Anda di halaman 1dari 15

SEJARAH 900 TAHUN AHLUL-BAIT KELANTAN

http://apadblog.blogspot.com/2011/01/sejarah-900-tahun-ahlul-bait-kelantan.html

KRONOLOGI 900 TAHUN SEJARAH PENTING RAJA-RAJA MELAYU DARI DARAH KETURUNAN BANI H
ASYIM (MOYANG MQTK )MAJAPAHIT II(NAMA NEGERI BAGI JAJAHAN KELANTAN HINGGA ABAD K
E 15M/700 HIJRAH)
Fakta Sejarah Dunia :
(Sejarah Penuh Abad Ke 6 - 10M/650-1000M/100-400H – Sila rujuk Archive MQTK).
MQTK ABAD KE-12
BAPA PENGASAS RAJA-RAJA MELAYU - KETUA WALI 7 DARI DELHI INDIA.
500 Hijrah(950M) formula B3 (BERILMU-BERAMAL-BERAKHLAK - dijadikan Motto Sekolah
Menengah Teknik Tertua Malaysia - Kuantan) dicipta oleh Imam Al-Ghazali r.a, me
lalui kitab masyhurnya Minhajul Abidin/Jalan Mukmin atau Jalan Ahli Syurga (seor
ang ulama masyhur dunia Islamdi Thos Iran) dalam usahanya untuk menggabungkan 2
ulama yang berbalah iaitu ulama tasauf dan ulama fekah. Maka terkaranglah Bidaya
tul Hidayah dan Minhajul Abidin menghuraikan dengan terperinci teknik-teknik seg
ala ilmu ahli syurga tanpa hisab atau para Wali-Wali Allah itu dengan cukup semp
urna.
1250M apabila tentera moggol diketuai Hulagu Khan menyerang dan membakar Baghdad
, lebih 300 kitab karangan Imam Al-Ghazali turut lenyap, kecuali hanya 30 karya
yang sempat diselamatkan dari khutub khanah Baghdad itu. Empayar Islam Umayyah d
an simpanan baitul Mal paling kaya waktu itu, yang dikumpul selama lebih 500 tah
un ranap/hangus dari bumi. Isla kebali mundur/menderita/diperhamba.
1260M Bani Hasyim (nenek moyang) diketuai Maulana Syeikh Sayyid Abdul Jalal atau
Syeikh Jalaludin Al-Kubra(dicatat dalam sejarah Delhi) yang terselamat dan semp
at membawa sebahagian kitab-kitab karya agung itu berpindah ke Delhi dan disambu
t oleh Sultan Muhamad Tughlug serta dilantik selaku wazir/menteri kesultanan Del
hi dan kitab Minhajul Abidin, Al-Hikam, Hadis Sahih Muslim dan sebgainya diteri
ma dijadikan silibus wajib kerajaan Islam Delhi waktu itu. Syed Husin Jamadil K
ubra(nenek moyang kesultnan Melayu dan Wali Songo Indonesia) dalam latihan prakt
ikal para ahli hakikat dan makrifat(Wali-Wali Allah – tamat belajar – guna Ilmu untu
k kuasai 7 petala langit dan 7 petala bumi dengan kalam Allah atau PatiNya 99 as
ma Al-Azim) lalu diarahkan oleh ayahandanya mencari lokasi yang dimaksudkan oleh
hadis sahih “Bumi Timur Hijjaz” (Hijjaz adalah Tanah Suci Makkah sebelum 1933 – Ara S
audi Dapat nama) bertolak ke Asia Tenggara berasama 7 beradik atau diebut Wali 7
dalam sejarah Islam Asia Tenggara, dan mendarat serta mebina Masjid Kampung Lau
t(sekarang di Nilam puri) pada 1350M.
_______________________________________________________________________________
MQTK ABAD KE-13
KENAPA HM CIK SITI WAN KEMBANG HEBAT..??
1317m, HM Cik Siti Wan Kembang diarah oleh ayahanda nya KDYMM Raja Sang Tawal, m
enyerbu kota pertahanan empayar Buddha Sukhothai. King Rama Khamkheng akhirnya d
ipenggal oleh Cik Siti Wan Kembang dan kepalanya di bawa balik ke Istana Majapah
i II Mahligai(Kelantan). Siam bersumpah akan terus berperang dengan Melayu sampa
i kiamat. Siri perang panjang saling serang menyerang berlangsung selama lebih 6
00 ribu dan kerugian satu wilayah Pattani(RM Gazilion) serta mengorbankan lebih
suku juta rakyat Majapahit II selama tempoh itu.
751H/1350M –Bapa sekalian Raja-Raja Melayu atau dikenali dalam pengajian sejarah I
slam Asia tenggara sebagai Ketua Wali 7, Syed Hussin Jamadil Kubra dari Kesulta
nan Delhi , sebelum karam perahu dan terlantar di Kg. Laut dan mendirikan masjid
, di era Cik Siti Wan Kembang dan seterusnya ke Bukit Panau, mereka terlebih dah
ulu meninggalkan adiknya yang ke-4 bernama Sayyid Zaidnuddin Al-Khatib di Samude
ra Pasai yang diperintah oleh Sultan Zainal Abidin(1350-1394M). Beliaulah Tuan
Jana Khatib yang masyhur dalam sejarah Temasik dilanggar Todak itu.
Selama 8 bulan Syed Husin Jamadil Kubra di Kelantan, HM Cik siti Wan Kembang me
mberi gelaran “Sayyid Ratna Wangsa” (bermaksud Pendeta parnen atau bertaraf ahli lad
uni/ahli hakikat) dan dikahwinkan dengan adindanya yang juga adinda satu ayah ke
pada Raja Pattani(Raja Bharubhasa) bernama Puteri Linang Cahaya. Dari sinilah l
ahir pula semua Sultan Melayu dan juga panglima2 manyshur seperti Patih Aria Gaj
ah Mada dan sebagainya dalam usaha dakwah Bani Hasyim ini di asia tenggara abad
ke 14.
1347-1368M Ibnu Batutah yang sezaman dengan Syed Husin Jaamdil Kubra serta Cik S
iti Wan Kembang melawat Kilo Krai(Kuala Krai now ulu kelantan) dan mengesahkan B
idaytul Hidayah telah dipelajari/telah sampai ke Istana Majapahit II(Kelantan) p
ada era tersebut.
KENAPA TEMASIK/SINGAPURA & MEALA TIADA KUASA SULTAN ISLAM..??
Tuan Jana Khatib akhirnya ke Temasik dan di situlah baginda terserempak dengan T
uan Puteri , lalu menunjukkan kehebatanya membelah dua pokok Pinang dengan hanya
tenungan mata. Raja Singapura, Paduka Seri Maharaja telah menjatuhkan hukuman
bunuh ke atasnya kerana dituduh cuba memikat Tuan Puteri baginda dengan karamah(
salah guna karamah).
Kematian Tuan Jana Khatib dimaklumi semua abangnya di Majapahit II(Kelantan). Ti
dak berapa lama selepas peristiwa inilah Temasik disumpah, lalu dilanggar oleh T
odak(diselamatkan Hang Nadim, kemudian juga dibunuh), dan akhirnya disusuli ser
angan bala tentera Majapahit II yang menjadikan singapura padang jarak-padang te
rkukur (semuanya diarah BUNUH DAN BAKAR hangus arahan HM Cik SIti Wan Kembang s
endiri dan dipersetujui oleh Syed Husin Jamadil-Kubra ytang diberi tempat di Buk
it Panau – adab berperang Quraisy/Majapahit II/Kelantan kuno dengan Siam memang g
itu..!!), dengan perjanjian Wali 7 setuju turut membantu pertahan bumi Serambi M
akkah dari Siam.
1380M Seorang Wali Allah, Tuan Syarif Aulia atau Syeikh Abdul Karim Al-Makhdum d
ari Melaka telah sampai ke Pulau Jolo dan mendapati telah ada komuniti Islam di
tempat yang bernama Buansa(Ewansa). Beliau kemudian mengislamkan Raja Sulu (peri
stiwa ini disebut dalam bacaan manaqib tradisi bangsa Melayu Sulu) dan mendirika
n sebuah masjid (hingga kini ada) untuk semua penduduk.
