Anda di halaman 1dari 23

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MELAYU SJK TAHUN 2

KSSR SEMAKAN 2018

STANDARD
TEMA STANDARD STANDARD STANDARD
KANDUNGAN STANDARD KANDUNGAN
UNIT KANDUNGAN KANDUNGAN SENI KANDUNGAN ASPEK CATATAN
MENDENGAR DAN MEMBACA
TAJUK MENULIS BAHASA TATABAHASA
BERTUTUR

Penggal 1 1.1 Mendengar dan 2.1 Asas membaca dan 3.1 Asas menulis 4.2 Menghayati 5.1 Memahami Sistem Bahasa:
memberikan memahami keindahan dan fungsi dan -kata nama am
MINGGU 1 respons kesantunan menggunakan
1/1-4/1 bahasa dalam golongan kata Nilai Murni:
bahan sastera mengikut konteks kerajinan,
kerjasama,
Tema 1: berhemah tinggi,
Keluarga kasih sayang
Saya
KBT :
Unit 1 : KB-mengecam,
Keluarga menghubungkaitkan,
Guan Hong membandingkan dan
membezakan
STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
MENDENGAR DAN MEMBACA MENULIS SENI BAHASA ASPEK TATABAHASA
BERTUTUR

1.1.1 Mendengar, 2.1.1 Membaca dengan 3.1.1 Menulis secara 4.2.2 5.1.1 Memahami
mengecam, sebutan yang betul dan mekanis; Menyanyikan lagu dan mengenal pasti
memahami dan intonasi yang sesuai; dengan sebutan penggunaan
menyebut; (i) perkataan yang betul dan golongan kata
(i) perkataan intonasi yang mengikut konteks;
(i) frasa sesuai serta
melakukan aksi (i) kata nama am
mengikut lirik;

(i) melodi lagu


kanak-kanak

1
ST.K MENDENGAR ST.K ASPEK
MINGGU 2 ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA Sistem Bahasa:
DAN BERTUTUR TATABAHASA
7/1-11/1 -kata nama khas
1.1 Mendengar dan 2.1 Asas membaca dan 3.1 Asas menulis 4.1 5.1 Memahami
MINGGU 3 memberikan memahami Mengaplikasikan fungsi dan Nilai Murni:
14/1-18/1 respons unsur keindahan menggunakan kerjasama,
dan kesantunan golongan kata Kesyukuran,
bahasa dalam mengikut konteks menghargai
Tema 1: bahan sastera
Keluarga ST.P MENDENGAR ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK KBT :
Saya DAN BERTUTUR TATABAHASA KB-mengecam,
menghubungkaitkan
Unit 2 : Kami 1.1.1 Mendengar, 2.1.1 Membaca dengan 3.1.1 Menulis secara 4.1.1 Bercerita, 5.1.1 Memahami
Gembira mengecam, sebutan yang betul dan mekanis; dan menuturkan dan mengenal pasti
memahami dan intonasi yang sesuai; dialog yang penggunaan
menyebut; (ii) ayat mengandungi golongan kata
(ii) ayat gaya bahasa mengikut konteks;
(i) frasa yang indah;
(ii) kata nama khas
(i) simpulan
bahasa dan
bandingan
semacam

2
MINGGU 4 Sistem Bahasa:
21/1-25/1 -kata ganti nama
-penjodoh bilangan
MINGGU 5
28/1-1/2 Nilai Murni:
ST.K MENDENGAR ST.K ASPEK hormat-
31/1 ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA menghormati, kasih
DAN BERTUTUR TATABAHASA
HARI sayang, kerajinan
THAIPUSAM
KBT :
Tema 1 : KB-mengecam,
Keluarga menjanakan idea,
Saya menghubungkaitkan

Unit 3 : 1.1 Mendengar dan 2.1 Asas membaca dan 3.2 Menulis 4.1 5.1 Memahami
Saudara-mara memberikan memahami perkataan, frasa, Mengaplikasikan fungsi dan
Saya TEMA PKJR:
respons dan ayat yang unsur keindahan menggunakan UNIT 1
bermakna dan kesantunan golongan kata
bahasa dalam mengikut konteks PELBAGAI
bahan sastera PENGGUNA JALAN
ST.P MENDENGAR ST.P ASPEK RAYA
ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA
DAN BERTUTUR TATABAHASA
TAJUK 1 –
MENGGENALI
1.1.1 Mendengar, 2.1.2 Membaca dan 3.2.1 Membina dan 4.1.1 Bercerita, 5.1.1 Memahami PENGGUNA JALAN
mengecam, memahami; menulis; dan menuturkan dan mengenal pasti RAYA
memahami dan dialog yang penggunaan
menyebut; (i) perkataan (i) perkataan mengandungi golongan kata
gaya bahasa mengikut konteks;
(i) frasa yang indah;
(iii) kata ganti nama
(i) simpulan (iv) penjodoh
bahasa dan bilangan
bandingan
semacam

3
MINGGU 6 Sistem Bahasa:
4/2-8/2 - kata ganti nama

Nilai Murni:
Tema 2: ST.K MENDENGAR ST.K ASPEK berhemah tinggi,
Rakan dan ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA prihatin,
DAN BERTUTUR TATABAHASA
Jiran bekerjasama,
menghargai
Unit 4: Mari
Berkawan KBT :
KB-mengecam,
menjanakan idea,
menghubungkaitkan
1.1 Mendengar dan 2.1 Asas membaca dan 3.2 Menulis 4.2 Menghayati 5.1 Memahami
memberikan memahami perkataan, frasa, keindahan dan fungsi dan
KP-Kinestetik
respons dan ayat yang kesantunan menggunakan
bermakna bahasa dalam golongan kata
bahan sastera mengikut konteks TEMA PKJR:
UNIT 1

