Anda di halaman 1dari 271

1

dan dampak
keonarannya
bagi dunia
ZAKY RAWDAT


Agama
Warisan
MuhammadSEKAPUR-SIRIH
Menghormati iman orang-orang percaya yang tulus
seharusnya tidak menyeakan in!estigasi yang
dilakukan para ahli se"arah dilarang atau dielokkan #
Kita harus mempertahankan hak-hak yang dimiliki oleh
metodologi dasar se"arah$%
- Maxime Rodhinson
Agama Islam adalah agama yang pesat kemajuannya dengan
jumlah pemeluk 1,3 milyar orang. Mereka yang memeluk
agama Islam disebut sebagai orang Muslim.
endiri agama Islam adalah Muhammad bin Abdullah.
!ejarah penyebaran agama ini dari mula berdirinya sampai
akhir abad ke-1" adalah melalui perjuangan bahkan hingga
kepada kekerasan dan peperangan-peperangan. !ejarah
memperlihatkan bah#a bangsa atau suku bangsa yang
dikalahkan oleh pendudukan Islam dipaksa memeluk agama
Islam, diusir atau hilang nya#anya. $abi Muhammad berkata
terus terang% &Aku dimenangkan melalui teror' ()ukhari
*.+,-,,-.. !ebuah pengakuan jujur bah#a prestasi dan
#arisan &kemenangan' Islam tidak tegak tanpa pedang.
ada /aman itu satu persatu daerah dan negara ditaklukkan
oleh Islam seperti Mekah, !audi Arabia, !yria, Mesir, 0urki,
Iran, Irak, )y/antium, A1rika 2tara dan lain sebagainya.
Mereka juga menyerbu ke 3ropa. !panyol juga ditaklukkan
dan *-- tahun lamanya negara ini dikuasai oleh Islam. In4asi
Islam di 3ropa ditahan di 5ina oleh orang-orang Austria dan
6harles Martel pemimpin pasukan Italia mengalahkan
Twi t t er : @i sl amexpose 1

pasukan Islam di pegunungan yrene, eran7is sehingga
3ropa selamat dari serbuan Islam.
8i 0urki orang-orang Islam membantai 1,+ juta orang
9risten Armenia pada akhir abad 1" : a#al abad ,-.
9emajuan Islam mulai memudar setelah teknologi )arat
mengungguli orang-orang Islam terutama dalam membuat
senjata dan perangkat-perangkat perang, mulai dari bedil dan
meriam.
2ntuk sementara Islam seakan-akan tertidur. 0etapi pada
tanggal "-11-,--1 dunia disentakkan oleh penghan7uran
506, ini adalah a#al teror Islam dalam /aman modern.0eror
demi teror telah terjadi, dan dari seluruh peristi#a
terorisme yang terjadi di dunia ini, ""; adalah sumbangan
dari Islam.
8unia mulai bertanya-tanya, apakah agama Islam itu dan
bagaimana ajaran, 1iloso1i serta sejarahnya< 9ebanyakan
orang Muslim sendiri tidak mengetahui tentang Islam. Ini
diakui sendiri oleh banyak Muslim, khususnya yang tidak lagi
menjadi Muslim. =rang-orang menjadi Muslim karena 1aktor
keluarga dan lingkungan seperti halnya yang tinggal di negara
Islam, sehingga mau tidak mau mereka harus memeluk Islam.
=leh karena itu, buku ini diterbitkan dengan 7ara
menghimpun tulisan-tulisan dari sumber-sumber Islam
terper7aya seperti buku-buku sejarah Islam, Al >ur?an dan
@adits, dan dari berbagai sumber dan otoritas yang netral dan
independen. 0ujuan penulisan buku ini adalah agar dunia
Muslim maupun non-Muslim dapat mengetahui hakekat Islam
apa adanya.
!elamat memba7a dan merenungkannya.
Twi t t er : @i sl amexpose 2
&A'(AR ISI
!ekapur !irih ............................................................................... 3
8a1tar Isi ...................................................................................... +
!erba-!erbi 9eonaran ................................................................. A
Baman !ebelum Muhammad ...................................................... 1+
9a?bah .................................................................................... 1+
2pa7ara Ibadah @aji .............................................................. 1C
Ri#ayat !ingkat Muhammad ....................................................... 1"
0urunnya 5ahyu 9epada Muhammad ................................... ,"
Muhammad Mulai )erkhotbah ................................................ 3,
Ayat-ayat !etan ..................................................................... 33
Ayat-ayat Makiyah ................................................................. 3C
Ayat-ayat Madaniyah ............................................................. 3A
0oleransi Agama .................................................................... *,
@ijrah ...................................................................................... **
Dihad ....................................................................................... +1
Bakat ....................................................................................... ++
eperangan dan erampokan ..................................................... E-
erang $akhla pada E,3 M ................................................... E-
erang )adr pada E,* M ....................................................... E,
Muhammad mulai mentargetkan kaum Fahudi ..................... EC
erang 2hud ,3 Maret E,+ M ............................................... E"
Muhammad berperang langsung ........................................... C1
enyerangan )ani MustaliG ................................................... C3
9isah Aisha dan !a1#an ........................................................ C+
!urat penggantianHpenghapusan pe#arisan ......................... CC
!erangan terhadap kaum Fahudi Mustala ............................ CA
embunuhan Abu A1ak 1,- tahun ......................................... C"
embunuhan Asma bint Mar#an ........................................... A-
9isah Iatimah bint Rabi?a ...................................................... A,
embunuhan dan penyiksaan A orang .................................. A3
embantaian massal terhadap orang-orang Fahudi ............. A*
enyerangan terhadap )anu >ainuga (terjadi antara
erang )adr dan 2hud. ......................................................... AE
enyerangan atas )anu $adir ............................................... AA
0aGiyyah% 8usta !u7i ............................................................. "E
erang arit (9handaG. ......................................................... 1--
enyerangan terhadap )ani >urai/a .................................... 1-E

Twi t t er : @i sl amexpose 3A/an ....................................................................................... 1-A
Mesjid .................................................................................... 1-A
!erangan Al-@arkat ............................................................... 11,
enaklukkan 9haibar ............................................................. 113
Medinah as7a engusiran dan embantaian =rang-
=rang Fahudi ......................................................................... 11E
)y/antium ............................................................................... 11A
!erangan 0erhadap !uku 9risten 2ki .................................... 11"
enyebaran Islam% Ikuti Muhammad atau mati ...................... 1,1
!aling Membunuh di antara 2mat Islam ................................ 1,,
embunuhan 2thman ibn A11an oleh Muslim sendiri ............. 1,3
erang 2nta ........................................................................... 1,*
erang !i11in ........................................................................... 1,+
erang 9arbala ....................................................................... 1,+
erang Bab ............................................................................. 1,E
erang Ain Dakut .................................................................... 1,E
ernikahan Muhammad .............................................................. 1,C
9hadijah ................................................................................. 13-
!a#da bint Bam?a .................................................................. 13-
AishaHAisyah .......................................................................... 13,
Bainab bint Dahsh .................................................................. 13*
Du#ariyyah bint Al-@arith ....................................................... 13C
!a1iyah bint @uyay ................................................................. 13A
2mm !alma ........................................................................... 13"
2mm @abiba (Ramlah. bint Abu-!u1yan ............................... 1*-
Maryam >ibtiyyah (Maria 9risten Mesir. ............................... 1*-
Maymuna bint al-@arith .......................................................... 1*3
8iskriminasi 9asat Mata ria 4s 5anita Islam ....................... 1*E
9asus 5anita 8alam $egara !yariah Islam .......................... 1*C
9isah Ali Ingin 9a#in Jagi ...................................................... 1*"
5a1atnya Muhammad +C- M-E3, M ...................................... 1+-
Mitos Ismail .................................................................................. 1+3
Isra-Miraj, erjalanan Malam ke !urga ....................................... 1+*
!urga ........................................................................................... 1+"
Al >ur?an ...................................................................................... 1E+
Isue )esar Al >ur?an% $asakh dan Mansukh .......................... 1E"

Al >ur?an tertua ditemukan di Faman...................................... 1C1
ertentangan 8alam Al >ur?an ............................................... 1C3

9eran7uan Al?>uran ................................................................ 1CC

Twi t t er : @i sl amexpose 4
!iapa yang menurunkan Al->uran kepada
Muhammad< ........................................................................... 1A-
0otal 9ontro4ersial .................................................................. 1A1
Jebih Dauh 8engan @adits $abi !u7i ..................................... 1A3
)eberapa 9uasa Muhammad 8alam @adits .......................... 1AC
)eberapa 9era#anan Muhammad ......................................... 1A"
9eselamatan 8alam Islam ........................................................... 1",
Dihad ............................................................................................ 1"E
!etiap Muslim #ajib berjihad ................................................... ,-+
0ujuan jihad ............................................................................. ,-E
!trategi Islam !edunia ................................................................ ,1*
0iga tahapan jihad ................................................................. ,,1
Mesjid dan pondok pesantren ................................................ ,,E
iagam Madinah .................................................................... ,,C
0okoh-0okoh Dihadis 8alam !ejarah .......................................... ,3-
Muhammad ............................................................................ ,3-
9ali1ah .................................................................................... ,3-
Abu )akar .............................................................................. ,31
2mar ibn al-9hattab .............................................................. ,3,
2thman ibn A11an ................................................................... ,3*
Ali ibn Abi 0alib ..................................................................... ,3E
2mayyad EE1 M-C+- M ......................................................... ,*,
Abbasid C+- M-1,+A M ...........................................................,*E
9ali1ah Iatimid "-" M- 11C1 M .............................................. ,*A
8inasti =ttoman 1,"" M-1",, M ........................................... ,*"
embantaian =ttoman ................................................................. ,+1
0okoh-0okoh Dihad Modern ......................................................... ,+C
Dihad Modern .......................................................................... ,E,
Joyalitas Islamis 0erhadap $egara ........................................ ,E3
@ak A/asi ............................................................................... ,E+
8iskriminasi ............................................................................ ,EE
enutup% 8ialog Antar )udaya .................................................... ,EA

Twi t t er : @i sl amexpose 5
SER)A-SER)I KE*+ARA+


!etelah serangan "H11 ada seorang ibu &ka1ir' Amerika yang
ber7erita bah#a ia mempunyai seorang putra yang berusia ,3
tahun, yang telah masuk Islam dan menikah dengan seorang
muslimah. !ekarang mereka telah mempunyai seorang bayi.
utranya ingin pergi ke A1ganistan untuk bertempur bersama
0aliban membunuhi tentara Amerika dan siap mati sebagai
sahid. Ibu itu memberitahukan bah#a putranya pernah
berkata, apabila Islam menguasai Amerika maka dia tidak
ragu lagi untuk meman7ung kepala para ka1ir termasuk
ibunya, jika perintah untuk membunuh ka1ir dikumandangkan.
Muhammad Ali al-Ayed yang berusia ,3 tahun adalah putra
seorang juta#an Arab !audi. Ia tinggal di Amerika !erikat.
ada suatu petang di bulan Agustus ,--3, dia mengundang
ka#annya seorang Fahudi Maroko bernama !ellouk untuk
bertemu. 9eduanya minum di sebuah bar lalu pergi ke
apartemen Al-Ayed sekitar tengah malam. Al-Ayed tiba-tiba
mengambil pisau dan menusuk ka#annya orang Fahudi itu
sampai bagian tubuh ka#annya hampir terpisah. Rekan
sekamar Al-Ayed berkata kepada polisi bah#a &tidak ada
perdebatan diantara kedua orang itu sebelum akhirnya Al-
Ayed membunuh !ellouk'. Alasan pembunuhan itu adalah
perbedaan agama, demikian kata penga7ara Al-Ayed.
Muhammad 0aheri-a/ar, ,+ tahun keturunan Iran, lulusan
2ni4ersity o1 $orth 6arolina. !uatu hari pada bulan Maret
,--E, dia menye#a sebuah jip dan mengendarainya pelan-
pelan ke dalam kampus 2ni4ersity o1 $orth 6arolina. Jalu
tiba-tiba dia menginjak gas dan menabrak sekelompok
mahasis#a dengan tujuan membunuh sebanyak mungkin
orang. 8ia menabrak " orang dan menyebabkan E orang
terluka parah.
Twi t t er : @i sl amexpose 6

!amao Mengh#ar dan istrinya adalah pasangan @indu yang
tinggal di 9ara7hi, akistan. ada suatu senja di bulan
$o4ember ,--+ ketika mereka pulang kerja, mereka terkejut
ketika mendapatkan ketiga putri mereka hilang. 0ernyata
putri-putri mereka telah di7ulik dan dipaksa masuk Islam.
olisi menangkap pelakunya yang adalah pemuda-pemuda
Muslim, tetapi mereka semua dilepaskan oleh pengadilan
karena masih belum berusia de#asa, namun ketiga putri
mereka tetap hilang.
Men7ulik gadis-gadis @indu sudah menjadi tindakan lumrah.
Mereka di7ulik, diislamkan dengan paksa, juga dipaksa ka#in
dengan orang Muslim, dan orang tua mereka tidak boleh
menjenguk si gadis, alasannya &gadis Muslimah tidak boleh
berhubungan lagi dengan ka1ir'. 9etika seorang gadis @indu
diislamkan, ratusan Muslim turun ke jalan dan berteriak-teriak
mengu7apkan slogan-slogan Islam. Derit tangis orang-tua si
gadis tidak didengar oleh pihak manapun. 9alau gadis itu
berani murtad pasti ia akan dibunuh. )anyak kejadian
dimana penga7ara-penga7ara enggan membela keluarga
korban karena takut dibunuh ekstremis Islam.
Muriel 8egauGue 3A tahun, adalah
#anita )elgia yang sejak ke7il suka
naik papan selun7ur di salju ketika
musim dingin. 8ia menikah dengan
seorang Muslim !ala1i keturunan
Maroko dan masuk Islam. 0ak lama
setelah itu, dia dan suaminya pergi ke
Irak melalui !yria. 8i Irak dia
meledakkan dirinya sendiri di hadapan
patroli polisi Irak pada tanggal " $o4ember ,--+, !eorang
komandan dan + polisi mati serta * #arga sipil luka-luka berat
($e#s#eek, 1, 8esember ,--+..
Twi t t er : @i sl amexpose 7ada bulan =ktober ,--+,
tiga gadis remaja dari sekolah
9risten s#asta, berjalan di
perkebunan 7oklat dekat kota
oso di Indonesia. Mereka
diserang dan dipenggal oleh
sekelompok muslim. olisi
mengatakan bah#a kepala-
kepala mereka ditemukan jauh dari badan mereka dan satu
kepala diletakkan di depan sebuah gereja. Militan muslim
menyerang propinsi !ula#esi 0engah karena merasa yakin
bah#a tempat ini bisa dijadikan batu pijakan untuk berdirinya
$egara Islam. ada tahun ,--1 dan ,--, militan muslim dari
seluruh Indonesia menyerang masyarakat 9risten di propinsi
ini, dan mengakibatkan lebih dari 1--- orang 9risten mati.
ada 11-"-,--1 orang-
orang Muslim membajak
pesa#at di Amerika dan
menabrakkan pesa#at
itu ke menara kembar
506. Jebih dari ,E--
orang te#as.
)anyak sekali orang
Muslim di negara-negara
Islam yang justru
menari-nari sebagai
luapan kegembiraan
atas tragedi
kemanusiaan yang mengerikan ini. 2lama-ulama Islam
malahan menuding bah#a serangan tersebut adalah
konspirasi yang dilakukan oleh kaum Fahudi.
Twi t t er : @i sl amexpose 8


ada 1, =ktober ,--,
teroris Muslim
meledakkan bom bunuh
diri di addy?s 7lub dan
!ari 7lub, )ali yang
mene#askan ,-,
orang, jumlah korban
terbesar adalah #arga
Australia.
)agaimana jadinya
andaikata malapetaka sema7am ini terjadi karena diledakkan
oleh &teroris 9risten'? terhadap Muslim<


)om )ali yang kedua di Maharaja, Dimbaran Restoran, pada
1 =ktober ,--+. Mengakibatkan korban te#as ,- orang, dan
1," orang luka-luka. ($e#s#eek, 1A Duli ,--+..

)om di sebuah bis
umum dan kereta api
ba#ah tanah di Jondon
pada tanggal C Duli
,--+, korban te#as +,
orang.
Twi t t er : @i sl amexpose 9


@otel D.5.Marriott di Mega 9uningan, Dakarta
dibom oleh teroris Muslim ekstrim pada tanggal +
Agustus ,--3, korban te#as 1, orang, 1+- orang
luka-luka.
)om kereta api di Madrid, tiga hari sebelum

pemilihan umum pada tanggal 11 Maret

,--*, mene#askan 1"1 orang dan ,-+-

orang luka-luka.
Twi t t er : @i sl amexpose 10
9orban pemboman hotel
D5 Marriott jilid-, oleh
pembom bunuh diri Islam
ekstrim, pada tanggal 1C
Duli ,--", jam -C.*+.
ada hari itu hotel Rit/
6arlton juga turut dibom,
korban te#as seluruhnya
berjumlah " orang,
termasuk orang
yang terlihat pada gambar disamping (Mr.0imothy M76ay..
Islam menyebabkan pertumpahan darah lebih banyak dari
sebab-sebab lain di dunia. Menurut beberapa ahli sejarah, di
India saja ada jutaan orang dibunuh oleh pedang Islam, dan
jutaan orang lainnya mati di ersia dan Mesir. 8i 0urki pada
akhir abad ke 1", ada 1,+ juta orang 9risten Armenia dibunuh
oleh Muslim 0urki. )anyak juga negara yang diserang oleh
penjarah-penjarah Islam. Mereka ditaklukkan dan dijajah
selama berabad-abad kemudian. @al ini berlangsung terus
sampai hari ini. Moto para penganut Islam adalah% Kami
lebih cinta kematian dari pada kehidupan. Ini merujuk kepada
janji Allah yang memberikan surga bagi &mereka yang
berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau
terbunuh...' (>s "%111..
Ini dibuktikan dengan terjadinya ribuan serangan teroris
dimana-mana pada tahun-tahun terakhir. 8ari ,A peperangan
yang sedang berlangsung di dunia ternyata ,+ diantaranya
melibatkan umat Islam yang jumlahnya hanya seperlima dari
seluruh umat manusia di dunia. 8an berdasarkan statistik,
Muslim se7ara berkelompok mempunyai ke7enderungan 33
kali lipat lebih besar untuk menggunakan kekerasan sebagai
solusi masalah dibandingkan orang-orang non Muslim.
Twi t t er : @i sl amexpose 11
Islam adalah hasil pikiran dan klaim-klaim Muhammad atas
nama Allah, dan Muslim memba7a kata-katanya dalam Al
>ur?an dan @adits, dan mengikutinya se7ara seksama dalam
praktek hidupnya.
)agi Muslim, Muhammad adalah makhluk terbaik, manusia
berakhlak mulia, paling sempurna dan teladan yang patut
di7ontoh. Mereka telah menerima Muhammad sebagai
manusia unggul dan &rahmat Allah atas manusia'. (!ura
33%,1K EA%,,*.
Mereka per7aya jika Muhammad melakukan sesuatu, tidak
peduli itu kejam atau biadab menurut ukuran apapun, maka
itu adalah tindakan yang benar dan mulia menurut ukuran
Allah.
Mereka tidak menilai dia sebagai nabi dengan standar moral
yang baik, hukum-hukum kemanusiaan atau hukum emas
batiniah. 9onsep moral seperti itu sungguh asing bagi
seorang Muslim. )agi mereka baik dan buruk lebih ditentukan
dari legalitas halal dan haram, nilai-nilai dan syariah Islam
yang tidak usah mengenal logika, etika atau moralitas, yang
di7ap sebagai produk &)arat'. 0idak boleh ada pertanyaan,
kritik dan tidak boleh ada masalah moral yang dipertanyakan
karena mempersoalkan Islam dan Muhammad berarti
meragukan Allah sendiri. 8an pemikiran yang demikian harus
dilenyapkan mulai dari orangnya.
5alaupun Muslim telah mendengar bah#a Muhammad
adalah perampok, penipu daya, pembantai massal, kejam,
pedo1il, haus #anita dan sebagainya, namun mereka tidak
pernah menyelidikinya sendiri, melainkan tetap per7aya
padanya tanpa berkedip.
Twi t t er : @i sl amexpose 12
,AMA+ SE)E-UM MUHAMMA&ada /aman jahiliyah yaitu sebelum Muhammad lahir,
sebagian besar bangsa Arab menyembah patung-patung dan
batu-batu berhala dan mereka juga menyembelih he#an-
he#an kurban dihadapan patung-patung berhala itu.
ada #aktu itu bangsa Arab hidup bersuku-suku (kabilah-
kabilah. dan berdiri sendiri dan saling bermusuhan. !etiap
sengketa yang timbul mereka serahkan penyelesaiannya
kepada pemimpin kabilah mereka. 8asar hubungan dalam
kabilah adalah pertalian darah. Rasa kesukuan (ashabiyah.
dalam sebuah kabilah amat kuat dan mendalam sehingga bila
terjadi salah seorang diantara mereka teraniaya maka seluruh
anggota kabilah akan bangkit membelanya.
Ada berbagai ma7am agama di Arabia, ada suku penganut
Fudaisme, 9risten, Boroastria, !abean (agama yang per7aya
pada satu 0uhan, namun sekarang sudah musnah. dan lain-
lain. ara penganut agama-agama ini bebas melakukan
ibadah agamanya masing-masing. Ada pula nabi-nabi lain
yang bebas berkhotbah tentang agamanya. Ada pertemuan-
pertemuan rutin di Okaz dan di kota-kota lainnya yang
membi7arakan se7ara terbuka masalah-masalah keagamaan,
kotbah dan adu syair. 0idak ada masalah. !ikap tidak toleran
terhadap keper7ayaan lain di Arabia hanya bermula dari
Islam.
KA.)AH$
9a?bah disebut juga 9a?bah )aitullah yang berarti 9a?bah
rumah Allah. 9a?bah ini merupakan bangunan berbentuk
kubus tanpa atap, yang terdapat di kota Mekah di Arab !audi.
Menurut kata orang, 9a?bah ini dibangun oleh Ibrahim dan
Twi t t er : @i sl amexpose 13
Ismail. 0etapi Abraham yang ter7atat dalam Alkitab tidak
pernah ke Arab !audi. !ejarah dan arkeologi pun tidak
membuktikan adanya jejak perjalanannya kesana. Rute
jalannya belum eksis. erjalanan Abraham dari 2r-9asdim, di
daerah Mesopotamia, Irak saat ini, ke 2tara sampai di tanah
@aran, !yria, lalu masuk ke tanah 9anaan.
ada dinding sebelah 0imur 9a?bah, dekat sudut 0enggara
9a?bah terdapat pintu masuk ke 9a?bah yang disebut pintu Ali,
sedang pada sudut tenggara 9a?bah terdapat @ajarul As#ad
atau lebih sering disingkat @ajar As#ad, yang berarti )atu
@itam yang diletakkan sekitar satu meter di atas tanah.
ada /aman pra-Islam, di dalam dan di luar 9a?bah ini
terdapat 3E- patung dan benda-benda dari batu-batuan yang
diberhalakan oleh penduduk Mekah. !emua itu disembah
sebagai sesembahan atau sebagai ilah-ilah mereka.
edagang-pedagang Arab dalam perjalanannya sehari-hari
melakukan persinggahan di 9a?bah itu, dan berdoa kepada
ilah-ilah mereka supaya mendapat banyak re/eki.
8ahulu kala para pagan melakukan /iarah haji. 9etika
mengelilingi 9a?bah itu mereka harus telanjang bulat dan
bertepuk tangan (6atatan 9aki @!) A*3..
9a?bah ini pernah dilanda banjir dan mengalami kerusakan,
sehingga memerlukan reno4asi. 8i dalam @adits di7eritakan
bah#a Muhammad juga ikut bekerja dalam mereno4asi
9a?bah tersebut.
9etika Muhammad memberitakan bah#a dirinya adalah
seorang nabi, maka ia mendapat tantangan dan permusuhan
dari sukunya sendiri yaitu suku >uraish. 9arena adanya
permusuhan dari suku >uraish ini, maka Muhammad
terpaksa hijrah ke kota Medinah pada tahun E,,. 8i kota
inilah Muhammad banyak berinteraksi dengan Fahudi dan

Twi t t er : @i sl amexpose 14


$asrani, yang menyembah 0uhan Fang 3sa. 8an kelak
ketika Muhammad telah mendapat banyak pengikut dari kota
Medinah, Muhammad kembali menyerang kota Mekah.
ada tahun E3- M, ketika Muhammad berdiri di luar Mekah,
bersama dengan 1-.--- tentara Muslim, ia ingin merebut kota
itu dengan sesedikit mungkin menumpahkan darah. Ia
sangat memahami mengapa orang-orang Mekah
memeranginya. Mereka takut jika Islam menang maka
pendapatan mereka yang berasal dari para pe/iarah yang
berkumpul di kuil-kuil berhala di kota mereka akan terhenti,
dan mereka akan mengalami kehan7uran ekonomi. 9arena
itu Muhammad mena#arkan pada mereka kompromi berikut
ini% &@ai, kalian orang-orang Mekah, jadilah Muslim sehingga
dengan demikian kamu menaati Allah, >uran dan saya,
utusan Allah, dengan menghan7urkan semua berhala di
Mekah dan saya akan menjamin bah#a kamu akan
mempunyai sumber pendapatan yang tak berkesudahan.
=leh karena di masa yang akan datang bukan penyembah-
penyembah berhala yang akan ber/iarah ke Mekah tetapi
orang-orang Muslim, dan kamu akan memperoleh
pendapatanmu'. 2ntuk membuktikan hal ini ia meminta Allah
me#ahyukan beberapa ayat rujukan di dalam >ur?an yang
memerintahkan orang Muslim untuk melaksanakan ibadah
@aji (/iarah. ke Mekah dan sekitarnya. Itu dapat kita saksikan
dalam >uran !ura 3% "C dan ,% 1,+.
Upacara iadah Ha"i
!ampai hari ini umat Islam seluruh dunia tiap tahun
berbondong-bondong pergi ke Mekah, melakukan rukun Islam
yang ke lima, yaitu ibadah haji sebagai tamu Allah. 8i dalam
upa7ara ibadah haji ini mereka berusaha untuk dapat
men7ium @ajar As#ad sebanyak tujuh kali. Men7ium @ajar
Twi t t er : @i sl amexpose 15
As#ad ini mereka lakukan sesuai apa yang telah dilakukan
oleh nabi mereka seperti yang tertulis di dalam @adits !hahih
Muslim (@!M 11"-. sebagai berikut%
&0atkala Rasulullah !A5 tiba di Mekah, mula-mula beliau
mendatangi @ajar As#ad lalu beliau men7ium'.
!ebelum men7ium @ajar As#ad itu, Muhammad
menyebutkan%
&Jabbaik allahuma labbaik' yang berarti%
&Fa Allah atas panggilanMu aku datang kepadaMu'. (@!M
11+-.
ada hakekatnya upa7ara ibadah haji saat ini tidak lain
adalah kelanjutan dari upa7ara haji penyembah berhala pada
/aman pra-Islam. )edanya hanya terletak pada yang mereka
sembah. ada /aman pra-Islam mereka menyembah
pelbagai berhala yang diantaranya berjumlah 3E- buah,
sedang pada /aman sekarang ini mereka menyembah
berhala yang esa atau satu, yaitu @ajar As#ad yang dipanggil
dengan namanya yaitu Allah.
Twi t t er : @i sl amexpose 16
RI/A0A( SI+1KA( MUHAMMA&


Ri#ayat hidup atau biogra1i Muhammad disebut Sirat Rasul
Allah. 8engan mempelajari kisah kehidupan sang nabi yang
tertulis di dalamnya, maka kita bisa menelusuri sejarah
kehidupannya, serta mengintip jalan pikir Muhammad untuk
mengerti perbuatannya dan mengapa dia berbuat demikian.
Kelahiran dan masa kecil Muhammad$
ada tahun +C- M di Mekah lahirlah seorang anak laki-laki
dari ayahnya yang bernama Abd Allah bin Abdul Muthalib bin
@asyim bin Abd Muna1 bin >usai bin 9ilab bin Murra bin 9a?b
bin Ju?ayy bin Lhalib bin Iahd bin Malik bin Al-$adr bin
9inana bin 9hu/aima bin Mudraka bin 3lias bin Mudar bin
$i/ar bin Ma?ad bin Adnan. 8ikatakan oleh sebagian pakar
Islam bah#a Adnan adalah salah satu dari anak Ismail,
namun hal ini tidak dapat dipastikan oleh sarjana-sarjana
Muslim. Malahan Ibn Abbas melaporkan%
&Antara Adnan dan Ismail ada 3- generasi yang tidak
diketahui' (Al-Sira al-Nabawiyya by !bn Kathir".
Fang menarik pula adalah 1akta bah#a berdasarkan asal usul
Muhammad diketahui bah#a ternyata ia mempunyai garis
keturunan Fahudi, karena Mudraka bin 3lias bin Mudar
adalah seorang Fahudi dari suku Lad. (#icatat $leh Al-%abari
dan !mam As-Suheili yan& dian&&ap seba&ai sar'ana-sar'ana
(uslim yan& hebat".
Ibunya bernama Aminah binti 5ahab bin Abdulmana1 bin
Burah bin 9ilab bin Murah. 8engan demikian ayah dan ibu
Muhammad masih satu keturunan.
5aktu Aminah hamil tiga bulan, Abdullah meninggal. 5aktu
Muhammad berusia lima tahun, Aminah meninggal. 5aktu
Twi t t er : @i sl amexpose 17


Muhammad lahir, ia diba#a kakeknya Abdul Muthalib ke kaki
9a?bah dan di sana bayi itu diberi nama Muhammad (berarti
yang terpuji.. Meskipun Muhammad adalah anak laki-laki
Aminah satu-satunya, setelah Muhammad lahir dia
diserahkan kepada 0hueiba, pelayan dari paman Muhammad
yang bernama Abu Jahab (orang yang sama yang
dikutukinya dalam >uran !ura 111, sekalian juga dengan
istrinya.. 0etapi kemudian Aminah menyerahkan Muhammad
kepada @alimah seorang #anita )edouin untuk dibesarkan di
padang pasir. 9ala itu Muhammad berusia E bulan.
@alimah adalah #anita yang menyusui Muhammad, enam
puluh tahun kemudian baru terungkap bah#a a#alnya
@alimah tidak mau mengurus Muhammad karena dia anak
yatim dari janda miskin. 0etapi akhirnya @alimah mau
mengurus Muhammad karena dia tidak mendapatkan anak
untuk diasuhnya dari keluarga kaya, sedangkan keluarganya
sendiri sangat memerlukan uang #alaupun hanya sedikit
upah yang diterimanya.
@alimah melaporkan bah#a Muhammad adalah anak yang
penyendiri. 8ia suka hidup dalam khayalannya sendiri dan
ber7akap-7akap dengan teman-teman khayalannya yang
tidak bisa dilihat orang lain. 9esehatan mental Muhammad
mengkha#atirkan ibu asuhnya sehingga dia mengembalikan
Muhammad kepada ibunya Aminah ketika berusia lima tahun.
9arena masih belum punya suami baru, Aminah ragu-ragu
untuk menerima kembali anaknya sampai @alimah
men7eritakan kepadanya kelakuan dan khayalan Muhammad
yang aneh.
Ibn IshaG men7atat kata-kata @alimah%

Ayahnya (ayah dari anak laki-laki @alimah satu-satunya.
berkata kepadaku% &Aku takut anak ini mengalami serangan
jantung, maka ba#alah dia kembali ke keluarganya sebelum
Twi t t er : @i sl amexpose 18terjadi akibat buruk' M 8ia (ibu Muhammad. terus
menggangguku sampai aku men7eritakan kepadanya. 9etika
dia bertanya apakah aku takut anaknya (Muhammad.
kerasukan setan, maka kuja#ab% &Fa'
NSirat ibn !sha) hal. *+, !bn !sha) (baca !s-ha) nama Arab
ba&i !saac" adalah penulis se'arah (uslim lahir di (edina
kira-kira -. tahun setelah /i'ra (yakni tahun *01 dia
menin&&al tahun *2-". #ialah penulis pertama se'arah hidup
(uhammad dan peristiwa-peristiwa peran&nya. Kumpulan
kisahnya tentan& (uhammad disebut Sirat al-Nabi (Kisah
hidup san& Nabi". 3uku ini telah hilan&. Akan tetapi
kumpulan tulisan !bn !sha) den&an catatan-catatan tambahan
dari !bn /isham (wa4at tahun -51" masih tersedia dan
diter'emahkan dalam bahasa !n&&ris. !bn /isham men&aku
sen&a'a tidak menyertakan beberapa tulisan !bn !sha) yan&
dian&&ap memalukan kaum (uslim. 3eberapa ba&ian kisah
memalukan ini dikutip $leh %abari (-5--6+5" yan& adalah
penulis se'arah terkenal dan palin& terkemuka dari 7ersia dan
'u&a penulis ta4sir 8ur9anO.
!uami @alimah berkata% &Aku takut anak ini mengalami
serangan jantung'. 9eterangan ini penting. )ertahun-tahun
kemudian Muhammad men7eriterakan pengalaman masa
ke7ilnya yang aneh%
#ua $ran& berpakaian putih datan& kepadaku
den&an bask$m emas penuh sal'u. (ereka
meme&an&ku dan membelah tubuhku dan
men&ambil dari dalam tubuhku &umpalan hitam
yan& lalu mereka buan&. :alu mereka mencuci
'antun& dan tubuhku den&an sal'u sampai murni.
N5.Montgomery 5att% terjemahan tulisan biogra1i
Muhammad oleh Ibn IshaG (hal 3E.O
Twi t t er : @i sl amexpose 19
Muhammad sekarang hidup bersama ibunya lagi, tetapi ini
tidak berlangsung lama. !etahun kemudian Aminah
meninggal (+CE A8. dan dikuburkan di Ab#a, yang terletak
diantara Mekah dan Medinah.
9etika Muhammad menaklukkan Mekah, limapuluh tahun
setelah kematian ibunya, dia menyambangi kuburan ibunya.
&Ini adalah kuburan ibukuK 0uhan mengijinkanku untuk
mela#atnya. Aku ingin berdoa baginya, tetapi tidak
dikabulkan. Maka aku memanggil ibu untuk mengenangnya
dan ingatan lembut tentang dirinya menyelubungiku, dan aku
menangis'.
N%aba)at !bn Sa9d p.+;. !bn Sa9d (*-1--1." adalah ahli
se'arah murid dari al <a)idi. #ia memba&i tulisannya dalam
delapan ba&ian dan menamakannya %aba)at (kate&$ri-
kate&$ri". =an& pertama adalah kisah hidup (uhammad (>$l.
;" lalu peran&-peran&nya (>$l.+" pen&ikut-pen&ikutnya di
(ekah (>$l.5" pen&ikut-pen&ikutnya di (edinah (>$l.1"
cucu-cucunya /assan dan /ussein dan t$k$h-t$k$h (uslim
yan& utama (>$l.." pen&ikut-pen&ikut dan sahabat-sahabat
(uhammad (>$l.2" pen&ikut pentin& berikutnya (>$l.*" dan
beberapa t$k$h (uslimah (>$l.-"O.
Apa yang dilakukan Aminah sehingga 0uhan tidak
mengabulkan keinginan Muhammad untuk berdoa bagi
ibunya< Mungkinkah dia mengingatnya sebagai #anita dingin
yang tidak sayang anak sehingga Muhammad mengalami
luka batin yang tidak pernah sembuh<
Muhammad kemudian hidup bersama kakeknya Abdul
Muthalib yang sangat memanjakan dan memperhatikan
Muhammad lebih banyak dari putra-putranya sendiri. Muir
dalam 3i$&raphy $4 (uhammad menulis% &Anak itu dira#at
dengan penuh kasih sayang olehnya. !ebuah karpet biasa
Twi t t er : @i sl amexpose 20


dibentang di ba#ah bayang-bayang 9a?bah dan Abdul
Muthalib berbaring berlindung dari terik matahari. 8i sekitar
karpet dengan jarak yang tidak jauh, duduklah putra-putranya.
Muhammad ke7il berlari mendekati kakeknya dan mengambil
karpet tersebut. utra-putranya hendak mengusirnya pergi,
tapi Abdul Muthalib men7egahnya dan berkata% &Dangan
larang putra ke7ilku'. 8ia lalu mengelus punggungnya karena
merasa girang melihat tingkah lakunya yang kekanakan.
Muhammad diurus oleh )araka ibu asuhnya, tetapi dia selalu
pergi darinya dan pergi ke tempat tinggal kakeknya bahkan
jika dia sedang sendirian dan tidur. Muhammad ingat
perlakuan penuh kasih sayang dari kakeknya, dia sering
berkhayal, di kemudian hari dia berkisah bah#a kakeknya
biasa berkata% &)iarkan dia karena dia punya nasib yang
hebat dan akan menjadi pe#aris kerajaan' dan berkata
kepada )araka% &A#as jangan sampai dia jatuh ke tangan
orang-orang Fahudi dan 9risten, karena mereka men7arinya
dan akan melukainya'.
aman-pamannya tidak per7aya kepadanya ke7uali @am/a
yang usianya sepantaran dengan Muhammad. Abas di
kemudian hari bergabung dengan Muhammad tetapi setelah
bintang Muhammad bersinar dan dia beserta pasukannya
berada di depan Mekah siap untuk menyerang.
$asib tidak berpihak pada Muhammad. 8ua tahun setelah dia
hidup bersama kakeknya, sang kakek meninggal dunia pada
usia A, tahun. Muhammad merasa sedih karena kehilangan
kakeknya, ketika dia berada di upa7ara penguburan jena/ah
di @ajun, dia menangis. )ertahun-tahun kemudian dia masih
mengenang kakeknya.
Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya Abu 0alib,
dengan kasih sayang yang sama besarnya seperti kasih
Twi t t er : @i sl amexpose 21

sayang Abdul Muthalib kepadanya. Muir menulis, &8ia
mengi/inkannya tidur di atas ranjangnya, makan di sisinya
dan pergi bersamanya ke luar negeri. 8ia terus
memperlakukan Muhammad dengan lembut sampai
Muhammad de#asa.'
Ibn !a?d mengutip 5aGidi yang mengisahkan bah#a Abu
0alib meskipun tidak kaya, mengasuh Muhammad dan
men7intainya lebih dari anak sendiri. !uatu hari (+A, A8. Abu
0alib hendak pergi ke !yria untuk berdagang. 8ia tidak
memba#a Muhammad yang berusia 1, tahun pergi
bersamanya. &9etika ka1ilah sudah siap berangkat dan Abu
0alib siap menaiki untanya, keponakannya yang tidak mau
ditinggal lama, memeluknya erat-erat. Abu 0alib terharu dan
memba#a dia pergi bersamanya'. 3ratnya hubungan
Muhammad dan pamannya menunjukkan Muhammad selalu
takut kehilangan orang-orang yang dikasihinya.
9etika pamannya hampir ajal di ranjang, Muhammad
menengoknya, semua putra Abdul Muthalib ada disitu. Abu
0alib meminta dengan tulus kepada saudara-saudara laki-
lakinya untuk melindungi Muhammad yang sekarang berusia
+3 tahun. Mereka berjanji untuk melakukannya, termasuk Abu
Jahab yang dikutuki Muhammad dalam >ur?an.
!etelah itu Muhammad meminta pamannya masuk Islam
tetapi sang paman tersenyum dan berkata bah#a dia lebih
memilih mati dengan agama kakek moyangnya. Muhammad
meninggalkan ruangan sambil berkata% 'Aku ingin berdoa
baginya, tapi Allah melarangku'.
Ini adalah kata-kata yang sukar diper7aya dimana Allah
melarang nabinya meminta ampun bagi orang yang
membesarkannya, melindunginya sampai ajal, dan berkorban
begitu banyak baginya.
Twi t t er : @i sl amexpose 22engikut Muhammad adalah orang-orang lemah dari
kalangan rendah. 2ntuk mendongkrak keberadaannya dia
butuh orang-orang yang berpengaruh masuk Islam.
Muhammad sangat girang ketika Abu )akar dan =mar
menjadi pengikutnya. Dika Abu 0alib bersedia masuk Islam,
maka Muhammad akan tampak lebih terhormat di antara para
pamannya dan masyarakat >uraish. !uku >uraish adalah
suku Arab yang tinggal di Mekah dan penjaga bangunan
9a?bah. 8an Muhammad sangat butuh pengakuan akan
kebenaran agamanya dari Abu 0alib.
engorbanan Abu 0alib dan keluarganya kepada Muhammad
sangatlah banyak, meskipun mereka tidak per7aya pada
Islam. Abu 0alib bagaikan batu tegar dalam menghadapi
seluruh rakyat >uraish untuk membela Muhammad dari
segala an7aman yang ada selama 3A tahun.
!ampai saat itu Muhammad tidak melakukan pekerjaan
apapun yang penting. 8i saat-saat tertentu dia
menggembalakan kambing dan ini sebenarnya adalah
pekerjaan kaum perempuan dan dianggap bukan pekerjaan
lelaki oleh orang-orang Arab. )ayarannya rendah dan dia
bergantung pada kemurahan hati pamannya.
ada tahun +"+ A8 ketika Muhammad berusia ,+ tahun, Abu
0alib men7arikannya pekerjaan sebagai bendahara di sebuah
perusahaan milik #anita pedagang kaya yang masih saudara
jauh bernama Khadi'ah yang berusia *- tahun. 8ia adalah
seorang janda yang sukses dalam berdagang. 9hadijah
memerintahkan Muhammad untuk melakukan satu perjalanan
ke !yria untuk menjual dagangannya dan membeli
pesanannya. 9etika dia kembali, 9hadijah jatuh 7inta pada
Muhammad, dan meskipun Muhammad hanya pelayannya,
9hadijah melamar Muhammad untuk menikah dengannya.
Twi t t er : @i sl amexpose 23


)agi Muhammad (,+ th. pernikahan dengan 9hadijah (*- th.
merupakan keuntungan besar karena dari 9hadijah dia bisa
mendapatkan kasih sayang keibuan yang tidak
didapatkannya sejak ke7il, dan juga jaminan keuangan dan
emosional sehingga dia tidak perlu bekerja lagi. 9hadijah
dengan senang hati memenuhi segala keperluan suaminya.
Muhammad punya tujuh anak dengan 9hadijah, yang sudah
berumur *- tahun ketika dinikahinya. Anak-anak ini didapat
ketika Muhammad berumur ,+ sampai *- tahun.
Muhammad tidak suka bekerja, juga Muhammad tidak
membantu 9hadijah mengurus kesepuluh anaknya karena dia
lebih memilih menyendiri di gua @ira dekat Mekah,
menghabiskan #aktunya di dunianya sendiri, sibuk berkhayal
dan merenung.
ada tahun E13 A8 ketika Muhammad berusia *- tahun dan
setelah berhari-hari menghabiskan #aktu di gua seorang diri,
Muhammad mengalami pengalaman yang aneh. 8ia juga
mulai mengalami kontraksi otot, sakit perut dan merasa
seperti dihimpit kuat-kuat, kejang-kejang otot, kepala dan bibir
bergerak-gerak diluar kontrol, berkeringat dan jantung
berdebar-debar. 8alam keadaan ini dia mendengar suara-
suara dan mengaku melihat hantu. 8ia lari ke rumah
ketakutan, gemetar dan berkeringat. &!elimuti aku, selimuti
aku' pintanya kepada isterinya. &= 9hadijah, ada apa
dengan diriku<' 8ia men7eriterakan semua yang terjadi dan
berkata% &Aku takut sesuatu telah terjadi padaku'. 8ia
mengira kerasukan setan lagi. 9hadijah menenangkannya
dan mengatakan padanya untuk tidak merasa takut, karena
sebenarnya dia didatangi seorang malaikat dan dipilih
sebagai nabi.
!etelah pertemuannya dengan makhluk halus yang disebut-
sebut sebagai malaikat Dibril, Muhammad yakin atas
Twi t t er : @i sl amexpose 24
keterangan isterinya tentang status kenabiannya. 9edudukan
nabi menyenangkan hatinya dan memenuhi angan-angannya
untuk merasa bermegah diri.
!ejak masa mudanya Muhammad sering menghadiri ba/ar
yang diadakan di =ka/. =rang-orang dari berbagai tempat
bertemu untuk berdagang dan bersuka-ria. 8isana para
pengkhotbah 9risten memba7akan kisah-kisah nabi dan
Fesus dari Alkitab mereka untuk menangkap para hadirin.
Muhammad terkagum-kagum oleh kisah-kisah tersebut.
Menjadi orang yang di7intai dan dihargai serta ditakuti setiap
orang, betapa hebat rasanya menjadi seorang nabi, itulah
angan-angan dan pemikiran yang memenuhi benaknya.
Maka Muhammad memilih Allah sebagai pasangannya.
!ekutu khayalannya ini maha kuasa dan maha kuat. Ini akan
membuat dirinya kuat tanpa batas. 8ia satu-satunya yang
punya akses langsung ke Allah dan dialah utusan$ya di bumi.
Melalui 8ia, Muhammad bisa mendapat #e#enang tak
terbatas terhadap para pengikutnya. 8ia menjadi tuan atas
nya#a mereka. @anya ada satu 0uhan, maha kuasa, ditakuti,
murah hati dan juga pengampun dan dia Muhammad adalah
satu-satunya yang menjadi penghubung antara 0uhan dan
manusia. Ini membuat Muhammad sebagai #akil Allah. Agar
yakin tak seorang pun merampas posisinya, dia juga
mengklaim sebagai nabi terakhir. 9ekuasaannya dengan
demikian menjadi mutlak dan kekal. 8ia pun mulai berkhotbah
yang isinya menyampaikan berita bah#a dia telah menjadi
seorang rasul ...
ada /aman pra-Islam, di dalam dan di luar 9a?bah terdapat
3E- patung-patung dan benda-benda dari batu-batuan yang
diberhalakan dan disembah sebagai ilah-ilah masyarakat
/aman itu. !alah satu de#a bernama Allah yaitu 8e#a )ulan
yang beristerikan 8e#i Matahari lalu mempunyai anak-anak
Twi t t er : @i sl amexpose 25perempuan yang diberi nama Al-Jata, Al-2//a dan Al-Manat
yang adalah de#i-de#i bintang.
Allah dengan ketiga putrinya digambarkan dengan simbol
bulan sabit dan bintang. Allah ini mempunyai karya mengairi
bumi, tanah-tanah gurun di ja/irah Arab. Mereka per7aya
bah#a Allah ini adalah de#a yang paling utama atau paling
besar dibandingkan dengan semua de#a-de#a yang lain dan
merupakan de#a termulia dalam kuil pemujaan.
8alam perenungannya, Muhammad memutuskan bah#a
Allah merupakan de#a yang terbesar, dia meniadakan
isterinya (8e#i Matahari., ketiga putrinya dan juga semua
de#a yang lain dan menetapkan bah#a Allah adalah satu-
satunya 0uhan. 5alaupun oleh Muhammad, Allah ditetapkan
sebagai satu-satunya 0uhan, tetapi apa yang ia ajarkan tetap
berasal dari politeisme yaitu modi1ikasi dari penyembahan
kepada banyak ilahHberhala menjadi penyembahan terhadap
satu 0uhan yang berakar pada penyembahan bulan.
Islam membuktikan dirinya sebagai sebuah agama terpisah
dan antagonistik yang mun7ul dari penyembahan berhala.
!imbol Islam yang adalah bulan sabit menunjukkan akar
penyembahannya%
)ulan sabit terletak di pun7ak-pun7ak masjid dan
menara a/an.
)ulan sabit digambarkan pada bendera-bendera negara
Islam.
2mat Muslim berpuasa pada bulan yang bera#al dan
berakhir dengan mun7ulnya bulan sabit di langit.
Twi t t er : @i sl amexpose 26

Leontin jimat dewi Al-Lata
8itemukan di Adumattu, Arabia, untuk
menolak setan. !imbol bulan bintang
pada jimat itu, menunjukkan bah#a
simbol itu telah dipakai para pagan
sebelum Islam. Al-Jata adalah salah
satu putri Allah (>s +3%1"..(URU++0A /AH0U KEPA&A MUHAMMA&
8i dalam Mukadimah Al >ur?an terbitan 8epartemen Agama,
disebutkan bah#a%
5ahyu datang seperti suara lon7eng, yaitu gemerin7ingnya
lon7eng. Ini dirasakan amat berat oleh Muhammad.
9eningnya banyak berkeringat, sekalipun pada musim dingin.
9adang-kadang #ahyu datang ketika Muhammad sedang
naik unta. !aat #ahyu turun nabi seperti menderita demam
yang keras, menggigil. !etelah gejala-gejala ini maka
keadaannya baru bisa kembali seperti biasa.
8isamping itu semua, hadits-hadits juga menyebutkan
sebagai berikut%
a. 9etika #ahyu selesai turun, maka nabi bersimbah
peluh #alaupun hari amat dingin (@!) no.3..
b. $abi 7emas akan dirinya, dan rasa ketakutan.
7. $abi jatuh ke tanah tak sadarkan diri, dengan kedua
mata melotot menghadap ke langit.
d. 2mar bertanya, nabi diam seketika, dan ketika itu
#ahyu turun. 2mar memberi isyarat kepada Fa?ala,
lalu ia datang mendekat. Jalu nabi diselubungi
dengan kain, kepalanya dimasukkan ke dalam
selubung itu. 9elihatan muka nabi merah dan beliau
seperti mendengkur. (@!) C"".
Twi t t er : @i sl amexpose 27


e. 9etika #ahyu terhenti, Muhammad sangat sedih dan
7emas akan dirinya. Jalu pergi ke pun7ak bukit untuk
menjatuhkan dirinya. @al ini dilakukan berkali-kali,
tetapi selalu dihalangi oleh Dibril. (@!) 1A*E.
9esimpulan dari dampak #ahyu yang diterima Muhammad%
1. Muhammad merasakan adanya deringan dalam
telinganya seolah-olah seperti mendengar bel
berdering. (@adits IH1, dan IPH*3A.
,. Dantungnya berdegup dengan 7epat. (@adits IH3.
3. 5ajahnya menjadi merah. (@adits II, pasal 1E, hal
3+*K PHE1AK PIH+-A.
*. $a1asnya sangat berat. (@adits PIH+-A.
5. 8ia tiba-tiba terjatuh atau terbaring. (@adits II, pasal
1E, halm 3+*K IPH*E1, Saya 'atuh ke tanah? PH1C-,
#ia 'atuh tak sadarkan diri di tanah den&an kedua
mata mel$t$t men&hadap ke lan&itK PIH**A, Saya
'atuh ke tanah..
6. 8ia akan minta diselimuti badannya. (@adits IH3K II
pasal 1E, halm 3+*K IIIH1CK IPH*E1, Saya 'atuh ke
tanah @. 8an berkata, Selimuti sayaA (dengan.
selimut selimuti sayaA 9emudian Allah mengirimkan
#ahyunya% <ahai en&kau yan& terbun&kus selimutA
(@adis PH1C-, #ia 'atuh tak sadarkan diri di tanah
den&an kedua mata (terbuka" men&hadap ke lan&it.
Ketika dia sadar dia berkata Kain sarun& sayaA
Kain sarun& sayaA (@adits IPH**C, **A, *EA, *A1.
C. )ibirnya gemetar ketika dia terkapar di tanah. (@adits,
IH*.
A. 8ia mendengar dan melihat sesuatu yang orang lain
tidak dengar dan tidak lihat. (@adits IH,,3K IPH*+A, *E1K
IIIHA,"K IPH"+K PH*E,.
". 8ia akan berkeringat banyak sekali. (@adits IH,K
IIH+**K IIIHA,"K IPH"+K PH*E,.
Twi t t er : @i sl amexpose 28
1-. 8ia kadang-kadang mendengkur seperti onta. (@adits
II, ps 1E, hal. 3+*K IIIH1C.
11. 8ia kadang-kadang bermimpi. (@adits IH3K PHE+"K
PIH*CA.
B#i /adits lain? ketika kedatan&an wahyu
(uhammad tercatat men&alami stress den&an mulut
berbuih dan mata tertutup. :alu sesekali menden&us
seperti anak unta (Ahmad bin /anbal !C51 121?
>!C;25". Abu /uraira berkata bahwa nabi mendapat
sakit di ba&ian kepala. #an !bnu /isham dalam Al-
Sirah al-Nabawiya berkata bahwa nabi biasa berlaku
seperti $ran& mab$k ketika wahyu datan&
kepadanyaD
#ia pernah kena sihir sehin&&a beliau
men&khayalkan men&er'akan sesuatu padahal
beliau tidak men&er'akannya. (/S3 ;1;1"
8ampak negati1 demikian tak pernah dialami oleh nabi-nabi
manapun, tetapi 9hadijah meyakinkan Muhammad bah#a
Muhammad telah diangkat menjadi nabi dan ruh yang datang
kepada Muhammad adalah ruh Dibril, dan itu sudah teruji. 2ji
yang dimaksud adalah uji yang berkonotasi seks yang
dilakukan oleh 9hadijah terhadap Ruh Dibril.
Ibn @isham menulis demikian%

9hadijah bertanya kepada Muhammad% &Apakah engkau
dapat mengatakan kepadaku tatkala ka#an yang
mengunjungimu (ruh Dibril. itu datang<'
Muhammad menja#ab% &Fa.' 9etika dia datang, Muhammad
memberitahukan kepada 9hadijah. 9hadijah berkata lagi%
Apakah engkau melihatnya sekarang<' Muhammad
menja#ab% &Fa.' 8ia mengatakan berbaliklah dan duduk di
paha sebelah kananku. Muhammad pun melakukannya. 8ia
mengatakan kepadanya% &Apakah engkau masih dapat
melihatnya<' Muhammad menja#ab% &Fa.' 9hadijah ke7e#a

Twi t t er : @i sl amexpose 29


dan membuka hijabnya dan melemparkannya ke ba#ah, saat
Muhammad sedang duduk di pangkuannya, 9hadijah berkata
kepada Muhammad% &Apakah engkau masih dapat
melihatnya<' 8an Muhammad menja#ab% &0idak.' 9hadijah
berseru kepadanya% &Fakin dan bersuka-7italah, demi Allah,
dia adalah malaikat dan bukan setan, karena setan tidak akan
malu (dan menghilang jika #anita membuka baju., tidak
seperti malaikat.' (%he :i4e $4 the 7r$phet by !bn /isham hal
;*1.
@al yang sama juga telah ditulis dalam banyak re1erensi
Islam%
:ihat %he 3e&innin& and the End $leh Simail !bn Kathir
F$l.!!! hal.;.? Sirat Al-(a&hzai $leh !bn !sha) hal.;55? Rawd
Al-Gnu4 $leh !bn /isham hal.+*;-+*+? %he :i4e $4
(uhammad $leh #r /aikal (;6-+" hal.;.+? dan Al-!saba4i
tamyiz al-Sababa (Hindin& the %ruth in Iud&in& the
(uhammad9s J$mpani$ns" $leh !bn /a'ar As)alani
(;5*+-;116" F$l.!> hal.+*5.
8engan demikian &9enabian' Muhammad tidak pernah
dibuktikan oleh siapapun ke7uali oleh isterinya, 9hadijah,
dengan 7ara-7aranya pribadi.


MUHAMMA& MU-AI )ERKH*()AH
Muhammad pun mulai berkhotbah. Mula-mula kepada
penduduk Mekah, isi khotbahnya adalah pernyataan bah#a
Muhammad adalah seorang rasul, pemberi peringatan dari
0uhan. 9emudian diserukan agar masyarakat Mekah
membuang semua de#a-de#a yang lain ke7uali Allah. Allah
adalah satu-satunya 0uhan yang harus disembah, siapapun
diharapkan untuk menghormatinya, men7intainya,
Twi t t er : @i sl amexpose 30

menaatinya dan bahkan takut padanya. 0idak ada tuhan
selainnya, yaitu selain AllahQ
Muhammad sadar akan pengaruh khotbah. 8ia per7aya
bah#a dalam kemahiran berkhotbah terdapat kekuatan sihir.
(Sunan Abu #awud? 3$$k 1; Number 1661.. Artinya
beberapa orang yang tadinya tidak mau melakukan sesuatu
tetapi karena pengaruh khotbah yang hebat, maka kemudian
orang-orang itu mau melakukannya. 8alam @adits yang lain
dia berkata% &Aku telah diberi kun7i-kun7i khotbah yang
berpengaruh dan diberi kemenangan melalui teror' (Shahih
3ukhari >$l.6 3$$k -* Number ;+*..
Masyarakat Arabia adalah penganut politeisme. Monoteisme
yang diserukan Muhammad mendapat penolakan dan
penentangan dari masyarakat penduduk Mekah. 0igabelas
tahun telah berlalu dan Muhammad hanya mendapatkan
pengikut sekitar A- orang.
9hadijah adalah pengikut pertama Muhammad. 9emudian
pengikutnya bertambah dengan sosok Abu )akar, 2tsman
dan 2mar. !elain dari mereka, pengikut Muhammad yang lain
adalah budak-budak milik orang kaya >uraish dan beberapa
pemuda yang tidak punya pengaruh. !etelah membuat
jengkel masyarakat Mekah selama bertahun-tahun dengan
mengejek agama dan de#a-de#a mereka maka masyarakat
Mekah akhirnya tidak mau berhubungan dengan dia maupun
pengikutnya, termasuk hubungan dagang.


Ayat-ayat setan$
!ikap memusuhi dan boikot ekonomi mengakibatkan banyak
kesusahan pada kaum Muslim a#al sehingga Muhammad
memerintahkan mereka pindah ke Abyssinia. Akhirnya untuk
Twi t t er : @i sl amexpose 31

menyenangkan hati masyarakat Mekah, Muhammad terpaksa
berkompromi, bahkan memberi konsesi.
Ibn !a?d menulis% &!uatu hari $abi berada dikumpulan orang-
orang di 9a?bah dan memba7akan bagi mereka !ura an $ajm
(!ura +3.. 9etika sampai di ayat 1"-,- yang tertulis% &Apakah
kau telah mempertimbangkan Jat dan 2//a dan Manat,
ketiga yang lain<', maka setan menaruh kedua ayat-ayat itu
di mulut sang $abi% &Mereka adalah pengantara-pengantara
yang ditinggikan, yang sya1aatnya diharapkan' (%aba)at
>$lume ; pa&e ;6;.. 9ata-kata ini menyenangkan hati
masyarakat >uraish dan mereka segera menghentikan boikot
ekonomi dan permusuhan. 9abar ini terdengar oleh para
Muslim Abyssinia yang dengan senang balik ke Mekah.
0ak lama kemudian Muhammad sadar bah#a mengakui putri-
putri Allah sebagai de#i-de#i telah merusak kedudukannya
sendiri sebagai satu-satunya perantara bagi Allah dan
manusia, dan membuat agamanya tidak beda dengan agama
pagan dan karenanya agamanya menjadi tak berguna. Maka
dia pun menarik kembali kedua ayat yang mengakui putri-
putri Allah, dan menyebutnya sebagai ayat-ayat yang
diinspirasikan oleh setan.
!etelah itu dia meralatnya dengan%
(aka apakah patut kamu (hai $ran&-$ran&"
musyrik men&an&&ap Al :ata dan Al Gzza dan Al
(anah yan& keti&a yan& palin& terkemudian
(seba&ai anak perempuan Allah". Apakah (patut"
untuk kamu (anak" laki-laki dan untuk Allah (anak"
perempuanK =an& demikian itu tentulah suatu
pemba&ian yan& tidak adil. (8s .5,;6-++.

Artinya betapa beraninya kamu menyebut 0uhan punya anak-
anak perempuan, sedangkan kamu sendiri bangga punya
Twi t t er : @i sl amexpose 32

anak-anak laki-laki< Fa, kaum perempuan memang dianggap
bodoh oleh Islam dan karenanya tidak layak bagi Allah untuk
punya anak-anak perempuan. Memang ini benar-benar tidak
adil.
0etapi atas kejadian ini sejumlah pengikut Muhammad me-
ninggalkan Islam. 2ntuk mendapatkan kembali keper7ayaan
pengikutnya buru-buru Muhammad mengeluarkan ayat
sebagai berikut di !urat Al @ajj ,,%+,-+3, demi membenarkan
dirinya ditengah-tengah semua nabi-nabi lainnya.
#an Kami tidak men&utus sebelum kamu se$ran&
rasulpun dan tidak (pula" se$ran& nabi melainkan
apabila ia mempunyai sesuatu kein&inan setan
pun memasukkan &$daan-&$daan terhadap
kein&inan itu dan Allah men&uatkan ayat-ayatNya.
#an Allah (aha (en&etahui la&i (aha 3i'aksana.
a&ar #ia men'adikan apa yan& dimasukkan setan
itu seba&ai c$baan ba&i $ran&-$ran& yan& di
dalam hatinya ada penyakit dan yan& kasar
hatinya.
8ari mana Muhammad dapat mengatakan bah#a semua nabi
juga telah dimasuki ayat-ayat setan seperti dirinya<
)eberapa pengikutnya sadar Muhammad mengarang Al
>ur?an sesuai situasi dan kondisi yang diinginkan dirinya,
sehingga mereka meninggalkannya. ara penyembah
berhala di kota Mekah mengejek bah#a Allahnya Muhammad
tidak konsisten dan selalu berubah-ubah pikirannya. Inilah
kisah mun7ulnya &ayat-ayat setan' yang sangat
menghebohkan tatkala Islam masih lemah. 5alaupun kini
disembunyikan, literatur mengenai ayat-ayat setan ini
sesungguhnya banyak sekali sehingga bila dibukukan
menjadi sebuah buku yang sangat tebal. Ini bukan bikinan
musuh-musuh Islam seperti yang sering dituduhkan (misalnya
Twi t t er : @i sl amexpose 33terhadap !alman Rushdy., melainkan dihimpun oleh tokoh-
tokoh Muslim sendiri yang terkenal seperti al-0abari, Ibn
Ishak, 5aGidi, Ibn !a?d dll.
Muhammad kemudian bertobat tetapi tanpa minta ampun
kepada Allah atas dosanya dan kembali menyembah satu-
satunya Allah s#t. 9arena ejekan-ejekan masyarakat Mekah
kepada Muhammad, dia kemudian meninggalkan Mekah
menuju 0a-i1. 0etapi di 0a-i1 tidak ada orang yang mau masuk
Islam, sehingga Muhammad memutuskan untuk kembali ke
Mekah.
8alam perjalanan kembali ke Mekah, menurut Al >ur?an
surat *E%,"-3+, C,%1-,A, Muhammad berkhotbah di hadapan
para jin dan mereka bertobat dan masuk Islam. Menurut Al
>ur?an para jin tersebut kemudian berkhotbah tentang Islam
kepada manusia. Dadi roh-roh jin laki-laki dan perempuan
yang mendiami pohon-pohon, batu-batu karang dalam sungai
dan kolam di ja/irah Arab sekarang masuk Islam dan berada
di ba#ah kekuasaan Muhammad (Luillaume !slam pp
5*-5-.. Inilah bentuk klasik shamanisme yang kini diklaim
oleh Muhammad sebagai penguasa atas roh-roh jin yang ada
di bumi.
(!hamanisme adalah suatu paham keagamaan yang
memper7ayai roh-roh sakti yang dapat dikuasai oleh para
dukun, penenung atau penyihir..
!etibanya Muhammad di Mekah tetap saja masyarakat
Mekah tidak menggubris ajakan Muhammad untuk masuk
Islam. Masyarakat Mekah sama seperti kebanyakan non-
Muslim, mereka adalah polytheis yang umumnya toleran
terhadap agama lain. luralitas agama-agama dikenal di
jaman itu dan tidak ada penindasan dengan alasan agama.
Maka penduduk Mekah merasa tersinggung ketika
Twi t t er : @i sl amexpose 34Muhammad menghina de#a-de#a mereka, sedangkan sejak
semula mereka tidak melukai Muhammad.
Ayat-ayat Makiyah$
ada #aktu Islam masih lemah, mereka menyuarakan ayat-
ayat yang lembut sekali, mengembik manis seperti domba.
Ayat-ayat yang dikeluarkan di Mekah #aktu Islam masih
lemah disebut ayat-ayat Makiyah yang dijuluki sebagai ayat-
ayat merpati, 7ontohnya%
3a&i kamu a&ama kamu dan ba&iku a&amaku. (8s
;06,2"
#an bersabarlah terhadap apa yan& mereka ucapkan dan
'auhilah mereka den&an cara yan& baik. (8s *5,;0"
(aka sabarlah kamu atas apa yan& mereka katakan dan
bertasbihlah den&an memu'i %uhanmu. (8s +0,;50"
Kami (Allah" lebih men&etahui tentan& apa yan& mereka
katakan dan kamu sekali-kali bukanlah se$ran&
pemaksa terhadap mereka. (8s .0,1."
Iadilah en&kau pemaa4 dan suruhlah $ran& men&er'akan
yan& makru4 serta berpalin&lah daripada $ran&-$ran&
yan& b$d$h. (8s *,;66"
(aka maa4kanlah (mereka" den&an cara yan& baik. (8s
;.,-."
Katakanlah kepada $ran&-$ran& yan& beriman hendaklah
mereka memaa4kan $ran&-$ran& yan& tiada takut akan
hari-hari Allah karena #ia akan membalas sesuatu kaum
terhadap apa yan& telah mereka ker'akan. (8S 1.,;1"
#an 'an&anlah kamu berdebat den&an Ahli Kitab
melainkan den&an cara yan& palin& baik. (8s +6,1."
Mereka : para Muslim a#al ini : malahan merangkul orang-
orang $asrani dengan ayat-ayat pujian Allah%
#an sesun&&uhnya akan kamu dapati $ran& yan&
palin& dekat persahabatannya terhadap $ran&-
Twi t t er : @i sl amexpose 35$ran& beriman yaitu $ran&-$ran& yan& berkata,
Sesun&&uhnya kami ini $ran& Nasrani
(Sura .,-+.
!eakan-akan Islam adalah agama yang penuh kasih sayang,
amat bertoleransi dan 7inta damai terhadap pemeluk-pemeluk
agama non Islam.
Ayat-ayat Madaniyah$
0etapi 7epat atau lambat, begitu jumlah pemeluk Islam mulai
berkembang maka suara mereka pun menggelegar seperti
gerombolan serigala. 9etika Muhammad hijrah ke Medinah
dan mendapati kekuasaan yang makin besar, maka tidak
terdengar lagi embikan domba, ke7uali untuk bersiasat
sesaat.
!egera tampak mereka tidak dapat menyembunyikan si1at
asli dari Islam, maka keluarlah ayat-ayat Madaniyah yang
keras yang disebut juga ayat-ayat pedang, ditujukan kepada
orang-orang yang dianggap ka1ir, 7ontohnya%
/ai $ran&-$ran& beriman peran&ilah $ran&-$ran& ka4ir
yan& di sekitar kamu itu dan hendaklah mereka menemui
kekerasan daripadamu. (8s 6,;+5"
3aran& siapa mencari a&ama selain a&ama !slam maka
sekali-kali tidaklah akan diterima (a&ama itu"
daripadanya dan dia di akhirat termasuk $ran&-$ran&
yan& ru&i. (8s 5,-."
bunuhlah $ran&-$ran& musyrikin itu di mana sa'a kamu
'umpai mereka. (8s 6,."
#an bunuhlah mereka di mana sa'a kamu 'umpai mereka
dan usirlah mereka dari tempat mereka telah men&usir
kamu. (8s +,;6;"
Twi t t er : @i sl amexpose 36#an peran&ilah mereka itu sehin&&a tidak ada 4itnah la&i
dan (sehin&&a" ketaatan itu hanya semata-mata untuk
Allah. (8s 6,;65"
7eran&ilah mereka niscaya Allah akan menyiksa mereka
den&an (perantaraan" tan&an-tan&anmu dan Allah akan
men&hinakan mereka dan men$l$n& kamu terhadap
mereka serta mele&akan hati $ran&-$ran& yan& beriman.
(8s 6,;1"
%idak usah kamu minta maa4 karena kamu ka4ir sesudah
beriman. Iika Kami memaa4kan se&$l$n&an daripada
kamu (lantaran mereka t$bat" niscaya Kami akan
men&azab &$l$n&an (yan& lain" disebabkan mereka
adalah $ran&-$ran& yan& selalu berbuat d$sa .. (8s 6,22"
/ai $ran&-$ran& yan& beriman sesun&&uhnya $ran&-
$ran& yan& musyrik itu na'is maka 'an&anlah mereka
mendekati (as'idilharam sesudah tahun ini. (8s 6,+-"
7eran&ilah $ran&-$ran& yan& tidak beriman kepada Allah
dan tidak (pula" kepada hari kemudian dan mereka tidak
men&haramkan apa yan& telah diharamkan $leh Allah
dan Rasul-Nya dan tidak bera&ama den&an a&ama yan&
benar (a&ama Allah" (yaitu $ran&-$ran&" yan& diberikan
Al Kitab kepada mereka sampai mereka membayar
'izyah den&an patuh sedan& mereka dalam keadaan
tunduk. (8s 6,+6"
Apabila kamu bertemu den&an $ran&-$ran& ka4ir maka
pancun&lah batan& leher mereka. Sehin&&a apabila kamu
telah men&alahkan mereka maka tawanlah mereka dan
sesudah itu kamu b$leh membebaskan mereka atau
menerima tebusan sampai peran& berhenti. #emikianlah
apabila Allah men&hendaki niscaya Allah akan
membinasakan mereka tetapi Allah hendak men&u'i
sebaha&ian kamu den&an sebaha&ian yan& lain. #an
$ran&-$ran& yan& &u&ur pada 'alan Allah Allah tidak
menyia-nyiakan amal mereka. (8s 1*,1"
Twi t t er : @i sl amexpose 37
0erhadap orang $asrani (9risten. yang dahulu dirangkulnya
kini mereka berbalik mengeluarkan ayat-ayat yang
berla#anan atau berkontradiksi, padahal kontradiksi dalam
>ur?an dianggap sebagai bukti bah#a itu bukan #ahyu (>s
*%A,.
Oran&-$ran& =ahudi berkata, Gzair itu putera
Allah dan $ran& Nasrani berkata, Al (asih itu
putera Allah. #emikian itulah ucapan mereka
den&an mulut mereka mereka meniru perkataan
$ran&-$ran& ka4ir yan& terdahulu. #ilaknati Allah-
lah mereka? ba&aimana mereka sampai berpalin&K
(8s 6,50 k$ntradiksi den&an 8s .,-+"
Atas dasar ayat Madaniyah yang kontradikti1 itulah maka
orang 9risten tiba-tiba menjadi orang ka1ir. Malahan orang
ka1ir di7ap sebagai binatang yang paling jahat.
Sesun&&uhnya se'ahat-'ahat binatan& disisi Allah
ialah $ran&-$ran& ka4ir
Kelak akan Aku 'atuhkan rasa ketakutan (ter$r" ke
dalam hati $ran&-$ran& ka4ir maka pen&&allah
kepala mereka dan pancun&lah tiap-tiap u'un& 'ari
mereka. (aka bukan kamu yan& membunuh
mereka tetapi Allah-lah yan& membunuh mereka.
(Surat -,;+;*..
)ukan terhadap orang-orang 9risten saja diberlakukan
perintah untuk dibunuh, tetapi juga kepada orang-orang non
Muslim yang beragama lain.
8imanapun engkau berjumpa dengan orang-orang
yang tidak berimanHorang ka1ir bunuhlah mereka,
karena barangsiapa membunuh mereka,
kepadanya akan diberikan pahala pada hari
kiamatHkemudian. (@!) IR H*.
Twi t t er : @i sl amexpose 38
Ayat yang menyatakan tidak ada paksaan dalam bera&ama
!slam (>s ,%,+E. hanya berumur pendek, karena harus
digantikan. Mereka yang ka1ir akan diperangi, diku7ilkan, atau
dipaksa masuk Islam atau kehilangan nya#a.
8emikian juga 'ika se$ran& (uslim menin&&alkan !slam dan
masuk ke a&ama lain bunuhlah mereka (/S3 !MC.*".
3ra teror mulai diberlakukan Islam.
8arah seorang Muslim juga dibedakan dengan darah non
MuslimHka1ir, sementara darah seorang Muslim yang
membunuh non Muslim itu dihalalkan, namun seorang Muslim
tidak akan dijatuhi hukuman mati ketika mereka membunuh
orang non Muslim (/S3 !MC.0 /S3 !>C;62 !C+.5...
Jihat Mahasis#a 9risten 8oulos di 6ipayung Dakarta yang
dibunuh oleh Muslim, dan sis#i-sis#i 9risten di oso dan lain-
lain. 0idak ada Muslim yang dihukum mati karena
pembunuhan-pembunuhan itu. Malahan 0ibo dkk yang 9atolik
dan belum tuntas persoalannya dieksekusi dengan hukuman
mati.
9ekerasan dalam Islam sungguh telah di7irikan sendiri oleh
Muhammad yang berkata% Ketahuilah bahwa 4irdaus terletak
di bawah bayan&-bayan& pedan& (/S3 !>C*5".
!emuanya ini menjadikan Islam berkultur teror dalam arti kata
apa adanyaQQQ
!ekalipun ada sebagian Muslim yang per7aya bah#a kata-
kata dan ketentuan Allah itu bersi1at tetap dan kekal (!urah
E%3*K 1-%E*K 33%E, dst., namun Islam menganut pula doktrin
&nasakh dan mansukh' dimana ayat yang satu bisa dibatalkan
dan diganti dengan ayat baru yang lain. !urah ,%1-E memberi
ke#enangan kepada Allah dan Muhammad untuk
menggonta-gantikan kalimat$ya. $ah, ayat-ayat yang keras
tersebut di atas adalah ayat-ayat Madaniyah yang
dikeluarkan Muhammad #aktu dia sudah mempunyai tentara
(angkatan perang. di Medinah. 8an ayat-ayat inilah yang
Twi t t er : @i sl amexpose 39
menggantikanHnasakh ayat-ayat lemah (Makiyah. yang
dikeluarkan Muhammad #aktu ada di Mekah yaitu #aktu
Islam masih lemah. 8engan demikian ayat-ayat yang lembut
(Makiyah. sudah tidak berlaku lagi, karena yang berlaku
adalah ayat-ayat keras. Ini men"adikan Islam ermuka dua$

(*-ERA+SI A1AMA
5aktu peristi#a-peristi#a terorHpembunuhan seperti 506
"-11-,--1, bom )ali, dan berbegai peristi#a teror lainnya
terjadi, maka komentar sebagian ulama-ulama Islam adalah
Islam tidak seperti itu. Islam itu agama yang toleran, penuh
kasih sayang, tidak ada kekerasan. Jalu diba7akan ayat-ayat
Makiyah tersebut. 0etapi di sisi lain banyak orang-orang Islam
dari 0imur 0engah sampai Indonesia menari-nari atas
penghan7uran itu, dan dari masjid-masjid diba7akan ayat-ayat
Madaniyah yang membenarkan peristi#a-peristi#a teror
tersebut.
Muhammad bukanlah orang pertama yang mengaku sebagai
nabi, beberapa orang yang lain juga mengaku diri mereka
sebagai nabi dan mereka adalah saingannya.
Fang paling terkenal adalah Musailama, dia berhasil diterima
oleh masyarakat sedangkan seorang #anita yang lain
bernama
!ijah juga mengaku sebagai nabi dan dia pun punya
banyak pengikut. 9edua nabi ini mengajarkan monotheisme.
)erla#anan dengan anggapan orang jalanan, sebelum masa
Islam mendominasi Arabia, #anita-#anita justru lebih punya
hak dan lebih dihormati dari pada jaman setelah Islam. 0idak
satupun nabi-nabi yang mengembangkan agama dengan
memakai kekerasan, menindas atau merampok orang lain.
Mereka tidak menaklukkan daerah-daerah baru dengan

Twi t t er : @i sl amexpose 40
perang atau mendirikan kerajaan. Mereka hanya ingin
berkhotbah dan mengajak umat menyembah 0uhan. $abi-
nabi yang lain tidak bermusuhan satu sama lain untuk
mendapatkan pengaruh, hanya Muhammadlah satu-
satunya nai yang gemar mengoarkan perang dan
men"arah atas nama Allah$
!ebenarnya orang-orang >uraish sangat bertoleransi dengan
segala ma7am agama apa saja. 9a?bah Mekah dengan 3E-
de#a di sekelilingnya adalah saksi atas penyembah-
penyembah dari agama mana saja. 9aum tua-tua >uraish
merasa jengkel dan muak dengan hinaan-hinaan Muhammad
lalu melaporkan hal itu kepada Abu 0alib, pamannya yang
sudah tua dengan berkata% &9eponakanmu ini telah
mengu7apkan kata-kata hinaan terhadap de#a-de#a dan
agama kami, dan telah mengatakan kami bodoh, dan
mengatakan semua kakek moyang kami sesat. !ekarang,
kau yang berada di pihak kami silahkan balas dia (karena kau
pun mengalami hinaan yang sama. atau jangan lindungi dia
agar kami yang membalasnya'. (Sir <illiam (uir :i4e $4
(uhammad >$l.+ Jh... p. ;2+.
Ini bukan u7apan orang-orang yang suka menindas, ini hanya
sebuah permintaan dan peringatan agar Muhammad berhenti
menghina de#a-de#a mereka. Itulah asal muasal
perseteruan Muhammad dengan kaum >uraish, dan bukan
yang diputar balikkan seolah mereka yang mulai memusuhi
dan menganiaya Muhammad.
)andingkan dengan tindakan kaum Muslim modern ketika
nabi mereka digambarkan di beberapa kartun. ara Muslim
ini langsung mengamuk dan membakar sampai di tempat-
tempat yang jauh seperti $igeria dan 0urki, dan yang
terbunuh hampir 1-- orang yang tidak bersalah terhadap
pembuatan kartun-kartun itu. 0etapi sebaliknya, masyarakat
Twi t t er : @i sl amexpose 41
>uraish bertoleransi atas hinaan-hinaan terhadap de#a-de#a
mereka selama tigabelas tahunQQ
HI2RAH
9arena sibuk mengurus sepuluh anak tanpa bantuan suami,
9hadijah tidak sempat mengurus bisnisnya, sehingga setelah
dia meninggal dunia (E+ tahun., keluarganya menjadi miskin.
!etelah 9hadijah meninggal pada E,- M, pendukung lain
Muhammad yakni pamannya Abu 0alib juga meninggal.
9arena kehilangan dua pendukung setianya dan tidak
dipedulikan masyarakat Mekah, maka Muhammad mengambil
keputusan hijrah ke Medinah.
ada tahun E,3 M, dalam usia +3 tahun Muhammad
melakukan perjanjian dengan dua suku terkuat di Medinah
sebagai pelindungnya. Muhammad memerintahkan para
pengikutnya untuk hijrah duluan, sehingga dengan sendirinya
mereka yang tinggal di Mekah tidak suka akan hal ini. !e7ara
khusus majikan-majikan dari budak yang memeluk Muslim
tidak merasa suka. )eberapa budak Muslim yang men7oba
melarikan diri ditangkap dan dipukuli oleh majikannya yang
mempertahankan hak milik atas budaknya.
6ontohnya ketika seorang Muslim kulit hitam bernama )ilal
ditangkap oleh majikannya yang bernama 2maiyah, iapun
memukulinya dan merantainya. Abu )akar lalu membeli )ilal
dan memerdekakannya.
NIbn !a?d mengatakan )ilal mati sebagai martir, tetapi
kenyataannya )ilal kembali ke Mekah saat kota ditaklukkan
Muhammad. )ilal mengumandangkan a/an di atap 9a?bah,
dia meninggal se7ara alamiahO. 0etapi jangan salah,
Muhammad sendiri pun tidak menentang perbudakan. 8i
kemudian hari setelah dia berkuasa, dia justru memaksa
ribuan orang ka1ir yang merdeka untuk diperbudak.
Twi t t er : @i sl amexpose 42


Meski Muhammad menjadi orang yang diben7i oleh
masyarakatnya sendiri yaitu masyarakat >uraish, namun
Muhammad dan pengikutnya tidak diperangi dan dianiaya
gara-gara ajaran Islam itu sendiri. 9aum politheis kebanyakan
tidak peduli agama orang lain karena mereka 7enderung
pluralistik. !ikap tidak toleran terhadap keper7ayaan lain di
Arabia bermula dari Islam saja. 0idak ada bukti penindasan
terhadap Muhammad dan Muslim di Mekah ke7uali kekerasan
ke7il yang dipro4okasi oleh Muhammad sendiri, seperti kasus
Muhammad di7ekik oleh G)ba, kemudian dilepas. Ini yang
dikatakan oleh Ibn IshaG sebagai perlakuan terjelek yang
dilakukan >uraish terhadap Muhammad selama 13 tahun.
(!bn !sha) halaman ;-1"
Meski demikian Muslim tetap menuduh begitu hanya karena
itu adalah strategi de1ensi1 dengan alasan bah#a Muhammad
yang mengatakannyaQ Muslim memang tidak ragu dengan
apa yang dikatakan Muhammad, dan itu semata-mata karena
mereka tidak berani bersikap kritis melihat dan menelusuri
sejarah. 0idak per7aya< Mari kita simak satu 7ontoh kasus
dimana Allah sendiri yang menjadi saksi bah#a Muhammad
sendiri yang terlebih dahulu men7ari gara-gara terhadap
orang-orang Mekah yang dimusuhinya%
Abu Dahl menemui rasul dan berkata% &8emi Allah,
Muhammad, engkau berhentilah mengutuki ilah-ilah kami,
atau kami yang akan mengutuki 0uhan yang kalian sembah.'
Maka turunlah ayat >ur?an kepada Muhammad (!urat E%1-A.,
#an 'an&anlah kamu memaki sesembahan-
sesembahan yan& mereka sembah selain Allah
karena mereka nanti akan memaki Allah den&an
melampaui batas tanpa pen&etahuan.
Twi t t er : @i sl amexpose 43

0ampak bah#a Muhammadlah yang memulai penistaan
agama kaum >uraish se7ara mele#ati batas sehingga ia
ditegur oleh Allah sendiriQ
)eberapa pengikut Muhammad ragu-ragu untuk
meninggalkan Mekah sehingga Muhammad mengan7am
mereka, jika mereka tidak mau pergi, maka mereka akan
menjadi penghuni neraka. (Surah 1,6*.
!uatu malam (E,3 M. Muhammad mengaku Allah memberi
tahukannya bah#a musuh-musuhnya berusaha untuk
men7elakainya. 8ia lalu minta ka#an setianya Abu )akar
untuk menemaninya diam-diam ke Medinah. Ayat berikut ini
mengisahkan kejadian tersebut.
#an (in&atlah" ketika $ran&-$ran& ka4ir (8uraisy"
memikirkan daya upaya terhadapmu untuk
menan&kap dan memen'arakanmu. (ereka
memikirkan tipu daya dan Allah men&&a&alkan tipu
daya itu. #an Allah sebaik-baik pembalas tipu
daya. (Surat -,50"
0ampaknya Allah menduga-duga apa yang akan
diren7anakan orang-orang Mekah, sepertinya ini hasil dari
ke7urigaan dan perasaan #as-#as Muhammad saja.
@ijrahnya Muhammad ke Medinah merupakan tahun pertama
kalender Islam (tahun @ijria.. Masyarakat Arab Medinah lebih
dapat menerima Muhammad, bukan karena ajarannya tetapi
karena mereka bersaing dengan masyarakat Fahudi yang
lebih kaya dan terpelajar dibandingkan masyarakat Arab.
!ebagian besar tanah-tanah di Medinah dimiliki orang-orang
Fahudi. 9ota Medinah adalah kota Fahudi. 9itab Al-Aghani
(uisi-puisi beberapa jilid yang dikumpulkan oleh Abu al Iaraj
Ali dari 3s1ahan, kumpulan puisi dari literatur Arab tertua
mulai dari abad ke-" M. Ini merupakan sumber keterangan
Twi t t er : @i sl amexpose 44penting tentang masyarakat Islam kuno., men7atat penduduk
Fahudi pertama di Medinah yang datang pada jaman Musa.
Akan tetapi dalam buku abad 1- berjudul Iutuh al-)uldan
(enaklukan 9ota-kota., Al )aladhuri menulis bah#a
perpindahan penduduk Fahudi kedua terjadi pada tahun +AC
!M, ketika raja )abilonia $ebukadne/ar menghan7urkan
Ferusalem dan mengusir kaum Fahudi sehingga tersebar
dimana-mana.
8i Medinah kaum Fahudi hidup sebagai pedagang, ahli emas,
ahli besi, ahli seni, petani sedangkan kaum Arab adalah
pedagang ke7ilan, kuli dan pekerja yang bekerja bagi kaum
Fahudi. 9aum Arab ini datang ke Medinah sekitar tahun *+-
atau *+1 !M karena terjadi banjir besar di Faman yang
memaksa suku-suku Arab yang tinggal di daerah !ab
mengungsi ke daerah lain di Arabia sebagai pengungsi.
=rang-orang Muslim Mekah yang tadinya memiliki relasi dan
pekerjaan di Mekah disuruh Muhammad meninggalkan rumah
mereka dan pindah ke Medinah. Muhammad menjanjikan ini%
#an $ran&-$ran& yan& berhi'rah karena Allah
sesudah mereka dianiaya pasti Kami akan
memberikan tempat yan& ba&us kepada mereka di
dunia. #an sesun&&uhnya pahala di akhirat adalah
lebih besar kalau mereka men&etahui.
(Surat ;2,1;"
=rang-orang Muslim yang hijrah ke Medinah tidak punya
pen7aharian, mereka jadi miskin dan tergantung belas
kasihan orang-orang Medinah untuk bisa hidup. Dadi
bagaimana Muhammad memenuhi janjinya untuk memberi
&tempat yang bagus' pada mereka yang meninggalkan rumah
mereka karena perintahnya< Muhammad nyaris kehilangan
#iba#anya, beberapa pengikut bahkan meninggalkannya.
Reaksi Muhammad adalah ayat an7aman baru%
Twi t t er : @i sl amexpose 45(ereka in&in supaya kamu men'adi ka4ir lalu
kamu men'adi sama (den&an mereka". (aka
'an&anlah kamu 'adikan di antara mereka
pen$l$n&-pen$l$n& (mu" hin&&a mereka berhi'rah
pada 'alan Allah. (aka 'ika mereka berpalin&
tawan dan bunuhlah mereka dimana sa'a kamu
menemuinya dan 'an&anlah kamu ambil
se$ran&pun di antara mereka pelindun& dan
'an&an (pula" men'adi pen$l$n&. (Surat 1,-6"
Arti dari ayat di atas adalah larangan untuk berteman dengan
penduduk Mekah dan mengatakan pada pengikutnya untuk
membunuh &Muslim-Muslim' lain yang meninggalkan jalan
Allah dan yang berniat kembali ke Mekah. !emua ini
dilakukan Muhammad agar orang-orang Muslim itu dijauhkan
dari keluarga dan teman-temannya sehingga dia bisa
mengendalikan dan men7u7i otak mereka dengan lebih
mudah.
Meskipun telah mengeluarkan ayat-ayat penuh an7aman bagi
mereka yang berniat meninggalkannya, Muhammad harus
menemukan jalan untuk mena1kahi pengikut-pengikutnya.
0idak ada 7ara lainQ 8ia lalu memerintahkan mereka untuk
merampok ka1ilah-ka1ilah pedagang Mekah dengan alasan
karena masyarakat Mekah telah mengusir mereka keluar dari
rumah mereka, karena itu sudah menjadi hak mereka untuk
merampok orang-orang Mekah tersebut.
#iizinkan berperan& ba&i $ran&-$ran& (!slam" yan&
diperan&i ($leh &$l$n&an pencer$b$h" karena
sesun&&uhnya mereka telah dianiaya dan
sesun&&uhnya Allah Amat 3erkuasa untuk
men$l$n& mereka (mencapai kemenan&an"
yaitu mereka yan& diusir dari kampun&
halamannya den&an tidak berdasarkan sebaran&
Twi t t er : @i sl amexpose 46
alasan yan& benar (mereka diusir" semata-mata
karena mereka berkata, %uhan kami ialah Allah.
(Surat ++,56-10"
8ia juga mengeluarkan banyak ayat-ayat >ur?an yang
membujuk dan mengobarkan pengikutnya untuk memerangi
non-Muslim.
<ahai Nabi peran&san&kanlah $ran&-$ran& yan&
beriman itu untuk berperan&. Iika ada diantara
kamu dua puluh yan& sabar niscaya mereka
dapat menewaskan dua ratus $ran& (dari pihak
musuh yan& ka4ir itu" dan 'ika ada diantara kamu
seratus $ran& niscaya mereka dapat
menewaskan seribu $ran& dari &$l$n&an yan&
ka4ir disebabkan mereka (yan& ka4ir itu" $ran&-
$ran& yan& tidak men&erti. (Surat -,2."
!ebagai akibat, banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan
kaum Muslim selama berabad-abad berasal-usul dari ayat-
ayat ini. Muhammad menghalalkan serangan-serangan ini
melalui 7ara yang kita kenal saat ini sebagai pihak yang jadi
korban (yang di/alimi., sama persis seperti yang dilakukan
Muslim masa kini. 8ia mengaku non-Muslim telah menekan
kaum Muslim dan melakukan perang terhadap mereka. ada
kenyataannya, dia sendiri yang memulai permusuhan dengan
merampoki ka1ilah-ka1ilah Mekah demi &mena1kahi' para
pengikutnya yang perlu dihidupi. )egitu dia mulai 7ukup
memiliki tentara yang bersedia melakukan perintahnya,
Muhammad pun memerintahkan mereka membunuhi para
pedagang >uraish.
9ebohongan Muhammad jelas-jelas tampak. 8i satu ayat,
Muhammad memerintahkan para pengikutnya hijrah ke
Medinah dan mengan7am mereka yang tidak ingin ikut
dengan an7aman pembunuhan dan neraka. 0api di ayat-ayat
Twi t t er : @i sl amexpose 47lain dia menuduh bah#a Muslimlah yang diusir tanpa sebab
dan mereka menjadi korban &yang diperangi'. !imak kata
kiasan Arab berikut% Darabani, wa baka; sabaqani,
washtaka artinya &8ia memukulku dan mulai menangisK lalu
dia datang padaku dan menuduhku memukulnyaQ' 9iasan ini
dengan tepat menggambarkan modus operandiHsiasat
Muhammad. ara pengikutnya pada masa kini juga
melakukan siasat seperti itu% menuduh pihak lain men/alimi
Muslim, menuduh ka1ir menghina Islam, tak ada habisnya.
8an siasat Muhammad ini ternyata sukses sekali. 8ia berhasil
membuat anak laki-laki berperang mela#an ayah-ayah
mereka, mengadu domba saudara kandung la#an saudara
kandung, menghan7urkan persatuan suku dan men7erai-
beraikan masyarakat.
Muhammad mengaku sebagai korban, tapi sebenarnya dia
sendiri yang mulai memusuhi, menindas dan menjarah. ara
Islamist (untuk lebih menentang dan bisa diper7aya Muslim,
dipakai istilah ini. pun melakukan hal yang sama. 8imana-
mana Muslimlah yang membunuh karena Allahnya, tetapi
mereka sendiri yang menjerit paling keras dan mengaku
sebagai korban dan pihak yang dile7ehkan dan ditindas.
)ukankah >ur?an yang pertama-tama memusuhi non-
Muslim< Adakah 0aurat dan Injil memusuhi Muslim<
8i Medinah pendatang Muslim dari Mekah hanya beberapa
puluh orang saja. Agar berhasil dalam usaha
penyerangannya, Muhammad butuh bantuan Muslim dari
Medinah yang disebut sebagai Ansar (pembantu.. Mereka
diiming-imingi dengan janji Allah dan jarahan perang yang
menggiurkan. Mula-mula orang-orang Medinah memeluk
Islam bukan dengan tujuan untuk merampok dan berperang,
sebab sebelum Muhammad datang, orang-orang Arab tidak
mengenal agama perang. 0etapi Muhammad dengan pidato-
Twi t t er : @i sl amexpose 48
pidatonya yang menyihir mampu membangkitkan na1su dasar
keserakahan manusia.
2IHA&
2ntuk membujuk pengikut seperti ini, Muhammad membuat
Allah mengeluarkan perintah ini%
#iwa'ibkan atas kamu berperan& padahal
berperan& itu adalah sesuatu yan& kamu benci.
3$leh 'adi kamu membenci sesuatu padahal ia
amat baik ba&imu dan b$leh 'adi (pula" kamu
menyukai sesuatu padahal ia amat buruk ba&imu?
Allah men&etahui sedan& kamu tidak men&etahui.
(Surat +,+;2"
8isamping memerintahkan Muslim menyerang orang-orang
tak berdosa dan merampoki mereka, beberapa ayat-ayat Al
>ur?an juga menjanjikan hadiah di dunia dan akhirat.
Allah men'an'ikan kepada kamu harta rampasan
yan& banyak yan& kamu akan men&ambilnya.
(Surat 1-,+0"
2ntuk mematikan hati nurani pengikutnya dari rasa berdosa
dan bersalah, Muhammad membuat Allah menghalalkannya%
Nikmatilah apa yan& kamu ambil dalam peran&
seba&ai benda yan& halal la&i baik.
(Surat -,26"
Karena Allah tidak perlu arang-arang curian atau hasil
perampokan dari sekelompok orang-orang Ara3 maka
semua harta-harta rampasan perang harus masuk kepada
4akilnya3 sang utusan Allah$ Karena tidak ada seorang
pun yang isa melihat atau mendengar Allah maupun
2iril3 semua kepatuhan harus dilimpahkan kepada
Twi t t er : @i sl amexpose 49utusannya yaitu Muhammad$ &ialah yang harus ditakuti
karena dia satu-satunya perantara antara Allah dan
manusia$
Allah sangat diperlukan Muhammad untuk mendominasi
manusia. 0anpa per7aya dan takut kepada Allah dan
Muhammad, para pengikutnya tak akan mau mengorbankan
nya#a mereka, membunuh orang termasuk keluarga mereka
sendiri, menjarah orang, memberikan semuanya kepada Allah
melalui Muhammad.
Muhammad berkhotbah tentang dosa shirik (larangan
mempersekutukan Allah., tetapi dalam kenyataannya dia
bersekutu dengan Allah dengan 7ara yang membuat
keduanya se7ara logika dan praktek tak bisa dipisahkan.
Muhammad mengungkapkan dengan jelas rasa pentingnya
diri, kebesaran dan kemutlakan Muhammad disamping Allah.
Sesun&&uhnya Allah dan malaikat-malaikatnya
bershalawat untuk Nabi. /ai $ran&-$ran& beriman
bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah
salam pen&h$rmatan ba&inya. (Surat 55,.2"
Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah
#AN Rasul-Nya men&uatkan-Nya membesarkan-
Nya. #an bertasbih kepada-Nya diwaktu pa&i dan
petan&. (Surat 1-,6"
Muhammad bahkan menjejerkan dirinya bersama Allah dalam
9alimat !hahadat% %iada %uhan selain Allah #AN
(uhammad adalah Rasul Allah. 8an sekaligus membakukan
dirinya sebagai 5akil Allah yang mutlak, sampai kepada
#akil-#akil yang Muhammad tunjuki se7ara berantai%
3aran&siapa taat kepadaku ia taat kepada Allah dan
baran&siapa men&in&kari aku ia men&in&kari Allah. #an
Twi t t er : @i sl amexpose 50
baran&siapa taat kepada pemimpin yan& kutun'uki ia taat
kepadaku dan baran&siapa men&in&karinya iapun
men&in&kari aku ()ukhari 4ol.", buku A", no.,+1..
Muhammad begitu terkesan dengan dirinya sehingga dia
menoreh kalimat-kalimat berikut kedalam mulut Allah%
#an sesun&&uhnya kamu ((uhammad" benar-
benar berbudi pekerti a&un&. (Surat 2-,1"
dan
untuk 'adi cahaya yan& meneran&i. (Surat 55,12"
ketetapan Allah DAN Muhammad adalah inal.
(Surat 55,52"
!ebaliknya Muhammad sesukanya mengklaim mengenai ras
dirinya%
#iantara semua ban&sa didunia %uhan memilih
ban&sa Arab. #ari antara ban&sa Arab #ia memilih
Kinana. #ari Kinana #ia memilih suku 8uraishi
(yaitu sukunya (uhammad". #ari suku 8uraishi
#ia memilih bani /ashim (klannya". #an dari bani
/ashim #ia memilih aku. (%aba)at F$l.;. p.+..
8alam hadits Muhammad juga mengklaim untuk dirinya%
@al pertama yang dibuat Allah Fang Maha 9uasa
adalah ji#aku.
ertama dan segala hal, Allah men7iptakan ji#aku.
Aku dari Allah, dan orang-orang per7aya adalah
dariku.
!eperti Allah men7iptakanku agung, 8ia juga
memberiku karakter agung.
9alau bukan karena kau, = Muhammad, Aku tidak
akan men7iptakan jagat raya.
(http%HH###.muhammadanreality.7omH7reationo1muhamadanr
eality.htm..
Twi t t er : @i sl amexpose 51


Amir 0imur Jang, yang dikenal juga dengan nama 0amerlane
(133E-1*-+ M. adalah seorang kejam yang menjadi kaisar
melalui tindakan-tindakan banditnya. 8alam otobiogra1inya
yang berjudul% !ejarah erangku Mela#an India (0he history
o1 my expedition against India., dia terus terang menulis%
%u'uan utamaku datan& ke /industan (!ndia" dan
melampaui semua kesusahan adalah untuk
mencapai dua hal. 7ertama adalah peran&
melawan ka4ir musuh !slam dan den&an
melakukan peran& a&ama ini aku akan
mendapatkan sur&a di alam baka. =an& kedua
adalah untuk baran&-baran& duniawi? tentara !slam
harus mendapatkan sesuatu dari men'arah
kekayaan dan harta ka4ir? men'arah dalam peran&
adalah sama halalnya den&an air susu ibu mereka
ba&i (uslim yan& berperan& ba&i a&amanya dan
meminumnya adalah halal dan terh$rmat.
(Mal1u/at-i 0imuri, atau 0u/ak-i 0imuri, oleh Amir
0imur-i-lang dalam @istory o1 India as told by its
o#n @istorians..
0ak lama kemudian usaha !ang $abi mulai berbuah.
0erdorong godaan dan keserakahan ingin mendapat harta
jarahan dan janji-janji hadiah surga#i, maka Muslim Medinah
bergabung melakukan perampokan dan penjarahan di jalan
Allah. !etelah tentara Muhammad bertambah banyak dan
ambisinya semakin membengkak dia tidak hanya
memerintahkan pengikutnya berperang baginya &di jalan
Allah' tetapi harus membayar biaya perang sekalian.
8an belanjakanlah (harta bendamu. di jalan Allah,
dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke
dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena
Twi t t er : @i sl amexpose 52
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
berbuat baik.
erhatikan bagaimana Muhammad menghubungkan
&perbuatan baik' dengan menjarah, meneror dan membunuh.
8engan memutar balikkan moralitas seperti inilah maka
Muslim dapat mengesampingkan nurani mereka dan
menganut etika terbalik dalam memperlakukan non-Muslim,
yang harus terus diman1aatkan demi keuntungan Muslim.
Apapun keadaan yang menguntungkan &Islam' dianggap
baik. Muhammad membuat pengikutnya per7aya bah#a
melakukan perang dan tindakan terorisme dalam Islam
merupakan perbuatan yang menyenangkan hati 0uhan.
,AKA(
!aat ini para Muslim yang tidak sanggup berperang di jalan
Allah akan menggantinya dengan menyumbangkan /akat.
Bakat ini tidak diprioritaskan untuk membangun rumah sakit,
panti asuhan yatim piatu, sekolah atau rumah jompo.
!ebaliknya /akat ini lebih dipergunakan untuk
mengembangkan Islam, membangun mesjid, madrasah,
pondok pesantren, melatih para teroris, membeli bom, alat-
alat senjata, kaderisasi dan membiayai jihad. 9alaupun ada
badan-badan sosial Islam membantu kaum miskinK itu
umumnya untuk tujuan politis semata.
6ontohnya% 2ang mengalir ke Amerika untuk melatih teroris
menerbangkan pesa#at untuk ditabrakkan ke menara kembar
506 pada tanggal 11 !eptember ,--1.
)anyaknya jumlah uang yang dibayarkan pemerintah Iran
kepada @e/bollah di Jebanon bukannya dipakai untuk
mensejahterakan rakyat Iran, padahal rakyat Iran sekarang ini
banyak yang miskin. Mereka beruntung kalau bisa kerja dan
Twi t t er : @i sl amexpose 53

hidup dengan gaji tak lebih dari S 1--Hbulan. Akhirnya
Jebanon yang tadinya merupakan daerah pari#isata yang
tenteram, menjadi porak poranda selama puluhan tahun,
tujuannya supaya Islam menguasai Jebanon yang mayoritas
rakyatnya beragama 9risten dan mengobarkan keben7ian
dan perang terhadap Israel.
8ana /akat dari 0imur 0engah yang masuk ke Indonesia
dipakai untuk membiayai teror-teror di Indonesia. )agi tokoh-
tokoh Jaskar Dihad, mereka diberi gaji tidak kurang dari Rp 3
juta per bulan untuk memenggal kepala-kepala ka1ir di
Ambon, oso dan kegiatan-kegiatan lain yang meresahkan
masyarakat.
(K/. Abdurrachman <ahid, !:GS! NELARA !S:A(, Ekspansi
Lerakan !slam %ransnasi$nal di !nd$nesia hal.-6".
Dika orang-orang Muslim tidak 7ukup memberikan
sumbangan bagi usaha militernya, Muhammad dengan keras
menegur mereka%
#an men&apa kamu tidak mena4kahkan (seba&ian
hartamu" pada 'alan Allah padahal Allahlah yan&
men&uasai (mempunyai" lan&it dan bumiK
(Surat .*,;0"
8engan 7erdik Muhammad menyamakan uang yang
dikeluarkan Muslim bagi usaha militernya sebagai &pinjaman'
yang diberikan kepada Allah, dan menjanjikan &bunga illahi'
bagi uang mereka%
Siapa yan& mau memin'amkan kepada Allah
pin'aman yan& baik maka Allah akan melipat
&andakan (balasan" pin'aman itu untuknya dan
dia akan memper$leh pahala yan& banyak.
(Surat .*,;;"
Twi t t er : @i sl amexpose 542ntuk mempermanis perjanjian utang piutang ini, Allah
memberikan janji-janji akan ada berbagai barang yang indah
dan kepuasan seksual tak terbatas di surga, sambil tak lupa
memperingatkan bahaya hukuman bagi mereka yang pelit
menyumbang bagi usaha militernya. 8engan 7ara ini dia
membuat pengikutnya per7aya bah#a Allah seolah berhutang
pada mereka karena telah membantu Muhammad dalam
perang-perang dan perampokannya.
Meskipun Muhammad membuat Allah berkata pada
pengikutnya betapa besar upah Muslim yang menyumbang
usaha militernya, tetapi dia tidak mau pengikutnya bangga
terhadap sumbangan dan pengorbanan mereka. )erkorban
adalah keberuntungan, pengikutnyalah yang harus berterima
kasih padanya karena diberi kesempatan melayaninya dan
bukan sebaliknya.
=rang-orang yang mena1kahkan hartanya di jalan Allah,
kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dina1kahkannya
itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak
menyakiti (perasaan. si penerima, maka mereka itulah yang
memperoleh pahala di sisi 0uhan mereka. 0idak ada
kekha#atiran terhadap mereka dan tidak (pula. mereka
bersedih hati.
!etelah membangkitkan semangat mereka untuk
mengobarkan perang dan memerintahkan mereka untuk
menebas leher-leher ka1ir, Muhammad meyakinkan
pengikutnya bah#a hal itu adalah bagian dari ujian Allah dan
&perbuatan-perbuatan baik' mereka yang tidak akan
dilupakan pahalanya.
Apabila kamu bertemu den&an $ran&-$ran& ka4ir
maka pancun&lah batan& leher mereka. Sehin&&a
apabila kamu telah men&alahkan mereka maka
tawanlah mereka dan sesudah itu kamu b$leh
Twi t t er : @i sl amexpose 55
membebaskan mereka atau menerima tebusan
sampai peran& berhenti. #emikianlah apabila
Allah men&hendaki niscaya Allah akan
membinasakan mereka tetapi Allah hendak
men&u'i sebaha&ian kamu den&an sebaha&ian
yan& lain. #an $ran&-$ran& yan& &u&ur pada 'alan
Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan amal
mereka. (Surat 1*,1"
Dadi lihatlah, betapa dari ayat ini dapat disimpulkan hal-hal
berikut%
- Allah dapat membunuh ka1ir tanpa bantuan Muslim
tetapi 8ia justru ingin Muslim melakukannya sendiri
demi menguji kesetiaan iman mereka.
- 0anpa sadar Muhammad menggambarkan se7ara
implisit bah#a Allahnya adalah pemimpin agung
perampok, yang ingin menguji kesetiaan orang-
orangnya dengan menyuruh mereka membunuh dan
memeras para sanderanya.
- 8alam Islam, iman Muslim yang paling 1inal, diuji dari
niat dan kesiapan mereka untuk membunuh hingga
terbunuh demi AllahQ

Maka kata$ya%
#an siapkanlah untuk men&hadapi mereka
kekuatan apa sa'a yan& kamu san&&upi dan dari
kuda-kuda yan& ditambat untuk berperan& (yan&
den&an persiapan itu" kamu men&&entarkan
musuh Allah musuhmu dan $ran&-$ran& selain
mereka yan& kamu tidak men&etahuinya? sedan&
Allah men&etahuinya. Apa sa'a yan& kamu
na4kahkan pada 'alan Allah niscaya akan dibalas
den&an cukup kepadamu dan kamu tidak akan
dianiaya (diru&ikan". (8s -,20"
Twi t t er : @i sl amexpose 56
)anyak ayat-ayat serupa seperti di atasK dan semuanya
menjelaskan mengapa demikian banyak badanHorganisasi
Islam mengumpulkan /akat untuk membiayai terorisme dan
perang.
8alam sebuah laporan yang diumumkan oleh engadilan
emerintah di Pirginia tanggal 1"-A-,--3, menyatakan bah#a
badan /akat Muslim menyumbang S 3,C juta kepada )MI, In7.
yang adalah perusahaan in4estasi Islam s#asta di $e#
Dersey yang menyalurkan uang kepada kelompok-kelompok
teroris. 2ang itu berasal dari sumbangan S 1- juta dari
berbagai donatur tanpa nama di Deddah Arab !audi.
(http%HHpe#1orum.orgHne#sHdisplay.php<$e#sI8T,+E3..
Duga pada tanggal ,C-C-,--* 8epartemen engadilan
Amerika !erikat mengungkapkan pengumpulan /akat Muslim
terbesar dalam negeri Amerika dan tujuh tokoh-tokoh utama
dituduh menyalurkan uang S 1,,* juta selama enam tahun
kepada gerakan perla#anan Islam @amas, kelompok
alestina yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh
pemerintah Amerika.
(http%HH###.#ashingtonpost.7omH#p-
dymHarti7lesHA1A,+C-,--*Dul,C.html..
!engaja atau tidak, 1ungsi /akat bagi Muslim banyak
&tersele#eng' untuk membiayai jihad, menyebarkan Islam
keras, mendirikan pondok-pondok pesantren khusus, tempat-
tempat pelatihan terorisme, membeli senjata-senjata, merakit
bom dan lain sebagainya. !ebagian ke7il saja /akat diberikan
untuk orang-orang miskin, itupun sering terkait untuk politik.
)ila ada ben7ana alam seperti banjir, tsunami, gempa bumi,
negara-negara Islam tidak begitu tertarik untuk menyumbang
besar-besaran, hanya ke7il sekali kontribusinya, dan sering
terlambat dibandingkan negara-negara &ka1ir' yang
dimusuhinya.
Twi t t er : @i sl amexpose 57
PEPERA+1A+ &A+ PERAMP*KA+
8i Medinah, Muhammad berhasil melipat-gandakan jumlah
pengikutnya.
2ntuk menghidupi pengikut-pengikut a#al Islam ini, pekerjaan
pertama-tama Muhammad sebagai pemimpinnya harus
menemukan sumber-sumber keuangan. 0idak ada 7ara lain
selain melakukan penyerangan dan membunuh kaum
pedagang untuk dijarah hartanya.
!erangan pertama dikenal sebagai serangan
Al-I#a dimana
dia menyerang sebuah ka1ilah unta yang dimiliki beberapa
orang dari kaum >uraish (%he :i4e $4 the (essen&er $leh
!mam (uhammad bin Abd Al-<ahab hal -...
!erangan kedua dikenal sebagai )a#at, dimana dia
menyerang sebuah ka1ilah dari Mekah yang dipimpin 2mia
bin 9hala1 yang berhasil dirampoknya.
8alam serangan ketiga, dikenal dengan Al-Ashira, sebuah
ka1ilah yang menuju 8amaskus diserang oleh Muhammad
dan komplotannya. erampokan ini berhasil dan lima orang
dibunuh dalam perampokan ini.
Perang +akhla pada 567 M
Muhammad mulai menguji kekuatannya dalam perang.
=rang-orang Arab adalah orang gurun pasir yang sederhana,
tetapi mereka punya harga diri dan bangga akan sikap ksatria
mereka. 8alam setahun ada beberapa bulan dimana mereka
tidak boleh berperang, bulan-bulan ini dikenal sebagai bulan
suci, dimana orang melakukan perjalanan dengan aman dan
/iarah. )ertempur dan membunuh di bulan su7i adalah
pelanggaran terhadap hal yang dianggap keramat.
Twi t t er : @i sl amexpose 58

Muhammad mengirim A orang ke arah $akhla tanpa memberi
tahu akan misinya. 8ia memberi surat yang disegel kepada
pemimpin ekspedisi dan baru boleh dibuka setelah tiba
ditempat tujuan. 9etika mereka membuka surat itu, barulah
mereka tahu bah#a Muhammad memerintahkan mereka
untuk merampok sebuah ka1ilah di bulan su7i. 8ua orang dari
mereka menghilangkan untanya dan pura-pura men7arinya
agar tidak ambil bagian dalam perampokan itu. 3nam orang
lainnya berdiskusi akhirnya memutuskan bah#a perintah
sang $abi harus dipatuhi meskipun bertentangan dengan
nurani, etika dan moral.
$akhla adalah sebuah tempat yang dikenal akan pohon-
pohon palemnya. ada saat itu ada sebuah ka1ilah yang
memba#a mentega, kismis, arak dan barang-barang lain dari
0ai1 ke Mekah. 2ntuk menyiapkan sergapan, mereka
men7ukur gundul rambut mereka dan pura-pura bersikap
sebagai orang-orang yang akan melakukan /iarah. =rang-
orang penjaga kara4an terke7oh dan menurunkan tingkat
penjagaan, karena melihat yang datang adalah para pe/iarah.
$amun tiba-tiba mereka menyergapnya, membunuh satu
orang dan mena#an dua orang sebagai sandera, sementara
orang ke empat lolos.
embunuhan ini menimbulkan kegemparan di seluruh suku
>uraish yang sadar bah#a la#an mereka, orang Muslim,
demi kekuasaan tidak akan menghormati bulan su7i dan
hukum apapun #alaupun hal itu bertentangan dengan
moralitas, kode etik, kesopanan, hati nurani. (Ali #ashti +5
years p.-2.
Menghadapi kritikan masyarakat Mekah, Muhammad segera
mengeluarkan ayat untuk membenarkan perbuatannya%
(ereka bertanya kepadamu tentan& berperan&
pada bulan /aram. Katakanlah, 3erperan& dalam
Twi t t er : @i sl amexpose 59
bulan /aram itu adalah d$sa besar? tetapi
men&halan&i dari 'alan Allah ka4ir kepada Allah @
lebih besar d$sanya di sisi Allah.
(Surat Al-3a)ara +,+;*"
adahal tidak ada satu pun pembenaran yang dapat dikaitkan
dengan &perang di jalan Allah' ataupun perang membela
AllahQ !ungguh mulut Allah di surga telah didiktekan dari
dunia.
Perang )adr 568 M
!etelah para pengikutnya merasakan nikmatnya merampok
harta dan membunuh, kini Muhammad (+* tahun. sendiri
memimpin perang kedua. 8ia dan pengikutnya lagi-lagi
memenangkan pertempuran di )adr. !ukses besar ini
mendorong lebih banyak lagi dari para pengikutnya dan
orang-orang lain yang berminat untuk bergabung dalam
pertempuran, membunuh dan merampok.
)eberapa ta#anan yang tertangkap dipan7ung karena
mereka telah menghina Muhammad beberapa tahun
sebelumnya ketika dia masih di Mekah. !isanya dita#an
untuk dimintai tebusan pada keluarganya. 8iantara mereka
terdapat Abul Aas, suami Bainab anak perempuan
Muhammad sendiri. Bainab mengirim kalung emas yang
didapatkan dari ibunya 9hadijah saat menikah, untuk
menebus suaminya. Muhammad mengenali kalung tersebut
karena pernah dipakai isterinya 9hadijah. Iapun terpaksa
setuju untuk melepaskan Abul Aas tanpa tebusan yang
diminta asal Bainab meninggalkan suaminya.
ara ulama Muslim menganggap perang )adr sebagai
serangan militer dengan pengertian sebuah perang yang kita
Twi t t er : @i sl amexpose 60pahami sekarang. !ebuah ka1ilah yang memba#a barang-
barang dagangan tengah dalam perjalanan kembali dari
8amaskus menuju Mekah, dipimpin oleh Abu !u1yan orang
kaya dari Mekah. Mendengar ini Muhammad dengan orang-
orangnya meran7ang untuk menyerang dan merampok
barang-barang dagangan yang diba#a ka1ilah itu. $amun
ren7ana jahat ini sempat ter7ium oleh Abu !u1yan yang
segera mengirimkan utusan ke Mekah, memohon bantuan
orang-orang Mekah untuk menggagalkan usaha perampokan
itu.
!ementara itu Muhammad mengerahkan Al-Ansar sekutunya
diba#ah pimpinan !a?d Ibn Mua?dh Al-Migdad bin Al-As#ad,
yang berjanji kepada Muhammad%
&9ami Al-Ansar dari Medinah bergabung dengan
Muhammad akan mendapatkan hasil penjarahan
perang dengan pembagian yang sama dengan
Muhajirin-orang-orang Mekah yang hijrah dengan
Muhammad ke Medinah, dan Muhammad akan
mendapatkan satu perlima bagian. =leh karena itu
pimpinlah kami dan kami tidak akan berkata seperti
orang-orangnya Musa yang berkata% &ergilah,
kamu bersama 0uhanmu dan berperanglah
sementara kami hanya duduk menanti di sini saja.'
(pernyataan terakhir Al-Migdad ini kemudian menjadi 7ikal
bakal ayat Al->ur?an surat Al-Maidah +%,*..
Muhammad puas dengan kesepakatan ini dan berkata%
&)erbarislah dan bersuka 7italah, karena Allah
telah menjanjikan aku, satu dari dua denominasi
dan aku melihat orang-orang terbunuh.'
!eperti biasanya &DI)RIJ' turun kepada Muhammad dengan
ayat yang diturunkan%
Kelak akan Aku 'atuhkan rasa ketakutan ke dalam
hati $ran&-$ran& ka4ir maka pen&&allah kepala
Twi t t er : @i sl amexpose 61


mereka dan pancun&lah tiap-tiap u'un& 'ari
mereka. (!urat Al-An1at A%1,.

