Anda di halaman 1dari 32

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6

m.s.1/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

Asuhan 1.1. Bacaan


Tilawah Aras 1 :
Al Quran 1.1.4. Membaca surah berikut 1. Murid dapat membaca surah Al Fajr dan Al Ghaasyiah
dengan fasih : dengan betul.
PENGGAL aa. Surah Al Fajr (‫) اﻟﻔﺠﺮ‬ 1, 2, 3, 4 1,2, 3, 4 2. Saling bekerjasama membantu rakan dalam
PERTAMA bb. Surah Al Ghasyiah 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 memperbaiki bacaan.
( ‫) اﻟﻐﺸﻴﺔ‬
cc. Surah Al A’ala ( ‫) اﻷﻋﻠﻰ‬ Aras 2 :
dd. Surah Al Tariq ( ‫) اﻟﻄﺎرق‬ 1. Membaca Surah Al Fajr, Al Ghaasyiah, Al A’ala dan Al
Tariq dengan betul dan fasih.
2. Beradab ketika membaca Al Quran.

Aras 3 :
1. Membaca Surah Al Fajr, Al Ghaasyiah, Al A’ala dan Al
Tariq dengan bertajwid serta tartil.
2. Mengamalkan bacaan surah tersebut dalam kehidupan
seharian.

Aras 1 :
1. Membaca kalimah dan menyatakan tanda-tanda bacaan
1.1.5. Membaca potongan ayat- Mad.
ayat daripada surah 2. Membaca kalimah atau ayat mengikut kadar harakat
tertentu yang Mad dengan betul
mengandungi tanda 3. Sentiasa berusaha meningkatkan mutu bacaan Al
bacaan Mad dan Waqaf. Quran.

a) Tanda bacaan Mad. 9 9


AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.2/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

Asuhan
Tilawah Aras 2 :
Al Quran 1. Membaca dan menyenaraikan kalimah-kalimah yang mengandungi
tanda bacaan Mad.
PENGGAL 2. Membaca kalimah atau ayat mengikut kadar harakat Mad dengan
PERTAMA betul dan fasih.
3. Rajin membaca Al Quran.

Aras 3 :

1.Membaca dan menyatakan perbezaan kadar harakat bacaan Mad


mengikut tanda bacaan Mad.
2.Sentiasa mematuhi peraturan.

b) Tanda bacaan Waqaf 10 10 Aras 1 :


1. Murid dapat membaca ayat dan menyatakan tanda-tanda bacaan
Waqaf.
2. Murid dapat membaca ayat yang mengandungi tanda Waqaf
dengan betul.
3. Sentiasa berusaha meningkatkan mutu bacaan Al Quran.

Aras 2 :
1. Membaca dan menyenaraikan kalimah yang mempunyai tanda
waqaf.
2. Membaca potongan ayat-ayat mengikut tanda Waqaf dengan betul
dan fasih.

Aras 3 :
1. Membaca dan menyatakan perbezaan hukum mengikut tanda
Waqaf.
2. Sentiasa mematuhi peraturan.
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.3/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

Asuhan .
Tilawah 1.1.6. Membaca ayat-ayat 11, 12 11, 12 Aras 1 :
Al Quran pendek yang mempunyai 1. Membaca dan menyatakan tanda dan cara bacaan Nun Sakinah
bacaan Nun Sakinah dan dan Tanwin.
PENGGAL Tanwin 2. Membaca ayat yang mempunyai Nun Sakinah dan Tanwin
PERTAMA dengan betul.
3. Mengamalkan bacaan Al Quran dengan ikhlas.

Aras 2 :
1. Membaca dan menyenaraikan kalimah-kalimah atau keratan
ayat yang menpunyai Nun Sakinah dan Tanwin.
2. Membaca ayat mengikut hukum Nun Sakinah dengan betul dan
fasih.
3. Sabar dan tekun belajar.

Aras 3:
1. membaca dan menyatakan perbezaan tanda dan cara bacaan.
2. Berdisiplin ketika membaca Al Quran.

Asuhan 1.2. Menghafaz Aras 1 :


Tilawah Al 1.2.1. Menghafaz surah-surah 1. Murid dapat Menghafaz Surah At Tiin dengan fasih dan lancar.
Quran berikut : 2. Bersungguh-sungguh dalam menghafaz Al Quran.
s. Surah At Tiin 13,14, 15 13,14, 15
PENGGAL t. Surah Asy-Syarh. 16,17, 18 16,17, 18 Aras 2 :
PERTAMA 1. Murid dapat Menghafaz surah Asy-Syarh dengan bacaan betul
dan fasih.
2. Sentiasa memelihara hafazan Al Quran.
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.4/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

Asuhan 1.1. Bacaan Aras 1 :


Tilawah Al 1. Murid dapat membaca surah Al A’ala dan Surah At Tariq dengan
Quran 1.1.4. Membaca surah berikut betul.
dengan betul dan fasih : 2. Saling bekerjasama membantu rakan dalam memperbaiki
PENGGAL bacaan.
KEDUA cc. Surah Al A’ala ‫اﻷﻋﻠﻰ‬ 19, 20, 19, 20,
21, 22 21, 22 Aras 2 :
1. Membaca Surah Al A’ala dan Al Tariq dengan betul dan fasih.
dd. Surah Al Tariq ‫اﻟﻄﺎرق‬ 23, 24 23, 24 2. Beradab ketika membaca Al Quran.
25, 26 25, 26
Aras 3 :
1. Membaca Surah Al A’ala dan Al Tariq dengan bertajwid serta
tartil.
2. Mengamalkan bacaan surah tersebut dalam kehidupan seharian.

