Anda di halaman 1dari 18

M"l$

P3T'5H
'rxMAlULHKLIAH,S ---fttoMPoKTANl

Padaputul10-00wita,padaha.iiniSenin,tanggal0l 10-2013'.---..--

GatuOldoberduaribudelapanbelas)datanskehadapan
saya-------

NI(MATULHl(MAfl,sarj.naPsikologi,Sarj.na
Hukum,MagGter-

(enotarlat n, NotarisKabupatan
LombokTengah,
dengandiladirioleh

sayaNotais kenal,yangnamanamanyaakandi
saksisaksiyarytelah

sebutdiba8ianakhiraktainii

1 Ty'anFAJARUDIN,
iahirdi Bunmas,padall D€s€mber1954,
Warga

Ne8aEIndoneta,peleU.dr DeLar:/PerFbun,
b.l"mpatin8sa d'

recamatalp-,ut, l(db"pdrentombo(--
.lik, DpiaPengembur,

Tengah, (artu TardaPenduduk


Pemegarg Kabupaten
LombokTengah,

---
N.l r.5202041112640060;

2. rudn DIRAIAB S.rj.na pendidikan,lafrdr BatuBel.l


I(|SWANTO,

pada31 Desember curu, --


1981,WargaNegarahdonesia,pel{e.jaan

bertempattin8€al
diBunnas,
DesaPengembur, Pujut,---
Kecmatan

Xabupaten
Lombok
Iengah,Pemegang
KartuTanda
Pend!duk----

l(abupJienlombo(Teneah,
N,t.(5202043I12arc1t9;

I TuanNAsRUItlAMDl,Sarjanasastn, Selabn,pada
lahirdiSulawesi

02 Nopember19a3,
Warga
N€gara pekeriaan
Indonesia, -
Karyawan

Honorer, d' 3at"Belll.Dc\dDengcmbur,..------


beneFoattiaCgal

(e.ana$n Pujut,Kab-patenLombol-eDcah.
Pcnacan8Karr.Tanda

opndudukrrbup.len lombokTengah,N.r\ 12020402I$30001:


5aYa identitas
Notarkkenalberdasa*an vans
I Parapenghadap
van8ierah

dbdnpaikdnteoaddsav".Nota

Pa6penghadap untukdirisendiri
bertindak teEeour-
dansebaSarnana

adalah
bahwamereka
meneranskan rANr___-
dari(ELoMPOX
anggota

berk€dudukan
REMAIATANI tucamatan
di BatuBelik,DesaPengembur,

Putut,(abupaten _
LoobolTengar --_

padatancgal14_03
Bahwa Maretduaribudelapan
2018{empatbelas

Pujut'
X€camatan
belas),benerpatdiBatuBelik,DesaPencembut,

LombokTencah,
Kabupaten €pal anssotavans
telahmensadakan

oleh2o(duapuluhdelapan)
dihadni namanamanva
orans,vans

k€pada
vansatlinvadiperlihatkan
dalanDaftarHadir,
ter;antum sava'

danfotokopinva
Notaris padaninuta'ahainl'
dilekatkan

dibuatBeritaacaraRapatte'tarugal--
Darirapatrersebuttelah

1,!03 2Ol8lempatb€lasMaretduaribudelapanbelat, vang----_

diketdhJ'oleh(epalaDesaPengenburvdnga'li-vdd pptlihrrta'-

kepada Notarkdaniotolopinva
saya, minubarb--
dilekatkanpada

ini.-- ---- -- ---

telahdiberiklasa_
Bahwadalan 6pattero€blt parap€nghadap

u n t u l m e n c h a d a p l " D d d a s ci vudn,a t r c r b L a r D " n e t a p a n

dalamtapat_
yanetelahdiputuskan
dalamat1aini sesalasesuatu
-ISH!'[g$l;:il*t*f
NAMA DANTEMIAT KEDUDUIGN

K€lohpot ini bema@: &IOMPO( IAN{ / REMAJA


IAN{ '-

Unt!* sela.jubya dalamaktaini di5eblt xelompol, berkedudukandi

dl Bat! Belik, Dsa Pengembur,


KMmatan Puju! Kabupaten
Lombok

Tpngah,PropinsiNue Tengga6garat,--

AtaspeBetuju.nb€rsanapaE pe4orus, cabansma,punperwakilan

(elompokdapatdihe.tuk di tempatlaindalamwllafahHukln -

Pe6turanr€nc --
Nega€RepublikInd@esia,denganmensindah*an

Kelompoklni beFsskan gotonsrcyongyangberlandaskan


Pancasrla
dan
-UnitanglcodaheiD.erI94s, dimanasdiap keputusan
diaihbil-_--

berdeilE|labees{u5yawaFh untukmen@palmutakatserta-

benand.d(antetelB4aan.-

. I rujuan&lompokbda,ah:

11, MempeGEt tallpersaudaba.


