Anda di halaman 1dari 30

PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN


2021 - 2025

DISEDIAKAN OLEH:

SITI ROHIMAH BINTI MAHMAD REJAB

KETUA PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN KOSAS
JALAN KOSAS 2/2
68000 AMPANG, SELANGOR

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

ISI KANDUNGAN

 Pendahuluan
 Analisis SWOC Panitia Matematik Tambahan
 Strategi Peningkatan Panitia Matematik Tambahan Menggunakan TOWS/COWS matriks
 Senarai Strategi Yang Telah Dijana Melalui TOWS/COWS matriks
 Analisis Pemilihan Strategi berdasarkan pemberatan
 Penilaian Strategik Terbaik
 Perancangan Strategik 2021 – 2025
 Pelan Taktikal 2021 (Strategi 1)
 Pelan Operasi 2021 (Strategi 1)
 Pelan Taktikal 2021 (Strategi 2)
 Pelan Operasi 2021 (Strategi 2)
 Pelan Taktikal 2021 (Strategi 3)
 Pelan Operasi 2021 (Strategi 3)
 Kesimpulan

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

PENDAHULUAN
Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan adalah merupakan satu perancangan lima tahun yang dirangka bagi mencapai ETR
(Expected Target Result) yang disasarkan oleh pihak panitia secara khususnya dan pihak sekolah secara amnya. Sasaran tinggi yang
diletakkan oleh pihak sekolah merupakan satu cabaran kepada pihak panitia untuk merealisasikannya. Justeru, program-program yang
yang dirangka amat menitik beratkan aspek-aspek keberkesanan tanpa mengabaikan aspek-aspek realistik.

Pihak panitia merasa terpanggil untuk memenuhi hasrat murni pihak sekolah untuk melahirkan kecemerlangan dalam subjek Matematik
Tambahan di peringkat SPM. Kecemerlangan ini akan turut menyumbang kepada usaha untuk melahirkan modal insan yang mampu
berfikir dan menyelesaikan masalah, selari dengan aspirasi Pendidikan Negara yang ingin melahirkan generasi pencipta bukan generasi
pengguna semata-mata.

MATLAMAT STRATEGIK

Memantapkan kompetensi guru Matematik Tambahan melalui peningkatan profesionalisme guru-guru melalui teknik
ST 1
pengajaran yang lebih berkesan
Memperkasakan pelaksanaan :
1) Program Peningkatan Prestasi Matematik Tambahan SPM bagi meningkatkan Kualiti GKMP Matematik Tambahan di
ST 2
peringkat SPM
2) Program Intervensi untuk meningkatkan peratus lulus bagi Matematik Tambahan.

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

ANALISIS SWOC PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN


S KEKUATAN W KELEMAHAN

S1 100% guru terlatih dan bertauliah W1 Pelajar bergantung 100% kepada sekolah dan guru
S2 Guru-guru mengajar mengikut opsyen W2 Sebahagian pelajar tingkatan tidak menguasai kemahiran
S3 Guru-guru Matematik Tambahan yang berpengalaman asas Algebra .
S4 100% pelajar tiada masalah disiplin yang tegar W3 Sukatan pelajaran tingkatan 4 yang padat (10 tajuk) dan
S5 Kemudahan asas; Bilik darjah yang lengkap kerusi dan meja tingkatan 5 (9 tajuk) sukar untuk dihabiskan dengan
sempurna sebelum bulan Julai
W4 Terdapat pelajar yang meninggalkan masa P&P kerana
terlibat aktiviti sekolah yang lain
W5 Belajar Matematik Tambahan secara konsisten masih belum
menjadi satu budaya di kalangan pelajar

O PELUANG T CABARAN

O1 Hubungan erat dengan PIBG, Agensi Kerajaan & Swasta T1 Kesibukan guru di dalam pengurusan kelas dan
O2 Terdapat ibubapa adalah dari kalangan profesional program-program sekolah yang besar sedikit sebanyak
O3 Guru-guru berpeluang menghadiri kursus-kursus peningkatan mempengaruhi fokus guru
profesionalisma di peringkat PPD, Jabatan dan T2 Menukar persepsi pelajar tentang Matematik Tambahan
Kementerian adalah subjek yang sukar
O4 100 % pelajar tinggal dengan ibu bapa T3 Keghairahan ibu bapa yang menginginkan kejayaan yang
O5 Guru berpeluang membentuk budaya belajar yang betul dan cemerlang namun usaha murid masih belum mencukupi ke
berkesan di kalangan pelajar arah tersebut.

