Anda di halaman 1dari 5

NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH IP.P.A.TI

WIWIKCONDRO.S.H.
sunl |{.put$rn
.nt ri K.n!Un.. D.a F.LAnii
drsi. n.plblll lrdo!.si.
no-or: C- 3o5.llT,03.Ol.Th. 2003 T.nss s tlr.t 2003

Scr.t l(.p!tu{n |(.prl. B.dr' Pen.n.han ..lon


onor: l4-X.A.2OO3
Tenggrl4D...hb.r 2003

knp. lclloko.n r.v{lBrohc Nofor06


Jl. Art.r Rlchmn ltruo aclt/Fq: 10211.936?503?
tip : 0ala92r7sl
E6.ir : r .o.dFrrtoo,.o,id
xtrrun! - 4r3rr

l.rnyatri!

{ o p u t u a r Ll e d b i o
Yayasan Gugih Nura..L I nd.nesla

Pf,R]{YATAAN
KEPUTUSAN
}EMBTNA
YAYASAN GUGAH NUR{NI INDONESIA
- Padahari ini.Jun at ranggal2 (dua) Mei 2014 (dua ibu empatbekt Jam ll 00 $ lB (:ebeldI ol-nolWaku Indonc,aBa a.t --------- Be.hadapb dengansaya,WIWIK CONDRO, Srrjrn, tlukun,
Norah di Kablpdel Kaeqang.d.18!r dihaoi oda str

\ang .a)a

rorrns. lenaldanakardr.ebutpadabahasran
. --a$ir,.rd 1 - Nyony. NG YANNT, Wtrga Negda hdonesia, laht di lal6na, h.ggal
20 (dua puluh) Iuni 1972 (seribusenbitanratus
tujuh puluh dua),
swasta.bdtmpat tinggaldi KabupatenTdger&g, Villa Tdan Bandara
B I nonor 69. Rutun Tetdgga 001, Rukun wtrga 009, Kelurshm
Dadap,Kec@td

Kosmbi. lenegadg Kan! Tanda Pendudrk nonor


1601146006_20004,

- menurulkteregannya dalamhal ini be'1i.dak selakuKuda Yayase,


kue

mffa sebagainea renyata

dalam SURAT KEPUTUSAN

PEMBINA YAYASAN GUGAH NLTRINI INDONESIA, yang dibual


secaaedara'tsi ulardanberlatueaekifteggal23 (duapuluhdelapan)
Apnl 2Ol4 (dua ibu empatbelat.yang dibuat dibawahtangan
ben.re'aicrh o dff dilela'kanpdd, Trr-ra alh

' ------

Pngbadapepakat du nedyetujui donisili padasul penandalansamD


a](ta ini sdentara bemda di tenpar kedudukan, Saya Notaris di
K@rane. '...---------- Perghadap
----------rel.i sJa. noran,.lenal -..-.'..
- ?oghadapyas benindakdalankedudukannya
sebagainana
reBebul
dr ra" nere"rran hal-halsebagtu
berikur
- Banwa Pmehadap adalah selaku kuasa yang tlah diberikan tuasa
khusus untuk mentalakd Keputusan Pembim YAYASAN GLIGAH
NURTNI, bdleduduku

di Jakda Uara, yans anggre

dasamya

sbagaimona dinuat dala6 akta tenmegal 24 (dua puluh mpar)


Novmber2008 (dua dbu delapm)noror 12, yaig dibuatdihadapan
WIl^,lK COIIDRO, Salana Hukun, Notaris yang berleduduko di