/ mempe*okoh dansilatuhnisesma

. --
[ ""es"t"
*mangat gotoncrryongsesama
2. Menumbuhkan anagora---
nengembafskan
3. Mendoronsdan produhifdalam
usaha usaha

pendapatan
rargkamenimkatkan _ "-._
anSlsota
dankeseniaht€raan

wadah!nt!k belajardansalifsbertuka.pencalafran
tentanBilmu...'

ilmupenanian.-. .

budayahiduphefrat,biaksanadalao pencturaan
Men8emban€kan

ekonomisecara
uangdanmembangun terarahdan
bertahap,

kepadaanggotakelonpoktanikhususnva,
penaabdian
Metak$nakan

taniunurn
danron kerompok

6ASlll

-- WAKTU--

akt3ini dan.--__
(elohpok inidint€takanmulaiberdiripe.andatan8an

unrul wahu vanet'dar dilpnr-k

-- -'--
USAHADAN KEGIATAI{

dantujuanKelompok
Untutmencapaimaksud sepe um-_
rti yanAtercant

dalampasal2 (dua)diatarK€lonpok
nensadakan
usaha-!saha--

dib€6asaib'danEsepertiantaralarn

a.33ord.- .'
perran'andari
L Mencemba.gkanu\dha

le8rdk. eotong'ovong\F\ard dn$ota seca'a-----'


2. Mengadaldn

!!andlanl
berpilnanddldmnelaksanalan
HIKIfAH
NIKMAT1JL K4
s PsrsH,M
TENCTH
ltAsLOTiJSOK
NOi4Rrs M e n 8 U \ a h a n p p m u p u l d - m o d d l q e l o r p o l L d n , r " rrae, raaLua' r

peiyisihan
hasilusaha yancslfatnya
ancaota ---'
tidakbertentancan

kererlud-hulur yd"sberldlu.
dencan

Mensusahatan
sertamempehudah dalamhaluntuk-----
anggora

4erperolph pupLl dan\drdnaprodul.rpeidn'dn ld'.vc.

peningkatan
5 . Mengusahakan -
sudberdayananusiaangcotam€lalaur

pe'atiahar-pelatiahanyangbefhubunBan
denganusahayanc-' '-

-----
dilatuka.anesotadalamhaluntukmehpeolehpendapatan.

--
ilm! usahatani dalampertemuan
1. Mencgalidanmengenbangkan

kelompok, daripetusas
baikbersunber ataudensan
sesama
anggota

pen8aiatran.
!dnemduberbdBi

saEnaproduknpedanlanyancdibutlhkananggota
2 . Mengusahakan

l€lonpol tdl reFarata1' ---


I
usahapertanian,
3 . Peryembangan p€rk.birnan,
kehutanan, perikanan

I & peternatananssotas@ra peribadimalpuns€caraberkelompok

seiiapbantuanying dileimd dariprhdlIetad


Menserbangkan

unrul k.ppnr'nedn
kFlorpo\

-_----- HARTArc&AYAlAN----------

- patat7 -__-__--_

Untukpertamakalinyakekayaan ini adalahseluruhharta-


Kelompok

kekayaan yansterpisah
Kelompok pribadisendti.----
darikekayaan
danberiambah
akanberubah-ubah :
karena

sumbangan
subsidi,
a. Santuan, maupunbadan_.--
dariPemerintah

perorangan
badanlainbaikdaridalamatauluarN€s€ridan vans
--_
nenaruhs'npal'LerhadapKelompot
-_--'
Penghaqilandanp.tdapataaodr:u>ah._u\"har.lompor

PEMAnYMN ----_--_*'--

1 . turantetapberupaiuEn pokokdaniuranwajibvangtelahditetapkan

dalar RapdtArg3ord

deruantepeauandankemampuan
l!ran tidaktetapyangdisesuaikan
-_--
a.ccotaydryb"iatFvaditetapkdndalamtdDctanggot.