Aras 1 :
1.1. Bacaan 1. Murid dapat membaca dan menyatakan tanda dan cara bacaan
27 27 Mim Syaddah, Nun Syaddah dan Mim Sakinah.
1.1.7. Membaca potongan 2. Membaca ayat-ayat yang mempunyai Mim Syaddah, Nun
ayat-ayat daripada Syaddah dan Mim Sakinah.
surah-surah tertentu 3. Istiqamah membaca Al Quran.
yang mengandungi
Mim Syaddah, Nun Aras 2 :
Syaddah dan Mim 1. Murid dapat membaca dan menyenaraikan kalimah atau keratan
Sakinah. ayat yang mempunyai Mim Syaddah, Nun Syaddah dan Mim
Sakinah.
2. Murid dapat membaca ayat mengikut hukum Mim Syaddah, Nun
Syaddah dan Mim Sakinah dengan betul dan fasih.
3. Sentiasa rajin berdoa dengan ayat-ayat bacaan Al Quran yang
telah dipelajari
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.5/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

Aras 3 :
Asuhan 1. Murid dapat membaca dan menyatakan perbezaan tanda dan
Tilawah cara
Al Quran bacaan Mim Syaddah, Nun Syaddan dan Mim Sakinah.
2. Berzikir dengan membaca Al Quran.
PENGGAL
KEDUA

1.1.8. Membaca potongan- 28 28 Aras 1 :


potongan ayat 1. Murid dapat membaca kalimah dan menyatakan cara-cara
daripada surah bacaan
tertentu Qalqalah Sughra dan Kubra.
yang mengandungi 2. Murid dapat membaca ayat yang mempunyai Qalqalah Sughra
bacaan dan
Qalqalah Kubra dengan betul.
3. Murid dapat membaca Al Quran dengan bertajwid.

Aras 2 :
1. Murid dapat menyenarai kalimah-kalimah yang mempunyai
Qalqalah
Sughra dan Kubra.
2. Murid dapat membaca ayat yang terdapat Qalqalah Sughra dan
Kubra
dengan betul dan fasih.
3. Bersih zahir dan batin.

Aras 3 :
1. Murid dapat membaca dan menyatakan perbezaan cara bacaan
Qalqalah Sughra dan Qalqalah Kubra.
2. Sentiasa memelihara kemuliaan Al Quran.
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.6/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

Aras 1 :
1.2. Menghafaz 1. Murid dapat Menghafaz Surah Adh Dhuha betul dan lancar.
Asuhan 1.2.1. Menghafaz surah- 2. Bersungguh-sungguh dalam menghafaz Al Quran.
Tilawah Al surah berikut 29, 30 29, 30
Quran u.Surah Adh-Dhuha 31, 32 31, 32 Aras 2 :
1. Murid dapat Menghafaz surah Adh Dhuha dengan bacaan betul
PENGGAL lancar dan fasih.
KEDUA 2. Sentiasa memelihara hafazan Al Quran.

Aras 3 :
1. Murid dapat menghafaz surah Adh Dhuha dengan bacaan yang
fasih mengikut bacaan tadwir.
2. Sentiasa membaca surah-surah hafazan dalam solah.

1.3. Kefahaman Aras 1 :


1. Murid dapat menyatakan maksud surah Adh-Dhuha.
1.3.4. Memahami surah- 2. Murid dapat menyatakan sebab dinamakan surah Adh-dhuha.
surah berikut secara 3. Mensyukuri nikmat Allah.
umum.
Aras 2 :
h. Surah Adh-Dhuha 33, 34 33, 34 1. Murid dapat menyenaraikan isi-isi penting daripada surah
‫اﻟﻀﺼﻰ‬ 35, 36 35, 36 Adh-Dhuha :
1.1. Allah akan memberi kejayaan kepada mereka yang berusaha.
1.2. Suruhan mengasihi anak yatim.
1.3. Tuntutan memberi layanan yang baik kepada orang yang meminta
bantuan.
1.4. Menyebut-nyebut nikmat Allah sebagai tanda bersyukur.
2. Berkasih sayang sesama manusia.

Aras 3 :
1. Murid dapat menyatakan pengajaran daripada surah Adh-Dhuha.
2. Mengamalkan sikap baik.
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.7/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran
2.1.9. Allah bersifat : Aras 1 :
Ulum
1. Murid dapat menyatakan :
Syariah
k. Sama’ ( ‫) ﺳﻤﻊ‬ 1 1 1.1. Pengertian Sama’
1.2. Maksud Allah bersifat Sama’
( AQIDAH )
1.3. Hukum mempercayai Allah bersifat Sama’
2. Murid dapat menyebut dan memahami maksud dalil naqli Allah
bersifat Sama’ daripada Usrah Al Baqarah ayat 181 ( ...... ‫) ﻓﻤﻦ ﺑﺪﻟﻪ ﻓﺈﻧﻤﺎ‬
2. Meyakini Allah bersifat Sama’.

Aras 2 ;
1. Menyatakan dalil ‘aqli Allah bersifat Sama’
1.1. Tuli adalah kelemahan.
1.2. Allah tiada kelemahan.
1.3. Allah tidak tuli tetapi sebaliknya Allah Maha Mendengar.
2. Sentiasa bercakap perkara yang baik.

Aras 3 :
1. Menyatakan kesan apabila beriman Allah bersifat Sama’ :
1.1. Sentiasda menjaga tuturkata.
1.2. Dikasihi Allah dan mendapat pahala.
1.3. Dihormati oleh orang lain.
1.4. Mendapat kesejahteraan hidup.
2. Sentiasa mendengar perkara-perkara yang baik.
l. Basar ( ‫) ﺑﺼﺮ‬
4 2 Aras 1 :
1. Murid dapat menyatakan :
1.1. Pengertian Basar.
1.2. Maksud Allah bersifat Basar.
1.3. Hukum mempercayai Allah bersifat Basar.
2. Menyebut dan memahami maksud dalil naqli Allah bersifat Basar
daripada Surah Asy-Syura ayat 27
3. Meyakini Allah bersifast Basar.
4. Sentiasa berkelakuan baik dalam kehidupan.
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.8/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

Aras 2 :
Ulum 1. Murid dapat menyatakan dalil aqli Allah bersifat Basar :
Syariah 1.1. Buta adalah satu kelemahan.
1.2. Allah tiada kelemahan
( AQIDAH ) 1.3. Allah tidak buta bahkan Maha Melihat.
2. Sentiasa melakukan amal saleh.

Aras 3 :
1. Menyatakan kesan apabila beriman Allah bersifat Basar :
1.1. Malakukan suruhan dan meninggalkan larangan Allah.
1.2. Dikasihi Allah dan mendapat pahala.
1.3. Dihormati oleh orang lain.
1.4. Mendapat kesejahteraan hidup.
2. Sentiasa berwaspada dalam setiap tindakan.

m. Allah bersifat Kalam 7 3 Aras 1 :


( ‫) آﻼم‬ 1. Murid dapat menyatakan :
1.1. Pengertian Kalam.
1.2. Maksud Allah bersifat Kalam.
1.3. Hukum mempercayai Allah bersifat Kalam.
2. Menyebut dan memahami maksud dalil naqli Allah bersifat Kalam
daripada surah Al Baqarah ayat 164.
3. Meyakini Allah bersifat Kalam.