8an sebuah ayat diturunkan lagi%
Apakah tidak cukup ba&i kamu Allah
membantu kamu den&an ti&a ribu malaikat
yan& diturunkanK (Surat Ali !mran 5,;+1"
8alam perang ini pengikut-pengikut Muhammad menjadikan
saudara-saudara mereka sendiri yang ka1ir sebagai musuh.
Amer bin Al-@adrami, anak dari 2mar Al-@adrami saling
berhadapan dalam pertempuran dan berteriak% &5ahai 2mar,
#ahai saudarakuQ' 0etapi Muhammad memerintahkan dia
dibunuh.
erang ini berakibat kematian lebih dari empat ratus orang
dari Mekah, termasuk Abu Al-@akam yang berarti orang bijak,
yaitu paman Muhammad. 0etapi oleh orang-orang Muslim
nama itu diubah menjadi Abu Al-Dahl yang berarti orang
bodoh. Abu Al-@akam menolak untuk membunuh Muhammad
ketika dia mendapatkan kesempatan tersebut pada saat
perang dengan berkata% &)agaimana saya bisa membunuh
keponakanku, anak dari saudaraku Abdullah.' 9arena Abu
Al-@akam ini tidak mau membunuh Muhammad maka orang-
orang Muslim menyebutnya sebagai orang bodoh. 0etapi
pendirian Muhammad dan pengikutnya terhadap pamannya
sama sekali bertolak belakang.
Muhammad bin Abd Al-5ahab berkata dalam bukunya%
&9etika perang mulai berakhir dan musuh pun dikalahkan,
Rasul Allah berkata% &!iapa yang akan men7ari tahu apa yang
terjadi terhadap Abu Dahl<'
Ibn Mas?ud pun pergi dan menemukan dia terluka, tetapi Ibn
Mas?ud dan A#1a bin A1ra tetap memukulnya dan berkata
kepadanya% &!iapa yang dikalahkan sekarang<'
Twi t t er : @i sl amexpose 629etika Abu Dahl tidak menja#ab, Ibn Mas?ud berkata% &Apakah
seseorang yang dibunuh oleh kaumnya sendiri bisa
dikalahkan<' 9emudian Ibn Mas?ud memenggal kepala Abu
Dahl saat dia terluka parah dan tak berdaya, lalu melapor
kepada Muhammad bah#a ia telah membunuhnya.
Muhammad berkata% &ergi dan tunjukkanlah dia kepadaku.'
9etika Muhammad melihat mayat pamannya, dia
meludahinya dan berkata% &Iiraun dari bangsa ini telah
mati.' (%he 3rie4 $4 the :i4e $4 the (essen&er $leh !mam
(uhammad bin Abd Al-<ahab hal.6; edisi diterbitkan di
Arab Saudi..
)anyak orang-orang Mekah yang terta#an dalam serangan
ini termasuk C- ta#anan #anita. )eberapa orang yang
dita#an antara lain 2mayya bin 9hala1 dan anaknya Ali. )ilal
seorang budak yang tinggal di rumah 2mayya melihat
mereka. 5aktu )ilal menjadi pengikut Muhammad, 2mayya
mengutuknya tetapi tidak membunuhnya. 0etapi kini justru
)ilal menuntut dua ta#anan yaitu 2mayya dan anaknya Ali
harus dibunuh dengan pedang #alaupun mereka minta
ampun untuk nya#a merekaQ
Mereka yang dibunuh dalam perang 7ukup banyak tetapi hal
tersebut tidak memuaskan Muhammad. 9etika dia dalam
perjalanan pulang dia memerintahkan Ali untuk membunuh
ta#anan yang dianggap menyainginya di Mekah dengan
kisah-kisah tandingan, yaitu orang-orang yang bernama Al
$adr bin Al @arith. 9etika mendekati gerbang kota, dia juga
membunuh Akaba bin Ali Al-Mu?alit (2Gba ibn Abi Muait..
Ingat bah#a 2Gba inilah yang pernah men7ekik Muhammad
saking marahnya karena ilah-ilah orang >uraish itu dimaki-
maki Muhammad. 0etapi Muhammad segera dilepasnya. 9ini
2Gba tidak dilepas Muhammad. 9etika 2Gba mendengar
perintah eksekusi terhadap dirinya, maka ia memohon belas
Twi t t er : @i sl amexpose 63
kasihan dengan berkata% &8an gadis ke7ilku, siapa yang akan
memeliharanya<' Muhammad menja#ab% &Api nerakaQ' 8an
dia pun dipan7ung jatuh ke tanah.
&9amu iblis dan penga7auQ 9a1ir terhadap Allah dan $abi$ya
dan 9itab$yaQ Aku bersyukur kepada 0uhan yang telah
membantai kamu, dan yang telah menyenangkan mataku.'
seru Muhammad.
(!bn <ara) <hy ! am n$t a (uslim p.65? Sirat (uhammad
by !bn /isyam".
!a?d Ibn Muad?dh mengkritik apa yang dilakukan anak buah
Muhammad yang sedang membunuhi para ta#anan. 0etapi
Muhammad berkata kepadanya% &9amu sepertinya mem-
ben7i apa yang dilakukan oleh anak buahku.'
8ia menja#ab% &Fa, membunuh ta#anan bukan tradisi kita.'
Muhammad menja#ab% &0etapi mereka adalah ka1ir.' Mua?dh
menja#ab% &Mereka mungkin bisa menjadi Muslim jika kita
berbi7ara kepada mereka dengan baik.'
8ia kemudian berkata kepada Muhammad dalam
pernyataannya yang terkenal% Sepertinya memunuh "auh
leih penting agimu dari pada memiarkan orang-orang
itu hidup$%
Abu )akr menyarankan kepada Muhammad agar para
ta#anan dibebaskan sehingga Allah dapat membimbing
mereka beriman kepada Muhammad.
0etapi Muhammad tidak mempedulikan panggilan
kenabiannya untuk membimbing dan menunjuki jalan
malahan sebaliknya minta tebusan kepada keluarga para
ta#anan di Mekah. 0erjadilah ta#ar mena#ar antara rakyat
Mekah dengan kaum Muslim untuk membayar tebusan setiap
ta#anan. Akibatnya kaum >uraishi menjual harta benda
termasuk rumah-rumah mereka dan memberikan uangnya
kepada Muhammad untuk menebus ta#anan-ta#anan
tersebut.
Twi t t er : @i sl amexpose 64
!erangan Muhammad terhadap ka1ilah, pedagang-pedagang
laki-laki dan #anita-#anita tersebut disebut sebagai perang
)adr dan kemenangan Muhammad atas para pedagang
tersebut oleh kaum Muslim dikatakan sebagai &eperangan
militer yang gemilang.'
Muhammad disebut sebagai $abi pengampun tetapi dalam
perang ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasih
dan pengampunan. Malahan setelah itu Muhammad
mendeklarasikan%
=a %uhanku 'an&anlah En&kau biarkan
se$ran&pun diantara $ran&-$ran& ka4ir itu tin&&al di
atas bumi.
(Surat NuhCNabi Nuh *;,+2"
Ini membuka pintu lebar-lebar menghalalkan orang-orang
Muslim untuk membunuh, menindas non-Muslim kaum ka1ir,
Fahudi, 9risten, @indu, )udha dimanapun, kapanpun mereka
mempunyai kesempatan untuk melakukannya, sebagaimana
yang telah mereka lakukan di negara-negara )arat, 0imur
0engah seperti Mesir dan lain-lain negara Islam.
Muhammad mulai mentargetkan kaum 0ahudi
Mula-mula Muhammad men7oba membujuk dan menarik
simpati orang-orang Fahudi yang ada di Medinah melalui
khotbah-khotbahnya agar orang-orang Fahudi mau mengakui
Allah sebagai 0uhan dan Muhammad sebagai rasul, yaitu
dengan 7ara berikut%
- Memberikan penghormatan kepada Abraham dan
tokoh-tokoh nabi-nabi Fahudi yang tertulis dalam
Alkitab.
- Menekuni hari !abat Fahudi.
- Mengadopsi sebagian dari hukum pengharaman
makanan yang berlaku dalam masyarakat Fahudi.
Twi t t er : @i sl amexpose 65


- Membenarkan kitab !u7i Fahudi.
- 9iblat sembahyang menghadap ke Ferusalem.
$amun ternyata para pedagang Fahudi tidak mau menjadi
muridnya Muhammad, melainkan tetap melakukan upa7ara
keagamaan Fahudi. =rang-orang Medinah menganggap
Muhammad bahkan telah menyontek upa7ara kaum Fahudi
dan karena itu mereka tidak bersedia mendukung dirinya.
Maka Muhammad menjadi gusar atas sikap kaum Fahudi. Ini
dibuktikan dengan merubah kiblat sembahyang dari
Ferusalem ke Mekah tanpa alasan yang benar. Ia juga
meniadakan hari !abat Fahudi (hari !abtu. dan sebagai
gantinya men&ad$psi harinya para penyembah berhala yaitu
hari Iumat. 8an sekali lagi Muhammad mengambilH
mengadopsi ritus-ritus pagan yang dianut oleh keluarga dan
moyangnya.
3n7y7lopedia )ritani7a menjelaskan, ketika Muhammad
mengetahui bah#a kelompok Fahudi tidak berkualitas dalam
peperangan, dia pun tergoda untuk mengambil alih harta
mereka le#at penyerangan.
!erangannya terhadap permukiman Fahudi yang makmur di
9haibar itu kelihatannya sudah diran7ang untuk memuaskan
para pendukungnya yang tidak puas hanya dengan
merampok para ka1ilah tetapi juga ingin merampok harta
orang-orang Fahudi sebagai tambahan. (Encycl$pedia
3ritanica ;.,21-.
!ejarah men7atat bagaimana Muhammad melakukan
pembunuhan terhadap orang-orang Fahudi mula-mula se7ara
perorangan, kemudian baru melakukan penyerangan massal
pada permukiman-permukiman Fahudi, karena alasan
keuangan dan keagamaan. !ebagian dari #ilayah
permukiman Fahudi tersebut merupakan pusat-pusat
perdagangan emas dan perakK maka dengan menaklukkan
Twi t t er : @i sl amexpose 66
tempat-tempat sema7am itu, kekayaan besar dapat diperoleh
dalam #aktu singkat.
Perang Uhud 67 Maret 569 M
0idak lama setelah perampokan )adr, orang-orang >uraish
Mekah memutuskan untuk membalas dendam atas serangan
Muhammad dan pengikut-pengikutnya.
Abu !u1yan setiba di Mekah berunding dengan para
pemimpin masyarakat dan mereka memutuskan untuk
memulai perang mela#an Muhammad. !ebuah pasukan
sebanyak 3.--- orang diberangkatkan menuju Medinah.
Mereka berkemah dekat gunung 2hud mempersiapkan diri
untuk menyerang.
9etika Muhammad diberitahukan kedatangan tentara Mekah
dalam jumlah besar, diapun takut untuk berperang mela#an
mereka dan berpikir lebih baik bertahan dan bertempur di
dalam kota. Abdullah bin 2bai setuju dengannya. 0etapi Al-
Ansar rakyat Medinah takut akan nasib kota Medinah, dan
nasib para #anita isteri dan anak-anak mereka, sehingga
mereka menuntut Muhammad untuk berperang di luar kota
mela#an mereka, jangan di dalam kota.
2ntuk membesarkan semangat pengikutnya Muhammad
berkata% &Aku akan meminta Allah dan malaikatnya berperang
bagi kita.' Maka seribu anak buahnya pun pergi berperang
dengan memegang janji Muhammad dan Allah bah#a ribuan
malaikat akan berperang di samping mereka. $amun
Muhammad ternyata kalah dalam pertempuran ini #alaupun
sebelumnya dia meramalkan akan menang. Mulutnya terkena
sabetan pedang, dia kehilangan beberapa gigi dan nyaris
gugur dalam pertempuran itu. amannya @am/ah te#as
dalam perang ini. 9ekalahan ini merupakan pukulan berat
Twi t t er : @i sl amexpose 67


bagi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. )eberapa
pengikutnya yang ketakutan melarikan diri, hanya tinggal +
orang yang kembali.
0idak diketahui apa alasannya bah#a orang-orang Mekah
tidak menghan7urkan Muhammad beserta pasukannya.
$amun agaknya setelah mereka melukai para korban yang
7ukup banyak, demi mengentengkan rasa bersalahHberdosa,
orang-orang Mekah itu kemudian kembali ke kota sambil
membiarkan Muhammad pergi.
Rakyat bertanya% &8imanakah 0uhan Muhammad<
8imanakah duapuluh ribu malaikat yang dijanjikan untuk
berperang bagi mereka<' teriak !a?d )en yang terluka parah
selama perang. ara pendiri Islam mengelilingi Muhammad
dan bertanya% &Abu 9asem (nama yang digunakan sahabat-
sahabatnya untuk memanggilnya., apa yang akan kita
lakukan< !ekarang Al-Ansar tidak memper7ayai kita lagi.'
Maka lagi-lagi Dibril siap membantu Muhammad untuk
menja#ab pertanyaan-pertanyaan itu, dan enampuluh satu
ayat diturunkan dan menjadi bagian dari sebuah surat (!urat
Al Imran 3%1,1-1A1..
Muhammad juga membuat lebih dari empatratus pernyataan
lainnya yang di7atat dalam Ahadits (Ahadits adalah bentuk
plural dari @adits. !ahih )ukhari dan !ahih Muslim. !etelah
perang 2hud, Muhammad dan sahabat-sahabatnya
kehilangan C-; dari semua yang telah mereka bangun
selama bertahun-tahun, dan mereka pun mengadakan
gen7atan senjata selama 1- tahun dengan orang-orang
Mekah. Len7atan senjata tersebut memberikan 7ukup #aktu
untuk mengembalikan harga dirinya yang hilang.
Muhammad memutuskan untuk kembali kepada habitatnya
yaitu perampokan harta ka1ilah-ka1ilah yang berkeliling. ada
tahun ke empat @ijrah (E,E M, empat tahun setelah
Twi t t er : @i sl amexpose 68
Muhammad pindah ke Medinah., dia berhasil menyerang
8abeele dan )er Ma?ouna.
Muhammad erperang langsung
=rang-orang Muslim biasanya bangga bila membi7arakan
peperangan Muhammad.
8alam peperangan Muhammad memilih penyergapan atau
penyerangan mendadak sehingga dia bisa mengalahkan
korban-korbannya yang kaget dan membantainya se#aktu
mereka tidak siap dan tidak bersenjata.
!elama sepuluh tahun sejak hijrah ke Medinah dan merasa
kuat di tengah-tengah pengikutnya, Muhammad melakukan
C* penyerangan (
%aba)at F$l.+ pp ;-+
.. )eberapa dari
penyerangan ini adalah pembunuhan-pembunuhan atas
perorangan saja dan penyerangan lainnya melibatkan ribuan
orang. Muhammad sendiri ter7atat ikut dalam ,C
penyerangan ini, yang disebut &hazwa. enyerangan-
penyerangan yang diperintahkannya tetapi dia sendiri tidak
ikut menyerang disebut sariyyah. )aik &ahzwa maupun
sariyyah berarti serangan mendadak atau penyergapan.
Dikalau Muhammad ikut menyerang, dia selalu berada
dibagian belakang tentaranya, dilindungi pasukan khususnya.
0idak ada keterangan mana pun dalam biogra1i Muhammad
yang menuliskan dia sendiri bertarung di muka mela#an
musuh. 8ia lain dengan Musa yang tampil jantan menghadap
Iiraun, atau 8aud menghadap Loliat, atau Fesus
menghadap tentara Imam )esar, ilatus atau @erodes, siapa
sajaQ 0idak ada nabi yang membokong (menyergap. dari
belakang sebab ada 0uhan di depan mereka.
Twi t t er : @i sl amexpose 69


5aktu Muhammad berumur ,- tahun, dia pernah ikut
berperang di Mekah bersama paman-pamannya. erang itu
dikenal sebagai perang Iijar. 8alam perang ini usaha
Muhammad adalah mengumpulkan panah-panah musuh
se#aktu gen7atan senjata dan menyerahkannya kepada
paman-pamannya.
Sikap berani dan mahir bersen'ata adalah hal
yan& tidak dimiliki (uhammad dalam sepan'an&
karirnya seba&ai nabi.
(<illiam (uir :i4e $4 (uhammad >$l.;; Jhapter +
pa&e 2..
Muhammad tidak pernah mempertaruhkan nya#anya dalam
peperangan yang dia lakukan. 8ia seringnya berdiri di
belakang pasukan dengan memakai dua lapis baju besi, satu
baju melapisi baju lain. )aju besi ganda ini membuatnya
begitu berat hingga gerakannya terbatas dan dia perlu
dibantu untuk berdiri atau berjalan. 8engan begini dia
berteriak-teriak ke arah anak buahnya dengan kerasnya,
memberi semangat anak buahnya agar berani dan jangan
takut mati, menjanjikan mereka pera#an-pera#an berdada
busung dan makanan surga di dunia lainnya. 9adang dia
menggenggam pasir dan melemparkan ke arah musuh sambil
mengutuki mereka.
Muhammad berpikir bah#a dirinya berada di atas hukum, dia
melanggar kode-kode etika dan moral kapan pun dia suka,
dan membuat Allahnya mengeluarkan ayat untuk
mengkon1irmasi apa yang dia lakukan adalah benar. Ia dan
pengikutnya menyerang kota-kota dan desa-desa tanpa
peringatan, memba7oki orang-orang sipil tak bersenjata
se7ara penge7ut, mengambil jarahan perang berupa he#an-
he#an ternak, senjata-senjata dan semua harta benda
korban, termasuk isteri-isteri dan anak-anak mereka.
Twi t t er : @i sl amexpose 70
enyerang Muslim kadangkala minta uang tebusan atau
menyimpanH menjual mereka sebagai budak.
)erikut adalah 7ontoh kejadian penyerangan yang ter7atat
dalam sejarah Islam.
Penyerangan )ani Mustali:
!ang $abi tiba-tiba menyerang bani MustaliG tanpa
peringatan ketika mereka sedang tidak siap dan ternak
mereka sedang minum-minum di tempat pengambilan air.
=rang-orang yang mela#an dibunuh, para #anita dan anak-
anak mereka dita#anK lalu sang $abi mendapatkan Du#ariyah
di hari itu. (Sahih 3ukhari >$l.5. 3$$k 12 Number *;*.
8alam perang ini E-- orang dita#an oleh tentara Muslim,
barang jarahan ,.--- unta dan +.--- kambing.
8ilaporkan berdasarkan otoritas dari !a?b ). Daththama,
ketika ditanya tentang para #anita dan anak-anak non-Muslim
yang dibunuh di malam penyerangan, maka Rasul Allah
berkata%
(ereka adalah salah satu dari mereka.
( Sahih (uslim b$$k 0;6 Number 15+; 15++ and 15+5..
8unia kaget #aktu teroris-teroris Muslim menirukan $abinya
membunuh anak-anak ()eslan., tetapi apologis Muslim
dengan 7epat membantah bah#a pembunuhan anak-anak
dilarang Islam.
2ntuk mengesahkan serangan-serangan biadab terhadap
orang-orang sipil, sejara#an Muslim sering menuduh pihak
korban beren7ana mela#an Islam. Akan tetapi tidak ada bukti
dan alasan untuk memper7ayai bah#a suku Arab men7oba
menyerang Muslim se7ara 1isik, yang pada #aktu itu
Twi t t er : @i sl amexpose 71
merupakan gerombolan kuat yang ditakuti. !iapakah Muslim
yang telah diserang, dita#an dan dibunuh mereka<
!ebaliknya banyak suku yang berdamai dan menanda
tangani perjanjian damai dengan Muhammad agar mereka
tidak diserang. 0ernyata perjanjian ini nantinya dilanggar
sendiri oleh Muhammad tetapi dibalikkan seolah pagan Arab-
lah yang melanggarnya, 7ontohnya piagam Madina.
Darahan tidak hanya memperkaya gerombolan rampoknya
tetapi juga termasuk budak-budak seks. Aisha isteri
Muhammad yang paling disayang dan paling muda
menemani Muhammad dalam penyerangan ini, melaporkan
bah#a%
Muhammad dan orang-orangnya membunuh suami
Du#ariyah bint al-@arith dalam penyerangan tiba-tiba tanpa
sebab. 8ia adalah #anita yang sangat 7antik dan
mempesona setiap pria yang melihatnya. Du#ariyah adalah
anak suku )ani MustaliG dan seorang putri bangsa#an yang
telah menikah dengan sepupunya.
9etika membagi-bagi ta#anan )ani MustaliG, Du#ariyah jatuh
ke tangan 0habit ibn >yas, lalu dijadikan budak kemudian
dimiliki oleh salah seorang pengikut Muhammad. Du#ariyah
datang meminta tolong kepada nabi, tetapi begitu nabi !u7i
melihat ke7antikan dirinya, iapun mena#arkan &kemerdekaan'
baginya dengan syarat ka#in dengan sang $abi.
(http%HHEE.3*.CE.AAHalsala1iyatHju#ariyah.htm..
Apologis Muslim bersikeras bah#a kebanyakan isteri-isteri
Muhammad adalah kaum janda. =rang a#am menyangka
Muhammad menga#ini mereka karena ingin menolong. Fang
tidak disampaikan para Muslim adalah para #anita yang
janda ini ternyata muda dan 7antik-jelita dan kebanyakan para
suami mereka dibunuh Muhammad. Du#ariyah yang 7antik
mempesona itu berusia ,- tahun dan Muhammad +A tahun.
Twi t t er : @i sl amexpose 72Kisah Aisha dan Sa;4an$
Iakta pernikahan yang satu ini sungguh memprihatinkan
manusia apalagi bila dihubungkan dengan perjodohan demi
Allah. Muhammad menikahi Aisha, #aktu Muhammad
berumur +1 tahun dan Aisha berumur E tahun. Mereka
serumah ketika Aisha berusia " tahun dan Muhammad +3
tahun. !etelah menikah selama " tahun, Muhammad
meninggal dalam usia E, tahun (/S3 ;.6-. dan Aisha
berumur 1C tahun. !ebenarnya Muhammad telah menga#ini
anak jauh di ba#ah umur, sebab menurut tradisi, batas umur
de#asa adalah 1+ tahun (/S3 ;+1;.. ada usia yang begitu
muda Aisha tidak sepenuhnya sadar apa yang terjadi pada
dirinya se7ara seksual. $amun ketika Aisha bertambah umur,
perasaannya juga bertambah de#asa terhadap laki-laki.
ada #aktu Muhammad menyerang bani MustaliG dia
memba#a Aisha untuk menemaninya. 9etika anak buahnya
sedang menyerang dan merampok, Muhammad tidak di 1ront
depan peperangan, tetapi sedang berada dalam tendanya
bersama Aisha.
Anak buah Muhammad mempertontonkan #anita-#anita
tahanan, diantara mereka adalah Du#ariyyah bin Al-@arith
yang sangat 7antik, yang jatuh ke tangan 0habit ibn >yas.
Muhammad terpesona oleh ke7antikannya dan ingin
memilikinya. Maka Muhammad mena#ar dia dengan banyak
uang untuk membeli #anita itu bagi dirinya. 8an transaksi
yang sukses ini terjadi pada saat Aisha sedang bersamanya
di dalam tendanya selama penyerangan tersebut terjadi. Apa
reaksi Aisha<
Aisha meninggalkan untanya ketika kelompok tersebut
mendekati kota dan dia masuk ke dalam salah satu rumah
yang kosong. !etelah tujuh jam, dia baru kembali berdua
dengan !a1#an bin Al-Mu?attal (dikenal juga dengan sebutan
Twi t t er : @i sl amexpose 73!a1#an bin Mu?attal As-!ulami Adh-8hak#ani.. Maka gosip
pun menyebar mengenai Aisha dan !a1#an. Muhammad
sangat yakin bah#a Aisha telah mengkhianatinya lalu dia
minta nasehat dari Ali. Ali menasehati Muhammad agar Aisha
di7eraikan atau dibunuh, dan Muhammad memutuskan untuk
men7eraikannya. $amun satu bulan berlalu, Muhammad tidak
mengambil tindakan apa pun terhadap Aisha meskipun
orang-orang masih ramai membi7arakan a11air Aisha dengan
!a1#an.
Muhammad memang pergi menemuinya untuk
men7eraikannya. $amun ketika dia memasuki rumah Abu
)akar dan saat dia melihat Aisha, dia berubah pikiran dan dia
berkata kepadanya% &5ahai Aisha, Allah telah
mendukungmu.' 8an seperti biasanya, Dibril sudah siap dan
Allah menurunkan sebuah ayat untuk membereskan hal
tersebut berupa sebuah ayat yang menyaksikan pembelaan
untuk Aisha.
(Kisah ini dari sudut pandan& Aisha diriwayatkan dalam
/adits Shahih 3ukhari F$l.5 3$$k 1- N -0.? F$l.. 3$$k .6 N
12+-121 dan F$l.2 3$$k 20 N +*1-+*-..
0ak lama kemudian Ali melihat lagi kejadian tidak senonoh
dari Aisha, lalu dia mengadukannya kepada Muhammad. 9ali
ini Muhammad memutuskan bah#a Aisha harus dibunuh. 8ia
pergi bersama Ali dengan memba#a pedang untuk
membunuhnya. Muhammad memasuki rumah Aisha dan Ali
menunggu di luar. 0etapi Muhammad baru keluar satu jam
kemudian dengan berkeringat dan keletihan. 0ak ada yang
tahu persis apa yang sudah terjadi.
Ali bertanya kepadanya% &Apakah kamu membunuhnya, #ahai
sepupu<' Muhammad menja#ab% &0idak Ali. !ebuah ayat
turun dari Allah untuk membenarkannya lagi.'
0etapi kali ini ayat tersebut ternyata menuduh Ali berbohong
dan mengatakan bah#a gosip tersebut berasal dari
Twi t t er : @i sl amexpose 74
&kelompok diantara kamu'. (:ihat Surat Al-Nur +1,;-+2..
!ejak hari itu Ali bersikap menentang Aisha dan Aisha
memusuhi Ali.
0entang Ali, ia terkenal sebagai pen7eramah kabar baik
tentang surga, dan Muhammad pernah mengatakan% &8ia
adalah sepupuku dan saudara yang mena#anku. 8ia adalah
kebenaran, dia itu adalah Ali bin Abu 0alib.'
0etapi kini Allahnya Muhammad malah berbalik dan
menuduhnya berbohong dalam kisah Aisha. 8apatkah
kesemra#utan begini disebut sebagai #ahyu Allah<
Surat Penggantian< Penghapusan Pe4arisan
erseteruan antara keluarga Muhammad dan Ali
menyebabkan dihapusnya !urat e#arisan yang
menurunkan kekali1ahan kepada Ali oleh Muhammad.
endukung Ali, kaum !yiah, tetap mempertahankan
keberadaan !urat e#arisan dan memba7akannya dari
dalam Al >ur?an hingga hari ini.
9etika 9ali1ah 2thman mengumpulkan Al >ur?an, dia menolak
untuk memasukkan surat tersebut dan menuntut untuk
menghapusnya. 0etapi surat itu masuk dalam salinan musha1
>ur?an dari Ibn Mas?ud, dan terdapat di dalam &tambahan' Al
>ur?an yang diba7a oleh rakyat Iran dan semua orang !yiah
pada umumnya. Mereka berjumlah sekitar *-; dari semua
orang Muslim. )egitu pula digugat bah#a Al >uran sekarang
menghilangkan !urat al-5ilayah dan !urat an-$urain (yang
bisa diba7a dalam M.A. As !ai1, Al->uran !yi?ah, hal.EC-C-..
8isamping itu terdapat lagi perbedaan tekstual yang meliputi
,1" ayat yang saling berlainan diantara Al >uran yang diba7a
Muslim !unni dengan !yiah.
Twi t t er : @i sl amexpose 75
erbedaan ini dan banyak lainnya men7etuskan sebuah
pertikaian penting yang dimulai setelah serangan Muraisa
dalam tahun kelima @ijrah sampai sekarang dan tidak ada
kerukunan antara !yiah dan !unni. !urat e#arisan tersebut,
yang dike7ualikan dari semua Al >ur?an !unni terdapat dalam
semua Al >ur?an 4ersi !yiah, terdiri dari lima ayat%
&8emi Allah yang Maha engampun lagi Maha enyayang.
1. 5ahai orang berimanQ )erimanlah pada nabi dan
elindung. ,. Fang berasal dari yang lain. 3. 8an aku yang
mendengar dan mengetahui. *. Fang beriman dan berbudi
baik akan mendapat surga. +. 0erpujilah 0uhanmu dan Ali
adalah salah satu saksi.'
Serangan terhadap kaum 0ahudi Mustala$
ada tahun yang sama terjadi serangan Muraisha terhadap
kaum Fahudi Mustala yang mengalami siksaan dan
pembunuhan di ba#ah Muhammad. )anyak orang Fahudi
yang melarikan diri ke Mekah meminta pertolongan dari
orang-orang >uraishi, lalu mengadakan perjanjian damai dan
kerja sama. Mereka menemui Abu !u1yan yang menjadi
pemimpin dari kaum >uraishi dan semua orang yang terluka
oleh serangan-serangan Muhammad. erjanjian damai dan
kerjasama antara kaum Fahudi dan kaum >uraishi
diselesaikan dan ditanda-tangani oleh !alam bin @aGiG untuk
kaum Fahudi dan Abu !u1yan untuk Mekah.
)eberapa sejara#an Muslim men7atat bah#a kaum Fahudi
mengkhianati janji mereka kepada Muhammad. 9a#an-
ka#an Muslim kita ingin memutar balikkan kebenaran namun
sesungguhnya Muhammadlah yang mengkhianati kaum
Fahudi dengan merampok ka1ilah dan kota mereka serta
membunuhi mereka.
Twi t t er : @i sl amexpose 76Pemunuhan Au A;ak =6> tahun$
!alah satu korban tindakan pembunuhan Muhammad adalah
seorang pria tua bernama Abu A1ak yang berusia 1,- tahun.
8ia menulis puisi yang isinya menangisi orang-orang yang
jadi pengikut Muhammad. 8ia menulis bah#a Muhammad
adalah orang gila yang dengan sesukanya menetapkan
larangan dan ijin kepada orang-orang, yang mengakibatkan
mereka kehilangan akal sehat dan jadi ben7i satu sama lain.
Ibn !a?d melaporkan kisahnya sebagai berikut%
&Jalu terjadi &sarriyah' (serangan. oleh !alim Ibn 2mayr al-
Amri terhadap Abu A1ak, orang Fahudi di bulan !ha##al,
a#al bulan keduapuluh sejak Rasul Allah hijrah dari kota
Mekah ke Medinah pada tahun E,, A8. Abu A1ak berasal
dari masyarakat )anu Amr Ibn A#1, dan dia adalah seorang
tua berusia 1,- tahun. 8ia adalah seorang Fahudi dan sering
membujuk orang mela#an Rasul Allah, dan menulis puisi
tentang Muhammad.
!alim Ibn 2mayr, salah seorang yang paling menentangnya,
pernah ikut dalam perang )adr, katanya &Aku bersumpah
akan membunuh Abu A1ak atau lebih baik mati di
hadapannya'. 8ia menunggu kesempatan sampai tiba suatu
malam yang panas dan Abu A1ak tidur di tempat terbuka.
!alim Ibn 2mayr mengetahui hal itu. 9emudian ia meletakkan
pedangnya di atas hati Abu A1ak dan menekannya sampai
menembus tempat tidurnya. Musuh Allah itu menjerit dan
orang-orang pengikutnya 7epat-7epat meba#anya ke dalam
rumahnya dan menguburnya.'
(%he Kitab al %aba)at al Kabir F$l.+ p 5..
!atu-satunya dosa orang tua ini adalah menulis puisi yang
mengeritik Muhammad.
Twi t t er : @i sl amexpose 77
Pemunuhan Asma int Mar4an$
9etika Asma bint Mar#an seorang ibu Fahudi dari )ani
9hatma yang punya lima anak laki-laki yang masih ke7il
mendengar hal ini, dia merasa sangat marah, lalu menulis
puisi mengutuk orang-orang Medinah yang mengijinkan
Muhammad meme7ah belah mereka dan membiarkan dia
membunuh orang tua tak berdaya.
!ekali lagi Muhammad datang kepada orang-orangnya dan
mengeluh% &!iapa yang mau mengenyahkan anak perempuan
Mar#an dari hadapanku<'. 2mayr bin Adiy al-9hatmi orang
buta yang saat itu ada di situ mendengarnya. 8ia masih
sesuku dengan Asma, bersumpah akan membunuh
perempuan itu. 8i malam gelap gulita dia merangkak ke
dalam rumah dimana Asma tidur bersama anak-anaknya.
8engan diam-diam dia memisahkan anaknya yang menyusu
dan menan7apkan pedangnya ke dada perempuan itu sampai
menembus punggungnya dan menjepitnya ke dipan.
agi berikutnya ketika sembahyang di mesjid, 2mayr
memberi tahu Muhammad yang telah mengetahui kejadian
itu. Muhammad berpaling kepada orang-orang yang berdiri
dan berkata% &Jihatlah seorang laki-laki yang telah menolong
Allah dan nabi$ya. Dangan sebut dia buta tetapi panggillah
dia si 2mayr? )asir? yang melihat'. (I (urd$ch Arabia and
!ts 7r$phet (adras !ndia ;6++ p.+0 4r$m Luillaume9s
translati$n $4 Sirat Rasul Allah."
!etelah dipuji Muhammad karena membunuh Asma bint
Mar#an, sang pembunuh yaitu 2mayr, pergi menemui anak-
anak Asma bint Mar#an dan berkata% &Aku telah membunuh
Asma bint Mar#an #ahai putra 9hatma. Ja#an aku jika kau
beraniK jangan biarkan aku menunggu'.
Twi t t er : @i sl amexpose 78

!etelah pembunuhan-pembunuhan ini, para Muslim Medinah
menjadi semakin sombong karena mereka telah membuat
orang-orang non-Muslim menjadi ketakutan. Muhammad
ingin menyampaikan pesan bah#a bagi semua orang yang
berani mengeritiknya, hal ini berarti kematian.
Ini adalah pondasi terorisme dan sekaligus modus operandi
yang persis sama yang dipakai para Muslim sampai saat ini
dimana an7aman, teror dan pembunuhan-pembunuhan perlu
dilaksanakan. Mereka mengikuti model dan 7ontoh yang
dilakukan nabi mereka, yang mereka anggap sebagai ahli
&strategi terbesar'. Mereka men7iptakan ketakutan agar
mereka bisa mendirikan supremasi mereka melalui teror.
Muhammad sendiri mengakui% Aku telah dimenan&kan
karena ter$r (3ukhari 1..+.++0..
)agi teroris-teroris Muslim strategi pembunuhan, memang
sangat mujarab karena dampaknya &menimbulkan rasa takut
di hati ka1ir' ini adalah 7ara pasti untuk menang.
Akan kami masukkan ke dalam hati $ran&-
$ran& ka4ir rasa takut disebabkan mereka
mempersekutukan Allah den&an sesuatu yan&
Allah sendiri tidak menurunkan keteran&an
tentan& itu. %empat kembali mereka ialah
neraka? dan itulah seburuk-buruk tempat tin&&al
$ran&-$ran& yan& lalim (8s 5,;.;.

6ara ini sangat berhasil di !panyol ketika para teroris Muslim
membunuh dua ratus orang, dengan meledakkan kereta api
ba#ah tanah pada tanggal 11 Maret ,--*. !ebagai
akibatnya, dalam pemilu masyarakat !panyol memberikan
suara untuk memilih seorang pemimpin sosialis yang dengan
segera menerapkan banyak kebijakan yang sangat
menguntungkan para Muslim.
Twi t t er : @i sl amexpose 79
9arena keberhasilan yang ditunjukkan Muhammad dan ajaran
ideologinya, para teroris Muslim yakin bah#a strategi teror
yang tepat akan berhasil dimana pun dan kapan pun. Mereka
tidak akan berhenti sampai seluruh dunia ditaklukkan atau
mereka ternyata salah karena dunia insa1 dan menyatukan
kekuatan bersama yang lebih besar untuk mela#an mereka.
8unia Islam adalah dunia yang sakit dan penyebab sakitnya
adalah Islam itu sendiri. @ampir setiap kejahatan yang
dilakukan Muslim, dihalalkan berdasarkan perkataan dan
perbuatan Muhammad.
=rang-orang 6ina 0angerang banyak yang pindah agama,
memeluk Islam karena ketakutan setelah peristi#a
pembakaran, perkosaan pada bulan Mei 1""A.
Kisah 'atima int Rai.a$
Iatima bint Rabi?a menolak untuk mengakui Muhammad
sebagai nabi. !uatu kali dia mengutuknya dan Muhammad,
nabi pengampun tidak pernah melupakannya. 9etika
Muhammad mengin4asi bani Ia/ara dia membunuh sebagian
besar rakyatnya dan mengambil Iatima bint Rabi?a sebagai
ta#anan bersama anak perempuannya.
Al-Athir dalam bukunya 0he er1e7t @istory o1 Al-Athir, 4ol.II,
hal.1*, menulis%
&Muhammad memerintahkan Iatima disiksa dengan
memerintahkan satu budak yang 7a7at 1isik untuk
memperkosa anak perempuannya di depan dirinya. !etelah
budak tersebut selesai melakukan perbuatannya yang najis,
Muhammad memanggil Bayd bin @aritha dan
memerintahkannya membunuh Iatima. )anyak orang
memintakan pengampunan bagi Iatima, seorang #anita tua
berusia tujuhpuluhan tahun, tetapi Muhammad tidak
menghiraukannya.'
Twi t t er : @i sl amexpose 80
Al 0abari menulis%
&Muhammad memerintahkan Bayd bin @aritha untuk
membunuh Iatima, yang dikenal sebagai 2mm >ir1a. 8ia
membunuhnya dengan sadis yaitu dengan 7ara mengikat
kedua kakinya dengan dua tali yang diikat pada dua unta. 8ia
memaksa unta tersebut berlari ke arah yang berla#anan
sehingga ia robek menjadi dua bagian.' (%he /ist$ry $4
Nati$ns and Kin&s $leh Al-%abari F$l.!! hal.;+*.

Pemunuhan dan penyiksaan ? orang$
Ada pula hadits shahih yang dikisahkan oleh Anas (sahabat
Muhammad. tentang sekelompok Arab terdiri dari delapan
orang yang datang menghadap Muhammad dan mengeluh
akan 7ua7a Medinah. Muhammad menganjurkan mereka
minum ken7ing unta sebagai obat dan mengirim mereka
menemui penggembala unta di luar kota. 0etapi orang-orang
ini malahan membunuh penggembala dan men7uri unta-
untanya. 9etika Muhammad mengetahui akan hal ini, dia
menyuruh orang-orangnya mengejar mereka. Jalu
memerintahkan agar tangan-tangan dan kaki-kaki mereka
dipotong, meminta paku-paku yang dipanaskan dan lalu
ditusukkan ke dalam mata-mata mereka dan mereka
ditelantarkan di daerah berbatuan agar mati perlahan-lahan.
Anas berkata bah#a mereka minta air, tetapi tidak ada yang
memberi sampai akhirnya mereka mati. (3ukhari >$l. 1 3$$k
.+ N$. +2;..
0ampak bah#a untuk orang-orang Arab yang membunuh dan
men7uri, oleh Muhammad dihukum berat dengan penyiksaan
hebat sampai mati. !ayangnya Muhammad membiarkan
dirinya sendiri untuk juga mendapatkan unta-unta, harta dan
budak-budak, juga dengan jalan menyerang, membunuh dan
menjarah orang lain.
Twi t t er : @i sl amexpose 81
!tandar moral ganda (double standard. yang berbeda ini
sudah merupakan si1at Muhammad, dan seterusnya
diturunkan kepada dunia Islam sejak a#al. 9onsep hukum
emas (golden rule. yaitu memperlakukan orang lain seperti
diri sendiri diperlakukan, tidak sungguh-sungguh ada dalam
pikiran Muslim. Mereka ingin menikmati semua perlakuan
khususHistime#a di negara-negara non-Muslim, tetapi
menolakHmenyangkali hak-hak a/asi non-Muslim di negara-
negara yang mayoritas Muslim. Mereka beranggapan bah#a
standar ganda itu memang #ajar karena Allah yang
memberikannya.
Pemantaian massal terhadap orang-orang 0ahudi$
0erdapat tiga suku Fahudi yang hidup di Fathrib dan
sekitarnya. Fathrib adalah nama lama. !etelah Muhammad
menguasai Fathrib, namanya diganti menjadi Medinah, yang
artinya kotanya nabi Muhammad. 9etiga suku Fahudi itu
adalah% )anu >ainuGa, )anu $adir dan )anu >urai/a.
!eperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mereka
merupakan penduduk asli Fathrib.
A#alnya Muhammad berusaha menarik simpati mereka
dengan banyak 7ara, seperti arah kiblat #aktu sembahyang
menghadap ke Ferusalem, bagian-bagian a#al Al >ur?an
penuh dengan kisah-kisah Musa dan Alkitab, mengadopsi
hari !abath Fahudi, makanan-makanan haram, mengutuk
agama pagan dan lain-lain dengan tujuan agar orang-orang
Fahudi itu mau menunjukkan pengertian terhadap agama
baru serta memeluk Islam. (I$urnal $4 the R$yal Asiatic
S$ciety $4 Lreat 3ritain and !reland ;6*2 pp ;00-;0* 3y
<.N.Ara4at..
Twi t t er : @i sl amexpose 82Akan tetapi betapa ke7e#anya Muhammad ketika masyarakat
Fahudi di Fathrib sama seperti masyarakat >uraish di Mekah
tidak peduli atas panggilannya untuk memeluk agama baru
Muhammad. )ukan hanya menolak agama baru, tetapi
kenabian Muhammad juga menjadi olok-olokan kaum Fahudi
yang lebih tahu akan Alkitab, yaitu ketika Muhammad
men7oba mendongengkan kisah-kisahnya se7ara keliru.
)ukankah Muhammad sendiri menyebut mereka dengan
istilah &Ahli 9itab'< Ini membuat Muhammad hilang muka dan
marah. 8ia tidak mampu berdebat se7ara layak dengan
mereka (!urat ,"%*E., sehingga harus menghindar atau
sesekali tampak menggertak. $amun diam-diam dia menaruh
dendam yang makin besar, dan men7ari 7ara untuk
menghan7urkan mereka.
embunuhan-pembunuhan terhadap Abu A1ak dan Asma
hanyalah a#al dari keben7iannya terhadap kaum Fahudi.
9arena berhasil merampoki ka1ilah-ka1ilah yang le#at,
Muhammad merasa lebih per7aya diri dan mulai mengalihkan
sasaran rampok kepada kekayaan kaum Fahudi di Fathrib
dan men7ari-7ari alasan untuk menyerang, merampas
kekayaannya dan mengenyahkan mereka. 9emarahannya
terhadap kaum Fahudi mulai tampak dalam ayat-ayat >ur?an
yang disusunnya dimana dia mengusik dengan menuduh
kaum Fahudi tidak berterima kasih kepada 0uhannya,
membunuh nabi-nabi mereka, melanggar hukum-hukum
agama mereka dan mengatakan kaum Fahudi melanggar
hukum !abbath, maka 0uhan mengubah mereka jadi kera
dan babi. (Surat +,2. .,20 *,;22.
!ampai hari ini para Muslim tetap beranggapan bah#a kera
dan babi adalah keturunan kaum Fahudi.
Twi t t er : @i sl amexpose 83Penyerangan terhadap anu @ainu:a$
A(er"adi antara perang )adr dan UhudB
Masyarakat Fahudi pertama yang menjadi korban kebuasan
Muhammad adalah banu >ainuGa yang hidup disekitar
Fathrib. Mata pen7aharian mereka adalah berkarya seni,
membuat perhiasan emas, peralatan besi, rumah tangga dan
senjata-senjata. Mereka tidak mahir berperang dan
memper7ayakan masalah keamanan kepada bangsa Arab. Ini
merupakan kesalahan 1atal bagi mereka. 9esempatan
menyerang suku Fahudi ini datang ketika terjadi pertikaian
antara beberapa Fahudi dan Muslim.
!eorang #arga >ainuGa bergurau dengan menan7apkan ke
tanah gaun seorang Muslimah yang sedang jongkok di toko
perhiasan di pasar banu >ainuGa. 9etika Muslimah itu
berdiri, gaunnya sobek. !eorang Muslim le#at dan orang ini
memben7i orang Fahudi karena u7apan-u7apan nabinya.
Muslim ini menyerang orang Fahudi itu dan membunuhnya.
0etapi anggota keluarga korban lalu membunuh Muslim ini
sebagai balasnya.
Ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu Muhammad,
yang bukannya menenangkan keadaan, padahal Muhammad
telah menanda tangani perjanjian perdamaian dengan kaum
Fahudi dan diangkat menjadi ariter (penengah.. 9alau ada
perselisihan antara orang Fahudi dan Muslim maka
Muhammad akan menjadi penengah. 0etapi tindakan untuk
menengahi tidak pernah ada, sebab Muhammad se7ara tidak
adil dan sepihak menuntut mereka menerima Islam, kalau
tidak maka mereka akan diperangi. 9aum Fahudi menolak
dan berlindung di dalam benteng mereka. Muhammad
mengepung mereka, menutup saluran air dan berjanji akan
membunuh mereka semua. 8alam !urat 3%1, dapat diba7a
Muhammad mengeluarkan an7amannya%
Twi t t er : @i sl amexpose 84

Katakanlah kepada $ran&-$ran& ka4ir, Kamu pasti
akan dikalahkan (di dunia ini" dan akan di&irin& ke
dalam neraka 'ahanam. #an itulah tempat yan&
seburuk-buruknya
Ini dilakukan sambil mengingatkan bagaimana dia
mengalahkan kaum pagan >uraish di )adr.
!etelah dua minggu dikepung, suku >ainuGa minta berunding
untuk menyerah, tetapi Muhammad tidak mau. 8ia bukan
arbiter tetapi pendendam yang ingin membunuh mereka
semua.
Inilah kisah yang ditulis Ibn IshaG%
U)anu >ainuGa adalah kaum Fahudi pertama yang diperangi
Muhammad karena terjadinya perselisihan antara orang
Fahudi dengan Muslim?. 9isah ini terjadi di antara perang
)adr dan perang 2hud, dan sang Rasul mengepung mereka
sampai mereka menyerah tanpa syarat.
Abdullah ibn 2bayy bin !alul adalah ketua suku Arab 9ha/raj
yang merupakan sekutu dan rekan-rekan banu >ainuGa.
!uku 9ha/raj sangat menghormati ketuanya. Abdullah ibn
2bayy bin !alul pergi menemui sang Rasul ketika mereka
semua sudah di ba#ah kekuasaan Muhammad dan berkata%
&5ahai Muhammad, bersikaplah baik terhadap ka#an-
ka#anku', tetapi sang Rasul menolaknya. Abdullah
mengulangi perkataannya sekali lagi, namun sang Rasul
tetap menolaknya. Maka dia merenggut kerah jubah sang
RasulK sang Rasul sangat marah sehingga mukanya tampak
hitam. Muhammad berkata% &0erkutuklah kau, lepaskan aku'.
Abdullah menja#ab% &0idak, demi 0uhan aku tidak akan
melepaskanmu sampai kau berlaku baik terhadap ka#an-
ka#anku. 0igaratusan orang yang menerima serta
melindungiku dari seluruh musuh-musuhkuK apakah kau akan
membunuh mereka semua dalam #aktu satu pagi< 8emi
Twi t t er : @i sl amexpose 85
0uhan aku takut keadaan akan berubah'. !ang Rasul
berkata% &9au boleh memilikinya.' (!bn !sha& Sirat p. 525.
enulis-penulis biogra1i juga menambahkan bah#a
Muhammad dengan kesal berkata% &)iarkan mereka pergi.
0uhan mengutuk mereka dan dia jugaQ' Maka Muhammad
mengampuni nya#a mereka dengan syarat mereka harus
keluar dari tanah mereka dan menyerahkan semua kekayaan
dan peralatan perang mereka. Muhammad mengambil
seperlima jarahan bagi dirinya sendiri dan membagi-bagikan
sisanya diantara pengikutnya. !uku Fahudi banu >ainuGa
diusir, sejara#an Muslim menulis bah#a mereka melarikan
diri ke A/ru?a di !yria dimana mereka tinggal sebentar dan
setelah itu musnah.
(Ar-Raheed Al-(akhtum by Sai4ur Rachman al-(ubarakpuri
httpCislamweb.islam.&$F.)aCen&lishCsiraCraheekC 7ALE-+2.
/%(.
Penyerangan atas anu +adir$
)erikutnya adalah giliran banu $adir, satu suku Fahudi
lainnya di Fathrib.
9etua banu $adir adalah 9a?b bin Ashra1, seorang pria muda
yang rupa#an dan penulis sajak berbakat. !etelah
Muhammad mengusir banu >ainuGa dari Fathrib, 9a?b
menjadi kha#atir akan nasib masyarakatnya terhadap
an7aman Muslim. 8ia mengunjungi Mekah untuk men7ari
perlindungan. 8ia menyusun puisi dan memuji-muji orang-
orang Mekah atas keberanian dan martabatnya.
9etika Muhammad mendengar hal ini, dia pergi ke mesjid dan
setelah sembahyang dia berkata% &!iapakah yang mau
membunuh 9a?b bin al-Ashra1 yang telah menyakiti Allah dan
Rasul$ya<' Maka berdirilah Maslama dan berkata% &= Rasul
Twi t t er : @i sl amexpose 86

AllahQ Maukah kamu agar aku membunuhnya<' !ang nabi
berkata% &Iya' Maslama berkata% &Maka i/inkan saya berkata
sesuatu untuk menipu 9a?b'. !ang nabi berkata% &!ilahkan
katakan'. Ini berarti bah#a $abi mengi/inkan Muslim untuk
melakukan tipu-daya demi Islam.
Maka Maslama mengunjungi 9a?b dan berkata% &Muhammad
menuntut sadaGaH /akat dari kami dan dia telah menyusahkan
kami dan aku datang kepadamu untuk meminjam sesuatu
dari kamu'. 9a?b menja#ab% &8emi Allah engkau akan merasa
lelah berhubungan dengan diaQ'.
Maslama menja#ab% &!ekarang kami telah mengikuti dia,
kami tidak mau meninggalkan dia sampai kami melihat
bagaimana nasibnya akhirnya. !ekarang kami mau engkau
meminjamkan dua ekor unta dengan satu atau dua bekal
makanan'. Maslama dan ka#annya berjanji kepada 9a?b
bah#a mereka akan kembali padanya. ada malam harinya
dia bersama saudara angkat 9a?b yakni Abu $a?ila kembali
menemui 9a?b. 9a?b mengajak mereka ke bentengnya.
Isterinya bertanya% &@endak kemanakah kau selarut ini<' 9a?b
menja#ab% &Maslama dan saudara angkatku Abu $a?ila telah
datang.' Isterinya menja#ab% &Aku mendengar suara seperti
darah mengu7ur dari dirinya.' 9a?b menja#ab% &Mereka tidak
lain adalah Maslama dan saudara angkatku Abu $a?ila. =rang
derma#an seharusnya menja#ab permintaan untuk datang di
malam hari meskipun permintaan itu adalah undangan untuk
dibunuh.'
Maslama pergi dengan dua orang dan berkata pada mereka%
&Dika 9a?b datang aku akan menyentuh rambutnya dan
menghirup bau rambutnya, dan jika kalian melihat aku telah
men7engkeram kepalanya, tusuklah diaQ' 9a?b bin Al-Ashra1
datang pada mereka, pakaiannya membungkus badannya
dan menebarkan bau par1um. Maslama berkata% &Aku belum
pernah men7ium bau par1um yang lebih enak dari ini.'
Twi t t er : @i sl amexpose 87


9a?b menja#ab% &Aku kenal #anita-#anita Arab yang tahu
bagaimana menggunakan par1um kelas atas.' Maslama minta
kepada 9a?b% &Maukah engkau mengi/inkanku mengendus
kepalamu<' 9a?b menja#ab% &)oleh.' Maslama dan ka#annya
mengendus kepala 9a?b. 8an sekali lagi ia minta kepada
9a?b% &Maukah engkau mengi/inkanku mengendus
kepalamu<' 9a?b berkata% &Fa'. 9emudian Maslama
men7engkeram kepala 9a?b erat-erat, dia berkata kepada
ka#an-ka#annya% &)unuh diaQ' Jalu mereka pun
membunuhnya dan pergi melaporkan hal itu kepada nabi.
(3ukhari ...6.526.

Mulai dari /aman Muhammad sampai sekarang, Islam boleh
mengeritik dan mengutuki, tetapi tidak boleh dikritiki balik.
Ajarannya tidak dapat membela dirinya sendiri. Maka satu-
satunya 7ara untuk menghadapi kritik terhadap Islam adalah
menyerukan pembunuhan atas diri pengeritiknya. $abi telah
men7iptakan teror agar memperoleh supremasi Islam
()ukhari *.+,.,,-.. 6ontoh-7ontoh untuk hal ini bertebaran
dimana-mana, antara lain%
- ada tahun 1"A", 9homeini mengeluarkan 1at#a mati
terhadap !alman Rushdie karena menulis buku Ayat-
ayat !etan (0he !atani7 Perses. yang dianggap
menghina Islam.
- ada tanggal 1*-,-,--E, IR$A kantor berita
pemerintah Iran melaporkan bah#a 1at#a mati itu
berlaku selamanya.
- Duga 4an Logh dari )elanda, dan lainnya.
- )ahkan Muslim-liberal yang kritis dan 4okal saja
(seperti Irshad Manji. telah dian7am nya#anya setiap
hariQ
Twi t t er : @i sl amexpose 88
!ebelumnya pada bulan !ha#aal, tahun ketiga @ijrah, kaum
>uraish Mekah dengan persiapan yang matang membalas
dendam dalam perang 2hud atas kekalahan mereka di )adr,
dan Muslim dikalahkan. 9ini Muhammad perlu
mengkompensasikan kekalahannya dan menguatkan iman
para pengikutnya bah#a Allah tidak akan membiarkan
mereka kalah. )anu $adir adalah target yang empuk dan
gampang.
erang Muslim mela#an suku >uraish sebenarnya tidak ada
hubungannya dengan orang Fahudi. 0etapi Muslim berdalih
bah#a orang Fahudi terikat perjanjian dengan Muhammad
untuk turut membantu memerangi orang-orang Mekah,
padahal Muhammad se7ara brutal telah membunuh kepala
suku mereka, dua penyair, dan mengusir salah satu suku
mereka (>ainuGa..
0heo 4an Logh, sutradara )elanda pembuat 1ilm
!ubmission yang dianggap menghujat, dibunuh oleh
Mohammed )ouyeri, keturunan Maroko, Islam ekstremis.
8engan 7ara ditikam dengan pisau V kertas an7aman
jihad terhadap )elanda dan 3ropa di dadanya.
Twi t t er : @i sl amexpose 89Muhammad sekarang sedang men7ari alasan untuk mengusir
banu $adir. Mereka ini memiliki tanah pertanian yang terbaik
di Fathrib dan taman-taman penuh dengan pohon-pohon
kurma.
)eberapa orang Muslim telah menjadi penga7au ulung
karena jasa Muhammad. Mereka telah membunuh dua orang
dari banu 9alb. 8alam keadaan terdesak, banu 9alb ini
menanda tangani perjanjian perdamaian dengan Muhammad
dimana pengikut-pengikut Muhammad tidak boleh merampok
atau membunuh orang-orang dari banu 9alb, dan sebagai
gantinya Muhammad akan mendapat dukungan dari banu
9alb.
!eperti telah digariskan dalam tradisi masa itu, Muhammad
seharusnya membayar ganti rugi uang darah atas
pembunuhan , orang banu 9alb oleh orangnya Muhammad.
0etapi di sini sang nabi malahan mendatangi banu $adir dan
meminta mereka untuk membantu membayar uang darah itu
(Q., sebagai bagian dari perjanjian damai yang Muhammad
ta#arkan. Ini adalah permintaan yang keterlaluan, tetapi
Muhammad memang berharap banu $adir akan menolaknya,
dan itu akan memberi dia alasan untuk memerangi dan
mengusir banu $adir.
$amun banu $adir terlalu takut dan tidak berani menolak
permintaan Muhammad yang tidak adil itu. Mereka setuju
untuk membantu dengan mengumpulkan uang. Akan tetapi
keputusan banu $adir untuk membantu Muhammad
bukanlah apa yang inti diren7anakan Muhammad. Maka
Muhammad men7ari strategi baru, saat masih duduk-duduk di
sebelah dinding bersama dengan orang-orang banu $adir.
0iba-tiba dia mendapat &inspirasi' baru, dia pun berdiri tanpa
berkata sepatah kata pun lalu pulang ke rumah.
Twi t t er : @i sl amexpose 90


9etika para pengikutnya kemudian menanyainya, dia berkata
bah#a malaikat Dibril memberi tahu dia bah#a orang-orang
Fahudi bersekongkol untuk menjatuhkan batu ke kepalanya
dari atas dinding dimana pada #aktu itu mereka sedang
duduk bersama orang-orang banu $adir. adahal tidak ada
satu pun pengikut Muhammad yang melihat orang memanjat
dinding itu atau ada mendengar ren7ana yang mengan7am
ji#a mereka.
ada #aktu itu Muhammad hanya didampingi Abu )akar,
2mar dan Ali serta satu dua pengikutnya. Dadi jika banu $adir
mau dan berani, sangatlah mudah untuk membunuh mereka
semua, tidak perlu orang banu $adir memanjat dinding untuk
menjatuhkan batu kepada Muhammad. 0uduhan ini jelas
palsu dan sengaja dibuat-buat oleh Muhammad. Fa, nabi
per7aya bah#a Allah itu khairul maakereen (penipu paling
ulung - 8s 5,.1., dan itulah yang ditirunya.
6eritera tentang Dibril yang memberi tahu dia ren7ana orang
Fahudi yang mau men7abut nya#anya adalah identik dengan
7erita imaginati1 Isra Miraj. $amun kini para pengikutnya
yang gampang tersihir itu per7aya padanya dan sangat
marah mendengar dongeng karangan persekongkolan banu
$adir itu. Maududi menutup 7eritanya dengan berkata%
&!ekarang tidak ada alasan untuk memberi mereka
kemurahan hati lagi.'
Maka Muhammad bersama orang-orangnya maju dan
mengepung banu $adir. $abi su7i memberi ultimatum bah#a
ren7ana pengkhianatan mereka telah diketahui, oleh karena
itu mereka harus meninggalkan Medinah dalam sepuluh hari,
atau jika mereka didapati masih tinggal di rumah mereka,
mereka akan dibunuh dengan pedang.
Twi t t er : @i sl amexpose 91Abdullah bin 2bayy berusaha keras menolong banu $adir.
0etapi saat itu pengaruhnya terlalu lemah dan pengikut-
pengikut Muhammad telah terbutakan mata batinnya. Mereka
tidak mengi/inkan bin 2bayy memasuki tenda Muhammad,
bahkan mereka menyerang bin 2bayy dan melukai #ajahnya
dengan pedang. !etelah beberapa hari, banu $adir dipaksa
berunding untuk meninggalkan semua harta benda mereka
bagi Muhammad dan meninggalkan Medinah. )eberapa
diantara mereka pergi ke !uriah dan yang lainnya pergi ke
9haibar, dan beberapa tahun kemudian mereka dibunuh juga
ketika Muhammad mengin7ar kekayaan kaum Fahudi disana.
)erikut ini adalah kutipan dari sumber Muslim sendiri !irat
(!ejarah hidup Muhammad., yang membuat hal ini sangat
jelas%
Mengenai banu al-$adir, !urat al-Mujadila diturunkan dimana
dikisahkan bagaimana Allah membalas dendam pada mereka
dan memberi Rasul$ya kekuasaan atas mereka dan
bagaimana 8ia memperlakukan mereka.
Allah berkata% &8ialah yang mengeluarkan orang-orang ka1ir
diantara ahli 9itab dari kampung-kampung mereka pada saat
pengusiran kali yang pertama ... Maka ambillah kejadian itu
untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai
pandangan ... karena Allah telah menetapkan pengusiran
terhadap mereka' yang merupakan balas dendam dari Allah.
&)enar-benar Allah menga/ab mereka di dunia ini, yaitu
dengan pedang dan di akhirat neraka jahanam' (!bn !sha)
sirat p.15-..
8alam pengepungan banu $adir, Muhammad memerintahkan
penebangan dan pembakaran pohon-pohon milik banu $adir.
8i daerah Arabia dengan lingkungan kering kerontang
padang pasir, para penghuni padang pasir menganggap
penebangan pohon dan pera7unan sumur sebagai kejahatan
terhadap kemanusiaan, juga melanggar perjanjian
Twi t t er : @i sl amexpose 92perdamaian dan adat lokal. $amun Muhammad dengan
mudah membenarkan perbuatannya karena Allah sendiri
tunduk pada kehendaknya.
Apa sa'a yan& kamu teban& dari p$h$n kurma
(milik $ran&-$ran& ka4ir" atau yan& kamu biarkan
(tumbuh" berdiri di atas p$k$knya maka (semua
itu" adalah izin Allah? dan karena #ia hendak
memberikan kehinaan kepada $ran&-$ran& 4asik.
(8s .6,.".
0indakan Muhammad ini tidak dianggap sebagai perusakan
lingkungan alam, asal dilakukan dalam jalan Allah.
!eorang 7endekia#an Muslim, Al-Mubarkpouri berkata%
&Rasul Allah (!A5. menyita tanah, rumah, harta kekayaan
dan senjata-senjata mereka antara lain +- baju pelindung, +-
helmet dan 3*- pedang. 9arena tidak ada perang dalam
penyitaan ini, maka rampasan ini menjadi milik nabi
seluruhnya. Muhammad membagikan rampasan itu sesuai
kehendaknya kepada para Muhajirin dan dua orang miskin
Ansar yaitu Abu 8ujana dan !uhail bin @anee1.
@arta rampasan dipakai keluarga sang Rasul untuk
kehidupan sepanjang tahun dan sisanya untuk melengkapi
tentara Muslim dengan senjata bagi perang-perang
berikutnya di jalan Allah.
)erdasarkan tindakan Muhammad dapatlah disimpulkan%
- 9ekerasan dan kekejaman adalah 7iri dari Islam yang
sejati, dan bukan merupakan penyimpangan dari
Islam.
- 9eben7ian Muhammad pribadi terhadap kaum Fahudi
telah men7etuskan pembasmian dan pemusnahan
terhadap mereka, dan atas nama Allah permusuhan
ini dijadikan tradisi baru yang akan dikekalkan oleh
generasi Muslim selanjutnya.
Twi t t er : @i sl amexpose 93
- embunuhan, perampokan, pemerkosaan adalah
praktek dari Islam yang semuanya dianggap sah dan
halal untuk memajukan agama Allah sesuai dengan
keteladanan nabinya.
- 8i setiap kejahatan dan perusakan kehidupan,
terdapat ayat-ayat su7i susulan yang sengaja
diturunkan Allah untuk membenarkan tindakan nabi
su7i$ya.
(a:iyyahC &usta Suci
Muhammad menyebut Musa dan 0aurat berpuluh-puluh kali.
8an menyuruh Muslim mengimani 0aurat puluhan kali.
$amun ia tidak tahu siapa Musa dan apa 0aurat yang
sesungguhnya. Muhammad tidak pernah tahu !epuluh
erintah 0uhan (0en 6ommandments.. Apa yang diketahui
dari 1- erintah hanyalah beberapa perintah a#al yang
menyangkut ketauhidan Allah. $amun perintah-perintah
sisanya, khususnya * perintah terakhir ia tak paham, malahan
melanggarnya terang-terangan dalam 7ontoh kehidupannya,
yaitu%
- Dangan membunuh.
-
Dangan ber/inah.
-
Dangan men7uri.
- Dangan mengu7apkan saksi dusta.
- Dangan mengingini rumah, istri-istri, hamba-hamba,
lembu, keledai yang dipunyai sesamamu.
)ahasan di sini di1okuskan pada soal dusta. 8usta dii/inkan
bagi Muslim untuk memajukan Islam. Menyembunyikan dan
memlintirkan 1akta, maksud dan perasaan untuk suatu
penyesatan adalah kemuliaan bila hal itu dilakukan dalam
kaitan dengan Islam. Itu adalah taGiyyah, penggelapan
kebenaran yang dijadikan kemuna1ikan su7i yang didalilkan
Twi t t er : @i sl amexpose 94

karena &keadaan yang memaksa'. Ini dijadikan bagian dalam
strategi Islam untuk berdusta dan menipu daya para non-
Muslim dengan 7ara apa pun. Imam 9homeini berkata%
(a:iyyah dierlakukan "ikalau itu menolong keislaman$%
9aum !unni bertaGiyyah lagi% &0aGiyyah hanya dianut oleh
!hiah, !unni tidak.' adahal keduanya sama saja, menuduh
dalam lingkaran setan, karena !unni justru dianggap
bertaGiyyah disini. 9arena Muhammad telah berkata%
(a:iyyah akan erlaku hingga Hari Keangkitan% (/S3
F$l.6 b$$k -6".
8alam Islam, setiap peristi#a yang dianggap sebagai darurat
yang membuat orang tertekan selalu dapat dipakai untuk
membenarkan dusta. @amid 3nayat, seorang ahli sejarah dan
pemimpin Muslim mengakui 1akta berikut ini%
&0aGiyyah dalam prakteknya telah menjadi norma
perilaku untuk Muslim baik !unni maupun !yiah
ketika kon1lik terjadi dalam masalah
keimanan.' ()arnabas Iund ,--C..
!eorang Muslim diijinkan >ur?an untuk membatalkan
sumpahnya #alau sudah diikatkan atas nama Allah. 8an
pembatalan itu 7ukup dengan materi, bukan minta
pengampunan dan pertobatan, yaitu 7ukup memberi
makanan atau pakaian untuk 1- orang miskin. 8an bagi
orang miskin yang tak mampu memberi, bisa memilih untuk
tiga hari berpuasa (>s +%A".. Allah yang satu ini sungguh
keterlaluan meremehkan diri$ya sendiri dimana sumpah
diatas meterai nama$ya, bisa dibatalkan Muslim tanpa
tanggung ja#ab yang sakral.
Muhammad juga berkata% )erdusta adalah salah ke7uali
dalam 3 perkara%
- 8usta seorang suami terhadap isterinya demi
menyenangkannya.
Twi t t er : @i sl amexpose 95

- 8usta untuk menipu musuh, sebab perang adalah
penipuan.
- 8usta untuk menyelesaikan masalah diantara orang
satu terhadap yang lainnya. (Ahmad, E.*+".@K @adis
0irmid/i +-33..
9enapa Muhammad diberi ijin oleh Allah untuk membuat
sumpah palsu dan berdusta<
=a karena Allah sendiri adalah 7endusta yan&
sebesar-besarnya seperti yan& diakuiNya sendiri.
(!urat 3%+*..
8an ini dibuktikannya pada #aktu perang )adr dimana Allah
sendiri telah menipu $abi$ya le#at mimpi. 8isitu Allah
menunjuk-kan bah#a musuh hanya sedikit jumlahnya
(padahal berjumlah banyak. agar memberikan keberanian
kepada tentara Muslim untuk bertempur dengan pihak ka1ir%
(yaitu" ketika Allah menampakkan mereka
kepadamu di dalam mimpimu (ber'umlah" sedikit.
#an sekiranya Allah memperlihatkan mereka
kepada kamu (ber'umlah" banyak tentu sa'a kamu
men'adi &entar dan kamu akan berbantah-
bantahan dalam urusan itu akan tetapi Allah telah
menyelamatkan kamu. Sesun&&uhnya Allah (aha
(en&etahui se&ala isi hati. (Surat -,15"
8engan 7ontoh dari Allah sendiri maka baik Muhammad
maupun sahabatnya sampai dengan para pengikutnya
sekarang, semuanya asyik berdusta ria untuk memetik
keuntungan yang dihalalkan dari dusta.
a. Muhammad.
&8emi Allah, jikalau saya mngu7apkan sbuah sumpah dan
kelak ternyata saya menemukan sesuatu yang lebih baik
dari pada itu, maka saya akan melakukan apa yang lebih
Twi t t er : @i sl amexpose 96
baik sambil membatalkan sumpah saya.' ()ukhari
C.EC.*,C.
Muhammad dimana-mana memperlihatkan 7ara-7ara
penipuan untuk men7apai tujuannya, termasuk &menurunkan'
ayat-ayat sesuai kehendaknya tatkala dia terjepit, entah oleh
la#annya, ka#annya, bahkan oleh isteri-isterinya.
b. Ali bin Abi 0halib.
=rang-orang Arab mempunyai sebuah 7erita nyata yang
menggambarkan sebuah taGGiyah yang sempurna. Ini
men7eritakan bah#a sepupu Muhammad sekaligus
menantunya yaitu Ali, suatu ketika sedang duduk-duduk
diatas sebuah kursi di luar rumahnya. 0iba-tiba seorang
dari temannya berlari dengan terengah-engah masuk ke
kampung dan bersembunyi ke dalam rumah Ali. Merasa
temannya ini sedang dikejar oleh musuhnya, maka Ali
segera berdiri dan berpindah tempat duduk ke kursi yang
lain di dekatnya. )eberapa menit kemudian datanglah
pengejar-pengejar yang marah ke lingkungan di sekitar
Ali dan menanyakan kepada Ali kalau-kalau ia melihat
orang yang mereka kejar. Ali menja#ab dengan sebuah
kalimat% &!elama saya duduk di kursi ini saya tidak
melihat siapapun.'
7. @amid Ali.
6ontoh menipu untuk membela Islam, bisa dilihat le#at
kasus nyata berikut ini.
@amid Ali, seorang pemimpin spiritual pada mesjid Al-
Madina )eeston, 5est Forkshire, 29, se7ara publik
mengutuk pemboman Jondon C Duli ,--+.
$amun dalam per7akapan rahasia diantara dia dengan
seorang )angladesh (seperti yang dilaporkan oleh
seorang reporter dari !unday 0imes. ia berkata bah#a
pemboman C Duli adalah tindakan yang mulia dan memuji
Twi t t er : @i sl amexpose 97
para pengebom tersebut. (Islam and 0ruth, )arnabas
Iund..
d. 2mat Muslim.
0anpa disadari, taGGiyah masuk ke dalam alam pikiran
dan kehidupan Muslim sehingga turut &bertaGGiyah'
kepada dirinya dan dunia bah#a &Islam' berarti &damai',
padahal arti sebenarnya adalah &berserah' (submission..
)egitu pula dengan Islam adalah &Rahmatan lil
alamin' (rahmat bagi segenap alam. yang
dikumandangkan kemana-mana selama berabad-abad,
tetapi kosong tanpa bukti dan 1akta. Iaktanya justru
terbalik, karena umumnya negara-negara syariah
termasuk negara-negara yang termiskin, terka7au dan
hak-hak sipil dirampasHditekan, semuanya jauh dari
rahmat surga#i yang dijadikan retorikaQ
8iba#ah ini dipetikkan beberapa 7ontoh penting dimana
taGiyyah telah dimainkan dengan li7iknya.
Perang Parit AKhanda:B$

Akibat serangan-serangan Muhammad, Abu !u1yan dari
Mekah kemudian memimpin *.--- orang dari kaumnya untuk
mela#an dia.
9etika Muhammad mendengar kabar tersebut, sahabat-
sahabatnya bertanya kepadanya% &Apakah para malaikat
akan berperang untuk kita #ahai Rasul Allah<'
0etapi !ahnan orang ersia berkata% &Marilah kita menggali
parit yang akan memisahkan kita, kota dan musuh.'
Muhammad langsung menerima gagasan tersebut dan dia
pun mulai menggali parit.
0entara persatuan Arab Mekah ini belum pernah melihat hal
seperti itu sebelumnya. Mereka berkemah di luar kota sambil
Twi t t er : @i sl amexpose 98
berpikir bagaimana 7aranya menyeberangi parit-parit itu.
Mereka meminta bantuan kepada bani >urai/a. Muhammad
sangat #aspada pada persekutuan seperti itu, maka dia pun
bersiasat meme7ah belah mereka dan men7iptakan rasa
saling tidak per7aya antara bani >urai/a dan tentara
persekutuan Arab. 0aGiyyah pun dimainkannya.
$u?aym yang baru saja menjadi muala1 (masuk Islam. dan
tidak mengumumkan kepindahan agamanya mendapat tugas
dari Muhammad untuk membangkitkan rasa saling tidak
per7aya.
!eterusnya $u?aym pergi kepada temannya bani 8uraiza dan
berkata% &>uraishi dan Lhata1an telah datang untuk
bertempur mela#an Muhammad dan kalian >urai/a akan
membantu mereka mela#an Muhammad. 0etapi tanah, harta
dan isteri mereka tidak ada di sini. Dika mereka dikalahkan
oleh Muhammad, mereka akan meninggalkan kalian untuk
sendirian menghadapi Muhammad, sedangkan tanah, rumah,
harta dan anak isteri kalian ada di sini dan kalian tidak akan
mampu menghadapinya sendirian. =leh karenanya janganlah
kamu berperang di pihak >uraishi dan Lhata1an melainkan
kamu harus menyandera kepala suku mereka sebagai
jaminan keselamatan kamu. )ersama Muhammad berperang
mela#an mereka, pasti kamu akan mengalahkan merekaK
kamu akan menjadi sekutu dan sahabat Muhammad.'
Mendengar itu, orang-orang >urai/a berkata kepada $u?aym
bah#a itu adalah nasehat yang baik.
Jalu $u?aym pergi menemui $ran&-$ran& 8uraishi dan
berkata kepada Abu !u1yan dan pengikutnya% &9alian tahu
rasa sayangku kepada kalian, aku telah meninggalkan
Muhammad, aku mendengar sesuatu yang sangat penting.
Aku harus memberi tahu kalian sebagai peringatan tetapi
rahasiakanlah itu.'
Twi t t er : @i sl amexpose 99=rang-orang >uraishi setuju untuk merahasiakannya.
9emudian dia melanjutkan% &=rang-orang Fahudi menyesal
telah mela#an Muhammad, kemudian mengirim utusan untuk
menyampaikan pesan kepada Muhammad% &!ukakah engkau
jika kami menangkap kepala suku >uraishi dan kepala suku
Lhata1an dan menyerahkan kepadamu supaya bisa kau
penggal kepala mereka<' Muhammad setuju dan menerima
ta#aran itu. &Maka jika orang-orang Fahudi >urai/a datang
meminta sandera, jangan kirim seorang pun.' Jalu $u?aym
pergi kepada suku Lhata1an dan men7eriterakan hal yang
sama. (!bn !sha) Sirat Rasul Allah 3attle $4 %rench..
!iasat ini berhasilQ 9etika tentara persekutuan Arab meminta
bani >urai/a untuk bergabung dengan mereka untuk
menyerang, mereka men7ari alasan, malah sebaliknya
meminta suku >uraishi meninggalkan beberapa orang
sebagai sandera, yang mengkon1irmasikan apa yang telah
$u?aym katakan. 0entara persekutuan Arab menjadi ke7il hati
dan pergi mengundurkan diri tanpa berkata sepatah kata pun.
0ipu daya ini menyelamatkan Muslim dari kekalahan yang
sudah pasti, dan ini menjadi pembelajaran terbaik bagi kaum
Muslim yang sejak saat itu memasukkan pengkhianatan dan
penipuan sebagai strategi mereka dalam berjihad.
8alam satu hadist kita ba7a%

@ajaj Ibn Aalat berkata% &5ahai Rasul Allah. Aku punya harta
berlebihan di Mekah dan beberapa sanak keluarga, dan aku
ingin mengambil balik semua itu. Apakah aku dii/inkan untuk
berburuk kata tentang engkau (untuk menipu orang-orang
non-Muslim.<' $abi mengi/inkan dan berkata% &9atakan apa
saja sesukamu.' (Sirah al /alabiyyah F.5 p.2;.
Muslim-Muslim datang ke suatu negara )arat atau Asia dan
berpura-pura menjadi Muslim moderat tetapi se7ara rahasia
bersiasat untuk mendirikan komunitas mereka sendiri se7ara

Twi t t er : @i sl amexpose 100
politik, dengan 7ara memisahkan atau menguasai negara itu.
Mereka tersenyum, menjabat tangan, mereka bersahabat dan
ramah bahkan memuji negaramu di depan umum. 0ingkah
laku maupun u7apan-u7apan mereka &entleman dan
patriotik, namun mereka hanyalah menjalankan &taGGiyah',
untuk membuat Islam berpengaruh dan dominan. Mereka
hanya membual tetapi tidak akan melakukan yang mereka
katakan.
8engan hukum-hukum demokrasi, orang-orang Muslim
mengin4asi negara-negara )arat atau Asia. 0etapi dengan
hukum-hukum Islam orang-orang Muslim akan mendominasi
mereka. !logan terkenal mereka%
3y their dem$cratic law we will inFade them by
!slamic law we shall d$minate them
6ontoh taktik yang dipakai oleh Muslim yang ahli ber-taGiyyah
antara lain sebagai berikut%
Meremehkan an7aman Islam untuk menghilangkan
Islamophobia, jihad tidak ditujukan pada perusakan tetapi
untuk perjuangan spiritual. 0untutan untuk menjadi negara
syariah hanyalah untuk golongan Islam, tidak untuk non-
Muslim. Akan tetapi begitu kekuasaan ada di tangan mereka,
yang dulunya suaranya lemah lembut mengembik seperti
domba, segera akan berubah menggelegar seperti
gerombolan srigala. @al-hal seperti ini telah terjadi di negara-
negara Iran, !udan, Maroko, Mesir dll.
Re/a Aslan menulis buku, %iada tuhan selain Allah. 8alam
bukunya ia berkata% &Fang terjadi sekarang di negara-negara
Islam adalah kon1lik internal antara para Muslim sendiri,
bukan perang eksternal antara Islam dan negara-negara
)arat.' 9alau ada korban-korban di pihak )arat itu hanyalah
ketidak sengajaan akibat kon1lik di antara orang-orang Islam
sendiri, dimana orang-orang )arat hanyalah pengamat saja.
Twi t t er : @i sl amexpose 101

Akan tetapi kenyataannya, medan perang para Muslim
sekarang bukan hanya terjadi di negara-negara Islam sendiri,
melainkan telah merambah ke seluruh dunia seperti $e#
Fork, Jondon, Madrid, Mumbay, )eslan, )ali dan lain-lain.
!atu taGiyyah lu7u yang sering digunakan lelaki Muslim untuk
merayu #anita )arat adalah pernyataan bah#a &8alam Islam
#anita diperlakukan seperti ratu.' ernahkah anda melihat di
negara manakah ratunya dikatai sebagai kurang dalam
ke7erdasan, mayoritas penduduk neraka, dipukuli seperti
memukul unta, dirajam bahkan dibunuh demi kehormatan
keluarga.
8alam perka#inan antara pria Muslim dan #anita non-
Muslim, untuk men7apai tujuannya, sang pria bersedia
pindah ke agama 7alon mempelai #anita. !etelah menikah
dan mulai punya anak, sang pria kembali kepada agamanya
yaitu Islam bahkan memaksa isterinya memeluk Islam atau
dengan resiko disudutkan, disiksa atau di7eraikan.
Dika seorang Muslim tersenyum kepadamu dan memberi tahu
kamu betapa dia sangat men7intai negaramu dan betapa
inginnya dia menjadi temanmu, ingatlah hadist berikut ini%
!"esun##uhn$a% kami tersen$um pada
beberapa oran#, sementara hati kami
men#utuk oran#-oran# !$an# sama% itu&
Twi t t er : @i sl amexpose 102
11 8esember ,--C.
Se$ran& ayah (uslim
berkewar&ane&araan Janada
membunuh anak &adisnya yan&
masih rema'a karena anaknya itu
men$lak untuk men&enakan 'ilbab.
0he !tar.7om% #ad char&ed in
teen9s death.
A)sa 7arFez adalah remaja putri usia 1E tahun dari keluarga
Muslim imigran, #arga negara 9anada. Ia dibunuh oleh
ayahnya hanya karena menolak menggunakan jilbab pada
#aktu di sekolah. Ia pergi dari rumah menggunakan jilbab,
tetapi di sekolah ia mengganti baju dan melepas jilbabnya.
!audara laki-lakinya juga dituntut karena membantu
pembunuhan itu.