Seterusnya beliau belayar ke Johor dan disinilah Syarif Aulia ditemukan jodohnya
.
Tokoh yang bernama Tuan Syarif Aulia itu tidak lain ialah Sayyid Thana'uddin yan
g nama timangannya Syeikh Abdul Karim As-Saman Al-Madani iaitu adik kepada Sayid
Husin Jamadil-Kubra yang pergi ke sulawesi. Keduanya kemudian ke Champa untuk m
isi dakwah seterusnya.(juga ada bukti masjid lama bentuk Masjid Kg. Laut, di Nil
am Puri tu, di sana hingga kini).
________________________________________________________________________________
MQTK ABAD KE 15-16
MELAKA PUSAT ISLAM ASIA TENGGARA & WALI SONGO DI MAJAPAHIT I (SEKARANG INDONESIA
)
1400M Parameswara mengasaskan kesultanan Islam Melaka. Wali Songo mengislamkan I
ndonesia. Puteri Saadong Ghaib.Majapahit II( Kelantan) di bawah kerajaan Islam P
attani Besar. Gangga Negara(perak) dan Lembah Bujang di bawah Raja Bersiong keda
h dibebaskan oleh Patih Aria Gajah Mada, Panglima Majapahit II dari kekuasaan Ay
uthia. Laksamana Hang Tuah terajui Melaka.
1420M, Syed Tahana'uddin pulang dari champa dan kemudiannya kembali ke Majapahit
II dan membuka pusat pengajian berupa institusi khas latihan tarekat/kerohanian
/kewalian peringkat tertinggi menggunakan asma 99 nama Allah yang dahulunya hany
alah amalan harian HM Cik SIti Wan Kembang.
Tokoh-tokoh penting dalam organisasi Wali Songo yang bertanggungjawab dalam peny
evbaran dakwah di Majapahit 1(sekarang disebut Indonesia - termasuk Negeri Cik S
iti Wam Kembang Aceh) yang direkodkan telah dipanggil mengadap belaiau di Bukit
Panau(sekarang dalam Jajahan Tanah Merah - dah jadi tempat menara celcom..!!) ad
alah seperti ;
1. Sunan Giri
2. Suan Bonang
Selepas serangan Ayyutthia ke atas Majapahit II(Kelantan) 1445M dan peristiwa gh
aibnya Puteri Saadong, kematian Raja Abdullah da Sultan Abdul Rahim di Tasik Lel
ayang Mandi, Syed Husin membawa anaknya syarif kebungsuan dan cucunya Wan Bo, W
an Husin dan Wan Demali ke Jawa, seterusnyanya ke Goa, Sulawesi, dan meninggal s
erta dimakamkan di sana pada 1453M (nak ziarah daftar MQTK). Melalui anak dan cu
cunya itu pula membuatkan kesultanan Brunei melalui Sultan Muhammad, melahirkan
benih kesultanan hingga kini, yang juga darah Syed Husin Jamadil Kubra.
pada abad itu juga (ke 14M), iaitu di zaman masyhurnya Laksaman Hang Tuah yang b
erguru dengan Para Wali Allah Majapahit dan pernah berkunjung ke Majapahit II(Ke
lantan) dan Bukit Panau, sebelum ke Pattani(Masjid Hang Tuah - Grisek) dan salah
seorang murid kesayangan Syed Thana'uddin yang digelar "Sang Adi Putera" oleh h
ikayat istana melaka waktu itu(hingga sekarang pun mereka tetap panggil guru han
g tuah tu "Sang Adi Putera", tanpa mengetahui itulah adik kepada Ketua Wali 7 ya
ng masyhur dalam sejarah penyebaran Islam 1300-1400M itu.
KENAPAKAH LAKSAMANA HANG TUAH HEBAT...??
Setelah mengenali laksamana hang tuah, jebat, lekiu,lekir dan kasturi, Syed Than
a'uddin(Sang Adi Putera) yang terkenal di Majapahit(kelantan) sebgai Syeikh Sam
an berpindah ke Pulau Besar dan beliau telah bermastautin di Pulau Besar permuki
man orang laut dari Sumatera, Jawa dan Maluku. Tetapi turut terlibat menyusun st
rategi mempertahankan Pattani dan Empayar Islam Majapahit II dari Siam, di mana
dengan Laksamana Hang Tuah, Siam akhirnya berundur pada 1445M dari Pattani.
Sewaktu Hang Tuah difitnah, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga dan Syeikh
Sutabris ke Melaka dan bertemu dengan Sang Adi Putera. Laksamana Hang Tuah akhir
nya diarahkan disembunyikan dari umum rakyat setelah menjadi fitnah.
Syeikh Saman(Sang Adi Putera) akhirnya kembali ke Kelantan dan beliau meninggal
dunia sewktu berusia 120 tahun...dan kuburnya dirahsiakan dari seluruh rakyat ol
eh nenek moyang Raja-Raja Melayu...hingga kini, orang-orang tertentu sahaja diiz
inkan berziarah(geng2 Datuk/Tan Sri - pemegang darjah Istana/pengamal Pati Rahsi
a sahaja..!!).
Perbalahan sesama Melayu/Islam dan kezaliman Raja kepada para Wali Allah itu be
rakhir dengan bala kifarat Allah dengan melaka diizin ditakluk oleh Portugis dan
hilang satu kerajaan Islam hingga kini tiada lagi Sultan(diganti dengan kuasa A
gung -wakilnya) sejak 1511M
KENAPA PUTERI SAADONG HEBAT..?
Manakala teraju Majapahit II disambung oleh Puteri Saadong yang dikahwinkan deng
an Raja Abdullah. Tetapi dalam pertelingkahan dengan Siam pada era ini, Puteri S
aadong tidak menggunakan strategi Perang, sebaliknya 100% menggunakan teknologi
SATIQ(senjata faqir/wirid asma 99 nama Allah oleh para ahli pertapaan yang ramai
) di mana Puteri Saadong menggunakan kaedah Salehuddin Al-Ayyubi merampas Baitul
Maqdis pada era 1200M, iaitu dengan menggunakan khidmat lebih 300 ahli zikir t
erbaik dari zuriat terpilih bani hasyim waktu itu, melancarkan senjata faqir unt
uk 3 tahun berturut-turut sehingga disahkan Raja Yahudi(King Richard) buruk muka
nya diserang KUSTA, sebelum serangan darat dilancarkan..!!
Namun malang bagi Kelantan, walaupun Puteri Saadong berjaya tewaskan Raja Buddha
Siam dan selamatkan tanah jajahan Majapahit II, suaminya pula didapati bermadu.
Raja Abdullah akhirnya ditikam oleh salah seorang dayang Istananya sendiri. Buk
an oleh Puteri Saadong(berlaku peristiwa hysteria dirasuk jin luar kawalan). Put
eri Saadong akhirnya menghilangkan diri di bukit Marak dan ghaib tanpa kubur hin
gga kini sebagaimana kisah Hang Tuah, Mat Kilau, Patih Aria Gajah Mada(Megat Ali
Nurul Alam – Panglima Majapahi II, anak kepada Ketua Wali 7, yang membebaskan Ga
ngga Negara/perak dan Lembah Bujang-Raja Bersiong/kedah dari empayar Hindu dan B
uddha Sukhothai di abad ke 15)).
1445M – Trgaedi ngeri serangan hendap Sukhothai ke atas Istana Pattani, mengorbank
an lebih 60 ribu nyawa sekaligus dan ramai yang dibawa ke Bangkok untuk buruh pa
ksa(bina kuil dan istana King Rama II – VI). Seluruh jentera besar Melayu Bani Ha
syim Pattani sekali lagi diarah pindah dan berundur ke Reman(Perak), Langkawi, K
edah, Perlis dan Kelantan. Siam telah mula memasuki semua daerah Jajahan Majapah
it II. Selain Wali 7, yang telah tinggal hanya 6 beradik(satu dibunuh di Temasik
), Laksamana Hang Tuah akhirnya turut terlibat membantu Majapahit II berperang d
engan Sukhothai(Siam).
