Anda di halaman 1dari 3

Rumusan Dan Pemahaman Petikan Umum (SPM) Ogos 6, 2007

Difailkan di bawah: SPM (PENULISAN) — mamaaina @ 9:05 am

Pemarkahan
• Bahagian ini diperuntukkan sebanyak 30 markah
• 20 markah untuk bahagian isi dan 10 markah untuk aspek bahasa
• Pengenalan – 2 markah
• Setiap isi tersurat dan tersirat – 2 markah
• Kesimpulan – 2 markah
• Aspek bahasa markah yang diperuntukkan ialah separuh daripada markah
isi.Aspek bahasa seperti pengolahan bahasa, penggunaan istilah dan kosa kata,
tanda baca dan sebagainya akan diteliti sebelum markah untuk bahagian bahasa
diberikan.

Perenggan
• Pelajar bebas menulis perenggan sama ada dalam satu, dua, tiga, atau empat
perenggan.sebenarnya, tidak ada peraturan khusus tentang bilangan perenggan.
Pelajar dicadangkan supaya menulis rumusan dalam empat(4) perenggan seperti
di bawah:
• Perenggan 1 – Pengenalan
• Perenggan 2- Isi-isi tersurat
• Perenggan 3 – Isi-isi tersirat
• Perenggan 4 – Kesimpulan

Bilangan Perkataan
• Pelajar dikehendaki menulis rumusan antara 100 – 120 patah perkataan.Jika
melebihi jumlah perkataan yang dinyatakan isi rumusan yang terdapat dalam
perkataan atau ayat selebihnya tidak akan dibaca atau dinilai.

Contoh Soalan : Baca petikan di bawah dengan teliti.Kemudian, buat satu rumusan
tentang punca-punca berlakunya banjir kilat dan kesan-kesannya.Panjang rumusan
hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
Panduan Menulis Rumusan

Pendahuluan
• Satu ayat yang dapat menggambarkan kandungan petikan secara
keseluruhan.

• Contoh pendahuluan: Petikan menyatakan…..(unsur 1)….(tema)


Dengan berdasarkan rumus di atas, ayat pendahuluan, perkara yang perlu ada
ialah :
1) Unsur 1- Mestilah terdiri daripada perkataan yang bersinonimdengan tugasan
soalan yang menyatakan isi tersurat.
2) Tema Petikan
3) Bilangan perkataan : (8) -(12) patah perkataan.

• Contoh Ayat :
Petikan menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunyabanjir kilat di
Kuala Lumpur.
1) Unsur 1- Faktor-faktor (perkataan yang bersinonim dengan punca-punca).
2) Tema Petikan – Banjir Kilat
3) Bilangan perkataan : 8 patah perkataan.

• Pendahuluan hendaklah ditulis dalam satu ayat sahaja.


Jangan menyalin bulat-bulat seperti yang terdapat dalam soalan.

• Kata tugas atau kata kunci yang kedua dalam soalan rumusan tidak boleh
dimasukkan dalam bahagian pengenalan.

• Jika pelajar menulis pendahuluan seperti di bawah ini, anda akan


memperoleh satu(1) markah sahaja.
1- “Petikan menyatakan punca-punca berlakunya banjir kilat.”
2- “ Petikan menyatakan punca-punca berlakunya banjir kilat dan langkah-
langkah untuk menanganinya.”(Langkah-langkah ialah kata tugas yang
menghendaki calon mengemukakan iai tersirat.)
Isi -isi Tesurat

• Isi -isi yang terdapat dalam petikan berdasarkan kata tugas atau kata kunci
yang pertama dalam soalan.

• Mencari sekurang-kurangnya 6 isi tersurat daripada petikan, jika gagal


mendapat jumlah itu, pelajar mestilah mengemukakan isi terurat yang lebih dalam
gabungan 2:6, 3:5 atau 4:4.

• Ayat-ayat hendaklah diolah dan disalin semula tanpa mengambil ayat-ayat


tersebut bulat-bulat daripada petikan.
• Antara satu ayat dengan ayat yang lain pula, gunakan penanda wacana
yang sesuai seperti selain itu, seterusya, oleh itu dan sebagainya.

• Contoh-contoh isi tersurat:


1- Hujan lebat hampir dua jam
2- Sistem perparitan gagal diselenggara dengan sempurna.
3- Tiada sistem amaran awal.
Jawapan lengkap;
Banjir kilat yang berlaku di Kuala Lumpur berpunca daripada hujan lebat yang
turun hampir dua jam. Selain itu, sistem perparitan yang gagal diselenggarakan
dengan sempurna menyebabkan laluan air tersekat. Ketiadaan sistem amaran
awal pula telah memburukkan keadaan.

Isi-isi Tersirat

• Pelajar dikehendaki menulis sebanyak 2,3 atau 4 isi tersirat.

• Isi-isi tersirat yang dikemukakan mestilah tiada dalam petikan dan


berdasarkan kata tugas atau kata kunci kedua dalam soalan rumusan.

Kesimpulan

• Contoh format untuk ayat penutup/kesimpulan :

Kesimpulannya,…………unsur1(Berbentuk.cadangan)
………………..supaya/agar/bagi/kerana………………(Tema)
………………..unsur 2…..(memperlihatkan kesan)

• Kesimpulannya, semua pihak mestilah bekerjasama menangani masalah


banji kilat supaya aktiviti pembangunan dan perniagaan berjalan lancar.