harus secara keimanan sehingga dalam sejarah
digambarkan setelahnya Nabi melaksanakan Isra dan Mi’raj, umat Islam ketika itu terbagi tiga
golongan yaitu, yang secara terang – terangan menolak kebenarannya itu, yang setengah –
tengahnya dan yang yakin sekali kebenarannya. Dilihat dari prosesnya yang luar biasa maka
shalat merupakan kewajiban yang utama, yaitu mengerjakan shalat dapat menentukan amal –

3
amal yang lainnya, dan mendirikan sholat berarti mendirikan agama dan banyak lagi yang
lainnya.

2.1 Dalil – Dalil Tentang Kewajiban Shalat

2.1.1 Firman Allah SWT dlam surah Al-Baqarah,ayat 43


َ‫صلَىةَ َوآتُوْ ال َّز َكوةَ َوارْ َكعُوْ ا َم َع الرَّا ِك ِع ْين‬
َّ ‫َواَقِ ْي ُموْ ال‬
Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang – orang yang rukuk.

2.1.2 Firman Alla SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 110.


ِ َ‫ ْنفُ ِس ُك ْم ِّم ْن خَ ي ٍْر تَ ِج ُدوْ هُ ِع ْندُالل ِهط اِ َّن هللاَ بِ َما تَ ْع َملُوْ نَ ب‬qَ‫صلَوْ ةَ َوآتُوْ ال َّز َكوةَ َو َماتُقَ ِّد ُموْ ا َِِال‬
‫ص ْي ٌر‬ َّ ‫َواَقِ ْي ُموْ ال‬
Artinya : Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan apa – apa yang kamu usahakan dari
kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan dapat pahalanya pada sisi Allah sesungguhnya Allah
maha melihat apa – apa yang kamu kerjakan.

2.1.3 Firman Allah SWT dalam surah Al –Ankabut : ayat 45.


‫صلَوةَ تَ ْنهَى ع َِن ْالفَحْ َشا ِء َو ْال ُم ْن َك َر‬
َّ ‫صلَوةَ اِ َّن ال‬
َّ ‫َواَقِي ِْم ال‬
Artinya: Kerjakanlah shalat sesungguhnya shalat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar.
2.1.4Firman Allah SWT dalam surah An-Nuur:ayat 56.
َ‫صالَةَ َوآتُوْ ال َّز َكوةَ َواَ ِط ْيعُوْ اال َّرسُوْ َل لَ َعلَ ُك ْم تُرْ َح ُموْ ن‬
َّ ‫َواَقِ ْي ُموْ ال‬
Artinya : Dan kerjakanlah shalat, berikanlah zakat, dan taat kepada Rasul, agar supayakalian
semua diberi rahmat.

Kesimpulanya melalui keempat-empat dalil naqli yang terdapat dalam firman Allah
SWT sudah terbukti bahawa ibadah solat merupakan sesuatu yang amat dituntut dalam
kehidupan seharian . Solat juga dapat menjauhi kita semua dari oerkara-perkara yang mungkar
dan melalui ibadah solat juga manusia akan diberikan keberkatan dan kerahmatan didunia dan di
akhirat.

4
3.0. KEISTIMEWAAN MELAKSANAKAN IBADAH SOLAT MENURUT PERSPEKTIF
PSIKOLOGI DAN SAINS.

Apakah pergerakkan solat ( Qiyam - berdiri tegak , Rukuk, Sujud, Duduk antara Dua
Sujud, Duduk Tahiyat Awal dan Duduk Tahiyat Akhir) hanya sekadar pergerakkan yang dituntut
tanpa apa-apa kebaikan pada jasad manusia ? Pernahkah kita sebagai umat Islam terfikir apakah
kesannya pada diri kita dari segi fizikal dan mental apabila kita Qiyam (berdiri tegak), Rukuk,
Sujud, Duduk antara Dua Sujud, Duduk Tahiyat Awal dan Dudul Tahiyat Akhir semasa bersolat
Kenapakah kita dituntut mengerjakan solat tahajud (dikerjakan pada waktu duapertiga malam)
selain dari sujud menyembah Allah s.w.t ? Apakah kebaikan solat tahajud dari segi perspektif
sains ?
Untuk mengetahui kebaikkan solat dari sudut kacamata sains, kajian saintifik seharusnya
diadakan dan dikompilikasikan untuk membuktikan dan mengesahkan bahawanya solat
sememangnya memberi manfaat fizikal dan mental kepada yang mengerjakannya. Kajian
pergerakan otot-otot kita ketika solat secara kasar pada mula kita berdiri tegak ( qiyam )
kemudian angkat kedua tangan bertakbir dan letakkan tangan di atas pusat , kita telah
membesarkan rongga dada kita manakala paru-paru akan terasa luas serta menggerakkan otot di