PELBAGAI
PENGGUNA JALAN
RAYA

TAJUK 2 –
MENJADI
PENGGUNA JALAN
RAYA YG BERBEZA

STANDARD
ST.P MENDENGAR ST.P ASPEK
ST.P MEMBACA ST.P MENULIS PEMBELAJARAN
DAN BERTUTUR TATABAHASA
SENI BAHASA

1.1.1 Mendengar, 2.1.2 Membaca dan 3.2.1 Membina dan 4.2.2 5.1.1 Memahami
mengecam, memahami; menulis; Menyanyikan lagu dan mengenal pasti
memahami dan dengan sebutan penggunaan
menyebut; (ii) ayat (ii) frasa yang betul dan golongan kata
intonasi yang mengikut konteks;
(ii) ayat tunggal sesuai serta
melakukan aksi (iii) kata ganti nama
mengikut lirik;

(ii) melodi lagu


rakyat

4
MINGGU 7 Sistem Bahasa:
11/2-15/2 - penjodoh bilangan
- kata hubung
16/2
TAHUN Nilai Murni:
BARU CINA berhemah tinggi,
semangat
ST.K MENDENGAR ST.K ASPEK
ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA bermasyarakat,
MINGGU 8 DAN BERTUTUR TATABAHASA prihatin
18/2-22/2
KBT :
MINGGU 9 KB-mengecam,
25/2- 1/3 menghubungkaitkan,
menjanakan idea,

KP-Verbal-lingustik
Tema 2:
Rakan dan 1.1 Mendengar dan 2.1 Asas membaca dan 3.1 Asas menulis 4.1 5.1 Memahami
memberikan memahami Mengaplikasikan fungsi dan TEMA PKJR:
Jiran UNIT 1
respons unsur keindahan menggunakan
Unit 5: dan kesantunan golongan kata PELBAGAI
Hormati Jiran bahasa dalam mengikut konteks PENGGUNA JALAN
bahan sastera RAYA

TAJUK 3:

SEMUA ORANG
PEJALAN KAKI
ST.P MENDENGAR ST.P ASPEK
ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA
DAN BERTUTUR TATABAHASA

5
1.1.1 Mendengar, 2.1.1 Membaca dengan 3.1.1 Menulis secara 4.1.1 Bercerita, 5.1.1 Memahami
mengecam, sebutan yang betul dan mekanis; dan menuturkan dan mengenal pasti
memahami dan intonasi yang sesuai; dialog yang penggunaan
menyebut; (iii) perenggan mengandungi golongan kata
(iii) perenggan gaya bahasa mengikut konteks;
(iii) ayat majmuk yang indah;
dengan betul dan (iv) penjodoh
tepat (i) simpulan bilangan
bahasa dan
bandingan 5.1.4 Memahami
semacam dan mengenal pasti
penggunaan kata
tugas mengikut
konteks;

(i) kata hubung


ST.K MENDENGAR ST.K ASPEK
MINGGU 10 ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA Sistem Bahasa:
DAN BERTUTUR TATABAHASA
4/3-8/3 - kata adjektif
1.1 Mendengar dan 2.1 Asas membaca dan 3.1 Asas menulis 4.2 Menghayati 5.1 Memahami - kata sendi nama
MINGGU 11 memberikan memahami keindahan dan fungsi dan
11/3-15/3 respons kesantunan menggunakan Nilai Murni:
bahasa dalam golongan kata kerjasama,
bahan sastera mengikut konteks semangat
Tema 2: bermasyarakat,
Rakan dan menjaga kebersihan
Jiran
KBT :
Unit 6: KB-
Bekerjasama menghubungkaitkan,
mencirikan
16/3-24/3
CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL I

ST.P MENDENGAR ST.P ASPEK


ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA
DAN BERTUTUR TATABAHASA

1.1.2 Mendengar, 2.1.1 Membaca dengan 3.1.1 Menulis secara 4.2.1 Melafazkan 5.1.3 Memahami
memahami, dan sebutan yang betul dan mekanis; dan mengenal dan mengenal pasti
memberikan intonasi yang sesuai; pasti ciri-ciri penggunaan kata
respons terhadap; (iv) petikan pantun; adjektif mengikut
(iv) petikan konteks.
(i) soalan (i) pembayang
dan maksud (i) sifat / kead
6
5.1.4 Memahami
dan mengenal pasti
penggunaan kata
tugas mengikut
konteks;

(ii) kata sendi nama


ST.K MENDENGAR ST.K ASPEK
ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA
MINGGU 12 DAN BERTUTUR TATABAHASA Sistem Bahasa:
25/3-29/3 - kata adjektif
1.1 Mendengar dan 2.1 Asas membaca dan 3.2 Menulis 4.3 Menghasilkan 5.1 Memahami
memberikan memahami perkataan, frasa, bahan sastera fungsi dan Nilai Murni:
Tema 3: Kita respons dan ayat yang dengan menggunakan kebersihan diri,
Bersih Kita bermakna menyerapkan golongan kata prihatin, menjaga
Sihat keindahan dan mengikut konteks kebersihan,
kesantunan kerjasama
Unit 7: Bersih bahasa serta
dan Ceria mempersembahk KBT :
annya secara KB- mengecam,
kreatif. menghubungkaitkan,
menjana idea