Selepas serangan hebat Siam(setelah tahu Cik Siti Wan Kembang meninggal dunia),
Syed Hussin Jamadil Kubra berpindah ke Sulawesi dan meninggal dunia pada usia 83
tahun, serta dimakamkan di Goa(D3-MQTK-Majapahit II). Baginda turut membawa ber
samanya Syarif Kebungsuan dan cucunya Wan Bo dan Wan Demali, yang kemudiannya ma
syhur dalam sejarah kesultanan Brunei 1450-1550M dan melahirkan benih hingga kin
i, Sultan Berdaulat bagi Brunei..
1460-1510M – Setelah mengenali Hang Tuah dan setelah heboh kepada Majapahit II Han
g Tuah dihukum bunuh, Syed Thana’Uddin terus bertolak ke Melaka. Baginda kemudian
nya di bawa oleh Hang Tuah ke Pulau Besar Melaka dan membuka pusat ritual disitu
.(ribbaht/zaiyyah/tempat bertapa/bersuluk/baca quran/zikir/satiq dsb)
________________________________________________________________________________
__
MQTK ABAD KE- 17
KEJATUAHN MELAKA DAN KEWUJUDAN MAZHAB KRISTIAN PROTESTAN
1511M Hang Tuah Ghaib. Portugis rampas melaka. Mazhab Protestan dimulakan oleh s
eorang Larry King, German dan diterima oleh Istana England.
1600-1700M – Kelantan berpecah 3 Raja dan Istana Negeri di bawah Raja Jembal, satu
lagi keturunan dari salasilah Raja Kelantan. Kelantan diterajui oleh Adinda Sul
tan Abdul Rahim. Namun tidak berapa lama baginda dibunuh pula oleh....(ini rahsi
a MQTK)...di “Tasik Lelayang Mandi”(sekarang dalam Melor, jajahan Kota Bharu). Segal
a Kitab Istana dan kebesaran dipindahkan ke Kota Kubang Labu, Istana Kelantan er
a 1700M – 1756M diterajui oleh Long Senik dan kemudiannya Long Pandak dari anak be
ranak kesultanan Pattani dan Raja Biru. Ancaman Siam berterusan memaksa semua ki
tab-kitab muktabar Istana Pattani(Jawi) dipindah ke Kelantan. Long Gaffar dan 7
hulubalang Istana Reman ditugaskan bertolak terlebih dahulu ke Kelantan, menuju
ke Bukit Panau(destinasi perjalanan Wali Allah tertuju ke pusat pertapaan yang m
asyhur di sesuatu wilayah)

MQTK ABAD KE-18


BANI HASYIM PATTANI PINDAH KE KELANTAN
1756M – Tragedy Kain Cindai Istana Kelantan bergolak apabila Sultan Kelantan Long
Pandak bunuh isterinya, yang juga saudara sesusu Long Gaffar atau saudara angkat
. Mayat isterinya dibogelkan di Gajah diraja dipaksa mengheret mayat tersebut ke
rumah ayahandanya Long Sulaiman yang juga Raja/Penghulu di Legeh. Persitiwa sed
ih nenek moyang kami ini diingati dan selalu dibaca oleh nenek moyang sejak kami
kecil dengan penuh syahdu dan pilu/sedih(mereka menangis macam separuh sedar ma
sa cerita). Sultan Kelantan dibunuh. Kuasa dirampas oleh datukndaku. Tok Limbat
wajibkan Bidayatul Hidayah dan Minhajul Abidin Khatam semua cucu cicitnya sebelu
m kahwin. Hudud dilaksana di Kelantan bila semua berjaya diberi ILMU.

KEJATUHAN PATTANI KEPADA SIAM(ERA UFTI) DAN KEMERDEKAAN USA DARI BRITISH
1764-65M sewaktu USA baru beroleh merdeka dari British setelah George Washington
menang perang di 13 wilayah komanwel, Istana Pattani dan raja terakhir, Raja B
iru akhirnya berjaya dikepung oleh lebih 70,000 bala tentera siam Buddha setelah
kedudukan Meriam Seri Pattani (yang terbesar abad itu) serta 3 yang lain, yang
dibina dengan kepakaran Teknologi China diketuai oleh Cina muallaf bernama “Tok Ka
yan”, yang berpihak kepada kerajaan Islam Pattani, dibocorkan oleh anak melayu sen
diri yang bersubahat dengan pihak Siam. Meriam Seri Pattani hingga kini diletak
di depan Kementerian Pertahanan Thai, Bangkok. Istana dibakar. Raja Biru dipaks
a turun tahta. Pattani jatuh 100% ke tangan Siam. Majapahit II di bawah Sultan M
alikul Zahir atau Mahmud Shah, perlis, dan kedah seramai sekitar 100 ribu orang
dipaksa membayar ufti kepada Sukhothai, jika tidak mahu diserang oleh lebih 200,
000 tentera Buddha Sukhothai.
Manakala Melalui Kedah, Syeikh Abdul Jalil selaku Mufti Sultan Kedah dan anaknya
Syeikh Abdul Samad Al-Falembani(pegarang kitab Sirru Salikin) diarahkan membina
meriam mengadap Kuala Kedah(hingga kini ada-boleh dilihat). Meriam itu dibina o
leh seluruh rakyat kedah dan yang anehnya ia meletup apabila tentera Siam mengha
mpiri darat, walaupun tidak diisi peluru oleh sesiapa. Dengan itu Kedah tidak da
pat dimasuki. Syeikh Abdul Jalil yang penuh karamah itu dimakamkan di Jitra Keda
h dalam parlimen Kubang Pasu, dan hingga kini makamnya sentiasa redup teduh dan
bebas dikunjungi sesiapa dengan Notis Kerajaan Kedah tertulis “MAKAM WALI ALLAH” dan
sentiasa mempunyai wakil kami (proksi MQTK – Liga India Muslim Malaysia – dianggap
pusat Pertapaan kawasan Utara dalam sejarah nenek moyang dulu, dan kami dikehend
aki sambung hingga kini-jika ada melibatkan permohonan besar Raja-Raja Melayu at
as sesuatu urusan sulit Negara/agama dan bangsa).
Denga kejatuhan Pattani, lebih 20,000 nenek moyang kami di era itu dipaksa berja
lan kaki hampir 1000 kilometer ke ke Bangkok dengan dicucuk kakinya dengan rotan
. Yang mati ditinggalkan, yang hidup dipaksa membina Istana untuk King Sukhotai(
cucu cicit King Rama yang tuntut bela kematian nenek moyangnya dipenggal Cik SI
ti Wan Kembang, di tangan Majapahit II/Kelantan). Sebuah penempatan khas di ping
gir sungai tengah kota Bangkok hingga kini menjadi penempatan penghijrah nenek m
oyang kami itu. Kebanyakkan tidak pandai lagi berbahasa melayu.
Manakala yang sempat melarikan diri ke Kelantan, termasuk arwh nenek moyang kam
i disambut oleh Long Gaffar dan Long Yunus yang telah lebih 20 tahun mengusai ke
rajaan Kelantan setelah menjatuhkan hukuman bunuh(Qisas) ke atas Sultan Long Pan
dak yang bunuh dan ttambat pada gajah mayat isterinya dihantar ke rumah mertua(d
ituduh berzina). Tanah diberi percuma termasuklah tapak MQTK yang didaftarkan ke
pada Raja-Raja Melayu. Semuanya dikurnia oleh As-Sultan secara percuma(era Sult
an Muhammad IV-1900). Terima kasih Raja2 Melayu.
HUDUD KELANTAN 1756M-1909M.
22 Kitab muktabar Istana Bani Hasyim Pattani mula diajar semuala di Limbat oleh
Tok Baruh, seorang yang arif ilmu tasauf dan semua kitab muktabar para pejuang d
an Wali Allah itu. Long Gaffar akhirnya dikahwuinkan dengan merua Raja Biru, iai
tu Datuk Syed Kadok yang bermastautin di Kadok dan terkenal memelihara Gajah di
mana semua Gajah kegunaan Sultan/Istana Kelantan di bawah bidangkuasanya(kalau s
ekarang ibarat dia bagi sewa mercedez kepada Istana laa).
