Anda di halaman 1dari 1

DOA MAJLIS PERHIMPUNAN

ِ ‫حيم‬ِ ‫ن الّر‬ ِ ‫م‬


ْ ‫سم ِ ا للهِ الّرح‬ ْ ِ‫ب‬
‫م ع َل َللى‬
ُ َ ‫س لل‬
ّ ‫ص لل َة ُ َوال‬ّ ‫ َوال‬،‫ن‬ ِ َ ‫ب ال ْعَللال‬
َ ‫مي‬ ّ ‫مد ُ لل لهِ َر‬ َ ْ ‫ا َل‬
ْ ‫ح‬
.‫ن‬ ‫عي‬
ِ ‫م‬ ‫ج‬ َ ‫سيدنا محمد وع ََلى ا َل ِه وأ َصحابه أ‬
َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َ ٍ ّ َ ُ َِ ّ َ
Segala puji bagi Allah S.W.T., Tuhan sekalian alam, selawat dan salam ke
atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W. dan ke atas keluarga serta
para sahabat baginda sekalian.

َ‫ك أ‬ َ ّ َ َ ‫ وأ‬،‫فعنَا‬
‫ت‬ ‫ل‬
َ ْ ‫ن‬ َ ‫ن‬
ِّ ‫إ‬ ،‫ا‬ ‫تن‬ ‫م‬
َ ْ ‫ل‬َ ‫ع‬ ‫ما‬ ‫ب‬ ‫ا‬‫عن‬
َ ِ ْ ِْ َ‫ف‬ ‫ن‬ َ ِ ‫منا َ ب‬
ُ َ ْ ‫ما ي َن‬ ْ ِ ‫م ع َل‬ّ ُ‫اَلل ّه‬
.‫خِبيٌر‬ َ ْ ‫م ال‬ ُ ‫ال ْعَِلي‬
Dengan keberkatan majis perhimpunan ini kami mohon taufik dan
hidayahMu, kurniakanlah kesejahteraan dan keselamatan. Anugerahkan
kepada kami kesihatan yang sempurna, akal yang cerdas, hati yang
terang, daya ingatan yang kuat untuk menerima ilmu dan pengetahuan
serta bimbingan para guru kami yang kami kasihi.

.‫حيم‬
ِ ‫من َيا َر‬
َ ‫ح‬ ُ ‫يَا ا َ لل‬
ْ ‫ه َيا َر‬
Dengan kudrat dan iradatMu. Tambahkanlah kekuatan dan ketabahan
kami dalam menghadapi cabaran menimba ilmu pengetahuan,
himpunkanlah kami dalam kalangan mereka yang cemerlang, gemilang
dan terbilang di dunia dan akhirat.

َ ‫مللا َرب ََيان لا‬


َ َ ‫مللا ك‬
َ ُ ‫مه‬ َ ‫دينا َ َواْر‬
ْ ‫ح‬ َ ِ ‫فْرَلنا َ ذ ُُنوَبنا َ وَل‬
ِ ‫وال ِل‬ ِ ْ ‫َرّبنا َ اغ‬
.‫صِغيًرا‬ َ
Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami,
dosa guru-guru kami dan dosa mereka yang berjasa kepada kami.

َ ‫ وَِقنللا‬،‫ة‬
ً َ ‫سن‬ ‫ح‬ ‫ة‬ ‫ر‬ َ َ َ ‫َرّبنا َ ا َِتنا َ ِفى الد ّْنيا‬
َ َ ِ َ ‫ وَِفى ال‬،‫ة‬
‫خ‬ِ ً َ ‫سن‬ َ ‫ح‬
.‫ب الّناِر‬ َ ‫ذا‬ َ َ‫ع‬
ِ‫حب ِه‬ َ َ‫ وَع ََلى ا َِلللهِ و‬،‫د‬
ْ ‫صلل‬ ٍ ‫م‬
ّ ‫ح‬ ُ َ ‫دنا‬
َ ‫م‬ َ ‫ه ع ََلى‬
ِ ّ ‫سي‬ ُ ‫صّلى ا لل‬ َ ‫َو‬
.‫م‬َ ّ ‫سل‬ َ َ‫و‬
.‫ن‬
َ ‫مي‬ َِ ‫ب ال َْعال‬ ّ ‫مد ُ للهِ َر‬
ْ ‫ح‬ َ ْ ‫وَال‬