5
kedua belah tangan. Ketika ruku’ dengan badan membongkok ke depan dan kedua tangan di atas
kepala lutut dan punggung mendatar ( parallel to the ground ) sekaligus ianya menggerakkan
ruas-ruas tulang punggung, tulang leher, tulang pinggang dan tulang tungkin. Waktu sujud pula,
seluruh berat badan terpikul sepenuhnya di atas otot-otot kedua-dua tangan, kaki.dada, perut,
punggung, leher dan otot-otot kaki. Lihat sahaja pada waktu sujud ini berapa banyak otot dan
persendian yang kita gerakkan. Setelah itu kita bangkit dari sujud. Kita duduk, kemudian kita
sujud lagi dan selepas itu kita berdiri kembali. Dalam gerak badan kali ini kita telah secara
automatik menggerakkan sejumlah besar otot-otot di dada , bahu, lengan, perut, punggung, peha,
kaki bahagian bawahan lain-lain otot lagi.
Selain dari itu kita juga melakukan dua macam duduk – pertama duduk antara dua sujud
dan kedua duduk tahiyat. Kedua-dua jenis duduk ini menggerakkan tumit , pangkal peha,
kelengkang, jari-jari kaki dan lain-lain. Dalam kita memberi salam juga kita gerakkan otot-otot
leher tengkuk dan lain-lain. Kalau kita lihat dari dua perkara tersebut di atas iaitu mendapatkan
oksigen yang istimewa dan gerak otot-otot yang semuanya ini sudah tentu akan memastikan
kesihatan tubuh badan kita. Solat tahajud juga boleh menjauhkan penyakit buah pinggang yang
selalu menyerang orang yang banyak tidur dan bangun lewat dari tidur malam. Abdullah Ibnu
Umar r.a. meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah s.a.w. bersabda, maksudnya : ” Zikir yang
termulia ialah LA ILAHA ILLALLAH dan doa yang terbaik ialah istighfar.” Moga Ada Manfaat

3.1 Sistem Kardiovaskular (Denyutan Jantung)

Kajian juga menunjukkan posisi sujud adalah yang terbaik untuk kesihatan jantung.
Sesorang yang mengalami masalah tekanan darah tinggi amat digalakkan untuk sujud dengan
lebih kerap dan lebih lama agar dapat mengurangkan kadar denyutan jantung dan menurunkan
tekanan.

6
3.1.2 Otak
Secara amnya ibadat solat dapat menghasilkan keadaan yang tenang pada otak manusia dan
dapat meningkatkan penumpuan dan daya ingatan. Solat dapat menyediakan otak untuk lebih
bersedia dalam menghadapi tugas pemikiran yang lebih mencabar.

3.1.3 Otot
Solat ibarat senaman fizikal yang sederhana yang melibatkan pergerakkan badan seperti
berdiri, tunduk, duduk dan sujud disamping memberi kesan kesan pada psikologi, tulang, otot

7
dan serebral. Semasa solat kebanyakan otot dan sendi akan bergerak dan mampu memberi
kekuatan kepada sistem otot dan tubuh.

4.0 PENDAPAT ULAMA TENTANG KEWAJIPAN SOLAT

Untuk mengetahui bagaimana pendapat dan pandangan ulama-ulama dan


cendikiawan tentang hukum orang yang meninggalkan solat kerana malas, maka – setidaknya -
langkah yang mesti ditempuh adalah mencermati perkataan beliau yang ada di kitab-kitab beliau,
atau kitab-kitab yang ditulis oleh ashhaab atau ulama madzhab beliau, atau kitab-kitab yang
ditulis oleh ulama lain. Oleh karena itu, melalui artikel ini saya akan mengajak Pembaca sekalian
untuk mengetahui apa sebenarnya pendapat beliau dalam permasalahan ini.

