Anda di halaman 1dari 42

Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2017

PENGURUSAN KURIKULUM

PENDAHULUAN

Menyedari, mengakui dan menyakini bahawa “ EXELLENCE NEVER END” maka


pengurusan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran mestilah terancang,
terurus dan terjurus ke arah memperkasakan prestasi akademik berteraskan peningkatan
kualiti kecemerlangan bagi mempertingkatkan serta mengangkat martabat sekolah dan
warganya bagi tahun 2016.

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI )


UNIT KURIKULUM

 Memastikan peningkatan berterusan kualiti belajar untuk memperoleh kecemerlangan


dalam akademik dengan sasaran 10 orang pelajar mendapat 6A dalam UPSR.
 Memastikan pencapaian Kelulusan Am UPSR dengan sasaran Lulus 75 %.
 Memastikan sifar 3M dikalangan murid-murid dengan sasaran pencapaian 100 % celik
3M
 Program LINUS dengan sasaran pencapaian 100 % celik LINUS
 Pengajaran dan Pembelajaran berkualiti dengan melaksanakan PA21 secara kelas
 Panitia Berkesan dengan sasaaran Pengurusan Aktif

VISI

SEKOLAH BADAK CEMERLANG SEPANJANG MASA

PENGURUSAN KURIKULUM
MISI KURIKULUM

MENJADIKAN SEKOLAH KEBANGSAAN BADAK SEBUAH INSTITUSI PENDIDIKAN YANG


C MELAHIRKAN INSAN YANG TERBILANG SELARAS DENGAN ERA
GLOBALISASI DAN PEMBAN

1) PENGENALAN.
Pendidikan hari ini merupakan satu keperluan dan kepentingan awam ( of public interest ). Proses pengajaran
dan pembelajaran merupakan proses mendidik, melatih akal, jasmani dan rohani manusia supaya menjdi
manusia yang berilmu dan berketrampilan berasaskan nilai-nilai Islamiah yang mampu menjadi warganegara
yang cemerlang di dunia dan akhirat.

Oleh itu, selaku agen penjana ilmu dan teknokrat manusia, guru perlu mempamerkan imej dan personaliti SK
Badak yang lebih baik. Pengurusan kurikulum yang baik dan bersistematik mencerminkan sesuatu yang dapat
memberi implikasi terhadap imej dan personality serta kecemerlangan sekolah.
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018

2) MISI.
Misi utama adalah untuk memberikan perkhidmatan yang bermutu bagi melahirkan murid-murid yang terdidik
secara seimbang dan menyeluruh berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara yang merangkumi aspek-aspek
intelek, sahsiah, sosial dan nilai-nilai berestetika bagi menjamin kualiti kehidupan yang bermutu pada masa
akan datang .

3) CABARAN DAN PERMASALAHAN.


Imej dan personaliti SK Badak perlu mengalami satu perubahan struktur ‘Budaya dan Paradigma’ guru-guru
iaitu pengendali, pengurus, penjana ilmu bagi meningkatkan mutu perkhidmatan yang akan menghasilkan mutu
produk yang berkualiti. Hakikat yang perlu disedari ialah imej dan personaliti SK Badak yang suram masih
menyelubungi warna kilauan SK Badak. Julat pertumbuhan kecemerlangan sekolah masih kecil iaitu sekitar 10
% setiap penilaian. Pelbagai isu dan permasalahan yang masih belum dapat diselesaikan sehingga hari ini.
Antaranya:-

Peratus murid tidak dapat menguasai 3M masih kritikal.


Penghayatan dan pengamalan ‘budaya kerja’ yang tidak proaktif dikalangan guru dan
kakitangan.
Takrif budaya kerja:- Budaya dapat ditakrifkan sebagai perlakuan pertuturan amalan,nilai,dan
norma-norma yang diterima keseluruhannya oleh ahli sesuatu komuniti.
Belenggu kemiskinan di kalangan anggota komuniti sekolah.

Takrif kemiskinan:-
 Miskin ilmu / pengalaman.
 Miskin hati / budi.
 Miskin semangat / daya saing.
 Miskin daya fikir.
 Miskin harta.
 Isu kemiskinan ini dapat melemahkan dan melumpuhkan segala-galanya.

4) DASAR.
Kurikulum menjadi fokus bertindak sekolah. Aktiviti kurikulum akan berpaksikan pengajaran dan pembelajaran
(P & P) di bilik darjah yang berpusatkan murid, penggunaan teknologi dan kaedah bagi membina pemikiran
kritis dan kreatif, celik 3M selaras dengan penumpuan dan penekanan dalam KSSR.

5) OBJEKTIF.
 Memastikan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah berkesan dan berkualiti.
 Mengurus sumber manusia dengan sebaik mungkin.
 Mewujudkan budaya kerja yang proaktif dikalangan guru dan murid.
 Merangsang minat dan tumpuan murid terhadap proses pengajaran dan pembelajaran.
 Memastikan penggunaan sumber, bilik khas dan kemudahan dengan lebih berkesan.
 Meningkatkan pencapaian dalam peperiksaaan pada setiap ujian.

6) BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB.


Majlis kurikulum menanggung beban tanggungjawab yang amat berat bagi meningkatkan mutu akademik
sekolah. Bidang tanggungjawab majlis kurikulum merangkumi:-

a) Pengurusan sumber manusia.


b) Penjadualan.
c) Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.
d) Penilaian dan peperiksaan.
e) Program peningkatan.
f) Kelas tuisyen (tambahan)

(a) Pengurusan sumber manusia.


Sumber manusia perlu diurus dengan baik dan secara diplomasi kerana mereka adalah aset penting yang
menentukan hala tuju sekolah. Lazimnya untuk mengurus diri, kita menggunakan fikiran tetapi untuk mengurus
orang lain, kita menggunakan hati budi.
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018

1 ) Guru.
Guru merupakan penentu jatuh bangun sesebuah sekolah. Bagi merealisasikan pengurusan yang efisen
,guru perlulah memenuhi kriteria-kriteria profesion ‘guru cemerlang, murid terbilang ‘. Antaranya:-

(i) Mengamalkan kepimpinan profesional.


 Berwawasan, tegas, proaktif, idola.
(ii) Tumpuan kepada pengajaran dan
pembelajaran.
 Waktu pengajaran ditingkatkan.
 Elak gangguan.
 Fokus kepada pencapaian.
 Ketepatan masa.
(iii) Ekspektasi Yang Tinggi.
 Sentiasa memberi perangsang.
 Standard tinggi ditetapkan.
 Murid diberi ‘cabaran intelek’.
(iv) Mengamalkan kepimpinan profesional.
 Berwawasan, tegas, proaktif, idola.
(v) Hak dan tanggungjawab.
 Tingkatkan harga diri.
 Berasa bertanggungjawab ( sense
of responsibility ).
 Hubungan sesama kakitangan dan
komuniti.
(vi) Agen Pembentuk Budaya Ilmu
 Meningkatkan ilmu dan pengalaman
 Idola kepada murid.
 Usaha baiki diri diiktiraf.
 Sentiasa mengambil iktibar

2 ) Murid.
Murid merupakan klien yang perlu ditangani dengan penuh kasih sayang. Setiap guru perlu memahami
kecerdasan minda setiap muridnya. Ada murid yang cerdas, lembap dan lembam serta yang cacat. Kriteria
murid yang cemerlang ialah:-
 Mengikut pelajaran dengan penuh minat .
 Dapat menyelesaikan masalah pembelajaran dengan cara fleksibel.
 Mencapai gred peperiksaan yang lebih baik daripada sasaran.
 Menguasai 3M dengan baik.
 Menerima tanggungjawab dan melaksanakan tugas dengan sempurna.
 Mematuhi peraturan dan sayangkan sekolah.
 Mempunyai ‘self actualized personaliti ‘ dan bersedia menonjolkan diri dalam bidang yang diminati.
 Memperlihatkan perlakuan yang positif ,berdisiplin sesuai dengan tahap umur.

(b) Penjadualan.
(i) Cara paparan dalam buku rekod.
(ii) Pengkhususan subjek / PPSMI.
(iii) Peruntukan masa setiap subjek.
(iv) Keseragaman waktu / taburan.
(v) Cara ‘streaming’ murid.

(c) Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.


Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018

(i) Pengajaran berfokus.


TAHUN KAEDAH
 Selesai celik huruf dan celik angka.
1&2
 Penguasaan Bahasa Inggeris dan Jawi.
3  Penguasaan 3 M , Bahasa Inggeris dan Jawi.
4&5  Penguasaan Kemahiran
6  Cemerlang UPSR / UPKK.

(ii) Pengajaran bermatlamat.


BIL MASA PERKARA
1. ( Jan – Mac ) Kemahiran yang hendak dicapai
2. (April – Jun ) Kemahiran yang hendak dicapai / penilaian berterusan
3. (Julai - Sept Kemahiran yang hendak dicapai / penambahbaikan.
4. (Okt – Nov ) Penilaian.