Fagmur 8ursun, gadis 0urki
yang tengah hamil di luar

nikah, sedang disiapkan
untuk dihukum rajam sampai

mati, diiringi teriakan-teriakan
Allahu Akbar. Apakah Allah
sungguh menari-nari
menyaksikan 82A nya#a
dirajam oleh para Ahli

>uran
yang menjatuhkan

hukumannya<
Twi t t er : @i sl amexpose 103
Penyerangan terhadap ani @uraiDa$
!uku Fahudi terakhir yang menjadi korban keganasan
Muhammad adalah bani >urai/a, tidak lama setelah perang
parit (9handaG. selesai. Muhammad menjadikan bani >urai/a
targetnya #alaupun dalam perang parit, bani >urai/a telah
meminjamkan senjata-senjata dan 7angkul-7angkul untuk
menggali parit dan tidak mau memihak orang-orang Mekah
bahkan membela Muhammad. 0etapi Muhammad punya
alasan tersendiri, dan dia menyatakan malaikat Dibril
mengunjunginya dan memintanya untuk men7abut
pedangnya dan menuju ke tempat tinggal bani >urai/a dan
memerangi mereka. Dibril berkata bah#a Muhammad dengan
pasukan para malaikat akan pergi menggun7angkan
pertahanan mereka dan menebarkan ketakutan di hati
mereka.' (AR-Rahee) Al-(akhtum by Sai4ur Rahman al-
(ubarakpuri
http%HHislam#eb.go4.GaHenglishHsiraHraheekHAL3-,E.@0M..
Al-Mubarakpouri berkata lebih lanjut% &$abi Allah langsung
memanggil si-pengumandang a/an dan memerintahkannya
untuk mengumumkan perang baru terhadap bani >urai/a.'
Muslim tidak akan pernah berterima
kasih kepada orang-orangHnegara ka1ir
yang menolong mereka. Mereka akan
menerima pertolonganmu dan akan
menikammu dari belakang begitu
mereka tidak memerlukan engkau lagi.
Jihat saja banyak pelajar-pelajar Muslim
belajar atau menerima bea sis#a di
sekolah-sekolah di Amerika, mendapat
pekerjaan di Amerika, tetapi mereka
tetap saja ben7i Amerika. Dika mereka pulang ke negara
asalnya, mereka tetap memba#a pesan-pesan keben7ian
Twi t t er : @i sl amexpose 104
terhadap Amerika. Ingat bah#a pada tanggal 11 !eptember
,--1 mereka mengebom Amerika, dan ini tidak akan
berhenti, sampai bendera bulan sabit berkibar di gedung putih
dan seluruh Amerika.
engebom kereta api ba#ah tanah di
Jondon adalah orang-orang yang asalnya
imigran akistan. Muslim-muslim ini hidup
susah di negara asalnya, mendapat
kemurahan hati dari Inggris sehingga
mereka berimigrasi ke Inggris. Mereka
mendapat pekerjaan di Inggris, anak-anak
mereka lahir di Inggris, mendapat
pendidikan, pekerjaan dan menikah di
Inggris. 0etapi tetap saja mereka tidak
berterima kasih kepada Inggris.
Mohammed !idiGue 9han seorang guru
yang sudah menikah dan mendapat
kebaikan dari Inggris. Ia adalah salah
satu pelaku pengeboman kereta api
ba#ah tanah di Jondon yang
mengakibatkan +, orang mati. 8an
masih banyak 7ontoh-7ontoh lainnya
yang tidak mungkin dituliskan disini
satu- persatu.
Muslim-muslim di Inggris berkembang luar biasa pesat namun
orang-orang sekuler dan non-Muslim masih tenang-tenang
saja. Mereka pikir para pengebom sudah tertangkap dan
persoalan sudah selesai. 0etapi seperti api dalam sekam
mereka bergerak terus baik melalui jalur-jalur hukum, politik,
suap (dana petro dollar. maupun terorisme. Mereka tak akan
berhenti sampai bendera bulan sabit berkibar di seluruh
Inggris menggantikan 2nion Da7k.
Twi t t er : @i sl amexpose 105
ADan
!angatlah penting dalam mempelajari Islam untuk mengerti
bah#a panggilan untuk sholat adalah juga panggilan untuk
berperang. 9erusuhan-kerusuhan dan penjarahan kaum
Muslim selalu di mulai di Mesjid setelah mereka bersholat.
Mereka paling bersemangat di bulan su7i Ramadan dan pada
hari Dumat.
Mes"id
8alam khotbah peringatan hari kelahiran Muhammad pada
tahun 1"A1, Ayatollah 9homeini berkata%
Mehrab (Mesjid. berarti tempat perang, tempat untuk
bertempur. 8iluar Mehrab, perang harus berlangsung. !eperti
halnya semua perang-perang dalam Islam berlangsung terus
diluar mehrab. $abi memiliki pedang untuk membunuh
orang, imam-imam su7i kita 7ukup militan. Mereka semua
adalah pendekar perang, mereka biasa menyandang pedang
untuk berperang dan membunuh orang. Fang kita perlukan
adalah seorang kali1ah yang akan memotong tangan,
memenggal leher dan merajam orang seperti halnya yang
dilakukan Rasul Allah.
(Ayatt$lah Kh$meini, A Speech deliFered $n the
J$mmem$rati$n $4 the 3irth $4 (uhammad in ;6-;..
Dadi 1ungsi mesjid, adalah untuk%
-
)erkumpul, beribadah, solat, kotbah.
- Rapat-rapat merundingkan dan mengatur strategi
serta mengumumkan 1at#a dan perang.
- Menimbun senjata-senjata dan tempat bersembunyi.
Muhammad memimpin pasukan tentara yang terdiri dari tiga
ribu tentara in1anteri dan tiga puluh tentara berkuda dari
kalangan Ansar dan Muhajirin.
Twi t t er : @i sl amexpose 106


)ani >urai/a dituduh bersekongkol dengan orang-orang
>uraishi mela#an Muslim. adahal kenyataannya,
sejara#an-sejara#an Muslim telah membantah tuduhan ini
dan berkata bah#a tentara orang-orang Mekah menarik diri
tanpa berperang karena mereka tidak mendapat dukungan
dari bani >urai/a.
9etika Muhammad mengumumkan niatnya, Ali sepupunya
yang merupakan pendukung utamanya, bersumpah tidak
akan berhenti hingga dia berhasil menyerbu benteng mereka
atau mati. engepungan berlangsung selama ,+ hari.
9aum Muslim membuat pernyataan dan perjanjian kepada
bani >urai/a bah#a mereka tidak akan dilukai apabila
mereka menyerahkan senjata-senjata mereka dan bersedia
membayar upeti. 9arena hal inilah akhirnya bani >urai/a
menyerahkan diri dan senjata-senjata mereka kepada
Muhammad.
0etapi Muhammad tidak menghormati perjanjian tersebut dan
memerintahkan mereka dibunuh. Ada "-- orang laki-laki
yang dibunuh. Muhammad meminta pendapat !a?d Ibn
Mua?dh mengenai pembunuhan "-- orang tersebut. Mua?dh
merestui pembunuhan itu, tetapi setelah Mua?dh memberikan
restunya, dia langsung terkena serangan jantung 1atal.
!etelah kematian Mua?dh, Muhammad menyatakan bah#a
Dibril berkata kepadanya, gerbang-gerbang surga terbuka
bagi Mua?dh dan singgasana Allah bergetar atas
kematiannya. ara malaikat bersuka 7ita atas rohnya dan
tujuh puluh ribu dari mereka turun untuk menghadiri
pemakamannyaQ
2ntuk menentukan siapa yang harus dibunuh, anak-anak
muda diperiksa. Fang telah tumbuh bulu kelaminnya
dikelompokkan dengan para lelaki de#asa untuk dipenggal
Twi t t er : @i sl amexpose 107

kepalanya. Atiyyah al->uria/, seorang Fahudi yang berhasil
lolos dari pembantaian itu men7eriterakan kemudian%
&Aku termasuk di antara ta#anan bani >urai/a. ara Muslim
memeriksa kami, dan mereka yang telah tumbuh bulu
kelaminnya dibunuh, dan yang belum tidak dibunuh. Aku
termasuk yang belum tumbuh bulu kelamin.'
(Sunan Abu #awud 3$$k 5- Number 1560 kumpulan /adist
yan& dian&&ap shahih..
Ayat >ur?an tentang pembantaian bani >urai/a%
#an dia menurunkan $ran&-$ran& Ahli Kitab (3ani
8uraiza" yan& membantu &$l$n&an-&$l$n&an yan&
bersekutu dari benten&-benten& mereka dan #ia
memasukkan rasa takut dalam hati mereka.
Sebaha&ian mereka kamu bunuh dan sebaha&ian
yan& lain kamu tawan. (8s 55,+2"
arit-parit digali di ba/ar Medinah, dan Muhammad
memerintahkan orang-orang tersebut digiring persepuluh
orang untuk dipenggal, dan badan mereka dibuang ke parit-
parit itu.
!elama penjagalan tersebut, #anita-#anita mereka berteriak
histeris, merobek-robek baju mereka dan memukuli pipi
mereka. 0etapi semakin banyak #anita-#anita menangis
semakin bersemangat Muhammad dan sahabat-sahabatnya
melakukan penjagalan, hingga pada hari itu dia membunuh
"-- orang se7ara massal.
Muhammad memerintahkan para ta#anan #anita dipajang
dihadapannya. !eperti biasanya Muhammad memilih untuk
dirinya, #anita yang paling 7antik. ilihannya jatuh kepada
Rihana int Amro, yang suaminya, dan ketiga saudara laki-
lakinya dan seluruh keluarganya diperintahkan untuk dibunuh
di depan matanya.
Twi t t er : @i sl amexpose 108Muhammad berkata kepadanya% &8aripada menjadi budakku,
saya akan membebaskan kamu dan menikahimu.'
Rihana menja#ab% &Jebih terhormat bagiku untuk menjadi
budakmu dari pada menjadi isteri seorang penjagal manusia.'
8ia kemudian meludahinya, dengan harapan Muhammad
akan memerintahkan dirinya untuk dibunuh. 0etapi
Muhammad tidak pernah membunuh #anita 7antik. Melainkan
dia menyimpannya sebagai seorang budak dan berhubungan
intim dengannya sementara kaki dan tangannya diikat.
N:ihat 'u&a %he :i4e $4 the 7r$phet $leh !bn /isham F$l.!!! hal
;;--;15 (yan& 'u&a menulis ke'adian-ke'adian lain yan& tidak
dimuat disini", %he :i4e $4 (uhammad $leh /aikal hal
51*-5.; (=an& menambahkan lebih banyak pen'elasan
men&enai keke'aman (uhammad", dan Al Sira Al /alabia
$leh Al /alabi F$l.!! hal 2*.-2**. Jerita ini 'u&a ditemukan
dalam Rawd Al Gnu4 $leh !mam As-Suhaili F$l.!!! hal
+2*-+*; dan dalam buku-buku $leh Al-%abari !bn Kathir !bn
Khald$$n Al-3$$ti Al Khudri dan Al-Adid. Semua pen&aran&
menulis men&enai cerita men&erikan iniO
)anyak orang Muslim pindah dari agama Muhammad setelah
melihat kekejaman Muhammad terhadap bani >urai/a. @al ini
terjadi karena mereka menjadi yakin bah#a pernyataan
Muhammad bah#a dirinya seorang nabi adalah tidak benar.
Jebih dari tiga ribu orang pindah dari Islam setelah perang
parit Al-9handaG.
2ntuk menghalalkan kekejamannya dan perampokannya,
Muhammad mempunyai solusi, Allah menja#ab dan Dibril
memba#a ayat-ayat yang diperlukan. 0iba-tiba ayat-ayat Al
>ur?an diturunkan kepadanya.
#an #ia mewariskan kepadamu tanah-tanah
rumah-rumah dan harta benda mereka dan (be&itu
pula" tanah yan& belum kamu in'ak. #an adalah
Allah (aha Kuasa terhadap se&ala
Twi t t er : @i sl amexpose 109
sesuatu. (Surat Al-AhzabC&$l$n&an yan&
bersekutu 55,+*".
8engan demikian Muhammad menegaskan bah#a 0uhanlah
yang merestui perbuatannya.
0erorisme, kekerasan, perampokan, pembunuhan dan
perkosaan dalam nama Allah sebagaimana yang terjadi
sekarang ini bukan datang tiba-tiba, tetapi berasal dari
tindakan-tindakan, keteladanan Muhammad, para sahabat
dan penerus-penerusnya.
Serangan Al-Harkat$
0idak puas dengan menghan7urkan >urai/a, Muhammad
menyerang Al-@arkat, sebuah desa Fahudi yang dekat
dengan Medinah.
!emua penduduk desa itu dibunuh, dan Muhammad bin Abd
Al-5ahab menulis%
&Mereka kaum Muslim mengatakan Allahhu Akbar dan
mereka menyerang bagaikan seji#a, kemudian mengelilingi
mereka dan membunuh mereka dengan pedang-pedang
Allah.'
(%he :i4e $4 the (essen&er $leh (uhammad bin Abd Al-
<ahab hal ;;;..
Muhammad membuat Allah memba#a pedang$ya untuk
dipakai membunuh orang-orang yang tidak bersalah, dan
mereka diserang se7ara tiba-tiba tanpa satu pun kejahatan
yang dilakukan. !atu-satunya yang dianggap kejahatan
mereka adalah bah#a mereka orang Fahudi yang
mempunyai hubungan dengan 9haibar.
Muhammad jelas kemasukan roh rasistis terhadap Fahudi
(dan kemudian 9ristiani.. 8i sini ia membunuh semua orang,
Twi t t er : @i sl amexpose 110
laki-laki, perempuan dan anak-anak. 0idak ada yang tersisa
selain harta mereka yang dikumpulkan lalu diambil
MuhammadK meninggalkan sebuah sungai darah yang
mengalir di dalam desa itu.
Penaklukkan Khaiar$
)ukhari men7atat beberapa hadist tentang penaklukkan
Muhammad terhadap 9haibar dan tindakan perkosaannya
terhadap !a1iya%
Anas berkata ketika Rasul Allah menyerang 9haibar,
kami melakukan sembahyang subuh ketika hari masih
gelap. !ang $abi berjalan menunggang kuda dan Abu
0alha berjalan menunggang kuda pula dan aku
menunggang kuda dibelakang Abu 0alha. !ang $abi
mele#ati jalan ke 9haibar dengan 7epat dan lututku
menyentuh paha sang $abi. 8ia lalu menyingkapkan
pahanya dan kulihat #arna putih di pahanya. 9etika dia
memasuki kota, dia berkata% &Allahu AkbarQ 9haibar
telah han7ur, sebab ketika kami mendatangi suatu
bangsa yang kami la#an, maka kemalangan akan
menga#ali mereka-mereka yang telah diperingati.' 8ia
mengulang kalimat ini sampai tiga kali. enduduk
9haibar berlarian di jalanan, dan para pejuang mereka
diperintahkan Muhammad untuk dibunuh.
9ami menaklukkan 9haibar, menangkap para ta#anan,
dan harta benda rampasan dikumpulkan. 8ihya datang
dan berkata% &= $abi AllahQ )erikan aku seorang budak
#anita dari para ta#anan.' !ang $abi berkata%
&ergilah dan ambil budak mana saja.' #ia men&ambil
Sa4iya bint /uyai. 0etapi seorang datang kepada sang
$abi dan berkata% &= Rasul Allah engkau berikan !a1iya
bint @uyai pada 8ihya padahal dia adalah yang
Twi t t er : @i sl amexpose 111
tercantik dari suku-suku >urai/a dan An $adir dan dia
layak bagimu seorang.' Maka sang $abi berkata%
&)a#a 8ihya beserta !a1iya.' Jalu 8ihya datang
bersama !a1iya dan ketika sang $abi melihat !a1iya dia
berkata kepada 8ihya (agar mengalah kepadanya.%
&Ambil budak #anita mana saja lainnya dari para
ta#anan.'
Anas menambahkan% &!ang $abi membebaskan !a1iya
dan menga#ininya.' 0habit bertanya kepada Anas% &=
Abu @am/aQ Apa yang dibayar sang $abi sebagai
maharnya<' Anas menja#ab% &8irinya !a1iya sendiri
adalah maharnya karena dia telah membebaskannya
dari status budak dan lalu menga#ininya.' Anas
menambahkan% &8iperjalanan, 2m !ulaim mendandani
untuk upa7ara pernikahan dan malam ini 2m !ulaim
mengantar !a1iya sebagai pengantin sang $abi.'
N!ahih )ukhari 1.A.3EC% dalam 4ersi hadits ini
diterangkan bagaimana kaum Muslim menyerang kota
9haibar se#aktu subuh dan saat itu masyarakat
9haibar tidak siap. &Fakhrab 9haibarH9haibar han7ur'
kata Muhammad se#aktu dia menaklukkan benteng
satu demi satu% &Allahu AkbarQ Memang jika aku
menyinari tepi daerah masyarakat mana pun, maka
han7urlah mereka hari itu jugaQ' !etelah menaklukkan
kota itu, maka tiba #aktu bagi-bagi jatah harta jarahan.
8ihya salah seorang tentara Muslim, menerima !a1iya
sebagai bagian jatahnya. erlu diketahui ayah !a1iya
adalah ketua suku Fahudi bani $adir yang dipan7ung
kepalanya atas perintah Muhammad tiga tahun
sebelumnya. !eseorang memberi tahu Muhammad
bah#a !a1iya sangatlah 7antik. Jalu Muhammad
mena#arkan 8ihya dua gadis pengganti yakni saudara-
saudara sepupu !a1iya, dan lalu menga#ini !a1iya bagi
dirinya sendiriO.

Twi t t er : @i sl amexpose 112In Isha:3 se"ara4an Muslim pertama3 mengisahkan
!ersi penaklukkan Khaiar$
9inana al Rabi yang menyimpan harta banu $adir diba#a
menghadap kepada sang Rasul yang menanyakan tentang
harta itu. 9inana menyangkal mengetahui dimana harta itu.
!ejara#an 0abari menulis, seorang Fahudi diba#a
menghadap sang Rasul dan berkata bah#a dia melihat
9inana pergi ke suatu reruntuhan setiap subuh. !ang Rasul
berkata kepada 9inana% &0ahukah kamu, jika kami
menemukan kamu yang menyimpan harta itu, maka aku akan
membunuhmu<' 9inana menja#ab% &Fa.' !ang Rasul
memerintahkan reruntuhan itu dibongkar dan beberapa harta
ditemukan. Jalu Rasul bertanya padanya dimana harta yang
lain, tetapi dia tidak mau menja#ab, sehingga sang Rasul
memberi perintah kepada al Bubayr al A##am% &!iksa dia
sampai mengaku habis-habisan.'
Maka al Bubayr menyalakan api dengan batu per7ik dan besi
panas diletakkan di atas dada 9inana sampai dia hampir
mati.
Jalu sang Rasul menyerahkan 9inana kepada Muhammad

bin Maslama yang lalu meman7ung kepalanya sebagai balas
dendam atas kematian saudara Mahmud. ada saat
Muhammad menyiksa 9inana, dia juga mengambil istri
9inana yang bernama !a1iyah yang berusia 1C tahun,
dipangku oleh Muhammad untuk menonton penyiksaan
terhadap suami !a1iyah yaitu pemuda 9inana.
)ilal adalah orang yang memba#a !a1iya kepada sang Rasul
dan mereka mele#ati beberapa mayat Fahudi dalam
perjalanan itu. 9a#an-ka#an !a1iya menangis dan menabur
debu diatas kepala mereka.
9etika Rasul Allah melihat hal ini dia berkata% &!ingkirkan
#anita iblis ini dari hadapanku.' 0etapi dia memerintahkan
!a1iya untuk tetap tinggal dan menyelubungkan jubahnya
Twi t t er : @i sl amexpose 113
kepada !a1iya. 8engan ini para Muslim tahu bah#a
Muhammad memilih !a1iya bagi dirinya sendiri.
!ang Rasul menegur )ilal% &!udah hilangkah belas
kasihanmu sehingga kau ba#a #anita-#anita ini melalui
mayat-mayat suami mereka<'
8i hari yang sama Muhammad menyiksa suami !a1iya yaitu
pemuda 9inana sampai mati, dia mengambil !a1iya dan
memba#anya ke sebuah tenda untuk disetubuhi. (Sirat Rasul
Allah. hal. .;.
..
Ini adalah sebuah 7ontoh penyiksaan untuk mendapatkan
in1ormasi tentang harta agar bisa dirampas. Fang diikuti
dengan pembunuhan dan perampasan isterinya yang tidak
bersalah. enyiksaan dipertontonkan di depan mata sang
isteri, kepalanya dipan7ung dan setelah itu isterinya
disetubuhiQ Dikalau siksaan seperti ini dibenarkan oleh Allah
dan dilakukan oleh Rasul Allah sebagai 7ontoh teladan, maka
penyiksaan para tahanan teroris di penjara Abu Lhraib, Irak
dan Luantanamo, Amerika, tidaklah ada artinya dalam hal
kekejaman dan ketidak-adilannya.
Medinah pasca pengusiran dan pemantaian
orang-orang 0ahudi$
@idup di Medinah jadi sangat berubah. 8ulu sebelum
Muhammad datang, masyarakat Fathrib adalah petani,
pembuat karya seni dan pedagang. !emua itu digerakkan
oleh orang-orang Fahudi, yang adalah pekerja keras, tahu
ba7a tulis dan makmur.
Masyarakat Arab Medinah merupakan masyarakat termiskin,
orang-orang Arab kebanyakan buta huru1, bodoh, malas dan
per7aya takhayul. )agi mereka, dengan memiliki satu unta
dan satu mantel saja sudah membuat mereka merasa kaya.
Twi t t er : @i sl amexpose 114


Mereka tidak punya banyak kemahiran dan bekerja bagi
kaum Fahudi sebagai pelayan-pelayan.
!etelah Muhammad mengusir dan membunuhi orang-orang
Fahudi, kota itu berubah drastis. 3konomi kota runtuh semua,
tidak ada bisnis apa pun yang dapat dikerjakan oleh orang-
orang Arab untuk mena1kahi dirinya. =rang-orang hidup
bergantung sepenuhnya pada Muhammad dengan 7ara
menjarahHmerampok. 0idak ada jalan keluar untuk kembaliK
bahkan orang-orang yang tidak per7aya padanya seperti
Abdullah ibn 2bbay dan pengikut-pengikutnya juga ikut pula
dalam kegiatan penjarahan yang dilakukan Muhammad. Ini
bukan karena mereka mau mendukung Islam tetapi karena
menjarah merupakan satu-satunya mata pen7aharian bagi
penduduk Medinah atau jika mereka tidak mau ikut dalam
penjarahan maka mereka akan mati kelaparan.
Al >ur?an menyebutkan bah#a orang-orang Arab ini
mendapatkan harta mereka dari &barang jarahan dari Allah.'
8an Muhammad membuat penegasan untuk memberi
semangat kepada kaum Muslim% Dia $an# membunuh
seseoran#, mempun$ai hak atas se#ala hartan$a&
(3ukhari >$l.1 3$$k .5 n$.5*0? Sahih (uslim Kitab ;6
3ab ;5..
ara #anita yang ditangkap dalam perampokan menjadi
tambahan rangsangan bagi Muslim untuk ikut menjarah
karena #anita-#anita ini akan dijadikan budak seks. Dadi
alasan utama Muslim a#al untuk berjihad adalah harta dan
seks. !uasana di Medinah menjadi sangat menegangkan.
Islam dan jihad menjadi pusat kehidupan masyarakatnya.
ara pria ke luar kota untuk menjarah, merampok,
menyerang ka1ilah-ka1ilah, menghan7urkan perumahan di
desa-desa, membunuh pria dan memperkosa #anita-#anita.
Imam )ukhari dan Muslim menuliskan sebagai berikut%
Twi t t er : @i sl amexpose 115
&Aku berpikir untuk mengumumkan saat sholat dan
menyuruh seseorang memimpin jemaat sholat,
sedangkan aku akan pergi bersama orang-orang
sambil memba#a obor kepada orang yang tidak
ikut sholat dan lalu memakar rumah-rumah
mereka dengan api$' ((uslim 3$$k 1 N$. ;5*0?
3ukhari >$l. ; 3$$k ;; N$. 2+2..
)yDantium$
Ambisi Muhammad dan sahabat-sahabatnya berkembang
melampaui semenanjung eninsula hingga )y/antium.
Muhammad mengirim salah satu anak buahnya yaitu Al
@arith Ibn 2mayr kepada !harhabil bin 2mar Al Lhassani (Al-
Lhassanid merupakan dinasti Arab di !elatan !yria yang
berhubungan dengan 9atolik dan merupakan sekutu
kekaisaran )y/antium., untuk menyerahkan ta#aran dan
tuntutan Muhammad. Raja tersebut menolak sang utusan dan
hampir saja mengirim pasukan ke Arab, tetapi batal karena
menganggap Arab tidak berharga. Muhammad mengirim tiga
ribu tentara dan tiga pemimpin untuk menyerang 8amaskus
tetapi dalam perjalanannya bertemu dengan pasukan
)y/antium di #ilayah Fordania yang dinamakan Mu?tah.
ada peperangan pertama (perang Mu?tah tahun E,C M.,
Bayd Ibn @aritha anak angkat Muhammad terbunuh. 8ia
digantikan oleh Da?1ar Ibn Abu 0alib yang juga terbunuh.
!etelah dia, Abdallah bin Ra#aha mengambil pimpinan tetapi
dia juga terbunuh dan digantikan oleh 9halid bin Al 5ahid,
yang memerintahkan pasukannya untuk kabur selagi
peperangan berlangsung. asukan Muhammad kembali ke
Medinah setelah kehilangan lebih dari 1+-- orang. )eberapa
dari mereka terluka parah termasuk 2thman bin Al-Maghira
yang bertanya kepada Muhammad sekembalinya mereka%
Twi t t er : @i sl amexpose 116
&0idakkah para malaikat berperang untuk kita #ahai Rasul
Allah<' 8ia menja#ab% &!ayangnya mereka sedang sibuk di
tempat lain dan Dibril sedang berliburan.'
Mereka per7aya akan keterangan Muhammad.
Serangan terhadap suku Kristen Ukl
Ada satu suku Arab yang bernama 2kl atau 2raina yang
hidup dengan damai dan sejahtera. enduduknya semua
beragama 9risten. Muhammad datang menyerang mereka
dan mengubah kedamaian mereka menjadi sungai darah dan
air mata. 8ia menghan7urkan suku itu, membunuh banyak
orang, dan mengambil sisanya sebagai ta#anan.
Muhammad merampok harta mereka dan memba#anya ke
Medinah. !etiba di Medinah Muhammad bertanya kepada
para ta#anan% &Adakah seseorang yang akan menebusmu
dan membayar uang tebusannya<' Mereka menja#ab%
&9amu telah mengambil semuanya dan kami sudah tidak
mempunyai apa-apa lagi untuk diberikan kepadamu.' ada
titik itu Ali bin Abu 0alib menuntut mereka menghujat 9ristus
tetapi mereka tidak mau melakukannya. Akibatnya
Muhammad memerintahkan mereka disiksa dan dibunuh.
Al-9hudri seorang ulama Muslim mengatakan%
&!ekelompok orang Arab datang dan membunuh salah satu
dari sahabat nabi. Muhammad mengirim 1,- orang
penunggang kuda yang menangkap mereka dan memba#a
mereka menghadap Muhammad yang memerintahkan
mereka disiksa saat mereka masih hidup. 0angan dan kaki
mereka dipan7ung dan mata mereka ditusuk dengan paku
panas. Mereka dibuang ke kubangan dan dipertontonkan
hingga mereka mati.' (%he :i&ht $4 JertainlyCNur Al-=a)in
$leh Al-Khudri +1
th
editi$n pp ;-1-;-...
Twi t t er : @i sl amexpose 117
!heikh Al-9hudri men7oba membenarkan tindakan
Muhammad dengan menuduh suku tersebut telah membunuh
salah satu sahabatnya. $amun orang-orang itu tidak
membunuh siapapun dan serangan dilakukan oleh
Muhammad sebagaimana yang lain yaitu untuk merampok,
membunuh dan memperkosa.
Imam As-!uhaili mengutip Ibn @isham mengatakan%
&!etelah Muhammad menangkap orang-orang tersebut, dia
memotong tangan dan kaki mereka dan mengambil mata
mereka. Mereka meminta air untuk diminum, tetapi
Muhammad menolak untuk memberinya hingga mereka mati.'
(Rawd Al-Gnu4 $leh !mam As-Suhaili? F$l.!!! hal ;-*. Al
3ukhari 'u&a memastikan kisah tersebut dalam Sahihnya
lihat hadits Sahih 3ukhari F$l ! 3uku 1 N+51? F$l.+ 3uku +1
N.**? F$l.1 3uku .+ N+2;? >$l.. 3uku .6 N.0.? >$l.2 3uku
20 N;51? >$l.* 3uku *; N.60 dan 2+5? >$l.- 3uku -+ N*6
*62*6*? dan >$l.6 3uku *; N.60 dan 2+5? >$l.- 3uku -+
N*61 *6* dan >$l.6 3uku -5 N5*. :ihat 'u&a hadits Sahih
(uslim 3uku ;2 N1;50-5*..
)anyak re1erensi Islam tulen, mengutip bah#a jumlah
tahanannya adalah sebanyak *, orang. 3mpatpuluh dua
orang inilah yang tangan dan kakinya dipotong dan matanya
ditusuk dengan paku panas, kemudian dilempar ke kubangan
sampai mati. 5alaupun umat Muslim mengatakan
Muhammad adalah nabi penutup semua utusan 0uhan dan
nabi pengampun tetapi beliau menolak untuk memberikan
mereka air minum. =rang-orang Muslim mengatakan bah#a
kisah tersebut adalah palsu, tak mungkin terjadi.
9ita berharap bah#a kisah tersebut adalah palsu tetapi
n$atan$a meman# benar terjadi, dan ter'atat oleh
sumber-sumber sahih (slam sendiri) Meman# kebenaran
terlalu silau ba#i mereka $an# buta sehin##a tak
san##up melihatn$a& Mereka tak mampu menghubungkan
Twi t t er : @i sl amexpose 118
kisah itu dengan Allah !50 yang dikatakan mempunyai si1at-
si1at Rahmani dan Rahimi (pengasih dan penyayang.<
Penyearan IslamC Ikuti Muhammad atau mati$
Islam adalah satu-satunya agama yang Allahnya dan $abinya
menyuruh untuk disebarkan le#at pedang.
ertanyaan yang tidak terja#ab adalah% 9enapa harus
begitu<
!ekedar 7ontoh (1..
9etika Amr bin al-Aas tiba di Faman untuk memaksa raja
Faman membayar upeti jika tidak memeluk Islam. !ang raja
bertanya kepadanya% &)agaimanakah semua kaum >uraishi
menjadi Muslim<'
Al-Aas menja#ab% &9aum >uraishi mengikuti Muhammad
karena mereka mempunyai keinginan untuk memeluk Islam
atau mereka takut sebab mereka dikalahkan dengan pedang.
8an sekarang kamu adalah satu-satunya yang tersisa yang
bukan Muslim. Dika kamu tidak memeluk Islam hari ini, kuda-
kuda akan berlari di atasmu dan rakyatmu. eluklah Islam
dan kamu akan hidup dalam kedamaian dan kuda-kuda serta
penunggangnya tidak akan menyerangmu.'
!ekedar 7ontoh (,..
Ibn IshaG menulis%
2tusan Allah mengirim 9halid bin Al-5ahid kepada bin Al-
@arith, kepala suku $ajran yang beragama 9risten dan
berkata kepadanya% &Dika kamu memeluk Islam dan
membayar /akat, kamu akan diterima, jika kamu bilang tidak,
aku akan membunuhmu dengan pedang.' (Kehidupan Nabi
F$l.!> hal ;51..
!uku tersebut mengirim beberapa orang dari Al-@arith
kepada Muhammad dengan patuh.
Twi t t er : @i sl amexpose 119
Muhammad berkata% &Dika kamu tidak memeluk Islam, aku
akan memenggal kepalamu di ba#ah kakimu.'
(:ihat, %he 3e&innin& and the End $leh !bn Kathir F$l.. hal.
6-6? dan %he :i4e $4 (uhammad $leh #r /aikal hal. 1--..
ilihannya hanya ikuti Muhammad, masuk Islam atau mati.
=rang-orang yang dibunuh karena penyebaran Islam sejak
a#al panggilan kenabian Muhammad sampai matinya
berjumlah 3-.--- ji#a, ini tertulis dalam buku%
%ales $4
3attles $leh !bn Al-Asam Al-Larhani. 2ntuk renungan kita
yang beradab% 9enapa harus begitu<
Saling memunuh diantara umat Islam$
AJ-RI88A@% erang terhadap orang yang meninggalkan
Islam.
9etika Muhammad masih hidup telah banyak pengikutnya
yang merasa bah#a agama ini adalah 7iptaan manusia,
akibatnya kira-kira sepuluh ribu pengikutnya meninggalkan
Islam.
Abu )akr kali1ah pertama menuntut mereka harus membayar
upeti (/akat sebesar ,,+; dari harta seseorang untuk 1akir
miskin sebagai salah satu dari + Rukun Islam..
9etika mereka menolak, Abu )akr menyatakan%
&Aku bersumpah demi Allah, jika mereka berhenti untuk
membayar apa yang mereka dulu bayar kepada utusan Allah,
aku akan memerangi mereka.'
!ebagai akibatnya perang terhadap orang-orang yang
meninggalkan Islam dimulai bukan karena menolak mengakui
bah#a tiada tuhan selain Allah saja tetapi karena mereka
tidak membayar /akat kepada Abu )akr, sebagaimana
mereka membayar kepada Muhammad.
Twi t t er : @i sl amexpose 120
8alam perang Al-Riddah ini Abu )akr membunuh lebih dari
tigapuluh ribu orang yang menolak Muhammad dan menolak
untuk membayar /akat yang dipersyaratkan.
Pemunuhan Uthman in A;;an oleh Muslim sendiri$
Al-@alabi menulis tentang 2thman, khali1ah ketiga%
2thman ibn A11an datang dengan 1-.--- dinar dan
meletakkannya di tangan dan dada Muhammad.
Muhammad mulai mengambil uang tersebut, memeriksanya,
membalik-balikannya ke setiap arah dengan hati-hati dan
gembira sambil berkata% &!emoga Allah memberikan
pengampunan atas semua dosamu, yang tidak diketahui dan
yang diketahui oleh umum. 5ahai 2thman semoga Allah
memberikan kepadamu pengampunan untuk apa yang kamu
lakukan di hari kemarin dan apa yang kamu lakukan di hari
esok hingga hari pengangkatan.'
2thman adalah salah satu dari sepuluh pemba#a kabar baik
yang berkhotbah tentang surga, dia adalah orang yang telah
diberi kepastian oleh Muhammad bah#a semua dosanya,
yang lalu dan yang akan datang akan diampuni setelah dia
membayar sepuluh ribu dinar.
2thman adalah suami dari dua anak Muhammad, RuGayyah
dan 2m 9ulthum. Muhammad berkata kepadanya% &Dika saya
mempunyai empat puluh anak perempuan, saya akan
menikahkan mereka dengan 2thman.' Lara-gara 1-.---
dinar<
0etapi akhir sejarah dari khali1ah ketiga ini sungguh
mengenaskan. !ekali pun ia dianggap sebagai bapak
penyatuan teks Al >ur?an, yang tadinya saling
dipersengketakan tentang kemurnian dan kebenarannya,
namun itu pulalah yang menyebabkan kematiannya. 8ua
Muslim yang berpengaruh, Muhammad bin Abu )akr dan
Twi t t er : @i sl amexpose 121
Ammar bin Fasir mendatangi 2thman ketika dia sedang
memba7a Al >ur?annya Muhammad. Mereka berdua
menyiksanya kemudian membunuhnya dengan pedang.
Mereka juga menginjak jenggotnya dengan sepatu mereka
sebagai sebuah penghinaan yang besar.
Ironis sekali, 2thman kali1ah yang ketiga mati dibunuh oleh
seorang pemba#a berita kabar baik yaitu Ammar bin Fasir
dan putra kali1ah pertama yaitu Muhammad bin Abu )akr.
Al-0abari menulis dalam bukunya %he /ist$ry $4 Nati$ns and
Kin&s teman-teman 2thman tidak berhasil mengubur
jena/ahnya selama , hari berselang. Musuh-musuh 2thman
melarang jena/ahnya dimakamkan se7ara Muslim di makam
Muslim, maka jena/ahnya terpaksa dimakamkan di
pekuburan Fahudi (ba7a detailnya pada bab &0okoh-tokoh
jihadis dalam sejarah'...
Perang Unta
Anda masih ingat kisah tentang Aisha dan !a1#an dimana Ali
menasehati Muhammad untuk menghukum Aisha karena
dugaan perselingkuhannya dengan !a1#an, dengan akibat
terjadinya dendam antara Aisha dan Ali.
Aisha membentuk aliansi dengan Mua#iyah mela#an Ali, dia
memimpin perang selama 3 hari mela#annya di kota )asra,
Irak pada tahun 3* @ijriah.
erang tersebut dinamakan erang 2nta karena Aisha
berada ditengah-tengah peperangan diatas seekor unta.
(Inilah perang saudara Muslim yang pertama terjadi di )asra,
Irak pada tahun E+E, juga dikenal dengan sebutan &erang
)assora' atau &erang Danial'..
8alam perang tersebut lebih dari sepuluh ribu Muslim
terbunuh di kedua belah pihak.
Twi t t er : @i sl amexpose 122
!etelah pemakaman dilangsungkan, Ali bertanya kepada
Aisha% &5ahai, Ibu orang-orang beriman, pihak manakah
yang akan masuk surga<'
Aisha berpura-pura lupa apa yang dikatakan oleh almarhum
suaminya sang $abi yang mengatakan%
&Dika dua orang Muslim saling memerangi dengan pedang,
yang membunuh dan yang dibunuh akan masuk dalam api
neraka.' !ebagai gantinya Aisha menja#ab% &!emuanya akan
masuk surga.'
(:ihat /adits Sahih 3ukhari F$l.; 3uku + N50? F$l.6 3uku -5
N;1? F$l.6 3uku 66 N+01? dan /adits Sahih (uslim 3uku 1;
bab 1. <hen tw$ (uslims c$n4r$nt Each Other with Sw$rds.
N2-6--260;.
..
Perang Si;;in
erang !i11in terjadi pada bulan Mei : Duli E+C M di sungai
31rat antara Ali bin Abu 0alib mela#an Mu?a#iyah Ibn Abi
!u1yan. Ali bin Abu 0alib adalah sepupu dan sekaligus
menantu Muhammad yang ka#in dengan Iatimah putri
Muhammad dengan !iti 9hadijah. Mu?a#iyah Ibn Abi !u1yan
adalah pemimpin kaum 2mayyad, yang mendirikan
kesultanan 2mayyad. 9on1lik ini terjadi untuk memperebutkan
penerus kali1ah setelah pembunuhan 2thman. Jebih dari
1+.--- orang terbunuh dalam perang ini.
Perang Karala
erang ini terjadi pada tanggal 1--1--EA- di kota 9arbala
yang terletak E- mil )arat 8aya )aghdad. )eberapa tahun
setelah perang !i11in yang keji, anak-anak Ali yaitu Al-@assan
dan Al-@ussein bertemu dengan Fa/id anak Mu?a#iyah
Twi t t er : @i sl amexpose 123
dalam pertempuran sengit di kota 9arbala, dimana lebih dari
1+.--- Muslim terbunuh.
Al-@ussein bin Ali dipenggal kepalanya, jasadnya dirusak,
isterinya dan semua anak-anaknya, 7u7u dan 7i7it
Muhammad dibunuh.
Perang ,a
erang Bab terjadi pada tanggal ,+ Danuari C+- M di sungai
Bab di Irak antara kaum Abbasids mela#an kaum 2mayyad.
9aum Abbasids adalah kaum yang berasal dari Abbas.
aman Muhammad yang melakukan kudeta mengambil alih
kekuasaan dari kaum 2mayyad. Mereka tidak melupakan apa
yang telah dilakukan oleh kaum 2mayyad terhadap 7u7u-
7u7u Muhammad dan keluarga mereka sehingga mereka
memutuskan untuk membalas dendam kematian mereka.
angeran dari Abbasids yaitu Abu Al-Abbas, sang penjagal
membunuh semua keturunan 2mayyad, termasuk kaum
#anita, remaja dan balita. )ahkan kuburan mereka tidak
aman karena digali kembali, jasad mereka di7emari dan
beberapa bagiannya diberikan kepada anjing.
Perang Ain 2akut
erang Ain Dakut (MataHmata air dari Loliat. terjadi pada
tanggal 3 !eptember 1,E- M di alestina antara kaum 0artar
diba#ah pimpinan @olako mela#an !ultan >utu/ dari Mesir.
)anyak ulama Muslim memper7ayai bah#a @olako adalah
seorang Muslim. !epanjang perjalanan, mereka merampas,
menjagal dan membakar banyak kota-kota Muslim dan non-
Muslim hingga mereka dikalahkan oleh !ultan >utu/.
Twi t t er : @i sl amexpose 124
PER+IKAHA+ MUHAMMA&
8ari anarki perang kini kita beralih ke anarki seksual.
2mat Muslim menganggap bah#a Muhammad adalah
seorang nabi agung tetapi Muhammad sendiri menyatakan%
&Aku hanya manusia biasa seperti kamu.' (
8s;-,;;0 dan
1;,2
..
Al >ur?an memberikan lebih banyak keistime#aan kepada
Muhammad dan sedikit ke#ajiban. Allah yang memberikan
kepada Muhammad banyak isteri dan gundik sedangkan
untuk kaum Muslim hak untuk menikah maksimum empat
isteri.
<ahai Nabi sesun&&uhnya Kami telah
men&halalkan ba&imu isteri-isterimu yan& telah
kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya
yan& kamu miliki yan& termasuk apa yan& kamu
per$leh dalam peperan&an yan& dikaruniakan
Allah untukmu dan perempuan mu9min yan&
menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau
men&awininya seba&ai pen&khususan ba&imu
bukan untuk semua $ran& mu9min supaya tidak
men'adi kesempitan ba&imu. (>s 55,.0..
9esempitan< Fa, agar tidak kesempitan, maka Allah tidak
membatasi jumlah dan jenis #anita yang boleh dinikahi
MuhammadQ Malahan ia juga boleh mengambil #anita
manapun yang diinginkannya, termasuk yang telah menikah,
atau memaksa si suami untuk men7eraikan isterinya ketika
Muhammad menginginkannya, bahkan juga termasuk
membunuh suaminya tatkala Muhammad menginginkan
isterinya. )ukankah itu anarki seks yang parah<
ara ahli pena1sir Al >ur?an tak dapat menja#ab apakah ayat
yang sedemikian egosentris masih akan tetap diturunkan
Allah apabila 9hadijah isteri Muhammad yang pertama masih
Twi t t er : @i sl amexpose 125
hidup disamping Muhammad. (idak ada se"arahnya dimana
seorang nai teladan kemanusiaan% dikenai hukum
Allah yang ereda dengan umat yang dituntunnya
.
)ah#a !ulaiman beristeri 1--- itu karena keinginan
dagingnya sendiri, bukan karena adanya pengkhususan
hukum Allah kepada dirinya. 8ia manusia biasa yang
berpoligami bukan atas beban nama Allah.
Al-@alabi salah seorang ulama Muslim yang terkemuka dalam
bukunya yang terkenal Al-Sira Al-/alabia, menyatakan%
&Dika Muhammad menginginkan #anita yang belum menikah,
dia bahkan mempunyai hak untuk menikahinya tanpa upa7ara
pernikahan dan tanpa saksi atau #ali. ersetujuan #anita itu
juga tidak diperlukan. $amun jika #anita itu sudah menikah
dan Muhammad menunjukkan keinginannya terhadap dirinya,
adalah sebuah keharusan bagi suaminya untuk
men7eraikannya, agar Muhammad dapat menikahinya.
Muhammad juga mempunyai hak untuk memberikan #anita
yang dinikahinya itu kepada lelaki manapun yang ia pilih
tanpa persetujuan #anita tersebut. 8ia bahkan juga dapat
menikah pada musim naik haji, sebagaimana yang dia
lakukan dengan Maemunah. 8ia juga mempunyai hak untuk
memilih para ta#anan, siapapun yang dia inginkan, sebelum
pembagian hasil jarahan perang.' (Al-Sira Al-/alabia F$l.!!!
hal 5**..
Menikah tanpa saksi atau upa7ara pernikahan atau tanpa
persetujuan #anitanya, apa yang menurut syariat Islam
disebutkan sebagai tindakan per/inahan dan akan berakhir
dalam api neraka ternyata tidak berlaku bagi Muhammad.
(:ihat /adits Sahih 3ukhari F$l.+ 3$$k +5 N12- dan F$l.6
3$$k 2* N;*;..
9etika orang-orang menanyakan hal tersebut, dengan 7epat
Allah melalui Dibril menurunkan ayat-ayat untuk membela
Twi t t er : @i sl amexpose 126
Muhammad, seperti ayat yang disebutkan di atas.
Muhammad berhubungan dengan lebih dari tigapuluh #anita,
namun dikatakan bah#a dia menikah se7ara sah hanya
dengan duapuluh dua #anita. 8iantara pengiringnya, enam
#anita diantaranya telah mena#arkan diri kepada sang $abi
namun hanya empat yang diinginkan.
(:ihat Al-Sira Al-/alabia $leh Al-/alabi hal.1;*.. Duga
diri#ayatkan bah#a Muhammad mempunyai kemampuan
menggilir isteri-isterinya dalam satu malam sebanyak
sembilan isteri. (/S3 ;-;.
Ilmu#an dan negara#an Muslim Ali 8ashti melaporkan da1tar
#anita dalam kehidupan Muhammad%
1. 9hadijah 1,. @indun
,. !a#dah 13. Asma bt !aba
3. Aisha 1*. Bainab bt 9hu/aimah
*. 2mmu !alama 1+. @abla
+. @a1sah 1E. Asma bt $oman
E. Bainab bt Dahsy 1C. Maria (9risten.
C. Du#ariyyah
1A. Rihana
A. 2mmu @abiba 1". 2mmu !harik
". !a1iyah bt @uyai ,-. Maimunah
1-. Maimunah bt @arits ,1. Bainab
11. Iatimah ,,. 9haula
9eterangan%
- 5anita no. 1 sHd 1E adalah isteri-isteri Muhammad.
-
5anita no. 1C dan 1A adalah budak atau gundik.
- 5anita no. 1", ,-, ,1, ,, adalah #anita-#anita
Muslim yang menyerahkan diri mereka sendiri untuk
memuaskan Muhammad.
9epada para Muslimah tersebut, $abi !u7i berani
memberikan janjinya sebagai berikut%
Twi t t er : @i sl amexpose 127
Siapa yan& men'amin kepadaku kelaminnya dan
lidahnya niscaya aku men'amin sur&a kepadanya.
(@!) 1A1E.,
sementara #ahyu Allah tidak memastikan surga
apapun bagi Muslim ke7uali neraka%
#an tidak ada se$ran&pun dari padamu
melainkan mendatan&i neraka itu. /al itu ba&i
%uhanmu adalah suatu kepastian yan& sudah
ditetapkan (!urat 1"%C1.
Khadi"ah
9etika Muhammad berumur ,+ tahun, ia dilamar oleh
majikannya sendiri yang bernama !iti 9hadijah, seorang
pengusaha kaya dan terpandang, yang telah berumur *-
tahun.
Muhammad menemukan dalam diri 9hadijah belas kasih
seorang ibu yang tidak dia dapatkan pada masa ke7ilnya.
(%he <iFes $4 the 7r$phet $leh #r bint al-Shati hal..1..
Muhammad punya tujuh anak dengan 9hadijah, anak-
anaknya ini didapat ketika Muhammad berumur ,+ tahun
sampai *- tahun. 9etika Muhammad berumur +- tahun,
9hadijah meninggal dalam usia E+ tahun. !elama ,+ tahun
hidup bersama 9hadijah, Muhammad hidup se7ara
monogami. 0etapi entah kenapa setelah kematian 9hadijah,
Muhammad mulai menga#ini isteri-isterinya yang baru.
Sa4da int ,am.a
Ini adalah kisah pernikahan Muhammad dengan !a#da bint
Bam?a (!aodah., dia adalah satu-satunya isteri Muhammad
yang tidak 7antik tetapi banyak ahli Muslim menggambarkan
!a#da sebagai seorang yang baik dan 7antik di dalam hati.
9etika 9hadijah meninggal, 9ha#la bint @akim mendatangi
Muhammad dan bertanya kepadanya% &Apakah engkau
menginginkan seorang pera#an atau janda<'
Twi t t er : @i sl amexpose 128
Muhammad meminta kedua-duanya.
Fang pera#an adalah anak perempuan Abu )akar
sedangkan yang janda adalah !a#da. $amun dia terkejut
setelah mengetahui pada malam pernikahannya bah#a
!a#da tidak 7antik. Muhammad memarahi 9ha#la karena
memperkenalkannya dengan !a#da.
Ibn @ajar AsGalani menulis% &9ha#la, guna memperbaiki
kesalahannya mena#arkan dirinya kepada Muhammad. 8an
9ha#la tinggal bersama Muhammad sebagai layaknya suami
isteri, dan itu terjadi hanya dua bulan setelah pernikahan
Muhammad dengan !a#da.' (Al-!saba4i tamyis al-Sahaba
$leh !bn /a'ar F$l.!> hal.+-1..
8r. bint Al !hati mengatakan dalam bukunya%
&9etika suatu malam Muhammad akan tidur dengan !a#da,
sang nabi memberitahukannya tentang keputusannya untuk
men7eraikan !a#da. 8ia sangat terkejut mendengar berita itu
dan dia merasa seolah-olah dinding-dinding sedang roboh
menimpanya. !a#da memohon kepadanya% &0olong simpan
aku, #ahai Rasul Allah.' Muhammad menja#ab% &8engan
satu syarat, bah#a kamu memberikan jatah malam-malammu
kepada Aisha.'
8aripada menghabiskan malam-malam tersebut dengan
!a#da, dia menghabiskannya dengan Aisha ditambah
malam-malam lain yang sudah dijatahkan baginya.
!a#da sepakat, sambil mengatakan% &Mulai sekarang saya
tidak akan mengingini apa yang diinginkan oleh seorang
#anita, karena saya memberikan jatah malam saya kepada
Aisha.' Akibatnya Muhammad menyimpan !a#da sebagai
seorang isteri tetapi tidak lagi mengunjunginya. (%he <iFes $4
the 7r$phet $leh bint Al-Shati hal 22-2*.. Itulah pembagian
yang adil 4ersi Muhammad dalam menggilir isteri-isterinyaQ
!a#da banyak mengasuh anak-anak Muhammad dari
9hadijah. )anyak para ulama Muslim mengatakan bah#a
Twi t t er : @i sl amexpose 129
hanya Muhammad yang bisa berlaku adil kepada isteri-
isterinya, #alaupun 1aktanya tidak begitu.
Aisha<Aisyah
Muhammad meminang Aisha binti Abu )akar.
Abu )akar menolak pinangan Muhammad se7ara halus dan
berkata% &!aya ini saudaramu.' 0etapi Muhammad
menja#ab% &3ngkau saudaraku dalam agama Allah dan
9itabnya, sedang Aisyah itu boleh saya ka#ini.' (3ukhari F$l.
* buku 2+ n$.;2". 8an terhadap Aisyah ke7il Muhammad
berkata dengan kata-kata rayuan% &!aya melihat engkau
dalam mimpi, diba#a malaikat kepada saya dalam kerudung
kain sutera. Malaikat berkata% &Inilah isterimuQ' !etelah
kerudung saya buka, rupanya engkau.' (3ukhari F$l.* buku
2+ n$.2*".
Muhammad menga#ini Aisyah #aktu masih diba#ah umur,
Muhammad sudah berumur +1 tahun, sedangkan Aisyah baru
berumur E tahun. Mereka serumah ketika Aisyah berumur "
tahun dan Muhammad +3 tahun. Baman sekarang, ia akan
disebut sebagai seorang ped$4il akan di7ekal dan dikenakan
hukuman berat. Ia bukan 7ontoh teladan seperti yang
dinubuatkan jelas-jelas dalam Al >ur?an. (8s 55,+;"
Aisyah berkata% &Rasulullah pernah men7ium dan men7umbu
aku dengan mesra ketika beliau sedang berpuasa. 0etapi
beliau sanggup mengendalikan na1sunya.' (/S( ;0*5.
Muhammad mengunjungi isteri-isterinya kadang semuanya
dalam satu malam, kemudian melakukan pemanasan. Ada
hadits yang men7eriterakan bah#a dia tidak selalu melakukan
seks dengan isteri-isterinya, khususnya yang sedang
menstruasi.
Aisha melaporkan% &0ak seorangpun dari kalian punya
kekuatan untuk mengontrol na1sunya seperti sang nabi,
Twi t t er : @i sl amexpose 130
karena dia bisa meraba-raba isteri-isterinya tetapi tidak
melakukan hubungan seks.' (3ukhari >$l ; 3$$k 2 N$.
+66..
0etapi Aisha masih anak ke7il, dia mungkin tidak tahu bah#a
suaminya sudah &u/ur', bukan melakukan kontrol na1su
melainkan memang tidak mampu dalam #aktu-#aktu tertentu.
8i tempat lain Aisha berkata% &Aku tidak pernah melihat atau
menyaksikan aurat dari sang nabi.' (%aba)at F$lume ; pa&e
52-
..
Muhammad mengaku mendapat #ahyu-#ahyu terbaik ketika
tidur diba#ah satu selimut dengan Aisha, isterinya yang
masih anak ke7il.
!etelah " tahun menikahi Aisyah, Muhammad meninggal
dunia dalam usia E, tahun, sedangkan Aisyah masih 1C
tahun, tetapi dilarang ka#in lagi dengan orang lain. Jarangan
tersebut tertulis sebagai
d$sa amat besar dalam Al >ur?an
sebagai berikut%
#an tidak b$leh kamu menyakiti hati Rasulullah
dan tidak pula men&awini isteri-isterinya selama-
lamanya sesudah ia wa4at. Sesun&&uhnya
perbuatan itu adalah amat besar d$sanya di sisi
Allah. (8s 55,.5"
9einginan Muhammad untuk tidur (berhubungan seksual.
dengan anak perempuan diba#ah umur tidak hanya dengan
Aisha, sebagaimana dijelaskan oleh Abbas Ibn @isham dan
Ibn @ajar yang mengatakan%
Rasul Allah mengatakan, ketika dia melihat 2m @abib bint
Abbas yang masih balita% &9etika dia men7apai umur selagi
saya masih hidup, maka saya akan menikahinya.' ada
#aktu itu, anak itu berumur tiga tahun dan Muhammad
berumur enampuluh tahun. Muhammad meninggal dua tahun
kemudian, dan berharap anak perempuan itu berusia enam
atau sembilan tahun seperti Aisha agar dapat dinikahinya. Ini
Twi t t er : @i sl amexpose 131
tidak mengada-ada, anda dapat memba7a apa yang ditulis
oleh Ibn @ajar dalam bukunya Al-!saba 4i tamyis al-Sahaba
F$l.!> hal.1++ dan yang di7atat oleh Imam !uhaili dalam
Rawd al-Gnu4 F$l.!!! hal.22.
,aina int 2ahsh$
9hadijah isteri pertama Muhammad membeli seorang budak
bernama Baid Ibn @aritha yang kemudian diberikan kepada
suaminya untuk menjadi pelayannya. !etelah Muhammad
mendapat panggilan kenabian, dia membebaskan Baid dan
mengadopsinya sebagai anak dimuka umumK dimana dia
berkata% &Baid adalah anakku, saya me#arisinya dan dia
me#arisiku.' !ejak itu Baid dikenal dengan sebutan Baid bin
Muhammad, yang kemudian menikah dengan Bainab bint
Dahsh. Muhammadlah yang menikahkan keduanya atas nama
Allah (surat 33%3E.. Bainab terkenal dengan ke7antikannya
yang bahenol.
!uatu hari Muhammad mengunjungi anak angkatnya yaitu
Baid. 9etika dia memasuki rumah, Baid sedang tidak ada di
rumah. 0etapi Muhammad melihat Bainab setengah
telanjang di balik tirai ketika sedang berpakaian. Muhammad
tersirap dan sangat menginginkannya. !ebelum dia pergi, dia
berkata kepadanya% &0erpujilah Allah yang dapat merubah
hati seseorang.' Bainab merasa senang dan men7eriterakan
hal itu kepada suaminya. Baid langsung menemui
Muhammad dan bertanya% &Apakah engkau menginginkan
aku men7eraikannya untukmu<'
Muhammad menja#ab di luar kejujuran% &0ahanlah terus
isterimu dan bertak#alah kepada Allah.'
8ari luar Muhammad tidak ingin Baid men7eraikan isterinya
tetapi dalam hatinya Muhammad berna1su untuk memiliki
Bainab ketika dia melihatnya setengah telanjang.
(Al-Kasha4 $leh Al-Oamkhashri F$l.!!! hal..1..
Twi t t er : @i sl amexpose 132
$amun Allahnya Muhammad mendatanginya untuk memarahi
keragu-raguannya. Allah telah dibuat sebagai pihak yang
menginginkan Bainab untuk meninggalkan suaminya. 8an ini
tentu melanggar semua norma moralitas. 8emi Muhammad
bisa mendapatkan Bainab, Allah dibuat untuk menurunkan
#ahyu per7eraian dan perka#inan sekaligus%
#an ketika kamu berkata kepada $ran& yan&
Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya,
%ahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada
Allah sedan& kamu menyembunyikan di dalam
hatimu apa yan& Allah akan menyatakannya dan
kamu takut kepada manusia sedan& Allahlah yan&
lebih berhak untuk kamu takuti. (aka tatkala Oaid
telah men&akhiri keperluan terhadap isterinya
Kami kawinkan kamu den&an dia@@ (8s 55,5*".
0idakkah Muslim melihat siapa Allah ini< Fakni Allah yang
menga#inkan Bainab (dengan Bayd., lalu men7eraikannya,
dan menga#inkannya lagi untuk Muhammad<
Bainab berkisah%
!etelah ber7erai (dari Bayd., langsung dan lihatlah Rasul
Allah memasuki rumah saya saat saya sedang tidak berjilbab
dan saya bertanya kepadanya% &Apakah akan seperti ini tanpa
#ali atau saksi<' 8ia menja#ab kepada saya% &Allah adalah
#alinya dan &Dibril' adalah saksinya.'
Akibat dari pernyataan Muhammad, Bainab menyombongkan
diri di depan isteri-isteri Muhammad lainnya dengan
mengatakan% &Ayah-ayahmu yang memberikan kamu dalam
pernikahan, namun untuk saya, surgalah yang memberikan
saya dalam pernikahan dengan Rasul Allah.' N3aca
=urisprudensi dari Kehidupan (uhammad (Ha)ih Al-Sirah"
$leh Sa9id Ashur hal.;+2? dan Al-!saha4i tamyiz al-Sahaba
$leh !bn /a'ar As)aliani F$l.!> hal.50*O.
Twi t t er : @i sl amexpose 133
0etapi yang dinikahi Muhammad ini adalah isteri dari anak
angkatnya, dan yang telah diumumkan sebagai anaknya
sendiri, Bayd bin Muhammad. Dadi agar Muhammad bisa
keluar dari isu sah tidaknya ia menga#ini Bainab, kembali
&Dibril' dibuat untuk menurunkan ayat dari Allah untuk
meniadakan adat dan tradisi sebagai anak angkat%
(uhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari
se$ran& laki-laki diantara kamu tetapi dia adalah
Rasulullah dan penutup nabi-nabi. #an adalah
Allah (aha (en&etahui se&ala sesuatu.
(Al-Ahzab 55,10"
2lama terpandang dalam bukunya, Al-!ira Al-@alabia, 4ol.III
hal 3CC, menulis% &Dika Muhammad berna1su atas #anita yang
sudah menikah, menjadi keharusan bagi suaminya untuk
men7eraikannya agar bisa dinikahi oleh Muhammad.' Ini
adalah untuk kepentingan yang lebih luas. Itu sebabnya para
ulama mengatakan bah#a semua pernikahan-pernikahan
Muhammad semata-mata untuk menguatkan Islam dan antar
suku.
9emudian hari setelah Muhammad meniadakan adat
kebiasaan adopsi, datanglah Abu @uday1a dan isterinya
!ahla yang telah mengadopsi seorang anak bernama !alim.
Mereka datang untuk meminta nasehat% &Rasul Allah, !alim
budak yang dibebaskan oleh Abu @uday1a tinggal bersama di
rumah kita.' 9ata !ahla. &8ia telah men7apai puber sebagai
seorang laki-laki dan telah tahu perihal seks seperti layaknya
lelaki de#asa.' Muhammad memberikan solusi% &!usui diaQ'
9atanya. &)agaimana bisa kususui dia, sedangkan dia sudah
de#asa' tanya !ahla terkejut. Muhammad berkata% &Aku tahu
dia sudah jadi lelaki muda.' Malah !alim sudah 7ukup umur
untuk ikut dalam perang )adar. 8alam hadits lain
di7eriterakan setelah pernyataan !ahla itu, Muhammad
Twi t t er : @i sl amexpose 134
terta#a terbahak-bahak. (/adits Sahih (uslim -.51+1 51+.
51+2 51+* 51+-..
Maksud Muhammad dengan menyusui yaitu telah ditetapkan
hubungan satu tingkat antara anak-ibu, meskipun laki-laki itu
bukan anak biologisnya.
8r I//at Atiya dari 2ni4ersitas Al-A/har Mesir, salah satu
institusi !unni Islam yang paling terkenal, terilhami oleh hadits
ini, mengeluarkan sebuah 1at#a yang mengi/inkan para
#anita untuk menyusui teman kerjanya yang lelaki &langsung
dari payudaranya' sedikitnya lima kali untuk menjadikan
adanya ikatan keluarga dan dengan demikian mereka
dii/inkan untuk berdua dalam satu ruangan di tempat kerja.
Iat#a mengatakan%
&!eorang #anita di tempat kerja bisa melepas kerudungnya
atau memperlihatkan rambutnya di depan seseorang yang
telah dia susui.'
Meskipun sebagian Muslim tidak mempunyai masalah
dengan 1at#a ini karena berdasar hadits yang sahih, tetapi
sebagian lain menolak dan menimbulkan kemarahan di Mesir
dan dunia Arab. 8r Atiya dipaksa untuk menarik 1at#anya
kembali, padahal itu bukan karena salah 1at#anya, tetapi
sumber rujukannya.
(http%HHne#s.bb7.7o.ukH,HhiHmiddle-eastHEEA1+11.stm.