O.nalarnoerupap'niaFan,bd.t-a'drn5JTbrrBdnda4p're'n

secaEsy3hdanhalarinon ba)
maupunswastayansdipe'oleh

Harl usdhakelompoktanir.nara lani --

- PaFt 9 --_-----.-

untuk:
sEaha5ilusahadiarahkan

ATXdanperbaikan
keatahkemajuan 10%-_
Kelompok

3 . & a / a l € n s p o n p . r c u r1u0s0 6 .
--
Danaro{dl5 % ka! KelomporTan' CemajaTd.i35 %

5. PonorPengutusl(%
-EAg V ----

---- oRGAN(EIOMPOI(--------

-------- RAPATAMGOIA_--_------
l;f
"IST,.'lHiS;lii - Pasl 10-______-_

"'i mefrp!nyai kekua5aan


danwewenanc
terringgidatam

1. RapatAnasota
dilaksanakan
setiapsatub!tansekati
arausetiap

:etplahmu)irpanenCunaneny.mpa.tan _-------

LdporanteltanSperl.rban€a.lelonDor.-

Lapo'dnleualganKebmpok--

(. Dcr lain lainydnedrdnggappe'|"------

2. selainhalhalteBebut
diatas penupensurus
apabila berhaK
umuK:-

a. Mengad
akan rapat ane€ota dipenukan --
mendadakapabita

Rapardn8golaaendadaldiangCapsvah
dpdbita.ekLrars..----

turang.val/3 hppenrgalane€ot"
hadtrda ne srnsnka.

diadalaniyd
rdpdrarg3otame.dddak.

3 . Rapatangsotasyahapabiladihadirisekuranskurangnya
setengah.-

dirdmbah5atJddri;rmLhanggord. .----.

Rapatanggotadipimpinolehketuajikatidakhadirmika yanghadn

memirihsalah*orans unrur mem,mpinrapai

5 . Kepu(u:an
6par dlanbrl:ccaramulardt.-----

6 . A p a b i l a a r g g o t a k e l L a r d a r i k e a n gb8aoi tr,aaaLrp
c Frrinraan.

sendii maupundileluarlanmelalui.apatanggotamakasimpanan_

Porok,S'moandn
wairb0d- Simpdrd"\-(ar€la tersebut-----

dikenbalikan
setelahdiku16nsib'ayabiayayansletahdikeruarkan
-

dantidakberbakfrendapatsisa (eorDur -
hasitusahadarikegjatan

5ertatelahdrldlutdnpenvel4ardn.esdla
-ran8pru'dr3..--
KepLturn rapdl diambilselelqhnFnddodt oe6eruiua" dng8old

Apabilaterdapatkekeliruandalan peneambilankeputusandalan --

perubahan
rapatmakaakandiadakan hasilkepurusan
b€rdasarkan

oar bqldlu .ejdtd{elapkar ---.


rapdtane€ora

-_ pasat11-----

Rapat
ancaota u.tuki
hemponFiwewenang

A.cgaranoasardanansgaranRumahTan€ga.
1 . Membuat/merubah

danmengubah
2. Menetapkan kelompok.--
stflkturkepe.gurusan

3 . Mencangkatd6n memberhentikan anggotapengurus (e lompok.-'.-.-

Menyu5'nda. menetapla"programlerirtp ompol.

besaraniu6.. mekankmepemungutan,
5 . Menetapkan --
pengelolaan

da. penanmLncjdwabdr i-ran danrnccordrcloroor.


penCC"..aan

--'.
gencurus
6. Menerimadanmenolaklaporanpedarccuncjawaba;

lahunan[cAI) t.Fun burJ ..------------


dalatrRapatanSaota

/ retenruars.basdiTdfadrFa|sudpadaayarI hdu).arpdr 'ydr 6

(emm)pasalinidiaturtebih
la.jutdalamAnesa'ran
Rumah
Ianssa

{AF| ) ..--------------.-
----_---_
x€PENGIJiIJ5AN

1. Penguruskelompokseku.ang
kurangnya -----
terdiridari5eorang

I Kelua.Selretarisdanleo.dnsB.nodhdra.

