Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN MENGIKUT MODEL ASSURE

Mata pelajaran

: Pendidikan Islam

Kelas

: 3 Alfa

Tarikh

: 21 Julai 2016

Masa

: 9.00pagi-10.00pagi

Standard kandungan

: 6.2 - memahami dan mengamalkan adab berpakaian

Standard pembelajaran

: 6.2.1 menyatakan hokum menutup aurat

: 6.2.2 - menyatakan adab berpakaian


: 6.2.3 -menerangkan had aurat lelaki dan perempuan
: 6.2.4 - menjelaskan ciri-ciri berpakaian menurut islam
: 6.2.5 - membaca dan menghafaz doa sebelem
berpakaian
: 6.2.6 - menyenaraikan faedah mengamalkan adab
berpakaian
: 6.2.7 - menyenaraikan akibat tidak mengamalkan
adab
berpakaian
Objektif umum

memahami, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam


kehidupan seharian.

Objektif pembelajaran :
Pada akhir proses pengajaran dan pembalajaran murid akan dapat:

Menyatakan 4 adab berpakaian dengan tepat.


Membaca doa sebelum berpakaian dengan jelas.
Menyenaraikan 3 faedah dan akibat tidak mengamalkan adab berpakaian
dengan betul.

Pengetahuan sedia ada

Murid-murid telah mengetahui dan dididik untuk berpakaian sopan.

Kemahiran berfikir

membanding beza
menjana idea

Penerapan nilai
prihatin
kasih sayang
bekerjasama
rasional

Penyerapan ilmu :

Bahasa Melayu
Bahasa Arab

EMK:

Keusahawanan
keyakinan diri
teknologi maklumat & komunikasi

Kaedah dan teknik:

Banding beza
soal jawab
permainan

Bahan bantu mengajar:

Kad bergambar
Video
cantuman kertas
slaid
peta minda.

Langkah/masa

Isi pelajaran

Aktiviti pengajaran dan


pembelajran

Pendahuluan
(2 mnit)

Analisis pelajar:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Catatan/alat

Murid tahun 3 Alfa


20 orang murid perempuan, 13 orang murid
lelaki
Umur : 9 tahun
Kelas pertama daripada 5 kelas bagi tahun 3
Pengetahuan sedia ada:
- Murid-murid telah mengetahui dan dididik

untuk berpakaian sopan.


Set induksi
6 minit)

Tajuk
pembelajaran:
Adab berpakaian

1. Guru
menunjukka
n kad
bergambar
cara
berpakain
yang
berbeza
2. Apakah
perbezaan
antara
kedua-dua
gambar
tersebut.
3. Murid
menyatakan
pelbagai
jenis pakaian
yang dilihat

Nilai: rasional
KB:
Membanding
beza
BBM:
Kad bergambar

4. Guru
menyatakan
tentang
objektif
pembalajara
n pada hari
ini
Objektif

Isi pelajaran
Langkah 1
(15mnt)

a) Murid dapat menyatakan 4 adab berpakaian


b) Murid dapat menyatakan 3 faedah mengamalkan adab
berpakaian dengan jelas.
c) Menyenaraikan 3 akibat tidak mengamalkan adab
berpakaian dengan betul.
Ciri-ciri
i.
Pelajar-pelajar
KB:
berpakaian
menonton video
bekerjasama
mengikut islam
tentang adab-adab
pakaian .
BBM:
-video
ii.
Guru meminta
-peta minda
pelajar mencatat
adab-adab
berpakaian yang
ditayangkan untuk
tujuan aktiviti

berkumpulan.
iii.

Pelajar diahagiakan
kepada 5 kumpulan
dan setiap
kumpulan melantik
seorang ketua.

iv.

Guru menerangkan
dan membimbing
murid membuat
peta minda sambil
mengedarkan
kertas dan marker

v.

Guru melukiskan
peta minda di
papan putih

vi.

Murid-murid
menyiapkan peta
minda iaitu ciri-ciri
berpakaian
mengikut islam

adabadab
berpakaia
n

Langkah 2

Doa sebelum
berpakaian

i.

ii.

Guru
mempamerk
an video doa
sebelum
berpakaian
kepada
murid.
Guru
memberikan
keratan doa
yang sudah
dipotong
kepada
pelajar untuk
dicantumkan

KB:

BBM:
Slaid,
Cantuman
kertas

semula
dengan
mengikut
susunan
1. Guru akan
memanggil
5 orang
murid untuk
membaca
kembali doa
yang sudah
dicantumkan
tersebut.
Langkah 3

Faedah
mengamalkan
dan akibat tidak
mengamalkan
adab berpakaian

i.

Guru
mempamerkan
slaid powerpoint
mengenai faedah
mengamalkan dan
akibat tidak
mengamalkan adab
berpakaian

ii.

Guru bersoal jawab


tentang faedah
mengamalkan dan
akibat tidak
mengamalkan adab
berpakaian

iii.

Guru akan
memanggil 5
orang murid untuk
menjawab soalan
menerusi slaid
tersebut

KB:
BBM:
-slaid
powerpoint

Selectmaterial, media and method


Material : Power point, Video, Kad imbasan
Media
: .Komputer, LCD
Method : berkumpulan, individu
Utilize

Require learner participation

soal jawab
isi lembaran kerja
perbincangan
Menilai dan semak semula