Mengikut pendapat Imam Asy-Syaafi’iy rahimahullah berkata :

،‫ض =ا‬ َ =‫ َوإِنْ َذ َك‬، َ‫=رت‬


ً ‫=ر َم َر‬ ْ =‫ص ِّل إِ َذا َذ َك‬ ْ ‫ُصلِّي؟ فَإِنْ َذ َك َر ِن‬
َ َ‫ ف‬:‫ قُ ْلنَا‬،‫سيَانًا‬ ْ ِ ‫صاَل ةَ ا ْل َم ْكتُوبَةَ ِم َّمنْ د ََخ َل فِي اإْل‬
َ ‫ لِ َم اَل ت‬:ُ‫ساَل ِم قِي َل لَه‬ َّ ‫َمنْ ت ََركَ ال‬
ْ‫ َوإِن‬،‫ص=لِّي‬ َ ُ‫ َولَ ِكنْ اَل أ‬،‫س=نُ َها‬ ِ ‫الص=اَل ةَ َوأُ ْح‬
َّ ‫ق‬ ُ =‫ أَنَ==ا أُ ِطي‬:‫ فَإِنْ قَا َل‬،‫ أَ ْو ُمو ِميًا‬،‫ضطَ ِج ًعا‬
ْ ‫ أَ ْو ُم‬،‫ أَ ْو قَا ِعدًا‬،‫ص ِّل َكيْفَ أَطَ ْقتَ ؛ قَائِ ًما‬ َ َ‫ ف‬:‫قُ ْلنَا‬

8
‫ فَ=إِنْ تُ ْبت‬،‫اس=تَتَ ْبنَا َك‬
ْ ‫ َوإِاَّل‬، َ‫ص=لَّيْت‬َ ْ‫ فَ=إِن‬، َ‫ َواَل تَ ُكونُ إِاَّل بِ َع َملِ=ك‬،‫صاَل ةُ َعلَ ْي َك ش َْي ٌء اَل َي ْع َملُهُ َع ْن َك َغ ْي ُر َك‬ ً ‫َكانَتْ َعلَ َّي فَ ْر‬
َّ ‫ ال‬:ُ‫ضا قِي َل لَه‬
َ ‫صاَل ةَ أَ ْع‬
‫ظ ُم ِمنَ ال َّز َكا ِة‬ َّ ‫ فَإِنَّ ال‬،‫َوإِاَّل قَتَ ْلنَا َك‬

“Barangsiapa yang meninggalkan solat wajib bagi orang yang telah masuk Islam (muslim),
dikatakan kepadanya : ‘Mengapa engkau tidak solat ?’. Jika ia mengatakan : ‘Kami lupa’, maka
kita katakan : ‘Solatlah jika engkau mengingatnya’. Jika ia beralasan sakit, kita katakan
kepadanya : ‘Solatlah semampumu. Apakah berdiri, duduk, berbaring, atau sekedar isyarat
saja’. Apabila ia berkata : ‘Aku mampu mengerjakan solat dan membaguskannya, akan tetapi
aku tidak solat meskipun aku mengakui kewajibannya’. Maka dikatakan kepadanya : ‘Solat
adalah kewajiban bagimu yang tidak dapat dikerjakan orang lain untuk dirimu. Ia mesti
dikerjakan oleh dirimu sendiri. Jika tidak, kami minta engkau untuk bertaubat. Jika engkau
bertaubat (dan kemudian mengerjakan solat, maka diterima). Jika tidak, engkau akan kami
bunuh. Karena solat itu lebih agung daripada zakat” [Al-Umm, 1/281. Disebutkan juga oleh Al-
Baihaqiy dalam Ma’rifatus-Sunan wal-Aatsaar, 3/117].