1764M USA merdeka dari British dengan bantuan Freemason (semua 6 orang presiden
USA terawal disahkan anggota freemason oleh nenek moyang Istana Kelantan dan di
rekod oleh Datuk Bentara Kanan (Syed Nik Alwi - moyang sepupu datuk kepada Nik M
ahmud atau Datuk Perdana dan sekarang cucu cicitnya ramai di Bagan, dan Rantau P
anjang, D8-MQTK adalah dari titihan ini, penjaga kubur arwah di Tumpat) setelah
George Washington menang perang 13 wilayah jajahan British, dan beliau dilantik
Presiden Pertama USA dan berperang dengan British. Long Gaffar & Long Yunus meng
uasai 100% Istana Kelantan.
Sistem Hudud dilaksana apabila kitab Munyatul Mushalli karangan Wali Abdal di Ma
sjdil Haram yang juga sahabatnya iaitu Syeikh Daud Al-Fathoni sampai ke Istana K
elantan pada 1757M untuk seluruh anak Melayu di bawah payung dan naungan Raja Ba
ni Hasyim yang adil lagi penuh karamah(Wali-Wali Allah - telah dilatih oleh datu
kanda arwah Tok Limbat/Long Gaffar semua Ilmu Istana Pattani kepada Long Yunus d
i Pondok Jeram dan Limbat, sebelum mengahwinkan baginda dengan Puteri Sultan Ter
engganu). Pemberontakan dari kerabat Long Pandak mewujudkan siri perang kecil da
laman Quraisy sesama kerabat Bani Hasyim ini kerana ianya melibatkan Tanah satu
negeri dan Long Gaffar - Long Yunus dianggap perampas hak mereka hingga jadi mis
kin papa.
(Nota PKLGK : Dengan tertubuhnya Long Gaffar, mereka kembali bersatu. Penempatan
dan tempat operasi mereka di Sukirin yang juga tempat persidangan para VIP Part
i Komunis Malaya (PKM) seperti Rashid Maideen, Syamsiah Fakeh, Chin Peng dan lai
n-lain dalam tanah seluas 100 ekar di Selatan Thai itu juga kekal milik mereka d
an dipersetujui oleh pihak Thailand dan diwasiatkan kepada Tok Nebeng Nawi, anak
jati Pasir Mas titihan Tok Wali Hasan Lati. Pakatan Melayu penyokong Long Panda
k dan berkerjasama dengan PKM untuk lawan Raja melayu berkubur pada 1985 dengan
tertubuhnya PKLGK dan Rundingan Baling. Sejak itu ramai yang "Melayu Komunis" di
terima kembali ke Malaysia baliik ke kampung asal di Kelantan, manakala para pim
pinan tidak diizinkan dan kekal di Sukirin. Kerabat Long Pandak(Bani Hasyim Kel
antan) juga diterima kembali berada dalam PKLGK (Kerabat Istana - Long Gaafar-Lo
ng Yunus) walaupun asalnya mereka bersama Rashid Maideen dan Syamsiah Fakeh.
_______________________________________________________________________________
MQTK ABAD KE-19
1874 Frncis Light duduki Pulai Pinang untuk kurangkan pengaruh belanda dan Portu
gis.
BRITISH KE KELANTAN BANTU LAWAN SIAM/PERTAHAN RAJA MELAYU/KEKALKAN RAJA MELAYU
1909 Perjanjian Bangkok. Majapahit II di bawah Sultan Muhammad IV, dikemudi oleh
Datuk Perdana Kelantan. Untuk mengelak lebih ramai jumlah askar Kelantan terkor
ban di mana jumlahnya telah sedikit (lebih 400 ribu sepanjang 900 tahun perang),
akhirnya terpaksa mengalah dan Pattani terpaksa diserah kepada Siam (atas tuntu
tan balas dendam Cik Siti Wan Kembang penggal leher King Rama pada 1350M). Campu
r tangan British berjaya hentikan ufti pitis emas ke Siam oleh kelantan, kedah,t
erengganu dan perlis lebih 200 tahun.
1909 -1946 Selepas Kelantan sahih tamat perang dengan Siam dan Jepun, dengan ca
mpurtangan kuasa Kristian British, dijemput bersama ke dalam Persukutuan Tanah M
elayu. Tokoh Genius Majapahit II/Kelantan Datuk Perdana, Datuk Perwira, Datuk Sy
ed Kadok, Nik Ahmad Kamil dan ramai lagi pimpinan Bani Hasyim era tersebut adala
h yang bertanggungjawab membawa Kelantan ke dalam Malaysia dan mengemudi Tanah M
elayu merdeka dari naugan Gereja Vetican dan Empayar Kristian British. UMNO dila
ncar di Istana Johor setelah disiapkan oleh pakar undang-undang British Majapahi
t II(Kelantan) – Tan Sri Nik Ahmad Kamil. PATI RAHSIA asma 99 Nama Allah dan Tekn
ik-Teknik khusus penggunaannya untuk mengawal 7 petala langit dan 7 petala bumi,
dilancar di Kota Bharu oleh Majlis Gama Islam diketuai Datuk Perdana.
Perlis, Kelantan, Kedah, Langkawi berjaya ditarik berada di bawah British untuk
seketika. Sukhothai agak gerun dengan empayar Kristian terbesar dunia yang senga
ja dijemput oleh Datuk Perdana sebagai jalan terakhir untuk elak Siam terus mara
, dengan balasan Raja Melayu mesti membekalkan bahan mentah utama kepada British
iaitu ;
1. Getah,
2. Bijih timah dan
3. Bijih besi
kerana revolusi industry telah bermula. Etset di Kerila diserah kepada British d
an besi dikeluarkan di Temangan. Kekayaan besi Kelantan dizahirkan dengan arahan
Datuk Perdana agar Jamatan Besi dibina yang terpanjang di Asia. Tiada kuasa di
asia yang berani lawan bala tenera King Buddha Sukhothai waktu itu, kecuali cucu
cicit Cik Siti Wan Kembang/Puteri Linang Cahaya penguasa Majapahit II(Kelantan)
abad ke-14M ini. Bagaimanapun British dibawah kristian datang dengan motta “Love
Your Enemy”. Sesuatu yang sedikit sinis dan menyentuh hati kecil Raja-Raja Melayu(
agar sedikit lembut dengan musuh).
ERA ISLAM TANPA KHALIFAH DUNIA – BERMULA..!!
1924 – Empayar Islam Dunia di bawah Khalifah Utmaniah terakhir Sultan Abdul Hamid
II, isytihar tidak berkuasa lagi ke atas 3 Tanah Suci Umat Islam Dunia9lucut jaw
atn khlafah Islam – Islam Dunia tiada Khalifah). British terpaksa campurtangan dan
semua Negara terbentuk seperti Kuwait, Libya, Mesir Arab Saudi dan sebagainya d
engan bebas Negara masing-masing dari kekuasaan dan Jajahan Turkey Uthmaniah. Ka
mal At-Tartuk mengambil alih Turkey dan melancarkan sekularisme. Kelantan di baw
ah Datuk Perdana dan Sultan Muhammad IV, dan Sir Lawrence Guillmard adalah Penas
iaht HM King George IV berada di Kota Bharu pada waktu itu bersama Tok Kenali, i
kutan dan rujukan Ulama’ seluruh Asia Tenggara waktu itu.
KENAPA KELANTAN BERSAMA HM KING GEORGE VI BILA SYARIF AL-HUSIN DI MAKKAH, DILUC
UT JAWATAN KHALIFAH ISLAM DUNIA - OLEH BRITISH PADA 1926..??
1925M – Tun Mahathiir, PM Malaysia ke-4, baru lahir di kedah. Sekali lagi keputusa
n besar terpaksa dibuat oleh Istana Kelantan apabila HM King George IV, melalui
Pesuruhjaya Tinggi dan Penasihat Sultan Muhammad IV yang dilantik, Sir Lawrence
Guillmard, meminta pandangan dan pendirian Raja Melayu Kelantan (di bawah Datu
k Perdana) mengenai kedudukan Syarif Al-Husin yang dilantik sebagai Khalifah Uma
t Islam dunia dan disokong oleh Syeikh Abdul Rahman Al-Ismaili yang membawa mazh
ab Syiah dan bersekutu dengan Hitler, salah seorang yang dimaklumi ejen British
sedang cuba menguasai eropah dan menggugat empayar Kristian British dengan doktr
in tanpa kitab Samawi(Diktator). Mesyuarat lama di rumah arwah Datuk Perwira Ket
ereh berakhir dengan keputusan semua yang tua-tua mendapat alamat Syarif Al-Husi
n tidak layak ditabal selaku Qutub atau khlifah Islam dunia. Kerajaan Islam Mela
yu Bani Hasyim Majapahit II terpaksa bersama British, dan bermufarraqah(berpisa
h imam dan makmum) dengan Syarif Al-Husin.