Aras 2 :
1.Menyatakan dalil aqli Allah bersifat Kalam :
1.1. Bisu adalah satu kelemahan.
1.2. Allah tiada kelemahan.
1.3. Allah tidak bisu bahkan Allah Maha berkata-kata.
2. Sentiasa bercakap benar.
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.9/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

Aras 3 :
Ulum 1. Menyatakan kesan apabila beriman Allah bersifat Kalam :
Syariah 1.1. Melakukan suruhan dan meninggalkan larangan Allah.
1.2. Dikasihi Allah dan mendapat pahala.
( AQIDAH ) 1.3. Dihormati orang lain.
1.4. Mendapat kesejahteraan hidup.
2. Rajin membaca Al Quran sebagai Kalamullah.

2.1.10. Nama-nama Allah 10 4 Aras 1 :


( Asma Al Husna ) 1. Murid dapat menyatakan pengertian Al Hasib.
2. Menyatakan Allah Maha mengawasi.
k. Al Hasib 3. Menyebut dan memahami maksud dalil naqli tentang nama Allah
‫اﻟﺤﺴﻴﺐ‬ Al Hasib daripada hadith riwayat Abu Hurairah dalam Ad Da’awati
At Tarmizi.
4. Meyakini bahawa Allah Maha Mengawasi.

Aras 2 :
1. Menyenaraikan tanda-tanda Allah Al Hasib :
1.1. Adanya catatan amalan oleh Raqib dan Atid ( ‫) رﻗﻴﺐ دان ﻋﺘﻴﺪ‬
1.2. Adanya hari pembalasan.
1.3. Balasan berdasarkan catatan.
1.4. Perbuatan baik dan jahat jika tidak dihitung akan menjadi sia-
sia.
2. Allah tidak menjadikan sesuatu itu dengan sia-sia.

Aras 3 :
1. Menyatakan ciri-ciri Allah maha penghitung.
2. Menyatakan kepentingan berlaku adil dalam kehidupan.
3. Sentiasa berlaku adil.
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.10/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

Ulum
Syariah l. Zul Jalaali Wal 13 5 Aras 1 :
Ikraam 1. Murid dapat menyatakan pengertian Zul Jalali Wal Ikraam.
( AQIDAH ) ( ‫) ذواﻟﺠﻼل واﻹآﺮام‬ 2. Murid dapat menyatakan Allah mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
2. Menyebut dan memahami maksud dalil naqli tentang nama Allah Zul
Jalali Wal Ikraam daripada Hadith riwayat Abu Hurairah dalam Ad
Daawatut Tarmizi 3429
4. Meyakini bahawa Allah mempunyai keagungan dan kemuliaan.

Aras 2 :
1. Menyenaraikan bukti-bukti Allah mempunyai keagungan dan kemuliaan
1.1. Semua kehendakNya berlaku.
1.2. CiptaanNya sempurna.
1.3. KekuasaanNya mutlaq.
1.4. Pemberi rezeki kepada semua makhluk.
1.5. Segala makhluk di langit dan di bumi bertasbih kepadaNya.
2. Sentiasa berusaha, berdoa dan bertawakkal.

Aras 3 :
1. Menyatakan ciri-ciri keagungan dan kemuliaan Allah antaranya :
1.1. Tiada batasan.
1.2. Tidak bergantung kepada orang lain.
1.3. Kekal.
1.4. Tiada bandingan.

2.1.12. Pengertian Dosa 16, 19 6, 7 Aras 1:


Kecil dan Dosa 1. Murid dapat menyatakan pengertian Dosa Kecil dan Dosa Besar.
Besar. 2. Menyatakan dalil naqli Dosa Kecil dan Dosa Besar.
3. Menyatakan hukum wajib menjauhi Dosa Kecil dan Dosa Besar.
4.Sentiasa beristighfar kepada Allah s.w.t.
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.11/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

Ulum
Syariah Aras 2 :
1. Menyatakan perbezaan di antara Dosa Kecil dan Dosa Besar.
( AQIDAH ) 2. Sentiasa menjauhkan diri daripada perbuatan / perkara maksiat.

Aras 3 :
1. Menyatakan cara menyucikan diri daripada Dosa Kecil dan Dosa
Besar.
2. Meyakini Allah Maha Pengampun.

2.1.13. Pengertian Syirik. 22, 25 8, 9 Aras 1 :


1. Murid dapat menyatakan pengertian Syirik.
2. Menyatakan dalil naqli syirik kepada Allah.
3. Menyatakan hukum wajib menjauhi perkara syirik.
4. Sentiasa berhati-hati dalam melakukan sesuatu.

Aras 2 :
1. Menyatakan perkara-perkara yang boleh membawa syirik kepada
Allah
2. Sentiasa menjauhi diri daripada perbuatan syirik kepada Allah.

Aras 3 :
1. Menyatakan perbezaan syirik dari aspek :
1.1. Perkataan.
1.2. Perbuatan.
1.3. Pegangan / Aqidah.
2. Meyakini Allah Maha Berkuasa.
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.12/6
Bidang Sukatan MGU WKT Hasil Pembelajaran

2.1.14 : Sam’iyat ( ‫) ﺳﻤﻌﻴﺔ‬ Aras 1 :


1. Murid dapat menyatakan pengertian Sam’iyat.
a) Pengertian Sam’yat 28 10 2. Menyatakan dalil naqli kewajipan beriman kepada perkara Sam’iyat.
b) Perkara-perkara 31, 34 11, 12 3. Meyakini adanya balasan.
Sam’iyat
Ulum Aras 2 :
Syariah 1. Menyatalan perkara-perkara Sam’iyat.
2. Meyakini wujudnya perkara Sam’iyat.
( AQIDAH )
Aras 3 :
1. Menyatakan kelebihan beriman kepada perkara Sam’iyat
2. Sentiasa berlumba-lumba melakukan ibadat.