‫ض= َي‬ ِ ‫ص=اَل ةً َحتَّى يَ ْم‬ َ ‫ َك َما لَ ْو أَنَّ َر ُجاًل تَ= َر َك‬،ُ ‫ إِاَّل أَنْ يَ ْعفُ َو هَّللا‬،‫ش •=ًًّرا‬
َ ‫ض‬ َ ‫ فَ َمنْ تَ َر َك ا ْلفَ ْر‬،‫ض‬
َ ‫ض تَ َها ُونًا َكانَ قَ ْد تَ َع َّر‬ ٌ ‫ضو ُر ا ْل ُج ُم َع ِة فَ ْر‬
ُ ‫ُح‬
ُ ‫ إِاَّل أَنْ يَ ْعفُ َو هَّللا‬،‫ش •=ًًّرا‬ َ ‫ َكانَ قَ ْد تَ َع َّر‬،‫ َو ْقتَ َها‬.
َ ‫ض‬

“Menghadiri solat Juma’at adalah wajib. Barangsiapa yang meninggalkan kewajiban karena
meremehkannya, maka ia akan mendapatkan akibat buruk, kecuali Allah memaafkannya.
Sebagaimana jika seseorang meninggalkan solat hingga lewat dari waktunya, maka ia pun akan
mendapatkan akibat yang buruk, kecuali jika Allah memaafkannya” [Al-Umm, 1/228.
Disebutkan juga oleh Al-Baihaqiy dalam Ma’rifatus-Sunan wal-Aatsaar, 2/528].

Dari sini dapat kita ketahui pendapat Asy-Syaafi’iy bahwa orang yang meninggalkan
shalat karena malas atau meremehkan selama ia mengakui kewajibannya, statusnya masih
muslim. Hukum bunuh yang dijatuhkan kepadanya adalah sebagai hadd, bukan karena
kekafirannya. Ini ditegaskan oleh pernyataan para ulama madzhab beliau (Syaafi'iyyah)
sebagaimana di bawah.

‫فذهب مالك والشافعي رحمهما هللا والجماهير من السلف والخلف إلى أنه ال يكفر بل يفسق ويستتاب فإن ت==اب وإال قتلن==اه ح==دا‬
‫ ولكنه يقتل بالسيف‬، ‫كالزاني المحصن‬

“Maalik dan Asy-Syaafi’iy rahimahumallah serta jumhur ulama salaf dan khalaf berpendapat


bahwasannya ia (orang yang meninggalkan shalat karena malas, namun masih mengakui

9
kewajibannya – Abul-Jauzaa’) tidak dikafirkan, namun difasikkan dan diminta untuk bertaubat. Jika ia
bertaubat (maka diterima), dan jika tidak, maka kita membunuhnya sebagai hadd seperti pelaku
zina muhshan....”].

Al-Maawardiy rahimahullah berkata :

َّ‫=ك أَن‬
ٍ =ِ‫الش=افِ ِع ِّي َو َمال‬
َّ ‫َب‬ ْ =‫ َو ُه= َو َم‬: ‫ أَ َح= ُدهَا‬: ‫اس فِي ِه َعلَى ثَاَل ثَ ِة َم َذا ِه َب‬
ُ ‫=ذه‬ ْ ‫َوإِنْ لَ ْم يَت ُْب َوأَقَا َم َعلَى ا ْمتِنَا ِع ِه ِمنْ فِ ْعلِ َها فَقَ ِد‬
ُ َّ‫اختَلَفَ الن‬
‫ َواَل يَ ُكونُ بِ َذلِ َك َكافِ ًرا‬، ‫ب‬
ٌ ‫اح َوقَ ْتلَهُ َوا ِج‬
ٌ َ‫ َد َمهُ ُمب‬.

“Apabila ia tidak bertaubat dan menolak meninggalkan perbuatannya [2], para ulama berselisih
pendapat dalam tiga madzhab. Pertama, yaitu madzhab Asy-Syaafi’iy dan Maalik yang
menyatakan darahnya boleh (ditumpahkan) dan membunuhnya adalah wajib, namun ia tidak
dikafirkan......” [Al-Haawiy, 2/525].

Pernyataan ulama non-Syaafi’iyyah tentang pendapat Asy-Syaafi’iy dapat dituliskan secara


ringkas sebagai berikut :

Abu Ismaa’iil Ash-Shaabuniy rahimahullah berkata :

ً‫ رحم=ة هللا عليهم أجمعين – إلى أن=ه ال يكف=ر ب=ه – م=ا دام معتق=دا‬-‫ وجماع=ة من علم=اء الس=لف‬،‫ وأص=حابه‬، ‫وذهب الش=افعي‬
‫ من ت=رك الص=الة جاح=داً له=ا ؛ كم=ا أخ=بر‬: ‫ وت=أولوا الخ=بر‬. ‫لوجوبها – وإنما يتوجب القتل كما يستوجبه المرت=د عن اإلس=الم‬
‫ ولم ي=ك تلبس بكف==ر‬، )‫ (إني تركت ملة قوم ال يؤمنون باهلل وهم باآلخرة هم ك==افرون‬:‫سبحانه عن يوسف عليه السالم أنه قال‬
‫ففارقه ؛ ولكن تركه جاحداً له‬.

