Anda di halaman 1dari 3

Id-dorongan nafsu, tidak perlu rangsangan, sejak lahir, diwarisi

Ego- x wujud sejak lahir,kembang berperingkat, penuh persepsi, ingin


kemajuan, boleh sesuaikan
ikut fungsi keadaan

superego- sumber suara hati beza baik/buruk, tunjang peneguhan moral,


dipelajari dari ibu bapa/penjaga agama, kawal id dan ego

keperibadian manusia boleh dibahagikan keada tiga komponen penting iaitu id,
ego, dan superego.
Id
Id- adalah dorongan nafsu, prinsip kesenangan, menuntut kepuasan akan
keperluannya terlepas dari lingkungan luaran.
Ego-adalah kemudian harus muncul dalam rangka realistik memenuhi keinginan
dan tuntutan dari Id sesuai dengan dunia luar.Akhirnya, superego (nurani)
menanamkan pertimbangan moral dan Peraturan sosial atas ego,sehingga
memaksa tuntutan dari id harus dipenuhi bukan hanya realistik, tetapi secara
moral.superego adalah fungsi terakhir dari keperibadian untuk
mengembangkan, dan merupakanperwujudan dari cita-cita orang tua /
sosial yang ditubuhkan semasa kanak-kanak. MenurutFreud, keperibadian
didasarkan pada interaksi dinamik dari tiga komponen.

Id
Id merupakan semua gejala yang neutral dalam pemikiran seseorang individu
dan sedia ada dalam diri manusia. Id seseorang sudah wujud semasa mereka
dilahirkan. Id adalah satu elemen yang semula jadi,dan diwarisi. Id merupakan
penggerak psikologikal yang tidak payah dipelajari.

Ego berbeza dengan id kerana ia tidak wujud semasa dilahirkan. Sebaliknya ego
berkembang secara berperingkat. Ego penuh dengan persepsi, inginkan
kemajuan dan boleh menyesuaikan fungsinya mengikut keadaan.

Superego adalah fungsi terakhir untuk mengembangkan keperibadian.


Superego merupakan akar tunjang dari aspek peneguhan moral yang baik.
Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian dan bertindak untuk
menyempurnakan dan membudayakan perilaku kita.

Ego berbezadengan id.Ego tidakwujudsemasadilahirkan.Sebaliknya,


ego berkembangsecaraberperingkat.Sebagaielemenpadatahapsedar,
ego penuhdenganpersepsi,inginkankemajuandanbolehmenyesuaikanfungsinyam
engikutkeadaan.Perkembanganego adalahmelaluihubunganseara social
danidentifikasinyadengan orang lain, objek didalamalamsekelilingnya.
Sebagaialatmemperkukuhkanswadiripadatahapsedar, egomemainkansatufungsi
yang pentingdalamstrukturtingkahlakudanpersonalitiindividu

neutraldalampemikiranseorangindividu.Dalampandanganpsikoanalisis, cirri
idseseorangitusudahwujudsemasaiadilahirkan. Id
dianggapsebagaisatuelemenstruktur yang semulajadi, satuelemen yang diwarisi,
satuelemen yangsediaadadalamdirimanusia.Id
merupakansatugejalabawahsedar.Idmerupakansatutenaga yang
primitif.Iatidakteratur,tidakrasionaldanpenuhdenganorientasiberkehendakkankep
uasan. Idmerupakansumber LIBIDO.Tujuanutama
idadalahbagimendapatkankepuasanswadirisecaramendadak (immediate
gratification ).Itulahsebabnya id tidakmempunyaipenyatuandarisegimaksud
yangtidakteraturdantidakbermoral.Sebagaisatutenaga yang begituprimitif,
id jugamerupakanpenggerakpsikologikal yang tidakpayahdipelajari.

Ego
Ego berbezadengan id.Ego tidakwujudsemasadilahirkan.Sebaliknya,
ego berkembangsecaraberperingkat.Sebagaielemenpadatahapsedar,
ego penuhdenganpersepsi,inginkankemajuandanbolehmenyesuaikanfungsinyam
engikutkeadaan.Perkembanganego adalahmelaluihubunganseara social
danidentifikasinyadengan orang lain, objek didalamalamsekelilingnya.
Sebagaialatmemperkukuhkanswadiripadatahapsedar, egomemainkansatufungsi
yang pentingdalamstrukturtingkahlakudanpersonalitiindividu.

Superego
Super ego merupakanstruktur
yangketigadalampemikirantingkahlakupsikoanalisis.Super
egolebihmenyerupaihatinuraniatau µconscience¶ seseorangindividu.Super
egomerupakanakartunjangdariaspekpeneguhan moral yang baik.Moral yang
dipelajari,dikenalpastidaripadaibubapamahupundarimasyarakat.Moral
yangdemikianjugadipelajarihasildaripadaasuhansemasaseseorangindividuitumasi
hkecilperingkatumurnyadanberkembangdenganpenerapan
moralsehinggasebatidenganhatinuraninya.

Ego

Hubungansalinginteraksi di antara Id, Ego dan Superego


Ego bertindaksemasaberlakunyaacara
yangmendatangkankecemasansepertikonflikataupertentanganantara id dengan
super ego.
Ego mempunyaiduacarauntukbertindakdalamkeadaankecemasaniaitu:i)

Ego bolehmenggunakanasaspengalamansertakebolehantenagapemikiran
yangnyataatau yang sebenar. Seterusnya
ego bolehbertindakterhadaptingkahlakupenyelesaianmasalahberasaskanpengala
mandansosialisasi.
Ego jugabolehmenggunakankaedahmenetang,
menolak,tipuhelahdenganmemesongkankeadaansebenarataukebenaran.Apabila
kaedahinibergerakdanmengambilalihtingkahlaku,kaedahiniternyatasebagaimeka
nismabeladiri ego. Antaramekanismabeladiriego adalahpendaman,
rosotandansublimisi.2.