2.2.7. Ibadah Puasa Ramadan. Aras 1 :


1. Murid dapat menyatakan pengertian puasa.
a) Konsep puasa. 2, 5 1, 2 2. Murid dapat menyatakan dalil naqli wajib puasa
( Surah Al Baqarah ayat 183 ) ‫ﻳﺄﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ءاﻣﻨﻮا آﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺼﻴﺎم آﻤﺎ آﺘﺐ ﻋﻠﻰ‬
3. Menyatakan hukum berpuasa sepanjang bulan Ramadan.
Asas Ulum
4. Menghayati nilai-nilai puasa.
Syariat
Aras 2 :
( IBADAH )
1. Menyatakan tahun mula disyariatkan puasa Ramadan.
2. Menyatakan puasa telah disyariatkan kepada umat yang terdahulu.
PENGGAL
3. Sentiasa sabar dan mengawal diri.
PERTAMA
Aras 3 :
1. Menyatakan hikmat puasa ( 5 perkara )
2. Sentiasa berdisiplin.
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.13/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

Asas Ulum b) Syarat Wajib Puasa 8, 11 3, 4 Aras 1 :


Syariah 1. Murid dapat menyatakan syarat-syarat wajib puasa :
1.1. Islam 1.4. Berakal
( IBADAH ) 1.2. Baligh 1.4. Mampu berpuasa
2. Murid dapat menyatakan Rukun Puasa :
PENGGAL 2.1. Niat 2.2. Menahan diri daripada makan dan minum.
PERTAMA 3. Menyebut lafaz niat puasa dan ertinya :
4. Berpuasa pada bulan Ramadan.

Aras 2 :
1. Murid dapat menghuraikan syarat wajib puasa.
2. Murid dapat menghuraikan rukun puasa.
3. Amanah dalam pekerjaan sebagaimana ibadah puasa.

Aras 3 :
1. Murid dapat menyatakan hikmat penentuan syarat wajib dan
rukun dan rukun puasa :
1.1. Menetapkan had umur orang-orang yang berpuasa.
1.2. Memberi keringanan kepada orang sakit dan kurang upaya.
1.3. Memberi peluang kepada orang berpuasa bersahur.

14, 17 5, 6
c) Syarat-syarat sah Aras 1 :
puasa 1. Murid dapat menyatakan syarat sah puasa :
1.1. Islam.
1.2. Mumayyiz.
1.3. Sempurna akal sepanjang hari.
1.4. Suci daripada haidh dan nifas.
1.5. Puasa selain daripada hari-hari yang diharamkan.
2. Gigih melaksanakan tanggungjawab.
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.14/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

Asas Ulum Aras 2 :


Syariah 1. Murid dapat menghuraikan syarat sah puasa.
2. Peka terhadap keperluan masyarakat.
( IBADAH )
Aras 3 :
PENGGAL 1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan syarat sah puasa.
KEDUA 2. Menyatakan hari-hari yang diharamkan berpuasa.
3. Suka bersedeqah.

e) Perkara yang 20, 23 7, 8 Aras 1 :


membatallkan puasa 1. Murid dapat menyatakan perkara2 yang membatalkan puasa :
1.1. Makan atau minum dengan sengaja di siang hari.
1.2. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan.
1.3. Muntah dengan sengaja.
1.4. Mabuk atau pengsan sepanjang hari.
1.5. Gila walaupun sebentar.
1.6. Bersetubuh di siang hari.
1.7. Berbuka sebelum masuk waktu.
1.8. Mengeluarkan mani dengan sengaja.
1.9. Haidh.
1.10. Nifas atau wiladah.
1.11. Murtad.
2. Wajib berpuasa, berdosa jika meninggalkannya.
3. Sentiasa mematuhi peraturan berpuasa.

Aras 2 :
1. Menghuraikan perkara yang membatalkan puasa.
( Ruj. Buku HSP M.S. 33 )
2. Sentiasa menjaga kebersihan dan kesihatan.
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.15/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

Aras 3 :
1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkara yang
membatalkan puasa.
2. Sentiasa berdisiplin dalam kehidupan.

Ibadah 2.2.8. Solah Hari Raya 26, 29 9, 10 Aras 1 :


Idil Fitri dan Idil Adhha 1. Murid dapat menyatakan pengertian Solah Idil Fitri dan Idil Adhha.
PENGGAL 2. Menyatakan hukum Solah Idil Fitri dan Idil Adhha – Sunat Muakkad.
KEDUA 3. Membaca lafaz niat solah 2 hari raya.
4. Melakukan cara solah 2 hariraya.
5. Menggemari amalan-amalan sunat.

Aras 2 :
1. Murid dapat menyebut lafaz takbir solah hari raya.
2. Menyebut lafaz tasbih hari raya.
3. Sentiasa berzikir memuji Allah.
4. Bersimpati kepada golongan yang kurang bernasib baik.

Aras 3 :
1. Murid dapat menerangkan hikmat solah hari raya :
1.1. Mengeratkan silatur rahim.
1.2. Mengukuhkan perpaduan ummah.
1.3. Menzahirkan syiar Islam.
1.4. Bersyukur dengan rahmat dan limpah kurnia Allah dengan
hari raya.
1.5. Hormat-menghormati sesama insan.
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.16/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

Ibadah 2.2.9. Solah Jenazah 52, 35 11, 12 Aras 1 :


1. Murid dapat menyatakan pengertian Solah Jenazah.
PENGGAL 2. Menyatakan hukum Solah Jenazah – Fardu Kifayah.
KEDUA 3. Menyebut cara melakukan Solah Jenazah.
4. Reda dengan ketentuan Allah Taala.
5. Harus menziarahi jenazah orang bukan Islam.

Aras 2 :
1. Murid dapat membaca bacaan solah Jenazah :
1.1. Lafaz niat Jenazah lelaki dan perempuan.
1.2. Takbiratul Ihram.
1.3. Membaca Surah Al Fatihah.
1.4. Membaca selawat ke atas Nabi s.a.w.
1.5. membaca doa.
1.6. Salam.
2. Insaf dan taat kepada perintah Allah.

Aras 3 :
1. Murid dapat melakukan Solah Jenazah.
2. Kewajipan setiap umat Islam melakukan kebajikan kepada jenazah.