“Adapun Asy-Syaafi’iy dan shahabat-shahabatnya, serta sekelompok ulama salaf – semoga


Allah merahmati mereka semua – berpendapat bahwa orang tersebut tidak dikafirkan dengannya,
selama ia meyakini tentang kewajibannya. Hanya saja, ia wajib dibunuh (sebagai hadd) seperti
halnya wajib dibunuhnya orang yang murtad dari Islam. Mereka menakwilkan hadits di atas
dengan : ‘orang yang meninggalkan shalat dengan mengingkari kewajibannya’. Hal itu
sebagaimana firman Allah subhaanahu  tentang Yuusuf ‘alaihis-salaam : ‘Sesungguhnya aku
telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka
ingkar kepada hari kemudian’ (QS. Yuusuf : 37). Yuusuf meninggalkan agama mereka bukan
karena kekufuran yang samar, akan tetapi karena keingkaran mereka terhadap Allah dari hari
kiamat” [‘Aqiidatus-Salaf wa Ashhaabul-Hadiits, hal. 84].

10
Adapun para ulama kontemporer, maka Asy-Syaikh Ibnu‘Utsaimiin rahimahullah pernah
ditanya : Apa hukum orang yang meninggalkan shalat menurut Asy-Syaafi’iy ?, maka beliau
menjawab :

 ‫المعروف عن مذهب الشافعية أنهم ال يرون كفر تارك الصالة ولكن األدلة تدل على كفره والواجب على الم==ؤمن اتب==اع م==ا دل‬
‫عليه كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم‬ 

“Yang ma’ruf dalam madzhab Asy-Syaafi’iyyah bahwasannya mereka tidak berpendapat


kafirnya orang yang meninggalkan shalat. Akan tetapi dalil-dalil menunjukkan akan
kekafirannya, dan wajib bagi seorang mukmin untuk mengikuti dalil yang terdapat dalam
Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya shallallaahu ‘alaihi wa sallam....”

Dr. Muhammad bin ‘Abdil-Wahhaab Al-‘Aqil berkata saat memberikan kesimpulan pendapat
Asy-Syaafi’iy rahimahullah dalam hal ini :

‫والحاصل أن الشافعي رحم هللا يرى عدم كفر تارك الصالة كسال‬..

“Dan kesimpulannya, Asy-Syaafi’iy rahimahullah berpendapat tidak kafirnya orang yang


meninggalkan shalat karena malas.....” [Manhaj Al-Imaam Asy-Syaafi’iy, hal. 220.

5.0 ANALISA KAJIAN SOLAT DI KALANGAN PELAJAR

Jadual 1

Analisis kepentingan solat

item perkara STS TS TP S SS catatan


1 Solat itu adalah satu kewajipan yang 150 50
difardukan keatas orang-orang yang beriman.
2 Dengan melaksanakan solat ia dapat 15 30 120 35
menghapuskan dosa-dosa kecil yang telah
dilakukan.
3 Saya mengetahui cara melaksanakan solat 20 70 87 23
dengan betul.
4 Saya mengetahui akan balasan Allah terhadap 30 120 50
mereka yang ingkar terhadap perintahNya.

11
5 Saya berasa berdosa kerana tidak menunaikan 20 35 30 88 32
solat
6 Hukuman Allah sangat dahsyat terhadap 20 45 90 45
mereka yang meninggalkan solat dengan
sengaja
7 Saya akan mengajak orang yang bersama 65 120 20
dengan saya bermusafir untuk berhenti solat
seketika.
8 Mereka yang melaksanakan solat akan 20 35 115 30
mendapat
kebahagiaan didunia.
STS- Sangat tidak setuju ,TS-Tidak setuju, TP- Tidak pasti, S- Setuju, SS-Sangat setuju.