2u4ariyyah int Al-Harith$
Aisha yang dikenal sebagai &ibu orang beriman'
mengkisahkan bah#a Du#ariyyah adalah ta#anan #anita
yang paling 7antik dari Fahudi bani MustaliG berumur ,-
tahun.
Mulanya ketika Muhammad membagi-bagi jarahan dan
ta#anan, Du#ariyyah jatuh ke tangan 0habit bin >ais tetapi
karena ke7antikan Du#ariyyah, Muhammad mengambil
Du#ariyyah untuk dirinya sendiri dan menukar dengan
Twi t t er : @i sl amexpose 135
sembilan keping emas kepada 0habit bin >ais, tetapi tidak
memberi mahar kepada isterinya. Du#ariyyah adalah putri
bangsa#an yang telah menikah dengan sepupunya.
!uami Du#ariyyah dibunuh oleh Muhammad dan isterinya
diambil. ada #aktu menga#ininya Muhammad berusia +A
tahun dan Du#ariyyah berusia ,- tahun. 0ransaksi antara
Muhammad dan 0habit bin >ais untuk mengambil Du#ariyyah
berlangsung di hadapan Aisha, sehingga kemudian terjadilah
kisah Aisha dan !a1#an la#an Ali bin Abu 0alib.
Sa;iya int Huyay$
ada tahun ke-C @ijra (E," M. Muhammad memerintahkan
serangan terhadap suku Fahudi 9haybar. ada serangan
tersebut banyak orang 9haybar te#as, hartanya dirampas
dan #anita-#anitanya dijadikan ta#anan. 8iantara para
ta#anan terdapat !a1iya (1C tahun., suaminya 9inana dan
ayahnya. 8ihya Al-9albi mengambil !a1iya, tetapi Muhammad
lagi-lagi menukar !a1iya dengan dua saudara sepupu !a1iya
kepada 8ihya.
Muhammad memerintahkan ayahnya dibunuh, suaminya
disiksa untuk menunjukkan hartanya dan akhirnya dibunuh,
sedangkan isterinya, !a1iya, diambil Muhammad dan diba#a
ke dalam tendanya untuk bersetubuh dengannya pada malam
yang sama dimana suaminya dibunuh. 9etika Muhammad
menikahinya, !a1iya baru berumur 1C tahun dan masih dalam
bulan pertama pernikahannya dengan 9inana sedangkan
Muhammad berumur +" tahun. 0iga tahun kemudian
Muhammad meninggal dunia dan !a1iya menjadi janda untuk
yang kedua kalinyaK tetapi sesuai dengan !unnah Rasul,
!a1iya tidak boleh ka#in lagi.
2mat Muslim membela dengan mengatakan bah#a
Muhammad menikahi para janda hanya sebagai simbol
memuliakan para janda, karena suami-suami mereka gugur
Twi t t er : @i sl amexpose 136
dalam pertempuran. 8ikatakan, pernikahan dengan para
janda adalah untuk menaikkan 7itra para janda di mata
masyarakat #aktu itu, jadi bukan untuk alasan na1su berahi.
0etapi marilah kita renungkan, memaksa ta#anan perempuan
menjadi isterinya setelah suaminya disiksa dan dibunuh
(bukan janda dari prajuritnya yang gugur.K dan merebut dari
tangan sahabatnya yang siap menikahinya, dan ditukarkan
dengan perempuan lain semaunya, apakah semuanya itu
menaikkan 7itra perempuan atau sebaliknya merendahkan
7itra perempuan< )ahkan apakah itu menaikkan 7itra
Muhammad sendiri sebagai nabi Allah yang dikatakan &murah
hati menolong para janda'< Muslim hanya mendustai dirinya
demi melindungi dusta nabinyaQ
Umm Salma$
Muhammad menikah dengan #anita 7antik lainnya yaitu 2mm
!alma. Atas perka#inan ini Aisha mengatakan%
&9etika Rasul Allah menikahi 2mm !alma, saya terpuruk
dalam kesedihan besar saat dia membi7arakan
ke7antikannya. $amun ketika saya melihatnya, saya melihat
apa yang dia gambarkan.' (%he <iFes $4 the 7r$phet $leh
bint Al-Shati hal.;5*..
2mm !alma adalah anak dari saudara perempuan 2thman
bin A11an (kali1ah yang ketiga.. Muhammad pertama kali
melihat 2mm !alma di rumah 2thman lalu mengingininya.
8uapuluh empat jam kemudian nabi memerintahkan suami
2mm !alma yang bernama Lhassan bin Mughira untuk
memba#a bendera di depan, pada pertempuran berikutnya.
Lhassan melakukannya dan dia te#as dalam pertempuran
itu. 8A$ ...
9eesokan harinya sang nabi besar itu menikahi 2mm !alma.
8A$ ...
Twi t t er : @i sl amexpose 137
ulama Muslim mengatakan perka#inan antara Muhammad
dan 2mm !alma adalah belas kasihan sang $abi kepada
jandanya Lhassan bin Mughira.
Umm Haia ARamlahB int Au-Su;yan$
2mm @abiba adalah seorang #anita 7antik berusia ,3 tahun
yang telah menikah dengan 2bayd-Allah bin Dahsh. 2bayd
adalah anak dari bibi Muhammad sendiri, dan sekaligus
adalah saudara kandung dari Bainab yang dika#ini
Muhammad seminggu sebelumnya. 2bayd dipaksa untuk
pergi lalu Muhammad menikahi isterinya.
Maka 2bayd berkata kepada Muhammad%
&3ngkau bukanlah seorang nabi ataupun seorang Rasul Allah.
)erhentilah mengatakan demikian. !aya mengimani Isa
Almasih karena 8ia adalah 9ebenaran, tetapi engkau adalah
orang yang mementingkan diri sendiri.' (
:ihat the <iFes $4
the 7r$phet $leh bint Al-Shati hal.+05.. 9etika menempati
posisinya 2bayd barulah agaknya seorang Muslim bisa
melihat 9ebenaranQ
Maryam @itiyyah AMaria orang Kristen MesirB$
Muhammad mengutus Amro bin Al-Aa/ memba#a surat
kepada Al-MuGa#Gis penguasa Mesir, dan memerintahkan
untuk memeluk Islam. Mengetahui kelemahan Muhammad,
agar tidak berisiko, dia memberikan hadiah kepada
Muhammad dua orang saudara perempuannya yang sangat
7antik. !alah satunya Maryam. Dika bukan karena sebuah
ayat Al >ur?an yang turun sebelumnya, yang melarang
menikahi dua orang perempuan bersaudara, Muhammad
mungkin akan menikahi keduanya. 0etapi ayah mertua
Muhammad yaitu 2mar menegurnya dan memberikan
nasehat.
Muhammad puas dengan Maryam, menghabiskan banyak
#aktu siang dan malam dengannya. (:ihat Al-!saba 4itamyis
Twi t t er : @i sl amexpose 138
al-Sahaha $leh !bn /a'ar As)alani ba&ian >!! hal.+6; dan
%he <iFes $4 the 7r$phet hal +;*..
Ibn !a?d men7eriterakan seorang lelaki koptik yang suka
mengunjungi Maryam, gosip beredar bah#a dia adalah
kekasih Maryam.
Maryam budak koptik yang 7antik dengan rambut ikal tinggal
di sebuah taman di 2tara Medinah. Ia dipindahkan ke sana
karena isteri-isteri Muhammad yang lain 7emburu dan
memben7inya. Losip tentang lelaki koptik ini sampai ke
telinga Muhammad yang lalu menyuruh Ali untuk membunuh
lelaki tersebut. !i lelaki ketika melihat Ali menghampirinya
langsung mengangkat pakaiannya dan Ali melihat lelaki itu
tidak mempunyai aurat (alat kelamin., lalu Ali membiarkan dia
hidup. (%aba)at >$lume - 7a&e ++1..
!uatu kali Maryam ingin bertemu Muhammad, jadi dia pergi
ke rumah isterinya @a1sa putri 2mar, Fang #aktu itu tidak ada
di rumah. 9etika @a1sa tiba-tiba pulang dia menemukan
Muhammad sedang berhubungan intim dengan Maryam di
tempat tidurnya sendiriQ 8ia memprotes Muhammad%
&8i dalam rumahku dan diatas tempat tidurku dan pada hari
yang ditentukan untukkuMM..' $abi yang menerima
per#ahyuan Allah berkata% &Rahasiakanlah dan jangan
katakan kepada siapa pun. Dangan katakan kepada
Aisha.' (karena ia sangat takut terhadap Aisha.. 8ia
menambahkan% &!aya tidak akan menyentuh Maryam lagi.
8an saya menyatakan kepadamu dan ayahmu serta ayah
Aisha, bah#a mereka akan memimpin bangsaku setelah aku.
!aya tinggalkan itu kepada mereka.' 0etapi @a1sa memberi
tahu Aisha lalu Muhammad men7eraikan @a1sa. (:ihat Sunan
Abu #awud buku ;+ N++*2..
9etika kabar per7eraian itu terdengar oleh 2mar ayah @a1sa
dia menjadi sangat marah dan nyaris meninggalkan Islam.
Twi t t er : @i sl amexpose 139
9etika Muhammad mendengar reaksi 2mar, dia mengambil
kembali @a1sa dengan sebuah perintah dari Dibril yang
berkata kepadanya% &@a1sa akan menjadi isterimu pada hari
pengangkatan.' (:ihat hadits 3ukhari F$l.5 3uku 15 N21-
dan Sura Al-Ahzab..
9arena $abi menyatakan tidak akan menyentuh Maria lagi,
&terlanjur' mengharamkan Maria, maka Allah menurunkan
ayat yang menghalalkan kembali sang $abi berhubungan
intim dengan Maria.
/ai Nabi men&apa kamu men&haramkan apa
yan& Allah men&halalkannya ba&imu kamu
mencari kesenan&an hati isteri-isterimuK #an Allah
(aha 7en&ampun la&i (aha 7enyayan&. (Surat
Al-%ahrim C 7en&haraman 22,;".
2ntuk menyelesaikan masalah isteri-isteri Muhammad dan
ke7emburuan akibat tindakan Muhammad, Allah
mengerahkan diri-$ya, Dibril dan seluruh umat beriman untuk
membela sang $abi dalam menentang dua #anita tak
berdaya, Aisha dan @a1sa dengan memberikan an7aman dan
ultimatum yang mematikan masa depan mereka.
Iika kalian berdua (Aisha dan /a4sa" bert$bat kepadanya
hatimu meman& demikian kein&inannya? namun 'ika kalian
salin& mendukun& melawannya sesun&&uhnya Allah adalah
pelindun&nya dan Iibril dan semua $ran& benar diantara
mereka yan& beriman dan lebih dari itu para malaikat akan
mendukun&nya. Iikapun bila diin&inkannya san& nabi untuk
menceraikan kamu semua Allah akan memberikan kepada
(uhammad seba&ai &antinya pendampin&-pendampin&
yan& lebih baik darimu.
8engan kata lain Allah berkata dengan nada mengan7am%
Twi t t er : @i sl amexpose 140
&Dika kamu tidak berhenti menentang Rasul Allah, Aku
0uhannya akan membuatnya men7eraikanmu dan menikahi
isteri-isteri yang lebih baik daripada kalian.'
(:ebih dari +0 Sar'ana (uslim mencatat ceritera ini
termasuk,Al-!stiak F$l.!> hal ;-;+? Oun Al-!thr F$l.!! hal.
10+? Al-Samt Al-%hamin hal.-.? Al-Oamkhashri hal..2+-25?
%he Jauses $4 #escendancy $leh Al-Suyuti hal.+-0? Al-
!tti)an $leh Al-Suyuti F$l.!> hal.6+? Hu)aha Al-Sahaha $leh
Abd.Al-Aziz Al-Shanwi hal.5-? dan %he :i4e $4 (uhammad by
#r /aykal hal.1.0 entitled %he ReF$luti$n $4 the <iFes $4
(uhammad..
Maryam adalah satu-satunya #anita yang melahirkan anak
laki-laki bagi Muhammad ketika ia berumur E- tahun, yang
diberi nama Ibrahim. 5alaupun Maryam lebih 7antik dari
isteri-isteri lainnya, dan memuaskan Muhammad, namun ia
tidak bisa dinikahi sebagai isteri sah, karena Maryam sendiri
tidak mau masuk Islam untuk menjadi barisan &the mother o1
belie4ers'. Ini tentu mengherankan jikalau keteladanan
Muhammad meyakinkan Maryam. Akan tetapi Maryam
memilih tetap tegar dengan agama dan Duruselamat yang
diyakininya.
9etika Ibrahim lahir, Muhammad memba#anya kepada Aisha
dan berkata% &Jihat betapa mirip dia denganku.'
Aisha menja#ab% &0ak kulihat kemiripannya denganmu.'
Muhammad bilang% &0idakkah kau lihat pipinya yang tembam
dan putih<' Aisha lalu menja#ab% &!emua bayi yang baru
lahir yang minum susu punya pipi tembam.' (
%aba)at
>$lume ; 7a&e ;+...
Maymuna int al-Harith$
Muhammad melarang banyak hal untuk orang lain, tetapi dia
mengi/inkannya untuk dirinya sendiri.
Twi t t er : @i sl amexpose 141
9aum Muslim mengetahui bah#a selama musim haji (Al-@ajj.
pernikahan dilarang (Al-)aGara ,%1"C., namun Muhammad
justru menikahi Maymuna bint al-@arith pada saat musim haji.
Maymuna sedang berada diatas untanya, tetapi ketika dia
melihat sang $abi, dia menjatuhkan dirinya dihadapannya
dan berkata kepadanya bah#a unta dan semua yang
diatasnya adalah milik $abi. Muhammad mengingatkan dia
bah#a mereka tengah dalam musim haji, namun Maymunah
menja#ab bah#a dia tidak ingin menunggu.
!orenya pada hari yang sama, sang $abi mendapat
solusinya dan berkata kepada-nya% &!ebuah ayat diturunkan
kepadaku'%
@ dan perempuan mu9min yan& menyerahkan dirinya
kepada Nabi kalau Nabi mau men&awininya seba&ai
pen&khususan ba&imu bukan untuk semua $ran& mu9min
supaya tidak men'adi kesempitan ba&imu@ (8s 55,.0".
Muhammad tidak dapat menunggu lebih lama lagi sampai
berakhirnya musim haji. aman $abi yaitu Al-Abbas segera
meresmikan pernikahan itu #alau ia pernah mengomentari
bah#a Muhammad sedang dalam pakaian haji.
(/adits Sahih 3ukhari F$l.5 3$$k +6N 25? F$l.. 3$$k .6 N
..6 dan /adits (uslim 3$$k - N 5+-5--1? #ite&askan pula
$leh !bn !sha) bahwa Rasulullah menikahi (aymuna pada
saat per'alanannya naik ha'i dan bahwa hal tersebut dilaran&
lihat Al-3a)ara +,+++ /adits Sahih (uslim 3$$k 5 N
.**-.-;..
8alam soal seks, Muhammad tidak bisa diatur oleh #aktu dan
aturan. 8alam @adits !ahih Muslim Pol.1, hal.+"- kaum
Muslim mengatakan, mengutip $a#ai, ketika Aisha
mengatakan%
&Dika salah satu dari kita sedang datang bulan, Rasul Allah
memerintahkannya untuk datang kepadanya (Muhammad.
Twi t t er : @i sl amexpose 142
untuk berhubungan intim, pada saat isterinya sedang berada
dalam pun7ak datang bulannya.'
Maymuna memberi kon1irmasi% &Rasul Allah biasa melakukan
hubungan intim denganku ketika aku sedang datang bulan.'
2mm !alma mengatakan hal yang sama. (/adits Sahih
(uslim 3$$k 5 N .**-.-;..
Isteri-isteri Muhammad terbagi atas dua kubu, kubu 2mmu
!alamah dan kubu Aisha. 9ubu 2mmu !alamah sempat
melakukan protes kepada Muhammad agar orang-orang yang
berniat memberi hadiah kepada Muhammad jangan hanya
dilakukan di rumah Aisha isteri kesayangan Muhammad,
melainkan di rumah isteri mana saja ketika giliran beliau
berada. Maksudnya agar Muhammad jangan pilih kasih
diantara para isteri-isterinya. 0etapi apa ja#aban
Muhammad<
$abi meman1aatkan #ahyu Allah untuk meredam kritikan
2mmu !alamah. 3eliau bersabda, Ian&an saya disakiti
berkenaan den&an Aisha. Sesun&&uhnya wahyu hanya
datan& kepada saya ketika saya dalam selimut se$ran&
perempuan di rumah Aisha. (/R 3ukhari +..
Aisha sendiri juga pernah menyindir Muhammad ketika
&#ahyu-#ahyu yang mengatur' ini selalu turun untuk
membela urusan Muhammad terhadap #anita. 9etika ayat
3*%*" turun Aisha berkata kepada Muhammad% &Allah 7epat-
7epat memenuhi keinginan na1sumu.' (As Suyuti dalam
Asbab al Nuzul tentan& ayat tersebut..
Ada begitu banyak #anita-#anita 7antik dalam haremnya
Muhammad, tetapi mengapa gairah seksnya tidak
terpuaskan. Ini menimbulkan ke7urigaan. Ibn !a?d mengutip
gurunya 5aGidi yang berkata% &Rasul Allah suka berkata
bah#a aku adalah orang yang lemah seks. Jalu Allah
memberiku satu periuk daging matang. !etelah aku
Twi t t er : @i sl amexpose 143
memakannya, kudapatkan kekuatan kapan pun aku ingin
berhubungan seks.' (%aba)at >$l - 7a&e +00..
8alam hadits lain Muhammad berkata% &Dibril memba#akanku
makanan satu periuk. 9umakan makanan itu dan kekuatan
seks-ku bertambah menjadi sama dengan empat puluh
orang.' (%aba)at >$l - 7a&e +00..
&iskriminasi kasat mata pria !s 4anita Islam
Apakah ada persamaan hak antara pria dan #anita dalam
Islam<
Da#abnya ada, tetapi setelah hak-hak #anita dipangkasQ
-
maka kawinilah wanita-wanita lain yan& kamu senan&i
dua ti&a atau empat @@.. (8s 1,5".
- 7ria mempunyai hak untuk menceraikan tetapi wanita
tidak punya@.. (8s +,++6".
- <anita hanya punya hak waris seten&ah dari pria @(8s
1,;;".
- <anita tidak b$leh men'adi imam @.. (8s 1,51".
-
Se$ran& wanita tidak diperb$lehkan men'awab dari pintu
rumahnya @@.. (8s 55,.5".
- <anita harus tin&&al di rumah @@. (8s 55,55".
- (en$lak hubun&an seksual den&an suaminya maka
suami-nya diizinkan memukul isterinya sampai patuh..
(8s 1,51".
- Sewaktu 'ihad bila se$ran& pria mati ia mendapati sur&a
den&an *+ bidadari...(%irmidzi P !bn (a'ah"
- 7en&huni neraka may$ritas wanita @. (/S3 ;*..".
- /ai nabi katakanlah kepada isteri-isterimu @ /endaklah
mereka men&ulurkan 'ilbabnya keseluruh tubuh mereka@
(8s 55,.6".
Twi t t er : @i sl amexpose 144
Kasus 4anita dalam negara syariah Islam
!logan Islamik mengumandangkan &!yariah is the only
solution o1 the #orld', memberi rahmatan lil alamin (rahmat
bagi segenap alam.. 0etapi Ibn 5arraG, mantan pentolan
Muslim berkata sebaliknya% &!yariah hanya memberikan
human duties, bukan human rights'. 9ini giliran dunia
menyatakan diri berdasarkan 1akta, bukan retorika%
W
!eorang pria Muslim memenggal kepala putrinya yang
berusia C tahun karena ia men7urigai putrinya telah
diperkosa oleh pamannya sendiri.
7hyllis Jhesler %he #eath $4 Heminism, <hat9s NeQt in
the Stru&&le 4$r w$men9s Hreed$m +00. pp ;;-;+.
W !eorang suami Muslim akistan mengan7am untuk
membunuh isterinya karena bekerja di 6anada sebagai
hairstylist yang memegang rambut para pria ka1ir di salon
tempat kerjanya.
Iihad <atch N$Fember +1 +006.
W 8ibeberapa #ilayah, penerapan sunat #anita (Iemale
Lenital Mutilation. sering dilakukan berdasarkan 1at#a
agama. )anyak anak perempuan Muslim yang disunat
tanpa pembiusan untuk meredam seksualitas mereka dan
menjadikan mereka murni.
Ayaan /irsi Ali !n4idel pp.5;-5.
W emukulan terhadap isteri dan anak perempuan adalah
hal yang rutin dilakukan dalam dunia Muslim. !ebagai
7ontoh lebih dari "-; istri orang akistan telah dihajar,
dipukuli atau mengalami pele7ehan seksual hanya
karena kesalahan-kesalahan seperti memasak makanan
yang kurang memuaskan atau karena tidak dapat
melahirkan anak laki-laki.
Twi t t er : @i sl amexpose 145
See Amnesty !nternati$nal (edia brie4in&, >i$lence
a&ainst <$men in 7akistan. April ;* +00+
http%HH#eb.amnesty.orgHai.ns1HIndexHA!A33-1-,--,<
=pen8o7umentXo1T0@3M3!Y5=M3$.
W
8i Iran umur yang sah untuk menikah adalah " tahun,
dan di kamp pengungsi di A1ghanistan sebenarnya
semua anak perempuan yang duduk di kelas dua !8
sudah menikah.
:isa 3eyer %he <$men $4 !slam %ime N$Fember +.
+00;? Andrew 3ushell Jhild (arria&e in A4&hanistan
and 7akistan America (arch ;; +00+ p.;+.
W
ara #anita yang diperkosa di negara-negara Muslim
sering-kali akhirnya mengalami penghukuman sedangkan
si pemerkosa melenggang bebas.
See Sisters in !slam Rape Oina and !ncest April 2
+000.
http%HH###.muslimtent.7omHsistersin-
islamHresour7esHsde1ini.htm
W Fang harus dilakukan seorang pria untuk men7eraikan
istrinya hanyalah berkata% &!aya men7eraikanmu'
sebanyak tiga kali, lalu saat itu juga #anita itu menjadi
janda tanpa ada yang mendukung dan juga harus
kehilangan anak-anaknya karena biasanya anak-anaknya
diambil oleh suaminya.
Ahmed ibn Na)ib al (isri Reliance $4 the %raFeller
BGmdat al SalikD, A Jlassic (annual $4 !slamic Sacred
:aw translated by Nuh /a (in Keller. Aman
7ublicati$ns ;666 n5.+?m;;.;0(;".
Twi t t er : @i sl amexpose 146
Lambar ini bukan komik
karikatur atau gambar dari
7erita 1iksi, dimana orang
bangkit dari kubur dengan
baju yang berdebu dan
lusuh. Ini adalah #anita-
#anita yang diharuskan
mengenakan burGa oleh
para pria di A1ganistan...
enekanan otoritas agama menjadi begitu tak masuk akal
hingga kepada bidang olah raga, dimana #anita &diharapkan'
memakai jilbab tatkala adu pen7ak-silat, lontar peluru dll.
Kisah Ali ingin ka4in lagi$
Ali bin Abu 0alib adalah suami Iatima anak perempuan
Muhammad. !uatu ketika Ali mengumumkan pertunangannya
dengan anak perempuan Amr bin @isham (yaitu anak
perempuan Abu DahlHAl-@akam.. Iatima marah besar lalu
melaporkan kepada ayahnya Muhammad. $abi melupakan
ajaran dasar 0uhannya, sehingga pada saat nabi pergi ke
mesjid, ia dari panggung berteriak% &Aku tidak mengi/inkan,
aku tidak mengi/inkan, aku tidak mengi/inkan dia untuk
men7eraikan anak perempuanku karena anak perempuanku
adalah bagian dari diriku. Apa yang menyakitinya,
menyakitiku.' (3ukhari >$l.. 3$$k .* n$. 2; P ;;;? /adits
Sahih (uslim 3uku 5; n$.2000. Jerita len&kapnya bisa
ditemukan dalam /adits Sahih 3ukhari >$l.1 3$$k .5 n$.
51+? >$l.. 3$$k .* n$.*2 dan /adits Sahih (uslim 3uku 5;
n$..666-200; P 200+
.. )ukankah ajaran dasar Islam yang
disampaikan le#at mulut dan teladan Muhammad sendiri
memperbolehkan lelaki mengambil istri tambahan<
Twi t t er : @i sl amexpose 147
/A'A(+0A MUHAMMA&3 9E> A& F 576 A&
enyebab kematian Muhammad tidak begitu jelas, dan
terdapat banyak beda-4ersi bahkan diantara peri#ayatan dari
sumber Islam yang paling shahih sekalipun. 8iantaranya
seperti yang diri#ayatkan dalam !hahih )ukhari, !irat Rasul
Allah dari Ibn IshaG, 9itab al-0abaGat al-9abir dari Ibn !a?d,
dan Al-0abari. andangan tradisional mengatakan bah#a
kematian Muhammad disebabkan karena dira7uni oleh
seorang #anita Fahudi yang anggota keluarganya dibunuh
oleh Muhammad dalam suatu pembunuhan massal atas umat
Fahudi, kemungkinan besar adalah !a1iya.
0etapi peristi#a pera7unan tersebut terjadi antara dua-tiga
tahun sebelum kematian Muhammad sehingga sulit untuk
menyimpulkan bah#a ra7un tersebutlah yang membunuh
Muhammad setelah sekian #aktu lamanya. 0etapi Muslim tak
bisa membantahnya pula, sebab benar bah#a Muhammad
sendirilah yang mengetahuinya dan ia mengakui sakitnya
sejak di makan daging domba bera7un di 9haybar.
Muhammad sendiri tidak luput dari hukum &pedang berbalas
pedang.' Ia kena ra7un dari perempuan Fahudi yang
dita#annya di 9haybar, dan Allah tidak menghindarkan atau
memunahkan ra7un itu dari padanya, seperti yang diakui oleh
Anas bin Malik% &!aya selalu mengetahui pengaruh ra7un itu
dalam kerongkongan beliau.' (/S 3ukhari ;++0..
Aisha menyaksikan betapa Muhammad menderita, karena
sakit kera7unan makanan tersebut di saat-saat kritisnya% &@ai
AishaQ !aya senantiasa merasa pedih makanan ra7un yang
saya makan di 9haybar. Itulah #aktunya saya merasa tali
jantung saya putus karena ra7un itu.' 8i balik penderitaan
jasmaninya, harapan dan permohonannya untuk keselamatan
dirinya di akhirat juga tidak menentu, karena tidak ada tanda-
Twi t t er : @i sl amexpose 148
tanda dija#ab lagi oleh Dibril maupun Allah. Muhammad
hanya bergumul sendirian dengan maut%
/ahai (uhanG
Ampunilah sayaG Kasihanilah saya dan huungkan saya
dengan dengan (EMA+ yang Maha (inggi#% Jalu beliau
mengangkat tangannya sambil mengu7apkan% &0eman yang
Maha 0inggi.' Jalu beliau #a1at dan rebahlah tangan beliau.
(/S3 ;.*0 ;.*5 ;.*1..
Allah memberikan kepada Rasul 7ara kematian yang terbaik
yang bisa dibayangkan oleh seorang laki-laki, dia meninggal
dalam pelukan istrinya yang paling di7intai yaitu Aisha.
Japoran Ibn @isham, halaman EA,%
M. bah#a dia mendengar Aisha berbi7ara% Rasul menin&&al
di atas dadaku pada saat &iliranku. Adalah karena ketidak-
tahuanku dan &airah mudaku sehin&&a Rasul menin&&al
dalam pelukanku.
8i7eritakan oleh Aisha pula%
#ia menin&&al pada hari &iliranku yan& biasa dalam
rumahku. Allah men&ambil dia ketika kepalanya ada diantara
dada dan leherku dan
air liurnya bercampur den&an air
liurku.' ()ukhari, Pol C, )ook E,, $o. 1**.
Air liur saling ber7ampur< Itu sebuah misteri. Fang jelas
adalah seperti yang diakuinya bah#a Aisha tidak punya
pengalaman untuk menjaga hal-hal yang 1atal karena
kegairahan 7inta. 8ia tidak melihat adanya bahaya seorang
tua yang sakit berat bila bergairah dengan seorang #anita
muda. Dantung Rasul yang sudah tua dan sedang kritis bisa
tidak tahan sampai timbul cardiac arrest (jantung berhenti..
Aisha melihat dia mati dan terkulai di atas dadanya, lalu ia
merasa bersalah atas &ketidak tahuannya'. 0etapi yang lebih
7elaka lagi adalah @adits yang menunjukkan bah#a Rasul
tidak sempat menyebut kalimat syahadat pada saat
terakhirnya seperti layaknya seorang Muslim.
Twi t t er : @i sl amexpose 149
8ia terkulai dalam pen7aharian kosong akan &Seseorang
Maha (inggi'. 8an Rasul Allah dibungkus dengan tiga lapis
kain buatan $ajran% dua kain dan satu baju yang dipakai saat
kematiannya (8a#ood )ook ,-, no. 31*C..
Abu )akar datang dan masuk ke dalam mesjid ketika
mendengar berita kematian Muhammad. ada saat itu di
dalam mesjid, 2mar di tengah kesedihannya sedang khusuk
memberi 7eramah dari atas mimbar. !ementara itu Ali masuk
ke rumah Aisha, tempat dimana jena/ah Muhammad
diletakkan. Ia mendekatinya, menyingkapkan kain penutup
#ajahnya dan men7iumnya. Jalu Ali berkata% &8emi ayah dan
ibuku, engkau telah merasakan kematian yang telah
ditakdirkan Allah untukmu, dan engkau tidak akan lagi
menderita kematian.' 9emudian Ali menutup kembali
#ajahnya dan pergi ke mesjid. Ia men7oba untuk
memberikan 7eramah kepada orang-orang, tetapi 2mar
bersikeras untuk melanjutkan 7eramahnya. 0etapi ketika Abu
)akar melihat bah#a 2mar tidak juga berhenti berbi7ara, ia
sendiri pun mulai berbi7ara menyela 2mar. 8i sana Abu
)akar berterima kasih kepada Allah lalu berkata kepada
orang banyak% &9epada mereka yang memuja Muhammad,
sekarang Muhammad telah meninggal. 0etapi mereka yang
memuji Allah, Allah tetap hidup dan tidak akan pernah
mati.' (%he li4e $4 the 7r$phet $leh (uhammad bin Abd Al-
<ahab hal.;1...
)erlainan dengan Musa dan Isa Almasih, Muhammad sendiri
tidak mendapatkan pe#ahyuan Allah mengenai kematiannya
ke depan.
9ematiannya datang begitu 7epat dan tidak memberi
kesempatan sedikitpun buat dia untuk menyelesaikan semua
urusannya. 8ia tidak pernah menghimpun dan menyusun
pelbagai berkas #ahyu yang diterimanya agar dapat dijadikan
sebuah kitab Al >ur?an dalam susunanHurutan asli yang
Twi t t er : @i sl amexpose 150
bagaimana yang seharusnya sama dengan yang tertulis di
surga. 8ia tidak pernah menyiapkan pemimpin pengganti
dirinya, dia juga tidak pernah menetapkan tata birokrasi
pemerintahan apa pun yang harus dijalankan penerusnya
setelah dia meninggal.
endek kata, Muhammad menjelang kematiannya tidak
mampu mengurus keumatan dan ke-islaman samasekali. Ia
hanya mengurus dirinya agar diampuni dosanya dan minta
dihubungkan dengan satu 0emannya yang Maha 0inggi, yang
diper7aya adalah !osok yang paling berotoritas dalam alam
Akhirat dan @ari enghakiman (lihat surat 3 %*+K *%1+"K
*3%E1.. !osok ini pulalah yang diklaim Muhammad sebagai
temannya yang paling dekat di akhirat, &!aya yang lebih
dekat dengan Isa anak Maryam di dunia dan akhirat' (@!)
1+-1..
Makam Muhammad
dalam mesjid $aba#i,
Medinah. 8i sebelah
kirinya adalah makam
Abu )akar, kali1ah
pertama.
Mitos Ismail
=rang-orang Arab yang bermukim di daerah !elatan maupun
2tara berpendapat bah#a mereka adalah keturunan Ismail
dan merasa bangga karena Ibrahim adalah )apak
)angsanya. N%he J$ncise #icti$nary $4 !slam ed Jyril classe
(:$nd$n, Stacey !nter ;6-6 p.;*6"O.
Twi t t er : @i sl amexpose 151
3n7y7lopedia o1 Islam mengidenti1ikasikan bah#a rumpun
orang-orang Arab berasal dari bangsa yang bukan keturunan
Ibrahim. (%he Encycl$pedia $4 !slam eds Libb :eFi-
7r$Fencial Schacht :eiden, I.3rill ;6;5 ;,.15-1*..
Duga 8i7tionary o1 Islam mempertanyakan pendapat yang
menyatakan bah#a bangsa Arab adalah keturunan Ismail.
(%h$mas /u&hes A #icti$nary $4 !slam :$nd$n, Allen P J$
;--. pp.;-44..
Mungkinkah Ismael bisa menjadi bapak bangsa Arab<
Ibrahim bukan orang Arab, !iti @ajar ibunya Ismail bukan pula
orang Arab melainkan budak dari Mesir. Malahan !iti @ajar
men7arikan seorang perempuan Mesir bagi Ismail sebagai
isterinya. Menurut hadits (0erjemahan @!) 1*C+. ternyata
Ismail justru belajar bahasa Arab dari orang-orang Arab yang
telah ada sebagai suku bangsa sebelum ada Ismail. Dadi
Ismail bukanlah orang Arab yang dapat menurunkan bangsa
Arab asli.
Isra-Mira"3
Per"alanan malam ke Surga
Ada berbagai 4ersi 7erita Mi?raj-Muhammad ke !urga. Ibn
IshaG menyusunnya berasal dari sahabat-sahabatnya,
khususnya Aisha, dimana Muhammad melaporkan sebagai
berikut%
9etika Muhammad sedang tidur, dia dibangunkan oleh Dibril
sampai 3 kali. ada kali yang ketiga Dibril menaikkan
Muhammad pada seekor he#an putih setengah bagal
setengah keledai dengan sayap-sayap disisinya yang
memper7epat gerakan kakinya.
!ang peri#ayat kemudian mengatakan $abi dan Dibril
berangkat sampai mereka tiba di kuil Ferusalem. 8i sana ia
berjumpa dengan nabi-nabi seperti Ibrahim, Musa dan Fesus.
Twi t t er : @i sl amexpose 152
Muhammad berlaku sebagai imam utama mereka dalam
memimpin doa. Jalu ia diba#akan dua ember, yang satu
berisi anggur dan yang lainnya berisi susu. !ang $abi
mengambil susu itu lalu meminumnya dan menolak anggur.
!etelah menyelesaikan urusan di Ferusalem, Muhammad
menaiki tangga yang paling indah yaitu tangga yang
dipandangi orang saat kematian menjemputnya.
0ibalah Muhammad dan Dibril di salah satu gerbang surga
yang disebut Lerbang ara enjaga. 8i situ dia bertemu
dengan malaikat Isra1il yang memba#ahi 1,.--- malaikat dan
masing-masing memba#ahi lagi 1,.--- malaikat. 8ia
bertemu juga dengan Malik, enjaga intu $eraka.
9etika Muhammad ada di surga paling ba#ah, dia melihat
seseorang di sana dengan ji#a-ji#a orang yang mele#atinya.
9epada seseorang ia berkata% &Di#a bagus dari raga yang
bagus.' 0entang yang lain ia mengatakan, #ah dan menjadi
7emberut% &Di#a setan dari raga setan.'
Dibril menerangkan bah#a ini adalah Adam, sedang
memeriksa ji#a-ji#a keturunannya. Di#a orang beriman
meningkatkan kegembiraan sedangkan ji#a orang ka1ir
meningkatkan kejijikan.
&Jalu saya melihat orang-orang dengan bibir seperti onta,
yang ditangannya terdapat kepingan-kepingan api seperti
batu yang dimasukkan ke dalam mulut mereka, kemudian
keluar dari bokongnya. !aya diberitahu bah#a mereka
berdosa karena memakan harta anak yatim piatu. Ada juga
Iiraun, orang-orang yang disiksa karena mereka lintah darat.
Jalu saya melihat #anita-#anita digantung dari buah dada
mereka. Mereka melahirkan anak-anak haram jadah bukan
dari suami-suami mereka.
Sahih 3ukhari >$l.; 3$$k 2
Number 50; mengatakan, mayoritas penghuni neraka adalah
kaum #anita karena lemah imannya. 5anita tidak puasa dan
Twi t t er : @i sl amexpose 153
tidak solat selama menstruasi, oleh karenanya nilai dua
#anita sama dengan satu laki-laki..
Jalu saya diba#a ke surga kedua. 8i situ ada dua saudara
sepupu dari garis ibu yaitu Isa putera Maryam dan Fahya
putera Bakaria.
Jalu saya ke surga ketiga. 8i sana ada Fusu1 putera Fakub.
Jalu ke surga keempat. 8i sana ada Idris (@eno7h..
0erus ke surga kelima. 8i sana saya bertemu dengan
seorang lelaki rupa#an, rambutnya putih, jenggotnya
panjang, dia adalah @arun putera Imran.
Jalu ke surga keenam. 8i sana ada lelaki ber#arna kulit gelap
dengan hidung berbentuk kait seperti kaum !hami?a, dia
adalah Musa putera Imran.
Jalu ke surga ketujuh, dan di sana ada seseorang duduk di
singgasana pada gerbang rumah me#ah abadi (immortal..
!etiap hari C-.--- malaikat masuk dan tidak kembali sebelum
hari kiamat.
Jalu ia memba#a saya ke !urga dan disitu saya melihat
gadis dengan bibir merah gelap, sehingga membuat saya
suka kepadanya. !aya bertanya, siapa memilikinyaK dan ia
mengatakan% Bayd b. @aritha.
Rasul memberitahu Bayd anak angkatnya berita baik tentang
gadis itu. )eberapa tahun kemudian di Medinah Muhammad
jatuh 7inta kepada isteri Bayd, kemudian Bayd men7eraikan
Bainab isterinya agar Muhammad dapat menga#ini Bainab
menantunya.
8i langit ketujuh itu Muhammad bertemu dengan Allah. 8i
sana ditetapkan ke#ajiban solat limapuluh kali perhari bagi
pengikut Muhammad.
!aat ia kembali, ia bertemu Musa, teman yang baik, ia
bertanya berapa solat yang di#ajibkan pada saya dan ketika
saya mengatakan limapuluh kali, ia berkata% &8oa adalah
Twi t t er : @i sl amexpose 154
sesuatu yang memberatkan dan pengikutmu adalah orang-
orang yang lemah. Dadi kembalilah pada 0uhanmu dan minta
pada-$ya untuk mengurangi jumlah solat bagi dirimu dan
pengikutmu.'
!aya melakukannya dan 0uhan me#ajibkan sepuluh solat.
!ekali lagi saya berpapasan dengan Musa dan sekali lagi ia
mengatakan hal yang sama, dan begitulah seterusnya sampai
hanya ditetapkan lima solat bagi seluruh hari dan malam.
Musa kembali memberikan saya nasehat yang sama, saya
menja#ab saya sudah kembali pada 0uhan saya dan
bertanya pada-$ya sampai saya malu dan saya tidak akan
melakukannya lagi.'
!ejara#an dan akademisi Muslim dari Mesir, @aykal, meng-
gambarkan surga-surga yang didatangi Muhammad.
!urga pertama terbuat dari perak murni dan bintang-bintang
bergelantungan dari atapnya dengan rantai emas. ada
setiap bintang ada malaikat yang berjaga-jaga untuk
menghindari genderu#o naik ke dalam tempat-tempat su7i
dan menghindari hantu-hantu yang diam-diam mendengarkan
rahasia surga#i.
Al >ur?an menyatakan bah#a jin-jin berdiri di atas sesama
bahu mereka untuk mendengarkan diskusi &Majelis Mulia'
sampai mereka ditembak jatuh oleh bintang-bintang yang
ditembakkan pada mereka (meteor.. (8ur9an *+,- 5*,2-;0
25,..
Muhammad menggambarkan Dibril sebagai
memiliki 200
sayap. 8an )uraG kuda yang ditumpanginya pada malam ia
terbang ke Ferusalem dan ke surga memiliki kepala manusia
dan sayap burung raja#ali.
8i sana Muhammad menyalami Adam, dan dalam keenam
surga lainnya ia berjumpa dengan $uh, @arun, Musa,
Ibrahim, 8aud, !uleman, Idris (@eno7h., Fahya dan Isa. Ia
melihat malaikat kematian A/rail yang tubuhnya begitu besar
Twi t t er : @i sl amexpose 155
dan kedua matanya ber'arak *0.000 hari per'alanan berbaris
.
Ia memiliki 1--.--- batalyon dan mele#atkan #aktunya
dengan menulis dalam sebuah buku raksasa nama-nama
mereka yang mati atau dilahirkan. Ia melihat malaikat air
mata yang menangis bagi dosa-dosa dunia. Malaikat
pembalas dengan #ajah yang besar yang tertutup oleh bisul-
bisul yang menguasai api dan duduk dalam singgasana
berapi. 8an satu lagi malaikat raksasa yang tubuhnya terdiri
dari setengah salju dan setengah api, yang dikelilingi oleh
koor surga yang terus menerus menangis% &Fa 0uhan, 9au
menyatukan api dan salju, menyatukan semua abdi-abdiMu
untuk tunduk pada hukum-hukumMu.'
8alam surga ketujuh dimana berdiam ji#a-ji#a orang-orang
yang baik, ada malaikat yang lebih besar dari seluruh dunia,
dengan C-.--- kepala. !etiap kepala memiliki C-.--- mulut,
dan setiap mulut memiliki C-.--- lidah dan setiap lidah
berbi7ara dalam C-.--- bahasa dan tidak habis-habisnya
menyanyikan pujian kepada !ang Maha 9uasa. N(uhammad
/usayn /aykal

(;----;6.2" %he :i4e $4 (uhammad
translated by !smail Razi A al-Haru)i !S3N, 0-6+.6;5*1
Jhapter -, Hr$m the >i$lati$n $4 the 3$yc$tt t$ al !sra9O.
Dadi padanya ada C-.--- kepala dengan kemampuan
berbi7ara dalam C-.--- x C-.--- x C-.--- x C-.--- bahasa.
@itunglah sendiriQ
ada saat Muhammad melakukan penerbangan dengan al-
)uraG mengunjungi kuilHbait di Ferusalem (kuilHbait !uleman
dibangun sekitar abad 1- !M., kuilHbait yang dimaksudkan
Islam itu belum ada karena pada tahun C- M, tentara Roma#i
dipimpin jendral 0itus telah menghan7urkannya sehingga tak
satu pun batu berdiri atas batu yang lain.
0he 8ome o1 the Ro7k (Mesjid 2mar. baru dibangun di atas
pondasi kuil Fupiter Roma#i pada tahun E"1 M. !edangkan
mesjid Al AGsa menurut sarjana-sarjana Muslim seperti Mujir
Twi t t er : @i sl amexpose 156
al-8in, al-!uyuti dan al-MuGaddasi dibangun oleh kali1ah Abd
al Malik pada tahun E"- di sebelah !elatan the 0emple o1
Mount diatas sebuah gereja =ur Jady dengan
menghan7urkan gereja itu terlebih dahulu. Luy le !tronge
menyatakan bah#a Abd al Malik meggunakan material gereja
yang dihan7urkan untuk membangun Al AGsa, dengan bukti-
bukti bah#a di bagian 0enggara mesjid masih terdapat sisa
bangunan 6hur7h o1 =ur Jady. Anak Abd al Malik yaitu 5alid
I menyelesaikan bangunan Al AGsa pada tahun C1- M. Dadi
Mesjid yang sengaja dinamai Al AGsa itu dibangun diatas
sebuah basili7a Roma#i di sebelah !elatan the 0emple o1
Mount oleh bangsa 2mayyad dan baru eksis pada tahun C1-
M.