STRATEGI PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN (COWS MATRIKS)

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

S KEKUATAN W KELEMAHAN
S1 100% guru terlatih dan bertauliah W1 Pelajar bergantung 100% kepada guru
S2 Guru-guru mengajar mengikut opsyen W2 Sebahagian pelajar tingkatan tidak
S3 Guru-guru Matematik Tambahan yang menguasai kemahiran asas Algebra
berpengalaman. W3 Sukatan sukar untuk dihabiskan dengan
S4 100% pelajar tiada masalah disiplin sempurna sebelum bulan Julai
yang tegar. W4 Terdapat pelajar yang meninggalkan masa
S5 Kemudahan asas; bilik darjah yang P&P kerana terlibat dengan aktiviti sekolah
lengkap kerusi dan meja. yang lain.
W5 Belajar Matematik Tambahan secara
konsisten masih belum menjadi satu
budaya

O PELUANG STRATEGI SO STRATEGI WO


O1 Hubungan erat dengan PIBG, Agensi Kerajaan & S1 + S3 + S5 + O4 + O5 W2 + O4
Swasta Program Guru Muda Program We Love Algebra
O2 Terdapat ibubapa dari kalangan profesional Bengkel Matematik Tambahan Ujian Kemahiran Asas Algebra (UKAA)
O3 Guru-guru berpeluang menghadiri kursus-kursus Program Anak Emas
peningkatan profesionalisma di peringkat PPD, W3 + O4
Jabatan dan Kementerian S5 + O4 + O5 Topik -topik yang mudah di ajar di luar waktu
O4 100 % pelajar tinggal dgn ibu bapa Klinik mata pelajaran
O5 Guru berpeluang membentuk budaya belajar Program XtraVaganza W5 + O5
yang betul dan berkesan di kalangan pelajar Pembukuan Koleksi Soalan PAT Tingkatan 4
Pembukuan Koleksi Peperiksaan Percubaan SPM
Negeri

W1 + O3
Teacher Sharing Session

W5 + O1
Program OutReach dengan sekolah luar
C ANCAMAN STRATEGI SC STRATEGI WC
T1 Kesibukan guru di dalam pengurusan kelas S5 + T2 + T3 W4 + T2

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

dan program-program sekolah yang besar sedikit Ulangkaji menyeluruh 1 minggu sebelum UP1, Klinik Mata Pelajaran
sebanyak mempengaruhi fokus guru 2 minggu sebelum PPT dan PAT dan 2 bulan Program Celik Mata Celik AddMath
T2 Menukar persepsi pelajar tentang Matematik sebelum SPM
Tambahan adalah subjek yang sukar W5 + T1
T3 Keghairahan ibu bapa yang menginginkan Borderless Classroom/ Set
kejayaan yang cemerlang, namun usaha murid
masih belum mencukupi ke arah tersebut. W5 + T3
Group whatsaps ADD MATH
Group Telegram ADDMATH

SENARAI STRATEGI YANG TELAH DIJANA MELALUI TOWS/COWS MATRIKS

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

KOD
BIL STRATEGI
STRATEGI

Strategi SO Mengukuhkan pemahaman konsep dan membudayakan cara pembelajaran Matematik Tambahan
1
S1 + S3 + S5 + O4 + O5 secara konsisten dan memulihkan kumpulan GALUS

Strategi SO
2 Menggalakkan pembelajaran Matematik Tambahan secara konsisten
S5 + O4 + O5

Strategi WO
3 Menghabiskan sukatan pelajaran, Tingkatan 4 (sebelum September) dan Tingkatan 5 (sebelum Julai)
W3 + O4

Strategi WO
4 Ulangkaji secara menyeluruh dan menanamkan semangat daya saing yang tinggi
W5 + O4 + O5