Super ego mengawal id dan ego. Super ego bertindakseakan-


akansepertiibubapaseorangindividuiaituiasalingmengingatkankeadaan, suasana,
peristiwa, persepsi, pemikiran, emosi, perasaan, sikapdantingkahlaku. Di
sebalik super ego pula sentiasawujudimejpengawalan. Sebagaicontoh, lazimnya
di kalanganorang melayu, apabilahendakkeluarrumah, secaraautomtik,
akanterlintas
difikiranuntukmemakaikasut.Keadaanmenanggalkankasutsebelummasukkeruma
hkediamanjugamenjadikelazimanadat orang melayu.

Sebagai contoh : id - murid tidak menumpukan perhatian semasa guru mengajar

ego-murid cuba mengawal rasa bosan dan menumpukan perhatian

superego - penting untuk lulus dalam ujian

Murid yang tidak berminat menumpukan perhatian semasa guru mengajar menunjukkan tingkah laku
id.Bagi yang terus memberikan tumpuan mereka sebenarnya dipengaruhi oleh persekitaran kelas yang
sedang dalam proses pembelajaran .Untuk itu mereka memberikan tumpuan dalam kelas semasa guru
sedang mengajar.Bagi murid superego, mereka belajar memberikan tumpuan sepenuhnya kerana rasa
bersalah takut dihukum oleh guru jika tidak memberikan tumpuan dalam kelas.Sewajarnya ,sebagai
guru kita dapat mengenalpasti jenis-jenis tingkahlaku murid sedemikian di dalam kelas.Kita boleh
memberikan nasihat kepada mereka dan mengambil pendekatan termudah bagi menarik perhatian
mereka semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku.

Id merupakan sumber dorongan dan nafsu yang diwarisi, mementingkan diri


sendiri dan tidak ada pengaruh kepada dunia realiti dan mempengaruhi tingkah
laku bayi apabila dorongan atau kemahuannya begitu kuat. Ego pula cuba
perlahan-lahan mengambil tanggungjawab mendorong id supaya mengikut
kehendak moral dan etika masyarakat sementara superego pula berfungsi
sebagai penghantar maklumat nilai moral yang berkembang daripada didikan
agama kepada ego yang mengawal id.

Contohnya:

(id)Zulkarnain seorang murid dalam tahun enam yang akan menghadapi peperiksaan
UPSR akan belajar dan berusaha bersungguh-sungguh dalam
pelajarannya.

(ego)Murid itu untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan tersebut
dengan selalu mengulangkaji pelajaran dan bertanya kepada guru

(superego) bersaing dengan rakan-rakannya dalam setiap ujian dan peperiksaan


percubaan yang dijalankan.

Dalam teori Psikoanalitik, Sigmund Freud membahagikan struktur psiko atau mental
manusia kepada 3 bahagian iaitu:

1.Id - Dorongan biologi yang berada dalam ketidaksedaran (dorongan


nafsu) yang beroperasi menurut prinsip kenikmatan (pleasure principle). Struktur mental ini
sudah ada sejak lahir (bawahsedar).Contohnya murid suka bermain bersama rakan ketika
guru sedang memberi penerangan di dalam kelas.
2. Ego - Struktur fikiran yang beroperasi menurut prinsip kenyataan (reality principle).Ia
mengutamakan pemikiran logik dan rasional (tahap sedar).Contohnya mereka cuba
menasihati rakan agar tidak bermain semasa guru sedang mengajar.
3. Super Ego - merupakan struktur yang terbentuk dari komponen sosial dan
moral,bertanggungjawab menentukan tingkah laku yang baik atau buruk. Ia beroperasi
mengikut prinsipmoral. sebagai contoh perlu menghormati guru dan memberikan tumpuan
pada pengajaran guru

Contohnya, seorang kanak-kanak bernama Faizal marah dan menumbuk Tahir. Tindakan
Faizal sebenarnya adalah mengikut kehendak idnya. Kemudian Faizal merasa bersalah kerana
superego telah memberitahunya bahawa tindakannya itu adalah salah dan tidak sopan dan
seterusnya Faizal memohon maaf kepada Tahir.Dari contoh tersebut jelas menunjukkan
interaksi bahawa ego bertindak untuk mengimbangkan kehendak id dan kehendak superego.

Id merupakan semua gejala yang neutral dalam pemikiran seseorang individu


dan sedia ada dalam diri manusia. Id seseorang sudah wujud semasa mereka
dilahirkan. Id adalah satu elemen yang semula jadi,dan diwarisi. Id merupakan
penggerak psikologikal yang tidak payah dipelajari.

Ego berbeza dengan id kerana ia tidak wujud semasa dilahirkan. Sebaliknya ego
berkembang secara berperingkat. Ego penuh dengan persepsi, inginkan
kemajuan dan boleh menyesuaikan fungsinya mengikut keadaan.

Superego adalah fungsi terakhir untuk mengembangkan keperibadian.


Superego merupakan akar tunjang dari aspek peneguhan moral yang baik.
Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian dan bertindak untuk
menyempurnakan dan membudayakan perilaku kita.

Contohnya, seorang murid tidak menghabiskan kerja sekolahnya akan memponteng


kelas kerana takut dihukum oleh gurunya. Murid tersebut merasa bersalah kerana superego
bertanggungjawab menentukan tindakan itu adalah salah dan seterusnya murid tersebut akan
sedar dan menyiapkan kerja sekolah tersebut.