!edangkan Muhammad #a1at pada tahun E3, M. Dadi kisah
perjalanan malam ke bait Ferusalem itu adalah sepenuhnya
1ikti1. 0ak ada bangunan apapun yang akan dijumpai
Muhammad untuk bersholat disana. )aru CA tahun kemudian
mesjid Islam dibangun di situ dan diberi nama &Al
AGsa' (Mesjid terjauh. untuk di7o7okkan dengan kata-kata
Muhammad. Itu yang begitu sering terjadi dengan
peri#ayatan 1ikti1 hadits $abi yang mun7ul ,-- tahun
kemudian (setelah kematian Muhammad. untuk di7o7ok-
7o7okkan dengan 1akta sebelumnya.
Kisah 4ikti4 a4ter the
4actsA
Surga
Allah ber1irman dalam sebuah hadits >udsi, Aku telah
menyediakan untuk hamba-hamba9u yang beriman dan
beramal saleh, kesenangan-kesenangan yang tak pernah
terlihat mata dan tak pernah didengar telinga serta tak pernah
terlintas dalam hati manusia (!bnu Iarir dari Anas ra.. $amun
hadits ini adalah jiplakan Muhammad dari Injil (9itab 1
Twi t t er : @i sl amexpose 157
9orintus ,%"., yang membuktikan bah#a ia sering dengar-
dengaran apa yang di u7apkan oleh orang-orang $asrani.
0etapi lagi-lagi Muhammad yang mengambil keuntungan
paling besar di surga. 9arena Muhammad mengklaim% &Aku
adalah orang pertama yang mengetuk pintu-pintu surga.' (!bn
Katsir an-Nihayah !! p +;5". 8isamping itu sebagai orang
pertama yang masuk surga, Muhammad juga mengharapkan
posisi tertinggi di surga, nabi berkata% &5asilah adalah tempat
tertinggi di surga yang dapat di7apai hanya oleh satu $ran&
dan aku harap akulah orang yang satu itu.' (/R (uslim
diriwayatkan Abd Allah ibn Amir ibn al-Ash".
0erutama para sahidHmartir yang akan menikmati surga.
8alam sebuah ri#ayat, Rasulullah !A5 pernah menggam-
barkan tingkatan-tingkatan surga%
!urga itu ada seratus tin&kat, jarak setiap tingkat sama
dengan jarak antara langit dan bumi. !urga 1irdaus berada
pada tingkat yang tinggi sekali. 8ari sini terpan7ar empat
buah sungai dalam surga. 8an di atasnya terletak Arsy
0uhan. (/R 3ukhari..
!edangkan tentang Arsy, dalam kitab 8urratun $asihin III
diterangkan bah#a Ibnu Darir, Ibnu Marda#ih dan Abu
!yaikkhin dari Abu 8/arrin ra berkata%
Rasulullah sa# bersabda%
@ai Abu 8/arrin, langit yang sebanyak tujuh bila dibandingkan
dengan 9ursy laksana gelang ke7il yang terletak di padang
belantara dan keutamaan Arsy bila dibandingkan dengan
9ursy seperti padang belantara dengan gelang ke7il.
=rang-orang beriman setelah mele#ati jembatan as-Sirath,
sesampainya di pintu !urga disambut bidadari-bidadari
dengan tari-tarian dan nyanyian surga yang memuji
kebesaran Allah A//a 5a Dalla.
ara bidadari masing-masing memeluk suaminya.
Twi t t er : @i sl amexpose 158
Menurut hadits dari Ali bin Abi 0halib, bah#a Rasulullah sa#
bersabda%
9etika itu @urul Aini berdendang bersama-sama yang
bunyinya%
9amilah perempuan abadi, tidak pernah binasa.
9amilah perempuan riang, tidak pernah susah.
9amilah perempuan yang rela, tidak pernah marah.
Merasa senanglah orang yang memiliki kami.
9ami ini dialah yang punya.
(/adits dari Ali ra dikeluarkan $leh %irmidzi..
@adits dari !aid al 9hudry ra mengatakan bah#a Rasulullah
sa# bersabda%
erempuan-perempuan surga (bidadari. itu betisnya kelihatan
dibalik tujuh puluh lapis pakaian sutera yang dikenakannya.
Malah kelihatan sampai ke sumsum tulang betisnya.
8emikianlah Allah ber1irman dalam Al >ur?an, bidadari itu
seolah-olah batu permata yakut dan intan berlian yang
berkilau-kilau. (/R.%irmidzi"
)egitu hebatnya kemilau yang dipan7arkan bidadari, sampai
disebutkan dalam hadits dari Abu @uraira ra. Ia berkata
bah#a $abi sa# bersabda%
9alau sekiranya perempuan surga (bidadari. itu berada di
dunia, maka akan terang benderanglah dunia ini karena sinar
#ajahnya. 8an perhiasan yang berada dikepalanya lebih
bagus dari segala sesuatu yang terdapat di dalam dunia.
(
/R 3ukhari
..
ara lelaki penghuni surga mempunyai banyak kesibukan,
yang paling mereka gemari adalah menyetubuhi para
bidadari. @adits dari Abi !aid al-9hudry ra, ia berkata, $abi
sa# pernah bersabda bah#a bidadari di dalam surga setiap
kali selesai disetubuhi oleh suaminya maka kembali pera#an
seperti semula. (
Al-/adits
.
Twi t t er : @i sl amexpose 159
)agaimana ahli surga laki-laki itu tidak sangat sibuk. Ia
meme7ahi selaput-selaput dara para bidadari yang tidak
sedikit jumlahnya dalam sehari. !edangkan menyetubuhi
seorang gadis yang masih pera#an ketika di dunia
memerlukan #aktu puluhan menit.
@adits dari Anas bin Malik ra, ia berkata%
ernah ada seseorang bertanya kepada $abi sa#% Fa
Rasulullah, berapakah kekuatan laki-laki dalam menyetubuhi
isteri-isterinya di dalam surga< $abi sa# menja#ab% !eratus
kali dalam sehari. (/R %irmidzi .
ersetubuhan di surga tidak mengeluarkan air mani.
9enikmatan yang luar biasa dari persetubuhan itu
berlangsung beberapa #indu yakni A- tahun. 5alau begitu
mereka tidak merasa letih dan lesu, seperti 1irman Allah% di
dalam surga kami tidak merasa lelah dan tiada pula merasa
letih. (8S Haathir 5...
0entang reproduksi anak-anak di surga akan terjadi w$nder
b$y. $abi bersabda% &Dika seorang mukmin penduduk surga
menginginkan seorang anak, anak tersebut langsung
sekaligus dikandung, dilahirkan, menjadi besar serta merta
menurut umur yang diinginkannya.' (Shahih al-Iammi >! p
. hadis n$.2.+".
0entang rumah di sur&a dari Abu Musa ra, ia berkata
Rasulullah sa# bersabda%
!esungguhnya setiap orang mukmin di surga mempunyai
sebuah kemah dari intan yang berlubang dalam, salah satu
yang diri#ayatkan panjangnya E- mil. 8i setiap ruang
terdapat beberapa isteri yang tidak saling melihat kepada
yang lain dan mereka dikunjungi suaminya.
Ia juga mempunyai dua taman dari perak yang dilengkapi
dengan tempat barang-barang dari apa saja.
Twi t t er : @i sl amexpose 160
Ia juga memiliki dua taman dari emas dengan segala sesuatu
yang ada di sana. 0idak ada tabu antara mereka dan antara
melihat 0uhan mereka ke7uali pakaian kebesaran$ya
tersedia di surga. ((utta4a)un Alaih..
!edangkan pelayanan dalam penya'ian makanan
ribuan kali
lebih 7epat dari 1ast 1ood di bagian dunia manapun, yaitu
se7epat pikiran yang menginginkannya. 8alam hadits
disebutkan%
!esungguhnya engkau akan melihat pada seekor burung di
dalam surga, sedang engkau menginginkan dagingnya, maka
jatuhlah kehadapanmu dalam keadaan telah masak. (/R
3azzar den&an Samad #hai4 yan& berasal dari riwayat !bnu
(as9ud dari k$nsep sesudah mati !mam Lhazali $leh
/ussein 3ahreisy hal ;+1..
)ila penduduk surga ingin beper&ian, Allah pun telah
menyiapkan untuk mereka kendaraan-kendaraan khusus,
seperti yang disebutkan dalam hadits%
Ada seseorang bertanya kepada $abi sa#% &Adakah kuda
dalam surga<' Da#ab $abi sa#% &Dika engkau dimasukkan
Allah ke dalam surga maka engkau akan menunggangi kuda
dari Fakut merah. 3ngkau akan menungganginya kemana
saja engkau suka.' (
/R %irmidzi
..
!edangkan tentang cuaca di sur&a disebutkan%
@adits dari Abu @urairah ra, ia berkata% Ada seseorang
bertanya% &Fa Rasulullah, apakah di surga itu ada siang dan
malam<'
Da#ab $abi sa#% &0idak. Fang ada di sana hanya sinar dan
7ahaya.' (/R /akim dan %irmidzi ..
9eterangan dari Mu?a#iyah kakek )aha/ bin @akim ra bah-
#asanya Rasulullah sa# bersabda%
Twi t t er : @i sl amexpose 161
!esungguhnya di surga itu terdapat lautan madu, lautan arak,
lautan susu dan lautan airK lalu terbukalah (mengalir. sungai-
sungai. (/R %irmidzi..
ernah Rasulullah sa# ditanya tentang 9aut/ar seperti
disebutkan oleh Anas ra ketika ia berkata% Rasulullah sa#
ditanya% &Apakah 9autsar itu<' )eliau menja#ab% &9autsar
adalah sungai pemberian Allah yaitu di surga. Airnya lebih
putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. 8i situ
ada burung yang lehernya seperti leher kambing.' 2mar
berkata% &Ini benar-benar nikmat.' Rasulullah bersabda%
&Memakannya lebih nikmat dan lebih le/at dari
padanya.' (/R %irmidzi.
Al >ur?an menjanjikan suatu surga penuh anggur dan seks
bebas. (!urat ,%,+K *%+CK 11%,3K *C%1+.. esta dan per7abulan
yang merupakan dosa selagi di dunia, berakhir dengan
dibenarkannya di surga.
Twi t t er : @i sl amexpose 162
Al @UR.A+
Al >ur?an adalah kitab yang paling unik, dalam arti kata, tidak
ada 7ontoh serupa yang ada di dunia. Jihat saja susunannya,
bab per bab (yang disebut !urat. yang sangat a7ak, non-
kronologi bahkan sepertinya anti-kronologi, sulit ditemukan
tema intinya. !edangkan isinya (yang disebut Ayat. banyak
melompat-lompat, berulang dengan ayat surat lainnya, dan
sulit di7ernakan, karena begitu banyak disharmoni dan
inkonsistensinya. 0etapi 9itab ini dianggap oleh Muslim
sebagai buku su7i yang paling sempurna di dunia. 8iper7aya
setiap kata dan huru1nya adalah total #ahyu su7i yang tidak
mengandung kelemahan atau kesalahan terke7il pun. !ebab
ia bukan ditulis oleh manusia, tetapi pe#ahyuan oleh Allah
yang Maha 0ahu dan Maha 9uasa, sejak semula tanpa
a#alnya. 5alau Maha !empurna, namun diakui bah#a
sebagian dari ayat-ayatnya sempat dibatalkan dan diganti
baru (nasakh dan mansukh. oleh yang punya #ahyu itu
sendiri. 8engan perkataan lain, #ahyu Allah yang lebih baik
perlu menggantikan #ahyu yang kurang baik, supaya tuntas
sempurna
.
9itab ini seluruh isinya di-klaim (tanpa bukti independen.
disampaikan oleh tiga sosok oknum yang berlainan /atnya,
yaitu manusia (uhammad yang mengatas namakan malaikat
yang mengatas namakan Allah, dan ditulis oleh sahabat Nabi
semuanya se7ara 7i7ilan selama ,3 tahun. 9arena ini
merupakan hasil rangkuman dari 3 atau * mulut, maka ia
berakhir dengan tidak jelas siapa sejatinya yang berkata.
(uhammad (alaikat atau Allah-kah yan& berkata.
2ntuk menghindari kebingungan itu, Montgomery 5att
menahan diri dengan 7ara membakukan istilah% Al 8ur9an
berkataQ 9eunikan dan keanehan semua itu tidak mengapa,
Twi t t er : @i sl amexpose 163
orang boleh per7aya atau tidak per7aya. 0etapi yang paling
merisaukan dari keunikan Al >ur?an adalah kenyataan bah#a
ia adalah satu-satunya 9itab !u7i di dunia yang isinya men-
salah-salahkan 9itab !u7i orang lain, $abi dan 0uhan orang
lain, serta menyalah-nyalahkan agama dan keka1iran
komunitas lainnya, yang semuanya dilakukan tanpa
sedikitpun menyertakan bukti penunjangQ )ahkan sampai
memerintahkan memerangi, melaknati dan membunuhi
orang-orang lain tersebut. erlukah kebenaran intrinsik Al
>ur?an : dan bukan pembenarannya : dibuktikan dengan
menyalah-nyalahkan 9itab !u7i agama lain dan memerangi
penganutnya<
9aum Muslimin yang mula-mula terpen7ar-pen7ar di pelbagai
daerah memiliki naskah ayat-ayat Al >ur?an yang susunan
surat-suratnya berlainan, bahkan susunan ayat-ayatnya pun
masing-masing tidak sama. 0erdapat pula perbedaan-
perbedaan ejaan dan isi diantara mereka. @al ini merupakan
akibat dari 7ara Dibril menurunkan E ribuan ayat-ayat$ya
se7ara 7i7ilan selama ,3 tahun kenabian Muhammad.
5ahyu-#ahyu tersebut di7atat sekenanya pada kepingan apa
saja seperti batu, kayu, tulang, kulit, pelepah daun kurma,
tanah liat atau hanya diingat-ingat saja oleh orang-perorang
yang kebetulan menyaksikan Muhammad mengu7apkannya.
0empat dan #aktu turunnya ayat juga tidak menentu, di
rumah, di luar rumah, siang hari atau malam hari, di ranjang,
diba#ah selimut, di medan perang, di dunia bahkan di surga
(mikraj..
engumpulan ayat-ayat Al >ur?an se7ara o1isial dilakukan
pertama kalinya atas perintah Abu )akr. $amun para sahabat
$abi yang lain juga ada mengumpulkan Al >ur?an 4ersi
mereka sendiri-sendiri. 8iantaranya yang dianggap
berotoritas adalah 9odex dari 2bay ibn 9a?b, Abdullah ibn
Mas?ud dan Ali ibn Abi 0alib. 8alam perjalanan #aktu Musha1H
Twi t t er : @i sl amexpose 164
9odex o1isial Abu )akr diperselisihkan dengan 9odex-kodex
lainnya dalam 7ara ba7aan susunan maupun isinya.
Adanya perbedaan-perbedaan ini menimbulkan peselisihan
dan perpe7ahan di antara kaum Muslimin karena masing-
masing menganggap naskah miliknya yang paling benar.
9eadaan ini segera dilaporkan oleh @u/ai1ah bin Faman
kepada kali1ah 2thman bin A11an di Medinah. !etelah
menerima laporan itu kali1ah 2thman segera meminta kepada
@a1sah binti 2mar lembaran-lembaran musha1 Al >ur?an yang
ditulis pada masa kali1ah Abu )akar (yang diteruskan kepada
2mar dan kemudian disimpan di rumah @a1sah., dengan janji
akan dikembalikan setelah penyalinan.
2thman bin A11an membentuk suatu anitia yang terdiri dari
Baid bin 0sabit sebagai ketua, dan anggota lainnya adalah
Abdullah bin Bubair, Baid bin Ash dan Abdur Rahman bin
@arits bin @isyam. 0ugas panitia ini adalah menyusun dan
menyalin ayat-ayat dari musha1 o1isial Abu )akar menjadi
buku Al >ur?an yang 1inal.
8alam pelaksanaan tugas panitia ini kali1ah 2thman bin A11an
juga menasehatkan agar mengambil pedoman dari mereka
yang ha1al ayat-ayat Al >ur?an (>urra. dan dialek ba7aan
yang berlaku pada #aktu itu, yaitu dialek kaum >uraishi.
Maka dikerjakanlah oleh panitia dan setelah selesai tugas itu,
musha1 rujukan (Abu )akar. dikembalikan kepada @a1sah
binti 2mar. Al >ur?an yang telah dibukukan dinamai &Al
Musha1' dan oleh panitia dituliskan sebanyak lima buah Al
Musha1. 3mpat buah diantaranya dikirim ke Mekah, !yria,
)asrah, 9u1ah dan satu buah Musha1 ditinggalkan di Medinah
untuk 2thman bin A11an, dan itulah yang dinamakan &Musha1
Al Imam'.
$amun bersamaan dengan itu 2thman mengeluarkan satu
dekrit yang mengejutkan, yaitu agar semua naskah Al >ur?an
dalam bentuk apa saja, baik yang lembaran maupun bagian-
Twi t t er : @i sl amexpose 165
bagiannya harus dimusnahkan semuanyaQ Maka musnahlah
semua ayat-ayat dan surat-surat asli yang dikumpulkan
se7ara lisan dari Muhammad, ke7uali musha1 2thmani sajaQ
0idak ada seorang pun yang bisa membuktikan bah#a apa
yang disalinHdisusun oleh 2tsman adalah persis sama dengan
apa yang asli dirujukkannya (musha1 Abu )akar., apalagi
sama dengan apa yang asli Muhammad turunkanQ Ingat,
Musha1-musha1 primer dan kumpulan ayat-ayat yang
diharuskan untuk dibakar itu tidak satu pun yang dinyatakan
salah oleh siapa punQ
8ari Musha1 yang ditulis pada masa 2thman bin A11an inilah
kaum Muslim dari seluruh pelosok menyalin Al >ur?an ini,
yaitu setelah ,- tahun #a1atnya Muhammad sa#. 9itab Al
>ur?an ini menjadi pedoman tunggal bagi kaum Muslim agar
tidak timbul pertentangan-pertentangan dalam susunan ayat-
ayatnya dan ejaannya, karena Al >ur?an selainnya telah
dimusnahkan.
$amun pada tahun 133C @ijrah, perangkuman Al >ur?an itu
harus disempurnakan lagi, kemudian di7etak oleh per7etakan
Amiriayah milik pemerintah Mesir diba#ah penga#asan para
guru besar Al-A/har.
Al >ur?an terdiri dari 11* surat dan dibagi 3- ju/ yang terdiri
atas 1*+E ayat yang diturunkan di Medinah dan *CA- ayat
yang diturunkan di Mekah (total E.,3E ayat.. 5alau susunan
ayat-ayat Al >ur?an sepertinya tidak mengalami perubahan
lagi, ia belum tuntas dirumuskan dan diakui semua Muslim.
!ekte Muslim !hiah misalnya menyatakan bah#a 2thman
menghilangkan ,+; dari ayat-ayat asli Al >ur?an karena
alasan politik. ((c Jlint$n and Str$n& Jycl$pedia >,;.+..
8alam 9itab al-9a1i dari !hiah dikatakan% &Al->ur?an yang
diba#a oleh malaikat Dibril kepada $abi Muhammad s.a.#.
ada 1C.--- ayat' (2shulul 9aa1i, ,H13*.. 8engan perkataan
Twi t t er : @i sl amexpose 166
lain, 2tsman dkk didak#a telah menghilangkan lebih dari
1-.--- ayat-ayat Allah, atau ,H3 >uran yang asliQ
$amun naskah-naskah diluar Al-Musha1 sudah termusnahkan
sehingga kini Islam tidak memiliki &Duri keaslianHkebenaran
>uran' karena absennya musha1-musha1 yang paling primer
yang merupakan sumber atau rujukan Al-Musha1 itu sendiri.
(/adits Shahih 3ukhari >! C1*6.. Al >ur?an yang dipergunakan
oleh Muslim !unni (seperti yang kita punyai sekarang ini. juga
digugat oleh !hiah yang mempertanyakan ,1" ayat di seluruh
Al >ur?an yang dianggap palsu. (Mengapa 9ita Menolak
!yi?ah, p. "A 11.. !iapa sanggup berkata dengan sepenuh
keyakinan bah#a Allah adalah enjaga Agung terhadap
penjahilan >uran< (!urat 1+%"..
Isue )esar Al @ur.anC +asakh dan Mansukh
>uran bertubi-tubi memuliakan kekekalan Iirman Allah yang
tertulis di Jauhul Mah1ud/, &0idak ada perobahan bagi
kalimat-kalimat Allah' dan lain-lain sejenisnya dalam !urat-
surat 1-%E*K E%3*K 33%E,K 3+%*3. 0etapi dilain pihak Allah !50
juga berulang-ulang menurunkan ayat-ayat baru &nasakh'
untuk menggantikan ayat-ayat lama &mansukh'. 8engan
turunnya ayat-ayat baru pengganti ini maka ayat-ayat lama
yang digantikan langsung menjadi tidak berlaku lagi, alias
Iirma$ya tidaklah kekal. Muhammad tidak ambil pusing akan
kontradiksi ini dan membiarkan ayat-ayat pengganti maupun
yang digantikan (nasakh dan mansukh., sama-sama masih
ter7antum sebagiannya dalam Al >ur?an. Ini jelas membuat
Muslim ber#ajah ganda. 9arena ketika melaksanakan teror
atau pembunuhan, orang-orang Muslim radikal bisa memakai
ayat baru (nasakh. yang memang memerintahkan
pembunuhan, sedangkan untuk membela diri dari tudingan
publik mereka buru-buru mempergunakan ayat-ayat lama
(mansukh. yang mengutuknya. !eluruh ayat yang di-nasakh-
kan dalam >ur?an masih simpang siur. Ada yang mengatakan
Twi t t er : @i sl amexpose 167
seluruhnya sekitar +-- ayat yang diganti yang belum
dihilangkan dari >ur?an. Ada yang berpendapat dengan
merin7ikan ,*E ayat. $amun bagaimana pun Muslim tak bisa
lain ke7uali harus mau menerima kenyataan bah#a ayat-ayat
yang dibatalkan itu (mansukhakh. adalah kata-kata asli dari
Allah sendiriQQ
Masalah nasakh ini juga menjadi pertanyaan bagi Muhammad
A.9han, seorang ex-Muslim akistan yang kritis%
Mengapa Allah yang Maha )ijaksana dan Maha 0ahu perlu
me-muba/irkan dan mengganti ayat-ayat$ya sendiri<
Mengapa 8ia lupa (sehingga tidak sempurna atas. ayat-ayat
sebelumnya<
Muslim menja#ab pertanyaan ini, dengan mengatakan%
9arena keadaan telah berubah sepanjang masa per-
#ahyuan. !ehingga perlu beberapa ayat dibatalkan (nasakh.
dan diganti dengan yang baru.
9han bertanya kembali%
Mengapa perubahan keadaan hanya untuk ,3 tahun,
sepanjang masa hidup Muhammad sejak menyatakan diri
sebagai Rasul<
Ingat keadaan selalu berubah, tidakkah Muslim sadar bah#a
keadaan juga berubah setelah E3, M sampai ,-1-, dan akan
berlanjut terus sampai masa yang akan datang. Jalu siapa
yang akan membatalkan ayat-ayat yang tidak 7o7ok lagi
dengan keadaan saat itu<
((uhammad A.Khan, %he I$urney $4 a 7akistani 4r$m a
(uslim t$ an EQ-(uslim Iune ;; +006". =rang Fahudi dan
$asrani tahu persis, bah#a pemuba/iran ayat itu tak ada
hubungannya dengan Iirman 0uhan yang mustahil tidak
kekal seperti 8/at$ya. 0etapi itu semata-mata karena ulah
Muhammad yang meng-otak-atik ayat-ayat a#al, yang mulai
disadarinya sebagai terlanjur keliru atau kurang pasQ Ayat-
ayat !etan adalah salah satu 7ontoh yang paling keterlaluan
menonjolnya, sehingga tidak bisa diperdalih lagi tanpa
Twi t t er : @i sl amexpose 168
mengakui kekhila1annya se7ara terbuka Q (>s ,,%+3..Q )ukti-
bukti yang lebih subtil (halus. banyak bertebaran, antara lain
lihat sub-bab &ertentangan dalam Al >ur?an' di ba#ah sub-
bab berikut.
Al *uran tertua ditemukan di +aman&
ada tahun 1"C, dilakukan restorasi mesjid agung !ana?a,
salah satu mesjid tertua yang dibangun pada tahun E @ijriah
di Faman. Mesjid ini kemudian diperluas dan diperbesar oleh
para pemimpin Islam dari masa ke masa. Restorasi dilakukan
karena dinding bagian )arat mesjid ini rubuh, disebabkan
oleh hujan deras.
ara tukang ketika bekerja dalam sebuah ruangan mahkota
diantara struktur bagian dalam dan atap bagian luar, telah
menemukan perkamen-perkamen tua, dokumen-dokumen,
buku-buku yang jumlahnya sangat banyak.
!ejumlah 1ragmen-
1ragmen perkamen
>uranik dalam kondisi
ketika ditemukan.
0umpukan naskah itu tetap tidak akan diketahui, jika saja 8r
Lerard uin tidak datang ke tempat itu C tahun kemudian. 8r
uin dari !aarland 2ni4ersity adalah ilmu#an Derman yang
ahli Al >ur?an. 8ari penyelidikan beliau, terkuaklah rahasia
kuburan kertas itu, yang telah tersimpan lebih dari 1---
tahun. 2ji 6arbon 1* menunjukkan bah#a perkamen-
perkamen itu berasal dari tahun E*+-E"- M, tetapi tahun
pembuatan yang sebenarnya bisa lebih dini lagi.
Twi t t er : @i sl amexpose 169
0anggal penulisan kaligra1i menunjukkan tahun C1--C1+ M,
oleh karena itu bisa disebut sebagai Al >ur?an tertua yang
ada pada saat ini. Laya tulisan tangan yang indah dan
bahasa yang digunakan adalah Arabik @ija/i, merupakan
tulisan Mekah atau Medinah dan Al >ur?an yang mula-mula
ditulis dengan huru1 ini.
9etika uin dan temannya )othmer membandingkan naskah
Al >ur?an ini dengan naskah Al >ur?an standard (baku. yang
ada saat ini, mereka berdua terheran-heran karena teks-teks
kuno yang ditemukan itu sangat berbeda dengan naskah
yang ada sekarang ini.

)anyak naskah memper-
lihatkan tanda-tanda di
mana tulisan-tulisan asli
telah ditindih dengan
tulisan baru, tetapi
peralatan modern seperti
1otogra1i ultra4iolet, dapat
memperlihatkan dengan
jelas tulisan-tulisan itu.
$askah-naskah !ana?a bukanlah satu-satunya 4arian tetapi
sebelum itu teks >uranik telah dimodi1ikasikan dan ditulis
ulang pada kertas yang sama. Maka uin dan rekannya
)othmer menyimpulkan bah#a Al >ur?an itu sendiri
merupakan teks yang terus berkembang dan hal ini
bertentangan dengan keyakinan umat Muslim dan klaim Allah
dalam !urat +E%CC-CAK A+%,1-,,, bah#a teks asli Al >ur?an
telah disimpan di surga pada lembaran-lembaran emas yang
tidak bisa disentuh siapa pun ke7uali para malaikat. adahal
teks-teks Al >ur?an selama ini dianggap telah di#ahyukan,
diimlakan kepada Muhammad se7ara menyeluruh, persis
seperti di surga, bebas dari kesalahan dan 7ampur tangan
Twi t t er : @i sl amexpose 170
manusia. =leh karenanya Al >ur?an adalah ibu dari segala
kitab dan hingga saat ini Al >ur?an berada di luar perdebatan.
uin juga tidak setuju dengan pandangan bah#a Al >ur?an
ditulis dalam bahasa Arab yang paling murni, sebab kata Al
>ur?an itu sendiri aslinya berasal dari bahasa Aramaik
8ariyun artinya sebuah leksionari bagian-bagian kitab su7i
yang ditetapkan untuk diba7a dalam ibadah. Ini kontras sekali
dengan keyakinan populer umat Muslim bah#a >ur?an berarti
pemba7aan atau pengajian. )othmer sendiri telah mengambil
lebih dari tigapuluh lima ribu gambar-gambar mi7ro1ilm dari
1ragmen-1ragmen itu pada tahun 1""C dan memba#a
gambar-gambar itu ke Derman.
9ita telah paparkan bah#a Al >uran hasil penyusunan
2thman tahun E+- telah disalin sebanyak + buah, tetapi tidak
ada arsip aslinya pada saat ini. Fang ada yang dianggap
tertua hanyalah >ur?an 9airo yang dibuat pada sekitar tahun
CC- (1+- @. dan sekarang ada di )ritish Museum. 8engan
demikian, >ur?an !ana?a sekitar dua generasi lebih tua
umurnya dari >ur?an 9airo yang masih eksis.
Pertentangan dalam Al @ur.an
Apakah mereka tidak mendalami Al 8ur9an kalau
sekiranya (Al 8ur9an" itu bukan dari sisi Allah
tentulah mereka dapati banyak pertentan&an di
dalamnya. (>s *%A,..
Merujuk hanya kepada konsep &nasakh-mansukh' yang ayat-
ayatnya saling menentang, ayat di atas jelas adalah sebuah
klaim yang tidak-tahu-diri.
Twi t t er : @i sl amexpose 171Siapa yang erkata3 Rasul atau AllahH
Al >uran berkata dalam dua 7ara% (1. langsung kata-kata

pendiktean Allah, dan (,. kata-kata Muhammad yang Allah

diktekan untuk dikatakan Muhammad kepada manusia, dan
ini selalu ditandai dengan &>ul' (9atakan..... 9ini simak surat
Al Iatihah ayat 1, ,, 3, *, yang berbi7ara adalah Allah sendiri.

0etapi dalam ayat +, E, C kata-kata berganti menjadi u7apan

manusia kepada Allah. Al >ur?an diper7aya diimlakan ke
ba#ah se7ara maha sempurna maka tidak mungkin bisa
memikul
inc$nsistency (berubah-ubah. dan tidak mungkin
bertentangan ayat yang satu terhadap ayat yang lainnya.
!alah satu penterjemah Al >ur?an menterjemahkan Al >ur?an

!urat E"%*- dan A1%1" sebagai &5ahyu Allah yang diturunkan

kepada Rasul yang mulia' dan & 1irman Allah yang diba#a
Dibril'
$amun penterjemah yang lain menterjemahkan apa adanya%
&Imahun Gaulu rasuulin kariim : sesungguhnya Al >ur?an

benar-benar perkataan Rasul yang mulia.' (8s 26,10..
Ini membenarkan apa yang disinyalir oleh Montgomery 5att,

bah#a untuk menghindari keran7uan tentang siapa yang

berkata dalam Al >ur?an, apakah itu Allah, Dibril, atau
Muhammad, maka ia membakukan% &>ur?an berkata'.
Penciptaan dalam ? atau 5 hariH
Menurut surat *1%", 1-, 1, 0uhan melakukan karya
pen7iptaan dalam * hari V , hari V , hari T A hari.
0etapi surat C%+1 dan 1-%3 mengakui bah#a karya pen7iptaan
0uhan dilakukan dalam E hari.
+ai +uh3 selamat sekeluarga atau tidakH
!urat 11%*,-*3 menyatakan bah#a salah satu putra $uh

menolak masuk bahtera sehingga akhirnya tenggelam dalam

air bah. 0etapi surat ,1%CE menyatakan $uh beserta seluruh
keluarga selamat. Jebih buruk lagi !urat EE%1- justru
Twi t t er : @i sl amexpose 172

mengatakan bah#a I!0RI $uh-lah yang ka1ir, berkhianat
kepada suami, dan dimasukkan ke nerakaQ
,ina3 oleh atau tidakH
Bina yang dihukumHdikutuk.
7erempuan-perempuan yan& berzina dan laki-laki yan&
berzina deralah masin&-masin& seratus kali. (,* An $uur ,..
#an 'an&anlah kamu mendekati zina sesun&&uhnya zina itu
san&at ke'i dan se'ahat-'ahat 'alan terkutuk. (1C Al Israa 3,..
Bina yang dibolehkan.
#an $ran&-$ran& yan& men'a&a kemaluannya kecuali
terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yan& mereka
miliki maka sesun&&uhnya mereka dalam hal ini tidak
bercela. (,3 Al Mukminuum +,E..
Kamu b$leh men&&auli siapa sa'a yan& kamu kehendaki
'u&a b$leh men&&auli kembali perempuan yan& telah kamu
cerai maka tidak ada d$sa ba&imu @ (33 Al Ah/ab +1..
9>$>>> atau =>>> tahun$
7ara malaikat dan r$h-r$h naik men&hadap kepadaNya
dalam sehari kadarnya .0.000 tahun. (C- Al Ma?aarij *..
#ia men&atur urusan dari lan&it ke bumi kemudian naik la&i
kepadaNya dalam satu hari yan& kadarnya ;000 tahun
menurut hitun&an kamu. (3, As !ajdah +.
)unuh diriC oleh atau tidakH
3unuhlah dirimuA /al itu lebih baik ba&imu disisi %uhan yan&
men'adikan kamu maka %uhan akan menerima taubatmu. (,
Al )aGarah +*..
Twi t t er : @i sl amexpose 173
Ian&anlah kamu membunuh dirimu sendiri sesun&&uhnya
Allah maha penyayan& kepadamu. (An $isaa ,"..
Agama IslamC eas masuk atau dipaksa untuk masukH
%idak ada paksaan dalam a&ama !slam. (, Al )aGarah ,+E..
(aka hendaklah berperan& di 'alan Allah $ran&-$ran& yan&
menukar kehidupan dunia den&an kehidupan akhirat @ (* An
$isaa C*..
7eran&ilah $ran&-$ran& yan& tidak beriman kepada Allah dan
tidak (pula" kepada hari kemudian dan mereka tidak
men&haramkan apa yan& telah diharamkan $leh Allah dan
Rasul-Nya dan tidak bera&ama den&an a&ama yan& benar
(a&ama Allah" (yaitu $ran&-$ran&" yan& diberikan Al Kitab
kepada mereka sampai mereka membayar 'izyah den&an
patuh sedan& mereka dalam keadaan tunduk. (>s "%,"..
@. maka tawanlah dan bunuhlah mereka dimana sa'a kamu
dapati mereka. (* An $isaa "1..
Isa al-MasihC tidak mati atau mati$?
!sa tidak dibunuh tetapi dian&kat @. (>s *%1+C-1+A..
!sa lahir mati dan ban&kit hidup kembali. (>s 1"%33..
Ka;ir atau diatas ka;ir$?
Oran& Nasrani adalah ka4ir karena ka4ir berkata Allah
mempunyai anak@ (>s ,%11E..
Oran& Nasrani diatas $ran& ka4ir sampai akhir zaman @ (>s
3%++..
Minum khamar itu dosa atau tanda dari Allah$?
(inum khamar adalah d$sa besar @@ (>s ,%,1"..
@ dan an&&ur kamu buat minuman yan& memabukkan @.
Twi t t er : @i sl amexpose 174
7ada yan& demikian itu benar-benar terdapat tanda
(kebesaran Allah" ba&i $ran& yan& memikirkan (berakal".(>s
1E%EE-E"..
#i s$r&a diberi minum khamar murni @.. (>s A3%,+..
)ukan kata setan atau kata-kata setan
?

Al 8ur9an itu bukanlah perkataan setan yan& terkutuk. (>s
A1%,+..
Iin-'in berkata (di dalam 8ur9an surah Al-Iin" @. (>s C,%1-*..
Untuk orang Mekah atau ukan$?
Kami wahyukan kepadamu Al 8ur9an berbahasa Arab untuk
penduduk (ekah dan sekitarnya@. (>s *,%C..
Kerancuan Al @ur.an
Al >ur?an membenarkan Alkitab, 0aurat, Babur dan Injil.
)erpuluh-puluh ayat >ur?an mengkon1irmasikan hal ini dan
menyuruh Muslim mengimaninya. )ahkan Muhammad
diperintahkan untuk berkonsultasi kepada para ahli Alkitab
apabila terjadi keraguan (keran7uan. atas apa yang Allah
turunkan kepadanya (>s 1-%"*..
Inilah antara lain keran7uan-keran7uannya%
Araham<Irahim$
Al >ur?an menyatakan nama ayah Abraham adalah A/ar
(!urat E%C*., tetapi sejarah sejak ribuan tahun sebelumnya
selalu men7atat namanya 0erah.
8ia tidak pernah tinggal di Mekah (!urat 1*%3C. tetapi di
@ebron. Mekah dan rute jalannya tak pernah dikenal dalam
sejarah purba yang sebenarnya, melainkan baru mun7ul
sekitar dua abad sebelum Muhammad.
8ia tidak membangun 9a?bah tetapi Al >ur?an mengklaim
demikian tanpa bukti sejarah dan arkeologi. Dika 9a?bah
Twi t t er : @i sl amexpose 175
pernah menjadi )ait bagi Abraham, orang-orang Fahudi pasti
akan ber/iarah pula ke sana. Israel telah mahir men7atat
sejarah se7ara tertulis ribuan tahun sebelum ArabHIslam
mampu men7atatnya.
Israel men7atat Anak Abraham ada A, tetapi Muhammad
hanya men7atat ,. Abraham mempunyai 3 isteri tetapi
menurut Muhammad ada , isteri.
8ia tidak dilemparkan ke dalam api oleh $imrod
sebagaimana dinyatakan Al >ur?an dalam surat ,1%EA, E",
"%E". $imrod hidup beberapa abad sebelum Abraham, jadi
bagaimana ia dapat melempari Abraham<
0usu;$
Al >ur?an menyatakan bah#a orang yang membeli Fusu1
anak Fakub adalah A/is (!urat 1,%,1. padahal namanya
oti1ar.
Haman$
@aman adalah menteri dari raja Ahasy#eros dari arsi.
Al >ur?an menyatakan @aman adalah menteri Iiraun dari
Mesir (!urat *-%3+, 3C. yang membangun menara )abel
(!urat ,C%*-E, ,A%3A, ,"%3", *-%,3, ,*, 3E, 3C., padahal )abel
ada di Irak. ()a7a 3n7y7lopedia )ritani7a.
Musa$
=rang yang mengadopsi Musa adalah isteri Iiraun seperti
dinyatakan Muhammad dalam surat ,A%A,". 0etapi yang
sebenarnya adalah puteri Iiraun (9el ,%+.. Ini ditulis oleh
Musa sendiri tentang dirinya dalam 0aurat. !hahih mana
ketimbang ditulis oleh orang Arab yang ummi ,.--- tahun
kemudian<
Twi t t er : @i sl amexpose 176
+uh$
Air bah $uh berlangsung pada /aman Musa dan terjadi di
#ilayah Iiraun (!urat C%13E-13A.. AbsurdQ )agaimana
mungkin<
Maria$
Menurut Al >ur?an ayah Maria bernama Imran (!urat EE%1,.
yang melahirkan Fesus di ba#ah pohon palem (!urat
1"%,,-,+..
Al >ur?an telah keliru dengan Maria yang dianggap sebagai
Miryam yang adalah saudara perempuan Musa dan @arun
(!urat 1"%,A.. adahal /aman hidup Miryam dan Maria
berselisih #aktu lebih dari 1.+-- tahun.
,akaria$
Menurut >ur?an, bisunya Bakaria selama 3 malam,
sedangkan menurut Alkitab " bulan.
Bakaria memelihara Maryam di mihrab bait su7i menurut Al
>ur?an, padahal tak seorang pun boleh tinggal di ruang Maha
9udus, hanya imam agung yang diperbolehkan masuk sekali
setahun pada hari penebusan dosa.
Arahah$
Menurut surat 1-+, Muhammad menyatakan bah#a pasukan
gajah dari Abrahah dikalahkan oleh serangan batu yang
dijatuhkan burung-burung dari udara.
Menurut sejarah pasukan Abrahah membatalkan
serangannya ke Mekah setelah berjangkitnya penyakit 7a7ar
air di kalangan pasukan tersebut. (Luillaume, Islam, pp ,1
11..
Ka.ah$
9a?bah diklaim dibangun oleh Adam dan dibangun kembali
oleh Ibrahim. 0etapi tak pernah ditemukan jejak arkeologi
yang menyatakan Ibrahim pernah tinggal di Mekah. Dalan
Twi t t er : @i sl amexpose 177
menuju ke Mekah baru adaHmun7ul pada abad ke-* M. Ini
adalah skenario Islam untuk memindahkan setting Israel ke
Arabia.
Samaria$
=rang-orang Fahudi pada /aman Musa membuat anak lembu
emas di padang pasir atas saran orang-orang !amariaH
!amiri. (!urat ,-%AC 11.
adahal keberadaan !amaria baru mun7ul ratusan tahun
kemudian setelah orang-orang Assyria menaklukkan dan
mena#an bangsa Israel.
AleIander yang Agung$
Al >ur?an menyatakan Alexander Agung yang disebut
Bulkarnain adalah seorang Muslim yang hidup sampai hari
tuanya. (!urat 1A%A3-"A.
!ejarah men7atat Alexander yang Agung hidup sebelum
Masehi, seorang pagan penyembah berhala, bukan Muslim,
dan tidak hidup sampai hari tuanya, melainkan 33 tahun saja.
Siapa yang menurunkan Al @ur.an kepada MuhammadH
a. Mula-mula dikesankan sebagai sosok Allah yang
datang kepada Muhammad dalam rupa manusia
(!urat +3%,-1A, A1%1"-,*, terjemahan dengan kata
Dibril tak ada dalam teks aslinya..
b. 9emudian diberitakan bah#a Rohulkudus yang
datang kepada Muhammad (!urat 1E%1-,K
,E%1",-1"*.. Jagi-lagi Muhammad tidak
menerangkan se7ara jelas siapa atau apa sosok yang
satu ini.
c. Fang terakhir dikatakan malaikat Dibril yang
menyerahkan Al >ur?an kepada Muhammad. (!urat
,%"C.. $ama &Dibril' ini hanya mun7ul 3 kali di seluruh
Twi t t er : @i sl amexpose 178
>ur?an, selebihnya hanyalah ta1siran penterjemah-
nya, tak ada di bahasa asli >ur?an.
(otal Kontro!ersial
)anyak sekali kisah yang serampangan tanpa bobot teologi
sedikitpun ditampilkan dalam Al >ur?an. Antara lain dongeng-
dongeng tersebut di ba#ah ini diper7aya sebagai 1irman
Allah%
- )ah#a jin-jin yang menakjubkan mengisi lembar-
lembar Al >ur?an (!urat Al Din C,..
-
=nta betina yang melompat keluar dari sebuah batu,
lalu menjadi seorang nabi (!urat C%C3-CC, A+K "1%1*K
+*%,"..
-
9isah mengenai seluruh penduduk desa yang
berubah menjadi monyet-monyet karena mereka
melanggar hari !abat yaitu bekerja men7ari ikan
pada hari !abat (!urat ,%E+K C%1E3-1EE..
-
9isah C orang beserta he#an-he#an mereka yang
telah tidur di sebuah gua selama 3-" tahun kemudian
bangun kembali dalam keadaan sehat #ala1iat (!urat
1A%"-,E..
-
9isah * ekor burung yang mati kemudian dapat hidup
kembali, terbang atas panggilan Ibrahim (!urat ,%E-..
Masalah ria$
Muhammad melarang orang mengambil bunga atas semua
uang yang dipinjamkan, terutama kepada sesama Muslim.
Muhammad mengutuk riba dalam Al >ur?an. (!urat ,%,C+ 11K
3%13-K *%1E1K 3-%3"..
9alau perintah ini harus dijalankan maka pemerintahan-
pemerintahan negara Islam seharusnya tidak diperkenankan
mengenakan bunga atas pinjaman negara lain. 8emikian pula
Twi t t er : @i sl amexpose 179
seorang Muslim seharusnya tidak akan menerima bunga
uang (dalam bentuk apapun. dari rekening banknya atau dari
uang yang dipinjamkannya atau dari hipotek barang karena
hal itu dilarang.
Murtad$
$abi bersabda% &Dika seorang Muslim meninggalkan agama
Islam, bunuh dia.' ()ukhari IPH,E-..
Maka kapanpun kamu menjumpai mereka (orang-orang
Muslim yang murtad. bunuh mereka karena siapapun yang
membunuh mereka akan mendapatkan pahala pada hari
kebangkitan. (@adits )ukhari IRHE*..
/anita$
$abi berkata% &!aya melihat kedalam api neraka dan ternyata
mayoritas penghuninya adalah #anita.' (@adits )ukhari IH,A,
3-1KIIH1E1..
5ahai #anitaQ Aku tidak pernah melihat manusia yang begitu
kurang dalam ke7erdasan dan dalam agama selain dari
jenismu. ()ukhari IIH+*1..
$abi bersabda% &)ukankah kesaksian seorang #anita sama
dengan setengah dari kesaksian seorang pria<'
ara #anita itu berkata% &Fa.'
$abi berkata lagi% &@al itu disebabkan karena kemampuan
berpikir #anita sangat kurang.' ()ukhari IIIHA,E..
Muhammad membuat peraturan bah#a hak #arisan yang
diterima anak #anita hanya sebesar setengah dari yang
diterima laki-laki. ()ukhari IPH1-..
Rasul Allah berkata% &8i !urga ada sebuah pa4iliun yang
terbentuk dari sebuah lubang tero#ongan mutiara yang
lebarnya E- mil, pada masing-masing sudut terdapat para
isteri yang terpisah dan tidak dapat saling melihat dengan
Twi t t er : @i sl amexpose 180
sudut lainnya, dan laki-laki beriman akan mengunjungi para
#anita tersebut untuk &menikmati' mereka.' ()ukhari PIH*-E..
8an untuk menyempurnakan hak-hak lelaki atas perempuan,
Muhammad berkata% &Apabila seorang laki-laki mengajak
isterinya tidur, sedangkan perempuan tidak mau, lalu laki-laki
tadi semalaman itu dalam keadaan amarah, maka malaikat
(akan. melaknati perempuan itu sampai pagi.' (@!) 1*3"..
:E3!/ IAG/ #ENLAN /A#!%S NA3! SGJ!
)uang air kecil dan esar
1.9amu tidak boleh menghadap ke Mekah ketika kamu
buang air ke7il atau buang air besar. ()ukhari IH1*E,
1*C,1+-, 1+1..
,. 9amu tidak boleh menggunakan tangan kananmu untuk
memegang kemaluan dan untuk 7ebok. (@adis IH1++, 1+E..
3. 9amu harus membersihkan alat 4italmu dengan air setelah
ke kamar ke7il. (@adis IH1+,, 1+3, 1+*, 1+C..
Dika seseorang buang air ke7il dan mengenai pakaian atau
tubuhnya maka orang itu akan menderita di api neraka
setelah meninggal dunia.
ada suatu hari nabi mele#ati kuburan di Mekah mendengar
suara dari dua orang yang disiksa dalam kuburan mereka.
$abi kemudian menambahkan% &Fa mereka disiksa karena
dosa besar yang mereka lakukan. !esungguhnya salah
seorang diantara mereka tidak pernah menjaga dirinya sendiri
dan air seninya.' (!hahih )ukhari 4ol.I, book +C, no.,1+..
Twi t t er : @i sl amexpose 181
Minum kencing onta$
Maka nabi memerintahkan mereka (orang sakit. untuk pergi
men7ari kumpulan onta-onta dan minum air susu dan air seni
onta-onta tersebut sebagai obat. (@adits IH,3*K @!) 1+*..
Sayap lalat mengandung oat$
Muslim tidak boleh ragu minum minuman yang ter7emar lalat,
karena Rasul Allah mendapat #ahyu jaminan bah#a%
&9alau lalat masuk kedalam minuman kamu, tenggelam-
kanlah, lalu buang lalatnya, karena sesungguhnya salah satu
sayapnya mengandung penyakit dan yang satu lagi
mengandung obat.' (@!) 1*E3..
Adam$
$abi berkata% &Allah men7iptakan Adam menurut bentuknya.
anjangnya E- hasta.' Ini tingginya "- kaki atau 3- meter.
)agaimana 7aranya dia bersembunyi di balik semak-semak
tatkala jatuh ke dalam dosa< 8an bagaimana ia
menyembunyikan syah#atnya dengan 7a#at daun-daunan<
An"ing dilarang$
Malaikat tidak akan masuk ke suatu rumah, jika ada seekor
anjing di rumah tersebut. ()ukhari IPH+3"..
&Rasul Allah memerintahkan bah#a anjing-anjing harus
dibunuh.' ()ukhari IPH+*-..
$amun sebaliknya, kenajisan anjing akan terhapus oleh amal
pahalanya. 9arena $abi merestui anjing terlatih (mu?allam.
yang membantu berburu menangkap binatang buruannya.
(@!) no.1,+..
Kupingnya dikencingi setan$
Abdullah r.a. ber7erita dekat $abi tentang seorang laki-laki
yang senantiasa tidur sampai subuh dan tidak pernah shalat
malam.
Twi t t er : @i sl amexpose 182
$abi bersabda% &9upingnya telah diken7ingi setan.' (@!)
E-1..
-uang hidung tempat ermalam setan.
$abi berkata% &Apabila kamu bangun tidur, lalu ber#udhu
maka semburkanlah air dari lubang hidung tiga kali, karena
sesungguhnya setan bermalam di lubang hidung.' (@!)
1*+A..
)ersin dan kuap$
8ari Abu @urairah r.a dari $abi sa#% &Allah men7intai bersin
dan memben7i kuap. 9arena itu kalau seseorang bersin lalu
ia memuji Allah, maka setiap orang Islam lain yang
mendengar, hendaklah mendoakannya. 9uap itu adalah dari
setan. =rang hendaklah menahan kuapnya sedapat mungkin.
9alau ia mengu7apkan &5ahQ', maka setan terta#a
mendengarnya.' (@!) 1C1"..
Mimpi uruk dari setan$
$abi bersabda% &Mimpi yang baik itu dari 0uhan dan mimpi
yang buruk itu dari setan.' (@!) 1*+C..
Setan mengganggu orang shalat sehingga lupa
raka.atnya$
!etan berkata% &Ingatlah apa yang belum kamu ingatQ'
!ehingga akhirnya orang itu tidak tahu lagi telah berapa
raka?at dia shalat. (@!) E*1..
)ayi menangis karena disentuh setan$
$abi bersabda% &!etiap anak Adam yang baru lahir, disentuh
setan ketika lahirnya itu, lalu ia memekik menangis
karenanya, selain Maryam dan anaknya.' (@!) 1*"3..
Twi t t er : @i sl amexpose 183
Melihat malaikat atau melihat setan$
&Apabila kamu mendengar ayam berkokok, maka
mohonkanlah karunia kepada 0uhan, karena sesungguhnya
ia melihat malaikat dan apabila kuda meringkik, mohonkanlah
perlindungan-perlindungan karena sesungguhnya ia melihat
setan.' (@!) 1*E,..
Ilis ada di surga sampai hari kiamat$
Allah ber1irman kepada iblis% &9eluarlah dari !urgaQ' 9arena
kamu sesungguhnya terkutuk. (>s 1+%3*..
Iblis berkata% &Fa 0uhanku berilah aku tangguh sampai hari
manusia dibangkitkan.'
Allah ber1irman% &9amu termasuk orang yang diberi
tangguh.' (>s 1+%3E-3C..
adahal setan itu seteru Allah. (@!M *"E..
Ada 6 macam surga$
Ada 0a1sir yang menjelaskan ada dua surga yaitu surga untuk
manusia dan surga untuk jin. (Iootnote >s ++%*E..
1enetika Islam$
Menurut Muhammad kemiripan seorang anak dengan orang
tuanya adalah sebagai berikut%
Dika seorang laki-laki berhubungan seksual dengan isterinya
dan dia men7apai orgasme lebih dahulu, maka sang anak
akan mirip seperti ayahnya, dan jika #anita tersebut yang
men7apai orgasme lebih dahulu, maka anak itu akan mirip
ibunya.' (@adits IPH+*E..
)intang-intang seagai peluru misil$
)intang-bintang di7iptakan oleh Allah sebagai peluru-peluru
misil yang dilontarkan untuk menghantam setan-setan.
(@adits jilid * pasal 3, hal ,A,..
Twi t t er : @i sl amexpose 184
Makanan roh-roh$
Menurut Muhammad, bah#a jin-jin atau roh-roh makan
kotoran he#an dan tulang-tulangQ (@adits PH,--..
)au mulut$
)au mulut berarti Allah tidak akan mendengar sembahyang
anda. Anda tidak boleh makan ba#ang sebelum
sembahyang sebab Allah tidak akan mendengar sembahyang
dari mulut anda yang berbau ba#ang. (@adits IHA1,, A13,
A1*, A1+K PIIH3E,, 3E3..
Mengeluarkan angin usuk AkentutB$
Menurut Muhammad adalah dosa &hadath'Hkentut ketika anda
bersembahyang. Allah akan menolak sembahyang anda.
(@adits IHE,AK IRHAE..
Pemunuhan melalui penipuan$
Muhammad menyetujui pembunuhan terhadap seseorang
melalui 7ara bohong dan penipuan. (@adits PH3E".. ($abi
se7ara tegas merestui Maslama untuk membunuh 9a?b bin
Al-Ashra1 dengan 7ara tipu daya..
&emam dari neraka$
$abi berkata% &8emam berasal dari panasnya api neraka,
maka dinginkan sakit demam tersebut dengan air.' (@adits IPH
*A3-*AE..
)E)ERAPA KUASA MUHAMMA& &A-AM HA&I(S
Air kotor mema4a rahmat$
ara pengikut Muhammad berebutan untuk mendapatkan air
kotor bekas 7u7ian Muhammad dan mengolesi tubuh mereka
dengan air kotor agar mendapatkan rahmat darinya. (@adits IH
1AC, 1AA..
Twi t t er : @i sl amexpose 185
Menyemuhkan mata yang sakit dengan air ludah$
Muhammad menyembuhkan mata seseorang dengan 7ara
meludahi mata orang itu. !ejak saat itu orang tersebut tidak
pernah lagi mengalami sakit mata. (@adits IPH1",K @adits
PH+1..
!ayangnya, menurut @!) 1,,- dan @!) 1+C- air ludah
Muhammad tidak mampu mena#arkan ra7un yang ia sendiri
makan le#at daging kambing.
Muhammad memelah ulan$
9etika orang-orang Mekah minta Muhammad melakukan
mukji/at untuk membuktikan bah#a dia seorang nabi, maka
iapun mengangkat pedangnya dan membelah bulan menjadi
dua bagian dengan pedang tersebut. (0etapi tidak di7eritakan
siapa yang menyatukan kembali bulan yang terbelah itu..
(@adits IPHA3-, A31, A3,K @adits PH,-A, ,-", ,11K @adits
PIH3AC, 3AA, 3A", 3"-..
Khotah diatas atang pohon palem$
$arasi dari Dabir bin Abdullah%
Muhammad biasa menggunakan batang pohon palem
sebagai mimbar untuk berkhotbah dan ia berdiri di atas pohon
palem tersebut #aktu berkhotbah. 9ami mendengar batang
pohon itu menangis seperti unta betina yang sedang
melahirkan. Muhammad kemudian meninggalkan mimbarnya
dan mengelus-elus pohon palem tersebut. (@adits IIH*1K
IPHCA3..
Makanan yang erteriak$
8ikisahkan bah#a makanan berteriak keras-keras dan me-
muliakan Allah sesaat Muhammad sedang memakannya.
(@adits IPHCC"..
Twi t t er : @i sl amexpose 186
Melipat gandakan uah kurma$
Muhammad melipat gandakan beberapa timbunan buah
kurma milik seorang Muslim dengan maksud agar orang
tersebut dapat melunasi semua hutangnya. (@adits IPHCA-..
&ada Muhammad dielah$
Dibril membukaHmembelah dada Muhammad dan men7u7i
bagian dalamnya dengan air Bam Bam, Dibril memba#a
hikmah, iman dan men7urahkan ke dalam dada Muhammad
dan kemudian menutupnya kembali. (@adits IH3*+..
Mengartikan mimpi$
Muhammad dinyatakan mampu mengartikan mimpi dari
seorang Muslim, ini merupakan &salah satu dari *E bagian
seni peramalan nabi.' (@adits IIH*EAK @adits IRH111-1C1..
adahal penguasaan hal-hal gaib tidak diberikan kepada
Muhammad. (>s 1-%,-K E%+-K >s 11'31K C%1AA..
Per"alanan ke surga di malam hari AIsra. Mi.ra"B$
Muhammad dinaikkan ke surga dan bertemu dengan Allah
!50. Ini dianggap sebagai kemukji/atan yang terbesar yang
pernah dilakukan Muhammad yang hanya dapat diungguli
oleh Al >ur?an itu sendiri. (@adits IH,11, 3*+..
)E)ERAPA KERA/A+A+ MUHAMMA&
Muhammad dalam ke"i4aan$
Muhammad pernah kena sihir, mengkhayalkan berbuat
sesuatu padahal beliau tidak mengerjakannya. (@!) 1*1*..
1. Muhammad melihat Isa$
$abi sa# ber7eritera%
&ada suatu malam, #aktu aku tidur dekat 9a?bah saya
bermimpi. 9etika itu saya lihat ada seorang laki-laki kemerah-
Twi t t er : @i sl amexpose 187
merahan #arna kulitnya, amat bagus sekali, rambutnya
terurai antara bidang bahunya, tersisir baik, kepalanya
menitikkan air, li7in berkilat, M. dan ia berta#a1 di 9a?bah.'
!aya bertanya% &!iapakah ini<'
Mereka menja#ab% &Inilah Al Masih anak Maryam.'
(@!) 1*""..
2. Muhammad melihat (uhan$
&9etika saya melihat 0uhan, saya jatuh tersungkur.'
(@!) 1+CC..
3. Muhammad melihat makam Musa$
$abi sa# bersabda%
&9alau sekiranya aku disana, akan kutunjukkan kepadamu
makamnya (Musa., yaitu dipinggir jalan, didekat tumpukan
katsbil ahmar (tumpukan pasir merah..' (@!) E"*..
4.
Muhammad erkali-kali mencoa unuh diri$
9etika #ahyu terhenti, Muhammad sedih, 7emas akan dirinya.
Jalu pergi ke pun7ak bukit untuk menjatuhkan dirinya. @al ini
dilakukan berkali-kali tetapi selalu dihalangi Dibril. ()ukhari
".AC.no.111..
5. Muhammad mengalami putus asa3 gelisah$
8alam menghadapi kejadian-kejadian didalam mimpinya
Muhammad telah mengalami%
9eragu-raguan, kebimbangan, kegelisahan, kebingungan,
ke7emasan, kekha#atiran, keputus-asaan. (Mukadimah Al
>ur?an 8epag hal +E..
6. Muhammad takut akan siksa kuur$
8ua orang Fahudi datang dan berkata%
&!esungguhnya ahli kubur itu disiksa dalam kuburnya.'
9ata Muhammad%
Twi t t er : @i sl amexpose 188
&)enarQ Memang ahli kubur itu disiksa, sehingga siksaan
mereka itu terdengar oleh binatang ternak.'
9ata Aisyah% &!emenjak itu, kulihat beliau senantiasa
berlindung kepada Allah dari siksa kubur dalam salat.' (@!M
+*3..
7. Muhammad melihat surga dan neraka$
8ari Anas r.a, Muhammad berkata%
&M.. kalaulah anda melihat apa yang kulihat, anda akan
sedikit terta#a, tetapi akan banyak yang menangis.' 0anya
mereka, &Apakah yang anda lihat #ahai Rasulullah<' Da#ab
Rasulullah% &Aku melihat surga dan neraka.' (@!M 3CA..
$abi sa# bersabda%
&Aku menengok kedalam surga, maka kulihat kebanyakan
isinya orang miskin. 8an aku menengok ke dalam neraka,
maka kulihat kebanyakan isinya kaum #anita.' (@!) 1C++..
8. 1amar he4an mendatangkan siksa di hari
kiamat$
Aisyah memberi bantal yang bergambar.
$abi berkata% &2ntuk apa bantal ini<'
Da#ab Aisyah% &!upaya 0uan duduk dan bersandar di situ.'
!abda nabi%
&!esungguhnya orang yang membuat gambar ini akan disiksa
di hari kiamatM.. &
&!esungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang
di situ ada gambar he#an.' (@!) 1EAC..
9. Muhammad terganggu a"u ercorak$
$abi sa# shalat pakai baju ber7orak-7orak. Jalu beliau
bersabda% &6orak baju ini mengganggu aku ketika sedang
shalat. 9arena itu ba#alah baju ini kepada Abu Dalun, tukar
dengan yang polos.' (@!M +-A..
10. 1amar-gamar mengganggu sholat Muhammad$
Twi t t er : @i sl amexpose 189
Aisyah meletakkan kain yang bergambar-gambar menjadi
tabir rumahnya. $abi berkata%
&@ilangkan kain ini dari hadapanku, karena gambar-gambar
senantiasa mengganggu aku dalam shalatku.' (@!) 1EAA..
KESE-AMA(A+ &A-AM IS-AM
Islam mempunyai arti% kepatuhan (berserah. kepada Allah.
Ialah agama berdasarkan perbuatan kerja dalam iman Islam,
dimana setiap Muslim di#ajibkan untuk melakukan rukun
Islam%
- ernyataan per7aya kepada Allah yang satu-satunya
0uhan dan Muhammad adalah Rasul-$ya.
- )erdoaHshalat + #aktu sehari.
-
Memberikan sedekah, /akat 1itrah.
- uasa.
- $aik haji (bila berkemampuan..
Adapun orang-orang yang berat timbangan (perbuatan
kebaikan.-nya, maka dia berada dalam kehidupan yang
memuaskan. 8an adapun orang-orang yang ringan
timbangan (kebaikan.-nya, maka kembalinya adalah neraka
@a#iyah. (>s 1-1%E-".
$amun dimana pun, tidak tertulis dalam Al >ur?an tentang
keselamatan yang pasti bagi Muslim. !ebaliknya yang jelas
dan sudah pasti adalah bah#a semua orang ditetapkan dan
dipastikan masuk neraka.
<a im minkum illa waariduhaa kaana9alaa
Rabbika hatman ma)dhiyyaa ...#an tidak ada
se$ran&pun dari padamu melainkan mendatan&i
neraka itu. /al itu ba&i %uhanmu adalah suatu
kepastian yan& sudah ditetapkan. (8s ;6,*;"
Twi t t er : @i sl amexpose 190
0a1sir Al A/har hal.A* tentang ayat di atas adalah sebagai
berikut%
&8an tidak ada seorang pun diantara kamu, melainkan akan
mendatangi', artinya semua orang, tidak terke7uali. =rang
baik saat ada di dunia ataupun dia orang jahat, namun dia
mesti mendatangi neraka. !edangkan &@al itu bagi 0uhanmu
adalah suatu kepastian yang telah ditetapkan', artinya
keputusan tertinggi yang tidak dapat dirubah lagi.
8ari Anas ra diri#ayatkan seorang laki-laki bertanya kepada
Rasulullah sa#% &Fa RasulullahQ 8imanakah tempat
bapakku<'
Da#ab nabi sa#% &8i nerakaQ' 9etika orang itu berlalu, nabi
sa# memanggilnya kembali seraya bersabda%
&!esungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka.' (@!M
1E,..
=rang-orang Muslim berdoa lima kali dalam sehari tujuh belas
rakaat dalam ketidak pastian. Mereka berdoa memohon
ditunjuki jalan yang lurus. !hdinash shiraathal
musta)iim. (8s ;,2". Mereka juga mendoakan Muhammad
dan keluarga Muhammad agar insya Allah diselamatkan.
!epanjang sejarah Islam para Muslim menghadapi kesullitan
yang teramat besar dengan >s 1"%C1 yang sangat
mengerikan itu. Maka segala usaha dan kemahiran
dikerahkan diantara sesama pakar Islam untuk terus
mengotak-atik pena1sirannya, agar mendapatkan makna dan
jalan keluar yang lebih menguntungkan. Ini jelas
penyimpangan, sebab berusaha memlintirkan makna yang
bukan betul-betul aslinya dari Allah. !alah satu 7ontohnya
adalah apa yang dikatakan oleh !ulaiman bin Murah tanpa
otoritas Allah% &!emua akan masuk ke dalamnya.' !ambil
berkata itu beliau tutup kedua telinganya dan berkata%
&8iamlah, benar-benar pernah aku mendengar Rasulullah
berkata% &0idak ada yang tinggal, baik ia orang yang berbuat
Twi t t er : @i sl amexpose 191
baik ataupun dia orang durjana, semuanya akan masuk ke
dalamnya. 0etapi ia akan menjadi sejuk dan selamat bagi
orang yang beriman sebagaimana keadaan pada Ibrahim,
sehingga api itu akan lindap karena sejuk mereka. 9emudian
itu Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertak#a,
dan akan membiarkan orang-orang yang /alim tinggal
selamanya di dalamnya dalam keadaan berlutut.'
eri#ayatan lain dibuat, sekalipun tidak bersesuaian dengan
tradisi-tradisi Islam. 8ikatakan bah#a Muhammad
menyampaikan adanya suatu jembatan yang membentangi
jurang neraka yang dalam sekali menuju ke Iirdaus. =rang-
orang Mukmin yang saleh akan mampu mele#ati jalan itu
dengan 7epat, sementara untuk para penjahat, jembatan itu
akan menjadi begitu sempit sehingga mereka jatuh ke dalam
neraka.
Apapun kutak-kutik dongeng orang, namun teks asli dari Al
>ur?an tidak meninggalkan 7elah keraguan, yaitu bagi Muslim
sama sekali tidak ada jalan untuk mem-bypass neraka.
=rang-orang tetap tekun taat kepada ajaran Islam karena
masih berharap, nanti dari neraka : entah berapa lama-- akan
dipindahkan ke sorga. (>s 1"%C,.
Menurut ajaran Islam keselamatan bisa diharapkan melalui
beramal sebanyak-banyaknya, #alaupun harus mengalami
masuk neraka dahulu baru nanti dipindahkan ke sorga.
$amun itupun hanya harapan, insya Allah atau mudah-
mudahan, tetapi masuk nerakanya sudah pasti. =leh karena
itulah Muhammad menasehati Iatimah anak kesayangannya%
&Iatimah beramallah sebanyak-banyaknya, sebab aku tidak
dapat menyelamatkan kamu.' (@!M hal.11E.. 0etapi dengan
beramal sekalipun, Allah ber#enang menyiksa siapapun yang
Ia inginkan untuk masuk ke dalam neraka% &8ia akan
memberikan rahmat kepadamu jika 8ia menghendaki. 8an
Twi t t er : @i sl amexpose 192
8ia akan menga/abmu, jika 8ia menghendaki. 8an 9ami
tidaklah mengutusmu untuk menjadi penjaga bagi
mereka' (>s 1C%+*..
9alau ada C3 orang, hanya satu saja yang akan di7alonkan
selamat, atau menurut 4ersi lain, Adam disuruh Allah untuk
memisahkan para penduduk neraka di antara keturunannya.
Adam lalu bertanya% &=h 0uhanku, berapa jumlahnya yang
harus saya pisahkan<'. Allah berkata, &isahkan "" dari
setiap 1-- orang.' (!hahih )ukhari, Iath al-)ari, RI, hlm.3CA..
Apakah yang satu orang ini pasti selamat masuk sorga<
Insya Allah, mudah-mudahan diberi tempat di sisi Allah.
)ahkan Muhammad sendiri tidak tahu apakah dia bisa
selamat, beliau memberi ja#aban yang terus terang%
(aadrii maa yu4alubir wa labikum.
Aku tidak tahu apa yan& akan ter'adi atas diriku dan dirimu.
(8s 12,6".
=leh karenanya setiap orang Islam harus mendoakan beliau
dengan doa yang dikenal sebagai doa shala#at nabi, makin
banyak diu7apkan, makin berpahala dan makin banyak berkat
yang Allah akan tunaikan kepadanya.
Allahuma shalli Rala sayidinaa (uhammad wa ala sayidinaa
(uhammad. Fang artinya%
=a Allah selamatkanlah 'un'un&an kami (uhammad dan
keluar&a 'un'un&an kami (uhammad.
!ejelas begitu ketidak-pastian Muhammad dan Muslim untuk
masuk surga, namun diran7ukan oleh Muhammad dengan
bersabda sekenanya%
&!iapa yang menjamin kepadaku apa yang diantara dua
kakinya (kelamin. dan apa yang antara dua rahangnya
(lidahnya. nis7aya aku menjamin surga kepadanya.' (@!)
no.1A1E..
Twi t t er : @i sl amexpose 193
Muhammad lebih jauh memastikan bah#a% &!etiap umatnya
yang mati sedangkan dia tidak mempersekutukan Allah
dengan sesuatu apapun, orang itu masuk surga, sekalipun ia
ber/ina dan men7uri.' (@!) E*C..
5alaupun Muhammad sendiri tidak tahu akan masuk ke
neraka atau ke surga tetapi beliau berani menjamin
seseorang dapat masuk ke surga. Ini suatu ke1atalan ajaran
Islam yang terlalu seriusQ
2IHA&
5alaupun orang-orang Islam dengan tekun melakukan
ibadah dan berbuat amal soleh, namun tetap tidak ada
jaminan untuk masuk ke surga. =leh karenanya umat Islam
di#ajibkan melakukan rukun tambahan untuk jihad, yaitu
perjuangan untuk membela agama Islam sekaligus
menyebarkan Islam kepada orang-orang ka1ir. Itulah rukun
yang ke-E.
0etapi dalam hadits lain, Muhammad mengatakan jihad
sebagai rukun utama kedua.
Rasul Allah ditanya% &Apakah perbuatan yang terbaik<'
8ia menja#ab% &er7aya pada Allah dan Rasul-$ya.'
enanya bertanya lagi% &Apakah perbuatan baik yang kedua<'
8ia menja#ab% &)erpartisipasi dalam jihad demi
Allah.' (@adits IH,+..
Menurut sejarahnya, orang-orang yang melakukan jihad
Islamik mendapatkan keuntungan-keuntungan%
1. /arta duniawi.
ada #aktu seorang Muslim membunuh non-Muslim selama
jihad, dia juga merampas harta benda milik orang yang
dibunuh.
Twi t t er : @i sl amexpose 194
$abi bersabda% &!iapapun yang telah membunuh seorang
musuh dan dapat membuktikannya akan memiliki barang
rampasannya.' (@adits IPH3C- , Jihat juga >s *A%,-..
Allah ingin menjadikan nabi Muhammad kaya raya melalui
penaklukan-penaklukan.
2. Kenikmatan seks didunia.
5anita-#anita dan anak-anak dari orang-orangHsukuH
kelompok yang dikalahkan dalam perang jihad menjadi milik
pemenang. 5anita-#anita muda yang dita#an dalam perang
jihad langsung boleh diambil untuk memuaskan na1su seks
mereka, yang lain dijadikan budak.
Muhammad membuat Allah berkata% &$ikmatilah apa yang
kamu ambil dalam perang, sebagai benda yang halal lagi
baik.' (>s A%E"..
3. (endapat sur&a.
Mereka yang berjihad, menukar kehidupan di dunia ini (>s
*%C*. akan mendapat pahala di surga yang didalamnya
mengalir sungai-sungai (>s "%A". dan bidadari-bidadari (>s
+,%1C-,-. melakukan hubungan seks 1-- kali dalam sehari
dengan bidadari-bidadari dan tidak akan merasa lelah.
=leh karenanya para pengebom bunuh diri disebut juga para
pengantin. 8an hal ini sangat diper7aya oleh para pengebom
bunuh diri.
$e#s#eek melaporkan, orang-orang Fahudi melatih babi-
babi untuk men7ium para penyusup Islamist teroris. Ini
menimbulkan ketakutan diantara para penyusup sebab kalau
sampai di7ium oleh babi, mereka per7aya setiap 7iuman
menyebabkan mereka kelak akan kehilangan + bidadari di
surga.
!eorang teroris Arab yang sedang berjalan bersama isterinya,
sekonyong-konyong menabrakkan diri kepada pasukan Israel
Twi t t er : @i sl amexpose 195
karena per7aya kalau dia sampai gugur akan segera
mendapat ganti bidadari-bidadari yang lebih 7antik dari
isterinya, dan sekaligus lebih banyak.
!eorang #arta#an 8enmark memuat kartun dalam surat
kabar, disitu digambarkan bah#a para sahid setiba di pintu
surga menagih janji bidadari. 9arena begitu banyaknya
antrian para sahid pengebom bunuh diri sampai stok bidadari
di surga habis. Lambar kartun ini menimbulkan gelombang
protes dari Muslim di seluruh dunia dan an7aman mati.
5arta#annya dan pemerintah 8enmark dituntut untuk minta
maa1 se7ara terbuka.
Ayat-ayat Al @ur.an untuk melaksanakan "ihad$
0elah ditetapkan oleh Allah dan Muhammad bah#a agama
Islam disebar-luaskan melalui intoleransi dan kekerasan,
le#at jihad Islam.
Ada pelbagai jihad, namun jihad kekerasan 1isik (pedang.
itulah yang tampak menonjol dalam sepak terjang
Muhammad dan dalam sejarah Islam.
Dihad untuk berperang dan membunuh.
#an peran&ilah mereka supaya 'an&an ada 4itnah
(&an&&uan-&an&&uan terhadap umat !slam dan
a&ama !slam" dan supaya a&ama itu semata-mata
untuk Allah (menurut An-Nasa4i dan Al (ara&hi
te&aknya a&ama !slam dan sirnanya a&ama-
a&ama yan& batil". Iika mereka berhenti (dari
keka4iran" maka sesun&&uhnya Allah (aha
(elihat apa yan& mereka ker'akan. (8s -,56".
Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu maka
bunuhlah $ran&-$ran& musyrikin itu dimana sa'a
Twi t t er : @i sl amexpose 196
kamu 'umpai mereka dan tan&kaplah mereka @
(8s 6,.".
%awan dan bunuhlah (para ka4ir" @ (8s 1,-6".
Ian&an men&ira $ran&-$ran& ka4ir itu bisa
l$l$s@ (8s -,.6-20".
@.%etapi Allah men&utuk mereka ($ran&-$ran&
=ahudi" karena keka4iran mereka@ (8s 1,1*".
(ereka ($ran&-$ran& ka4ir" berkata, Allah
mempunyai anak (8s +,;;2".
!ehubungan dengan ayat ini maka orang 9risten
adalah ka1ir, mereka membunuh orang 9risten
berdasarkan ayat%
Apabila kamu bertemu den&an $ran& ka4ir maka
pancun&lah batan& leher mereka@.(8s 1*,1".
Muhammad dalam hidupnya berperang ,C kali dan
meran7ang peperangan lebih dari +- kali. 9orban yang mati
karena pedang Islam selama Muhammad hidup 3-.---
orang. )elakangan ini perintah nabi Muhammad itulah yang
melatar belakangi terjadinya penjagalan se7ara brutal
terhadap jutaan umat 9risten dan non-Muslim di pelbagai
bagian dunia seperti Armenia, $igeria, !udan, A1ganistan,
akistan, 0hailand, Indonesia, Iilipina, dan lain-lain, karena
mereka tidak mau memeluk agama Islam.
Dihad juga dikaitkan dengan uang.
Dihad yang dimenangkan Muslim mendapatkan berkah
tambahan dalam bentuk barang rampasan. Muhammad
misalnya mendapat bagian ,-;, dan tentaranya yang
berperang dapat A-;, dan ini dianggap halal. NAset yang
dirampas bukan saja harta mati, melainkan juga budak-
budak, misalnya anak-anak orang 9risten di !udan dijual
dengan harga 2!S 1+ per orangO.
Twi t t er : @i sl amexpose 197
&$abi kami, utusan 0uhan kami, telah memerintahkan
kami untuk memerangi kamu sampai kamu bersedia
menyembah hanya kepada Allah kami atau kamu harus
membayar ji/ya' (pajak yang harus dibayar oleh non-
Muslim yang tidak mau memeluk agama Islam..
(@adits IPH3AEK @adits jilid IP pasal ,1, halaman
,+1-,+,..
2pah jihad dalam bentuk beban pajak ini adalah
penghinaan sekaligus pemerasan terhadap non-Muslim.
8i Irak ada uni4ersitas yang mena#arkan bebas biaya
kepada orang 9risten atau Fahudi yang mau memeluk
agama Islam.
=rang-orang 9risten A1rika diberi hadiah 2!S +-- bila
mau meninggalkan kekristenannya dan masuk Islam.
=rang-orang 3ropa dan Amerika yang masih mau
melanjutkan bekerja dalam bidang perminyakan di Arab
!audi harus memeluk Islam. !atu gereja pun tidak boleh
dibangun di Arab !audi.
Dihad untuk menteror dan mendominasi.
@ukuman mati diberlakukan bagi setiap orang yang
meninggalkan Islam dan memeluk agama lain.
embunuhan-pembunuhan dan teror dilakukan untuk
menggentarkan orang-orang non-Muslim.
Muhammad berkata% Aku dimenan&kan melalui ter$r.
=rang-orang yang diperlakukan sebagai budak belian
hanya terjadi di negara-negara Muslim.
0he Jondon 37onomist (E-1-1""-. melaporkan bah#a
orang-orang Muslim !udan menangkap dan menjual
anak-anak suku 8inka yang memeluk agama 9risten
dengan harga 1+ dollar per anak.
)) melaporkan hal yang sama, $e#s#eek edisi khusus
terbitan * Mei 1"", mengungkapkan hal yang sama.
Twi t t er : @i sl amexpose 198
5anita-#anita yang bekerja sebagai pembantu di Arab
!audi diperlakukan sebagai budak, mereka sering
dipukul dan diperkosa menurut keinginan majikan.
emerintah Arab !audi tidak mengi/inkan mereka
meninggalkan negara tersebut tetapi mengembalikan
mereka kepada majikannya.
Menteror dan membunuh orang-orang tidak berdosa atas
nama Allah tetap dilanjutkan hingga sekarang%
ada Danuari ,--- di Al 9osheh Mesir, ,1 laki-laki,
perempuan dan anak-anak dibakar hidup-hidup.
=rang-orang 9risten disayat dari leher ke dada untuk
dilihat jantungnya berdenyut, tubuhnya dipotong-potong
dikirim ke komunitas 9risten. erbuatan-perbuatan kejam
itu dilakukan berdasarkan >ur?an !urat +%33%
Sesun&&uhnya pembalasan terhadap $ran&-$ran&
yan& memeran&i Allah dan Rasul-Nya dan
membuat kerusakan di muka bumi hanyalah
mereka dibunuh atau disalib atau dip$t$n& tan&an
dan kaki mereka den&an bertimbal balik atau
dibuan& dari ne&eri (tempat kediamannya". =an&
demikian itu (seba&ai" suatu pen&hinaan untuk
mereka di dunia dan di akhirat mereka ber$leh
siksaan yan& besar.
9orban te#as kerusuhan