Strategi WO
5 Melahirkan guru-guru Matematik Tambahan yang kompeten
W1 + O3

Strategi WO
6 Mengukuhkan konsep dan penguasaan dalam tajuk-tajuk yang mencabar
W6 + O4

Strategi ST
7 Ulangkaji menyeluruh dan menanamkan keyakinan diri pelajar melalui program-program terancang
S5 + T2 + T3

Strategi WT
8 Pendedahan pelajar sebagai tutor (Perkongsian Pintar) dengan sekolah-sekolah luar
W5 + T1

Strategi WT
9 Latihan secara berterusan bagi memupuk budaya pembelajaran yang sihat
W5 + T3

ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

BIL KRITERIA PEMILIHAN ST01 ST02 ST03 ST04 ST05 ST06 ST07 ST08 ST09

1 Tahap kesukaran proses. 2 4 4 4 5 4 5 3 2

2 Kompetensi staf yang bertanggungjawab. 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat. 5 3 3 3 5 3 5 3 5

4 Kemudahan infrastruktur dan peralatan. 5 4 3 3 5 3 5 3 5

5 Andaian keupayaan mengatasi halangan. 3 3 3 3 5 3 5 3 3


Andaian hasilan yang dijangkakan/impaknya untuk
6 3 4 4 4 5 4 4 4 3
mencapai objektif, matlamat/isu, misi dan visi
7 Akur/ kepatuhan dengan mandat/ arahan. 3 3 3 3 5 3 5 3 3

8 Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas. 3 2 2 2 4 2 4 2 3

9 Kesesuaian dengan persekitaran terkini. 4 4 4 3 5 3 5 3 4

Jumlah Skor 33 32 31 30 44 30 43 29 33

Keputusan 4 5 6 8 1 7 2 9 3
Skala 1 hingga 5 : Paling sukar =1 , Paling mudah =5

SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

JANGKA PENDEK Pencapaian setara atau lebih baik berbanding Gred Purata (ETR)
JANGKA PANJANG Meningkatkan pencapaian Matematik Tambahan SPM ke tahap gred purata terbaik

KOD
BIL STRATEGI
STRATEGI
Strategi WO
1 Melahirkan guru-guru Matematik Tambahan yang kompeten
W1 + O3
Strategi ST
2 Ulangkaji menyeluruh dan menanamkan keyakinan diri pelajar melalui program-program terancang
S5 + T2 + T3
Strategi WT
3 Latihan secara berterusan bagi memupuk budaya pembelajaran yang sihat
W5 + T3
Strategi WO
4 Ulangkaji secara menyeluruh dan menanamkan semangat daya saing yang tinggi
W5 + O4 + O5
Strategi SO
5 Menggalakkan pembelajaran Matematik Tambahan secara konsisten
S5 + O4 + O5
Strategi WO
6 Menghabiskan sukatan pelajaran, Tingkatan 4 (sebelum September) dan Tingkatan 5 (sebelum Julai)
W3 + O4
Strategi WO
7 Mengukuhkan konsep dan penguasaan dalam tajuk-tajuk yang mencabar
W6 + O4
Strategi WO
8 Ulangkaji secara menyeluruh dan menanamkan semangat daya saing yang tinggi
W5 + O4 + O5
Strategi WT
9 Pendedahan pelajar sebagai tutor (Perkongsian Pintar) dengan sekolah-sekolah luar
W5 + T1

PELAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN


2021 HINGGA 2025

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Sekolah Harian
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek Gred Purata Sekolah & Gred Purata Matematik Tambahan
Sektor/PPD/Sek SMK Taman Kosas
Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan)

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2021 2022 2023 2024 2025
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan (Berdasarkan 25101inisiatif atau (Pernyataan indikator
strategik) tentang BK atau fungsi PPPM atau fungsi pelan tindakan di JPN/PPD) yang boleh diukur)
organisasi) organisasi/SWOC)

Bilangan kali
Pelaksanaan perkembangan
bengkel/ 50% 75% 80% 100% 100% 100%
staf berkaitan PdP di
LADAP dalam (2) (3) (4) (4) (4) (4)
GURU DAN sekolah.
setahun
PEMIMPIN
SEKOLAH Meningkatkan Bimbingan dan pemantauan
Keberkesanan 100
kompetensi dan berterusan oleh Ketua Bilangan kali 50% 75% 100% 100% 100%
PdP masih boleh %
Memperkasa profesionalisme Panitia dan Guru pemantauan (2) (3) (4) (4) (4)
dipertingkatkan (4)
guru dan guru-guru Cemerlang.
pemimpin
Penulisan atau kajian
sekolah Bilangan
tindakan oleh guru guru 0% 50% 50% 100% 100% 100%
penulisan
dalam menangani (0) (1) (1) (2) (2) (2)
ilmiah
permasalahan dalam PdP.

