Anda di halaman 1dari 5

Tinjauan Pustaka

MATI BATANG OTAK

Oleh:
Raudhah

I1A000065

M. Taufiqurakhman I1A004015
Yurna Afriana

I1A004027

Rika Ahyati

I1A005065

Pembimbing
dr. Agus Suhendar Sp.BS

BAGIAN ILMU BEDAH


FK UNLAM RSUD ULIN
BANJARMASIN
Juli 2010

DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ..................
i
DAFTAR ISI ..........................
ii
DAFTAR

GAMBAR......................................................................................

iii
BAB I. PENDAHULUAN ........
1
I.1 Latar Belakang.............................................................................................
1
I.2 Tujuan...........................................................................................................
3
I.3 Manfaat........................................................................................................
3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.........................
4

II.1 Definisi Mati ..............................................................................................


II.2 Definisi Mati Batang Otak..........................................................................
5
II.3 Etiologi........................................................................................................
7
II.4 Patofisiologi................................................................................................
7
II.5 Kriteria Mati Batang Otak.........................................................................
10
II.6 Penetapan Diagnosis Mati Batang Otak.....................................................
14
BAB III. PENUTUP.........
25
III.1 Kesimpulan
25
III.2 Saran ........
26

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................
27

ii
DAFTAR GAMBAR

Halaman
Gambar 1. Tes Rangsang Nyeri ................................................................ 18
Gambar 2. Pemeriksaan Refleks Batang Otak........................................... 20
Gambar 3. Tes Apneu................................................................................. 23

iii

iii

iii