Anda di halaman 1dari 3

SENARAI RAJAH

Rajah Muka Surat

1 Model reka bentuk kajian oleh Stephen Kemmis


8
dan Mc Taggart (1988)

2 Bahan Word Practice Box 21

3 Lembaran kerja aktiviti Perkataan Alien 22

4 Lembaran kerja aktiviti Tic-Tac-Toe 23

5 Lembaran kerja aktiviti BINGO 24

6 Graf analisis ujian pra 29

7 Graf analisis ujian pasca 30

8 Analisis perbandingan ujian pra dan ujian pasca 31

9 Analisis pemerhatian terhadap kemahiran


32
membaca

xv
SENARAI LAMPIRAN

Lampiran MUKA SURAT

A Ujian Diagnostik 52

B Ujian Pra 56

C Ujian Pasca 59

D Borang Senarai Semak Pemerhatian 62

E Borang Temu Bual 65

xv
SENARAI SINGKATAN

SINGKATAN MUKA SURAT

KPM Kementerian Pendidikan Malaysia 2

LINUS Literasi dan Numerasi 2

PdPc Pembelajaran dan Pemudahcara 3

BBM Bahan Bantu Belajar 4

xv

Anda mungkin juga menyukai