Sir Lawrence Guillmard membawa berita gembira dari Istana Kelantan itu kepada HM
King George VI berserta Nik Ahmad Kamil yang baru tamat MCKK, untuk dimasukkan
ke dalam aliran Undang-Undang di Lincon Inn University, atas tajaan Penuh Majlis
Agma Islam Kelantan yang sewaktu itu , dibawah Teraju Wali Allah yang zuhud lag
i alim Syeikh Hj. Muhammad Yusuff atau popular disebut “TOK KENALI” yang amat rapat
dengan Sir Lawrence Guillmard yang fasih loghat Kelantan itu.
Alim Ulama masyhur yang bersama sewaktu membuat keputusan mufarraqah itu ;
1. Haji Uthman Hj. Muhammad (Tok Bachok)
2. Haji Abdul Rahman bin Uthman (Tok Selehor)
3. Haji Wan Ahmad bin Wan Halim ((Tok Padang Jelapang)
4. Datuk Perwira Hj. Nik Daud – Ketereh (Syed Kuning-Syed Kadok Kelantan) dll.
Dengan ini Islam Raja Melayu diterima oleh British, tetapi ercanggah dengan Syia
h Ismaili dan juga Syarif Al-Husin. Sejak itulah hubungan rapat Kristian British
dan Islam Sunni Raja Melayu bertambah erat seperti adik beradik, ditambah perka
hwinan anak Nik Ahmad Kamil dengan Bangsa British(era 1950an).
1926M - Bristish telah bersetuju dengan Raja Melayu terlebih dahulu, akhirnya me
mberi tekanan hingga syarif Al-Husin dimakhzulkan dari jawatan Khlaifah Islam Du
nia yang berkuasa ke atas 3 Tanah Suci pada 1926M dengan bantuan Al-Saudi(kemudi
an dibuat nama Negara).
British tahu seluruh umat Islam Dunia tiada Imam, kecuali Serambi Makkah dibawah
Tok Kenali dan Datuk Perdana, mankala British membantu pertahanan dari serangan
Siam. 22 Kitab sulit Istana Pattani dan Cik Siti Wan Kembang dapat disebar sebe
bas mungkin. Tahun ini juga Arab Saudi mendapat nama.
1930-40 – Bersetuju dengan semua pembesar Raja Melayu, HM King George VI mengeluar
kan peruntukkan khas di bawah program “Anglo-American (skim memberi bantuan kepada
golongan Genius di eropah berpindah ke negara sekutu Raja Melayu dan British ia
itu USA) untuk mengelak dari diguna oleh organisasi Hitler-Nazi untuk menguasai
teknologi persenjataan seterusnya menmggugat kuasa dan empayar Raja Melayu dan
British. Termasuk dalam perpindahan ini adalah Elbert Eistein, pakar Fizik Yahud
i(pencipta Atom pemusnah Jepun & Nazi 1943) berasal dari German, dipindah dan di
beri segala kemudahan di Preston USA.
1933 – Tok Kenali meninggal dunia. Kitab diserah kepada murid kanannya Tuan Guru H
j. Che Mat Tanjung Pagar dan di bawa ke ketereh oleh ayahanda kepada YB. Datuk
Hj Alwy Che Mat (Adun BN Semasa) , Dengan kematian Wali Besar yang dianggap gila
, sewel tak berapa waras (sebagaimana MQTK juga melalui persepsi masyarakat mur
akkab umum semasa yang sama) Datuk Perdana ambil alih urusan Agama dan Politik s
erta hubungan antarabangsa Istana Kelantan dengan bantuan anaknya yang genius, T
an Sri Nik Ahmad Kamil yang telah dipersiapkan sejak awal. Semua kitab loghat/ba
hasa Majapahit diterjemah ke jawi melayu kelantan. Semua pelajar ilmu pondok/kea
gamaan wajib menguasai bahasa dan lughah Kelantan kerana syarahan Al-Hikam, Futu
h Al-Ghaib, Minhajul Abidin di baca dalam gaya bahasa Kelantan macam orang tua b
erleter tanpa noktah dan topik bersambung-sambung..
1933 -Hitler dilantik ketuai Nazi. Seorang yang amat bangga dengan leih 700 tahu
n empayar Islam Uthmaniah dan amat rapat dengan Syeikh Abdul-Rahman Al-Ismaili d
ari mazhab Syiah Imamiyah, menguasai 300 ribu tentera oren dan menggugat empayar
sekutu kuat raja Melayu, British dan dimaklumkan oleh Sir Guillmard kepada Datu
k Perdana. Dunia huru hara.anda lagi arif isu besar dunia berebut kuasa ekonomi
untuk terajui revolusi industri era tersebut. Raja Melayu yang kecil tersepit an
tara percaturan kuasa besar dunia.
SIAM BUDDHA MEMBANTU PENJAJAHAN JEPUN KE ATAS RAJA MELAYU.
1941 – Disebabkan kengganan Raja-Melayu+Raja British menjual hasil getah, tembaga,
bijih besi yang amat diperlukan oleh industry mesin yang baru berkembang pada s
ekutu Siam iaitu German dan Jepun, Hitler akhirnya bermesyuarat di Geneva dengan
General Yamashita Jepun secara sulit dan memutuskan untuk melumpuhka nmonopol
i ekonomi empayar British adalah dengan menguasai pembekal sumber utama British
iaitu “Kelantan di bawah Raja-Raja Melayu”. Disember 1941. Jepun bom 18 kapal USA di
Pearl Harbor dan bunuh 2800 nyawa. Seterusnya Kelantan dijajah dalam tempoh kur
ang 8 jam keesokkan harinya. Siam member laluan darat kepada Jepun yang berbasik
al dari utara, manakala melalui laut mendarat di Seri Telong dan melalui udara m
endarat di Pengkalan Chepa. Pegawai British diselamatkan dan Jamabatan Besi Kusi
al terpaksa dibom untuk sekata kemaraan Jepun yang hanya mahukan kepala British,
dengan motto Asia for Asia.
SISTEM MONARKI RAJA MELAYU DAN BRITISH SEJAK LEBIH 1000 TAHUN, CUBA DIHAPUSKAN D
ARI MUKA BUMI OLEH YAKUZA-JEPUN, HITLER-GERMAN, FASCIST-ITALY DAN KOMUNIS. - BAN
TUAN BRITISH.
1943 – Manhattan Project. Cadangan asal pihak penasihat Raja Melayu menggunakan s
ejenis logam aktif seperti Natrium Oksida yang boleh meletup di dasar laut mengh
asilkan kucahan ombak besar(Kuasa Air) atau “Tsunami” untuk menenggelamkan 100% pula
u jepun ditukar dengan kaedah dan teknik lebih murah serta lebih berperi kemanus
iaan. Tajaan USA dan hanya menelan belanja USD50 billion tanpa bayaran balik. Pr
ojek sulit sekutu Raja-Raja Melayu dari British, China, Rusia, dan USA dengan ke
pakaran pakar fizik Elbert Einstein(Yahudi), untuk cipta over heating 3000 darj
ah Celsius(Kuasa Api) untuk menghanguskan 100% hidupan dan struktur logistic/ban
gunan berpuluh kilometre persegi kawasan menggunakan setengah tan plutonium (bom
Atom), yang mampu membakar hangus semua hidupan dalam orbit tersebut dalam temp
oh kurang 10 saat kesan radioaktif atau bahang/wap kepanasan melampau itu. Ianya
hanya umpama sekumpulan nyamuk ditelangkup di bawah kuali panas dan amat mudah
beratus ribu jin-jin yakuza jepun sekaligus mampus..dan yang cedera cacat kekal
entah berapa juta hingga kini..!!.