PEMBELAJARAN Pelajar masih Memastikan PdP Peningkatan


MURID belum dijalankan dengan Mewujudkan Guru Muda di nisbah guru
1:7 1:6 1:5 1:5 1:4 1:4
mengamalkan berkesan melalui kalangan pelajar. muda kepada
Meningkatkan gaya program-program mentee

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2021 2022 2023 2024 2025
Bilangan kali
pembelajaran
Mewartakan setiap petang perjumpaan
Matematik
Selasa sebagai Petang terancang 15 18 20 22 24 25
Tambahan yang
AddMath. (analisis item) Petang
konsisten
AddMath

Terdapat
Melaksanakan Program
sebilangan Mengurangkan
Terancang
pelajar yang peratus
 JumpStart
masih lemah pencapaian 5% 4% 3% 2% 1% 0%
 Ace Yours C
pembelajaran dalam gred D dan ke
terancang  Kelas XtraVaganza
murid penguasaan bawah
 Super Score
asas

 Melaksanakan
program/ aktiviti
Pencapaian
terancang dengan
Gred Purata Gred Purata
kerjasama PIBG dan
Sekolah bagi Matematik 5.75 5.73 5.70 5.65 5.60 5.50
warga sekolah
SPM masih Tambahan
 Melaksanakan program
belum tercapai
peningkatan
kecemerlangan SPM

PELAN TAKTIKAL
TAHUN 2021

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Dan Berkemampuan JADUAL 2

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

Sub-NKRA Sekolah Harian


Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek Gred Purata Sekolah & Gred Purata Matematik Tambahan
Sektor/PPD/Sek SMK Taman Kosas
Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan)
Strategi Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru-guru

Tarikh/ Kos/
Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab KPI TOV Sasaran
Tempoh Sumber
1 Perkembangan Staf: Perkongsian kemahiran Ketua Panitia, Mei (PPT) tiada Bilangan kali 2 3
Bengkel Verifikasi Skor dan pengalaman dalam Guru Matapelajaran September (PPC) bengkel/
Skema Pemarkahan kalangan guru Matematik Oktober (PAT) LADAP dalam
Analisis Item Tambahan setahun
2 Pencerapan Bimbingan dan Ketua Panitia, April tiada Bilangan kali 2 3
 Pedagogi pemantauan berterusan Guru Cemerlang, Jun pemantauan
 SPH oleh Guru Cemerlang Guru Matapelajaran September dan bimbingan
3 Penulisan Ilmiah: Memahami permasalahan Penolong Kanan, Mac - September RM300/ Bilangan 0 1
Kajian Tindakan dalam PdP dan Ketua Bidang, PCG penulisan
pelaksanaan Amalan Ketua Panitia, ilmiah dalam
Terbaik Guru Matapelajaran setahun

PELAN TAKTIKAL
TAHUN 2021

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Sekolah Harian

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran


KPI Pengarah/PPD/Sek Gred Purata Sekolah & Gred Purata Matematik Tambahan
Sektor/PPD/Sek SMK Taman Kosas
Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan)
Strategi Memastikan PdP dijalankan dengan berkesan melalui program-program terancang