2. Penglruskelompokinidipilihdaridanoiehancsotadalammasa

I jabatanpensurusvansdiaturdalan
Ars:saran {ARr)--
RunahTan€Ca

yansbendnsCUn8jawab k.pad" rnscord.


sepenJhnya
rftATULhlt{tlAil,sPslstl,MKi
KAE'LO BOXTENCAH
XO]-iARIS 3 . PenBDrus
dapatdiganlisewaktu-waktu
apabiladalamkeadaan

I' memdbd.

(€adaa.memaksa dinaksld padaayat2 {dua)antara


sebacaimana
ia.
lainsalahsaruatausemuapenglrusXelompok
ditetapkan
sebacai

l'tran3ka.--------------.-----...

sva'atsydratuntul drpnrhmenjddrp-nBuru\.----------------.-----

Menjadianetsota
tetapkelompokyans
adadidusunBatuBelik,desa

(e.amaranPuiur.(abupaterLorbol le_gah--..--
Pengembur, .

Drpir'h
dandanolel'anseotadalah apaL"nceold

3 . D.per(ava
selu'LLan8eotadalan lepefrhp,ncn ddn

I {Fperibadidnny€.------------------. --------

oapaib.r.rja 5amddene"n5e\amapengrtusdana-scora5Fda--

---
rasvarakarlir gkungannva.

jawabdanberdedikasi
5 . sertanssunc tin8siu.tuk kemajuankelompok.

P.sal 14 ---------

peneuru\addlah -----------------
Mdsdr.balandanKewajiban

L vardjcbdtanpeBuru) 3 (t'8a)khun ddnddpdrd.pilhlerbah \alL

periodcb.ritur1yd.---------

Pensurus tueassesuaidengan---
be*ewajibanuntukmelaksanakan

3 . P e n g u ' u s w a j i b m e n j a g a a e t d a n l . t a(yeal oam


r p orrd - ; - - - - - - -

Penglruswajibmenyelenggarakan 1lsatu)kalidalam-
rapatancgota

r.bulrn abu mirimali.relah pa


pe*embanean
5. Melaporkan padasetiaprapatanssota-."
kelompok

ArulFranDasardan
ketentuan ---
ArugararRumah
5 . Melaksanakan
Epatanscota,
{AolARl)keputusan/kesepakatan
Taneea

diatuflebihlanjutdalam---
(€wajiba.masingnasinspengurus '

Angca'dnR,mahTd_g€alAqD

PaFl15-__--_'

Pergur-s(elompokbp'hPntlarend:
anSSota

---_-
a. Men'n8galdunia: _____-

sendni; --_-
b Permohonan

besamasamadalamsuarurapar..
parapenguruslainnya
c. Keputusan

vanr thu)usdiaoa\anJnl"l iru -__-

----
l AnSgordlelompokadalat pFlan, {algn du berSabung\F.d'c

misiYangsama
sertamempunFivisi
sukafela '-
glna kemaluan

kelompot
anggota diqllavahousunaatuselik,
danyangtinaBal

tecmab_ Pu,ut,rabupdtenLombollengah---
De\dPengemout,

2. set'aparycordlelonDo! wdjib --_-

RumahTanega
a. MematuhiAn*atanDasardanAnggaran van€

re'andtepaldrr:----

Ancgaran
menerima
b. Memahamidan Rumah---.
Dasar/AEgaran

Tanega- ----

berakhkapabllayancbeGanBkutan
Xelomgok
NIKMAT!LHIK]VAH,S,Pg,SH
ItI.Ki.
tio_rARrs
Ms.LofirBoK
TEN6t P MelinSSaldu.ia.-------------.-.'

MPngJrdurldndiri.

ndar merepaliperjanjian!eqa.dFdse.sdnkroroot .--..

dariAnseoraXelompok
Dikeluarkan keputusan
berdasarkan Rapat

----.-------..---
ancaora

danpenberhah!ananggotadiaturdalam*-
Tatacarapenerimaan

A 1 $ a r d n c u m dl!a n n g a d a n p o l a \ e b i i a I a n P e n B U r u . .