Asas Ulum 2.3.2.4. Piagam Madinah 3, 6 1, 2 Aras 1 :


Syariah 1. Murid dapat menyatakan fakta asas Piagam Madinah :
( SIRAH ) 1.1. Pihak yang terlibat.
1.2. Sebab dinamakan Piagam Madinah.
PENGGAL 1.3. Sebab berlaku Piagam Madinah.
PERTAMA 2. Menyatakan isi Piagam Madinah :
2.1. Rasulullah s.a.w. dilantik sebagai Ketua Negara Madinah.
2.2. Penduduk Madinah bebas menganut dan mengamalkan
agama masing-masing.
2.3. Penduduk Madinah mesti hidup bersatu-padu dan aman damai.
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.17/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

sambungan ………. 2.4. Penduduk Madinah bekerjasama memajukan ekonomi dan


2.3.24. Piagam Madinah mempertahankan Madinah daripada ancaman musuh.
3. Berpegang teguh kepada janji.

Aras 2 :
1. Murid dapat menghuraikan isi Piagam Madinah .
2. Menyatakan hikmat Piagam Madinah :
1.5. Berkembangnya syiar Islam.
1.6. Menyatupadukan penduduk Madinah.
1.7. Pertambahan bilangan umat Islam.

Aras 3 :
1. Murid dapat menjelaskan perbezaan penduduk Madinah sebelu
dan selepas berlakunya Piagam Madinah :
Asas Ulum 1.1. Perkembangan Islam.
Syariah 1.2. Kerjasama antara kaum.
( SIRAH ) 2. Menyatakan pengajaran Piagam Madinah.
3. Mengambil iktibar daripada peristiwa Piagam Madinah.
PENGGAL 3.1. Taat kepada ketua.
PERTAMA 3.2. Menepati janji.
3.3. Bekerjasama.

Aras 1 :
2.3.25. Perjanjian Hudaibiah 9, 12 3, 4 1. Murid dapat menyatakan fakta asas Perjanjian Hudaibiah :
( ‫) ﺣﺪﻳﺒﻴﺔ‬ 1.1. Tarikh berlaku.
1.2. Pihak yang terlibat.
1.3. Sebab dinamakan Perjanjian Hudaibiah.
1.4. Sebab berlakunya Perjanjian Hudaibiah.
2. Menyatakan isi Perjanjian Hudaibiah :
1.5. Gencatan senjata selama 10 tahun.
1.6. Orang Islam dibenarkan memasuki kota Makkah pada tahun
hadapan dengan membawa senjata yang disarung dan
dikehendaki tinggal di Makkah selama 3 hari sahaja.
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.18/6
Bidang Sukatan MiNGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

1.7. Bekerjasama dalam perkara yang membawa kebaikan.


1.8. Orang Quraisy yang lari ke pihak Islam tanpa kebenaran keluarga
hendaklah dikembalikan semula manakala orang Islam yang lari
ke pihak Quraisy tidak perlu dikembalikan ke pihak Islam.
1.9. Kedua belah pihak boleh membuat perjanjian / hubungan dengan
mana-mana Qabilah Arab tetapi tidak boleh membantu jika
berlaku peperangan.
3. Bekerjasama dalam perkara yang membawa kebaikan.

Aras 2 :
1. Murid dapat menghuraikan isi Perjanjian Hudaibiah.
2. Menyatakan hikmat Perjanjian Hudaibiah :
1.4. Berkembangnya syiar Islam.
Asas Ulum 1.5. Kehidupan masyarakat aman damai.
Syariah 1.6. Pengiktirafan kepada Rasulullah dan negara Islam Madinah.
( SIRAH ) 1.7. Membuka jalan kepada pembebasan kota Makkah.
1.8. Orang Islam dapat membuat hubungan dengan Qabilah Arab.
PENGGAL 1.9. Menghapuskan musuh dalam selimut.
PERTAMA 3. Bijaksana dalam membuat keputusan.

Aras 3 :
1. Murid dapat menyatakan kesan Perjanjian Hudaibiah :
1.1. Kafir Quraisy semakin lemah.
1.2. Islam dapat berkembang dengan luas.
1.3. Orang Yahudi yang khianat dapat diusir dari Madinah.
1.4. Negara Madinah semakin maju.
2. Mengambil iktibar daripada peristiwa Perjanjian Hudaibiah :
1.5. Taat kepada ketua.
1.6. Menepati janji.
1.7. Bekerjasama.
1.8. Sentiasa berwaspada.
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.19/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

2.3.26. Pembukaan Kota 15, 18 5, 6 Aras 1 :


Makkah. 1. Murid dapat menyatakan peristiwa berlakunya Pembukaan Kota
Makkah :
1.1. Sebab berlaku.
1.2. Tarikh.
1.3. Peristiwa pembukaan Kota Makkah.
1.4. Strategi Rasulullah memasuki Kota Makkah :
1.4.1. Mengatur pasukan kepada 4 penjuru.
1.4.3. Layanan terhadap penduduk Makkah.
2. Menyatakan reaksi penduduk Makkah semasa kedatangan Rasulullah
dan orang Islam – Madinah.
3. Suka memberi kemaafan.

Aras 2 :
Asas Ulum 1. Murid dapat menghuraikan kesan daripada pembukaan Kota Makkah :
Syariah 1.1. Kesan kepada Musyrikin Makkah.
( SIRAH ) 1.2. Kesan kepada orang Islam.
2. Ikhlas melaksanakan tanggungjawab.
PENGGAL
KEDUA Aras 3 :
1. Murid dapat menyenaraikan pengajaan daripada Pembukaan
Kota Makkah :
1.1. Islam semakin meluas.
1.2. Pengiktirafan kepada Rasulullah s.a.w. sebagai pemimpin agung.
2. Bijak merancang sebelum melakukan sesuatu pekerjaan.

2.3.27. Perkembangan Aras 1 :


Islam pada zaman 21, 24 7, 8 1. Murid dapat menyatakan pembesar Quraisy yang memeluk Islam.
Rasulullah s.a.w. 2. Menyatakan nama negara yang dihubungi oleh Rasulullah s.a.w. untuk
menyampaikan dakwah Islam.
3. Menyatakan sebab berlakunya peperangan Hunain dan Tabuk.
4. Bertawakkal kepada Allah.
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.20/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

Aras 2 :
1. Menyatakan pengajaran daripada :
1.1. Peperangan Hunain ( ‫) ﺣﻨﻴﻦ‬
1.2. Peperangan Tabuk ( ‫) ﺗﺎﺑﻮك‬
2. Tabah menghadapi dugaan Allah.