Tarikh/ Kos/
Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab KPI TOV Sasaran
Tempoh Sumber
4 Program Platinum: Mengukuhkan kembali Penolong Kanan, Februari RM400/ Gred Purata 5.75 5.73
JumpStart kemahiran semua pelajar Ketua Bidang, PCG Matematik
dalam topik topik Ketua Panitia, Tambahan
Tingkatan 4 Guru Matapelajaran
5 Program XtraVaganza Mengukuhkan kembali Penolong Kanan, Februari - Mei RM180/ Mengurangkan 5% 4%
kemahiran pelajar Ketua Bidang, PIBG peratus D dan
kelompok lemah dalam Ketua Panitia, ke bawah
topik topik Tingkatan 4 Guru Matapelajaran
6 Guru Muda Matematik Membudayakan budaya Penolong Kanan, Feb - Ogos RM300/ Nisbah Guru 1:7 1:6
Tambahan perkongsian ilmu antara Ketua Bidang, Julai - Sept PCG Muda kepada
pelajar Ketua Panitia, Mentee
Guru Matapelajaran
7 Perkampungan Ilmu: Pendedahan dengan Ketua Bidang, Ogos RM3000/ Gred Purata 5.75 5.73
Easy AddMath kaedah alternatif dalam Ketua Panitia, PIBG Matematik
menyelesaikan soalan SPM Guru Matapelajaran Tambahan
8 We Love Algebra Mengukuhkan asas Ketua Panitia, Januari RM200/ Peratus pelajar 50% 60%
algebra kepada pelajar Guru Matapelajaran PCG mendapat 60%
Tingkatan 4 dan ke atas
untuk Ujian
Kemahiran
Asas Algebra

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

Tarikh/ Kos/
Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab KPI TOV Sasaran
Tempoh Sumber
(UKAA)
9 Petang AddMath: Mengukuhkan kemahiran Ketua Panitia, Mac - September RM500/ Bilangan kali 15 18
Ace Your C's pelajar dalam Guru Matapelajaran PCG perjumpaan
menyelesaikan soalan terancang
dalam Kertas 2
Mengurangkan 5% 4%
peratus D dan
ke bawah
10 Super Score Mengukuhkan kemahiran Penolong Kanan, September RM600/ Mengurangkan 5% 4%
(PROGRAM MURID GALUS) murid dalam kelompok Ketua Bidang, PIBG peratus D dan
lemah untuk mendapat Ketua Panitia, ke bawah
markah (Silibus Minimum) Guru Matapelajaran
11 Perfect Score Kualiti bilangan A untuk Penolong Kanan, September RM400/ Peratus murid
(PROGRAM MURID Matematik Tambahan Ketua Bidang, PIBG dalam
CEMERLANG) meningkat dalam Ketua Panitia, kelompok A+, A
peperiksaan SPM Guru Matapelajaran dan A-
12 Koleksi Soalan Pelajar membuat latihan Ketua Panitia, Sepanjang tahun RM800/ Gred Purata 5.75 5.73
(PROGRAM MURID tanpa kehadiran guru Guru Matapelajaran PIBG Matematik
SEDERHANA) matapelajaran Tambahan
13 AddMath OutReach Perkongsian Pintar dengan Ketua Bidang, Ogos RM600/ Gred Purata 5.75 5.73
Programme (AMOR) sekolah-sekolah luar Ketua Panitia, PIBG Matematik
Guru Matapelajaran Tambahan

PELAN OPERASI 1/2021


Dari Jadual 2 : Program Pemantapan Pedagogi (ST1)

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

Sektor/PPD/Sekolah SMK Taman Kosas JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan)
Program/ Projek Perkembangan Staf: Bengkel Verifikasi Skor Skema Pemarkahan
Objektif Perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru Matematik Tambahan
Tarikh/ Tempoh Mei, September dan Oktober 2021
Kumpulan Sasaran Semua guru matapelajaran Matematik Tambahan
Tanggungjawab Ketua Panitia: Pn Siti Rohimah binti Mahmad Rejab
1. MESYUARAT PENYELARASAN
 Penetapan tarikh dan tempat
2. PELAKSANAAN
Proses Kerja
 Pelarasan skema pemarkahan
 Pelaksanaan 'cross-checking' antara guru sekurang-kurangnya tiga skrip jawapan secara rawak
 Pelaporan dan penilaian program

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI 2/2021


Dari Jadual 2 : Program Pemantapan Pedagogi (ST1)

