Anda di halaman 1dari 2

Tips Falsafah 1. Konsep Falsafah secara keseluruhan - extensialisme 2.

Aliran fahaman falsafah - falsafah pendidikan Barat - Dasar Pendidikan Kebangsaan - Latar belakang, strategi 3. 4. 5. Kronologi pembentukan falsafah Falsafah Pendidikan Guru pernyataan Bab 8 (Guru dan Alam Pendidikan ) - profesionalisme guru - guru cemerlang - wawasan pendidikan dan pengisian 6. Nilai dan kod etika perguruan - pengertian etika - kod etika 7. Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) -sejarah perkembangan - sumbangan PTV dalam pembangunan

Contoh soalan ujian Soalan 1 i) Huraikan secara ringkas kepentingan perancangan dan pembangunan pendidikan guru kepada perkembangan Negara. (20 markah)

ii)

Senaraikan dan huraikan 2 kepentingan faklsafah kepada kehidupan manusia. (30 markah)

Soalan 2 i) Rumuskan secara ringkas hubungkait perancangan dan pembangunan pendidikan teknik dan vokasional dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. (20 markah)

ii)

Huraikan secara ringkas sejarah pendidikan teknik dan vokasional serta kepentingannya dalam pembangunan pendidikan teknik dan vokasional di Malaysia. (30 markah)