KP- interpersonal,
verbal-linguistik

TEMA PKJR:
UNIT 2

PERATURAN JALAN
ST.P MENDENGAR ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK RAYA
DAN BERTUTUR TATABAHASA
TAJUK 1 –
PATUHI PERATURAN
1.1.2 Mendengar, 2.1.2 Membaca dan 3.2.1 Membina dan 4.3.2 5.1.3 Memahami JALAN RAYA
memahami, dan memahami; menulis; Mempersembahk dan mengenal pasti
memberikan an cerita; penggunaan kata
respons terhadap; (iii) perenggan (iii) ayat adjektif mengikut
(ii) cerita jenaka konteks.
(ii) suruhan
(ii) warna

7
ST.K MENDENGAR ST.K ASPEK
ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA
MINGGU 13 DAN BERTUTUR TATABAHASA Sistem Bahasa:
1/4-5/4 - kata adjektif
1.1 Mendengar dan 2.1 Asas membaca dan 3.2 Menulis 4.2 Menghayati 5.1 Memahami - kata tugas
MINGGU 14 memberikan memahami perkataan, frasa, keindahan dan fungsi dan
8/4-12/4 respons dan ayat yang kesantunan menggunakan Nilai Murni:
bermakna bahasa dalam golongan kata bersopan santun,
bahan sastera mengikut konteks kerjasama menjaga
Tema 3: Kita kebersihan
Bersih Kita
Sihat KBT :
KB-
Unit 8: menghubungkaitkan,
Sekolah mengecam,
Bersih Murid menaakul
Selesa
KP- interpersonal,
ST.P MENDENGAR ST.P ASPEK verbal-linguistik
ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA
DAN BERTUTUR TATABAHASA
TEMA PKJR:
4.2.1 Melafazkan UNIT 2
1.1.2 Mendengar, 2.1.2 Membaca dan 3.2.1 Membina dan dan mengenal 5.1.3 Memahami
memahami, dan memahami; menulis; pasti ciri-ciri dan mengenal pasti PERATURAN JALAN
memberikan pantun; penggunaan kata RAYA
respons terhadap; (iv) petikan (iv) perenggan adjektif mengikut
(ii) rima akhir dan konteks. TAJUK 2:
(iii) pesanan jeda AMALKAN
(iii) bentuk PERATURAN JALAN
RAYA
5.1.4 Memahami
dan mengenal pasti
penggunaan kata
tugas mengikut
konteks

(iii) kata arah

8
ST.K MENDENGAR ST.K ASPEK
ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA
MINGGU 15 DAN BERTUTUR TATABAHASA Sistem Bahasa:
15/4-19/4 - kata adjektif
1.1 Mendengar dan 2.3 Membaca dan 3.2 Menulis 4.2 Menghayati 5.1 Memahami - kata tanya
MINGGU 16 memberikan mengapresiasi karya perkataan, frasa, keindahan dan fungsi dan
22/4-26/4 respons sastera dan bukan dan ayat yang kesantunan menggunakan Nilai Murni:
sastera bermakna bahasa dalam golongan kata berhemah tinggi,
bahan sastera mengikut konteks menjaga kesihatan,
Tema 3: Kita berdisiplin
Bersih Kita
Sihat KBT :
KB-
Unit 9: menghubungkaitkan,
Hargailah menilai, mengecam
Kesihatan
KP- muzik, verbal-
linguistik

TEMA PKJR:
UNIT 2
ST.P MENDENGAR ST.P ASPEK
ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA
DAN BERTUTUR TATABAHASA PERATURAN JALAN
RAYA
1.1.2 Mendengar, 2.3.1 Membaca, 3.2.4 Menulis 4.2.1 Melafazkan 5.1.3 Memahami
memahami, dan mengenal pasti dan sesuatu yang dan mengenal dan mengenal pasti TAJUK 3:
memberikan menyatakan nilai diimlakkan; pasti ciri-ciri penggunaan kata KENAL PASTI
respons terhadap; daripada bahan sastera pantun; adjektif mengikut PERATURAN JALAN
dan bahan bukan (i) perkataan konteks. RAYA DI KAWASAN
KAMU
(iv) permintaan sastera; (iii) format
penulisan (iv) waktu
(i) lagu kanak-kanak
5.1.4 Memahami
dan mengenal pasti
penggunaan kata
tugas mengikut
konteks;

(iv) kata Tanya

9
ST.K MENDENGAR ST.K ASPEK
ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA
MINGGU 17 DAN BERTUTUR TATABAHASA Sistem Bahasa:
29/4-3/5 - kata kerja aktif
1/5 1.1 Mendengar dan 2.3 Membaca dan 3.2 Menulis 4.3 Menghasilkan 5.1 Memahami transitif
HARI memberikan mengapresiasi karya perkataan, frasa, bahan sastera fungsi dan
PEKERJA respons sastera dan bukan dan ayat yang dengan menggunakan Nilai Murni:
sastera bermakna menyerapkan golongan kata menjaga selamatan,
MINGGU 18 keindahan dan mengikut konteks prihatin, patuh,
6/5-10/5 kesantunan berwaspada
bahasa serta
mempersembahk KBT :
Tema 4: Kita annya secara KB- menganalisis,
Cermat Kita kreatif menilai, menjana
Selamat idea,
menghubungkaitkan,
Unit 10: mengecam
Pentingnya
Keselamatan KP- muzik,
interpersonal