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

Sektor/PPD/Sekolah SMK Taman Kosas JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan)
Program/ Projek Pencerapan: Pedagogi dan Spesifikasi Pengajaran Harian (SPH)
Objektif Bimbingan dan pemantauan berterusan oleh Guru Cemerlang
Tarikh/ Tempoh April, Jun dan September 2021
Kumpulan Sasaran Semua guru matapelajaran Matematik Tambahan
Tanggungjawab Guru Cemerlang: Pn Siti Rohimah binti Mahmad Rejab
1. MESYUARAT PENYELARASAN
 Penetapan tarikh dan tempat pencerapan
 Penyediaan Spesifikasi Pengajaran Harian (SPH)
Proses Kerja 2. PELAKSANAAN
 Pencerapan menggunakan borang SPSK
 Pemantauan Spesifikasi Pengajaran Harian (SPH)
 Pelaporan dan sesi perbincangan

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI 3/2021
Dari Jadual 2 : Program Pemantapan Pedagogi (ST1)

Sektor/PPD/Sekolah SMK Taman Kosas JADUAL 3

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan)


Program/ Projek Penulisan Ilmiah: Kajian Tindakan Jumlah Kos: RM300
Objektif Memahami permasalahan dalam PdP dan pelaksanaan Amalan Terbaik
Tarikh/ Tempoh Mac hingga September 2021
Kumpulan Sasaran Semua guru matapelajaran Matematik Tambahan
Tanggungjawab Ketua Panitia: Pn Siti Rohimah binti Mahmad Rejab
1. MESYUARAT PENYELARASAN
 Penetapan permasalahan/ kumpulan sasaran
 Penetapan kaedah penyelesaian
2. PELAKSANAAN
Proses Kerja
 Melaksanakan kajian kepada kumpulan sasaran
 Membuat penilaian kajian tindakan
 Membuat penambahbaikan

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI 4/2021
Dari Jadual 2 : Memperkasakan Program Peningkatan Prestasi (ST2)

Sektor/PPD/Sekolah SMK Taman Kosas JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan)

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

Program/ Projek Platinum: JumpStart


Objektif Mengukuhkan kembali kemahiran semua pelajar dalam topik Tingkatan 4 Jumlah Kos: RM400
Tarikh/ Tempoh Februari 2021
Kumpulan Sasaran Semua pelajar Tingkatan 5
Tanggungjawab Penolong Kanan, Ketua Bidang, Ketua Panitia, Guru Matapelajaran
1. MESYUARAT PENYELARASAN
 Penetapan tarikh dan masa
 Penetapan tajuk tajuk tingkatan 4
 Pembahagian tugas sebagai penceramah dan fasilitator
Proses Kerja
2. PELAKSANAAN
 Pelaksanaan bengkel mengikut ketetapan
 Maklum balas dan PostMortem program

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI 5/2021
Dari Jadual 2 : Memperkasakan Program Peningkatan Prestasi (ST2)

Sektor/PPD/Sekolah SMK Taman Kosas JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan)
Program/ Projek Program XtraVaganza

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

Objektif Mengukuhkan kembali kemahiran pelajar kelompok lemah dalam topik Tingkatan 4
Tarikh/ Tempoh Februari hingga Mei 2021 Jumlah Kos: RM180
Kumpulan Sasaran Semua pelajar Tingkatan 5
Tanggungjawab Penolong Kanan, Ketua Bidang, Ketua Panitia, Guru Matapelajaran
1. MESYUARAT PENYELARASAN
 Penetapan tarikh dan masa
 Penetapan tajuk tajuk tingkatan 4
 Pembahagian kumpulan
Proses Kerja
2. PELAKSANAAN
 Pelaksanaan kelas pemulihan mengikut ketetapan
 Maklum balas dan PostMortem program

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI 6/2021
Dari Jadual 2 : Memperkasakan Program Peningkatan Prestasi (ST2)

Sektor/PPD/Sekolah SMK Taman Kosas JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan)
Program/ Projek Guru Muda Matematik Tambahan
Objektif Membudayakan budaya perkongsian ilmu antara pelajar

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

Tarikh/ Tempoh Siri 1: Februari hingga Ogos 2021 Siri 2: Julai hingga September 2021
Kumpulan Sasaran Semua pelajar Tingkatan 5 Jumlah Kos: RM300
Tanggungjawab Penolong Kanan, Ketua Bidang, Ketua Panitia, Guru Matapelajaran
1. MESYUARAT PENYELARASAN
 Penetapan kriteria Guru Muda
 Pembahagian kumpulan
2. PELAKSANAAN
Proses Kerja
 Pelaksanaan program mengikut ketetapan
 Maklum balas dari Guru Muda berkenaan Mentee
 Maklum balas Mentee berkenaan Guru Muda

