Anda di halaman 1dari 5

KOD DAN NAMA

PROGRAM /
PROGRAM CODE
AND NAME

EE-021-2 : 2012 ELECTRONIC EQUIPMENT & APPLIANCE


INSTALLATION AND TROUBLESHOOTING

TAHAP / LEVEL

L2

COMPETENCY UNIT
TITLE (CU)

05 INDUSTRIAL ELECTRONIC EQUIPMENT TROUBLESHOOTING

WORK ACTIVITIES
(WA)

1. IDENTIFY THE INDUSTRIAL ELECTRONIC EQUIPMENT


TROUBLESHOOTING REQUIREMENTS
2. IDENTIFY THE INDUSTRIAL ELECTRONIC EQUIPMENT
TROUBLESHOOTING REQUIREMENTS
3. PERFORM TROUBLESHOOTING ON EQUIPMENT
4. REPORT EQUIPMENT TROUBLESHOOTING ACTIVITIES

COMPETENCY UNIT
DESCRIPTOR (CUD)

ELECTRONIC EQUIPMENT TROUBLESHOOTING CONSISTS OF


ELECTRONIC EQUIPMENT TROUBLESHOOTING ACTIVITIES THAT
ARE PERFORMED ACCORDING TO MANUFACTURERS MANUAL
AND SPECIFICATION. THE PERSONNEL WHO ARE COMPETENT IN
ELECTRONIC EQUIPMENT TROUBLESHOOTING SHALL BE ABLE
TO IDENTIFY TROUBLESHOOTING OF EQUIPMENT, CARRY OUT
EQUIPMENT AND TEST EQUIPMENT FUNCTIONALITY, AND
PREPARE EQUIPMENT AND SUBMIT EQUIPMENT
TROUBLESHOOTING REPORT.

NO KOD / CODE NO

EE-021-2 : 2012/05 WS (2/5)

TAJUK : KENDALIAN PENERIMA RADIO AM DAN FM.


TUJUAN PENGAJARAN :
Pelatih-pelatih mesti boleh :
1. Mengenal peringkat dalam radio yang dibekalkan.
2. Mengenal komponen utama merujuk kepada litar skematik.
3. Membuat sukatan voltan dc pada komponen utama.

Muka : 01 Drp : 04

NO KOD / CODE NO

EE-021-2 : 2012/05 WS (2/5)

Muka: 02 Drp: 04

4. Menguji kefungsian litar setiap peringkat dengan menggunakan alat ujian yang
betul.
5. Mengamalkan langkah keselamatan diri dan alat.
ARAHAN :
Anda dikehendaki untuk menguji pengendalian penerimaan RADIO AM dan FM. Anda mestilah
mengikut setiap langkah kerja dengan teratur satu persatu dan jangan abaikan keselamatan.
LUKISAN, DATA DAN JADUAL :

BERGANTUNG KEPADA JENIS RADIO

LITAR SKEMATIK RADIO

PERALATAN/PERKAKASAN/BAHAN :
BAHAN/PERALATAN
Set penerima radio AM/FM
Osiloskop dan alat tambah
Meterpelbagai dan alat
tambah
Penjana isyarat audio dan alat
tambah
Penjana isyarat RF dan alat
tambah

KUANTITI
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set

BAHAN/PERALATAN

KUANTITI

NO KOD / CODE NO

LANGKAH KERJA

1. Onkan penerima
radio AM/FM yang
diberi dan

2. Offkan penerima
radio
3. Onkan semula
penerima radio.

EE-021-2 : 2012/05 WS (2/5)

BUTIRAN KERJA

1.

Pastikan ia berfungsi dengan baik.

2.

Tentukan kedudukan komponen dan peringkat penerima radio


dengan merujuk kepada litar skematik yang dibekalkan.
3.
Lukiskan rajah blok penerima radio itu.
4.
5.

Ukur voltan dc pada setiap kaki IC dan transistor.


Catatkan semua dapatan dalam jadual 7.1 untuk transistor dan
jadual 7.2 untuk IC.

CATATAN
TRANSISTOR

Muka: 03 Drp: 04

TITIK UJIAN
Tapak
Pengeluar
Pemungut
Tapak
Pengeluar
Pemungut

VOLTAN DC

NO KOD / CODE NO

EE-021-2 : 2012/05 WS (2/5)

Muka: 04 Drp: 04

Tapak
Pengeluar
Pemungut
Jadual 7.1
IC
NO. PIN

VOLTAN DC

IC
NO.PIN

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

VOLTAN DC

Jadual 7.2
SKEMA PEMARKAHAN PENILAIAN PRESTASI
HASIL KERJA - PRODUK
(Nota: Perkara-perkara yang dinilai bergantung kepada keperluan sesuatu bidang kemahiran)
BIL

PERKARA YANG DINILAI

MARKAH
DIBERI
0

1.

Proses kerja - 20%


Perancangan
Pemilihan dan penggunaan peralatan
Turutan kerja
JUMLAH

PEMBERAT
(1 3)
3
2
2
3

MARKAH
DIPEROLEHI

PERATUS
MARKAH
DIPEROLEHI

NO KOD / CODE NO

BIL

EE-021-2 : 2012/05 WS (2/5)

PERKARA YANG DINILAI

MARKAH
DIBERI
0

2.

Muka: 05 Drp: 04

PEMBERAT
(1 3)

MARKAH
DIPEROLEHI

PERATUS
MARKAH
DIPEROLEHI

Hasil kerja ( mengikut produk/bidang)


60%
a. Produk

3.

4.

Mengenal peringkat dalam radio


yang dibekalkan.
Mengenal komponen utama
merujuk kepada litar skematik.
Membuat sukatan voltan dc pada
komponen utama.
Menguji kefungsian litar setiap
peringkat dengan menggunakan
alat ujian yang betul.

JUMLAH
Sikap 10%
Persediaan diri
Pengurusan peralatan
Kekemasan kawasan kerja
Etika
Profesionalisma
JUMLAH
Keselamatan 10%

Personel dan rakan


kerja

alat/mesin

bendakerja
JUMLAH

3
3
3
3

2
3
2
2
2

1
1
1

JUMLAH BESAR
*Contoh : MARKAH KERJA KURSUS PRAKTIKAL
*Untuk mendapatkan peratusan Kerja Kursus-Praktikal (25%), JUMLAH BESAR perlu didarabkan
dengan peratusan berkenaan