TEMA PKJR:
UNIT 2
ST.P MENDENGAR ST.P ASPEK PERATURAN JALAN
ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA
DAN BERTUTUR TATABAHASA RAYA

1.1.3 Mendengar, 2.3.1 Membaca, 3.2.2 Membina dan 4.3.3 5.1.2 Memahami TAJUK 4:
dan memberikan mengenal pasti dan menulis jawapan Mempersembahk dan mengenal pasti
respons dengan menyatakan nilai pemahaman dengan an lagu; penggunaan kata PATUHI PERATURAN
membuat tafsiran daripada bahan sastera berdasarkan soalan; kerja mengikut JALAN RAYA
terhadap; dan bahan bukan (i) kanak-kanak konteks;
sastera; (i) bertumpu
(i) soalan bercapah (i) kata kerja aktif
(ii) cerita transitif

10
ST.K MENDENGAR ST.K ASPEK
ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA
MINGGU 19 DAN BERTUTUR TATABAHASA Sistem Bahasa:
13/5-17/5 -kata kerja pasif
1.1 Mendengar dan 2.3 Membaca dan 3.2 Menulis 4.3 Menghasilkan 5.1 Memahami -kata sendi nama
MINGGU 20 memberikan mengapresiasi karya perkataan, frasa, bahan sastera fungsi dan
20/5-24/5 respons sastera dan bukan dan ayat yang dengan menggunakan Nilai Murni:
sastera bermakna menyerapkan golongan kata Rosianal, berdisiplin,
keindahan dan mengikut konteks patuh, menjaga
Tema 4: Kita kesantunan keselamatan,
Cermat Kita bahasa serta prihatin, kerjasama
Selamat mempersembahk
annya secara KBT :
Unit 11: kreatif KB-
Keselamatan menghubungkaitkan,
di Sekolah menilai, mengecam

KP- interpersonal,
kinestik
ST.P MENDENGAR ST.P ASPEK
ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA TEMA PKJR:
DAN BERTUTUR TATABAHASA
UNIT 3

1.1.3 Mendengar, 2.3.1 Membaca, 3.2.4 Menulis 4.3.2 5.1.2 Memahami PAPAN TANDA,
dan memberikan mengenal pasti dan sesuatu yang Mempersembahk dan mengenal pasti ISYARAT DAN
respons dengan menyatakan nilai diimlakkan; an cerita; penggunaan kata PENANDA JALAN
membuat tafsiran daripada bahan sastera kerja mengikut
terhadap; dan bahan bukan (ii) frasa (i) cerita haiwan konteks; TAJUK 1:
sastera;
(ii) pesanan (ii) kata kerja pasif KENALI PAPAN
TANDA, ISYARAT
(iii) pantun DAN PENANDA
5.1.4 Memahami JALAN
dan mengenal pasti
penggunaan kata
tugas mengikut
konteks;

(ii) kata sendi nama

11
ST.K MENDENGAR ST.K ASPEK
ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA
MINGGU 21 DAN BERTUTUR TATABAHASA Sistem Bahasa:
27/5-31/5 - kata sendi nama
29/5 1.2 Bertutur untuk 2.2 Membaca, 3.3 Menghasilkan 4.3 Menghasilkan 5.1 Memahami - kata berimbuhan
HARI WESAK menyampaikan memahami, dan penulisan bahan sastera fungsi dan awalan
maklumat dan idea menaakul bahan grafik dengan menggunakan
2/6 bagi pelbagai tujuan dan bukan grafik menyerapkan golongan kata Nilai Murni:
NUZUL keindahan dan mengikut konteks patuh, berwaspada,
QURAN kesantunan menjaga
bahasa serta 5.2 Memahami dan keselamatan,
MINGGU 22 mempersembahk menggunakan bertanggungjawab, ,
3/6-7/6 annya secara pembentukan kata berdisiplin
kreatif mengikut konteks
KBT :
Tema 4: Kita KB-
Cermat Kita menghubungkaitkan,
Selamat menjana idea

Unit 12: KP- verbal-linguistik,


Keselamatan ST.P MENDENGAR ST.P ASPEK kinestik
di Jalan Raya ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA
DAN BERTUTUR TATABAHASA
TEMA PKJR:
1.2.1 Bertutur untuk 2.2.1 Membaca, 3.3.1 Menghasilkan 4.3.1 Mencipta 5.1.4 Memahami
8/6-23/6 UNIT 4
menjelaskan memahami dan penulisan naratif secara separa dan mengenal pasti
CUTI
PERTENGAHAN sesuatu perkara mengenal pasti dan bukan naratif terkawal dan penggunaan kata KEBOLEHLIHATAN
TAHUN secara bertatasusila secara mempersembahk tugas mengikut DI JALAN RAYA
mengikut konteks. (i) kosa kata an: konteks;
15/6-16/6 (i) separa terkawal TAJUK 4:
HARI RAYA (i) pantun dua (ii) kata sendi nama
PUASA kerat KEBOLEHLIHATAN
DI ANTARA DUA
BUAH KERETA YG
5.2.1 Memahami DILETAKKAN
dan mengenal pasti
penggunaan kata
mengikut konteks;