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI 7/2021
Dari Jadual 2 : Memperkasakan Program Peningkatan Prestasi (ST2)

Sektor/PPD/Sekolah SMK Taman Kosas JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan)
Program/ Projek Perkampungan Ilmu: Easy AddMath
Objektif Pendedahan dengan kaedah alternatif dalam menyelesaikan soalan SPM
Tarikh/ Tempoh Ogos 2021

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

Kumpulan Sasaran Semua pelajar Tingkatan 5


Tanggungjawab Penolong Kanan, Ketua Bidang, Ketua Panitia, Guru Matapelajaran Jumlah Kos: RM3000
1. MESYUARAT PENYELARASAN
 Penetapan tajuk kritikal
 Penetapan Penceramah Jemputan
2. PELAKSANAAN
Proses Kerja
 Pelaksanaan program mengikut ketetapan
 Maklum balas dari pelajar

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI 8/2021
Dari Jadual 2 : Memperkasakan Program Peningkatan Prestasi (ST2)

Sektor/PPD/Sekolah SMK Taman Kosas JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan)
Program/ Projek We Love Algebra
Objektif Mengukuhkan asas algebra kepada pelajar
Tarikh/ Tempoh Januari 2021
Kumpulan Sasaran Semua pelajar Tingkatan 4

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

Tanggungjawab Penolong Kanan, Ketua Bidang, Ketua Panitia, Guru Matapelajaran


1. MESYUARAT PENYELARASAN Jumlah Kos: RM200
 Penetapan kemahiran algebra
 Pengagihan tugas dan penetapan tarikh ujian
2. PELAKSANAAN
Proses Kerja
 Pelaksanaan program mengikut ketetapan
 Analisis markah Ujian Kemahiran Asas Algebra
 Kelas pemulihan untuk pelajar yang gagal

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI 9/2021
Dari Jadual 2 : Memperkasakan Program Peningkatan Prestasi (ST2)

Sektor/PPD/Sekolah SMK Taman Kosas JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan)
Program/ Projek Malam AddMath: Ace Your C's
Objektif Mengukuhkan kemahiran pelajar dalam menyelesaikan soalan dalam Kertas 2
Tarikh/ Tempoh Mac hingga September 2021
Kumpulan Sasaran Semua pelajar Tingkatan 5
Tanggungjawab Penolong Kanan, Ketua Bidang, Ketua Panitia, Guru Matapelajaran

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

1. MESYUARAT PENYELARASAN
 Penetapan modul dan soalan
Jumlah Kos: RM500
 Pengagihan tugas dan penetapan tarikh
2. PELAKSANAAN
Proses Kerja
 Pelaksanaan program mengikut ketetapan
 Pelaksanaan menggunakan khidmat Guru Muda
 Maklum balas dari pelajar

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI 10/2021
Dari Jadual 2 : Memperkasakan Program Peningkatan Prestasi (ST2)

Sektor/PPD/Sekolah SMK Taman Kosas JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan)
Program/ Projek Super Score
Objektif Mengukuhkan kemahiran murid dalam kelompok lemah untuk mendapat markah (Silibus Minimum)
Tarikh/ Tempoh September 2021
Kumpulan Sasaran Semua pelajar Tingkatan 5
Tanggungjawab Penolong Kanan, Ketua Bidang, Ketua Panitia, Guru Matapelajaran

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

1. MESYUARAT PENYELARASAN
 Penetapan modul Super Score
Jumlah Kos: RM600
 Pengagihan tugas dan penetapan tarikh
2. PELAKSANAAN
Proses Kerja
 Pelaksanaan program mengikut ketetapan
 Maklum balas dari pelajar

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI 11/2021
Dari Jadual 2 : Memperkasakan Program Peningkatan Prestasi (ST2)