Jadual 2

Analisis Item Pengamalan Solat (N = 150)

Ite Perkara S KK JJ TP cataatan


m
1 Kekerapan saya menunaikan solat subuh 80 65 40 15
2 Kekerapan saya menunaikan solat zohor 100 60 25 15
3 Kekerapan saya menunaikan solat Asar 115 55 20 10
4 Kekerapan saya menunaikan solat Maghrib 130 50 15 5
5 Kekerapan saya menunaikan solat Isyak 125 45 20 10
S-Selalu KK-Kadang-kadang, JJ-Jarang-jarang, TP – tidak pernah

Jadual 3

Analisis Item Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelajar untuk Melaksanakan Solat

ITE PERKARA STS TS TP S SS Catatan

12
M
1 Saya mencontohi rakan yang 10 20 90 80
sentiasa melasanakan solat.
2 Guru banyak membantu saya 130 70
memperbaiki bacaan dalam
solat.
3 Saya telah dididik oleh ibu bapa 5 25 40 80 50
saya sejak kecil lagi
untuk menunaikan solat
4 Guru mengingati saya untuk 30 90 60
menunaikan solat dengan
sempurna disamping tugas
menuntut ilmu
5 Rakan selalu mengajak saya untuk 20 100 80
menunaikan solat
samada di masjid atau di asrama
6 Ibu bapa saya sering melakukan 10 25 35 80 50
solat berjemaah
dirumah.
7 Saya berusaha untuk menunaikan 15 25 40 75 45
solat dengan
sempurna.
8 Masyarakat sekeliling banyak 40 45 50 30 50 15
mempengaruhi saya untuk
menunaikan solat.
9 Saya berasa tidak tenang apabila 20 65 70 45
tidak menunaikan solat.
STS-Sangat tidak setuju, TS-Tidak setuju, TP-Tidak pasti,S-Setuju, SS-Sangat setuj

5.0 ANALISA KAJIAN SOLAT DI KALANGAN PELAJAR

Berdasarkan jadual 1 Analisis Item Kepentingan Solat, peratus tertinggi responden


bersetuju pada pernyataan item 4 “Saya mengetahui akan balasan Allah terhadap mereka yang
ingkar terhadap perintahNya” . Ini menunjukkan responden tahu dan sedar sekiranya mereka
meninggalkan solat, Allah akan memberi balasan kepadanya samada didunia mahupun diakhirat.

13
Balasan didunia Allah akan menghilangkan berkat dan rahmat dari usaha dan rezekinya. Selain
itu, Allah juga akan mencabut Nur bagi orang-orang mukmin (soleh) daripada wajahnya.
Manakala balasan diakhirat menurut Md Hashim Yahaya, mereka akan merasa susah untuk
menjawab terhadap pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir yang sangat menggerunkan.
Kubur mereka juga akan menjadi gelap dan sempit sehingga semua tulang-tulang rusuknya
berkumpul (seperti jari bertemu jari). Akhirnya mereka akan diseksa dengan binatang-binatang
yang berbisa seperti ular, kala jengking dan lipan. Seterusnya dengan nilai min sebanyak 4.57,
item 2 “Dengan melaksanakan solat ia dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang telah
dilakukan” mencatatkan min kedua tertinggi. Hasil dapatan ini dilihat sebagai suatu fenomena
sihat yang menunjukkan bahawa dalam diri para pelajar ada dorongan untuk memperbaiki diri
apabila mereka sentiasa berusaha dan berharap agar kesilapan-kesilapan masa lalu dapat ditebus
dengan amal soleh. Kesedaran terhadap kesilapan yang telah dilakukan dan usaha untuk
mempertingkatkan diri agar sentiasa diberi keampunan dan diredhai di sisi Allah melalui ibadah
solat adalah satu motivasi beribadah yang baik bagi seseorang hamba kerana matlamat utama
dalam kehidupan adalah untuk mencapai keredhaan Allah. Min ketiga tertinggi iaitu 4.56, item 5
“Saya merasa berdosa kerana tidak menunaikan solat”. Peratusan pelajar yang merasa berdosa
apabila meninggalkan solat adalah tinggi iaitu seramai 110 orang . Perasaan berdosa
meninggalkan solat menunjukkan bahawa pelajar masih boleh dibentuk kerana perasaan
tanggungjawab sebagai seorang Muslim masih menebal di kalangan mereka. Malah perasaan ini
menggambarkan bahawa mereka masih mempunyai iman dan taqwa, tinggal lagi ianya perlu
dibangunkan kerana berada pada tahap yang sederhana. Perasaan bersalah kerana meninggalkan
suruhan agama ini jika dipimpin dengan baik dapat mencetuskan kesedaran menyeluruh yang
akan membawa individu tersebut kembali di atas landasan agama yang benar dengan
melaksanakan suruhan agama secara taat.