1945 – Jepun dilayan dengan penuh hormat mengikut kaedah Raja-Raja Melayu, dengan
jamuan dan pesta beramai-ramai menyambut “Bom Atom”. Raja Melayu bebas dari Jepun g
ilor babi celako ciss (tuk nenek ambo ramai hilang - rekod PKLGK/MQTK lepas 1946
, lebih 276 orang hilang tanpa kubur...!!). General Yamashita laknatullah dihuk
um bunuh/tembak oleh USA atas salah guna kuasa tentera(Raja Jepun tidak dihukum)
. Hitler bunuh diri. Fascist di Italy berkubur, tetapi diganti dengan Mafia pul
ak..!! Jambatan Kusial Tanah Merah diberi Gelaran Guillmard Bridge - Ahli Astron
omi dan Penasihat kanan HM King George IV dan Sultan Muhammad IV 1900-1920M - er
a Tok Kenali, Wali Allah masyhur menjadi Ketua Majlis Agama Islam Kelantan.
BILA MASJIDIL-AQSA JATUH DAN ISRAEL/NEGARA YAHUDI TERBENTUK DI DUNIA..??
1946M Tan Sri Ni Ahmad Kamil(Alumni MCKK 1925), bekas pensyarah undang2 di Brist
ol University 1930an(guru law moden seluruh Bangsa British/pengasas komanwel) dr
aft perlembagaan Negara dan UMNO, atas permintaan Dato Onn bin Jaafar dan para p
embesar Melayu waktu itu untuk satukan bangsa Melayu dengan 9 Raja. Singapore, S
abah Serawak mengikut. MENSA(orang bijaksana, waras, ada ilmu kitab atau rujukan
benar) ditubuhkan di London oleh seorang Lulusan Undang-undang dan sahabat/kena
lan Tan Sri Nik Ahmad Kamil untuk mudah rujukan dua institusi Raja kemudian har
i.
1948M Israel mula Isytihar negara(dan istihar merdeka 1969). Pati Rahsia diwajib
kan kepada semua sanak sedara yang dipaksa mengikikut Nik Ahmad Kamil. Doktrin k
omunis memcahkan lagi melayu. Rashid Maideen, Syamsiah Fakeh, Chin Peng mula cub
a mengambil alih kuasa Raja-Raja Melayu dan beroperasi dari hutan dan lading get
ah seluas 100 ekar di Sukirin,Selatan Thailand yang juga dimiliki anak Melayu(P
asir Mas) dan pengamal kitab Cik Siti Wan Kembang.
1952M – HM King George Meninggal. HM Queen Elizabeth II ambil alih Istana Buckingh
am dan empayar British. Genius Majapahit II, Nik Ahmad Kamil selaku pakar Undang
-Undang da guru Undang-Undang British dipanggil ke Istana Buckingham untuk susun
semula semua lebih 50 buah Negara di bawah Komanwel. Di Malaysia - Parti Melayu
berpecah. Wujud PAS, oleh yang tertolak disebabkan kurang bijak sana di mata pa
ra penasihat tertua, yang inginkan Islam tanpa pengaruh seluruh orang tua-tua k
erabat Bani Hasyim dan Istana ini serta kebanyakkanya bukan dari aliran/fahaman
/mazhab Jaafari atau Bani Hasyim. Namun dibenarkan kerana tetap mengaku Islam.
SIAPAKAH WANITA PERTAMA BUKA FIRMA GUAMAN MALAYSIA..??
1957 Merdeka – Tan Sri Nik Ahmad Kamil ke England lafaz merdeka depan HM Queen Eli
zabeth II – tanpa perang dan pertumpahan darah kerana British tidak bermusuh denga
n Raja Kelantan, malah sekutu rapat. Anak bongsu Nik Ahmad Kamil (Nik Mariah Law
yer lulusan London –wanita pertama melayu buka firma guaman di malaysia) akhirnya
sengaja dikahwinkan dengan bangsa British untuk menguatkan lagi jaminan hubungan
dua bangsa ini demi menjaga dari ancaman Siam kepada cucu cicit di kemudian har
i. Wujudlah MQTK yang darah campur habis intang pukang india+british+melayu+chin
a+monggol+turkey+arab+Israel+nasrani... etc..etc...(jadi konflik ada anak cucu k
erabat tak faham dan keliru identity..!)
1957M Malaysia merdeka
1963 – Nama baru Malaysia. 5 Prinsip rukunegara untuk jamin keamanan Negara majmuk
diperkenal oleh Nik Ahmad Kamil.
1964M - BERILMU-BERAMAL-BERAKHLAK DIJADIKAN MOTTO SMTK.
1969 - Israel dengan rasmi dimasukkan kedalam peta dunia.
1973 – Australia membenarkan Orang asli terlibat urusan pengundian dan ahli parlim
en. Israel memenagi perang Yong Kippur menyebabkan tentera Mesir terpaksa berund
ur.
1974 –Tun Razak Meninggal dunia. Tun Husin Onn ambil alih teraju Malaysia dan DEB.
Petronas ditubuh sewaktu Tengku Razaleigh Hamzah selaku Menteri Kewangan Malays
ia.
1977 – Tan Sri Nik Ahmad Kamil meninggal sewaktu bertugas elaku Speaker Dewan Nega
ra. Semua kitab, buku, diary, catatan, nota dan semua dokumen sulit beliau dirah
akan disimpan di satu tempat khas di Kadok(salah sebuah rumah nenek moyang kami/
D1-MQTK). Dokumen sulit tersebut jika didedah kepada umum anak melayu automatik
akan berperang sekali lagi dengan Siam dan sesama Melayu yang bodoh/buta sejara
h negara dan bangsa serta Islam Asia Tenggara ini..!!
1981 – Tun Mahathir PM Malaysia ke-4. 23 tahun pegang PM melahirkan lebih 40 jutaw
an Bumiputera, namun DEB masih dibawah 20%. Anak luar nikah didaftar oleh JPN se
ramai 257 ribu orang. Revolusi Industri dan Teknologi dilancar dengan agresif. M
alaysia dipacu keluar dari status negara pertanian kepada negara pengeksport ten
aga mahir dan peralata kejuruteraan dan teknologi tinggi termasuk komputer, sate
lite dan peralatan perang. Beratus pelabur asing dijemput membuat pelaburan besa
r bernilai lebih 40 billion dalam semua sektor di bawah 17 kementerianya. Kerang
ka pembangunan segala aspek Infrastruktur negara seperti empangan elektrik, jal
anraya, lapangan terbang, banda satelite dan sebagainya lagi dijana dengan aset
Bumiputera bernilai lebih RM100 billion(di mana Petronas penyumbang utama/pembay
ar cukai terbesar sejak 1974 - lebih RM100 billion). Krisis kegagalan pengurusan
aset Melayu terburuk. Skandal BMF RM2.1 Billion duit bangsa Melayu lesap sekel
ip mata di Hongkong. Jalil Ibrahim auditor dihantar untuk menyiasat di bunuh. Ke
s di tutup.
1985 – Proton keluarkan model pertama. Tragedi Memali. 13 pengikut Ibrahim Libya B
aling Kedah, maut ditembak PDRM di bawah Tun Musa Hitam, sewaktu Tun Mahathir be
rada di China. PKM dan Kerajaan Malaysia tandatangani PKM letak senjata - tak ma
hu lawan lagi.(Tanah ladang beratus ekar di Sukirin, pusat operasi melayu frust
cucu cicit Long Pandak musuh Raja Kelantan dan Parti Komunis Malaya, automatik
berpindah ketangan kerabat MQTK, Kak Ma dan Tok Nebeng Nawi - tukar jadi tempat
rehat/kebun/honeymoon ahli-ahli MQTK). Pertubuhan Kerabat LOng Gaffar dibentuk
dengan Bapa Saudara Sultan Ismail, arwah Tengku Faisal jadi YDP. Pertama. Bani H
asyim sekali lagi dikerah bersatu atas nama nenek moyang (sedikit dibenci oleh a
nak melayu sendiri yang buta sejarah).
KENAPA URUSAN KITAB NENEK-MOYANG PERLUKAN NAUNGAN PERTUBUHAN KERABAT...??