Sektor/PPD/Sekolah SMK Taman Kosas JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan)
Program/ Projek Perfect Score
Objektif Kualiti bilangan A untuk Matematik Tambahan meningkat dalam peperiksaan SPM
Tarikh/ Tempoh September 2021
Kumpulan Sasaran Semua pelajar Tingkatan 5
Tanggungjawab Penolong Kanan, Ketua Bidang, Ketua Panitia, Guru Matapelajaran

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

1. MESYUARAT PENYELARASAN
 Penetapan modul Perfect Score
Jumlah Kos: RM400
 Pengagihan tugas dan penetapan tarikh
2. PELAKSANAAN
Proses Kerja
 Pelaksanaan program mengikut ketetapan
 Maklum balas dari pelajar

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI 12/2021
Dari Jadual 2 : Memperkasakan Program Peningkatan Prestasi (ST2)

Sektor/PPD/Sekolah SMK Taman Kosas JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan)
Program/ Projek Koleksi Soalan
Objektif Pelajar membuat latihan tanpa kehadiran guru matapelajaran
Tarikh/ Tempoh Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran Semua pelajar Tingkatan 5
Tanggungjawab Penolong Kanan, Ketua Bidang, Ketua Panitia, Guru Matapelajaran

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

1. MESYUARAT PENYELARASAN
 Penetapan modul dan soalan
Jumlah Kos: RM800
 Pengagihan tugas
2. PELAKSANAAN
Proses Kerja
 Pelaksanaan program mengikut ketetapan
 Pelaksanaan menggunakan khidmat Guru Muda
 Maklum balas dari pelajar

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI 13/2021


Dari Jadual 2 : Memperkasakan Program Peningkatan Prestasi (ST2)

Sektor/PPD/Sekolah SMK Taman Kosas JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan)
Program/ Projek AddMath Outreach Programme (AMOR)
Objektif Perkongsian pintar dengan sekolah-sekolah luar
Tarikh/ Tempoh Ogos 2021
Kumpulan Sasaran Pelajar dalam kelompok sederhana
Tanggungjawab Penolong Kanan, Ketua Bidang, Ketua Panitia, Guru Matapelajaran

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

1. MESYUARAT PENYELARASAN
 Penetapan sekolah-sekolah (MITIB & SAMBBST)
Jumlah Kos: RM600
 Pengagihan tugas dan penetapan tarikh
 Pemilihan peserta
Proses Kerja
2. PELAKSANAAN
 Pelaksanaan program mengikut ketetapan
 Maklum balas dari pelajar

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM


TAHUN 2021

Sektor/PPD/Sekolah SMK Taman Kosas JADUAL 4


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan)
Tempoh Tarikh Penilaian Keberkesanan Cadangan
Bil Program/ Projek Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Program Penambahbaikan
Perkembangan Staf:
1 Bengkel Verifikasi Skor
Skema Pemarkahan

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

Sektor/PPD/Sekolah SMK Taman Kosas JADUAL 4


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan)
Tempoh Tarikh Penilaian Keberkesanan Cadangan
Bil Program/ Projek Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Program Penambahbaikan
Pencerapan
2  Pedagogi
 SPH
Penulisan Ilmiah:
3
Kajian Tindakan

Program Platinum:
4
JumpStart

5 Program XtraVaganza

Guru Muda Matematik


6
Tambahan

Perkampungan Ilmu:
7
Easy AddMath

8 We Love Algebra

Petang AddMath:
9
Ace Your C's

10 Super Score

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

Sektor/PPD/Sekolah SMK Taman Kosas JADUAL 4


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan)
Tempoh Tarikh Penilaian Keberkesanan Cadangan
Bil Program/ Projek Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Program Penambahbaikan

11 Perfect Score

12 Koleksi Soalan

AddMath OutReach
13
Programme (AMOR)

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI


TAHUN 2021-2025

JADUAL 5
MISI VISI

Sektor/PPD/Sekolah SMK Taman Kosas

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2021 - 2025

Bidang/ Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan)


Matlamat/ Sasaran Prestasi Inisiatif/Tindakan Prestasi Sebenar Catatan
KPI
Objektif TOV 2021 2022 2023 2024 2025 Program/Projek 2021 2022 2023 2024 2025

Disediakan Oleh: Tandatangan: Tarikh:

PLAN, DO, CHECK & ACTION (PDCA)