Seterusnya item 2 “Dengan melaksanakan solat ia dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang
telah dilakukan” mencatatkan min kedua tertinggi. Hasil dapatan ini dilihat sebagai suatu
fenomena sihat yang menunjukkan bahawa dalam diri para pelajar ada dorongan untuk
memperbaiki diri apabila mereka sentiasa berusaha dan berharap agar kesilapan-kesilapan masa
lalu dapat ditebus dengan amal soleh. Kesedaran terhadap kesilapan yang telah dilakukan dan
usaha untuk mempertingkatkan diri agar sentiasa diberi keampunan dan diredhai di sisi Allah

14
melalui ibadah solat adalah satu motivasi beribadah yang baik bagi seseorang hamba kerana
matlamat utama dalam kehidupan adalah untuk mencapai keredhaan Allah.

Iitem 6 “Hukuman Allah sangat dahsyat terhadap mereka yang meninggalkan solat
dengan sengaja”. Manakala item 1 dan item 3.“Solat itu adalah satu kewajipan yang difardukan
ke atas orang-orang yang beriman”. item 3 “Saya mengetahui cara melaksanakan solat dengan
betul”. Dapatan bagi item 6, item 1 dan item 3 dapat dirumuskan seperti berikut. Fenomena ini
menggambarkan bahawa para pelajar secara umum mengetahui dan faham akan perintah
kewajipan solat dan akibat mengabaikannya namun mereka masih belum ada kesedaran untuk
melaksanakan ibadah ini dan tidak mampu menghayati peranan seorang hamba kepada
Penciptanya. Seringkali kita dapat melihat seseorang individu mengusai sesuatu ilmu dan boleh
dikatakan arif namun tidak mampu melaksanakan ilmu tersebut. Terlalu banyak faktor yang
menyebabkan situasi ini berlaku termasuk kekangan dan halangan samada dari segi fizikal atau
sosiobudaya yang mempengaruhi individu tersebut.

Namun hal ini seringkali juga dikaitkan akibat kemampuan inteligent question dan
sripitual question yang berbeza tahapnya. Sebagai contoh kita melihat faktor kegagalan ibubapa
untuk memotivasi anak-anak untuk melaksanakan ibadah solat sejak kecil seringkali
menyebabkan para pelajar terbiasa sehingga mereka tidak sensitif terhadap amaran dan ancaman
hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan solat walaupun mereka didedahkan dengan ilmu
tersebut apabila memasuki alam persekolahan. Perkara ini tentu saja berlanjutan sehingga para
pelajar ini meningkat dewasa dan memasuki peringkat pengajian tinggi.

6.0 CADANGAN

Bagi mengatasi permasalahan ini berlaku secara lebih berleluasa dan menjadi amalan
tabii para pelajar, maka semua pihak harus terlibat termasuk pihak pihak berwajib, ibubapa,
guru-guru dan juga masyakat seharusnya memainkan peranan penting bagi memastikan ianya
dapat diatasi. Di antara cadangan yang perlu diwujudkan adalah seperti berikut:-

15
6.1 Memperbanyakkan bahan-bahan bacaan dan rujukan agama di perpustakaan PKS dan jabatan

masing-masing bagi memudahkan pelajar membuat rujukan dan peminjaman buku.

6.2 Kursus Pemantapan dan Penghayatan Solat perlu di adakan setiap semester bagi
meningkatkan kesedaran dan kepekaan terhadap kepentingan ibadah solat.

6.3 Memperbanyakkan program keagamaan di Kamsis. Contohnya program nilai-nilai murni,


soal jawab agama, kelas bimbingan fardhu ain atau forum agama.

6.4 Menyediakan jadual waktu Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) dengan mengambil
perhatian tentang masa rehat dan solat yang sepatutnya kepada pelajar.