Ambon akibat diserbu

Jaskar Dihad, tahun 1""".
Twi t t er : @i sl amexpose 199
9orban anak-anak
te#as bergelimpangan
akibat serbuan teroris
Islam 6he7hen pada
sekolah di )eslan,
Rusia.
; September +001.
Islamist meledakkan bus berisi pengikut )udha, kemudian
menembak semua korban dari jarak dekat sampai mati.
9orban te#as " orang, termasuk * #anita dan 3 gadis remaja.
=ala %hailand Selatan. ;1 (aret +00*.
Twi t t er : @i sl amexpose 200
!epuluh orang teroris Islam dari kelompok Jashkar-e-0aiba,
yang berpusat di akistan, menyerang Mumbai, menembak
dengan membabi buta. 9orban te#as 1-1 orang dan ,AC
luka-luka.
(umbai +2 N$pember +00-.
!yariah mensyaratkan orang non-Muslim tidak memperoleh
hak yang sama di pengadilan dalam menghadapi Muslim.
9esaksian non-Muslim dianggap tidak sah. (@adits jilid 3,
pasal 31, hal. +,+-+,E..
!yariat mensyaratkan pula orang Muslim tidak akan dijatuhi
hukuman mati karena mereka membunuh ka1ir. (@adits
IPH,A3 dan IRH+-.. embunuhan-pembunuhan terhadap orang
9risten 8oulos di 6ipayung, Ambon, oso tak ada Muslim
yang dihukumK malah 0ibo dan , temannya sesama non-
Muslim yang tidak jelas kesalahannya, dihukum mati.
8isamping pengertian jihad mela#an orang-orang ka1ir yang
bersi1at lebih luas, dalam Al >ur?an ada 3 jenis kekerasan
khusus yang ditujukan kepada orang-orang non-Muslim yaitu
>ital, @iraba dan Ii !abil Allah.
Twi t t er : @i sl amexpose 201
@ital$
erla#anan dengan pedang di tangan hingga membunuh
atau terbunuh, ada 33 kali istilah ini dalam Al >ur?an. !alah
satunya% >s ,%1"1 &8an bunuhlah merekaM. 2sirlah mereka.'
Hiraa AHarB$
enyerangan terhadap Allah dan Rasul$ya.
Ada E kali disebut istilah ini dalam Al >ur?an, salah satunya%
Sesun&&uhnya pembalasan terhadap $ran&-$ran&
yan& memeran&i Allah dan RasulNya dan
membuat kerusakan di muka bumi hanyalah
mereka dibunuh atau disalib atau dip$t$n& tan&an
dan kaki mereka den&an bertimbal balik atau
dibuan& dari ne&eri (tempat kediamannya" yan&
demikian itu seba&ai suatu pen&hinaan untuk
mereka di dunia dan di akhirat mereka ber$leh
siksaan yan& besar. (8s .,55"
Meskipun para Islamist ini yang mula-mula menyerang dan
membunuh, tetapi mereka selalu mendalilkan dan
memposisikan diri sebagai korban yang diserang dan yang
di/alimi.
'i Sail Allah$
8isebut sebanyak *+ kali, salah satunya%
#an peran&ilah di 'alan Allah $ran&-$ran& yan& memeran&i
kamu @..(8s +,;60".
0uhan orang Islam yaitu Allah digambarkan mempunyai si1at-
si1at Maha engasih dan Maha engampun. 0etapi 9itab
!u7i Al >ur?an berisi begitu banyak ayat-ayat keras sebagai
#ahyu Allah yang ditujukan terhadap kemanusiaan. 0ak
kurang dari 1-- ayat-ayat mengangkat &pedang' ter7atat di
dalamnya.
Twi t t er : @i sl amexpose 202
Setiap Muslim 4a"i er"ihad
emimpin-pemimpin Islamist yang menyerukan peperangan
dan pembunuhan hingga dirinya terbunuh, namun mereka
sendiri tidak ikut berperang di 1ront depan. )egitu juga
dengan Muhammad yang #alau ikut berperang namun
berada di barisan belakang sehingga tidak menjadikan
mereka mati sahid.
2ntuk menutupi kemuna1ikan ini, Muhammad berkata%
&!aya akan senang menjadi syuhada di jalan Allah, dan
bangkit lagi, dan jadi syuhada lagi, lalu bangkit lagi untuk jadi
syuhada dan bangkit lagi, dan kemudian jadi syuhada lagi'
(3ukhari .+,.1".
Muhammad ingin memoti4asikan kematian para pengikutnya,
namun ia sendiri tidak pernah menjadi 7ontoh syuhada seperti
yang diserukannya. 9ematiannya justru ditandai dengan
men7ari selamat sendiri (minta dihubungkan dengan 0eman
Fang Maha 0inggi., tetapi tidak mengu7apkan shahadat yang
diharuskan untuk selamat% &0iada 0uhan selain Allah'.
Fang tidak berjihad dimasukkan ke neraka.
@. dan mereka tidak suka ber'ihad den&an harta dan 'iwa
mereka di 'alan Allah dan mereka berkata, Ian&anlah kamu
beran&kat (per&i berperan&" dalam panas terik ini.
Katakanlah, Api neraka 'ahanam itu lebih san&at panasnya.
Iikalau mereka men&etahui. (8s 6,-;".
Mundur berjihad kena murka Allah dan dimasukkan neraka.
3aran&siapa yan& membelakan&i mereka (mundur" diwaktu
itu kecuali berbel$k untuk (siasat" peran& atau hendak
men&&abun&kan diri den&an pasukan yan& lain maka
sesun&&uhnya $ran& itu kembali den&an membawa
kemurkaan Allah dan tempatnya ialah neraka 'ahanam. #an
amat buruklah tempat kembalinya. (8s -,;2".
Twi t t er : @i sl amexpose 203
ahala tidak sama, yang berjihad lebih besar pahalanya.
%idaklah sama antara mu9min yan& duduk (tidak ikut
berperan&" yan& tidak mempunyai uzur den&an $ran&-$ran&
yan& ber'ihad di 'alan Allah den&an harta mereka dan
'iwanya. Allah melebihkan $ran&-$ran& yan& ber'ihad den&an
harta dan 'iwanya atas $ran&-$ran& yan& duduk satu dera'at.
Kepada masin&-masin& mereka Allah men'an'ikan pahala
yan& baik di sur&a dan Allah melebihkan $ran&-$ran& yan&
ber'ihad atas $ran&-$ran& yan& duduk den&an pahala besar.
(8s 1,6.".
(u"uan "ihad
0ujuan jihad adalah untuk menjadikan Islam sebagai satu-
satunya kebenaran, dan Allahnya adalah penguasa dunia-
akhirat. !emua orang, semua negara harus tunduk kepada
hukum Allah, dasarnya adalah%
3aran&siapa yan& tidak memutuskan menurut apa
yan& diturunkan Allah maka mereka ka4ir zalim
4asik. (>s +%**-*C.
=rtodoxy Islam membagi dunia atas dua ma7am rumah, yang
utopia, namun sampai sekarang pun terus didengungkan dan
diperjuangkan oleh para Islamist, yaitu%
- #ar el Salam S Rumah #amai.
$egara sudah menjadi 8ar el !alam bilamana sudah
menerapkan hukum-hukum syariah Islam di negara
tersebut. !uasana Rahmatan lil alamin akan bersinar di
segenap alam. $amun tidakkah Muslim justru melihat hal
yang sebaliknya, tak kunjung ada kesejahteraan< Jihat
A1ganistan diba#ah 0aliban, !udan diba#ah @asan Al
0urabi, Iran diba#ah 9homeini dll.
- #ar el /arb S Rumah 7eran&.
Twi t t er : @i sl amexpose 204
$egara-negara yang masih menerapkan hukum-hukum
sekuler, seperti Amerika, 3ropa, 6hina, India, Mesir, 0urki,
Indonesia dan lain-lain, merupakan rumah perang.
@ukum-hukum kemanusiaan sekuler, humanisme adalah
produk manusia, bukan dari Allah. Maka harus diperangi
dan ditaklukkan, diganti dengan hukum Allah yaitu syariah
Islam demi men7apai 8ar el !alam yang penuh rahmatQ
0etapi nanti dulu, simak pertanyaan berikut.
Inilah hukum-hukum syariah yang dapat prioritas
perhatian$ Apakah Muslim siap dan se"ahtera
menerimanyaH

)usana Muslim dikenakan kepada Muslim, sampai-


sampai dalam e4ent olah raga, khususnya bagi #anita.
erempuan harus ditemani muhrimnya tatkala bepergian
(!ahih )ukhari +E*., bahkan ada yang diharuskan
mendapat i/in tertulis dari suaminya, kalau pergi jauh
(luar negeri..
Sesun&&uhnya perempuan itu aurat? apabila ia keluar
dari rumahnya dia dielu-elukan setan (diri#ayatkan
0urmud/i, dari ibn Mas?ud..
8engan pelbagai akibat seperti% para #anita tidak boleh
menyetir mobil (seperti halnya di Arab !audi..

oligami bagi sang suami, ,, 3 atau * istri (>! *%3..


5anita tidak boleh jadi pemimpin atau presiden (>! *%3*,
@!) 1+E"..
@ak #aris dan hak bersaksi didepan hukum dan 8yat
#anita (ganti rugi yang didendakan. adalah setengah dari
hak laki-laki.
5anita bisa di7eraikan dengan hanya talak sang suami.
Twi t t er : @i sl amexpose 205
Istri yang dikha#atirkan nusyus-nya (&membangkang'.
kepada suaminya, boleh dipukul, serta digugurkan na1kah
baginya (>! *%3*..
NM Australia, 9e4in Rudd, menge7am seorang ulama
Muslim, !amir Abu @am/a, yang menyatakan bah#a
laki-laki memiliki hak untuk memaksa istrinya
berhubungan badan kapanpun diinginkan si suami, dan
memukul istrinya jika tidak patuh. &!aya mendesak
ulama Islam ini meminta maa1 kepada publik dan
menarik kembali pernyataannya', !uara embaruan
,,-1- ,--"%O.
5ajib sholat + #aktu sehari dan puasa sebulan penuh
pada Ramadhan.
@ukuman mati bagi setiap Muslim yang murtad dari Islam
(ditetapkan pada semua ma/hab..
Siapapun yan& men&&anti a&ama !slamnya bunuh dia
(@!) *, no.,E- dan +, no.E3- dll..
otong tangan atas pen7urian sebutir telur, atau barang
senilai Z atau * dirham. (>! +%3A, @!) 1A-C, 1A1-..
)agaimana dengan koruptor Muslim<
@ukuman rajam atau 7ambuk 1-- kali dimuka umum bagi
pe/inah dan pela7ur (>! ,*%,..
Dangan bersalaman dengan FahudiH$asraniHka1ir,
melainkan persempitlah jalannya. Danganlah mengambil
mereka itu menjadi temanmu. (@R !hahih Muslim, >!
3%11A, +%+1..
enginjilan atau penyiaran agama lain kepada Muslim
adalah kriminal karena dianggap mendatangkan
kerusakan bagi dunia. !ementara Islam bebas
berdak#ah kepada siapapun.
Minoritas non-Muslim diperlakukan sebagai #himmi
(minoritas &taklukan' dalam negara Islam., di#ajibkan
membayar pajak ji/yah dengan tertunduk hina (>! "%,"..
Istilah halusnya pajak &perlindungan'. 8himmi ini harus
Twi t t er : @i sl amexpose 206
tunduk atas keputusan negara, juga tunduk atas pelbagai
perlakuan institusi keagamaan.
7eran&ilah $ran&-$ran& yan& tidak beriman
kepada Allah @ yaitu $ran&-$ran& yan&
diberikan Alkitab kepada mereka sampai
mereka membayar 'izyah den&an patuh sedan&
dalam keadaan tunduk (>! "%,"..
emajakan ini murni berdasarkan agama, hanya terjadi
di negara Islam, bersi1at &penghukuman' (ma/hab
@ana1i..
erangilah orang-orang ka1ir dan muna1ik dan bersikap
keraslah terhadap mereka (>! EE%".. Atau dengan
perkataan lain% diskriminasi terhadap para ka1ir adalah
halal dan amanah.
8arah ka1ir tidak sama dengan Muslim. =rang ka1ir tidak
dapat menuntut hukuman balas (Gisas. terhadap
pembunuhnya yang Muslim. 0idak sebaliknya.
Mengharamkan bunga bank dan &riba' lainnya (>!
,%,CE..
@arus taat terhadap setiap 1at#a dan seruan jihad.
Mimbar mesjid turut menentukan penegakan hukum,
termasuk seruan &s#eeping', &ganyang', pengiriman
laskar atau sumbangan solidaritas Islam, dsb.
@aram pelihara anjing, bahkan Muslim harus
membunuhnya (@!) *H+3", +*-..

!yariah juga me#ajibkan untuk men7u7i pakaian yang


terkena ken7ing bayi perempuan, tetapi membolehkan
pakaian yang terkena ken7ing bayi laki-laki, padahal
kedua ken7ing itu adalah sama.
!yariah me#ajibkan untuk men7u7i anggota badan
tertentu saat #udhu, tetapi tidak me#ajibkan untuk
men7u7i dubur (anus. tempat keluarnya kotoran dan
angin (kentut. yang justru lebih kotor.
Twi t t er : @i sl amexpose 207
!yariah juga membedakan antara angin yang keluar dari
dubur (kentut. dengan angin yang keluar dari
kerongkongan (senda#a., #udhu dianggap batal dengan
keluarnya angin dari dubur dan tidak batal kalau angin
keluar dari kerongkongan (senda#a.. (Ibn 0amiyah X Ibn
>ayim..
!eorang anak usia A
tahun, lengannya
dilindas mobil sebagai
hukuman karena
men7uri roti di
0eheran, Iran. 8i Iran
berlaku hukum syariah.
!eorang 0aliban memamer-kan potongan
tangan kanan dan kaki kiri dari seorang pen-7uri
yang baru saja dihukum berdasarkan hukum
syariah, di 9abul, Aghanistan.
Twi t t er : @i sl amexpose 208
1* Agustus 1""A. RA5A photos.
otongan tangan kanan dari seorang pen7uri yang
dihukum berdasarkan hukum syariah di !omalia.
)eberapa #ilayah yang dikuasai Islamist berlaku
hukum syariah.
0ujuan akhir dari segala bentuk jihad itu adalah untuk
menaklukkan dunia di ba#ah hukum Islam. $egara-negara
yang masuk /ona 8ar el @arb atau rumah perang harus
ditaklukkan melalui jihad.
1. $egara-negara )arat dianggap negara ka1ir, yaitu
Amerika dan 3ropa dan Australia.
ertama-tama adalah kepalanya yaitu Amerika yang
harus menjadi target penyerangan, karena mereka
beranggapan bah#a%
- E-; rakyat Amerika pergi ke gereja.
- Mengirim banyak misionaris dan penginjilan.
- Membela negara Israel mela#an Islam.
9alau kepalanya sudah dikalahkan maka ekornya
negara-negara )arat lainnya mudah untuk
menaklukkannya.
Twi t t er : @i sl amexpose 209
3ropa rakyatnya sekarang kebanyakan tidak beragama,
hanya 3; saja yang masih memeluk agama 9risten,
kebanyakan mereka menganut paham sekuler, humanis,
ateis atau sinkretis.
!eandainya seluruh negara Israel diserahkan ke tangan
alestina, tetap saja tidak akan ada perdamaian di dunia
ini selama ada ka1ir-ka1ir yang bergentayangan.
!ebelum mereka menggantikan bendera Amerika dan
bendera Inggris dengan bendera bulan sabit, mereka
tidak akan berhenti menyerang negara-negara ka1ir itu
sampai mereka takluk pada Islam.
6hina pada gilirannya di-in4asi diam-diam oleh ribuan
8a?i (penyiar agama Islam. dari luar negeri masuk ke
6hina dengan dukungan dana-dana dari 0imur 0engah.
@ampir disemua kota-kota besar 6hina barat mereka
penetrasi dengan pendirian mesjid-mesjid dan
akti1itasnya, seperti di Rian, 9unming, Rining, >inghai,
Jan/hou, 2rumGi dll.
oster terang-
terangan dikota
Rian% (slamkan
,,- mil$ar rak$at
.hina.
ara pekerja masal 6ina untuk pembanguan di !audi Arabia
telah disuntikkan dak#ah Islam dan banyak yang menjadi
Muslim. emerintah 6hina kurang #aspada pengislaman
Twi t t er : @i sl amexpose 210
terhadap 6hina ini, namun 7epat atau lambat re4olusi agama
atas nama sosial-politik akan meme7ah belah 6hina, dimulai
dari dukungan global mereka terhadap huru-hara Rinjiang
(2rumGi. baru-baru ini.
8emikian pula India dijadikan sasaran. )asisnya sudah kokoh
karena mempunyai penganut kedua terbesar komunitas
Muslim sedunia setelah Indonesia, yaitu berjumlah 13- juta
Muslim. akistan dahulunya tergabung dengan India, lalu
memisahkan diri membentuk negara Islam. Akankah
menyusul 9ashmir dll<
,. $egara-negara Muslim sekuler, kebarat-baratan.
6ontoh, Mesir, 0urki, Indonesia dll.
5alaupun negara-negara ini disebut negara Islam tetapi
masuk /ona perang karena belum betul-betul dianggap
menerapkan hukum IslamHsyariah, dan oleh karenanya sistim
pemerintahannya harus diganti dengan sistim politik dan
hukum yang berbasis syariah, dimulai dengan memperkuat
grass-roots dengan peraturan-peraturan Islamik daerah, yang
akan segera memaksakan kemenangan Islamik se7ara
nasional seutuhnya.
Twi t t er : @i sl amexpose 211
S(RA(E1I IS-AM SE&U+IA
)ilamana kita melihat se7ara kritis-objekti1 sepak-terjang
Islam dalam per7aturan dunia dan ditengah-tengah umat
beragama, maka kita dengan mudah dapat menyaksikan +
strategi Islam yang baku dan terutama yang dimainkan
Muslim se7ara kasat mata.
=$ )lamingC Menuduh dan menyalah-nyalahkan$
8imana-mana orang-orang Muslim yang membunuh,
menindas dan menekan tetapi mereka sendiri yang
menjerit paling keras dan mengaku sebagai korban dan
pihak yang tertindas. Mereka menuduh orang-orang non-
Muslim sebagai penganiaya Muslim. Memang Muslim
harus menuduh atau menyalahkan pihak lain dulu,
supaya mereka yang sebenarnya pihak penyerang
(aggressor. bisa berkilah bah#a mereka hanya membela
diri (de1ender.. Mereka selalu berkata% &9ami
menghormati Fesus, kenapa kalian 9risten menghina
Muhammad<'
!imak kata kiasan Arab berikut% #arabani wa baka
saba)ani wa shtaka artinya #ia memukulku dan mulai
menan&is lalu dia datan& padaku dan menuduhku
memukulnyaA
6ontoh absurd tentang penyerangan "H11 506 $e#
Fork, dikatakan (se7ara taGiyyah. bah#a itu adalah
konspirasi Fahudi tingkat tinggi untuk mendiskreditkan
MuslimK buktinya tak ada korban orang Fahudi di situQ
6ontoh konyol juga diterapkan di Indonesia, ketika
teroris-teroris Muslim mengebom hotel-hotel dan restoran
dan menimbulkan kerusakan dan kematian ratusan ji#a.
0etapi sejumlah Muslim Indonesia, antara lain Abubakar
)a?asyir menuduh bah#a Amerikalah yang mampu
melakukannya, orang Muslim Indonesia tak mampu
melakukan pengeboman-pengeboman sehebat dan
Twi t t er : @i sl amexpose 212
se7anggih begituQ 0uduhan yang selalu di7oba kearah
menyalahkan dan mengkait-kaitkan Israel, dan setan
besar Amerika.
ada masa sekarang ketegangan hubungan antara dunia
Muslim dengan Amerika dan )arat selalu disalahkan
pada politik Amerika yang menekan Islam dan membela
Israel. Apakah benar<
!ejarah menunjukkan ketegangan hubungan itu sudah
ada sejak abad ke-1A ketika bajak laut )arbar Islam men-
teror Mediterania )arat, membajak kapal-kapal dagang
3ropa dan Amerika, serta membunuh, mena#an,
memperbudak dan meminta tebusan dari #arga negara
Amerika hanya karena mereka ka1ir. ada saat itu politik
luar negeri Amerika adalah is$lati$nist (menutup diri atau
praktis tidak berhubungan dengan negara lain. dan si
babi hitam negara Israel belum ada (Israel baru merdeka
tahun 1"*A..
(#iambil dari, An Open :etter t$ 7resident 3arrack
/ussein Obama Iune ;.
th
+006 by 3ri&itte Labriel".
6$ &emanding -- Menuntut$
!etelah melakukan rekayasa penga7auan, kekerasan
dan penindasan yang berpun7ak pada pengeboman,
orang-orang Muslim memposisikan dirinya sebagai pihak
yang dile7ehkan dan yang tertindas, lalu mereka mulai
menuntut. Muslim !panyol, setelah mereka meledakkan
kereta api dengan banyak korban, mereka menuntut
berma7am-ma7am hal atas nama keadilan. )ahkan
mereka meminta katedral 6ordoba agar dijadikan
mesjid. emerintah !panyol ke#alahan dan
mengabulkan sebagian dari tuntutan mereka bahkan
beberapa tokoh pemerintah !panyol mendukung
keinginan mereka untuk menjadikan katedral tersebut
menjadi mesjid.
Twi t t er : @i sl amexpose 213
8iberi betis hendak paha. Mendapatkan paha dan
sebagian tuntutan-tuntutan mereka dikabulkan oleh
pemerintah !panyol dengan harapan menenangkan
mereka, namun mereka tak akan berhenti menuntut. Itu
sebabnya Islam de#asa ini dijuluki the m$st int$lerant
reli&i$n in the w$rld. Islam hanya menuntut, tidak
memberiQ )ahkan sebutan kata &Allah' saja dituntut oleh
Islam Malaysia sebagai hak eksklusi1 orang MuslimQ
7$ -ying F Menipu &aya Ata:iyahB$
8oktrin Islam yang berbahaya adalah taGiyah, dimana
Muslim dalam keadaan terpaksa dii/inkan (halal. untuk
berbohong dan menipu. 9ita telah membi7arakan ini di
depan. !alah satu 7ontoh taktik yang dipakai Muslim
yang ahli taGiyah adalah agar orang meremehkan
penerobosan dan an7aman Islam (yang sebenarnya
berbahaya dan nyata., agar dianggap remeh sehingga
tidak #aspada. 8ikatakan bah#a syariah Islam tidak
ditujukan kepada non-Muslim, tetapi ke#ajiban untuk ber-
syariah hanyalah untuk golongan Islam. 9risten atau
@indu silahkan beribadah bebas menurut keper7ayaan
mereka. 0etapi 1aktanya belum menjadi negara syariah
saja sudah terjadi penganiayaan terhadap non-Muslim,
pembakaran-pembakaran gereja, pembunuhan orang-
orang 9risten, sulitnya untuk minta i/in gerejaK apalagi
kalau sudah menjadi negara syariah. 8engan 7ontoh
gamblang seperti di A1ghanistan, !udan, akistan dll.
Dika seorang Muslim tersenyum kepadamu dan
memberitahu kamu betapa dia sangat men7intai
negaramu (atau dirimu. dan betapa inginnya dia menjadi
temanmu (atau suamimu., ingatlah hadits berikut ini.
Sesun&&uhnya kami tersenyum pada beberapa
$ran& sementara hati kami men&utuk $ran&-$ran&
yan& sama itu.
Twi t t er : @i sl amexpose 214
8imana-mana Islam sekarang sedang giat-giat men7ari-
7ari akar sejarah : sekalipun 1ikti1 -- yang dapat
digunakan untuk memberi 7itra Islam yang
menguntungkan. @al ini tidak mengherankan karena Al-
>uran dan @adits telah mengajari hal tersebut, misalnya
di7ari alur sejarah dimana Ibrahim dikatakan pernah
berkunjung dari alestina ke Mekah bersama Ismail,
bahkan sedikitnya sampai 3 x kunjungan Ibrahim ke
sana. 0etapi mustahil Mekah dapat mempunyai rute
jalan 9anaan -- Mekah pada jaman yang begitu purba
(,--- !M., tetapi menghilang tanpa jejaknya samasekali
dan baru mun7ul tanda-tanda eksistensi Mekah pada
abad ke-+ MasehiQ Itu hanya ada pada 1iksi &taGiyyah'.
8ikisahkan juga bah#a tentang kejayaan Islam dimasa
lampau dimana kedokteran Islam mendapat penemuan-
penemuan yang tidak kalah dari )arat. adahal
kedokteran Islam baru mun7ul setelah Aaron, seorang
biara#an 9risten yang tinggal di Alexandria
menterjemahkan karya dokter Funani yang terkenal
Lalen, ke dalam bahasa !yria7, yang kemudian
diterjemahkan ke bahasa Arab tahun EA+K selanjutnya
menjadi sumber ilmu kedokteran bagi A4i7enna (Ibnu
!inna. dan A4erroes (Ibnu Rushd..
)agaimanapun Allah !50 adalah seperti apa yang
diakui$ya sendiri dalam >s 3%+*% Khairul (akiriin
(enipu 8aya Agung..

8$ (erroriDing F Menteror3 meletakkan Rasa (akut
Melakukan terror dengan teriakan-teriakan protes,
pembakaran-pembakaran, penjarahan, penganiayaan,
pembunuhan, pengeboman untuk menimbulkan rasa
panik dan ketakutan dan menggentarkan kepada
masyarakat musuh-musuh Allah agar jangan berani
mele7ehi atau menentang Islam dan Muhammad. Ini
Twi t t er : @i sl amexpose 215
sesuai dengan u7apan Allah dan nabi Muhammad. Allah
berkata% &.. 8an 8ia (Allah. memasukkan rasa takut
(teror. ke dalam hati mereka' (>s33%,E., sementara
Muhammad sa# mengatakan% &Aku telah dimenangkan
karena terror.' ()ukhari, *.+,.,,-.. 8an Islam adalah
satu-satunya agama dunia yang merestui terror dengan
ber-taGiyyah, demi pembenarannya.
!etelah terjadi keka7auan karena terror dimana-mana,
saatnya tiba untuk menekan dan menggulingkan tatanan
lama dan menggantikan dengan pemerintahan yang
berdasarkan syariah Islam.
9$

&ominating -- &ominasi$
!logan Islamist yang terkenal dan berhasil adalah%
3y their dem$cratic law we will inFade them.
3y $ur reli&i$us laws we shall d$minate them.
8an strategi ini dijalankan se7ara luas di segala bidang
yang kita sudah merasakannya sehari-hari. Misalnya
dalam bidang media, pendidikan, parlemen-parlemen
lokal, pembangunan mesjid-mesjidH Islami7 6enter dll.
#em$&ra4i (i&rasi&
Migrasi besar-besaran orang-orang Muslim ke Amerika
!erikat, Australia, 3ropa, Asia dll. 8isana dibuka
kantong-kantong Muslim, yang akan diperbesar kelak
dengan bantuan &Islami7 Real 3state Iinan7ing' yang
disponsori tangan-tangan tak tampak (the in4in7ible
hands. dari etro dollar.
9antong pemukiman ke7il dijadikan gettho yang tidak
nyaman untuk masyarakat &bule' sehingga mereka yang
ada disekelilingnya mau pindah dengan menjual
property-nya. @arga jatuh, tak ada yang membeli
sehingga akhirnya harus rela dijual kepada Muslim
migrant dengan harga banting. Ini memperluas kantong
Twi t t er : @i sl amexpose 216
pemukiman Muslim at l$w c$st
#em$&ra4i 3i$l$&is (uslim.
!etelah diterima dan tinggal di negara-negara yang mau
menampung mereka, lalu mereka memanggil anggota
keluarga lain dari negara asalnya, dan juga melakukan
ka#in-ma#in, menghasilkan banyak anak, sehingga dari
satu lelaki Muslim selama rentang hidupnya bisa
berkembang men7apai keturunan total sebanyak +-
orang, dari isteri-isteri plus anak - 7u7unya.
)erdasarkan penelitian, untuk mempertahankan
kelangsungan budaya suatu bangsa diperlukan Iertility
Rate (IR. penduduknya pada kisaran ,.11;. IR dari 31
negara 3ropa )arat hanya 1.3;, sedangkan
pertumbuhan penduduk Muslim di 3ropa )arat sangatlah
tinggi, ini menimbulkan kekuatiran dari banyak kalangan.
eran7is, tahun ,--" ini IR hanya 1.A, dan kaum
mudanya (usia ,- tahun ke ba#ah. 3-; adalah Muslim.
8an akan berkembang menjadi *+; pada tahun ,-,C,
dimana pada saat itu penduduk Muslim men7apai ,-;.
8iprediksikan dalam #aktu 3" tahun yang akan datang,
eran7is akan menjadi Republik Islam.
Inggris, selama 3- tahun penduduk Muslim berkembang
dari A,.--- menjadi ,,+ juta ji#a, berarti pertumbuhannya
3- kali lipat selama 3- tahun.
)elanda, saat ini +-; bayi yang lahir adalah bayi Muslim.
8alam #aktu 1+ tahun mendatang, +-; dari total
populasi )elanda adalah Muslim.
Rusia
, penduduknya ,3 juta adalah Muslim, dalam #aktu
beberapa tahun mendatang akan mengisi *-; tentara
Rusia.
Derman, akan menjadi negara Muslim menjelang tahun
,-+-.
Twi t t er : @i sl amexpose 217
Muammar al-1adha;i erkataC
&0erdapat tanda-tanda bah#a Allah akan mengaruniakan
kemenangan kepada Islam di 3ropa, tanpa pedang,
tanpa senjata dan tanpa penaklukkan. 9ami tidak
membutuhkan teroris, tak butuh pembom bunuh diri.
Dumlah penduduk Muslim +- juta lebih saat ini (di 3ropa.
akan menjadikan 3ropa benua Muslim dalam beberapa
dekade.'
Fa, kini Muslim di 3ropa ada +, juta ji#a, dan dalam
#aktu ,- tahun akan mendominasi menjadi 1-* jutaQ
7etr$ d$llar.
Mena#arkan orang-orang non-Muslim A1rika pindah
agama menjadi Islam dengan imbalan 2!S +---1--- per
orang. )ebas biaya kuliah di uni4ersitas-uni4ersitas Irak
untuk mahasis#a 9risten atau Fahudi asal mau pindah
agama menjadi Islam. Mereka pada summer ,-1- akan
mendirikan 2ni4ersitas Islam pertama di 2!A, di negara
bagian 6al1ornia, dengan nama Oaytuna J$lle&e. Ini
adalah langkah strategis yang besar dengan dampak-
dampak yang luas, sementara tidak satu pun 2ni4ersitas
9risten dapat berdiri di Arabia. 8i tempat yang remote,
mereka juga mena#arkan sejumlah uang atau makanan
kepada penduduk asli, seperti suku 8ayak di !abah,
Malaysia, dan suku-suku minoritas di Funan dan $ingsia,
6hina supaya memeluk Islam.
(en&uasai perumahan-perumahan.
Menguasai perumahan-perumahan dan membentuk
perkampungan Muslim yang homogen dan tertutup.
Malm[ kota nomor 3 terbesar di !#edia sekarang
dikuasai gang Muslim.
8i $ordgardsskolen Aarhus 8enmark ada sekolah yang
pertama kali muridnya 1--; Muslim.
Twi t t er : @i sl amexpose 218
Membentuk komunitas tersendiri, tertutup saling tolong
menolong dan menghindari asimilasi kontak dengan non-
Muslim.
Mendapatkan dana dari Arab !audi untuk mendirikan
mesjid, madrasah dll. Mendatangkan imam-imam dari
Arab untuk berkhotbah di mesjid-mesjid.
!e7ara bertahap membersihkan daerahnya dari non-
Muslim, berbusana Muslim, memaksa untuk mengganti
nama-nama daerah, jalan dan sebagainya, yang berbau
ka1ir. Imam-imam selalu mengatakan hukum Islam lebih
superior dari hukum negara manapun.
(iga tahapan "ihad
0idak ada keraguan bah#a Muhammad jago dalam ilmu
perang dan gemar berperang. 8ia bukan saja
membungkusnya dengan baik dan diberi nama jihad, tetapi
juga men7ontohkan strategi tahapan perang dalam jihad.
!trategi tahapan tersebut dipakai terus sampai sekarang,
dalam pelbagai 4ersi yang 7anggih.
1. #alam %ahap awal atau lemah.
-
!ebagai minoritas yang lemah boleh bekerja sama
dengan orang-orang ka1ir.
- 0idak bi7ara soal jihad, melainkan menyayangi
kehidupan, &membunuh seorang manusia...ibaratnya
sama seperti membunuh manusia seluruhnya' (>s
+%3,..
- 0oleransi tinggi dalam beragama% &Agamamu
agamamu, agamaku agamaku' 0idak ada paksaan
masuk Islam. (>s ,%,+E..
Twi t t er : @i sl amexpose 219
,. %ahap persiapan atau transisi
.
!etelah segala sesuatunya dipersiapkan, jaringan-
jaringan mulai terbentuk, maka genderang perang
mulai ditabuh. 0uduhan, tuntutan, dan konspirasi pun
digulirkan.
&Dangan mengira orang-orang ka1ir itu akan bisa
lolos.' (>s A%+"..
3.
%ahap peran& 'ihad.
&Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu,
bunuhlah ..' (>s "%+.
embantaian-pembantaian, bom-bom diledakkan
untuk membuat mereka ketakutan sampai mereka
dikalahkan dan dipaksa masuk Islam.
Jontoh-contohC
;. :iban$n.
0ahap 1 %
Jibanon negara surga pari#isata yang indah, rakyat hidup
dalam damai, penduduknya mayoritas beragama 9risten
sedangkan Islam minoritas. =rang-orang Islam tidak ada
bi7ara jihad.
0ahap ,.
9arena kebaikan rakyat Jibanon mereka menerima banyak
pengungsi-pengungsi Arab yang melarikan diri dari
pertempuran dengan pihak Israel.
Mereka mendapat bantuan dari negara Islamik (Iran dan
Jibia..
-
Lrup !hiah% @e/bollah dipimpin !heikh @asan
$asrallah.
- Lrup Amal% 8iba#ah pimpinan $abih )eri.
Lenderang perang mulai ditabuh.
Twi t t er : @i sl amexpose 220
0ahap 3.
erang sipil berkobar selama ,1 tahun, tidak ada yang
menang, negeri yang 7antik itu menjadi porak poranda.
9arena tidak ada yang menang maka situasi menjadi ka7au
dan tak menentu hingga saat ini.
+. !nd$nesia.
0ahap 1.
Bamrud khatulisti#a yang pernah permai dengan penduduk
yang bergotong royong dan penuh senyuman, kini telah tiada.
Agama makin dipakai untuk mera7uni keramahan hati anak
bangsa. erjuangan mula-mula pada masa menapak
kemerdekaan, mereka hendak mendirikan negara Islam
berdasarkan hukum syariah ($II., namun tidak berhasil. )ung
9arno, Maramis, ro1. Moh.Famin dll. memproklamirkan
an7asila sebagai dasar negara untuk mempersatukan
seluruh rakyat Indonesia yang majemuk terdiri dari berbagai
suku dan agama.
erjuangan orang-orang Islam radikal untuk memasukkan
iagam Dakarta dan merubah 228 *+ mengalami set-ba7k.
0ahap ,.
Mereka mulai mempersiapkan sarana dan prasarana untuk
menumbangkan pemerintahan yang dipimpin oleh bung
9arno.
0ahap 3.
erang jihad dilaksanakan. 8I, 0II diba#ah Imam
9artosu#iryo, 9ahar Mu/akar melakukan pemberontakan.
=leh bung 9arno mereka ditumpas oleh A)RI diba#ah
pimpinan Dendral Ahmad Fani dan rakyat.
Mereka dikalahkan dan keadaan berubah kembali ke%
0ahap 1.
Twi t t er : @i sl amexpose 221
8engan adanya $asakom, orang-orang Muslim radikal
bersatu dengan non-Muslim (9risten, @indu dll. untuk
menghan7urkan 9I hingga tersingkir.
0ahap ,.
Mereka mulai bersiap-siap, jalur hukum dipakai untuk
menguasai politik negara Indonesia. !atu propinsi yaitu A7eh
telah menganut hukum syariah, kabupaten-kabupaten lain
mulai di-syariahkan. !udah lebih dari +3 kabupaten
disyariahkan seperti 0asikmalaya, )anten, )antul Fogya,
kabupaten-kabupaten di 9alimantan, !ula#esi, !umatra
)arat dll.
Dalur pemerintahan 8R dan MR dan sebagian Angkatan
)ersenjata mulai dikuasai. !ementara itu dana-dana dari
0imur 0engah mulai mengalir masuk ke Indonesia untuk
membantu gerakan-gerakan jihad.
5alaupun Indonesia disebut negara dengan Muslim terbesar
sedunia, tetapi pemerintahannya masih menggunakan
hukum-hukum buatan manusia dan sekuler, maka sistim
pemerintahan yang seperti ini harus diganti dengan
pemerintahan yang religius berdasar hukum Allah.
enyembelihan-penyembelihan pada orang-orang non-
Muslim, teror-teror bom yang telah terjadi barulah permulaan
saja untuk menggentarkan dan memberi e1ek ketakutan
kepada rakyat maupun pemerintah. @al-hal yang lebih
dahsyat akan berlangsung terus sampai pemerintahan
menggantikan a/a/ an7asila yang dianggap sebagai batu
sandungan. )ila Indonesia telah dikuasai maka !ingapura,
Iilipina, 0hailand merupakan target yang lebih mudah.
en7arian 7alon teroris dan 7u7i otak dilakukan melalui
pondok-pondok pesantren yang jumlahnya lebih dari +--- di
Indonesia. Ini sangat berhasil melahirkan teroris-teroris muda
usia yang disebut sebagai 7alon-7alon pengantin yang siap
disandingkan dengan para bidadari, dan segera menikmati
Twi t t er : @i sl amexpose 222
kenikmatan seksual surga#i. 9egairahan ini bertambah,
karena sejumlah teroris yang mati ternyata dielu-elukan dan
disambut bak seorang pahla#an.
!ayang perilaku mereka yang menodai Islam (<. tidak
diperangi dengan &jihad sejati', ke7uali kritikanHkutukan basa-
basi di bibir. !eorang pro1esor ahli psikologi terkenal malah
memuji hidup mereka lebih saleh dari rata-rata penentangnyaQ
Akibatnya, rasionalitas mereka yang membunuh atas nama
Allah !50 dan perintah kitab su7i Al >ur?an tetap mendapat
tempat terhormat di bumi Indonesia.
Menurut !urat 6enthini (1A1*. gambaran tentang Indonesia
adalah negara dengan banyak gunung, lembah ngarai,
sungai-sungai dan hamparan sa#ah yang luas,
pemandangan yang sangat indah, tata tentrem kertoraharjo,
penduduknya sangat ramah-tamah. 0etapi kini situasi itu
telah berubah seiring dengan berkembangnya banyak mesjid
dan pondok-pondok pesantren di desa-desa dengan misi
khusus. )eberapa desa (tidak seluruhnya. penduduknya
sangar-sangar dan keramah-tamahan itu sirna. (9ompas
,3-A-,--".
8iperkirakan Indonesia akan menjadi salah satu sumber
teroris terbesar di dunia.
Jaskar Dihad di
Indonesia.
Jaskar inilah yang
menyerbu Ambon
sehingga rusuh, po-
rak poranda dengan
korban ribuan ji#a
te#as pada tahun
1""".
Twi t t er : @i sl amexpose 223
Mes"id K Pondok pesantren
!ejak /aman Muhammad, mesjid telah dipakai untuk pelbagai
kepentingan yang melebihi maksud aslinya sebagai mimbar
tempat beribadah. 9ini mesjid menjadi tempat untuk%
-
usat penyembahanHibadah.
- emerintahan dan pengadilan.
- Mengatur strategi perang dan mengumumkan
perang.
- Menyimpan senjata dan persembunyian.
!epanjang sejarah Islam, gerakan-gerakan Dihad dan 1at#a-
1at#a perang keluarnya dari mesjid.
8i lain pihak, pendidikan dan pelatihan Islamik kepada tunas-
tunas Muslim, masal dilakukan di pondok-pondok pesantren,
yaitu%
-
0empat untuk belajar utamanya agama Islam dan
bahasa Arab, pelajaran ilmu-ilmu modern hanya
sekedarnya tetapi ada juga perke7ualian di kota-kota
besar.
- 0idak semuanya terakreditasi terutama di daerah-
daerah.
- !angat tertutup, peran guru sangat dominan, kadang-
kadang orang tua murid membutuhkan #aktu yang
lama untuk dapat menemui anaknya.
- Mendirikan pondok pesantren sangat mudah, asal
ada sebidang tanah dan uang yang 7ukup, jadilah,
tidak memerlukan banyak perijinan. emerintah juga
mengulurkan tangan.
- !ering disalah-gunakan untuk mengajarkan
radikalisme yang menjurus ke terorisme tanpa ada
program penga#asan dari pemerintah.
Twi t t er : @i sl amexpose 224
Piagam Medinah$
iagam Medinah disebut juga sebagai iagam $abi ditulis
dalam buku !irat Rasul Allah oleh Ibnu IshaG, namun karya
aslinya tidak bisa dijumpai lagi se7ara utuh karena musnah.
9emudian diri#ayatkan lagi oleh Ibnu @isyam dengan
merujuk kepada karya Ibnu IshaG.
0anggal piagam ini tidak disebutkan oleh Ibnu IshaG, namun
pelbagai ahli menyatakan bah#a iagam perjanjian ini
ditanda tangani pada a#al periode Medinah sebelum perang
)adar (sekitar tahun E,3 H 1 @. dan ada yang berpendapat
setelah perang )adar (E,+ H 3 @..
erjanjian ini dilakukan oleh pihak Islam (Muhajirin dan
Ansar. dengan pihak animis dan 3 klan Fahudi Medinah
(banu >ainuGa, $ad/ir, >urai/ah.. 8alam perjanjian ini
Muhammad ditunjuk sebagai penengah AariterB
bilamana
terjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang menanda
tangani perjanjian.
Mula-mula semua pihak yang menanda tangani piagam
Medinah ini disebut satu umat, namun dikemudian hari
digeser menjadi dua umat yaitu umat Islam dan kaum
8/immy yaitu semua non-Muslim yang harus tunduk
menyatakan takluk kepada penguasa Islam dengan
membayar pajak.
0etapi segera terjadi kasus pelanggaran terhadap iagam
Medinah yaitu pele7ehan seorang perempuan Muslim oleh
seorang Fahudi banu >ainuGa, dimana laki-laki Fahudi itu
dibunuh oleh seorang Muslim yang kemudian dibalas oleh
Fahudi lainnya dengan membunuh Muslim itu.
!ebenarnya dalam perjanjian Medinah ini Muhammad yang
ditunjuk sebagai arbiter (penengah. dan 7ukup berotoritas itu,
sangat mudah menyelesaikan persoalan tersebut yang
adalah masalah perorangan.
Twi t t er : @i sl amexpose 225
$amun Muhammad bukan bertindak sebagai arbiter,
melainkan segera mengambil kesempatan ini dengan
membatalkan perjanjian ini dengan tuduhan-tuduhan
terhadap banu >ainuGa. Ia yang memang mengin7ar harta
benda mereka, memerintahkan untuk mengepung serta
menghan7urkan seluruh kaum Fahudi >ainuGa sekalian
merampas harta mereka yang menggiurkan itu (karena dalam
perang )adar, Muslim tidak mendapat barang jarahan yang
berarti..
!atu persatu suku, sejak E,+-E,E M, mulai dari klan >ainuGa
diusir keluar dari Madinah, kemudian disusul klan $at/ir dan
disusul pada tahun E,C sejumlah E---A-- orang dari klan
terakhir >urai/a ditumpas habis oleh Muhammad.
9ekuatan Islam yang semakin jaya melahirkan inspirasi untuk
menjadikan piagam Madina ini menjadi model, basis dan
legitimasi untuk pelbagai jenis kontrakHperjanjian yang lebih
li7ikHopresi1 antara Muslim dan non-Muslim.
$on-Muslim disebut sebagai kaum 8/immy yaitu non-Muslim
yang ditaklukkan dan hidup dalam negara Islam. 9aum
8/immy harus mendukung peperangan Islam dengan dirinya
dan uangnya, juga di#aktu damai kaum 8/immy ini harus
membayar pajak kepala ji/yah. )esarnya ji/yah tidak
ditetapkan oleh Muhammad sebesar \ dirham seperti yang
didongengkan Muslim, seakan-akan Islam sangat toleran
terhadap non-Muslim.
Iaktanya, perlakuan keji Muslim terhadap 8/immy
diperhitungkan berdasarkan 1aktor ekonomi dan politik. Ada
yang berjumlah 1,, 1*, *A dirham dikenakan terhadap uang,
harta-benda, binatang peliharaan, hasil tanaman, apa sajaK
bahkan ada yang dikenai perjanjian untuk menyerahkan +-;
dari hasil garapan tanah mereka sendiri, misalnya Fahudi di
9haybar.
Twi t t er : @i sl amexpose 226
@anya orang mati dibebaskan dari ji/yah ini. 8asar
pemungutan pajak kepala ini adalah >s "%,".
1. =rang harus dibunuh kalau tidak bayar pajak ini.
,. =rang 7a7atH buta, sakit, sekarat, tua renta, miskin,
papa, para rahib dll. tanpa terke7uali diharuskan
membayar pajak.
enyetoran pajak ji/yah harus dilakukan oleh orangnya
sendiri, tidak bisa di#akilkan. !etiap d/immy harus memba#a
resi tanda lunas pajak ji/yah sebab se#aktu-#aktu diadakan
ra/iaH s#eeping.
Ini sebagai hukuman dan penghinaan se7ara terbuka bagi
kaum tertakluk untuk merontokkan reputasi dan harga diri
mereka sebagai kaum d/immy, sekaligus merupakan bukti
bah#a 0uhan kaum d/immy tidak berdaya mela#an Allahu
Akbar.
8/immy juga tidak mempunyai suara dalam pengadilan
sebagai saksi, suara mereka adalah suara setan. Dadi dalam
pengadilan, nasib d/immy praktis hanya ditentukan oleh
kesaksian Muslim.
enaklukkan Islam terhadap ka1irHnon-Muslim merupakan
diskriminasi dari Allah sendiri kepada non-Muslim terhadap
Muslim, yaitu%
-
2mat Islam adalah mahluk yang terbaik yang pernah
dilahirkan oleh manusia, sehingga mereka layak
mengatur dunia (>s 3%11-..
-
=rang-orang ka1ir hanyalah binatang yang sejahat-
jahatnyaQ >s A%++..
Dadi siapa bilang bah#a iagam Medinah itu teruji sebagai
model piagam pemersatu bangsa< 2murnya hanya bertahan
1-, tahun saja. 8an sejak itu semua &iagam-piagam'
sempalan yang mengatas-namakan iagam Medinah
hanyalah merupakan surat perekayasaan sepihak.
Twi t t er : @i sl amexpose 227
(*K*H-(*K*H 2IHA&IS &A-AM
SE2ARAH
Muhammad$
!ejak pindah ke Medinah, beliau mulai memperkenalkan,
memerintahkan dan melaksanakan jihad &perang su7i'. Ia
menyerukan membunuh musuh-musuhnya pria, #anita
maupun anak-anak. !eorang #anita =sama, putri Mar#an,
bukannya diampuni karena kemuliaan ajaran Islam dan
kebesaran nama $abi Allah, tetapi dibunuh karena puisinya
menentang ajaran Muhammad.
Ia seterusnya memimpin ,C penyerangan pribadi, disamping
menyerukan jihad dengan mengirim tentaranya *C kali
berperang tanpa dia. Meninggal tahun E3, karena lama
menderita sakit demam.
Kali;ah$
!etelah kematian Muhammad, pemimpin agama Islam
berikutnya disebut sebagai 9ali1ah. Menurut Islam !unni,
seorang kali1ah tidak harus ada hubungan keluarga dengan
Muhammad tetapi orang yang dianggap 7akap dan mampu
menjadi pimpinan agama Islam. 0etapi Islam !hiah
mengharuskan pemimpin agama Islam adalah orang yang
masih ada hubungan darah (keturunan. dengan Muhammad.
3mpat kali1ah pertama setelah Muhammad adalah Rashidun
(khali1 yang dituntun dengan benar., yaitu%
1. Abu )akar.
,. 2mar ibn al-9hattab.
3. 2thman ibn A11an.
*. Ali ibn Abu 0alib.
Twi t t er : @i sl amexpose 228
Au )akar$
Jahir pada tanggal A Duni +C3 di Mekah dan meninggal pada
tanggal ,3 Agustus E3* di Medinah. 8ia merupakan salah
satu dari sahabat Muhammad yang apabila meninggal dijamin
masuk surga. ada usia 1A tahun ia mulai berdagang,
melakukan perjalanan dengan ka1ilah ke Faman, !yria dll. Ini
membuat dia menjadi kaya raya. !elanjutnya ia tinggal di
Medinah bertetangga dengan Muhammad, usianya hampir
sama dengan Muhammad dan menjalin hubungan
persahabatan.
!etelah Muhammad meninggal, Muslim !unni memilih Abu
)akar sebagai kali1ah pertama (kali1ah Rashidun yang
pertama.. !ementara Muslim !hiah lebih memilih Ali bin Abu
0alib sebagai kali1ah pertama, serta menganggap bah#a Abu
)akar telah mengkudeta jabatan kali1ah dari Ali bin Abu 0alib.
ada masa kali1ah Abu )akar, terjadi perang Ridda dimana
khali1ah menumpas orang-orang yang menentangnya karena
dianggap meninggalkan Islam dan tidak mau membayar
/akat.
anglima perang Abu )akar yang terkenal adalah 9halid ibn
al-5alid yang menaklukkan daerah-daerah yang kaya yaitu
Irak, kerajaan ersia, dan !assanid. !ukses menaklukkan
daerah-daerah tersebut, Abu )akar juga menaklukkan
kerajaan )y/antium, 8amaskus dan meyerbu pasukan
Roma#i dalam pertempuran Maraj-al-8ebaj, 1"- mil dari
8amaskus (E3* M..
ada tahun itu, Abu )akar jatuh sakit, dia menderita demam
yang tinggi dan meninggal 7epat , minggu sesudahnya,
setelah memimpin kekhali1ahan selama dua tahun.
!ebelum meninggal Abu )akar telah menunjuk 2mar ibn
9hatab untuk menjadi penggantinya sebagai kali1ah kedua
(Rashidun kedua.. Abu )akar juga bertanya kepada Aisha
Twi t t er : @i sl amexpose 229
berapa kain ka1an yang dipakai Muhammad #aktu meninggal,
dikatakan oleh Aisha 3 lapis, maka Abu )akar juga minta
dibalut ka1an 3 lapis.
Abu )akar dimakamkan di mesjid $aba#i berdekatan dengan
makam Muhammad.

