Anda di halaman 1dari 37

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 Unit 1 MINGGU 1 TEMA - NEGARA KITA TAJUK - Sekolahku Indah HASIL PEMBELAJARAN

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsure paralinguistic yang sesuai untuk menguatkan permintaan Aras 1 iMemilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan iimemohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan Aras 2 menyatakan permintaan dengan memberikan alas an yang wajar Aras 3 memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca Aras 1 imembaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul iimemahami perkataan,frasa dan ayat Aras 2 imembaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca Aras 3 imembaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 1 imembina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik Aras 2 imelengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai ( isi tempat kosong ) Aras 3 imembina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap

Unit 1 MINGGU 2 TEMA - NEGARA KITA TAJUK - Gotong-royong HASIL PEMBELAJARAN 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 1 imenceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul Aras 2 imengenalpasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton iimenyampaikan cerita berdasarkan isi penting Aras 3 iBercerita dengan menggunakan sebutan,intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai 6.2 Membaca dan mengenalpasti pelbagai genre penulisan Aras 1 iMengenalpasti format karangan naratif dan Aras 2 imembuat perbandingan karangan naratif dan imaginatif Aras 3 imengecam dan mengenalpasti pelbagai jenis karangan 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Aras 1 imembina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang yang diberi iimembina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan Aras 2 imembina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan iimenggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea Aras 3 imembina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks

Unit 1 MINGGU 3 TEMA - NEGARA KITA TAJUK - Sekolahku Indah dan Ceria HASIL PEMBELAJARAN 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar,serta memahami perkara yang dibaca Aras 1 imembaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Aras 2 imembaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan,intonasi dan gaya penyampaian yang betul iimemberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca Aras 3 imembaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat Aras 1 imemberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat Aras 2 imenyatakan maksud ayat dalam perenggan Aras 3 iMenghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca iiMenjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 1 imembina ayat tunggsl daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik Aras 2 imelengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai Aras 3 imembina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap

Unit 2 MINGGU 4 TEMA - MARI BERSUKAN TAJUK - Sukan Permainan HASIL PEMBELAJARAN 3.2 Menghurai maklumat dengan alas an yang meyakinkan Aras 1 imemberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai Aras 2 imenyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab Aras 3 imengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain Aras 1 iAras 2 iAras 3 imemerihalkan sesautu perkara berdasrkan pemerhatian memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat,dibaca atau didengar

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Aras 1 imembina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang yang diberi iimembina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan Aras 2 iimembina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan iimenggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea Aras 3 imembina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks

Unit 2 MINGGU 5 TEMA - MARI BERSUKAN TAJUK - Faedah bersukan HASIL PEMBELAJARAN 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Aras 1 iiiiii Aras 2 iiiAras 3 imendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas menyoal dengan menggunakan kata tanya menjawab secara tatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya memberikan respon yang sedsuai berdasarkan soalan yang dikemukakan bersoaljawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas

7.2 Membaca dan mengenalpasti perkataan,pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera Aras 1 iAras 2 iAras 3 imengecam perkataan, istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca menyatakan jenis ayat dalam teks prosa dan puisi yang dibaca mengenal pasti ayat dan gaya bahasa teks prosa dan puisi yang dibaca

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 1 iAras 2 iAras 3 imembina ayat tunggsl daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap

Unit 2 MINGGU 6 TEMA - MARI BERSUKAN TAJUK - Usaha tangga kejayaan HASIL PEMBELAJARAN 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata,ungkapan,ayat,sebutan,intonasi, dan nada yang sesuai Aras 1 iberbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai Aras 2 imenggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian Aras 3 imenyatakan teguran dengan sopan secara berterus-terang dalam perbualan 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain Aras 1 imemerihalkan sesautu perkara berdasrkan pemerhatian Aras 2 imemberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan Aras 3 imengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat,dibaca atau didengar 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Aras 1 imembina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang yang diberi iimembina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan Aras 2 iiimembina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan iimenggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea Aras 3 imembina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks

Unit 3 MINGGU 7 TEMA - MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH SAYA TAJUK - Makmal komputer HASIL PEMBELAJARAN 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata,ungkapan,ayat,sebutan,intonasi, dan nada yang sesuai Aras 1 iberbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai Aras 2 imenggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian Aras 3 imenyatakan teguran dengan sopan secara berterus-terang dalam perbualan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca Aras 1 imembaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul iimemahami perkataan,frasa dan ayat Aras 2 imembaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca Aras 3 imembaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah,menarik dan bermakna Aras 1 imenulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai (lengkapkan petikan) Aras 2 imengenalpasti kata, rangkaikata dan ayat dalam penulisan ( karangan berpandu ) iimelengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre Aras 3 menulis pelbagai genre menggunakan laras bahasa yang sesuai (pelbagai jenis karangan)

Unit 3 MINGGU 8 TEMA - MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH SAYA TAJUK - Teknologi maklumat HASIL PEMBELAJARAN 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah,frasa,ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai Aras 1 imengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan iimengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai Aras 2 imengenalpasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan iimenyampaikan maklumat yang diperolehi secara jelas dan tersusun Aras 3 imengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar,dibaca atau ditonton membentangkan maklumat yang diperolehi secara ringkas dan tepat 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca Aras 1 imembaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul iimemahami perkataan,frasa dan ayat Aras 2 imembaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca Aras 3 imembaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 1 imembina ayat tunggsl daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik Aras 2 imelengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai Aras 3 imembina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap

Unit 3 MINGGU 9 TEMA - MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH SAYA TAJUK - Kelas komputer HASIL PEMBELAJARAN 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara Aras 1 imendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan iimemaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas,tepat dan sersusun Aras 2 imengenalpasti ayat arahan serta pesanan iimenyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan Aras 3 imelaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul iimenjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar,serta memahami perkara yang dibaca Aras 1 imembaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Aras 2 imembaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan,intonasi dan gaya penyampaian yang betul iimemberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca Aras 3 imembaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang tajuk Aras 1 imembina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang yang diberi iimembina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan Aras 2 imembina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan iimenggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea Aras 3 imembina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks sesuatu

Unit 4 MINGGU 10 TEMA - MALAYSIA BOLEH TAJUK - Teladanilah mereka HASIL PEMBELAJARAN 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Aras 1 iiiiii Aras 2 iiiAras 3 imendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas menyoal dengan menggunakan kata tanya menjawab secara tatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya memberikan respon yang sedsuai berdasarkan soalan yang dikemukakan bersoaljawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh Aras 1 iAras 2 iAras 3 imenyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca menghuraikan idea daripada pelbagai sumber

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 1 iAras 2 iAras 3 imembina ayat tunggsl daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap

Unit 4 MINGGU 11 TEMA - MALAYSIA BOLEH TAJUK - Wira negara HASIL PEMBELAJARAN 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Aras 1 imendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas iimenyoal dengan menggunakan kata tanya iii menjawab secara tatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai Aras 2 imengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya iimemberikan respon yang sedsuai berdasarkan soalan yang dikemukakan Aras 3 ibersoaljawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas 6.3 Membaca dan mengenalpasti isi utama dan isi sampingan daripada teks Aras 1 imendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks Aras 2 imengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan Aras 3 imenyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperolehi daripada bahan bacaan 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Aras 1 imembina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang yang diberi iimembina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan Aras 2 imembina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan iimenggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea Aras 3 imembina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks

Unit 4 MINGGU 12 TEMA - MALAYSIA BOLEH TAJUK - Wira ekspedisi HASIL PEMBELAJARAN 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 1 imenceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul Aras 2 imengenalpasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton ii menyampaikan cerita berdasarkan isi penting Aras 3 iBercerita dengan menggunakan sebutan,intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci,tepat dan tersusun Aras 1 mendengar pandangan dan memberikan respon secara spontan Aras 2 melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur Aras 3 menghuraikan pandangan yang dikemukan dengan memberikan alas an yang munasabah 9.1 Mengambil imlak(rencana) teks yang diperdengarkan Aras 1 imengeja dan menulis perkataan dan ayat yang diperdengarkan Aras 2 imengambil imlak frasa dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul Aras 3 imengambil imlak frasa dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul

Unit 5 MINGGU 13 TEMA - MASYARAKAT PENYAYANG TAJUK - Insan istimewa HASIL PEMBELAJARAN 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsure paralinguistic yang sesuai untuk menguatkan permintaan Aras 1 iMemilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan iimemohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan Aras 2 menyatakan permintaan dengan memberikan alas an yang wajar Aras 3 memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci,tepat dan tersusun Aras 1 mendengar pandangan dan memberikan respon secara spontan Aras 2 melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur Aras 3 menghuraikan pandangan yang dikemukan dengan memberikan alas an yang munasabah 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 1 imembina ayat tunggsl daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik Aras 2 imelengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai Aras 3 imembina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap

Unit 5 MINGGU 14 TEMA - MASYARAKAT PENYAYANG TAJUK - Prihatin dan penyayang HASIL PEMBELAJARAN 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsure paralinguistic yang sesuai untuk menguatkan permintaan Aras 1 iMemilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan iimemohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan Aras 2 imenyatakan permintaan dengan memberikan alas an yang wajar Aras 3 imemohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca Aras 1 membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Aras 2 membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca Aras 3 membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas Aras 1 menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik Aras 2 menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik Aras 3 menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai

Unit 5 MINGGU 15 TEMA - MASYARAKAT PENYAYANG TAJUK - Sayangilah mereka HASIL PEMBELAJARAN 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca Aras 1 imembaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul iimemahami perkataan,frasa dan ayat Aras 2 imembaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkant tanda baca Aras 3 membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Aras 1 imembina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang yang diberi iimembina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan Aras 2 imembina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan iimenggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea Aras 3 imembina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre(prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna Aras 1 menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai Aras 2 mengenal pasti kata, rangkai kata dan ayat dalam penulisan melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre Aras 3 menulis pelbagai genre menggunakan laras bahasa yang sesuai

Unit 6 MINGGU 16 TEMA - JIRAN SEPAKAT HIDUP MUAFAKAT TAJUK - Hidup berjiran HASIL PEMBELAJARAN 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci,tepat dan tersusun Aras 1 mendengar pandangan dan memberikan respon secara spontan Aras 2 melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur Aras 3 menghuraikan pandangan yang dikemukan dengan memberikan alas an yang munasbah 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat Aras 1 memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat Aras 2 menyatakan maksud ayat dalam perenggan Aras 3 menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 1 imembina ayat tunggsl daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik Aras 2 imelengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai Aras 3 imembina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap

Unit 6 MINGGU 17 TEMA - JIRAN SEPAKAT HIDUP MUAFAKAT TAJUK - Hari bersama jiran HASIL PEMBELAJARAN 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat Aras 1 mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata, frasa dan ayat yang tepat Aras 2 memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperolehi dengan menggunakan ayat yang jelas Aras 3 memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat 6.3 Membaca dan mengenalpasti isi utama dan isi sampingan daripada teks Aras 1 imendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks Aras 2 imengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan Aras 3 imenyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperolehi daripada bahan bacaan 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Aras 1 imembina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang yang diberi iimembina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan Aras 2 imembina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan iimenggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea Aras 3 imembina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks

Unit 6 MINGGU 18 TEMA - JIRAN SEPAKAT HIDUP MUAFAKAT TAJUK - Sukaneka HASIL PEMBELAJARAN 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian,pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain Aras 1 memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian Aras 2 memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan Aras 3 mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuau perkara yang dilihat,dibaca atau didengar 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 1 imembina ayat tunggsl daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik Aras 2 imelengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai Aras 3 imembina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap 9.1 Mengambil imlak(rencana) teks yang diperdengarkan Aras 1 imengeja dan menulis perkataan dan ayat yang diperdengarkan Aras 2 imengambil imlak frasa dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul Aras 3 imengambil imlak frasa dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul

UNIT 7 MINGGU 19 TEMA - MARI BERTANI

TAJUK - Bumi Hijau HASIL PEMBELAJARAN 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah,frasa,ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai Aras 1 mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai Aras 2 mengenalpasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan menyampaikan maklumat yang diperolehi secara jelas dan tersusun Aras 3 imengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar,dibaca atau ditonton iimembentangkan maklumat tepat yang diperolehi secara ringkas dan tepat 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar,serta memahami perkara yang dibaca Aras 1 membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Aras 2 membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan,intonasi dan gaya penyampaian yang betul memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca Aras 3 membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 1 imembina ayat tunggsl daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik Aras 2 imelengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai Aras 3 imembina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap

UNIT 7 MINGGU 20 TEMA - MARI BERTANI TAJUK - Petani Jaya HASIL PEMBELAJARAN 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 1 Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul Aras 2 mengenalpasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton menyampaikan cerita berdasarkan isi penting Aras 3 bercerita dengan menggunakan sebutan,intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai 6.3 Membaca dan mengenalpasti isi utama dan isi sampingan daripada teks Aras 1 imendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks Aras 2 imengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan Aras 3 i- menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperolehi daripada bahan bacaan 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 1 imembina ayat tunggsl daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik Aras 2 imelengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai Aras 3 imembina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap

UNIT 7 MINGGU 21 TEMA - MARI BERTANI TAJUK - Makanan berasaskan pertanian HASIL PEMBELAJARAN 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain Aras 1 memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian (bercerita) Aras 2 memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan ( lakaran kenderaan masa depan) Aras 3 mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca atau didengar ( bercerita) 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca Aras 1 i-membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul ii- memahami perkataan,frasa dan ayat Aras 2 i- membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca Aras 3 i- membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya Aras 1 imeneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonotn atau dibaca Aras 2 imenyatakan pendapat tentang perkara yang menarik Aras 3 mengulas perkara yang menarik tentang bahan yang didengar,ditonton atau dibaca

UNIT 8 MINGGU 22 TEMA - MELANCONG KE SABAH DAN SARAWAK TAJUK - Negeri di bawah bayu HASIL PEMBELAJARAN 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 1 iMenceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul Aras 2 mengenalpasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton menyampaikan cerita berdasarkan isi penting Aras 3 bercerita dengan menggunakan sebutan,intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Aras 1 imencari makna perkataan dan meneliti ejaan ( rujuk kamus ) Aras 2 imerujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul Aras 3 i- mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 1 i- membina ayat tunggsl daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik Aras 2 i- melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai Aras 3 i- membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap

UNIT 8 MINGGU 23 TEMA - MELANCONG KE SABAH DAN SARAWAK TAJUK - Bumi Kenyalang HASIL PEMBELAJARAN 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah,frasa,ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai Aras 1 imengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan iimengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai Aras 2 mengenalpasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan menyampaikan maklumat yang diperolehi secara jelas dan tersusun Aras 3 imengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar,dibaca atau ditonton iimembentangkan maklumat tepat yang diperolehi secara ringkas dan tepat 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar,serta memahami perkara yang dibaca Aras 1 membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Aras 2 membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan,intonasi dan gaya penyampaian yang betul memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca Aras 3 imembaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca Aras 1 imengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar (bacaan) Aras 2 imencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca (catat isi) Aras 3 imenulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca (mencatat)

UNIT 8 MINGGU 24 TEMA - MELANCONG KE SABAH DAN SARAWAK TAJUK - Indahnya Negeriku HASIL PEMBELAJARAN 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Aras 1 i- mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas ii- menyoal dengan menggunakan kata tanya iii - menjawab secara tatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai Aras 2 imengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya iimemberikan respon yang sedsuai berdasarkan soalan yang dikemukakan Aras 3 ibersoaljawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Aras 1 mencari makna perkataan dan meneliti ejaan ( rujuk kamus ) Aras 2 merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul Aras 3 imendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik 9.1 Mengambil imlak(rencana) teks yang diperdengarkan Aras 1 imengeja dan menulis perkataan dan ayat yang diperdengarkan Aras 2 imengambil imlak frasa dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul Aras 3 imengambil imlak frasa dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul

UNIT 8 MINGGU 25 TEMA - KESENIAN DAN KEBUDAYAAN TAJUK - Kesenian HASIL PEMBELAJARAN 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah,frasa,ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai Aras 1 imengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan iimengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai Aras 2 imengenalpasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan iimenyampaikan maklumat yang diperolehi secara jelas dan tersusun Aras 3 imengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar,dibaca atau ditonton iimembentangkan maklumat yang diperolehi secara ringkas dan tepat 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus Aras 1 imenyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks Aras 2 imenimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta ( Guru sediakan soalan dan murid cari maklumat berdasarkan soalan guru) Aras 3 imengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi(terancang) daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca Aras 1 imenyusun maklumat mengikut urutan (susun kad perkataan) Aras 2 imenyusun maklumat mengikut keutamaan (susun maklumat mengikut keutamaan) Aras 3 imenulis semula maklumat mengikut prosedur (tulis maklumat ikut turutan)

UNIT 9 MINGGU 26 TEMA - KESENIAN DAN KEBUDAYAAN TAJUK - Seni tradisional kita HASIL PEMBELAJARAN 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar,serta memahami perkara yang dibaca Aras 1 imembaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Aras 2 imembaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan,intonasi dan gaya penyampaian yang betul iimemberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca Aras 3 imembaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Aras 1 imencari makna perkataan dan meneliti ejaan ( rujuk kamus ) Aras 2 imerujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul Aras 3 imendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Aras 1 imembina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang yang diberi iimembina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan Aras 2 imembina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan iimenggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea Aras 3 imembina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks

UNIT 9 MINGGU 27 TEMA - KESENIAN DAN KEBUDAYAAN TAJUK - Seni dan Budaya HASIL PEMBELAJARAN 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 1 iMenceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul Aras 2 imengenalpasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton iimenyampaikan cerita berdasarkan isi penting Aras 3 bercerita dengan menggunakan sebutan,intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar,serta memahami perkara yang dibaca Aras 1 imembaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Aras 2 imembaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan,intonasi dan gaya penyampaian yang betul iimemberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca Aras 3 imembaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 1 i- membina ayat tunggsl daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik Aras 2 i- melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai Aras 3 i- membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap

UNIT 9 MINGGU 28 TEMA - AMALAN HIDUP SIHAT TAJUK - Mari berekreasi HASIL PEMBELAJARAN 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang Aras 1 imenyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul Aras 2 imengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul Aras 3 imenjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain Aras 1 imemerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian Aras 2 imemberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan Aras 3 mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca atau didengar 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas Aras 1 menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik Aras 2 imenulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik Aras 3 imenulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai

UNIT 9 MINGGU 29 TEMA - AMALAN HIDUP SIHAT TAJUK - Jagalah kesihatan diri HASIL PEMBELAJARAN 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata,ungkapan,ayat,sebutan,intonasi, dan nada yang sesuai Aras 1 iberbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai Aras 2 imenggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian Aras 3 imenyatakan teguran dengan sopan secara berterus-terang dalam perbualan 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Aras 1 imencari makna perkataan dan meneliti ejaan ( rujuk kamus ) Aras 2 imerujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul Aras 3 imendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Aras 1 imembina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang yang diberi iimembina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan Aras 2 iimembina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan iimenggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea Aras 3 imembina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks

UNIT 9 MINGGU 30 TEMA - AMALAN HIDUP SIHAT TAJUK - Keluarga Sihat HASIL PEMBELAJARAN 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 1 iMenceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul Aras 2 imengenalpasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton iimenyampaikan cerita berdasarkan isi penting Aras 3 bercerita dengan menggunakan sebutan,intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh Aras 1 imenyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca Aras 2 imenjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca Aras 3 imenghuraikan idea daripada pelbagai sumber iimembaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 1 imembina ayat tunggsl daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik Aras 2 imelengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai Aras 3 imembina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap

UNIT 11 MINGGU 31 TEMA - MENEMPA KEJAYAAN MENCIPTA SEJARAH TAJUK - Kereta keluaran Malaysia HASIL PEMBELAJARAN 1.2 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata,ungkapan,ayat,sebutan,intonasi, dan nada yang sesuai Aras 1 iberbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai Aras 2 imenggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian Aras 3 imenyatakan teguran dengan sopan secara berterus-terang dalam perbualan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar,serta memahami perkara yang dibaca Aras 1 imembaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Aras 2 imembaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan,intonasi dan gaya penyampaian yang betul iimemberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca Aras 3 imembaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca Aras 1 imerekod maklumat tentang sesuatu perkara (catat isi penting guna peta minda) Aras 2 imengenalpasti maklumat dan mencatat nota peringatan ( lakonan perbualan dan catat isi penting) Aras 3 imencatat pelbagai jenis nota pesanan daripada bahan yang dibaca atau didengar (permainan telefon secara berbisik untuk sampaikan maklumat)

UNIT 11

MINGGU 32

TEMA - MENEMPA KEJAYAAN MENCIPTA SEJARAH TAJUK - Mercu Tanda Negara Kita HASIL PEMBELAJARAN 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah,frasa,ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai Aras 1 iiimengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan ivmengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai Aras 2 iiimengenalpasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan ivmenyampaikan maklumat yang diperolehi secara jelas dan tersusun Aras 3 iimengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar,dibaca atau ditonton iiimembentangkan maklumat yang diperolehi secara ringkas dan tepat 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus Aras 1 imenyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks Aras 2 imenimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta ( Guru sediakan soalan dan murid cari maklumat berdasarkan soalan guru) Aras 3 imengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Aras 1 imembina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang yang diberi iimembina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan Aras 2 imembina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan iimenggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea Aras 3 imembina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks

UNIT 11 MINGGU 33 TEMA - MENEMPA KEJAYAAN MENCIPTA SEJARAH TAJUK - Kebanggaan Negara HASIL PEMBELAJARAN 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang Aras 1 imenyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul Aras 2 imengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul Aras 3 imenjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh Aras 1 imenyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca Aras 2 imenjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca Aras 3 imenghuraikan idea daripada pelbagai sumber iimembaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah,menarik dan bermakna Aras 1 iimenulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai (lengkapkan petikan) Aras 2 iiimengenalpasti kata, rangkaikata dan ayat dalam penulisan ( karangan berpandu ) ivmelengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre Aras 3 imenulis pelbagai genre menggunakan laras bahasa yang sesuai (pelbagai jenis karangan)

UNIT 12 MINGGU 34 TEMA - CERITA-CERITA TELADAN TAJUK - Cerita rakyat dalam negara HASIL PEMBELAJARAN 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 1 iMenceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul Aras 2 imengenalpasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton iimenyampaikan cerita berdasarkan isi penting Aras 3 ibercerita dengan menggunakan sebutan,intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat Aras 1 imemberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat Aras 2 imenyatakan maksud ayat dalam perenggan Aras 3 Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 1 imembina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik Aras 2 imelengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai ( isi tempat kosong ) Aras 3 imembina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap

UNIT 12 MINGGU 35 TEMA - CERITA-CERITA TELADAN TAJUK - Cerita haiwan HASIL PEMBELAJARAN 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar,serta memahami perkara yang dibaca Aras 1 imembaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Aras 2 iimembaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan,intonasi dan gaya penyampaian yang betul iimemberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca Aras 3 imembaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 7.3 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat Aras 1 iimemberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat Aras 2 iiimenyatakan maksud ayat dalam perenggan Aras 3 iMenghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca ivMenjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Aras 1 imembina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang yang diberi iimembina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan Aras 2 ivmembina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan iimenggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea Aras 3 imembina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks

UNIT 12 MINGGU 36 TEMA - CERITA-CERITA TELADAN TAJUK - Cerita rakyat luar negara HASIL PEMBELAJARAN 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Aras 1 imendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas iimenyoal dengan menggunakan kata tanya iiimenjawab secara tatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai Aras 2 imengemukakan soalan tanpa menggunakan kata Tanya iimemberikan respon yang sedsuai berdasarkan soalan yang dikemukakan Aras 3 bersoaljawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar,serta memahami perkara yang dibaca Aras 1 imembaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Aras 2 imembaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan,intonasi dan gaya penyampaian yang betul iimemberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca Aras 3 imembaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 1 imembina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik Aras 2 imelengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai ( isi tempat kosong ) Aras 3 imembina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap