Anda di halaman 1dari 2 ! "#


c 
 

 
$%&

'  & 
(  (  (
& )
    
)  &    ( ) $ (   ( ) 
 

( ))   * *****

+
& ( 

,-  $ ( & ( & 

.,/  

/   /  &  ( (   ( *

+  01  


 1 ) 

2 ( 
( )  ( 3 ( ,))

  
 *3) 1  ( 
(
   4,

 )) ( )) 

2 ( )  (  *0 *

 ( 
(  ( & 
( ( *

  ( ) 
 (  1 (    ( 
 
 ( 
  1 *

5  & (   ( )   (  
& )  (  (  ( )  )) 
( ))  ( ( & ))
 ( 
 4(   
 ( ( ))) 

& 4 
p


  2 (  ) & & &    
 

 & )
&   ( (  & ( 
 (  ( &  (   
& &  
(  #
( 
&  ( (  )  (  

 
 66
 ( (   

&  4 
) 4


Hai orang - orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah deng an sebenar-benar
taqwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpeganglah
kamu semua dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah
terhadapmu ketika kamu saling bermusuhan maka Dia satukan hati kamu lalu kamu
menjadi saudara dengan nikmat-Nya, dan ingatlah ketika kamu berada di bibir jurang
neraka lalu Dia selamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menjelaskan
kepada kamu ayat-ayat-Nya agar kamu mendapat petunjuk. (Ali 'Imran 102 - 103)

 $ ** .78! .


p