Aras 3 :
1. Murid dapat menghuraikan strategi dakwah Rasulullah s.a.w. :
1.1. Terhadap pembesar Musyrikin Quraisy.
1.2. Pembesar negara luar yang dihubungi untuk menyampaikan
dakwah.
2. Bijaksana dalam berdakwah dan membuat perancangan.
Asas Ulum
Syariah
2.3.28. Haji Widak ( ‫) وداع‬ 27, 30 9, 10 Aras 1 :
( SIRAH )
1. Murid dapat menyatakan peristiwa berlakunya Haji Widak :
1.1. Reaksi penduduk Madinah.
PENGGAL
1.2. Tarikh.
KEDUA
1.3. Bilangan.
1.4. Sebab dinamakan Haji Widak.
1.5. Tempat dibaca khutbah perpisahan.
1.6. Wahyu terakhir yang diturunkan ( Surah Al Maidah ayat 3:5 )
2. Menyebut isi khutbah perpisahan.
3. Membanyakkan selawat sebagai tanda kasih sayang kepadanya.

Aras 2 :
1. Murid dapat menghuraikan isi kandungan khutbah perpisahan.
2. Bertanggungjawab terhadap agama dan masyarakat.
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.21/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

Aras 3 :
1. Murid dapat menjelaskan reaksi para sahabat terhadap Rasulullah.
2. Menyenaraikan pengajaran daripada khutbah terakhir Rasulullah.
2.1. Mengeratkan persaudaraan sesama Islam.
2.2. Berpegang teguh kepada ajaran Islam.
3. Sentiasa menjaga diri daripada tipu daya syaitan.

2.3.29. Kewafatan Rasulullah 33, 36 11,12 Aras 1 :


s.a.w. 1. Murid dpt. menyatakan peristiwa sebelum kewafatan
Rasulullah s.a.w.
2. Menyatakan peristiwa kewafatan Rasulullah s.a.w. :
2.1. Tarikh kewafatan.
Asas Ulum
2.2. Tempat.
Syariah
2.3. Umur semasa wafat.
( SIRAH )
3. Menyebut tempat Rasulullah s.a.w. dimaqamkan.
4. Reda dengan ketentuan Allah Taala.
PENGGAL
KEDUA
Aras 2 :
1. Menjelaskan reaksi para sahabat terhadap kewafatan Rasulullah.
2. Cintakan Rasulullah s.a.w dengan mengamalkan ajarannya.

Aras 3 :
1. Menyatakan kesan selepas kewafatan Rasulullah s.a.w. :
1.1. Ada yang kembali kepada Agama lslam.
1.2. Bertambah kuat keimanan para sahabat dan orang Islam.
2. Bertanggungjawab menunaikan wasiat dan pesanan.
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.22/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

Adab Dan 3.3. Adab dalam kehidupan Aras 1 :


Akhlak Islamiah bersosial : 1. Murid dapat menyebut contoh-contoh tempat dan harta benda awam.
2. Menyatakan adab terhadap tempat dan harta benda awam :
PENGGAL 3.3.17. Adab terhadap 1, 2, 3 1, 2, 3 1.3. Tidak menconteng.
PERTAMA tempat dan 4, 5, 6 4, 5, 6 1.4. Tidak mengotorkan.
harta benda 1.5. Tidak membazir
awam. 3. Membentuk disiplin diri.
4. Sentiasa menjaga dan menghargai harta benda awam.
5. Wajib menjaga tempat dan harta benda awam.

Aras 2 :
1. Hikmat beradab ketika menggunakan tempat dan harta benda awam:
1.1. Selesa dan selamat menggunakannya.
1.2. Manfaatnya berpanjangan.
1.3. Menjimatkan perbelanjaan.
2. Sentiasa menunjukkan sikap terbaik untuk menjadi contoh kepada
orang lain.

Aras 3 :
1. Menjelaskan akibat mengabaikan adab-adab ketika menggunakan
tempat dan harta benda awam :
1.1. Menyusahkan orang lain.
1.2. Berlaku pembaziran.
2. Membezakan perilaku yang positif dan negatif ketika menggunakan
tempat dan harta benda awam.
3. Membaca dalil larangan melakukan kerosakan. Firman Allah :
77 : ‫إن اﷲ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ) اﻟﻘﺼﺺ‬
Ertinya: Allah tidak suka kepada orang yang melakukan kerosakan
4. Prihatin terhadap harta benda awam.
5. Haram merosak atau memusnahkan tempat dan harta benda awam.
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.23/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

Adab Dan 3.3.18. Adab kecintaan 7, 8, 9 7, 8, 9 Aras 1 :


Akhlak Islamiah kepada negara. 10, 11 10, 11 1. Murid dapat menyebut konsep kecintaan kepada negara.
( Cinta dan setia kepada negara )
PENGGAL 2. Menyatakan adab dan kecintaan kepada negara :
PERTAMA 2.1. Menghormati undang-undang.
2.2. Taat kepada pemimpin.
2.3. Mematuhi Rukun Negara.
1.6. Menjadi warga negara yang baik.
3. Memupuk perasaan cinta kepada negara.
4. Wajib mempertahankan negara.

Aras 2 :
1. Murid dapat menyenaraikan kebaikan mencintai negara :
1.1. Keselamatan negara terjamin.
1.2. Negara akan disanjung dan disegani.
1.3. Sanggup berkorban untuk negara.
1.4. Rahsia negara selamat.
2. Bersatu padu mempertahankan negara.

Aras 3 :
1. Menjelaskan akibat tidak mencintai negara :
1.1. Perpaduan kaum tidak terjamin.
1.2. Negara menjadi lemah dan mundur.
1.3. Keselamatan negara tidak terjamin.
1.4. Imej negara tercemar.
2. Haram mengkhianati negara.

3.3.19. Menjaga 12, 13, 12, 13, 14, Aras 1 :


kebersihan 14, 15,16 15, 16 1. Murid dapat menyatakan cara menjaga kebersihan sungai
sungai dan dan alaM sekitar :
alam sekitar 1.1. Tidak membuang sampah di merata tempat.
1.2. Tidak mencemarkan sungai dan alam sekitar.
1.3. Pembangunan yang terancang.
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.24/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

Adab Dan
Akhlak Islamiah 2. Menyebut kegunaan sungai dan alam sekitar :
a) Sungai :
PENGGAL 1. Sumber air
PERTAMA 2. Sumber rezeki.
3. Sumber tenaga.
4. Kegunaan pengangkutan.

b) Alam sekitar :
1. Udara yang bersih.
2. Tempat tinggal yang selesa.
3. Sumber rezeki
3. Wajib memelihara kebersihan sungai dan alam sekitar.
4. Memupuk semangat cintakan sungai dan alam sekitar

Aras 2 :
1. Menyatakan sebab-sebab perlu menjaga kebersihan sungai dan
alam sekitar :
1.1. Selamat digunakan.
1.2. Mengelakkan daripada berlakunya bencana.
1.3. Mengekalkan habitat haiwan dan ekosistem.
1.4. Udara yang bersih.
1.5. Memupuk sikap cintakan sungai dan alam sekitar.

Aras 3 :
1. Menjelaskan akibat mengabaikan kebersihan sungai dan alam
sekitar :
a) Sungai :
1. Berlaku pencemaran air.
2. Punca rezeki berkurangan.
3. Punca penyakit.
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.25/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

Adab Dan b) Alam sekitar :


Akhlak Islamiah 1. Pencemaran udara.
2. Tiada keselesaan hidup.
3. Hasil alam berkurangan.
4. Kehidupan alam semakin pupus.
5. Penyakit mudah berjangkit.
2. Dalil mencintai alam sekitar :
( ‫) ﺑﻠﺪة ﻃﻴﺒﺔ ورب اﻟﻐﻔﻮر‬
3. Prihatin terhadap kebersihan sungai dan alam sekitar.
4. Bekerjasama dalam memelihara sungai dan alam sekitar.

PENGGAL
PERTAMA 3.3.20. Adab rehlah 17, 18, 17, 18, Aras 1 :
1. Murid dapat menyebut konsep rehlah ( Melawat ke sesuatu tempat
PENGGAL 19, 20, 19, 20, untuk melihat keajaiban ciptaan Allah dan mengambil iktibar drpnya.
KEDUA 21 21 2. Menyenaraikan tempat-tempat untuk rehlah.
3. Menyatakan adab-adab rehlah :
3.1. Niat yang baik.
3.2. Tempat yang sesuai dan selamat.
3.3. Berpakaian sesuai dan menutup aurat.
3.4. Menjaga perilaku dan keselamatan.
3.5. Menjaga kebersihan.
4. Mengagung kebesaran dan keajaiban ciptaan Allah.

Aras 2 :
1. Menyatakan perkara yang perlu dihindari semasa rehlah :
1.1. Pergaulan bebas.
1.2. Berpakaian mendedah aurat / tidak sopan.
1.3. Tidak menjaga kebersihan.
1.4. Melakukan maksiat.
1.5. Vandalisme.
2. Sentiasa memelihara maruah diri.
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.26/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

Adab Dan Sambungan ………. Aras 3 :


Akhlak Islamiah 3.3.20. Adab rehlah 1. Menjelaskan hikmat-hikmat beradab ketika rehlah :
1.1. Mendapat keredaan Allah.
PENGGAL 1.2. Keselamatan terpelihara.
KEDUA 1.3. Dapat mengambil iktibar.
2. Wajib beradab ketika rehlah.

3.3.21. Adab dengan 22, 23, 24, 22, 23, Aras 1 :


manusia dan 25, 26 24,25, 26 1. Murid dapat menyatakan adab sesama manusia :
makhluk lain. 1.1. Memberi salam / ucap selamat.
1.2. Bertanya khabar.
1.3. Menjaga hubungan Silaturrahim.
1.4. Ziarah-menziarahi.
1.5. Hormat-menghormati.
2. Menyatakan adab terhadap makhluk lain :
2.1. Menjaga dan memeliharanya dengan baik.
2.2. Menyayangi.
2.3. Memanfaatkannya untuk perkara berfaedah.
3. Haram menganiayai binatang dll.
4. Ihsan sesama makhluk.

Aras 2 :
1. Menjelaskan kebaikan beradab sesama manusia dan makhluk lain :
1.1. Mendapat ganjaran pahala.
1.2. Disayangi / dihormati / dihargai.
1.3. Keselesaan hidup bermasyarakat.
2. Menyenaraikan keburukan tidak beradab sesama manusia dan
makhluk lain :
2.1. Tidak disukai oleh manusia dan makhluk lain.
2.2. Berdosa.
2.3. Dikutuk oleh makhluk.
3. Keharmonian hidup terjejas.
4. Bertimbang rasa sesama makhluk.
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.27/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

Adab Dan 3.3.21. Adab dengan Aras 3 :


Akhlak Islamiah manusi dan 1. Mengklasifikasikan akhlak baik dan buruk dengan sesama makhluk.
makhluk lain. 2. Membaca dalil dan terjemahan hadith :
PENGGAL ( ‫ﻻ ﻳﺆﻣﻦ أﺣﺪآﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺐ ﻷﺧﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ ) رواﻩ اﻟﺒﺨﺎى‬
KEDUA Ertinya : Tidak beriman seseorang itu sehingga ia mengasihi untuk
saudaranya sebagaimana dia mengasihi untuk dirinya sendiri.
3. Berkasih sayang sesama makhluk Allah.

Aras 1 :
3.4. Adab menuntut ilmu : 27, 28, 27, 28, 1. Murid dapat menyebut contoh harta benda sekolah.
3.4.7. Adab menjaga 29, 30, 29, 30, 2. Menyatakan adab menjaga harta benda sekolah :
harta benda 31 31 2.1. Menggunakannya dengan cermat.
sekolah. 2.2. Tidak merosakkannya.
2.3. Mematuhi peraturan penggunaannya.
3. Berdosa merosakkan harta benda sekolah.

Aras 2 :
1. Menyatakan peraturan penggunaan harta benda sekolah .
2. Menerangkan akibat merosakkan harta benda sekolah :
2.1. Dimarahi guru.
2.2. Berlaku pembaziran.
2.3. Menyusahkan orang lain.
1.7. Dikenakan tindakan disiplin.
3. Menyayangi harta benda sekolah.
4. Harta benda sekolah hak kita bersama.