vsbupal. (8rawuS d& telan ncmp.lolch pogeslan dlri Mntei


Hltus

dd Hat Asi

Mdusb Republik lndonsi. dngm SuEt

Kepuftllmy{ rcnDag.l 24 (d!. puluh.hpaD Fbtudi 2009(du ribu


shbila.) norur AHU-594AH 01.0:1.tahu 2009, &!gr.n d.sr nda
t.l6h diubahdenganakr l.rlaneeal 24 (duapuluhmp.t) Mlret 2009
(dur nbu smbihi) honor 5, yug dibuat oleh WIwlK CONDRO,
Sdjua Hukum.Nolris tung hrkedudut. di K,bupdq ru.rwe& de
r.hn ditdin. dM diol.r dalamdaRr Y.yr$ olebM..rdi Hulan da
ll.k A6i Mmulia R.publik lndo..sir Fsuai sudhya t.nanggrl l0
(spuluh)De$db.r 2009(duadbu$mbilan)
nonorAHU.AH.ol.08-712
rcrahir diub.l dengli aha reaanggalI 5 (limablas)M.i 201I (duanbu
fir, bclas)nono. l, taE diholt dihad.Fn Nr,rRINURAENI. S{jer
Hukurl Mlginq Hulum, M.gist.r Kdoto.&4
Not.ris ylDg
b.dcdudukandi Krbupriq Cidjur danlelahdn.dn! ds dicstatdalo
dlta Yayaa! ol.h Mqled Hukumdan Hat Asdi ManusiaRepublik
Indon6ia esuai suEl.ya tetdggd 4 (chpdl) Iuli 20ll (dur nbu dga
b.le) nomorAHU-Alt 0l 06-512(untut *bnjulnya di*b Ylyas);- E.hw P..gl'ad.p dalm *eduduk.nnyateMbur di alas, rlahdibsi
kurs utuk menyrt.kn Kputusan *hubungd deigai p*elujun
leebut dabn $at! aktanotais danrkan dilalsdal@ deiganaka ini.
- Bahw keputus ylrg dieddte w
sirkulr t.ebul, reltrh
di*tujui, diiDda-llngmi pa& wktu du lcopar tdg bded!, *na
disalili ot.h ebtuh Phbim Yaytsn, *hi.8ea b.rdlsko *.rent@
pasalll ayal 8 din dyal 9 a.Cerdran
dasarYayasm,*cputuls tdg
dimbil dogan caradmikid mmpunyri kekuatd y&g sdd densm
rdg dimbil dag& eh ddm R pat Pembina,rehn
diputusrr sb.gli bdihr . P.nrnr ,-----------k.putus

- Mmyeiujui untut nneubahrempark.dudukanpe*ro.n, setungsa


ddge dddih.n n.ngubanPel

I .yat l. e&geab d.sr peNrod

*hingg. uf,uk *llnjurnya bebuntrcb.gli bdkur


___
= NAMADAITTEMPATKEDUDUXAN --_-__-___-_
P a e l| = - . - . - . - - . - . - . - - - - - . - .

t*

\a)asan
i r i b er . T a

%_\\

. J'YAY45 4\ GUGAq \LTR-A\I I\DO\TSI A


dM
GelMjuliya c!t!p disingkatdengM Yrynsrn ), berkedudu*an
bertanbrpusaldiJatdra, Jald Blkit GadingRayaRukanCadinglndan
B l o ! \ l 3 - l o K e l a pC
a a d i nP
s em
r i J a l a n a U . d r ar , 1 4 0 . . . . . - - - - - - - - - Kedna --'.-------

..

..--..'..

DenJ!rusdata."rK k ! Nyonla NC Y4\\r.

re'.ebtr.

r m,,eun.. o.n-e1dnd.'gd, r-4\i,L.

i j!;Sl.wF.

. .

ini lepada.rang laindikuasakan


untuk- - ..:. ii".dndankan ketuasaan
ohdd peuelujuan/pmberitahusr
atasperubahanAnggaQnDasarrnr
(.

a m , n . r C r .1 m g * - " o , , g

O , f i r t r e - b l d r p e l g L b a h ro d . d r a u

tanbahandalambenlukyangbagainanapuntuga
yang dipedukan
untlk
peetujuartpembcritahran
memperoloh
tenebutdan unrukmensajukan
dan oenandafangaiisenua perfrohonan
dan dokunenltnnta, umuk
memilihtempatkedudukan
dan unrukmelaksamkdtindakanlain yang
n u n g kr d i p P r l L l a r
- KuasaYayasan
temebut,
denaanini selanjutnya
mcnesaskan
Kepulusan
Pembina
ini benakujugasebagai
suautenberikhuanlenulissebelumnla
kepadaseluruhdggora pengutusda. a.eeora pengawasYayasan.
n " re e l d f r l ,

y,1gdptrrddrddlon|\epurr.tu'i.i

- Pcnshadap
menyatakan
meDjamin
akan kbenaran
idcntitasparapihak
sesuaiunda pengenal
]ang dienpaikan kepad. Saya,Norarisdan
-- b"rdneeune.,qab.eperhnF a,,.ta r"^ebur ' '. ----.-. - DIMIKIAN AKTA INI
Dibuat da. diselesaikandr Karawang pad! harj dan langgal teBebut
padabagid auala|d r detrgardrhddioie\
-Tuu

MOHAMAD StlHUD.benempal
iinggaldi Karawdg, Pega{ai

\oDr.d,

---

- Nyory, ENDAW f,NDr\ll SUGrr$RTI. bnempattinesal di


K a a * a n gP
. .!aLri\ou i..
JMed \er. o'ehcala. \,o d' c ebdga"aL i $l.i
- Setelahsayr, noraris,nembacalansena menjelaskanni akta ini fepada

p@sh.d{p dlr pur stsi dd kmudiatr dinyit.ku diplhmi olch


Fgh.dlp de pm sls, Dlo s.gd p.nghadlp,p@ st5 dt !.y!,
notaix m4ndaisg|D at:laini
- Dibu.t bnp! psub.he
- i,fturo.tr

id drh di@dr'rargd st{8!it|d

' Dikdwtd

!a6.84 sdinu yae sm! buni.y..-

nsfrnyi ----

o, sE

Anda mungkin juga menyukai