6.5 Para pensyarah memainkan peranan yang penting dengan memberi bimbingan dan nasihat
secara berterusan kepada pelajar.

7.0 PENUTUP/ KESIMPULAN

Keistimewaan, keunikan dan keunggulan sembahyang dapat difikirkan dan dihayati oleh
insan yang memahami erti segala ucapan, perbuatan dan segala gerak-geri yang dilakukan ketika
melakukan ibadah sembahyang. Perlakuan Rasulullah SAW. ketika sembahyang bukan hanya
sekadar mementingkan kewajipan lahir seperti berwudhuk, berpakaian suci dan kemas,
menghadapkan muka ke arah kiblat tetapi baginda juga mengambil berat tentang sesuatu yang
berhubung kait dengan yang batin misalnya memahami dan menghayati erti bacaan, perbuatan
dan segala perlakuan sembahyang. Dengan kata lain Rasulullah SAW. melakukan sembahyang
dengan kesungguhan lahiriah dan batiniah. Apabila seseorang mempraktikkan sembahyang cara
Rasulullah SAW. sudah pasti mereka akan dikurniakan ketenangan dan ketenteraman lahiriah
dan batiniah. Sebaliknya jika mereka cuai mengikuti cara Rasulullah SAW. maka kerugianlah
yang akan menimpa mereka sama ada di dunia atau di akhirat. Dengan kata lain, sembahyang
yang mereka kerjakan adalah sia-sia dan tidak mendapat ganjaran daripada Allah SWT.
Di dalam al-Quran banyak sekali ayat yang dapat dijadikan dalil tentang kewajipan
sembahyang. Di bawah ini diperturunkan sebahagian daripada petikan ayat-ayat al-Quran dan
hadis yang menerangkan kepentingan dan keperluan sembahyang.“Dirikanlah sembahyang,

16
sesungguhnya sembahyang itu boleh mencegah daripada perbuatan jahat dan keji. ” (Al-Ankabut
: 45)“Peliharalah semua sembahyang dan sembahyang wusta (sembahyang yang paling baik) dan
berdirilah kamu untuk Allah dalam keadaan khusyuk. ” (Al-Baqarah : 238)
“Islam didirikan atas lima dasar : Mengaku bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah
dan sesungguhnya Muhammad itu Pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat,
mengerjakan haji dan puasa di dalam bulan Ramadan. ” (Riwayat Bukhari dan Muslim)
“Sembahyanglah sebagaimana kamu melihat aku sembahyang” (Riwayat Bukhari)
Daripada ayat-ayat al-Quran dan hadis tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahawa hukum
sembahyang itu wajib. Sesiapa yang tidak melakukannya adalah melakukan dosa besar.

RUJUKAN

Anisah Ab.Ghani ( 2001). Konsep dan Pengamalan Solat. Kuala Lumpur: Al-Hidayah
Publishers.

17
Mohd Majid Konting (2004). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.

Mohd. Najib Ghafar (1999). Penyelidikan Pendidikan. Johor Bahru: Fakulti Pendidikan
Universiti Teknogi Malaysia.

Ahmad Sunawari Long (2005). Pengenalan Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. Bangi:
Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ramli Awang dan Rosmaziah Abdul Kadir (2009). Amalan Solat Sunat Di Kalangan Pelajar
Tahun Akhir SPI. Satu Kajian Di Universiti Teknologi Malaysia. Kertas Kerja. UTM.

Mohd Suhardi Bin Mat Jusoh (2001). Pengabaian Solat di Kalangan Remaja: Kajian di Sekolah

Menengah di Sekitar Daerah Pasir Puteh Kelantan. Tesis Sarjana . Kuala Lumpur: Universiti

Malaya.

Siti Rokiah Binti Abdul Ghani (2007). Amalan Solat Di Kalangan Pelajar: Kajian Di Pusat
Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan (Ciast), Shah Alam, Selangor. Tesis Sarjanamuda.
Bangi: UKM.

Norlyana Binti Sulong (2006). Tahap Pengamalan Pelajar Terhadap Tanggungjawab Solat: Satu
Kajian Di Kolej 11. Tesis Sarjana Muda. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Napisah Hj. Humni et.al (2004). Perlaksanaan Ibadah Solat Fardhu Di Kalangan Guru Pelatih
Islam Maktab Perguruan Batu Lintang. Jurnal Penyelidikan MPBL, Jilid 5. Kuching Sarawak.

18

Anda mungkin juga menyukai