(iii) kata
berimbuhan awalan

ST.K MENDENGAR ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA ST.K ASPEK

12
Penggal 2 DAN BERTUTUR TATABAHASA Sistem Bahasa:
- kata arah
MINGGU 23 1.2 Bertutur untuk 2.2 Membaca, 3.2 Menulis 4.2 Menghayati 5.1 Memahami
24/6-28/6 menyampaikan memahami, dan perkataan, frasa, keindahan dan fungsi dan Nilai Murni:
maklumat dan idea menaakul bahan grafik dan ayat yang kesantunan menggunakan Rasional, kerajinan
bagi pelbagai tujuan dan bukan grafik bermakna bahasa dalam golongan kata
Tema 5: Bijak bahan sastera mengikut konteks KBT :
Sains KB-mengecam,
Teknologi dan mereka cipta,
Inovasi menghubungkaitkan

KP- interpersonal
Unit 13: Bijak
Sains BCB-bacaan intensif

TEMA PKJR:
UNIT 5
MENGIMBAS LALU
LINTAS
TAJUK 1:
JALAN RAYA
ST.P MENDENGAR ST.P ASPEK ADALAH KOMPLEKS
ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA
DAN BERTUTUR TATABAHASA DAN BERBAHAYA

1.2.2 Bertutur dan 2.2.1 Membaca, 3.2.4 Menulis 4.2.1 Melafazkan 5.1.4 Memahami
menjelaskan memahami dan sesuatu yang dan mengenal dan mengenal pasti
maklumat yang mengenal pasti diimlakkan; pasti ciri-ciri penggunaan kata
tersurat dan tersirat pantun; tugas mengikut
dengan (i) isi tersurat (iii) ayat konteks;
menggunakan idea (i) pembayang
yang kritis dan dan maksud (iii) kata arah
kreatif

ST.K MENDENGAR ST.K ASPEK


ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA
MINGGU 24 DAN BERTUTUR TATABAHASA Sistem Bahasa :
1/7-5/7
13
1.1 Mendengar dan 2.3 Membaca dan 3.3 Menghasilkan 4.3 Menghasilkan 5.1 Memahami - kata tanya
MINGGU 25 memberikan mengapresiasi karya penulisan bahan sastera fungsi dan - kata perintah
8/7-12/7 respons sastera dan bukan dengan menggunakan
sastera menyerapkan golongan kata Nilai Murni:
keindahan dan mengikut konteks rasional, kasih
Tema 5: Bijak kesantunan sayang, menjaga
Sains bahasa serta kebersihan,
Teknologi dan mempersembahk kesyukuran,
Inovasi annya secara menghargai, patuh
kreatif
Unit 14: KBT :
Hebat dan KB-mengecam,
Berguna menaakul, menjana
idea,
menghubungkaitkan

KP- interpersonal

BCB-bacaan intensif
ST.P MENDENGAR ST.P ASPEK
ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA
DAN BERTUTUR TATABAHASA
TEMA PKJR:
UNIT 5
1.1.1 Mendengar, 2.3.1 Membaca, 3.3.1 Menghasilkan 4.3.1 Mencipta 5.1.4 Memahami
mengecam, mengenal pasti dan penulisan naratif secara separa dan mengenal pasti MENGIMBAS LALU
memahami dan menyatakan nilai dan bukan naratif terkawal dan penggunaan kata LINTAS
menyebut; daripada bahan sastera secara mempersembahk tugas mengikut
dan bahan bukan an: konteks;
(iii) ayat majmuk sastera; (ii) berpandu TAJUK 2:
dengan betul dan (ii) pantun empat (iv) kata tanya
MENGIMBAS LALU
tepat (iv) petikan kerat (v) kata perintah
LINTAS

ST.K MENDENGAR ST.K ASPEK


ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA
MINGGU 26 DAN BERTUTUR TATABAHASA Sistem Bahasa :
15/7-19/7 - kata perintah
1.1 Mendengar dan 2.3 Membaca dan 3.3 Menghasilkan 4.3 Menghasilkan 5.1 Memahami
14
MINGGU 27 memberikan mengapresiasi karya penulisan bahan sastera fungsi dan Nilai Murni :
22/7-26/7 respons sastera dan bukan dengan menggunakan - rasional, kerajinan,
sastera menyerapkan golongan kata kasih sayang,
keindahan dan mengikut konteks berhemah tinggi,
Tema 5: Bijak kesantunan
Sains bahasa serta KBT :
Teknologi dan mempersembahk KB – mencipta,
Inovasi annya secara menghubungkaitkan,
kreatif mengecam, mereka
Unit 15: Bijak cipta
Mencipta
BCB – bacaan
intensif

KP – muzik

TEMA PKJR:
UNIT 5
ST.P MENDENGAR ST.P ASPEK MENGIMBAS LALU
ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA LINTAS
DAN BERTUTUR TATABAHASA TAJUK 3:
MENCARI PETUNJUK
1.1.2 Mendengar, 2.3.2 Membaca dan 3.3.2 Mengedit dan 4.3.3 5.1.4 Memahami
memahami, dan mempersembahkan memurnikan hasil Mempersembahk dan mengenal pasti
memberikan karya sastera dan bukan penulisan daripada an lagu penggunaan kata
respons terhadap; sastera dengan sebutan aspek tugas mengikut
yang betul dan intonasi (ii) rakyat konteks;
(i) soalan yang sesuai; (i) ejaan
(v) kata perintah
(i) lagu kanak-kanak

ST.K MENDENGAR ST.K ASPEK


ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA
MINGGU 28 DAN BERTUTUR TATABAHASA Sistem Bahasa :
29/7-2/8 - kata dasar
1.1 Mendengar dan 2.3 Membaca dan 3.2 Menulis 4.3 Menghasilkan 5.2 Memahami dan
memberikan mengapresiasi karya perkataan, frasa, bahan sastera menggunakan Nilai Murni :
MINGGU 29 respons sastera dan bukan dan ayat yang dengan pembentukan kata - patuh, kesyukuran,
15
5/8-9/8 sastera bermakna menyerapkan mengikut konteks kasih sayang,
keindahan dan kebebasan,
kesantunan kerjasama
bahasa serta
Tema 6: mempersembahk KBT :
Budaya annya secara KB –mengecam,
Bangsa kreatif menghubungkaitkan,

Unit 16: KP – verbal-


Sambut linguistik, muzik
Perayaan
TEMA PKJR:
UNIT 5
MENGIMBAS LALU
LINTAS
TAJUK 4 :
PEMERHATIAN LALU
LINTAS
ST.P MENDENGAR ST.P ASPEK
ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA
DAN BERTUTUR TATABAHASA

1.1.2 Mendengar, 2.3.2 Membaca dan 3.2.3 Menyusun dan 4.3.3 5.2.1 Memahami
memahami, dan mempersembahkan mencatat maklumat Mempersembahk dan mengenal pasti
memberikan karya sastera dan bukan yang bermakna an lagu penggunaan kata
respons terhadap; sastera dengan sebutan tentang sesuatu mengikut konteks;
yang betul dan intonasi perkara (i) kanak-kanak
(ii) suruhan yang sesuai; (i) kata dasar

(iii) pantun

ST.K MENDENGAR ST.K ASPEK


MINGGU 30 ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA Sistem Bahasa :
DAN BERTUTUR TATABAHASA
12/8-16/8 - kata tunggal
1.1 Mendengar dan 2.3 Membaca dan 3.3 Menghasilkan 4.3 Menghasilkan 5.2 Memahami dan - kata perintah
memberikan mengapresiasi karya penulisan bahan sastera menggunakan
respons sastera dan bukan dengan pembentukan kata Nilai Murni:
sastera menyerapkan mengikut konteks -menjaga kesihatan,
16
Tema 6: keindahan dan menghargai,
Budaya kesantunan 5.1 Memahami keberanian
Bangsa bahasa serta fungsi dan
mempersembahk menggunakan KBT :
Unit 17: annya secara golongan kata KB –mengecam,
Hargailah kreatif mengikut konteks mencirikan,
Seni menjanakan idea,
menghubungkaitkan

BCB – bacaan
mekanis

KP – verbal-linguistik
CUTI PTGHAN ST.P MENDENGAR ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK
PENGGAL II DAN BERTUTUR TATABAHASA
TEMA PKJR:
22/8 1.1.1 Mendengar, 2.3.2 Membaca dan 3.3.1 Menghasilkan 4.3.2 5.2.1 Memahami UNIT 6
HARI RAYA HAJI mengecam, mempersembahkan penulisan naratif mempersembahk dan mengenal pasti MENJADI
memahami dan karya sastera dan bukan dan bukan naratif an cerita; penggunaan kata PENUMPANG YG
menyebut; sastera dengan sebutan secara mengikut konteks; SELAMAT DAN
yang betul dan intonasi (i) cerita haiwan BERTANGGUNGJAW
(iii) ayat majmuk yang sesuai; (i) separa terkawal (ii) kata tunggal AB
dengan betul dan
tepat (iv) petikan bukan 5.1.4 Memahami TAJUK 1:
sastera dan mengenal pasti
TALI PINGGANG
penggunaan kata
KELEDAR
tugas mengikut
konteks;

(v) kata perintah

ST.K MENDENGAR ST.K ASPEK


ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA Sistem Bahasa :
MINGGU 31 DAN BERTUTUR TATABAHASA
26/8-30/8 1.1 Mendengar dan 2.3 Membaca dan 3.3 Menghasilkan 4.3 Menghasilkan 5.2 Memahami dan - kata berimbuhan
memberikan mengapresiasi karya penulisan bahan sastera menggunakan awalan
31/8 respons sastera dan bukan dengan pembentukan kata - kata majmuk
HARI KEBANGSAAN sastera menyerapkan mengikut konteks
keindahan dan Nilai Murni:
MINGGU 32 kesantunan -berhemah tinggi,
2/9-6/9 bahasa serta menjaga
17
mempersembahk keselamatan,
annya secara berbudi bahasa
Tema 6: kreatif
Budaya KBT :
Bangsa KB –
menghubungkaitkan,
Unit 18: menjanakan idea,
Indahnya Budi menganalisis,
Bahasa mengecam

KP – verbal-
linguistik, muzik
ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK
TATABAHASA
TEMA PKJR:
UNIT 6
1.1.2 Mendengar, 2.3.2 Membaca dan 3.3.2 Mengedit dan 4.3.3 5.2.1 Memahami MENJADI
memahami, dan mempersembahkan memurnikan hasil Mempersembahka dan mengenal pasti PENUMPANG YG
memberikan respons karya sastera dan bukan penulisan daripada n lagu penggunaan kata SELAMAT DAN
terhadap; sastera dengan sebutan aspek mengikut konteks BERTANGGUNGJAW
yang betul dan intonasi (ii) rakyat AB
(iv) permintaan yang sesuai; (ii) tanda baca (iii) kata berimbuhan TAJUK 2:
awalan MENJADI
PENUMPANG YG
(ii) cerita
5.2.2 Memahami BERTANGGUNGJAW
dan mengenal pasti AB
peggunaan kata
majmuk mengikut
konteks

ST.K MENDENGAR DAN ST.K ASPEK


ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA
MINGGU 33 BERTUTUR TATABAHASA Sistem Bahasa :
9/9-13/9 5.2 Memahami dan - kata ganda
1.1 Mendengar dan 2. 2 Membaca, 3.2 Menulis 4.1 menggunakan
11/9 memberikan memahami, dan perkataan, frasa, Mengaplikasikan pembentukan kata Nilai Murni:
Awal Muharam respons menaakul bahan grafik dan ayat yang unsur keindahan mengikut konteks -patriotisme,
dan bukan grafik bermakna dan kesantunan kerajinan, cinta akan
MINGGU 34 bahasa dalam negara
16/9-20/9 bahan sastera
KBT :
18
KB –menjanakan
16/9 idea, menaakul,
HARI MALAYSIA menghubungkaitkan

KP – interpersonal,
Tema 7: verbal-linguistik
Sayangi
Malaysia BCB-bacaan intensif

Unit 19:
Cintailah TEMA PKJR:
Bahasa Kita UNIT 7
TAJUK 1:
ST.P MENDENGAR DAN ST.P ASPEK PENGGUNA JALAN
ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA RAYA YG
BERTUTUR TATABAHASA
BERHEMAH
1.1.3 Mendengar, 2.2.1 Membaca, 3.2.2 Membina dan 4.1.1 Bercerita, 5.2.3 Memahami
dan memberikan memahami dan menulis jawapan dan menuturkan dan mengenal pasti
respons dengan mengenal pasti pemahaman dengan dialog yang penggunaan kata
membuat tafsiran berdasarkan soalan; mengandungi gaya ganda mengikut
terhadap; (iii) isi tersirat bahasa yang indah konteks
(ii) bercapah
(i) soalan bercapah (i) simpulan
bahasa dan
bandingan
semacam

ST.K MENDENGAR ST.K ASPEK


ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA
MINGGU 35 DAN BERTUTUR TATABAHASA Sistem Bahasa :
23/9-27/9 - pola ayat
1.1 Mendengar dan 2.3 Membaca dan 3.2 Menulis 4.2 Menghayati 5.3 Memahami dan - ayat penyata
MINGGU 36 memberikan mengapresiasi karya perkataan, frasa, keindahan dan membina ayat
30/9-4/10 respons sastera dan bukan dan ayat yang kesantunan mengikut konteks Nilai Murni:
sastera bermakna bahasa dalam -cinta akan negara,
bahan sastera. kasih sayang,
Tema 7: menghargai,
Sayangi menghargai alam
19
Malaysia sekitar

Unit 20: KBT :


Malaysia KB –menjanakan
Indah idea, menaakul,
mengecam

KP –verbal-linguistik

BCB-bacaan intensif

ST.P MENDENGAR ST.P ASPEK Ilmu – Pendidikan


ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA Alam Sekitar
DAN BERTUTUR TATABAHASA

1.1.3 Mendengar, 2.3.1 Membaca, 3.2.3 Menyusun dan 4.2.1 Melafazkan 5.3.1 Memahami
dan memberikan mengenal pasti dan mencatat maklumat dan mengenal dan mengenal pasti TEMA PKJR:
penggunaan ayat UNIT 7
respons dengan menyatakan nilai yang bermakna pasti ciri-ciri
membuat tafsiran daripada bahan sastera tentang sesuatu pantun mengikut konteks;
MENJADI
terhadap; dan bahan bukan perkara PENGGUNA JALAN
sastera; (ii) rima akhir dan (i) pola ayat
RAYA YG
(ii) pesanan jeda BERHEMAH
(ii) ayat penyata
(ii) cerita
TAJUK 2:

BERHEMAH DI
JALAN RAYA

ST.K MENDENGAR ST.K ASPEK


ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA
MINGGU 37 DAN BERTUTUR TATABAHASA Sistem Bahasa :
7/10-11/10 - ayat tanya dengan
1.2 Bertutur untuk 2.3 Membaca dan 3.3 Menghasilkan 4.2 Menghayati 5.3 Memahami dan kata tanya
MINGGU 38 menyampaikan mengapresiasi karya penulisan keindahan dan membina ayat - ayat perintah
14/10-18/10 maklumat dan idea sastera dan bukan kesantunan mengikut konteks
bagi pelbagai tujuan sastera bahasa dalam Nilai Murni:
bahan sastera. -cinta akan negara,
Tema 7: semangat
Sayangi bermasyarakat,
Malaysia patriotisme
20
Unit 21: KBT :
Negara KB –menjanakan
Tercinta idea,
menghubungkaitkan,
mengecam

KP –verbal-linguistik

BCB-bacaan intensif

ST.P MENDENGAR ST.P ASPEK


ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA TEMA PKJR:
DAN BERTUTUR TATABAHASA
UNIT 8
1.2.1 Bertutur untuk 2.3.2 Membaca dan 3.3.1 Menghasilkan 4.2.1 Melafazkan 5.3.1 Memahami MELINTAS DGN
menjelaskan mempersembahkan penulisan naratif dan mengenal dan mengenal pasti SELAMAT
sesuatu perkara karya sastera dan bukan dan bukan naratif pasti ciri-ciri penggunaan ayat
secara bertatasusila sastera dengan sebutan secara pantun; mengikut konteks; TAJUK 1
mengikut konteks yang betul dan intonasi (ii) berpandu
yang sesuai; (iii) format (iii) ayat tanya MELINTAS DGN
penulisan dengan kata tanya SELAMAT
(iv) petikan bukan
sastera (iv) ayat perintah