1987M Rujukan sulit Nik Ahmad Kamil, Datuk Perdana dan semua pembesar Majapahit
II terdahulu melibatkan 300-400 jam membaca, sebanyak 22 buah diwajibkan dalam k
erabat Tok Kadok/Datuk Perdana Datuk Perwira Kelantan – yang bernaung di bawah Per
tubuhan Kerabat Long Gaffar Kelantan(organisasi kerabat zuriat Rasulullah SAW /k
erabat Istana sahaja) dan didaftar secara sah di bawah kuasa Raja-Raja Melayu(se
mua yang sahih haram zakat dan sedekah kecuali hibbah atau hadiah mengikut kitab
Matla Al Badrin, pegangan nenek moyang -dipaksa/diugut halau dari kerabat jika
enggan faham/baca dan ikut..!!).
1987 – Setelah tragedy Memali 1985, kami dan seluruh nenek moyang Bani Hasyim ini
dikerah agar jangan lagi bergaduh sesame Bani Hasyim/sesame Melayu. Kita setuju
masuk Malaysia, mana boleh kita nak lawan pula kerajaan Malaysia..?? Maka Pertub
uhan Kerabat Long Gaffar ditubuhkan khusus untuk darah penjajah Bani Hasyim ini
bernaung. Khazanah Datuk Perdana, Nik Ahmad Kamil, Cik Siti Wan Kembang dikumpul
kan setempat. dan tidak boleh dipolitikkan kerana ini fakta sejarah benar keluar
ga eratus tahun yang dicatat oleh Muzium, arkib dan pengarang Istana. Arwah YM.
Hj. Nik Lah bin Hj. Nik Mat selaku pemegang wasiat selain aset tanah, yang lebih
penting semua 22 kitab tersebut akhirnya bersetuju YAM Tengku Faisal-datuk saud
ara As-Sultan Muhammad V, sebagai YDP pertama, dan urusan pengajian 22 buah kita
b Cik Siti Wan Kembang diserahkan kepada beliau. Kitab di bawa ke Machang (Long
Gaffar didaftar di Jajahan Machang).
Hasan anak Limau/Hasan anak Rimau mengasakan fahaman songsang guna kitab Long Ga
ffar. Dapat diatasi oleh pihak kerajaan, namun berpindah kepada menantunya Ayah
Pin ke terengganu. Kiitab diharamkan edaran buat seketika kecuali anggota dalama
n kerabat sahaja.
Ahli-ahli kerabat dipanggil menjalani kursus kepimpinan 5M oleh D1-PKLGK(yang tu
a-tua), khuatir ada maklumat risikan kerabat yang sentiasa berada Bukit Aman, ad
a unsur Politik cuba menggugat Sultan. Kerabat dilatih dengan lebih 300 hujjah j
ika berdepan dengan mana-mana ahli politik anak melayu(yangbukan Bani Hasyim dan
ahli kerabat Istana).
Selain dipaksa(ugutan bunuh/petir/halau/terkeluar dari kerabat - oleh yang tua-t
ua ala ragging sekolah menegah teknik atau mngkin kaedah Hitler ke atas semua ya
ng disenaraikan generasi ke 37, 38 dan 39 Ahlul-Bait - dikira dari Ali KWJH). Ya
ng telah menguasai semua 22 kitab diarah keluar dengan pelbagai tugas khas lagi
amat sulit dengan protokol "Taqiyyah"(masuk ke dalam masyarakat umum mengikut b
udaya mereka, dan mengasingkan yang bijaksana/Alumni SBP/IQ 9A1 SPM atau ke atas
/Al-Hafiz untuk ditarik kedalam program penyebaran doktrin yang dirangka oleh Ta
n Sri Nik Ahmad Kamil sejak beliau di London 1920an)
(Benar beberapa tahun selepas itu ada cubaan tabal raja lain. namun berjaya dipa
tahkan oleh persiapan awal yang amat rapi lagi teliti itu. ini diaorang tak bagi
dedah ditil laa kepada rakyat jelata).
ilmu Islam.sebab itulah mereka hebat hingga berjaya menjadikan Islam hari ini di
anuti lebih 300 juta di Asia Tenggara. ok...pakat2 beli kitab mereka dulu beratu
s tahun..
KITAB YANG MEMBEZAKAN FAHAMAN RAJAMELAYU/BANI HASYIM DENGAN LAIN-LAIN ISLAM
TAUHID
K1. Faradatul faraid ( RM 7.50 ) - 1800 - PATTANI
K2. Tuntunan Ibadat ( RM 9.00 ) - 1970, BEKAS MUFTI P.PENANG/MALAYSIA
FEKAH
K3. Munyatul-Mushalli ( RM 9.00 ) - 1756M-MAKKAH(HUDUD KELANTAN)
K4. Matla Al-Badrain ( RM 98.00 ) - 1900M-PATTANI
K5. Biadayatul-Hidayah ( RM 10.00 ) - 505H (AL-GHAZALI)-THOS, IRAN
K6. Muhimah (suami isteri mukmin) (RM 15.00 ) - 1850M - PATTANI
TASAUF
K7. Nur Muhammad ( RM 3.50 ) - 3000 B.C BANI ISRAEL/1350M-MAJAPAHIT II
K8. Pati Rahsia ( RM 8.00 ) - 1946(UMNO)
K9. Mengenal Diri Dan Wali Allah ( RM 8.50 ) - 1974M, KELANTAN.
K10. Pengantar Ilmu Tarikat & Tasauf ( RM 16.00 ) - 1985M, INDONESIA
K11. Futuh Al-Ghaib ( RM 10.00 ) - 475H (SYEIKH ABDUL QADIR AJ-JILANI), IRAQ.
K12. Al-Hikam ( RM 16.00 ) - 900M(SYEIKH IBNU ATI ULLAH), IRAQ
K13. Minhajul Abidin ( RM 18.00 ) - 500H/900M, THOS, IRAN.
K14. Nasihat Tokoh-Tokoh Ulama Islam Dunia ( RM 9.00 ) - 1990, PERAK- MALAYSIA
K15. Sejarah Kekeramatan 99 Wali Allah ( RM 49.00 ) - 1900, MESIR
SEJARAH/TAFSIR/HADIS
K16. Tafsir Al-Quran ( RM 38.00 ), MAKKAH.
K17. Hadis Sahih Muslim ( RM 40.00 ) - 200H, BAGHDAD.
K18. Sejarah Nabi-Nabi ( RM 6.00 ) - 1900M(SINGAPORE)
K19. Sejarah Wali Songo ( RM 15.00 ) - 1995M(KELANTAN)
K20. Insan Teladan Sepanjang Zaman (RM 20.00 ) - 2000M, MALAYSIA.
PERUBATAN & ISTIKHARAH/FALAK
K21. Tafsir Mimpi Ibnu Sirrin ( RM 39.00 ) - 1300M, MESIR.
K22. Panduan Rawatan Perubatan Dengan Al-Quran Dan Sunnah (RM 20.00) - MALAYSIA
Jumlah 1 Set ( RM 416.50 )
1988 - Krisis Hakim negara Tun Saleh Abbas di pecat oleh Tribunal khas.
1993 – USA dapat mandat PBB untuk serang Iraq yang cuba merampas hasil bumi Kuwai
t ala Jepun dan Nazi era 1930an(guna kuasa tentera – pasti gagal Islam). Malaysia
terpaksa menyetujui draf serangan Negara bersekutu di bawah PBB.
1997 – 31 Ogos Hari merdeka Malaysia, Puteri Diana mati kemalangan penuh ngeri dan
menggemparkan seluruh dunia. Ekonomi Malaysia dan dunia merudum. Krisi dalaman
UMNO.
ERA 2000- 2100M
1999 - 31 Ogos YM. Nik Lah Nik Mat, pemegang wasiat Istana Pattani terakhir deng
an kelahiran Tunggal, meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak seramai 8 oran
g serta berpuluh cucu dan cicit, serta khazanah kitab jawi nenek moyang Bani Has
yim ini untuk diterapkan ke dalam PKLGK(untuk diterjemah dan disebar dalam versi
melayu) di atas dan sebahagiannya masih perlu diterjemah ke rumi oleh cucu cici
tnya dalam PKLGK untuk rakyat melayu umum.