Aras 3 :
1. Menjelaskan kebaikan menjaga harta benda sekolah :
1.1. Memaksimakan manfaat yang ada.
1.2. P & P berjalan lancar.
1.3. Mendapat penghargaan.
1.4. Menambahkan / mengekalkan keceriaan sekolah.
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.28/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

2. Menyatakan adab menjaga harta benda sekolah.


3. Membaca maksud dalil naqli :
( ‫) وأﺣﺴﻦ آﻤﺎ أﺣﺴﻦ اﷲ إﻟﻴﻚ وﻻ ﺗﺒﻎ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻰ اﻷرض‬
ertinya : Dan berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik kepada kamu
dan jangan kamu melakukan kerosakan di muka bumi.
4. Sentiasa amanah terhadap harta benda sekolah.

3.4.8. Adab menjaga 32, 33, 32, 33, Aras 1 :


kebersihan 34, 35, 34, 35, 1. Murid dapat menyebut adab menjaga kebersihan sekolah :
Adab Dan sekolah. 36 36 1.1. Mematuhi peraturan sekolah mengenai kebersihan.
Akhlak Islamiah 1.2. Menggunakan tong / bakul sampah.
1.3. Menggunakan tandas dengan betul.
PENGGAL 1.4. Menjalankan tugas di kelas sebagaimana jadual bertugas harian.
KEDUA 2. Menyebut sebab-sebab perlu menjaga kebersihan sekolah.
3. Prihatin dengan peraturan sekolah.

Aras 2 :
1. Menyatakan hikmat menjaga kebersihan sekolah :
1.1. Menimbulkan keseronokan untuk belajar.
1.2. Mengekalkan keindahan dan keceriaan sekolah.
1.3. Menjauhkan penyakit berjangkit.
1.4. Mengukuhkan keimanan.
1.5. Melambangkan kesucian Islam.
2. Wajib memelihara / menjaga kebersihan.

Aras 3 ;
1. Menjelaskan akibat mengabaikan adab menjaga kebersihan sekolah :
1.1. Imej sekolah tercemar.
1.2. Iklim sekolah tidak selesa.
1.3. Kesihatan terjejas.
1.4. Penyakit mudah merebak.
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.29/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

2. Membaca dalil naqli menyeru supaya berbuat kebaikan :


( ‫) إن اﷲ ﻳﺤﺐ اﻟﺘﻮاﺑﻴﻦ وﻳﺤﺐ اﻟﻤﺘﻄﻬﺮﻳﻦ‬
Adab Dan Ertinya : Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat
Akhlak Islamiah dan menyukai orang yang suci.
3. Bekerjasama menjaga kebersihan sekolah.

Jawi 4.11. Mengenal dan menulis khat 1, 2, 3 1, 2, 3 Mengenal dan menulis Khat Nasakh.
Nasakh dan khat Rik’ah. 4, 5, 6, 4, 5, 6,
PENGGAL 7, 8, 9 7, 8, 9 Aras 1 :
PERTAMA a) Khat Nasakh 10, 11 10, 11 1. Murid dapat mengenal kaedah penulisan khat Nasakh :
12, 13 12, 13 1.1. Huruf ‫ خ‬- ‫ا‬
14, 15 14, 15 1.2. Huruf ‫ ظ‬- ‫د‬
16, 17, 16, 17, 1.3. Huruf ‫ ل‬- ‫ع‬
18 18 1.4. Huruf ‫ ث‬- ‫م‬
2. Menulis huruf-huruf tunggal mengikut kaedah Khat Nasakh.
3. Bersungguh-sungguh mempelajari seni khat.

Aras 2 :
1. Menyambung huruf-huruf menjadi sukukata mengikut kaedah
khat Nasakh. Contoh :
1.1. ‫ ا = ﺑﺎ‬+ ‫ب‬
1.2. ‫ ا = ﺟﺎ‬+ ‫ج‬
1.3. ‫ﻋﻌﻊ ﺳﺴﺲ ﻟﻠﻞ‬
2. Menulis perkataan mengikut kaedah khat Nasakh . Contoh :
‫ ﺑﻮﻻ‬bËbË ‫ﺑﺎﺟﻮ ﺳﻮآﻮ‬
3. Sayang kepada tulisan Jawi.
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.30/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

Aras 3 :
1. Menulis ayat mengikut kaedah khat Nasakh :

Næb¹a@†Ï‰…@´×bèj@åèî×@
éÓ†•@oía@âìî@@@@

2. Menulis petikan mengikut kaedah khat Nasakh :


2.2. Petikan kata-kata hikmat.
2.2. Peribahasa.
2.3. Pantun.
3. Berdaya saing menghasilkan seni khat yang cantik/ menarik.

Jawi b) Khat Rik’ah 19, 20, 21, 19, 20, 21, Mengenal dan menulis khat Rik’ah
22, 23, 24, 22, 23, 24,
PENGGAL 25, 26, 27, 25, 26, 27, Aras 1 :
KEDUA 28, 29, 30, 28, 29, 30, 1. Murid dapat mengenal kaedah penulisan khat Rik’ah :
31, 32, 33, 31, 32, 33, 1.5. Huruf ‫ خ‬- ‫ا‬
34, 35, 36 34, 35, 36 1.6. Huruf ‫ ظ‬- ‫د‬
1.7. Huruf ‫ ل‬- ‫ع‬
1.8. Huruf ‫ ث‬- ‫م‬
2. Menulis huruf-huruf tunggal mengikut kaedah Khat Rik’ah.
3. Bersungguh-sungguh mempelajari seni khat.

Aras 2 :
1. Menyambung huruf-huruf menjadi sukukata mengikut kaedah
khat Rik’ah. Contoh :
1.4. ìi@]@@ë@K@l
1.5. ìu@]@ë@K@x
1.6. ï×@K@ð@K@
AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
m.s.31/6
Bidang Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

2. Menulis perkataan mengikut kaedah khat Rik’ah. Contoh :


@@@@Õ×b×@@@Šuýi@@Ðî×@@@åÛìi@@@@

3. Menimbulkan rasa kecintaan terhadap seni khat.

Aras 3 :
1. Menulis ayat mengikut kaedah khat Rik’ah :
æb¹a@†Ï‰…@´×bèj@åèî×@
@@@@éÓ†•@oía@âìî@@

2. Menulis petikan mengikut kaedah khat Rik’ah :


2.2. Kata-kata hikmat.
2.2. Peribahasa.
2.3. Pantun.
Jawi 2. Berdaya saing menghasilkan seni khat yang cantik / menarik.