Anda di halaman 1dari 3

PSIK

Universitas Jember
Standard Operational Procedure
(SOP)
MEMANDIKAN DAN MEMBEDONG
BAYI
PROSEDUR TETAP No. Dokumen:
-
No. Revisi
-
Haaman
1!3
Tan""a Terbit:
-
Diteta#kan Oe$:
Ketua PSIK Universitas Jember
% Pen"ertian Prose&ur 'an" &iakukan untuk membersi$kan ba'i &en"an (ara
membasu$ seuru$ ba"ian tubu$ &ari ke#aa sam#ai u)un" kaki
baik itu &en"an memasukkan &i bak man&i atau tan#a memasukkan
&i bak man&i
* Tu)uan %. +embersi$kan kuit &ari kotoran &ara$ &an (airan amnion
*. +en)a"a kea&an kuit ba'i
,. +en"observasi kea&aan kuit ba'i
-. +en"a)arkan oran" tua atau keuar"a (ara meman&ikan &an
membe&on" ba'i
, In&ikasi Semua ba'i baru a$ir norma
- Kontrain&ikasi %. .a'i &aam kea&aan $i#otermi
*. .a'i &en"an berat a$ir ren&a$
/ Persia#an #asien %. Pastikan i&entitas kien
*. Ka)i kon&isi kien
,. .erita$u &an )easkan #a&a kien atau keuar"a men"enai
tin&akan 'an" akan &iakukan
-. Ja"a #rivasi kien
/. Ti&urkan ba'i &i me)a man&i ba'i
0 Persia#an aat %. Pakaian ba'i: #o#ok1 kain be&on"1 kaos kaki1 kaos tan"an1
#enutu# ke#aa1 "urita1 ba)u ba'i
*. Han&uk
,. 2as$a# * bua$
-. Ember &an air $an"at
/. Sabun ba'i
0. Kasa steri
3. +e)a man&i ba'i
4. Ka#as (ebok
5. .en"kok
%6. Sisir ba'i
%%. .e&ak
%*. +in'ak teon
%,. .ab' oi
%-. 7otton bu&
3 Persia#an #era8at %. 9akukan #en"ka)ian: ba(a (atatan ke#era8atan &an me&is
*. Rumuskan &ia"nosa terkait
PSIK
Universitas Jember
Standard Operational Procedure
(SOP)
MEMANDIKAN DAN MEMBEDONG
BAYI
,. .uat #eran(anaan tin&akan :intervensi;
-. Ka)i kebutu$an tena"a #era8at1 minta #era8at ain membantu
)ika &i#erukan
/. 7u(i tan"an &an sia#kan aat
4 7ara ker)a %. .erikan saam1 #erkenakan nama &an tan""un" )a8ab
*. Pan""i kien &en"an nama kien
,. Jeaskan #rose&ur1 tu)uan &an aman'a tin&akan
-. .erikan kesem#atan keuar"a untuk bertan'a
/. .erikan #etun)uk aternative komunikasi )ika keuar"a merasa
ti&ak n'aman &en"an #rose&ur 'an" &iakukan
0. Ja"a #rivasi kien
3. Dekatkan #eraatan &isam#in" tem#at ti&ur kien
4. 7u(i tan"an &en"an air 'an" men"air &an kerin"kan tan"an
&en"an $an&uk
5. Tata ba)u kien &en"an urutan: be&on"1 #o#ok1 kaos kaki1 kaos
tan"an &an #enutu# ke#aa
%6. .arin"kan ba'i &i tem#at ti&ur kemu&ian #eriksa ba"ian ana
&an "enita
%%. .ia ba'i .AK!.A.1 bersi$kan terebi$ &a$uu &en"an ka#as
(ebok &an air $an"at &aam ember ke(i
%*. .uan" bekas ka#as ke tem#at sam#a$ atau ben"kok
%,. 7u(i tan"an &an kerin"kan &en"an $an&uk
%-. .ersi$kan mata &ari ara$ bersi$ ke kotor &en"an boa ka#as
atau 8asa# 'an" su&a$ &i(eu#kan air $an"at &an &i#eras
%/. .ersi$kan $i&un" &en"an men""unakan (otton bu&
%0. .ersi$kan tein"a ba'i &en"an men""unakan boa ka#as atau
8asa# 'an" su&a$ &i(eu#kan air $an"at &an &i#eras
%3. Usa# seuru$ 8a)a$ &an muut &en"an se&ikit massa"e sam#ai
bersi$ &en"an 8asa# air $an"at
%4. .ersi$kan ke#aa &an rambut ba'i :bia #eru &i sam#o;
&en"an satu tan"an &an tan"an ain meme"an" &an
men"an"kat ke#aa &an e$er ba'i
%5. .uka #akaian 'an" beum &ibersi$kan1 tutu# &en"an $an&uk
*6. .asu$ &an bersi$kan e$er1 tan"an &an ba&an ba'i sam#ai kaki
&en"an 8asa# &an sabun ba'i
*%. .ias sisa sabun &an sam#o &en"an men(eu#kan ba'i ke
&aam ember air $an"at &en"an satu tan"an serta tan"an ain
meme"an" &an men"an"kat ke#aa &an e$er ba'i1 bias
PSIK
Universitas Jember
Standard Operational Procedure
(SOP)
MEMANDIKAN DAN MEMBEDONG
BAYI
sam#ai bersi$ bia #eru membaikkan ba&an ba'i &en"an
teknik teram#i &an (ekatan
**. An"kat ba'i serta kerin"kan &en"an $an&uk
*,. Ra8at &an bun"kus tai #usat &en"an kassa steri
*-. Oeskan min'ak teon &i &aera$ &a&a1 #erut1 #un""un" &an
tea#ak kaki1 bia #eru be&aki ba'i #a&a area 'an" sama
*/. Kenakan #akaian ba'i sesuai urutan
*0. .e&on" ba'i &en"an (ara satu tan"an &i <iksasi be&on"
terebi$ &a$uu kemu&ian sisi ain untuk tan"an sean)utn'a.
9iitkan be&on" sam#ai menutu#i ba&an &an kaki1 sim#ukan
u)un" be&on" 'an" tersisa
*3. Sisir rambut ba'i &an be&aki ba'i1 kenakan #enutu# ke#aa
*4. Kembaikan ba'i #a&a tem#at ti&ur ba'i atau an)utkan
tin&akan intervensi 'an" ain
*5. .ereskan aat &an (u(i tan"an
5 Evauasi %. Evauasi res#on kien
*. .erikan rein<or(ement #ositi<
,. 9akukan kontrak untuk tin&akan sean)utn'a
-. Ak$iri #ertemuan &en"an (ara 'an" baik
%6 Dokumentasi %. 7atat tin&akan 'an" su&a$ &iakukan1 tan""a &an )am
#eaksanaan #a&a (atatan ke#era8atan
*. 7atat res#on kien &an $asi #emeriksaan
,. Dokumentasikan evauasi tin&akan &aam SOAP

Anda mungkin juga menyukai