Umar in al-Khatta$
Jahir pada tahun +AE-+"- di Mekah, dia seperti ayahnya
diangkat sebagai penengah (arbiter. diantara suku-suku di
Mekah. ostur tubuhnya tinggi, tenaganya sangat kuat dan
2mar adalah pegulat.
ada tahun E1E #aktu 2mar berusia ,C tahun, dia memeluk
Islam dan menjadi sahabat Muhammad.
utri 2mar, @a1sah menikah dengan Muhammad pada tahun
E,+. 2mar ikut berperang dengan Muhammad seperti pada
perang )adar, 2hud, menentang dan menumpas orang-orang
Fahudi )anu $adir, menyerang 9haybar, perang @unayn dll.
!etelah Abu )akar meninggal pada ,3 Agustus E3*, 2mar
diangkat menjadi kali1ah Rashidun yang kedua.
ada masa kali1ah 2mar, Islam berkembang pesat dengan
menaklukkan kerajaan Roma#i 0imur, !yria (E3*-E3C.,
alestina (E3+-E3E., Anatolia 0imur (E3A., Armenia (E3A dan
E**., Mesir bagian atas (E*--E*1., Mesir ba#ah (E*1-E*,.,
A1rika 2tara (E*3., kerajaan !assanid ersia, Irak (E3E-E3C.,
Is1ahan dan 0abaristan (E*,-E*3., Iars (E*,., 9erman dan
Makran (E*3-E**., !istan (E*3-E**., A/erbaijan (E*3.,
9hurasan (E*3-E**..
2mar-lah yang menjadi arsitek politik, hukum dan
pemerintahan sipil masa itu. Ia membagi daerah-daerah
kekuasaannya menjadi propinsi-propinsi, misalnya Arab
dibagi menjadi dua propinsi, Mekah dan Medinah. Duga Irak
dibagi menjadi dua propinsi, )asra dan 9u1a dll. 2mar disebut
juga sebagai IarooG yang besar, dan dia adalah kali1ah
Twi t t er : @i sl amexpose 230
pertama yang dipanggil sebagai Amir al-Mu?minin (pemimpin
orang-orang beriman..
!elama hidupnya 2mar telah berhaji sebanyak " kali,
menikah " kali dan mempunyai 1* anak, 1- laki-laki dan *
perempuan.
ada tanggal 3 $opember E**, ketika 2mar sedang
memimpin doa pagi, ia diserang oleh Abu Julu yang
menikamkan sebilah belati ke perut 2mar dan satu tikaman
mengenai pusarnya sehingga berakibat 1atal. Massa
mengepung Abu Julu, tetapi ia sempat melukai 1, orang, "
orang kemudian meninggal. 9etika massa berhasil
menangkap Abu Julu, dia membunuh dirinya dengan pisau
yang sama yang dipakai menikam 2mar. 0iga hari kemudian,
pada tanggal C $opember E**, 2mar meninggal dunia karena
luka-lukanya. Masa pemerintahan kali1ah 2mar 1- tahun
(,3-A-E3* sHd C-11-E**..
embunuhan 2mar ini telah diren7anakan oleh komplotan
orang-orang ersia yang sakit hati karena negaranya diserbu
dan ditaklukkan oleh 2mar. !egera setelah 2mar meninggal
orang-orang ersia di Medinah banyak yang ditangkapi dan
dibunuh, antara lain @ormu/an, Da1inah dll.
2mar dikuburkan dalam mesjid $aba#i berdekatan dengan
makam Muhammad dan Abu )akar.
Islam !unni sangat menghormati 2mar, sedangkan Islam
!hiah menuduh 2mar adalah penyebab kematian putri
Muhammad Iatima al Bahra, isteri Ali. 8ikatakan Iatima yang
sedang hamil besar terjepit pintu yang didobrak oleh 2mar
sehingga keguguran dan tidak lama kemudian meninggal
dunia.
engganti 2mar sebagai kali1ah yang dipilih adalah 2thman
bin A11an.
(#isarikan dari <ikipedia %he Hree Encycl$pedia".
Twi t t er : @i sl amexpose 231
Uthman in A;;an$
Jahir pada tahun +C" di 0ai1, Arabia dari banu 2mayya, suku
>uraish. Ia adalah salah satu dari sahabat Muhammad,
menggantikan 2mar sebagai kali1ah rashidun yang ketiga,
dari tahun E** sampai 1C Duli E+E. Ia juga bergelar Amir al
Mu?minin dan gelar yang lain adalah Bun Al-$urayn.
2thman berperan besar pada perkembangan a#al Islam. Ia
memerintahkan menyusun kitab su7i Al >ur?an seperti
sekarang ini. !elama 1, tahun menjabat kali1ah, enam tahun
pertama dile#atkan dalam damai, tetapi enam tahun
berikutnya banyak terjadi pemberontakan.
2thman mengembangkan agama Islam sampai ke 6ina, dia
mengutus !a?d ibn Ali 5aGGas sampai ke 6hang?an, ibukota
dinasti 0ang pada tahun E+1. Masyarakat @ui menganggap
tahun itu adalah tahun resmi masuknya Islam ke 6ina. 9aisar
Lao/ong tidak memeluk Islam tetapi mengi/inkan berdirinya
mesjid pertama di ibukota kerajaan 0ang sebagai
penghormatan terhadap Islam. 2thman juga mengirim utusan
sampai ke !ri Janka.
!etelah 2mar meninggal banyak daerah-daerah taklukan
berontak, dan 2thman memerintahkan untuk memadamkan
pemberontakan-pemberontakan tersebut.
2thman adalah seorang pedagang yang sukses dan menjadi
kaya raya. 2sahanya dalam bidang perdagangan, pertanian,
real estate. Ia juga membangun untuk dirinya sebuah istana
yang indah di Medinah.
8isamping kaya raya, 2thman terkenal karena murah hati dan
banyak menyumbangkan hartanya, antara lain untuk
peperangan-peperangan Muhammad, membangun dan
memperluas mesjid $aba#i di Medinah. ada masa 2thman
telah dibangun +--- mesjid di seluruh #ilayah. 9emakmuran
Twi t t er : @i sl amexpose 232
meningkat pesat seiring dengan pesatnya perdagangan,
pembangunan jalan, saluran air, pasar dll.
!elama pemerintahan 2thman, daerah kekuasaannya dibagi
menjadi 1, propinsi, seperti Mesir pada masa 2mar dibagi
menjadi , propinsi, dirubah menjadi satu propinsi. ropinsi-
propinsi dibagi menjadi distrik-distrik, ada 1-- distrik diseluruh
#ilayah.
8alam menunjuk gubernur dan pejabat-pejabat di #ilayahnya,
2thman banyak melakukan nepotisme dengan melibatkan
keluarga dan sahabat-sahabatnya.
ada masa E tahun kedua kepemimpinannya banyak terjadi
ketidak-puasan di sebagian dari #ilayah. Mereka mulai
berontak bahkan mengirim regu pembunuh dari Mesir ke
Medinah untuk menghabisi 2thman. Istana 2thman bagian
depan dijaga dengan ketat oleh pengikut-pengikutnya, tetapi
para pembunuh dari Mesir memanjat dinding belakang yang
tidak dijaga. Jalu mereka masuk ke kamar 2thman yang
#aktu itu sedang memba7a Al >ur?an, dan langsung
memba7ok kepala 2thman. $aila isteri 2thman berusaha
melindungi 2thman dengan tubuhnya dan menahan ba7okan
dengan tangannya sehingga jari-jarinya putus. $aila didorong
ke samping oleh para pembunuh dan mereka menghujani
2thman dengan ba7okan sampai te#as.
ara perusuh
memblokade
jena/ah 2thman,
sehingga baru tiga
hari kemudian
jena/ah bisa
dikuburkan, itupun
tidak di pekuburan
Muslim Dannat al
)aGi, tetapi terpaksa
dikubur di pekuburan
Twi t t er : @i sl amexpose 233
Fahudi sebelahnya. )eberapa puluh tahun kemudian,
penguasa 2mayyad membongkar tembok pekuburan Fahudi
dan men7aplok sebagian tanah pekuburan Fahudi supaya
makam 2thman dapat masuk dalam area pekuburan Islam.
!elama hidupnya 2thman menikah A kali dan memiliki 1+
anak. 8i antara kedelapan isterinya, dua adalah putri
Muhammad yang dinikahinya pada #aktu yang berbeda yaitu
RuGayyah bint Muhammad yang melahirkan anak laki-laki
bagi 2thman tetapi meninggal pada usia muda. ada #aktu
perang )adar RuGayyah meninggal karena sakit malaria dan
7a7ar. !etelah RuGayyah meninggal, 2thman menikahi
adiknya yaitu 2mm 9ulthum bint Muhammad tetapi tidak
melahirkan anak bagi 2thman.
Muslim !unni menghormati 2thman dan memberi panggilan
kepadanya Bun-$urayn. 0etapi Muslim !hiah memandang
negati1 kepada 2thman terutama karena menunjuk pemimpin-
pemimpin #ilayah kekuasaannya dengan orang-orang dari
keluarganya (nepotisme.. (#isarikan dari, <ikipedia %he
Hree Encycl$pedia".
Ali in Ai (ali$
Jahir pada tanggal ,3 =ktober +"A atau
1C Maret +"" di Mekah, ia adalah
sepupu dan menantu nabi Muhammad.
Ali memerintah sebagai kali1ah tahun
E+E-EE1. Menurut Muslim !unni ia
adalah kali1ah Rashidun ke empat dan
yang terakhir, tetapi Muslim !hiah yang sangat menghormati
Ali menganggapnya sebagai kali1ah yang pertama, penerus
Muhammad yang benar dan juga keturunannya adalah
anggota Ahl al-)ayt keluarga besar rumah tangga
Muhammad. @al inilah yang mengakibatkan timbulnya
perpe7ahan Muslim menjadi !unni dan !hiah.
Twi t t er : @i sl amexpose 234
5aktu kakek Muhammad, Abdul Muttalib meninggal,
Muhammad dipelihara oleh ayah Ali yaitu Abu 0alib. !etelah
3 tahun, Muhammad menikah dengan 9hadijah. Ali lahir
dalam 9a?bah. 9etika Ali lahir, Muhammad menimang bayi Ali
dan memberinya nama Ali, yang artinya manusia agung.
ada #aktu Ali berusia E tahun, terjadi ben7ana kelaparan di
Mekah, Ali diambil dan dibesarkan oleh Muhammad.
ada tahun E1-, ketika Ali berusia 1- tahun, ia
mendeklarasikan diri memeluk Islam. Ali belum pernah
menyembah berhala-berhala lain ke7uali Allah, dan Ali adalah
lelaki pertama yang memeluk Islam. Ali pernah tidur di atas
ranjang Muhammad untuk menge7oh musuh-musuhnya. Ini
terjadi sebelum hijrah ke Fathrib. erbuatan Ali tentu
berbahaya bila sampai ketahuan orang-orang Mekah.
Ali adalah pendukung Muhammad yang sangat setia, jujur
dan ikut dalam semua peperangan bersama Muhammad.
ada perang )adar, Ali mengalahkan jagoan 2mayyad yaitu
5alid ibn 2tba dan membunuh ,C orang.
8engan pedangnya yang
bernama Oul4i)ar, dia
melindungi dan menyelamat-
kan Muhammad dalam
perang 2hud, ketika banyak
tentara Muhammad yang
melarikan diri. Ali bertempur
dengan gagah berani sehingga Muhammad menamai Ali
Asadullah yang berarti singa Allah.
Muhammad mendapat #ahyu bah#a Ali harus dijodohkan
dengan putri pertamanya yaitu Iatima al Bahra yang berarti
#anita yang ber7ahaya. 8ari pernikahannya itu ia mendapat *
anak, , lelaki yaitu Imam @assan dan Imam @usain serta ,
#anita.
Twi t t er : @i sl amexpose 235
Ali sering melaporkan perselingkuhan Aisha sehingga terjadi
permusuhan antara kelompok Ali (!hiah. mela#an kelompok
Aisha yaitu Abu )akar, 2mar, 2thman, Mua#iya (!unni..
!etelah Muhammad meninggal, terjadi perang unta
()assorah. tahun E+E, antara Ali mela#an Aisha dimana
Aisha dikalahkan dan terta#an. 0etapi Ali memperlakukan
Aisha dengan baik dan memulangkan ke Medinah dengan
dika#al tentara Ali. Aisha meninggal se7ara alami pada usia
E+ tahun di Medinah. =leh karena itu Ali disebut sebagai
murah hati dan pemaa1 atas musuh-musuhnya.
9etika Abu )akar mau disumpah sebagai kali1ah penerus
Muhammad, Ali tidak hadir maka 2mar bersama
gerombolannya pergi ke rumah Ali dan berteriak-teriak
supaya Ali keluar. Jalu rumah Ali dibakar dan pintunya
didobrak. Iatima al Bahra yang sedang hamil tua terjepit
antara pintu dan dinding. 0idak lama kemudian Iatima
keguguran, anaknya laki-laki lahir tanpa nya#a, dan E bulan
kemudian Iatima meninggal.
@idup Ali tidaklah kaya, mata pen7ahariannya sebagai petani
dan penggiling gandum. 8ia berkebun, menggali sumur dan
disumbangkan kepada penduduk. !umur itu sampai sekarang
masih ada disebut sebagai Abar Ali (sumur Ali..
!etelah Muhammad meninggal, Iatima meminta kepada Abu
)akar tanah Iadak dan 9haybar yang telah di#ariskan oleh
Muhammad semasa hidupnya. 0etapi Abu )akar menolak
permintaan Iatima dan meminta bukti-bukti dan saksi-saksi.
Iatima sangat marah dan tidak mau berbi7ara lagi dengan
Abu )akar. !etelah Iatima meninggal Ali mengajukan lagi
tuntutan yang sama kepada 2mar tetapi 2mar juga menolak
permintaan Ali.
!ebuah musha1 Al >ur?an lengkap disusun oleh Ali, enam
bulan setelah kematian Muhammad. Musha1 ini
Twi t t er : @i sl amexpose 236
dipersembahkan kepada penduduk Medinah, tetapi sebagian
penduduk menolak. 5alaupun musha1-nya tidak diterima, Ali
tidak menentang musha1 yang dibakukan oleh 2thman.
!etelah 2thman dibunuh, Ali diangkat sebagai kali1ah
Rashidun yang ke empat, dan memerintah dari tahun E+E :
EE1 dalam periode yang penuh gejolak. Ali merombak sistim
2thman, antara lain merombak sentralisasi kekuasaan,
menentang nepotisme #alaupun itu saudaranya sendiri
seperti AGeel bin Abu 0alib. Ia juga memberikan kesempatan
yang sama kepada semua Muslim. Ali menekankan
pentingnya pertanian dan pengembangan tanah karena dari
tanah yang menghasilkan akan memberikan pajak.
!alah satu pengikut Ali, 9harijites menentang dan berontak
sehingga terjadilah perang $ahra#an, sedangkan Mua#iyah
mendukung 9harijites.
0anggal 1" Ramadan EE1 ketika Ali sedang sembahyang di
mesjid 9u1a, ia diba7ok oleh Abd-al-Rahman ibn Muljam,
seorang anggota 9harijites, dengan menggunakan pedang
bera7un. Ali terluka, dan dua hari kemudian, yaitu tanggal ,1
Ramadan EE1, ia meninggal dunia.
!ebelum meninggal Ali berpesan kepada anaknya Imam
@assan untuk mengampuni orang yang membunuhnya.
0etapi Imam @assan menghukum Abd-al-Rahman dengan
satu ba7okan dengan pedang yang sama untuk menggenapi
hukum >isas.
Menurut Al-!haykh Al-Mu1id, Ali tidak ingin makamnya
dirusak oleh musuh-musuhnya sehingga minta dimakamkan
se7ara rahasia.
Twi t t er : @i sl amexpose 237
Rahasia tempat makam itu kemudian dibuka oleh kali1ah
dinasti Abbasid Imam Da?1ar Al-!adiG yaitu di mesjid Imam Ali,
$aja1, Irak. !ebagian pengikut !hiah khususnya di A1ganistan
per7aya makam itu ada di mesjid Ra#/e-3-!hari1 (Mesjid
)iru. di kota Ma/ar-3-!hari1, A1ganistan.
5aktu Muhammad masih hidup, Ali ingin menikah lagi tetapi
dilarang oleh mertuanya. !etelah Iatima al Bahra meninggal,
Ali menikah lagi dan mempunyai * orang putra, a.l. Abbas
dan Muhammad.
Makam Ali dalam
Mesjid Imam Ali,
$aja1, Irak.
Mesjid Imam Ali
di $aja1, Irak.
Mesjid )iru
di Ma/ar-3.!hari1
A1ghanistan
Twi t t er : @i sl amexpose 238
utra Ali yang bernama @asan, lahir pada tahun E,+ M,
diangkat sebagai imam !hiah, kali1ah kedua. 0etapi ia
menjabat hanya selama E bulan. ada tahun +- @ijriah,
@asan mati karena makanan yang dibubuhi ra7un oleh orang-
orang dalam rumahnya. ara ahli sejarah mengatakan bah#a
pembunuhan @asan ini didalangi Mua#iyah.
@usain putra Ali yang lahir pada tahun E,E M menggantikan
jabatan kali1ah imam !hiah. 9epemimpinannya mendapat
tekanan dan penganiayaan dari Mua#iyah.
!etelah diburu berhari-hari, pada
hari ke-1- Muharam tahun EA-,
@usain bersama sejumlah ke7il
pengikutnya berhadapan dengan
pasukan Fa/id, anak Mua#iyah
di 9arbala. Ini terkenal sebagai
pertempuran 9arbala. @usain
melarikan kudanya sambil
memba#a anak laki-lakinya yang
berusia 1 tahun bernama
Abdallah (Ali Asgar. dalam
pelukannya dan anaknya menangis karena kehausan.
Mendadak sebuah anak panah menembus telinga anaknya
dan mengenai juga lengan @usain. @usain meletakkan
jena/ah anaknya ke tanah, kemudian berkata% &9ami datang
dari 0uhan dan kami kembali kepada-$yaQ'
8alam keadaan haus dan luka-luka, @usain bertempur.
)eberapa la#annya terbunuh tetapi sebuah sabetan
membuat senjatanya terlepas dan sebuah tusukan
menembus punggungnya, ini membuat dia terjungkal.
9emudian kepalanya dipenggal dan tubuhnya diinjak-injak
oleh kuda pasukan la#annya, dan hampir seluruh
pengikutnya terbunuh. !elama tiga hari lamanya jena/ah
Twi t t er : @i sl amexpose 239
@usain dan pengikutnya dibiarkan berserakan, diterpa
teriknya matahari dan dinginnya malam, kemudian dimangsa
oleh binatang-binatang buas dan burung-burung pemakan
bangkai.
0anggal 1- Muharram diperingati se7ara besar-besaran oleh
Muslim !hiah sebagai @ari 8uka 6ita (Ashura..
utri @usain yaitu Bainab ditangkap pasukan Fa/id di kota
9arbala, dialah yang kemudian hari mengungkapkan apa
yang terjadi pada @usain dan para pengikutnya.
(!slam under the Arabs #elaware ;6*2 pp.;+2-*. R$bert
#urey Osb$rn ;-5.-;--6 (a'$r $4 the 3en&al Sta44 J$rps".
Umayyad 55=-E9>$
9eluarga 2mayyad juga disebut sebagai )anu Abd !hams,
mempunyai kakek moyang yang sama dengan Muhammad,
yaitu Abd Mana1 ibn >usai yang mempunyai putra yaitu Abd
!hams dan @asyim.
Abd !hams mempunyai putra bernama 2mayyad, sedangkan
@asyim mempunyai anak Abd al Muttalib ] Abd.Allah ]
Muhammad. )aik keluarga 2mayyad maupun @ashimite
adalah suku >uraish.
Menurut !hiah, 2mayyad adalah anak pungut Abd !hams,
jadi tidak mempunyai darah Abd Mana1 ibn >usai.
9eluarga 2mayyad dan keluarga @ashimite mempunyai
sejarah yang pahit. ada #aktu perang )adar, tiga orang
pemimpin keluarga (7lan. 2mayyad yang paling atas yaitu
2tba ibn Rabiah, 5alid ibn 2tba dan !haybah dibunuh oleh
7lan @ashimite yaitu Ali, @am/ah ibn Abd al-Muttalib dan
2baydah. Ini yang mengakibatkan 7u7u 2mayyad yang
bernama Abu !u1yan ibn @arb mela#an Muhammad dan
Islam.
Twi t t er : @i sl amexpose 240
Abu !u1yan menghimpun pasukan orang-orang Mekah dan
berperang dengan pasukan Muhammad pada perang 2hud.
8alam perang ini Muhammad dikalahkan dan kehilangan
banyak tentaranya, salah satu yang te#as adalah pamannya
@am/ah. Isteri Abu !u1yan yaitu @ind adalah anak 2tba ibn
Rabiah yang mendendam karena ayahnya dibunuh dalam
perang )adar, menyayat mayat @am/ah, mengeluarkan
hatinya dan mau dimakan. Jima tahun kemudian Muhammad
menaklukkan Mekah. 9arena kuatir akan keselamatannya,
Abu !u1yan memeluk Islam pada malam Mekah ditaklukkan,
demikian pula anaknya Mua#iyah I yang kelak menjadi
kali1ah. Ini menimbulkan keben7ian antara 7lan 2mayyad
terhadap 7lan @ashimite. 9emudian hari timbul peperangan
antara Mua#iyah I mela#an Ali, pembunuhan @usain ibn Ali
beserta keluarga dan teman-temannya pada pertempuran
9arbala atas perintah Fa/id ibn Mua#iyah.
ara ahli sejarah berpendapat bah#a penguasa dinasti
2mayyad pertama adalah kali1ah 2thman ibn A11ann
(E**-E+E., yang kedua adalah kali1ah Mua#iyah. 2thman
menempatkan keluarganya (nepotisme., sebagai gubernur
daerah-daerah yang dikuasainya, seperti menunjuk Mua#iyah
sebagai gubernur !yria, Abdullah ibn !aad sebagai gubernur
Mesir, 5alid ibn 2Gba sebagai gubernur 9u1ah, yang terkenal
karena bila memimpin doa sambil mabok alkohol, dan
menunjuk Mar#an ibn al-@akam sebagai penasehatnya.
9elompok Ali bermusuhan dengan kelompok Aisha isteri
Muhammad, 0alhah, Al Bubayr, 2mar, 2thman, Mua#iya.
Ali memindahkan ibu kota pemerintahannya dari Medinah ke
9u1. erang yang timbul antara dua kelompok ini adalh Iitna I
(E+E-EE1., perang 2nta tahun E+E, dimana Ali mengalahkan
Aisha. erang Ali mela#an Mua#iyah dikenal sebagai perang
!i11in, tidak ada yang menang dalam pertempuran ini dan
dibentuk badan penengah.
Twi t t er : @i sl amexpose 241
!ebagian besar tentara Ali tidak setuju dengan badan
penengah ini lalu mereka memisahkan diri, kelompok ini
disebut sebagai 9harijites. 9elompok Ali berperang mela#an
kelompok 9harijites dalam perang $ahra#an. ada tahun EE1
Ali dibunuh oleh pejuang 9harijites. Mua#iyah
memproklamirkan diri sebagai kali1ah dan memindahkan ibu
kotanya ke 8amaskus, !yria.
9elompok Mua#iya banyak membujuk dan menyuap tentara
dan orang-orang kelompok Ali, sampai akhirnya keluarga Ali
ditumpas oleh kelompok Mua#iya.
2mayyad mentrans1ormasikan kali1ah dari institusi
keagamaan menjadi dinasti. 8inasti 2mayyad memerintah
dari 8amaskus, !yria sampai tahun C+- M.
!etelah kematian @usein, terjadi persekutuan antara Ibn al
Bubay di Mekah, orang-orang Medinah dan 9harijites di )asra
untuk mela#an Fa/id. =leh karenanya Fa/id mengirim
pasukan untuk mengepung Mekah yang dikenal sebagai
perang Al @arra. Ini mengakibatkan kerusakan dan kebakaran
pada 9a?bah. 8alam pengepungan ini Fa/id te#as sehingga
Ibn al Bubayr menguasai Mekah. asukan Fa/id kembali ke
8amaskus dan posisi Fa/id digantikan oleh Mua#iya II
(EA3-EA3..
8ua 1raksi mengadakan oposisi yaitu 1raksi Ibn al Bubayr dan
>uda?a yang mendukung Mar#an, keturunan 2mayya dari
5ail ibn 2mayyah. asukan Mar#an memenangkan perang
Marj Rahit dekat 8amaskus EA*, dan segera Mar#an menjadi
kali1ah.
9emudian dinasti ini lahir kembali di 6ordoba, daerah
Andalusia yang sekarang adalah !panyol dan ortugal dan
memerintah selama A-- tahun. )entuk-bentuk
pemerintahannya sebagai 3mirate, kali1ah, tai1as dan sebagai
kerajaan Lranada sampai abad ke 1E.
Twi t t er : @i sl amexpose 242
ada tahun C1- Muhammad bin >asim dengan tentaranya
berlayar dari 9haleej ke !ind dan menaklukkan !ind serta
unjab, daerah sepanjang sungai Indus akistan.
!elama tahun 1-31 berlaku sistim 0ai1a di daerah Iberia.
9ali1ah 2mayyad berakhir di Iberia pada ,-1-1*",, setelah
Lranada diba#ah Muhammad RII yang dikenal sebagai
)oabdil ditaklukkan dan menyerah kepada Ierdinand II dari
Aragon dan Isabella I dari 6astile kerajaan 9atolik. Ini adalah
akhir pemerintahan Islam dan dinasti 2mayyad.
2mayyad (Abd al-Malik. membangun mesjid besar dengan
kubah ber#arna emas, 0he 8ome o1 the Ro7k di tempat
bekas bait !alomo, tempat yang diper7aya dimana Abraham
mengorbankan Ishak. embangunan mesjid dimulai tahun
EAC M dan selesai pada E"1 M. embangunan 8ome o1 the
Ro7k adalah untuk menyaingi 9a?bah di Mekah yang dikuasai
Ibn al Bubayr sebagai tempat akhir menunaikan ibadah haji.
ada tahun E3* M 2mayyad menyerbu kerajaan Roma#i dan
!assanid dan memperoleh kemenangan, tetapi derap maju
2mayyad dihentikan oleh pasukan Roma#i di 9onstantinopel
pada tahun EC*-ECA dan lagi pada tahun C1C. 8emikian pula
Irank 6harles Martel memukul mundur pasukan Islam yang
menyerbu eran7is dipegunungan yrenes pada tahun C3,.
8i bagian 0imur, kerajaan Islam menyerbu dinasti 0ang di
6ina. ada tahun C+1 pasukan Arab memperoleh
kemenangan di !amarkand, )ukhara
sampai 9abul A1ganistan.
-ukisan pada dinding istana
@usayr Amra, mungkin dibangun
oleh kali1ah Al-5alid II,
menggambarkan seorang selir.
@arem 2mayyad memelihara banyak
selir-selir yang dilatih seni suara, seni
Twi t t er : @i sl amexpose 243
tari dan seni-seni lain untuk memuaskan pria yang
memilikinya.
Aasid E9>-=69?$
9ali1ah Abbasid, keturunan dari Abbas al-Muttalib (+EE-EE,.
adalah paman Muhammad yang termuda.
Abbas mengadakan gerakan perla#anan terhadap 2mayyad.
8ia merangkul Islam !hia, mendapat dukungan dari
kelompok Ma#ali, orang-orang Faman dan sebagian orang-
orang Arab, sehingga akhirnya bisa mengalahkan 2mayyad.
Muhammad ibn Ali salah satu 7u7u Abbas berkampanye
untuk kembalinya kekuasaan kepada keluarga Muhammad,
kelompok @ashimite di ersia selama pemerintahan 2mar II.
!elama pemerintahan Mar#an II, Imam Ibrahim, 7u7u
Muhammad didukung oleh propinsi 9horasan. Iran
memberontak tetapi dia ditangkap lalu dipenjara pada tahun
C*C dan mati dalam penjara. orang-orang per7aya bah#a ia
dibunuh di dalam penjara.
Abdullah yang juga disebut Abu al-Abbas as !a11ah
mengalahkan 2mayyad di sungai Bab, kemudian
memproklamirkan diri sebagai kali1ah.
9ali1ah dinasti Abbasid yang bermula di @aran pada tahun
C+- M, kemudian memindahkan ibu kotanya dari 8amaskus
ke )agdad pada tahun CE,, sedangkan kelompok 2mayyad
yang dikalahkan kemudian pindah ke 6ordoba, Andalusia,
!panyol.
Abd ar Rahman I (C+E., Abd ar Rahman II mengangkat
dirinya sebagai 3mir dan kali1ah 6ordoba sebagai saingan
kali1ah )agdad.
8inasti Abbasid kemudian memeluk Islam !unni. Ini
menimbulkan keretakan dan sejumlah kon1lik dengan Islam
!hiah. un7ak kon1lik pada tahun CAE terjadi di Mekah. 8arah
Twi t t er : @i sl amexpose 244
mengalir dan orang-orang !hiah pindah ke Maghreb, dan di
sana mereka memproklamirkan kerajaan Idris. Abbasid juga
membunuhi keturunan Muhammad yang menjadi imam
!hiah, antara lain Imam Da1ar !idiG.
!elama +- tahun kelompok Idris berkuasa di Maghreb dan
Aghlabids dari I1riGiya, disusul 0ulumids dan Ishidid dari Misr
memerdekakan diri di A1rika.
)erber 9harajites membangun negara di A1rika 2tara pada
tahun A-1 M. ara pemimpin Abbasid banyak mendapat
tentangan. ara pendukung Abbasid di 9horasan ersia
memisahkan diri, membentuk kerajaan tersendiri. @arun al
Rashid (CAE-A-". kemudian menyerang )arnakids keluarga
ersia dan membunuh mereka. ara gubernur yang diangkat
mendapat otonomi yang lebih besar kekuasaannya dan
diturunkan kepada anak 7u7unya.
9erajaan )y/antium memerangi Abbasid di !yria dan
Anatolia.
=perasi-operasi militer tidak begitu menonjol dan Abbasid
banyak memusatkan perhatian ke dalam. Masa keemasan
terjadi mulai pertengahan abad ke A dan seterusnya. )anyak
kemajuan didapatkan dalam berbagai bidang seperti
pendidikan, ilmu pengetahuan, 1iloso1i, bahasa, obat-obatan
dll. $ilai-nilai ini lebih dihargai dari pada pertumpahan darah
para martir.
@ulagu 9han menyerbu )agdad (1- Iebruari 1,+A.,
menyebabkan banyak orang kehilangan nya#a. )angunan-
bangunan indah dibakar, dihan7urkan, buku-buku dibuang ke
sungai 0igris. 9ali1ah Abbasid di )agdad Al-Musta?sim yang
adalah keturunan paman Muhammad dibungkus dalam
karpet, kemudian diinjak-injak oleh kuda-kuda sampai mati.
!eluruh keluarganya dibunuh ke7uali seorang putranya dan
anak perempuannya dikirim ke Mongolia sebagai budak
dalam harem @ulagu.
Twi t t er : @i sl amexpose 245
Kali;ah 'atimid L>L-==E= M$
9ali1ah Iatimid disebut juga al-Iatimiyyun adalah dinasti Arab
!hiah yang memerintah daerah-daerah meliputi Maghreb,
Mesir, !isilia, Malta dan Je4ant sejak + Danuari "-" sampai
11C1.
8inasti ini didirikan pada tahun "-" oleh Al Mahdi )illah yang
merupakan keturunan Muhammad melalui putrinya Iatima
as-Bahra dengan suaminya Ali ibn Abi 0alib, imam !hiah
yang pertama, oleh karenanya dinamai Iatimiyyun atau
Iatimid.
Abdullah al Mahdi segera meluaskan kekuasaannya di
Maghreb tengah, daerah-daerah ini terdiri dari negara-negara
yang sekarang disebut Maroko, Algeria, 0unisia dan Jybia,
dimana dia memerintah dari Mahdia yang dibangun sebagai
ibukota 0unisia.
Iatimid masuk ke Mesir pada tahun "--, menaklukkan dinasti
Ikhshidid dan mendirikan ibu kotanya di al->ahira (9airo.
pada tahun "E", nama ini menga7u pada planet Mars yang
tampak sangat terang pada #aktu pembangunan kota ini
dimulai.
8iba#ah Iatimid, Mesir menjadi pusat kerajaan meliputi
daerah-daerah A1rika utara, Italia selatan, !isilia, alestina,
Jibanon, !yria, pantai laut Merah A1rika, Faman dan @eja/.
Iatimid menempatkan orang-orang di pos pemerintahannya
bukan saja kepada orang !hiah tetapi juga kepada orang
!unni yang 7akap.
Iatimid juga dikenal karena karya-karya seni dan arsitektur
seperti 2ni4ersitas Al A/har dan mesjid Al-@akim.
ada tahun 1-*-, Birid gubernur A1rika 2tara menyatakan
merdeka dan memisahkan diri dari Iatimid. 8isamping itu
serbuan dari 0urki, kemudian 6rusader membuat daerah
kekuasaan Iatimid menyusut dan menyisakan hanya Mesir.
Twi t t er : @i sl amexpose 246
ada tahun 11E", penguasa Bengid yaitu $ur ad-8in dan
jendralnya !hirkuh mengepung Mesir dan merebutnya tetapi
!hirkuh mati , bulan setelah berkuasa. emerintahannya
dilanjutkan oleh keponakannya yaitu !aladin, ini adalah a#al
dari dinasti Ayyubid.
&inasti *ttoman =6LL-=L66$
8inasti =ttoman di 0urki dikenal sebagai =smanli, yang
berarti rumah =sman. enguasa yang mula-mula dari dinasti
ini disebut sebagai beys atau kepala suku setara dengan emir
atau gubernur.
endiri dari dinasti =ttoman adalah =sman I. Lelar !ultan
yang pertama digunakan oleh Murad I yang memerintah dari
tahun 13+"-13A".
!ultan adalah penguasa tunggal dan absolut dalam negara,
pemerintahan dan pengadilan tertinggi. Lelar !ultan ini lebih
tinggi dari gelar emir, malik, raja atau shah (ersia.. !ultan
memiliki istana 0opkapi yang adalah rumah harem untuk
pelesiran.
ada ," Mei 1*+3 9onstantinopel ditaklukkan, dan =ttoman
menjadi kerajaan dengan !ultan Mehmed II yang
menggunakan gelar (gelar ersia., yang artinya tuan atas
raja-raja.
!ultan Mehmed II juga menobatkan dirinya menjadi kaisar
Roma#i, 9han dari para 9han, grand !ultan dari Anatolia dan
Rumelia, kaisar dari tiga kota 9onstantinopel, 3dirne dan
)ursa, tuan atas dua tanah dan dua lautan, penguasa jagat
raya.
!ultan =ttoman juga menjabat sebagai kali1ah Islam, dimulai
dari !ultan !elim I yang menjadi kali1ah Islam setelah
kematian kali1ah Abbasid terakhir dari 9airo yaitu Al-
Muta#akkil III.
Twi t t er : @i sl amexpose 247
enguasa terakhir dari kerajaan
=ttoman adalah !ultan Mehmed PI
dan kali1ah Abdulme7id II adalah
kali1ah terakhir.
ada tanggal 1"-11-1",, kerajaan
=ttoman dan kali1ah berakhir,
digantikan republik 0urki.
Kali;ah terakhir Adulmecid II
Twi t t er : @i sl amexpose 248
PEM)A+(AIA+ *((*MA+
!ejarah kaum =ttoman 0urki sangat terkenal atas kekuasaan
pemerintah mereka yang berakibat pembantaian-
pembantaian keji yang dilakukan se7ara merata terhadap
banyak bangsa di 3ropa.
!ultan-sultan =ttoman adalah penguasa yang terkenal keke-
jamannya yang membunuh siapapun yang tidak mematuhi
mereka atau yang tidak mau membayar /akat kepada sultan
di Istambul.
!elama empatratus tahun mereka banyak melakukan
pembantaian terhadap rakyat semua negara yang mereka
jajah.
1enocide di Armenia oleh pen"a"ah *ttoman$
!ejak perebutan 6ili7ia oleh !eljuk 0urki pada tahun 1-C1,
pertempuran Man/ikert, Armenia tunduk diba#ah kekuasaan
0urki dan berlanjut sampai kerajaan =ttoman 13---1",3.
Armenia adalah negara 9risten.
=ttoman memberlakukan hukum syariah di Armenia dan
seluruh jajahannya, memperlakukan penduduk non-Muslim
sebagai dhimmi, mereka dile7ehkan sebagai #arga kelas
dua, harus membayar pajak dhimmi dan dilarang
berpartisipasi dalam bidang politik. Mereka diben7i oleh
muslim 0urki.
=ttoman menjarah harta benda, tanah penduduk,
memperkosa para #anitanya, mengusir masyarakat dari desa
tanah air mereka. Mereka juga dipaksa memilih Islam atau
mati. =leh karena itu propinsi-propinsi !elatan Armenia
menjadi propinsi mayoritas muslim yang kemudian diserap
0urki.
Twi t t er : @i sl amexpose 249
9etika !ultan Abdul
@amid berkuasa dia
mengadakan
program &ethni7
7leansing' mulai
tahun 1A"* dan
berlangsung selama
3- tahun.
embantaian massal @amidian 1A"*-1A"E, 1"-", 1"1+-1"1A,
dan 1",--1",, dimana penduduk Armenia dibabat habis
tanpa ampun.
)ulan 8esember 1A"+,
A--- orang Armenia
dibantai seperti he#an di
2r1a, para lelaki dibunuh
dalam upa7ara tradisional
Islam membantai he#an
seperti membunuh kurban
Idul Adha. Mereka
dibaringkan pada punggung mereka, dipegang tangan dan
kaki mereka kemudian leher digorok sambil diiringi
pemba7aan ayat-ayat 9ursi.
Iat#a yang dikeluarkan
pada tahun 1"1+
memutuskan agar
dilakukan jihad terhadap
bangsa non-Muslim
Armenia.
0anggal ,* April 1"1+,
menteri dalam negeri
memerintahkan penahanan para pemimpin politik Armenia,
ribuan dieksekusi di tempat tanpa diadili terlebih dahulu.
Twi t t er : @i sl amexpose 250
!atu bulan kemudian 1,1 juta orang dideportasi. 9atanya
mereka direlokasi ke koloni pertanian, 1aktanya ini taGiyyah
(tipudaya., mereka diterlantarkan di gurun pasir tanpa
persediaan pangan dan air. !iapa yang memeluk Islam tidak
dideportasi, maka sekitar ,--.--- orang Armenia menjadi
muslim.
)erjalan tanpa sepatu mele#ati gunung dan gurun pasir 8er
3l Bor, tanpa pangan dan air, anak-anak dan perempuan
diperkosa dan dibunuh oleh para penjaga 0urki dan penduduk
9urdi setempat. !isanya mati karena lapar, haus atau
penyakit. Jelaki yang tersisa dibunuh se7ara massal, ratusan
#anita muda dan juga bayi-bayi melemparkan diri ke
jurangHsungai, anak-anak perempuan dijual untuk dika#inkan
dengan penduduk 9urdi. Fang dibiarkan hidup dipaksa
bekerja memperpanjang rel kereta api, menghan7urkan batu-
batu dan menggali gunung 0aurus.
Ada E-.--- orang Armenia terdampar di ka#asan Aleppo.
Mereka yang tidak mati kemudian dibantai.
ada tahun 1"1+ bangsa Armenia masih bisa ditemukan di
kota-kota besar seperti Pan, )itlis, 3r/erum, 9harperts, !i4as,
0rebi/ond, 9onya, 9ayseri, Adana, I/mir, )ursa, 3dirne dll,
namun setelah geno7ide sistematik itu, penduduk Armenia
0urki hanya terbatas pada 9onstantinopel.
Rakyat Armenia mempunyai identitas 9risten yang kuat mulai
abad-abad pertama, pada tahun 3-1 M, raja Armenia
memutuskan bah#a negaranya menjadi negara 9risten
pertama di dunia.
)angsa Armenia berpartisipasi dalam segala aspek
kehidupan =ttoman dan memberi sumbangan besar pada
perdagangan, industri, arsitektur, kesenian dan musik 0urki.
0etapi 0urki memberi balasan kehan7uran total yang
berdarah bagi bangsa tua dan beradab ini.
Twi t t er : @i sl amexpose 251!elama 1- abad tirani 0urki, #anita-#anita Armenia yang
bermata biru dan berkulit putih dijadikan ta#anan. Fang
paling 7antik menghuni harem-harem sultan, yang lainnya
dijadikan budak seks oleh penguasa. 9eturunan ta#anan-
ta#anan #anita Armenia inilah yang selama berabad-abad
mengakibatkan perbaikan keturunan bagi orang-orang muslim
0urki. Mereka mempunyai raut #ajah 6au7asian kulit putih
yang seperti sekarang sering terlihat pada #anita dan pria
0urki. Mereka tampak lebih 7antik dan tampan. $amun
mereka telah lupa sama sekali akan nenek moyang mereka.
0aktik ini memang selalu terjadi pada #anita-#anita yang
tanah airnya diduduki muslim.
0ahun 1",3 penduduk Armenia sebanyak , juta, sekitar 1,+
juta orang mati, ,--.--- memeluk Islam tinggal di 0urki, dan
sisanya lari ke )arat tersebar di 1"+ negara, tinggal dekat
Aleppo dan disekitar Diser al !houghor.
=rang Armenia menyebut ini sebagai Lolgotha mereka,
dimana para pembunuh itu bebas dari hukuman dan tidak
mendapat sanksi apapun. 0ahun ,--+ Armenia memperingati
tahun ke-"- Lolgotha mereka dan mereka berharap
penderitaan mereka diakui oleh dunia se7ara luas.
!panyol bebas dari negara Islam
tahun 1*",, tetapi tiga abad
kemudian bajak laut Muslim dari
A1rika 2tara memburu orang-orang
9risten di sepanjang pantai
Mediterania dan 3ropa. =rang-orang
9risten dibunuh, dita#an, diperbudak
dan dimintakan tebusan termasuk
Miguel de 6er4antes, seorang penulis
!panyol terkenal, yang menulis 8on
>uixote de la man7ha.

Miguel de 6er4antes
Twi t t er : @i sl amexpose 252
Miguel 8e 6er4antes dita#an bajak laut Muslim tahun 1+C+
dalam perjalanan dari Italia ke !panyol. 0eman-temannya
mengumpulkan uang tebusan dengan berhutang kesana
kemari, tahun 1+A- 6er4antes bebas tetapi langsung
bangkrut dan hutangnya setumpuk.
Twi t t er : @i sl amexpose 253
8alam kurun #aktu +- tahun, 7u7u Muhammad sendiri
menjadi korban 1iloso1i kekerasan yang dibuat Muhammad.
!ejak tahun EE- M, Islam terpe7ah%
1. engikut Ali

!@IA@.
,. engikut Mua#iya !2$$I .
El-Hahashen$
9elompok Muslim !hiah yang sangat 1anatik, mereka
menghisap hashish (ganja. sebelum melakukan tugas-tugas
bunuh diri (timbul pada abad ke-11..
Lerakan ini tumbuh 7epat, melakukan banyak pembunuhan di
ersia dan Irak. ada a#al abad ke-1, menjadi momok di
ka#asan 0imur 0engah.
In (aymiyah$
ada a#al abad ke-1* tampil pemimpin !unni yang
berpengaruh, ia bertempur mela#an serbuan Mongol di !yria
(1,""-13-3.. Ibn 0aymiyah mengajarkan bah#a Mongol
Muslim bukan Muslim yang sebenarnya.
rinsip%
Muslim harus menolak, memerangi dan menumbangkan
pemerintahan Islam yang tidak memerintah berdasarkan
hukum Islam. Muslim harus melakukan jihad terhadap
siapapun yang keper7ayaannya berbeda dengan Islam,
khususnya terhadap Fahudi dan 9risten. 0erorisme sekarang
akibat dari pola pikir seperti diatas.
1erakan /ahhai$
Muhamad ibn Abd al-5ahhab (1C-3-1C",. mendirikan
gerakan 5ahhabi yang menumbangkan pemerintahan 0urki
di Arab dan mendirikan pemerintahan 1--; Islam. 9eluarga
Twi t t er : @i sl amexpose 254
raja Arab !audi adalah keturunan Abdul A/is bin !aud
penasehat politik 5ahhab.
(*K*H-(*K*H 2IHA& M*&ER+
0ahun 1",- sejarah baru ter7atat untuk negara-negara 0imur
0engah karena mendapat kemerdekaan dari penjajahnya
(3ropa..
0ahun 1",* Musta1a 9emal Ataturk mendirikan negara 0urki
sekuler, mengganti sist3m Islam yang telah berlangsung E--
tahun.
Sheikh Hassan al-)anna$
Mendirikan gerakan ersaudaraan Muslim di Mesir sebagai
tanggapan terhadap 0urki. keper7ayaannya merupakan
gabungan antara 3l-9harij, 3l-@ashashen dan pola pikir Ibn
0aymiyah. !angat militant, agresi1 dan penuh keben7ian
terhadap siapapun yang tidak tunduk pada hukum Islam.
(ahun =L8? negara Israel erdiri$
erseteruan Fahudi dan Arab yang tidak ada habisnya, me-
nambah subur perkembangan gerakan 1undamentalis radikal.
(ahun =L8? Persaudaraan Muslim memunuh Perdana
Menteri Mesir Mahmoud +okrashy Pasha$
8isusul per7obaan pembunuhan terhadap erdana Menteri
)aru Ibrahim Abdel @adi, tetapi yang terbunuh @akim Agung
Moutashar Ahmad 3l-9a/endari.
Sayyid @ut$
)esar ditengah suasana kekerasan ersaudaraan Muslim,
tahun 1"*A dikirim belajar ke Amerika, pulang memben7i
Twi t t er : @i sl amexpose 255
Amerika. Menuduh Amerika yang ka1ir dan tidak mempunyai
0uhan sangat mempengaruhi masyarakat dunia Islam.
>utb per7aya bah#a Allah satu-satunya penguasa dunia,
tidak boleh ada pemerintah buatan manusia, termasuk
demokrasi, komunisme, sosialisme dan diktator. 9esemuanya
itu harus ditentang dan ditumbangkan. emikirannya sama
dengan !heikh Ma#lana Abul Ala Ma#dudi, pemimpin
gerakan Islam akistan
>utb tidak hanya menjalankan 1iloso1inya di dalam negeri
tetapi juga mengajak umat Islam seluruh dunia melakukan hal
itu. anggilan ini ditangapi ersaudaraan Muslim dengan
per7obaan membunuh presiden Mesir, Lamal Abdel $asser
tahun 1"+* dan 1"E+.
>utb dihukum mati pada tahun 1"E+ oleh pemerintah Mesir
pada masa Lamal Abdel $asser dan buku-bukunya
dimusnahkan, yang terkenal dengan nama Si&ns Al$n& the
R$ad ((a9alim 4i el-%areek" yang hanya dapat dijumpai di
pasar gelap.
>utb adalah pemberi 1iloso1i dan pemimpin spiritual
kelompok-kelompok teroris sekarang.
&r Salah Serea$
Mengikuti pemikiran >utb, !erea mendirikan gerakan radikal
embebasan Islam (/ezb al-%arir". ada 1" April 1"C*
Sayyid @ut
8ijuluki &Martin Juther' gerakan
jihad modern. 8ikirim belajar ke
Amerika, pulang memben7i
Amerika.
Menganjurkan menghan7urkan
pemerintahan buatan manusia.
8ihukum mati oleh pemerintah
Mesir ($asser. karena bukunya
Si&ns Al$n& the R$ad.
Twi t t er : @i sl amexpose 256
menyerbu Akademi Militer di 9airo. ada tahun1"C+ ia dan
beberapa pengikutnya dihukum mati.
Shokri Mousta;a$
Mendirikan kelompok militan baru untuk men7apai tujuan 8r
!erea yaitu Al-%ak4ir wal-/i'ra. 9elompok ini men7ulik dan
membunuh pro1essor Al-A/har : 8r @usein 3l-0hehaby yang
mengutuk gerakan Mousta1a.
8ihukum mati oleh pemerintah Mesir tahun 1"CC.
Kelompok teroris menguasai uni!ersitas-uni!ersitas
Mesir$
ada a#al 1"C- residen !adat membebaskan anggota
ersaudaraan Muslim dari penjara, dengan tujuan
menghalangi pengaruh !o4iet dan komunis. 6ara ini berhasil
tetapi juga menyebabkan mereka jadi besar dan
!hokri Mousta1a.
endiri gerakan militant Al-0ak1ir #al-@ijra.
Melarang pengikutnya jadi pega#ai pemerintah dan
menyamakan Mesir seperti Mekah jaman Muhammad, yang
menekan kaum Muslim.
8ihukum mati oleh pemerintah Mesir karena kegiatan
jihadnya.
Twi t t er : @i sl amexpose 257
membahayakan pemerintah. Mereka mendirikan al-Lama9a
al-!slamiyya (Islami7 Lroup Mo4ement, ILM. melakukan
pengkaderan di sekolah dan uni4ersitas dengan mentor
bekas pro1esor Al-A/har yang pernah di penjara.
Mereka menjalankan 1iloso1i >utb dan tiap tahun
mendengarkan 7eramah berbagai tokoh, a.l. !hekh Abed Al-
@amid 9ishk, !heikh =mar Abdel Rahman.
Lerakan ini melebarkan sayapnya ke !udan, 0unisia,
Alja/air, Faman, !uriah, Irak, Jibanon dan berbagai negara
lain.
!alah satu tokoh gerakan ini di Al-Minya adalah Ayman al-
Ba#ahiri yang kemudian menjadi tangan kanan =sama bin
Jaden.
Mohammed Adul-Salam 'arag$
ada pertengahan 1"A-, ia mendirikan kelompok al-Dihad.
Lerakan ini membunuh #arta#an, pengarang dan 9epala
arlemen Mesir. !alah satu anggotanya, Abod Al-Bomor,
adalah per#ira tinggi intelejen militer Mesir yang memberikan
senjata dan bahan peledak.
Iiloso1i al-Dihad ditulis oleh insinyur Mohammed Abed al-
!alem dalam bukunya Al-Hareda Al-Laaba (%he (issin&
J$mmitment". )uku itu menekankan Dihad adalah satu-
satunya jalan supaya Islam bangkit kembali.
Fang menarik bah#a buku itu juga mengatakan &In4asi
sedang menuju Roma' yang berarti 1okus bukan hanya Arab
dan A1rika tetapi juga 3ropa dan )arat.
2ntuk mendapatkan dana al-Dihad, mereka merampok
pengusaha-pengusaha 9risten di Mesir, bahkan beberapa
dibunuh.
Al-Dihad mengangkat !heikh =mar Abdel Rahman, pro1essor
Al-A/har sebagai pemimpin kelompoknya.
Twi t t er : @i sl amexpose 258
Presiden Sadat diunuh pada tahun =L?=$
!heikh =mar Abdel Rahman mengeluarkan 1at#a mati untuk
residen !adat karena dianggap sebagai ka1ir pengkhianat
yang mau berdamai dengan Israel. embunuhan dilakukan
oleh 9haled al-Islambouli tentara anggota al-Dihad.
residen An#ar !adat dibunuh pada saat menghadiri
peringatan kemenangan Mesir atas Israel tahun 1"C3 pada
tanggal E-1--1"A1.
5akil residen @osni Mubarak yang menggantikan
kedudukan residen memerintahkan pengejaran besar-
besaran, 9haled al-Islambouli pun tertangkap dan dihukum
mati.
Khaled al-Islamouli
0entara anggota al-Dihad, penembak
jitu yang membunuh residen An#ar
!adat. 8ihukum mati pada tahun
1"A1.
9arena tekanan dari pemerintah Mesir, maka banyak
1undamentalis anggota-anggota al-Dihad melarikan diri keluar
negeri membentuk organisasi-organisasi radikal baru%
- Al >aeda didirikan oleh =sama bin Jaden dan 8r
Ayman Al-Ba#ahiri.
- Abdullah A//am, Abu Mu/ab Al-Barka#i.
Twi t t er : @i sl amexpose 259
Sheikh *mar Adel Rahman
ro1esor 0a1sir >ur?an dan
hukum Islam di Al-A/har.
enasehat spiritual gerakan
Dihad. 8i depan pengadilan
tinggi Mesir, akhirnya
dibebaskan.
indah ke Amerika !erikat
dan dihukum penjara
seumur hidup karena
menjadi dalang pemboman
506 tahun 1""3.
Sudan$
@asan Al 0urabi membunuh orang-orang 9risten, menjual
perempuan dan anak-anak dengan harga 2!S 1+.
Al"aDair$
Ibu 9haled Islambouli didampingi anaknya Muhammad
mempengaruhi Islam 1anatik untuk melakukan jihad,
men7iptakan teror selama E tahun dengan korban 1+-.---
orang te#as.
2ihad modern

emboman kedutaan besar Amerika di 9enya, korban


te#as lebih dari ,-- orang.
emboman kapal perang Amerika 2!! 6ole, korban
te#as 1C orang. 0erjadi pada masa presiden )ill 6linton.
Merudal pesa#at komersial yang tinggal landas.
emboman gedung 5orld 0rade 6enter pada tahun
,--1.
emboman kereta api di Madrid, korban te#as lebih dari
1+- orang.
Twi t t er : @i sl amexpose 260

emboman kereta ba#ah tanah dan bus di Jondon,


korban te#as +E orang.
Indonesia
- 9erusuhan Ambon.
- 9erusuhan oso.
- emboman di addy?s 6lub )ali.
- emboman di @otel D.5. Marriott, Dakarta.
- emboman di 9edutaan )esar Australia.
- embakaran gereja-gereja dan pembunuhan
orang 9risten.
-oyalitas Islamist terhadap negara
Islam 1undamentalis melarang anggotanya untuk menjadi
tentara negara ka1ir dan berperang membela negara tersebut.
erang yang diperbolehkan adalah membela tempat-tempat
su7i%
- Masjidil @aram di Mekah.
- Mesjid $aba#i di Medinah.
-
Mesjid Al AGsa di Ferusalem.
(idak ada loyalitas kepada tanah air
6ontoh 1%
=rang-orang radikal yang meledakkan 506 dan orang-orang
radikal yang membom stasiun 9A dan bus di Jondon adalah
#arga negara yang lahir dan besar di negara-negara itu, atau
imigran yang diperlakukan dengan baik.
Twi t t er : @i sl amexpose 261
6ontoh ,% enembakan di Iort @ood 0exas.
ada tanggal +-11-,--", seorang
dokter psikiater tentara Amerika
!erikat, Mayor $idal Malik @asan telah
menembak mati 13 orang dan melukai
3- orang lainnya di Iort @ood 0exas,
1, orang korban adalah tentara
Amerika dan 1 orang karya#an sipil.
ada saat serangan dimulai, @asan
melompat ke atas meja dan meneriakkan &Allahu Akbar',
kemudian memuntahkan 1-- peluru dari dua buah pistol yaitu
I$ +C semi otomatis dan Magnum 3+C !mithX5esson yang
telah dibelinya dari sebuah toko senjata api s#asta. 8ia
mengisi kantung-kantung pakaiannya dengan maga/in-
maga/in yang penuh berisi peluru.
8ua orang polisi yaitu !ersan #anita 9imberley Munley dan
!ersan Mark 0odd, yang dipanggil setelah kejadian berhasil
melumpuhkan @asan. 8alam tembak menembak, !ersan
Munley terkena 3 tembakan sehingga terjatuh, sementara
@asan terkena tembakan sehingga pingsan. 9eduanya
diba#a ke rumah sakit dan nya#anya dapat diselamatkan.
Anwar al Awlaki
, imam mesjid 8ar il @ijrah di Pirginia memuji
perbuatan @asan yang membunuh tentara Amerika dan
menyerukan agar orang-orang Muslim lainnya yang menjadi
tentara Amerika mengikuti jejak @asan.
Mayor $idal Malik @asan, 3" tahun adalah muslim keturunan
alestina, dilahirkan di Amerika, mendapat beasis#a
sehingga menjadi dokter psikiater dan mendapat kebaikan-
kebaikan lainnya dari Amerika, telah membalas semua
kebaikan itu dengan membunuhi tentara Amerika. Ini sama
dengan Islamist-islamist Inggris yang meledakkan kereta api
ba#ah tanah di Jondon, yang juga #arga negara Inggris
keturunan akistan.
Twi t t er : @i sl amexpose 262
Ini membuktikan bah#a Islamist tidak pernah berterima kasih
kepada penolongnya, berapapun kebaikan itu diberikan
kepadanya. 9esetiaan hanya kepada Islam #alaupun itu
bertentangan dengan hati nurani.
Hak asasi
Al->aeda Al-IaGuhia%
Siapapun yan& menyan&kal kebenaran !slam adalah ka4ir.
=rang-orang yang pindah agama (murtad. dan orang-orang
yang berbeda pendapat atau menentang Islam harus
dibunuh.
6ontoh%
- 8r Mah1ou/, pemenang $obel sastra 1"AA. ada
tahun 1""* ia ditikam hingga hampir mati pada usia
A3 tahun.
- 8r Iarag Ioda, ahli pertanian Mesir ditembak mati.
-
!alman Rusdi, yang mengarang buku Ayat-ayat
setan
- >ada11i, pernah berkata tidak per7aya hadis dan
hanya per7aya >ur?an.
- An#ar !adat, diberi 1at#a mati, karena berdamai
dengan Israel.
- 8i Arab !audi tidak boleh ada gereja, #alau ada
umatnya.
Twi t t er : @i sl amexpose 263
&r 'arag 'oda
Ahli pertanian Mesir, seorang Muslim.
0e#as ditembak oleh 1undamentalis
Islam karena bukunya menyerang
kegiatan 1undamentalis.
Iundamentalis Islam seperti kanker di
dalam tubuh. 0idakkah ia harus
segera dibuang sebelum terlambat<
&iskriminasi
#!:ARANL 3ER%E(AN AKRA3 #ENLAN ORANL-
ORANL =A/G#! #AN NASRAN! #AN AK!3A%
(E:ANLLARN=A.
(9alimat tersebut tertulis sebagai judul disebelah atas >s +%+1
berikut ini..
/ai $ran&-$ran& yan& beriman 'an&anlah kamu
men&ambil $ran&-$ran& =ahudi dan Nasrani
men'adi pemimpin-pemimpin(mu"? sebaha&ian
mereka adalah pemimpin ba&i sebaha&ian yan&
lain. 3aran&siapa diantara kamu men&ambil
mereka men'adi pemimpin maka sesun&&uhnya
$ran& itu termasuk &$l$n&an mereka.
Sesun&&uhnya Allah tidak memberi petun'uk
kepada $ran&-$ran& zalim. (8s .,.;"
9arena itulah maka di dalam negara Islam sangat sulit bagi
non-Muslim untuk menduduki jabatan-jabatan tinggi atau
penting. Dabatan-jabatan seperti itu hanya untuk Muslim
#alaupun tidak mempunyai kemampuan yang layakK yang
penting Muslim.
Twi t t er : @i sl amexpose 264
8emikian juga dalam bidang militer, paling tinggi kolonelK
sedangkan pangkat jendral ke atas praktis untuk Muslim.
9alaupun ada hanyalah satu dua orang sebagai pemanis
politik saja.
Duga diskriminasi dalam bidang pendidikan. elajar-pelajar
non-Muslim #alaupun pandai namun tetap mengalami
kesulitan untuk masuk perguruan tinggi pemerintah. Ini tentu
menguras resour7es nasional se7ara sistematis, dengan
dampak balik menguras kinerja dan pen7apaian negara. =leh
karenanya hampir semua negara-negara Islam sulit bersaing
se7ara antar bangsa, dan sulit menjadi makmur, ke7uali
beberapa negara yang kebetulan kaya minyak. 0etapi
sekalipun Arab !audi dan Iran kaya hasil minyaknya, namun
hanya penguasalah yang kaya raya pada umumnya,
sedangkan rakyatnya tetap miskin.
Twi t t er : @i sl amexpose 265
PE+U(UPC &IA-*1 A+(AR )U&A0A
Muslim berkata mereka ingin berdialog antar budaya. )udaya
apa dan dialog ma7am apa< ertukaran pikiran antar
keyakinan bukanlah kebiasaan dalam dunia Islam.
9etidaktahuan dan pena1ian akan agama sendiri dan orang
lain adalah musuh dari sebuah dialog. $amun slogan
pena1ian populer telah mendominasi para Muslim yang pada
hakekatnya sulit menggelar dialog% &5e Muslims ha4e nothing
to learn 1rom you in1idels'.
ada bulan !eptember ,--E, aus )enedi7t RPI berbi7ara di
2ni4ersitas Regensburg Derman dimana ia menjabat sebagai
pro1esor dalam bidang theologia. 8alam pidatonya yang
berjudul% Iman dan Akal, aus menjabarkan bah#a &0uhan
adalah sosok berakal'. @al ini sesuai dengan konsep Funani
tentang logos, sedangkan Islam &0uhan sama sekali di luar
akal' sehingga melakukan apa saja yang menyenangkan
hatinya tidak dibatasi oleh apapun, termasuk akal, dan
karenanya perbuatannya tidak masuk akal bagi manusia.
aus )enedi7t mengutip per7akapan yang terjadi pada tahun
13"1 antara kaisar )y/antium Manuel II aleologus yang
terpelajar dan ilmu#an ersia tentang 9risten dan Islam.
8alam diskusi ini sang kaisar membahas tentang jihad dan
mengatakan% &0unjukkan padaku apa yang baru yang
diajarkan Muhammad dan yang kau temukan hanyalah
kejahatan dan kebiadaban, seperti misalnya perintahnya
untuk menyebarkan agamanya dengan pedang.' 9aisar
mengatakan bah#a melanjutkan menyebarkan agama
dengan pedang adalah tidak masuk akal dan ini berla#anan
dengan 0uhan dan suara hati nurani. 0uhan &tidak suka
pertumpahan darah' dan bertindak se7ara tak masuk akal
merupakan hal yang bertentangan dengan si1at 0uhan.
Twi t t er : @i sl amexpose 266
!iapapun yang mengajak orang untuk beriman harus mampu
ber7akap se7ara baik, jujur dan masuk akal tanpa an7aman-
an7aman dan memba#a-ba#a senjata untuk memaksa
seseorang agar setuju dengan imannya.
0idak melakukan hal yang sesuai dengan akal sehat
merupakan hal yang bertentangan dengan kehendak dan jati
diri 0uhan.
0erbuktiQ 9uliah aus ini menimbulkan gelombang protes
yang tak masuk akal dari orang-orang Islam di seluruh dunia.
- arlemen A1ganistan menuntut pernyataan maa1.
- 9onsul Iran menuduh ini akal-akalan )arat dalam
menentang Islam karena menghubungkan Islam
dengan kekerasan.
- residen !usilo )ambang Fudhoyono dari Indonesia
mengatakan bah#a komentar aus &tidak bijaksana
dan tidak selayaknya'
- Mesir, Irak, akistan, Malaysia dll. juga mengeluarkan
pernyataan senada.
0erjadi kerusuhan di seluruh dunia, gereja-gereja dibakar dan
dihan7urkan di La/a, 0epi )arat, )asra.
8i Mogadishu seorang biara#ati Italia yang telah u/ur dan
pembantunya dibunuh. Muslim-muslim ekstremis mengajak
agar aus dibunuh. Al Lhuraba, organisasi Muslim Inggris
diba#ah pimpinan Anjem 6houdary memimpin demo di luar
5estminster Abbey menuntut aus dijatuhi hukuman berat.
emimpin Islam !omalia Abubakar @asan Malin menyatakan
aus harus ditemukan dan dibunuh di tempat itu juga.
M 0urki Re7ep 0ayyip 3rdogan berkata% &aus harus
menarik pernyataannya yang tidak benar dan jahat dan minta
maa1 pada dunia Islam agar tidak menghalangi usaha tukar
pikiran antar budaya dan agamaM..'
Twi t t er : @i sl amexpose 267
Maka tukar pikiran yang seperti apa yang diinginkan oleh
Muslim<
)anyak ayat-ayat Al >ur?an telah mendatangkan kontro4ersi,
dan memerlukan penjelasan.
ertanyaan kaisar Manuel II aleologus adalah pertanyaan
historis yang tidak terhilangkan, sehingga tetap tidak
terja#ab. )agi kebanyakan Muslim, tukar pikiran (dialog.
hanya bisa terjadi satu arah (monolog., sebagaimana
Muhammad menerimanya dari Dibril. Fang sebenarnya
diinginkan Muslim adalah kau harus menden&arkan apa
yan& kami katakan kepadamu dan kau harus setu'u. Dika
kau mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit yang tidak
dapat kami ja#ab, kami akan sakit hati karena kamu telah
melukai hati kami, dan kami akan membunuhmu.
eradaban manusia sudah mengalami banyak kebrutalan dan
perang, sudah terlalu banyak darah ditumpahkan, kita tidak
butuh perang-perang lain. erang bukan menjadi alat ukur
ter#ujudnya perdamaian dunia. Mari kita tinggalkan 1anatisme
dan kebutaan beragama dan mari lakukan dialog yang
sebenarnya dan menja#ab pertanyaan-pertanyaan yang
nyata se7ara beradab.
Menjalani kehidupan di dunia sekarang ini makin lama makin
sulit dengan adanya pemanasan global, polusi, ben7ana-
ben7ana alam, kekurangan pangan, #abah penyakit dll.
9ehidupan ini makin dipersulit lagi dengan adanya para
radikal Islamist yang melakukan terorisme di banyak bagian
dunia. Akibatnya pemeriksaan-pemeriksaan ketat dilakukan
dimana-mana, di bandara-bandara, hotel-hotel, pusat-pusat
perbelanjaan, kantor-kantor, bahkan tempat-tempat #isata
pun tidak aman lagi.
2ntuk memasuki 0aj Mahal, India, dan )asili7a !t.eter di
Roma harus antri lama dan menjalani pemeriksaan yang ketat
adalah hal yang sangat menjengkelkan. !etiap #aktu hati
Twi t t er : @i sl amexpose 268
tidak pernah tentram karena bom bisa meledak dimana saja,

kapan saja.
9ita membutuhkan dunia yang aman, damai dan nyaman

untuk hidup berdampingan. Itu memerlukan pen7erahan

rohani dalam hakekat kesejatian, dan membuang segala yang
mera7uni. Mungkinkah itu<
WWW
Penyel ar as naskah:
@i sl amexpose
namasamaran@riseup.net
emailmu? Kontak:
lain; dikirim gratis,langsung ke
Pengen baca lagi buku & artikel yg
Twi t t er : @i sl amexpose 269

Anda mungkin juga menyukai