P.rat17----------

--HAK ANGGOTA'-

idpanggo'a
m.npunyaihak

1. Mershadni, pendapat?
nenyatakan slatadalam-.-
danmembeikan

------- -..--:---...-.---..-..
I rapatan€gota
2 . M€milihdanataudipilih
meniadi Kerompok
Pensurus ataupensurus

lc'r' ya ------------

3 . vemrntaraparancco.db'lddlperlulan...-------

atausa6n kepadapeneu.uidiluarrapal,-
pendapat
Mensemukakan

ba'kd'm'ntamaupuntidal -

5 , Memanradllan danrendapdi p.ldvdndnydnCsara---_


Kelompok

denganarCgotalair ' .-----------

pertembangan
Mendapatketeraryanmengenai m-"nurut
Kelompok

letentJan!€nCberbru-

pen$wasan
7. Merakukan orsankasidan
atasialannya -..----_
usaha

(Florpok nen!rut ker.rruanvan3be'ldl -


Kelompoksesuaidengan
darisis hasilUsaha
3. MenerinabaSian

lPtenrurnydnBbe'lrk.

berhak
9. s€tiapangsota (monitorins
pengawasan
untukmelakukan )

(elonporoat lJ\chauEhaKelohpol\'
tedad"pkeC'atan

-I(EWAJIBAN ANGGOTA-

setiapanggotanempunlaikewajiban

DasardanAnggaran
MematuhiAnSgaran serta ----
RumahTan8ga

reputusanydrc telahdhepc$t: dalan rdpata'3gord - --_

oleh ----
dalamkesiatanusahavansdiselenegafakan
Berpanisipasi

&lompol,-.

J v c n c e r b a n g ( a nr e n e l ' h a r r t e b e ' s d F a a b
nFd" oLana!\

rereluarcddn -----

angigota
. M€nghadirirapat dalam'
da.5€er. aktltmengambilbagian

pokok,
5 . Membayarsimpanan Waiibdaesimpanan
Simpanan _
5ukarela

Menepati peUdniran
setiap qelonlror---'
dpncan

kerugian
7. Turutmenan8gung vangterjadidiluarkesalanan
Kelompok "

pengutus -______-

Me.,agaNamabdil Kelorpol -

setiappiniamandari(elompok
neng€mbalitan
Berkewajrban

ditetapkan
denganaturanVangakan

PEMBTNAAN---------

.--_ Pasat19---
P! Sn,ii (l
NlfiiATlL HII(MAN,S
NCTARLS XABLO*IBOKTSNGAH be*ewajibanmelakulanpengawasan
1. Kelompok atasdirinyaatau

intenal,daflatautelahtertlangdalampasal13[]ga --
pengawasan

beldt dyat2 (duaj.----

atau(elompokyansdiangkatlntuk -_-
adalahorans-orane
Pembina

r e T D e r ' \ d n p e m b ' . a a\ dna n s d d n d a . n a s e t a r - . , 1 l e F d u d

(eronpor ---.-.-- -

danPengawasan
Pembinaan olehK€palaDesaPen8embur,
dilakukan

Masyarakat
Lembasa De5a L€mbasa
{LMD), Masyarakat-_
Keiahanan

Desa{LKMD),
Penyul(h (PPL)desa
Lapansan Tokoh
Peneemburdan

Du)unBau Sel'kde$ Dengenbu'---_--


MalyarakaL

Pasa| 20------------

1 TahunB!kuKelotopok
berialan lanuaisampai
daritanggal0l

d"ngdrtcrggal3lD.rpnberLicptiaptah-n--_

selambat (tisa)bllansetelah
lambatnya3 ---'
tahunbukub€rakhir,

sadanPeneurus
Harian menbuatlaporan
diwajibkan tlhunanvanc

pelhitlnsan
menvansk!t danpenan€€unsjawaban _----'
terutama

keuang3n
nengenai padatahuny.nCbarusaiadilewati
Ketompok,

perhitunsan
d6nlaporante6ebutharusdlnintakanpencesahai
dari

Rap.rA-ggota -------

danlaporant€EebutbeE.ti bahwa
atasPenghitungan
Pengesahan

daritaneg!ngjawabnva _
Bariantelahdib.baskan
BadanPengurus

Kalonpoku^turrahunbul yc"g --_---


mFry.nd kepen8"ruear

dlien'rrdn.
-----ltnuE"qHANANGGAMi|DASAR_-_--
f

oasar(Ao)ini hanva
Angga6n
Perubahan orehrapat--_
dapatdilakukan

geserta
peserujuan
dencan
ansgota danseklrang-
6pat anggota

dihadti2/3 (duapertica)darijumlah
kurangnya dansetelah
ansgota

Tin Perbina_-
berloord'narden8aa

P t M B l,,B ARAN--------

oFmbubaran
KeloFpolddpaLteiadr ddldmhal :