VISI KURIKULUM

SEKOLAH KEBANGSAN BADAK BERAZAM UNTUK MENCAPAI KECEMERLANGAN


DALAM BIDANG KURIKULUM PADA TAHUN 2020

MISI KURIKULUM

SETIAP WARGA SEKOLAH BERTANGGUNGJAWAB DAN MEMAINKAN PERANAN BAGI


MENCAPAI CITA-CITA DAN HASRAT SEKOLAH KE ARAH KECEMERLANGAN

OBJEKTIF KURIKULUM

 Memastikan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah berkesan dan berkualiti


berfokuskan PA21.
 Pengurusan bilik darjah memenuhi kehendak Kementerian Pelajaran, Jabatan
Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan pentadbir sekolah.
 Pengurusan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang optimum serta dapat
membina pemikiran kreatif dan kritis pelajar.
 Pengurusan dan penggunaan sumber serta kemudahan sokongan yang cekap.
 Memastikan objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai melalui penilaian pada
akhir proses pengajaran dan pembelajaran.
 Meningkatkan prestasi keputusan ujian dan peperiksaan pada setiap masa.
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018

PENINGKATAN STANDARD KUALITI


PENDIDIKAN SATU PERSPEKTIF.

1.0 PENGENALAN.
1.1 Dunia Pendidikan semakin kompleks. Guru perlu bertindak pantas melengkapkan diri dengan
pengetahuan dan kemahiran bagi menghadapi arus perdana pendidikan.

1.2 Niat dan matlamat diri perlu jelas dan ikhlas. Fikirkan berapa ramai murid yang akan meningkat dan
cemerlang dalam mata pelajaran yang kita ajar setiap bulan.

1.3 Selagi tabiat buruk tidak diubah, selagi itulah kita akan gagal dalam melaksanakan tanggungjawab
kita.

1.4 Kegagalan murid adalah kegagalan guru.

1.5 Kategori paradigma guru:-


a) ‘Teacher Drop Out.’
 Tahap berfikir : rendah.
 Komitmen : sukar bekerja sama .
 Tahap kerja : tidak lengkap/ kemas

b) ‘Unfocus Workers.’
 Tahap berfikir : angan-angan tinggi.
 Komitmen : kurang bekerja sama.
 Tahap kerja : cakap lain, buat lain.

c) ‘Analitical Observer.’
 Tahap berfikir : angan-angan tinggi
 Komitmen : banyak tidak puas hati, serba tahu.
 Tahap kerja : cakap banyak tapi kerja tak mahu.

d) ‘High ( Profesional )’
 Tahap berfikir : tinggi dan berhemah.
 Komitmen : sentiasa bekerja sama.
 Tahap kerja : efisen dan bersistem.

2.0 DEFINISI
2.1 Telah dikatakan bahawa kualiti pendidikan mencapai ‘ STANDARD’ apabila proses pengajaran dan
pembelajaran itu dilaksanakan secara terancang dan mencapai objektif.

2.2. Terancang bermaksud adanya:-


a) Perancangan.
 Rancangan pelajaran.
 Kesesuaian potensi murid.
 Objektif.
 Perancangan dicapai mengikut
potensi.

b) Objektif dinyatakan:-
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018
 Dalam bentuk perlakuan.
 Kemahiran yang hendak dikuasai.
 Dapat diukur.
 Dapat dicapai mengikut potensi

c) Persediaan guru.
 Membuat persediaan.
 Bahan Bantu Mengajar
 Potensi murid.

d) Pengurusan bilik darjah.


 Bersesuaian.
 Disiplin.

e) Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

3.0 GURU BERBUAT.


3.1 Set induksi.
 “Warming up”.
 Penyediaan mental.
 Set up murid.

3.2 Membimbing.
a) Menjelaskan tentang konsep.
 Contoh berkaitan.
 Ansur maju.
 Demonstrasi.
 Berfokus kepada apa yang diajar.

b) Meransang murid.
 Elak cemuhan atau maki hamun.
 Galakan.
 Dorongan.
 Sokongan.
Teguran.
3.3 Kepelbagaian deria murid.
Merancang deria murid melalui:-
 Benda maujud.
 Bahan bercetak.
 Tunjuk cara.
 Alam sekitar.
 Media Elektronik.

3.4 Teknik menyoal


Soalan-soalan mestilah:-
 Ringkas dan mudah difahami.
 Mencungkil jawapan.
 Menyebar keseluruhan kelas.
 Beri masa murid menjawab.

3.5 Proses Penjiwaan Ilmu (Intralise Knowledge )


Dilaksanakan melalui:-
 Deria.
 Pemikiran akliah.
 Sentuhan hati / perasaan.
 Pengukuhan kerohanian.
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018
 Orientasi perlakuan.

3.6 Kerja rumah / tugasan.


Tugasan diberikan:-
 Sesuai dengan objektif.
 Pelbagai tahap.
 Disemak dan dihargai.

4.0 MURID BERBUAT.


4.1 Persediaan murid
 Kesihatan yang baik.
 Mengikut arahan guru.
 Peralatan belajar secukupnya.
 Rujukan tambahan.
 Pembelajaran ‘arah kendiri’.

4.2 Kemahiran mencatat


 Menyalin nota guru.
 Mencatat penerangan guru.
 Mencatat daripada pembacaan.
 Menulis untuk menyelesaikan tugasan.

4.3 Mengamalkan ‘pintar belajar’


 Pengurusan masa.
 Penjadualan.
 Latihan secara konsisten.
 Membaca dan menghafal.
 Belajar berkumpulan.

5.0 PENILAIAN GURU.


5.1 Dilaksanakan melalui:-
 Soal jawab.
 Pemerhatian.
 Kerja bertulis.
 Kerja rumah

5.2 Kerja rumah.


Murid melaksanakan dengan:-
 Tekal teliti.
 Bersih dan kemas.
 Pembetulan selepas semak.

5.3 Pengukuhan
Dilaksanakan melalui :-
 Latih tubi.
 Kerja rumah / tugasan.

5.4 Pengayaan
Dilaksanakan melalui :-
 Bimbingan.
 Menyediakan bahan pertandingan.

5.5 Pemulihan.
Dilaksanakan melalui :-
 Bimbingan secara individu.
 Bimbingan.
 Kepelbagaian bahan.
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018
 Latihan ulangan.

6.0 CITA RASA / TANGGAPAN.


6.1 Keperluan antara ‘manusia lain’ dengan guru adalah sama. Tetapi ‘manusia guru’ lain dengan
manusia.
6.2 Cita rasa akan wujud akibat pertembungan seseorang dengan corak suasana pekerjaan
pendidikan di sekolah.
6.3 Cita rasa merupakan metafora yang menggambarkan suasana kejiwaan manusia bersabit
dengan kerja.
6.4 Cita rasa yang baik bergantung kepada suasana hubungan sesama yang harmoni dan
menceriakan.
6.5 Cita rasa guru yang cemerlang akan melahirkan murid yang cemerlang.

7.0 PENUTUP.
7.1. Guru menghubung kaitkan pelajaran:-
 Dengan keesaan Allah S.W.T.
 Dengan kehidupan dalam mencari keredhaan Allah.
 Dengan keperluan hidup seharian.
 Dengan keperluan peperiksaan / kecemerlangan.

7.2. Refleksi Guru


Guru menghubung kaitkan pelajaran:-
 Refleksi kendiri terhadap pengajaran dan pembelajaran.
 Secara sedar / bersahaja.
 Kekuatan.
 Kelemahan.
 Penambahbaikan.

7.3 Carta aliran kerja.

Proses pengajaran & pembelajaran

Tumpuan individu

Penilaian

Cemerlang Lembam

Bimbing Kelas pemulihan

Proses pengajaran & pembelajaran


Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018

7.4 Pencerapan.
7.4.1 Jadual lengkap.
7.4.2 Instrumen pencerapan.
7.4.3 Perbincangan.
7.4.4 Sistem rekod / fail.

7.5 Semakan buku rampaian.


7.5.1 Jadual lengkap.
7.5.2 Perbincangan / teguran selepas semakan.

7.6 Pengurusan bilik.


a) Bilik darjah.
 Kebersihan / kekemasan / .
hiasan.
 Carta-carta berkaitan mata
pelajaran.
 Pameran hasil kerja.
 Jadual bertugas.

b) Bengkel / Makmal / Bilik Khas.


 Ahli jawatankuasa
 Kebersihan / kekemasan.
 Pengurusan stok
 Buku log
 Keselamatan
 Jadual penggunaan

c) Pusat sumber.
 Ahli jawatankuasa.
 Buku log.
 Perancangan.
 Susun atur buku.
 Kebersihan
 Jadual penggunaan

7.7 Kelas pemulihan.


7.7.1.1 Senarai nama murid.
7.7.1.2 Jadual.
7.7.1.3 Pemantauan.
7.7.1.4 Penilaian / ujian.

7.8 Pencerapan.
7.8.1 Jadual lengkap.
7.8.2 Instrumen pencerapan.
7.8.3 Perbincangan.
7.8.4 Sistem rekod / fail.
7.8.5 Ahli jawatankuasa Kebersihan / kekemasan Kebersihan

7.9 Semakan buku rampaian.


7.9.1 Jadual lengkap.
7.9.2 Perbincangan / teguran selepas semakan.
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018

7.10 Pengurusan bilik.


a.Bilik darjah.

7.11 Kebersihan / kekemasan / hiasan.


7.12 Carta-carta berkaitan mata pelajaran.
7.13 Pameran hasil kerja.
7.14 Jadual bertugas.

8 Bengkel / Makmal / Bilik Khas.


8.3.1 Jadual penggunaan
8.3.2 Penggunaan/ pengurusan Stok
8.3.3 Buku Log

9 Pusat sumber.
9.3 Ahli jawatankuasa.
9.4 Buku log.
9.5 Perancangan.
9.6 Susun atur buku.
9.6.1 Kelas pemulihan.
9.6.1.1 Senarai nama murid.
9.6.1.2 Jadual.
9.6.1.3 Pemantauan.
9.6.1.4 Penilaian / ujian.

10 Penilaian dan peperiksaan


10.1 Jadual.
10.2 Borang pemarkahan
10.3 Edaran markah
10.4 rekod dan menganalisis markah/SAPS
10.5 Head count
10.6 Borang analisa
10.7 Post-mortem / tindakan susukan
10.8 Maklumat peperiksaan/ujian
10.9

11 PROGRAM KECEMERLANGAN / KELAS TUISYEN.


11.1 Satu jawatankuasa akan dibentuk bagi merancang dan melaksanakan program ini.
11.2 Program kecemerlangan
11.3 Kelas tambahan
11.4 Kem Motivasi
11.4 Kem Panitia
11.5 Pecut UPSR

12 BIDANG PENGURUSAN PANITIA


12.1 Perancangan Tahunan Panitia
12.2 Mesyuarat Panitia
12.3 Pengajaran dan Pembelajaran
12.4 Program Sokongan Panitia
12.5 Pencerapan
12.6 Pembangunan Staf
12.7 Post Mortem Ujian /Peperiksaan
12.8 Koordinasi Persatuan
12.9 Pengurusan Fail Panitia
12.10 Stok dan Kewangan
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018
BAHAGIAN SEKOLAH-SEKOLAH
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BANGUNAN BANK PERTANIAN
TINGKAT 12-14
LEBOH PASAR BESAR
KUALA LUMPUR Telefon: 922066
Kawat: PELAJARAN

Ruj.Fail: KP(BS)8591/Jld.11/(44)
Tarikh : 13hb Mac 1986

Semua Pengarah Pelajaran Negeri


Malaysia.

Y.B. Dato’/Tuan,

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.4/1986

Panitia Mata Pelajaran

Dalam menjalankan kerja-kerja penyeliaan sekolah-sekolah oleh Jamaah Nazir Sekolah,Jabatan


Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah,salah satu perkara yang hendak disediakan adalah
tentang kewujudan dan keberkesanan panitia mata-mata pelajaran di ekolah-sekolah. Adalah didapati
bahawa ada sekolah-sekolah yang telah menubuhkan panitia mata pelajaran dan dapat berfungsi
dengan baik dan ada pula disebaliknya.Walau bagimanapun, sama ada panitia mata pelajaran itu
berfungsi atau tidak,kementerian Pelajaran difahamkan bahawapihak-pihak yangtelah membuat
penyeliaan ini telah ditanya oleh pihak sekolah, atas dasar atau arahan manakah,panitia mata-mata
pelajaran ini perlu ditubuhkan.

2. Oleh yang demikian,surat pekeliling ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memberitahu pihak
sekolah tentang perlunya penubuhan panitia mata pelajaran, supaya dengan ini,perhubungan dua hala
di antara pihak sekolah dengan pihak-pihak yang membuat penyeliaan dapat diadakan dengan lebih
berkesan lagi.

3. Berikut adalah panduan mengenai panitia mata pelajaran dan pihak sekolah adalah dikehendaki
menubuh atau memperkemaskan lagi panitia mata-mata pelajaran supaya keberkesanan pengajaran-
pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan.

3.1 Latar belakang

Kejayaan para pelajar dalm pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap
sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan
dan kekesanan guru yang mengajar.Guru tidak ragu-ragu lagi mempunyai peranan yang
penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akedemik para pelajar di
sekolah tercapar atau tidak.
Menyedari hakikat ini,maka adalah wajar bagi guru-guru yang terlibat atau mengajar
sesuatu mata pelajaran yang sama menggembelingkan tenaga mereka dan
menyelaraskan aktiviti-aktiviti dan/atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik.

Mereka juga harus mempunyai semangat bekerjasama,saling membnatu dan berkongsi


fikiran,pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekapan dan keberkesanan
mereka.Dengan demikian,guru-guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018
untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih terkelola dan
bersepadu. Dengan
wujudnya badan ikhtisas seumpama ini, guru-guru yang menganggotainya juga berpeluang
untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah bukan sahaja dalam bidang
pengajaran,bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi,sikap dan tabiat belajar
pelajar-pelajar.

3.2 Struktur dan Organisasi

3.2.1 Panitia mata pelajaran adalah sebuah badan ikhtisas yang dianggotai oleh
semua guru yang mengajar mata pelajaran yang sama di sesebuah
sekolah(Sekolah-sekolah kecil yangbilangan gurunya sedikit adalah difikirkan
tidak perlu menubuh pelbagai panitia mata pelajaran.)

3.2.2 Badan ini hendaklah dipimpin dan dikendalikan oleh seorang guru kanan yang
dilantik sebagai ketua panitia oleh Guru Besar atau Pengetua Sekolah.

3.2.3 Semua ketua panitia mata pelajaran adalah secara otomatis menjadi ahli-ahli
jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Mereka ini mewakili panitia mata pelajaran
masing-masing di dalam jawatankuasa tersebut dan menjadi sebagai
penghubung di antara ahli panitia dengan Guru Besar atau Pengetua Sekolah.

3.2.4 Keputusan-keputusan yang diambil oleh tiap-tiap panitia di dalam perjumpaan-


perjumpaannya berhubung dengan isu-isu atau masalah-masalah kurikulum
dan pengajaran perlu dibawa oleh ketua panitia kepada Guru Besar atau
Pengetua atau Penolong Kanannya,sama ada untuk mendapat
penyelesaianatau untuk makluman.

3.2.5 Di sekolah-sekolah di mana Jawatankuasa Kurikulum Sekolah belum


ditubuhkan,ketua panitia masih memainkan peranan penting untuk berhubung
dengan Guru Besar atau Pengetua bagi membentangkan masalah-masalah
atau isu-isu yang sedang dihadapi dan mengesyorkan segala cadangan atau
permintaan ahli-ahli anitia berhubung dengan keperluan
pengajaran dan pembelajaran.

3.3 Tujuan Panitia Mata Pelajaran

Berikut adalah di antara beberapa tujuan yang dikenalpastikan untuk panitia mata
pelajaran.

3.3.1 Memperbaiki dan meningkatkan mutu dan kekesanan pengajaran-


pembelajaran;

3.3.2 Berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi mengajar yang


inovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para
pelajar terhadap pembelajaran;

3.3.3 Memperbaiki prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan berasaskan sekolah


dan awam) dalam mata pelajaran berkenaan berpandukan atau berasaskan
kepada prestasi /target yang ditunjukkan dalam rancangan akademik
sekolah;
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018
3.3.4 Mewujudkan semangat bekerjasama di antara panitia mata pelajaran dengan
persatuan atau kelab akademik.

3.4 Peranan Panitia

3.4.1 Berikut adalah di antara perkara yang dianggap perlu dilaksanakan oleh
Panitia,sejajar dengan peranannya sebagai sebuah badan ikhtisas.
3.4.2 Memperolehi Dokumen Standard yang terbaru atau kemaskini untuk kegunaan
ahli-ahli panitia;
3.4.3 Menyediakan rancangan mengajar untuk ketiga-tiga penggal dalam tahun
persekolahan. Rancangan mengajar ini diselaraskan di antara guru dalam
sesuatu tingkatan/darjah dan juga di antara tingkatan/darjah di mana ada
kaitan
3.4.4 Memilih dan mencadangkan kepada pentadbiran sekolah buku teks untuk
digunakan oleh pelajar-pelajar berdasarkan kepada kesesuaian buku itu dari
segi kehendak sukatan pelajaran dan tahap kebolehan mereka;
4 Memilih dan mencadangkan buku-buku rujukan atau bahan-bahan bacaan tambahan yang sesuai
dengan keperluan pembelajaran para pelajar dan kegunaan guru-guru untuk dibekalkan di pusat
sumber sekolah;

4.1.1 Menyelaraskan soalan-soalan ujian dan peperiksaan (berasaskan


sekolah) yang disediakan bagi tiap-tiap tingkatan atau darjah
dan jika perlu menubuhkan bank soalan;

4.1.2 Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan pelajar-pelajar dalam tiap-


tiap peperiksaan berasaskan sekolah (khususnya pepriksaan pertengahan dan
akhir tahun) dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan-
kelemahan pengajaran dan pembelajaran;

4.1.3 Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala,sekurang-kurangnya sekali


sepenggal dan mengadakan perjumpaan-perjumpaan secara ‘ad hoc’ bila dan
jika perlu;

4.1.4 Mengatur perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panitia(secara formal


atau tidak formal) untuk memikir dan membincangkan masalah-masalah yang
berhubung dengan kaedah mengajar serta mencari penyelesaian kepada
masalah-masalah atau isu-isu tersebut;

4.1.5 Bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan baru yang diperolehi setelah


mengikuti kursus atau seminar dengan ahli-ahli lain;

4.1.6 Mewujudkan semangat saling bekerjasama dengan persatuan di


sekolah dan menjalinkan hubungan kerja yang boleh membantu bagi
mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran;

4.1.7 Bekerjasama dan bertukar-tukar fikiran,pengalaman dan


kepakaran dengan panitia-panitia di sekolah-sekolah berhampiran atau
sekawasan;

4.1.7.1 Bekerjasama dengan lain-lain panitia dan membantunya dalam usaha ke arah
memajukan pelajar-pelajar yang lemah dalam mata-mata pelajaran tertentu;

4.1.8 Melantik seorang setiausaha dari kalangan ahli untuk


menyediakan minit mesyuarat dan mengadakan minit itu untuk
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018
semua ahi panitia;

4.1.9 Menyenggarakan fail-fail panitia dan semua minit atau laporan


mesyuarat,surat-menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan.

4. Harap Y.B. Dato’/Tuan memaklumkan kandungan surat pekeliling ini kepada semua sekolah.

Sekian.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Saya yang menurut perintah,

T/T
(HJ JUMAAT BIN DATO’ HJ MOHD NOOR)
Bahagian Sekolah-Sekolah,
b.p. Ketua Setiausaha,
Kementerian Pelajaran Malaysia.

s.k.
1. Setiausaha Sulit kepada YB. Menteri Pelajaran Malaysia.

2. Setiausaha Sulit kepada Y.B. Encik Bujang Haji Ulis,Timbalan Menteri


Pelajaran.

3. Setiausaha Sulit kepada Y.B. Encik Ng Cheng Kiat,Timbalan Menteri


Pendidikan

4. Ketua Setiausaha,Kementerian Pelajaran.

5. Ketua Pengarah, Kementerian Pelajaran.

6. Timbalan Ketua Setiausaha I, Kementerian Pelajaran.

7. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran I,Kementerian Pelajaran.

8. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan II,Kementerian Pelajaran.

9. Timbalan Ketua Setiausaha II, Kementrian Pelajaran.

10. Ketua-Ketua Bahagian,Kementerian Pelajaran.

11. Ketua Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan

12. Pegawai Perhubungan Awam,Kementerian Pelajaran.


Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018

SENARAI GURU KELAS 2018


SEKOLAH KEBANGSAAN BADAK

NAMA GURU
KELAS

PRA SEKOLAH C PN. CHE AZIZAH BT MAT

PRA SEKOLAH G PN. ASIAH BT AWANG TEH

PRA SEKOLAH T

1 TERBILANG PN. ZAIUMI BT MAT JUSOH

1 GEMILANG PN. RAI HANAH BT MOHAMAD

1 CEMERLANG PN. RUHAYA BT MOHD YAAKUB

2 TERBILANG PN. SITI NOR ASIKHIM BT NOH

2 GEMILANG PN. SITI SURIANUN BT HASAN

2 CEMERLANG PN. RAHIMAH BT AWANG

3 TERBILANG PN. HJH. MAIZUL BT ISMAIL

3 GEMILANG PN. ROSYATI BT YAACOB

3 CEMERLANG PN. NOR SALINA BT SALLEH

3 WAWASAN EN. MOHD AZMI B. MAT JUSOH

4 TERBILANG PN. CHE SARIPAH BT ISA

4 GEMILANG EN. WAN AILANE BT WAN AHMAD

4 CEMERLANG PN. NOR HASLIZA BT MOHD ZAIN

5 TERBILANG EN. MOHD SABRI B. MAHMOOD

5 GEMILANG PN. NOR AZLIZA BT ALING

5 CEMERLANG PN. SHAMSIAH BT MOHAMED

6 TERBILANG PN.CHE SALWANA BT. YUSOFF@ CHE MAN

6 GEMILANG PN. HASNAH BINTI SAARI

6 CEMERLANG PN. CHE MINAH BT MOHAMED

6 WAWASAN EN.MOHD AMRAN B. OTHMAN

PEMULIHAN EN. ASMADI BIN AZIZ


Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018

CARTA ORGANISASI KURIKULUM SEKOLAH 2018


PENGERUSI
EN. MOHAMED BIN DONIK
( Guru Besar )

NAIB PENGERUSI I TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II


PN.NORAZIMAH BT MAT NOR EN. MOHD ROZI BIN MOHD NAWI EN. MOHD ZAKUAN B. ABU BAKAR
( Penolong Kanan Hal Ehwal ( Penolong Kanan Pentadbiran ) ( Penolong Kanan Ko-Kurikulum )
Murid )
SETIAUSAHA KURIKULUM PEN. SETIAUSAHA KURIKULUM
PN NOORHARIANI BT MOHAMED PN. NOR SALINA BT SALLEH

PANITIA BAHASA MELAYU PANITIA BAHASA INGGERIS PANITIA SAINS PANITIA MATEMATIK
(PN. HJH MAZNAH DERAHMAN ) (PN. NOORHARIANI BT MOHAMED ( PN. SITI NOR ASIKHIM BT NOH ) (PN. NOR AZIZAN BT CHE NGAH )
)
PANITIA SEJARAH PANITIA PJ & PK
PANITIA MUZIK PENDIDIKAN SENI VISUAL
(EN. MOHD SABRI BIN MAHMOOD) (EN MOHD AKEMAR BIN RAFIE)
( PN. NOR HASLIZA BT MOHD ZAIN) (PN.ZAIUMI BT MAT JUSOH )
) )
PANITIA PEND. ISLAM/ B.ARAB TRANSISI
( PN. ROSLIZA BT MOHD LOJIN ) PANITIA RBT PANITIA TMK (PN.ZAIUMI BT MAT JUSOH)
( EN. MOHD YATIMI B. SIDI) (EN. WAN AILANE B WAN AHMAD)
KECEMERLANGAN UPSR PROTIM
(PN MAZNI BT HJ MOHD YUSOFF ) (PN HASNAH BT SHAARI )
PEPERIKSAAN / HCOUNT/PBS JADUAL WAKTU/DATA/SKPM
(PN. NOR ASIAH BT HARUN) ( PN NIK ZURINA BT IBRAHIM)
KAFA
PRA SEKOLAH
( PN ROSYATI BT YAACOB )
( PN CHE AZIZAH BT MAT)
PENYELARAS BESTARI LINUS
(EN.MOHD SABRI MAHMOOD) ( EN MAZLAN BIN MUSA ) BILIK SAL
DLP
( PN SHAMSIAH BT MOHAMED)
( PN CHE MINAH BT MOHAMED)
PUSAT SUMBER SEKOLAH PEMULIHAN
BILIK KHAS
LADAP/ KBAT ( PN ROHANI BT AWANG AHMAD) (EN ASMADI BIN AZIZ)
PN ROSEMAWATI BT MOHD SIDIK
( EN MOHD SABRI BIN MAHMOOD)

MBMMBI PUSAT AKSES MESYUARAT GURU


BIMBINGAN & KAUNSELING ( PN. ROHANI BT AWANG)
( PN HJH MAZNAH DERAHMAN) ( EN WAN AILANE B. WAN AHMAD)
(PN. AMALINA BT HUSSAIN) AHMADD)
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018
SENARAI JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM
SESI 2018
JAWATANKUASA PERANCANG KURIKULUM

PENGERUSI : En. Mohamed bin Donik ( Guru Besar )


TIMB. PENGERUSI : En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PKP)
NAIB PENGERUSI 1 : En. Norazimah Bt Mat Nor (PK HEM)
NAIB PENGERUSI 2 : En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar( PK KO)
SETIAUSAHA : Pn. NoorHariani bt Mohamed
PEN. SETIAUSAHA : Pn. Nor Salina Bt. Salleh

AHLI JAWATANKUASA :

KP BAHASA MELAYU : Pn. Hjh Maznah bt Derahman


KP SAINS : Pn. Siti Nor Asikhim bt Noh
KP BAHASA INGGERIS : Pn. NoorHariani bt Mohamed
KP MATEMATIK : Pn. Nor Azizan bt Che Ngah
KP PENDIDIKAN JASMANI & PEND. KESIHATAN : En. Akemar bin Rafie
KP PENDIDIKAN ISLAM/& B. ARAB : Pn. Rosliza bt Mohammad Lojin
KP PENDIDIKAN SENI VISUAL : Pn. Zaiumi Bt Mat Jusoh
KP MUZIK : Pn. Nor Hasliza Bt. Mohd Zain
KP SEJARAH : En. Mohd Sabri bin Mahmood
KP TMK : En.Wan Ailane Wan Ahmad
KP RBT : En. Mohd Yatimi B. Sidi
SU PEPERIKSAAN / HEADCOUNT/PBS : Pn. Nor Asiah Bt Harun
SU UPSR : Pn. Mazni bt Hj Mohd Yusoff
PROTIM : Pn. Hasnah bt Shaari
BILIK SAL : Pn. Shamsiah Bt Mohamed
PRA SEKOLAH : Pn. Che Azizah bt Mat
PEMULIHAN : En. Asmadi bin Aziz
MESYUARAT GURU : Pn. Rohani Bt Awang Ahmad
PENYELARAS LADAP DAN KBAT : En. Mohd Sabri bin Mahmood
DATA SEKOLAH , SKPM DAN JADUAL WAKTU : Pn. Nik Zurina bt Ibrahim
PENYELARAS BESTARI SEKOLAH : En. Mohd Sabri bin Mahmood
KAFA : Pn. Rosyati bt Yaacob
BIMBINGAN DAN KAUNSELING : Pn. Amalina Bt Hussain
PUSAT SUMBER SEKOLAH : Pn. Rohani Bt Awang Ahmad
TRANSISI : Pn. Zaiumi Bt Mat Jusoh
LINUS : En. Mazlan bin Musa
PUSAT AKSES : En.Wan Ailane B. Wan Ahmad
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018
JAWATANKUASA PANITIA 2018

1. PANITIA BAHASA MELAYU


Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi : En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar(PK KO)
Ketua Panitia: Pn. Hjh Maznah bt Derahman
Setiausaha: Pn. Nor Hasliza bt Mohd Zain
AJK: Semua guru subjek Bahasa Melayu

2. PANITIA BAHASA INGGERIS


Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi : En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK KHEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Ketua Panitia: Pn. Noorhariani bt Mohamed
Setiausaha: Pn. Zuzilla Bt Hassan
AJK: Semua guru subjek Bahasa Inggeris

3. PANITIA SAINS
Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi : En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Ketua Panitia: Pn. Siti Nor Asikhim bt Noh
Setiausaha: Pn. Che Minah bt Mohamed
AJK: Semua guru subjek Sains

4. PANITIA MATEMATIK
Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi : En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Ketua Panitia: Pn. Nor Azizan bt Che Ngah
Setiausaha: Pn. Che Salwana bt Yusoff @ Che Man
AJK: Semua guru subjek Matematik
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018
5. PANITIA PENDIDIKAN ISLAM / & BAHASA ARAB
Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi : En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
Pn. Rosliza bt Mohammad Lojin
Ketua Panitia: Tn. Hj. Mohd Majdi b Ab. Wahab
Setiausaha : Semua guru subjek Pendidikan Islam dan Bahasa Arab
AJK:

6. PANITIA MUZIK
Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi : En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Ketua Panitia: Pn. Norhasliza bt Mohd Zain
Setiausaha :
AJK Semua guru subjek Muzik

7. PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi : En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar(PK KO)
Ketua Panitia: Pn. Zaiumi Bt Mat Jusoh
Setiausaha : Pn. Rahimah bt Awang
AJK: Semua Guru Subjek PSV

8. PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN


Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi : En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Ketua Panitia: En. Mohd Akemar b Rafie
Setiausaha: En. Mohd Amran bin Othman
AJK: Semua Guru Subjek PJK
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018
9. PANITIA SEJARAH
Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi : En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Ketua Panitia: En. Mohd Sabri b Mahmood
Setiausaha: Pn. Mazni bt Hj Mohd Yusoff
AJK: Semua Guru Subjek Sejarah

10. PANITIA REKA BENTUK TEKNOLOGI


Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi : En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Ketua Panitia: En. Mohd Yatimi B. Sidi
Setiausaha: Pn Che Minah bt Mohamad
AJK: Semua Guru Mata Pelajaran

11. PANITIA TMK


Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi : En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Ketua Panitia: En. Wan Ailane bt Wan Ahmad
Setiausaha: Pn. Norhasliza bt Mohd Zain
AJK: Semua Guru Mata Pelajaran
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018
JAWATANKUASA/UNIT KURIKULUM 2018

1. JAWATANKUASA KECEMERLANGAN SEKOLAH / UPSR &


SELEPAS UPSR
Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi : En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Setiausaha: Pn. Mazni bt Mohd Yusoff
AJK: Pn. Shamsiah bt Mohamed
Pn. NoorHariani bt Mohamed
Pn. Nor Azizan bt Che Ngah
Tn. Hj. Majdi B. Abd. Wahab
Pn. Zuzilla Bt Hassan
En. Sharim b Aziz
Pn. Che Salwana bt Yusoff @ Che Man
Pn. Nor Asiah bt Harun
En. Mohd Amran b Othman
Pn. Hjh Maznah bt Derahman
Kaunselor: Pn. Amalina Bt Hussain
Setiausaha Kurikulum : Pn. Noorhariani bt Mohamed

2. JAWATANKUASA PENILAIAN & PEPERIKSAAN


Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi : En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Setiausaha: Pn. Nor Asiah bt Harun
Penolong Setiausaha: Pn. Che Salwana bt Yusoff @ Che Man
AJK: Pn. Mazni bt Mohd Yusoff
Pn. Nor Salina bt Salleh
Pn. Hasnah bt Shaari
Pn. Che Azizah bt Mat
Tn. Hj Mohd Majdi bin Abd Wahab

3. JAWATANKUASA PENYELARAS BESTARI


Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi: En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Penyelaras En. Mohd Sabri bin Mahmood
AJK: Pn. NoorHariani bt Mohamed
En. Wan Ailane bin Wan Ahmad
Pn. Siti Nor Asikhim bt Noh
Pn. Nor Azizan bt Che Ngah
Pn. Rohani bt Awang Ahmad

Juruteknik Komputer Pn. Irma Shahera bt Rahim


Ketua Pembantu Tadbir Pn. Nor Hazani bt Ngah
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018

4. JAWATANKUASA SISTEM PENILAIAN PEPERIKSAAN


BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi 1: En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Setiausaha: Pn. Nor Asiah bt Harun
P. Setiausaha: Pn. Nor Hasliza bt Mohd Zain
AJK: En. Mohd Sabri b Mahmood
Tn. Hj. Mohd Majdi b Ab. Wahab
Ketua-ketua Panitia semua subjek
Guru subjek Tahun 1 hingga Tahun 6

5. JAWATANKUASA SISTEM MAKLUMAT & DATA


Penasihat : En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim. Pengerusi : En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Naib Pengerusi 1: Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
Naib Pengerusi 2: En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Guru Data: Pn. Nik Zurina bt Ibrahim( Data Sekolah)
AJK: En. Mazlan bin Musa ( Linus )
En. Mohd Sabri b Mahmood ( LADAP, VLE frog, i-Think)
Pn. Nor Asiah bt Harun ( Pentaksiran Sekolah )
Pn. Mazni bt Hj Mohd Yusoff ( UPSR )
Tn Hj Mohd Majdi bin Abd Wahab ( e-pelaporan )
En. Akemar bin Rafie (PAJSK )
En. Asmadi B. Aziz ( e-sarana )
En. Mohd Amran bin Othman ( e-keselamatan )
En. Aziatul Azim bin Adaman ( e-SSDM )

6. JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH


Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi : En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Setiausaha: Pn. Rohani Bt Awang Ahmad
Penolong Setiausaha: Pn. Rai Hanah bt Mohamed

Perpustakaan: Pn. Che Minah bt Mohamed


Pn Rai Hanah bt Mohamed
Pn. Zaiumi bt Mat Jusoh
En. Asmadi B. Aziz
En. Wan Ailanee b Wan Ahmad
Pn. Siti Nor Asikhim bt Noh

Media/APD: En. Mohd Yatimi B. Sidi


En. Zaki Mawardi b Said
En Aziatul Azim bin Adaman
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018

Bahan Bantu Mengajar En. Mazlan b Musa


Pn. Che salwana bt Yusoff @ Che Man
Pn. Hjh Maznah bt Derahman
Tn. Hj Khairussaleh bin Mohd Nor

Program Nilam Pn. Azliza bt Aling


En. Mohd Sabri b Mahmood
Pn. Zuzilla Bt Hassan
Pn. Amalina Bt Hussain
Pn. Siti Nor Asikhim bt Noh

7. JAWATANKUASA PUSAT AKSES


Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi: En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Setiausaha En Wan Ailane B Wan Ahmad
AJK: En Sharim bin Aziz
Pn. Nik Zurina bt Ibrahim

Juruteknik Komputer Pn. Irma Shahera bt Rahim

8.JAWATANKUASA PROGRAM LINUS


Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi: En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Penyelaras: En. Mazlan bin Musa
Setiausaha 1:
AJK: Semua guru Tahun 1, 2 dan 3

9. JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISI


Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi: En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Setiausaha: Pn. Zaiumi Bt Mat Jusoh
Penolong Setiausaha: Pn. Rai Hanah Bt Mohamad
AJK: Semua Guru Tahun 1
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018
10. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU & JADUAL GANTI
Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi : En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Setiausaha: En. Nik Zurina bt Ibrahim
Penolong Setiausaha: Pn. Nor Hasliza bt Mohd Zain
AJK: Pn. Noor Asiah bt Harun
Pn. Mazni bt Hj Mohd Yusoff

11. JAWATANKUASA BILIK SAL


Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi : En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Penyelaras: Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Setiausaha: Pn. Shamsiah Bt Mohamed
AJK: Pn. Zuzilla Bt Hassan
Pn. Noorhariani bt Mohamed
Pn. Nor Salina bt Salleh

12. JAWATANKUASA PRA SEKOLAH


Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi: En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Setiausaha: Pn. Che Azizah bt Mat
Penolong Setiausaha: Pn. Asiah bt Awang Teh
AJK: Pn. Hjh Maizul bt Ismail
Pn. Rahimah bt Awang
Pn. Nazlina bt Said
Pn. Haslinda bt Abdullah

13. JAWATANKUASA KELAS FARDHU AIN (KAFA)


Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi: En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Setiausaha: Pn. Rosyati bt Yaacob
AJK: Pn. Rosliza bt Mohammad Lojin
Pn. Rahimah bt Awang
Semua guru KAFA
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018

14. JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP)


Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi: En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Setiausaha: En. Mohd Sabri b Mahmood
AJK: Pn. Che Salwana Bt Yusoff
Pn. Rohani Bt Rajab

15. JAWATANKUASA PEMULIHAN


Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi : En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Setiausaha: En Asmadi bin Aziz
AJK: Pn. Pn. Maznah Bt Derahman
Pn. Nor Azizan bt Che Ngah
Pn. Mazni bt Mohd Yusoff
En. Mohd Azmi b. Mat Jusoh
Pn. Nor Hasliza Bt Mohd zain
En. Mohd Amran B. Othman
Pn. Rahimah Bt Awang

16. JAWATANKUASA PROGRAM PROTIM


Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi: En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Setiausaha : Pn. Hasnah bt Shaari
AJK: En. Mohd Amran b Othman
En. Sharim b Aziz

17. JAWATAN KUASA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi: En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Penyelaras Pn. Nor Asiah bt Haron
Setiausaha Pn. Mazni bin Hj Mohd Yusoff
AJK: Semua Guru Subjek
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018

18. JAWATANKUASA MBMMBI


Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi: En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Setiausaha : Pn. Hjh Maznah bt Derahman
AJK: Pn. NoorHariani Bt Mohamed
Semua Guru Bahasa Melayu
Semua Guru Bahasa Inggeris

19. JAWATANKUASA KBAT


Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi: En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Setiausaha : En. Mohd Sabri bin Mahmood
Pn. Shamsiah bt Mohamed
En. Sharim B. Aziz
Semua guru subjek

20. JAWATANKUASA SKPM


Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi: En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Setiausaha : Pn Nik Zurina bt Ibrahim
Tn. Hj Esa bin Auda
Pn. Mazni bt Hj Mohd Yusoff
En. Mohd Amran bin Othman
Pn. Nor Asiah bt Harun
Pn. Asiah bt. Awang Teh

21. JAWATANKUASA DLP


Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi: En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Setiausaha : Pn. Che Minah Bt Mohamad
AJK: Semua Guru Sains dan Matematik Tahun 1
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018

21. JAWATANKUASA BILIK KHAS


Pengerusi: En. Mohamed bin Donik (Guru Besar)
Tim.Pengerusi: En. Mohd Rozi bin Mohd Nawi (PK 1)
Pn. Norazimah bt Mat Nor (PK HEM)
En. Mohd Zakuan B. Abu Bakar (PK KO)
Setiausaha : Pn. Rosemawati bt Mohd Sidik
AJK: Pn. Che Saripah bt Isa
En. Mohd Sabri bin Mahmood
Pn. Shamsiah Bt Mohamed
En. Mazlan bin Musa
Tn Hj Esa bin Auda
Pn. Siti Nor Asikhim Bt Noh
Pn. Rohani bt Awang Ahmad
En. Asmadi bin Aziz
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018

SENARAI PERSONEL KETUA DAN SETIAUSAHA PANITIA 2018


BIL PANITIA KETUA PANITIA SETIAUSAHA

1. Bahasa Melayu Pn. Maznah bt Derahman Pn. Norhasliza bt Mohd Zain

2. Bahasa Inggeris Pn. NoorHariani bt Mohamed

3 Pen,Jasmani & Kesihatan En. Akemar b Rafie En. Mohd Amran bin Othman

4 Sains Pn. Siti Nor Asikhim bt Noh Pn Che Minah bt Mohamad


Matematik
5 Pn. Nor Azizan bt Che Ngah Pn. Che Salwana bt Yusoff

6 Pendidikan Agama Islam


dan Bahasa Arab Pn. Rosliza bt Mohd Lojin Tn Hj Mohd Majdi bin Abd Wahab

Muzik
7 Pn. Norhasliza bt Mohd zain

8 Pendidikan Seni Visual Pn. Zaiumi Bt Mat Jusoh Pn. Rahimah bt Awang

9 Sejarah En. Mohd Sabri b Mahmood Pn. Mazni bin Hj Mohd Yusoff

10 Reka bentuk Teknologi En. Mohd Yatimi B. Sidi Pn. Che Minah bt Mohamad

Teknologi Maklumat dan


11 En Wan Ailane b. Wan Ahmad En Norhasliza bt Mohd Zain
Komunikasi

PENGURUSAN FAIL PANITIA

NO.FAIL NAMA FAIL


01 Fail AJK
02 Minit Mesyuarat Panitia
03 Surat Mesyuarat Panitia
04 Biodata & Maklumat Guru
05 Huraian Sukatan Pelajaran
06 Pengurusan Panitia
07 Analisis dan Rumusan Ujian/Peperiksaan
08 Perbelanjaan dan Siaran
09 Pekeliling dan Siaran
10 Koleksi dan Bank Soalan
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018

JADUAL MESYUARAT PANITIA 2017

BIL MATA PELAJARAN TARIKH KETUA PANITIA SETIAUSAHA

15.01.2017
Bahasa Melayu 19.03.2017 Pn Hjh Maznah bt Pn Norhasliza bt Mohd
1
11.06.2017 Derahman Zain
20.08.2017
15.01.2017
19.03.2017 Pn Shamsiah bt Pn Noorhariani bt
2 Bahasa Inggeris
11.06.2017 Mohamed Mohamed
20.08.2010
17.01.2017
Matematik 21.03.2017 Pn. Nor Azizan bt Che Pn Che Salwana bt
3
13.06.2017 Ngah Yusoff @ Che Man
22.08.2017
16.01.2017
Sains 20.03.2017 Pn Siti Nor Asikhim bt Pn Che Minah bt
4
12.06.2017 Noh Mohammad
21.08.2017
15.01.2017
Pendidikan Islam/ Tn. Hj Mohd Majdi bin
19.03.2017 Pn. Rosliza bt Mohd
5 Bahasa Arab Abd Wahab
11.06.2017 Lojin
20.08.2017
17.01.2017
21.03.2017 En. Mohd Akemar b En. Mohd Amran bin
6 Pendidikan Jasmani dan 13.06.2017 Rafie Othman
Kesihatan 22.08.2017
15.01.2017
19.03.2017 Pn Nor Hasliza bt Mohd
7 Pendidikan Muzik Tn. Hj. Esa b Auda
11.06.2017 Zain
20.08.2010
17.01.2017
21.03.2017 En Mohd Sabri bin Pn. Mazni bt. Hj Mohd
8 Sejarah
13.06.2017 Mahmood Yusoff.
22.08.2017
16.01.2017
20.03.2017 En. Mohd Amran bin Pn. Che Minah bt
9 Reka bentuk Teknologi
12.06.2017 Othman Mohamed
21.08.2017
15.01.2017
Teknologi Maklumat dan 19.03.2017 En Wan Ailane bin Pn. Norhasliza bt Mohd
10
Komunikasi 11.06.2017 Wan Ahmad Zain
20.08.2017
16.01.2017
20.03.2017 Pn Hjh Maznun bt
11 Pendidikan Seni Visual Pn Rahimah bt Awang
12.06.2017 Sepian Nassuri
21.08.2017
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018

PENGURUSAN PANITIA
FAIL PANITIA YANG LENGKAP MENGANDUNGI DOKUMEN-DOKUMEN BERIKUT:

 Surat Panggilan serta Agenda


 Minit Mesyuarat Panitia
 Senarai AJK
 Biodata guru
 Anggaran belanjawan
 Minit mesyuarat program
 Jadual waktu guru
 Head count dan target sekolah
 Program peningkatan akademik
 Keputusn peperiksaan
 Sukatan dan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Harian
 Senarai buku teks dan buku rujukan
 Maklumat pencerapan
 Perkembangan staf
 Surat pekeliling

BIDANG PENGURUSAN PANITIA

 Perancangan Tahunan Panitia


 Mesyuarat Panitia
 Pengajaran dan Pembelajaran
 Program Sokongan Panitia
 Pencerapan
 Pembangunan Staf
 Post Mortem Ujian /Peperiksaan
 Koordinasi Persatuan
 Pengurusan Fail Panitia
 Stok dan Kewangan

JAWATANKUASA PANITIA BAHASA MELAYU.

PERANCANGAN:-
 Mesyuarat ahli jawatankuasa.
 Mengemaskinikan sukatan pelajaran.
 Ujian bulanan.
 Perjumpaan dengan ibu bapa / penjaga.
 Kelas tambahan
 Kelas intensif
 Motivasi murid / ibu bapa / penjaga.
 Pertandingan mengarang tahap dua
 Pertandingan kuiz
 Latihan berucap / syair / sajak / pantun.
 Mengadakan minggu dan bulan bahasa
 Mengenalpasti dan menyenaraikan murid yang lemah.
 Aktiviti Pemulihan
 Program peningkatan UPSR.
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018

JAWATANKUASA PANITIA BAHASA INGGERIS

PERANCANGAN:-
 Mesyuarat ahli jawatankuasa.
 Mengemaskinikan sukatan pelajaran.
 Program pemulihan
 ‘Learn a word a day
 ‘Let’s sing’
 Table Dictionary
 English Garden
 Analisis dan post mortem keputusan peperiksaan lepas.
 Mengenal pasti dan menyenaraikan murid yang lemah Bahasa inggeris.
 Kelas tambahan
 Kelas intensif
 Minggu atau bulan Bahasa Inggeris
 Program lima minit di perhimpunan dan program ‘on air’
 Mengadakan perjumpaan ibu bapa
 Program peningkatan kecemerlangan UPSR.

JAWATANKUASA PANITIA MATEMATIK.

PERANCANGAN:-
 Mesyuarat ahli jawatankuasa.
 Mengemaskinikan sukatan pelajaran, buku persediaan mengajar dan alat bantu
mengajar.
 Mengenal pasti murid yang lemah dan mengadakan program “Easy Math”
 Analisis keputusan UPSR tahun lepas.
 Analisis pencapaian murid tahun lima dalam peperiksaan akhir tahun lepas.
 Program kelas tambahan / pemulihan.
 Kelas intensif.
 Motivasi murid / ibu bapa / penjaga.
 Program bijak sifir dan pertandingan baca cepat sifir.
 Program khas peningkatan UPSR.
 Pertandingan-pertandingan berkaitan matematik.

JAWATANKUASA PANITIA SAINS


.
PERANCANGAN:-
 Mesyuarat ahli jawatankuasa.
 Mengemaskinikan sukatan pelajaran dan bahan bantu mengajar.
 Mengemaskinikan bilik sains.
 Analisa keputusan UPSR yang lepas.
 Mengenalpasti murid yang lemah.
 Mengadakan aktiviti mingguan ( infosains ).
 Mengadakan sudut sains.
 Kelas tambahan.
 Kelas intensif.
 Program minggu sains ( kuiz, kerja projek ).
 Program peningkatan UPSR.
 Pertandingan buku skrap.
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAN BAHASA ARAB

PERANCANGAN:-
 Mesyuarat ahli jawatankuasa.
 Mengemaskinikan sukatan pelajaran.
 Mengemaskinikan bahan bantu mengajar.
 Kajian penguasaan jawi.
 Mengenalpasti murid yang lemah
 Majlis tilawah Al-Quran peringkat sekolah dan zon.
 Kem solat bestari tahun 1.
 Kelas TASMIK.
 Analisis peperiksaan tahun lepas.
 Mengadakan sudut bacaan.
 Mengemaskinikan musalla.
 Mengadakan sambutan hari-hari penting dalam kelendar Islam.
 Memilih murid contoh.
 Bacaan yasin dan solat hajat murid tahun 6.
 Penyusunan program selepas UPSR.,Mengadakan pertandingan ((Menulis khat,
jawi, nasyid, azan, iqamat).

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

PERANCANGAN:-
 Mesyuarat ahli jawatankuasa.
 Mengemaskinikan sukatan pelajaran dan buku persediaan mengajar.
 Mengemaskini stor sukan.
 Menyemak peralatan dan perkakas pendidikan jasmani.
 Menyenaraikan jenis-jenis permainan di sekolah
 Pertandingan sukan / permainan antara kelas.
 Pertandingan buku skrap.

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN SENI DAN VISUAL.

PERANCANGAN:-
 Mesyuarat ahli jawatankuasa.
 Mengemaskinikan sukatan pelajaran.
 Mengemaskini bahan bantu mengajar.
 Mengemaskinikan alatan.
 Mengadakan pertandingan melukis dan mewarna.
 Mengadakan pameran hasil kerja murid.
 Program lawatan.
Melukis dan memperbaharui mural

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN MUZIK

PERANCANGAN:-
 Mesyuarat ahli jawatankuasa.
 Mengemaskinikan sukatan pelajaran.
 Mengemaskinikan bilik dan alatan muzik.
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018
 Program minggu muzik.
 Bengkel Muzik
 Pertandingan nyanyian lagu ( patriotik, bintang kecil, koir ).
 Penubuhan pasukan koir sekolah.
 Program peningkatan pelajaran muzik
 Kelas bimbingan kemahiran bermain alat muzik

JAWATANKUASA PANITIA TMK

PERANCANGAN:-
 Mesyuarat ahli jawatankuasa.
 Mengemaskinikan sukatan pelajaran TMK
 Mengemaskini bahan bantu mengajar.
 Mengemaskinikan alatan.

JAWATANKUASA PANITIA REKA BENTUK TEKNOLOGI

PERANCANGAN:-
 Mesyuarat ahli jawatankuasa.
 Mengemaskinikan sukatan pelajaran RBT
 Mengemaskini bahan bantu mengajar.
 Mengemaskinikan alatan.

CATATAN:

1. Sebarang perubahan boleh dilakukan dengan kelulusan Guru Besar dan PK


Pentadbiran sahaja.

2. Ketua /Setiausaha Panitia dikehendaki mengedarkan surat jempuan mesyuarat


dengan agenda dan satu salinan kepada Guru Besar dan PK Pentadbiran.

3. Minit mesyuarat yang siap hendaklah diedarkan kepada semua ahli panitia dan
salinan kepada Guru Besar dan PK Pentadbiran selewat-lewatnya dua minggu
selepas mesyuarat diadakan.

4. Fail panitia yang lengkap mengandungi dokumen-dokumen berikut:

 Surat Panggilan serta Agenda


 Minit Mesyuarat Panitia
 Senarai AJK
 Biodata guru
 Anggaran belanjawan
 Minit mesyuarat program
 Jadual waktu guru
 Head count dan target sekolah
 Program peningkatan akademik
 Keputusn peperiksaan
 Sukatan dan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Harian
 Senarai buku teks dan buku rujukan
 Maklumat pencerapan
 Perkembangan staf
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018
 Surat pekeliling

TAKWIM PENILAIAN TAHUN 2017

BIL TARIKH PENILAIAN

1
Januari Penilaian Dwi Bulanan 1

2
Februari UBB 1

Penilaian Dwi Bulanan 2


3
Mac Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah 1
(Bahasa Melayu)

4
April UBB 2

Penilaian Dwi Bulanan 3


5
Mei Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah 11
(Bahasa.Inggeris)

6
Jun UBB 3 ( Pertengahan Tahun)

7
Ogos Percubaan UPSR

8
Ogos Pra UPSR

9
September Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)

10
November Ujian Akhir Tahun
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018

TAKWIM DAN PERANCANGAN PENGURUSAN KURIKULUM 2017


MATLAMAT
Supaya dapat:
 Menjalankan tugas dengan berkesan mengikut perancangan yang dirancang.
 Membuat persediaan ke arah melaksanakan program dan aktiviti dengan terancang dan
tersusun.
 Mewujudkan pengurusan kurikulum yang cekap dan berkesan bagi mencapai visi dan misi
akademik

BULAN PROGRAM/AKTIVITI TINDAKAN CATATAN

1. Menerima peruntukan guru dari JPN/PPD Guru Besar


2. Mesyuarat guru-guru dan kakitangan sesi 2017 S/U Mesy. Guru
3. Pengagihan jadual waktu kepada setiap guru PKP
4. Mesyuarat jawatankuasa kurikulum pertama S/U Kurikulum
5. Pembahagian tugas dan tanggungjawab guru GB,PK
6. Penyemakan peralatan,buku-buku rujukan Guru M/pelajaran
Disember guru,sukatan pelajaran dll Guru Kelas
7. Persediaan bilik-bilik darjah dan bilik-bilik Pekerja Swasta
khas : kelengkapan,keceriaan,kebersihan dan
keselamatan
8. Pendaftaran murid Tahun 1 dan Prasekolah Guru Thn 1 & PRA
9. Pendaftaran murid Tahun 2 hingga Tahun 6 Guru Kelas

1 Program suaikenal murid-murid prasekolah Guru PRA


2. Program Transisi/Guru Penyayang Tahun 1 Guru Tahun 1
3. Mesyuarat panitia mata pelajaran KPMP & AJK
4. Mesyuarat jawatankuasa UPSR AJK UPSR
5. Mesyuarat Pemulihan Khas,LINUS,PROTIM Guru LINUS,
Januari Tahun 4 & 6 PROTIM 4&6
6. Mesyuarat Pengurusan Pusat Sumber AJK PSS
Sekolah/PSS
7. Ujian Dinogsis LINUS Tahun 1 Guru Tahun 1
8. Program kawalselia pemantauan/pencerapan GB/PK / KPMP
P&P guru di bilik darjah

1.Praujian kemahiran mengira program Guru PROTIM


pemulihan 3M (PROTIM) untuk Tahun 4
2.Pelancaran Program CAKNA dan AJK E-CAKNA
penyerahan anak angkat kepada guru angkat
3. Kelas intensif petang Guru Tahun 6
4. Solat hajat berjadual untuk Tahun 6 Guru PAI
Februari
5. Perjumpaan ibubapa murid Tahun 6 fasa 1 Guru Thn 6
6. UBB1 untuk Tahap 1 dan 2 S/U Peperiksaan
7. Mesyuarat Kelab Kebajikan Guru dan AJK Kelab Guru
Kakitangan
8. Dialog Prestasi LINUS Penyelaras LINUS
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018

BULAN PROGRAM/AKTIVITI TINDAKAN CATATAN

1. Mesyuarat jawatankuasa kurikulum ke 2 S/U Kurikulum


2. Mesyuarat panitia kali ke 2-Post mortem KPMP & AJK
UBB1
3. Pencerapan Guru Besar/Penolong Kanan GB/PK/KPMP
proses P&P.
4. Laporan UBB1 diserahkan kepada ibubapa / Guru Kelas
penjaga
5. Pemeriksaan buku latihan lembaran kerja Guru Subjek
murid
Mac
6. Program kecemerlangan akademik :
- Perkembangan Staf –Subjek Teras S/U Kurikulum
- Teknik menjawab untuk murid Tahun 6
7. Perjumpaan ibubapa Tahun 6 secara
berkelompok
8. Mesyuarat guru dan kakitangan ke 2 S/U Mesy. Guru
9. Ujian Saringan 1 LINUS Penyelaras LINUS

1. Pemantauan dan pencerapan Guru Besar/PK GB/PK/KPMP


terhadap P&P di bilik darjah
2. UBB2 untuk semua tahap1 & 2 S/U Peperiksaan
April
3. Perkembangan staf Penyelaras LDP

1. Pemantauan dan pencerapan GB/PK GB/PK/KPMP


terhadap P & P di bilik darjah
2. Mesyuarat jawatankuasa kurikulum ke 3 S/U Kurikulum
3. Rekod dan pelaporan penilaian UBB 2 Penyeleras Kelas
4. Analisa dan kajian pencapaianUBB 2 S/U Peperiksaan
5. Mesyuarat panitia kali ke 3- Post Mortem AJK Panitia
Mei UBB2
6. Mesyuarat jawatankuasa kelas pemulihan AJK Pemulihan
khas
7.Program pemulihan khas untuk murid yang Guru Pemulihan
gagal
8. Mesyuarat guru dan kakitangan ke 3 S/U Mesy.Guru

1. Pemantauan dan pencerapan Guru Besar/PK GB/PK/KPMP


terhadap P&P di bilik darjah
2. Program Motivasi pelajar Kaunselor
3. UBB 3 untuk semua tahap 1 & 2 (1/2 S/U Peperiksaan
Jun tahun) .
4. Mesyuarat AJK CAKNA AJK CAKNA
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018
BULAN PROGRAM/AKTIVITI TINDAKAN CATATAN

1. Pemantauan dan pencerapan Guru Besar/PK GB/PK/KPMP


terhadap P&P di bilik darjah
2. Pemeriksaan buku latihan lembaran kerja GB/PK/KPMP
Murid
3. Mesyuarat jawatankuasa kurikulum ke 4 S/U Kurikulum
Julai
4. Laporan UBB3 diserahkan kepada ibubapa/ Guru Kelas
penjaga
5. Mesyuarat Panitia –Post Mortem UBB 3 AJK Panitia
6. Program Intensif UPSR S/U UPSR
7. Mesyuarat AJK PSS 3 AJK PSS
1. Pemantauan dan pencerapan Guru Besar/PK GB/PK/KPMP
terhadap P&P di bilik darjah
2. Program Intensif UPSR S/U UPSR
3. Program Sempurnakan Harimu Kaunselor
4. Peperiksaan Percubaan UPSR S/U Peperiksaan
Ogos 5. Analisa dan kajian pencapaian Penyelaras Thn 6/
Pep.Percubaan UPSR Peperiksaan
6. Laporan Percubaan UPSR diserahkan kepada Guru Kelas Thn 6
ibubapa / penjaga
7. Solat Hajat Intensif UPSR Guru PAI

1. Pemantauan dan pencerapan Guru Besar/PK GB/PK/KPMP


terhadap P&P di bilik darjah
2. Perjumpaan ibubapa murid UPSR dan solat Kaunselor
hajat perdana AJK CAKNA
Sept 4. Majlis penyerahan ilmu kepada calon-calon Semua guru
UPSR
5. Peperiksaan UPSR S/U Peperiksaan
6. Ujian Saringan 2 LINUS Penyelaras LINUS
1. Program untuk lepasan UPSR S/U UPSR /Kaunselor
Oktober 2. Program PROTIM (Thn 4 & 6) AJK PROTIM

1. Peperiksaan Akhir Tahun untuk Tahap 1 & 2 S/U Peperiksaan


2. Laporan peperiksaan Akhir Tahun Penyelaras Pep.
diserahkan kepada ibubapa/penjaga
3. Majlis Graduasi Murid Tahun 6 dan Anugerah Semua Guru /
Kecemerlangan Pelajar 2016 Guru Kelas
3. Penempatan kelas untuk Tahun 2017
4. Penempatan murid Tahun 6 ke Tingkatan 1 PKHEM
November
atau Asrama Penuh
5. Mengemaskini segala urusan berkaitan AJK Pengurusan
kurikulum bagi laporan,tindakan
pengbahsuaian
6. Mesyuarat guru dan kakitangan ke 4 S/U Mesy. Guru
7. Mesyuarat AJK Jadual Waktu untuk 2016 AJK Jadual waktu
8. Menyiapkan Jadual waktu 2017 PKP /AJK Jadual waktu
1. Menyiapkan perancangan untuk 2017 AJK Perancang Sek.
2. Mesyuarat guru dan kakitangan untuk 2017 S/U Mesy.guru
Disember
3. Pendaftaran Murid Tahun 1 dan PRA 2017 AJK
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018

JADUAL SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID

BIL PENYEMAK KEDUA SUBJEK TARIKH

MATEMATIK FEB
(Guru Besar) SAINS
1.
PJK APRIL
Ketua-Ketua Panitia
JULAI

En. Mohd Rozi bi Mohd Nawi PEN. AGAMA ISLAM FEB


( PK Pentadbiran) BAHASA MELAYU
2.
APRIL
Ketua-Ketua Panitia
JULAI

En. Mhd Raziki b Mat Yazid BAHASA ARAB/JAWI FEB


(PK HEM) BAHASA INGGERIS
3.
TMK APRIL
Ketua-Ketua Panitia RBT
JULAI

Pn Norazimah bt Mohd Noor PSK FEB


(PK KO) MUZIK
4.
SEJARAH APRIL
Ketua-Ketua Panitia
JULAI

Catatan:
1.Guru mata pelajaran hendaklah menyerahkan 10 buah buku latihan yang telah
disemak kepada Ketua Panitia sebagaimana mutu prestasi:
 4 buah terbaik, 4 buah sederhana & 3 buah lemah
2. Ketua Panitia hendaklah menyemak,membuat catatan dan menanda tangani buku-buku
tersebut.Serahkan buku-buku tersebut pula kepada Penyemak Kedua
(Guru Besar, PK 1, PK HEM & PK KO) seperti jadual semakan di atas.
3. Kerjasama dari anda amat kami hargai. Terima kasih.Semoga diberkati Allah.
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018

PROGRAM-PROGRAM KECEMERLANGAN
UPSR

1. PERANCANGAN TAHUNAN

PROGRAM TARIKH
1. KELAS TAMBAHAN PETANG BERMULA AWAL FEBRUARI
2. SEMBAHYANG HAJAT DAN SELEPAS SETIAP UBB
PERJUMPAAN IBU BAPA
3. KEM TEKNIK MENJAWAB SOALAN FEBRUARI
4. MOTIVASI KEIBUBAPAAN / MURID FEBRUARI , JUN , OGOS
5. KELAS MALAM BERMULA APRIL
6. PROGRAM MENTO-MENTI BERMULA JULAI
7. MOTIVASI MURID JANUARI , MEI , OGOS

2. PERANCANGAN 100 HARI

PROGRAM TARIKH

1. KEM KECEMERLANGAN UPSR 29 HINGGA 31 HB JULAI 2017

SIRI 1 ( LUAR KAWASAN SEKOLAH )

2. KEM KECEMERLANGAN UPSR 7 HINGGA 18 HB OGOS 2017


Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018
SIRI 2 ( DALAM KAWASAN SEKOLAH)

3. PELAN INTERVENSI ( PILL )

1. KENAL PASTI SASARAN


2. MEMAHAMI PUNCA MASALAH
3. MENYENARAI CADANGAN
4. MEMBUAT PRIORITI
5. MENYEDIAKAN PLAN TINDAKAN

4. PERANCANGAN 3 P
( 2 MINGGU SEBELUM UPSR)

1. JADUAL ANJAL
2. REHAT MINDA – LAWATAN MOTIVASI
DAN SEMBAHYANG HAJAT
3. MALAM SANTAI AMBANG UPSR – 3
MALAM
4. SOLAT HAJAT PERDANA
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018

5. PROGRAM SAMPINGAN

1. GANJARAN - 6A , 5A - SETIAP UBB


2. TAWARAN - LAWATAN PERCUMA ( 6A - PERCUBAAN
- PERJALAN KE PUNCAK ( TANPA C DALAM
PERCUBAAN DAN SIJIL )
3. MAKANAN MINDA DAN UBAT MINDA –KISMIS USTAZ DON
DANIAL
4. SOLAT HAJAT DAN BACAAN YASIN - SETIAP KHAMIS
Buku Pengurusan Sekolah Kebangsaan Badak 2018

PROSES PENGURUSAN STRATEGI

Wujudkan visi, misi, matlamat & objektif.

Analisis keadaan semasa.

Kaji persekitaran masa depan.

Kenal pasti ( fokus / pilihan strategi )

Rangka strategi pelaksanaan.

Langkah strategi Pantau strategi


pelaksanaan pelan taktikal pelaksanaan pelan taktikal

Anda mungkin juga menyukai