ST.K MENDENGAR ST.K ASPEK


ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA
MINGGU 39 DAN BERTUTUR TATABAHASA Sistem Bahasa :
21/10-25/10 - ayat dasar
1.1 Mendengar dan 2.1 Asas membaca dan 3.2 Menulis 4.3 Menghasilkan 5.3 Memahami dan
MINGGU 40 memberikan memahami perkataan, frasa, bahan sastera membina ayat Nilai Murni:
28/10-1/11 respons dan ayat yang dengan mengikut konteks -berjimat cermat,
bermakna menyerapkan rasional, kasih
keindahan dan sayang
kesantunan
Tema 8: bahasa serta KBT :
Wang dan mempersembahk KB –menjanakan
Perbelanjaan annya secara idea,
21
kreatif menghubungkaitkan,
Unit 22: Urus mengecam
Wang
KP –verbal-linguistik

TEMA PKJR:
UNIT 8

MELINTAS DGN
SELAMAT

TAJUK 2:
ST.P MENDENGAR ST.P ASPEK
ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA
DAN BERTUTUR TATABAHASA LANGKAH CERMAT
JIWA SELAMAT
1.1.3 Mendengar, 2.1.2 Membaca dan 3.2.2 Membina dan 4.3.1 Mencipta 5.3.2 Memahami
dan memberikan memahami menulis jawapan secara separa dan mengenal pasti
respons dengan pemahaman dengan terkawal dan penggunaan ayat
membuat tafsiran (iii) perenggan berdasarkan soalan; mempersembahk mengikut konteks.
terhadap; an
(i) bertumpu (i) ayat dasar
(ii) pesanan (ii) pantun empat
kerat

ST.K MENDENGAR ST.K ASPEK


ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA
MINGGU 41 DAN BERTUTUR TATABAHASA Sistem Bahasa:
4/11-8/11 - ayat tunggal
6/11 1.2 Bertutur untuk 2. 2 Membaca, 4.2 Menghayati 5.3 Memahami dan - ayat majmuk
DEEPAVALI menyampaikan memahami, dan 3.2 Menulis keindahan dan membina ayat
maklumat dan idea menaakul bahan grafik perkataan, frasa, kesantunan mengikut konteks Nilai Murni:
bagi pelbagai tujuan dan bukan grafik bahasa dalam - kerajinan, rasional,
dan ayat yang
MINGGU 42 bahan sastera. berjimat cermat
11/11-15/11 bermakna
KBT :
KB –
ST.P MENDENGAR ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK
22
Tema 8: DAN BERTUTUR TATABAHASA menghubungkaitkan,
Wang dan 2.2.1 Membaca, menjanakan idea,
Perbelanjaan 1.2.1 Bertutur untuk memahami dan 4.3.2 5.3.2 Memahami mengecam
menjelaskan mengenal pasti 3.2.2 Membina dan Mempersembahk dan mengenal pasti
Unit 23: Rajin sesuatu perkara menulis jawapan an cerita penggunaan ayat BCB – bacaan
Berusaha secara bertatasusila (ii) isi tersurat pemahaman dengan mengikut konteks. intensif
mengikut konteks berdasarkan soalan; (ii) cerita jenaka
(ii) ayat tunggal KP –verbal-linguistik
(ii) bercapah
(iii) ayat majmuk

ST.K MENDENGAR ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA ST.K ASPEK
MINGGU 43 DAN BERTUTUR TATABAHASA Sistem Bahasa:
18/11-22/11 - ayat tanya dengan
1.2 Bertutur untuk 2.2 Membaca, 3.3 Menghasilkan 4.2 Menghayati 5.3 Memahami dan kata Tanya
20/11 menyampaikan memahami, dan penulisan keindahan dan membina ayat - ayat perintah
Keputeraan nabi maklumat dan idea menaakul bahan grafik kesantunan mengikut konteks
Muhammad SAW bagi pelbagai tujuan dan bukan grafik bahasa dalam Nilai Murni:
bahan sastera. -rasional, berhemah
ST.P MENDENGAR ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK tinggi
Tema 8: DAN BERTUTUR TATABAHASA
Wang dan KBT :
Perbelanjaan KB –menjanakan
1.2.2 Bertutur dan 2.2.1 Membaca, 3.3.2 Mengedit dan 4.2.2 5.3.1 Memahami idea,
menjelaskan memahami dan memurnikan hasil Menyanyikan lagu dan mengenal pasti menghubungkaitkan,
Unit 24: Bijak maklumat yang mengenal pasti penulisan daripada dengan sebutan penggunaan ayat
Berbelanja mengecam
tersurat dan tersirat aspek yang betul dan mengikut konteks;
dengan (iii) isi tersirat intonasi yang BCB – bacaan
menggunakan idea (iii) penggunaan sesuai serta (iii) ayat tanya intensif, mengedit
yang kritis dan kata melakukan aksi dengan kata Tanya
23/11-1/1/19 kreatif mengikut lirik; KP –verbal-linguistik,
CUTI AKHIR TAHUN (iv) ayat perintah kinestik
(i) melodi lagu
kanak-kanak

23

Anda mungkin juga menyukai