p"moub.6n Kelompororldlukanor"hliFPeFb'bd'an/P"ncuus '.-_

setelahbe*onsultasidencanPembinadan
dapatdilakukan
Pembubarar

senadibahas
Pensawas d;n mendapaipersetujuan
dalamRapatAnccota

2/3 (duapertica)darijumlahseluruh
pesertaRapatseku.ans-kurangnva

ancaoia,-------_--

23-----------
Pasat

1 . Pad.eat pembubaFn(likuidasi) uniuk-_--


berRewajiban
Pengurus

urusanuru$n Ke'onpok_-
menvelesaika.

teradipembubaran
2. Apabila dat hadatekavaan masih--_
Kelompok

Badansosiar_'._
tecebutakandiberikankepada
ada,makakekavaan

asasdan
samadenean
atausadanAmalYansasasda! tuiuannva
----
t-llan Kelompor.
'[Hll]iffil':i;\'JiY^f belumcukupdiaturdalam
Hal halyan8 Dasariniakan
An8saran

dalamAnB€aE.RumahTangga
ditetapkar dalamAngcaran
danapabila

dalamh!syawarah-
belumcukupdiatur,akandit€tapkan
R!mahTanssa

paraPeryurulKelompor.-------.-

- Patat2F----------

Parapenshadap
memalih danumlm mengenai
tempattincgalvangletap

Pendnian inidansegala
{elompok di Kantor
akibatnya ---
Panitera

Nege'id'PGya---_
Pe.gadilar _-

Past26----.-----

iniadalah
Kelompok
Unt!kperbmakalistrukurlGpensu.usan s€bagai

-------
L PENGTTRU9

:TuanPAIARUDlN.-

(ISWANTO,
:TuanDIRAJAB Sarjana -'
Pendidikan,

;TuanNASRUL S
HAMDLSarjana

--------
I' PLMSI\!y'PTNCAWAS

cepdlrDesaP.ncembut

MasydDkat
LMDltembasE Desa) ---_--_
danI (MD{Lembaea

Md:ya'a\atoesl -
retahanar

desaPpre'mbut
Lapdn8aa
Pol{Pet,gasDenyrluf -----_

Pasal2T--------*---

Penchadap denganinjm€njaminakankebenaran
menyaiakan

identitasparapihaksesuaitandapengenal
yangdisampaikan
kepada

saya,NotarisdanbertanC€ungjawabsepenuhnyaatashalterebut'
sena-
telahmengetti/memahaml
densanini menyatakan

s p r u j u a \ a n i \ r . \ t a r n i . d a n m e m D e b a s l d - s a v r 'dNaonG
p rai r a _ -

-'-
ternYata
hukun bilamana
saksida segalat!ntutan/gugatan
1 .'
oit{prudanI ar pardpenetad"pFenva'glcl d'n ' a\ra

AKIA INI --------_


DaMtKtAN

padaharidantansgal ---.--
diLomboklengah,
Ojbuatdandiselesaikan
---_
teqpbutpadabaeianawalaka inideneandihddriohh:
-_
1. TuanEDISAPUTM,lahndi pelambilrpadatanegal31 Desember

bedempattincsal
hdonesia,
1992,wargaNesara oesa'._
di Pelambik,

lerowaru
le'owaru,lLe(anatan Lombol m'---
' I'abupdrFn

2. NonaB,AlqME6,ATRIWISMADE\rl,lahirdiSenavan,padatang€al

03 Okober1994,Wal8aNegaEhdonesia,b?rtempattinggaldi-----

Jontlak,(ecamatanPEvaTcngah,""-
nwugalihTimur,Kelurahan

_-
kabJpatenLombokTen8at

sak-i\d(,
(eduanyapegawdrlanrorriotar45pbagd' ---

bacakan
sayaNotaris
setelah penshadap,
aka inikepada dansaksi'saksi

olehpenshadap,
ditandatangani
segera savaNotaris-
palasaksldan

Dib-ardere"n: ---
-_-
den8.nsempuma.
MinltaaktainiElahdhandatan8ani

Dik€luartansebacaiTUiUNANyang$ma blnyinya.-

eiiii!i,'..HlEism
ffi:,7::J"-,4",,il:Ai,ltrl?t't
TGL.r-'o:
RAy'

Anda mungkin juga menyukai