2001 – Constain Group, syarikat kontraktor binaan dan kejuruteraan Awam terbesar d
an tertua di Bursa London di beli oleh Intria (anak Syarikat UEM Berhad) di bawa
h Khazanah(Pemegang aset Melayu/Bumiputera). Bangsa Melayu mengkagumkan seluruh
dunia kerana kerugian berbilon pound Constain yang hamper muflis dan tidak mampu
ditanggung oleh kerajaan British/Istana Buckingham tiba-tiba mendapat bantuan l
angsung dari Konglomerat Raja-Raja Melayu, hingga ia mampu berdiri teguh semula
di mana semua oraganisasinya diserapkan dengan jentera Teknikal Bangsa Melayu di
ketuai Datuk Ir. Dr. Ramli bin Mohammad. -penyumbang awal MQTK (Sekarang 2010, U
EM diketuai CEO Datuk Ahmad Pardas).
APAKAH YANG MENGEJUTKAN BANI HASYIM GENERASI KE-40 RASULULLAH SAW AKHIR ZAMAN..?
?
MQTK ABAD KE-21
2003 – Utusan Malaysia umum Gerhana Bulan dan matahari serentak dalam ramadhan yan
g ditunggu semua ahli kitab yahudi, nasrani dan Islam kerana tanda Messiah bagi
Yahudi dan /atau Imam Mahadi bagi umat Islam/Pinpinan dari Allah terakhir sebelu
m era Nabi Isa bermula. Tun Mahathir didesak letak jawatan. Tun Abdullah Badawi
ambil alih PM ke-5 Maaysia. Pegang Pengerusi OIC, tetapi gagal laksana kitab Raj
a Melayu ke semua 57 negara OIC. Diamkan surat PKLGK. Dapat Pencen Penuh PM dan
seorang bini idaman sejak muda..!!
2004 – Tsunami melanda Aceh. 300 ribu maut. Malaysia sedikit kena tempias di nege
ri pantai barat namun kematian kurang 1000 orang. Markas dijadikan ISTANA-4 Ist
eri Ayah Pin, yang Mengaku Imam Mahadi dan mewakili kerajaan langit di dalam nau
ngan bumi Raja Melayu, dibakar oleh pihak kerabat Istana Raja-Raja Melayu(terma
suk MQTK dipaksa ikut serta) setelah kuasa undang-undang dan politik gagal seles
ai masalah ajaran aqidah songsang sesat beliau.
2006 - Wakil MQTK ke Kaabah, Ir. Nik Syukri Nuawi(melalui D1-MQTK Tok Ayah Bidi
n Jedok) dan mengesahkan 313 Bani Hasyim adalah dari "MELAYU". Persediaan dirang
ka mengikut petunjuk alam semulajdi dan juga arahan dari semua 40 ahli kasyaf da
n para ahli zikir tertua sahaja. 40 jenis senjata Faqir mula dibuka, diabahagi/d
iagihkan kembali kepada semua wakil/penjaga kubur 40 Wali Allah Kelantan terdahu
lu yang mana wirid itu akan di baca sewaktu berziarah ke kubur mereka secara ser
entak, dan boleh mewujudkan kejadian aneh atau luar biasa atau mematikan/melumpu
hkan musuh serta merta tanpa menggunakan sebarang senjata. Unit Tahfiz dan Ketua
Unit D7-MQTK diamanahkan menjaga semua amalan era HM Cik Siti Wan Kembang memen
ggal leher King Ramakhamkheng tersebut dan wajib dilancarkan pada bila-bila masa
mengikut arahan D1-MQTK.(jika organisasi MQTK tergugat)
2007 - Kami semua dipanggil ke Mesyuarat Agung Pertubuhan Kerabat Long Gaffar Ke
lantan, kami dimaklumkan terpaksa mencari sendiri pengganti Tok Ayah Awang(dan s
emua D1-MQTK) yang selama ini tempat bergantung/mengadui bila ada kerabat terlan
ggar pantang, gagal rukun haji, diserang sihir siam dan sebagainya yang ramai se
tiap ahun seluruh 10 Jajahan dan seluruh negara. Urusan kerabat Bani Hasyim maki
n rumit bila terlalu ramai kerabat di era/abad ini. Kelantan sahaja lebih 700 ri
bu. belum campur yang dari luar. Satu entiti lain dicadang dan disokong oleh yan
g tua-tua termasuk Datuk Mufti sendiri, YM. Ayahku Iskandar (Engku Iskandar) dan
ramai lagi. Kitab swasiat Ketua Wali 7 Bapa Kesultanan Melayu, sekali lagi berp
indah oragnisasi.
2008 - Atas sebab yang tidak didedahkan kepada kami,(D3) oleh semua yang tertua(
D1), YM Nik Mohd Kamal bin Hj. Nik lah (D8-MQTK) diarah hantar surat untuk gant
i Perdana Menteri secara muslihat guna petunjuk Pati Rahsia (hantar sesuatu yang
dijampi khas dengan asma dan menggunakan cop mohor nenek moyang, yang telah di
ketahui dan diyakini tidak akan dilayan, dan automatik akan tewas/jatuh/tersungk
ur/kalah/tertolak). Benar akhirnya Najib terpaksa diangkat ganti walaupun belum
uzur syarie. Ketua Ulama Pattani mewakili lebih 2000 ulama berjumpa dan memohon
Satiq dilancar untuk runtuhkan kerajaan Thaksin, Thailand. Thaksin akhirnya te
was dalam rampasan kuasa oleh General Sonthi beragama Islam.Kitab dicetak dengan
drastik tanpa peduli institusi politik lagi dengan bantuan dan kerjasama semua
pihak termasuk 17 syarikat penerbit dkenalpasti boleh menjana pendapatan organis
asi untuk pasaran lebih 300 juta pembaca versi melayu asia tenggara. 17 Syarikat
bumiputera tersebut adalah ;
17 SYARIKAT PENERBIT TERBESAR MALAYSIA TERLIBAT BEKALAN
KITAB MQTK ;(30-40% Untung untuk anda, jika anda terus kepada penerbit)
1. K1, K3 : Jabal Maraqy Enterprise - Kota Bharu, Kelantan.
2. K2, K14 : Pustaka Muda, - Ipoh, Perak.
3. K4 : Bina Iman Sdn. Bhd. - Kuala Lumpur.
4. K5 : Pustaka Darussalam Sdn. Bhd. - Alor Setar Kedah
5. K6 : Al-Hidayah Publication Sdn. Bhd. - Kuala Lumpur
6. K7 : Jaafar Rawas Sdn Bhd. - Kota Bharu, Kelantan.
7. K8 : S/U MQTK, - Kuala Lumpur.
9. K9, K10, K11 : Pustaka Aman Press Sdn. Bhd. - Kota Bharu, Kelantan.
10. K12, K13 : Victory Agency Sdn. Bhd. - Kuala Lumpur
11. K15 : Pustaka Al-Shafa Sdn. Bhd. - Kuala Lumpur
12. K16 : Tafsir Al-Quran PT. Syamil Cipta Media Sdn Bhd. - Kuala Lumpur.
13. K17 : Klang Book Centre Sdn.Bhd. - Kuala Lumpur
14. K18 : PT Bina Ilmu, - Kuala Lumpur.
15. K19 : Al-Kafilah Enterprise, - Kota Bharu Kelantan.
16. K20 : Darul Numan Sdn. Bhd. - Kuala Lumpur.
17. K21,K22 : Crescent News Sdn. Bhd. - Kuala Lumpur.
(RUJUKAN SEMUA BANI HASYIM KERABAT MQTK SEJAK 1756M)
2009 – Datuk Seri Najib dilantik PM ke-6. KDN/Pendaftar/Istana arah PKLGK tubuh sa
tu lagi entity Bani Hasyim yang lebih terbuka untuk khusus sebar semula semua ki
tab Majapahit II yang tertangguh 50 tahun lebih..
Jan. 2009 – AJK Long Gaffar Kelantan mula bentuk organisasi pemuda MQTK untuk samb
ung tugas nenek moyang sejak lebih 1400 tahun itu dengan pemilihan lebih 300 ker
abat Bani Hasyim terbaik dan terbijak(kerjasama KPM) dari alumni SBP/MRSM atau y
ang mencapai IQ minima 146 mata dan ke atas, untuk mengkaji, meneliti terjemah k
itab dengan bahasa terbaik dan seterusnya membawa pendedahan kepada umum rakyat
jelata dengan kaedah tertentu, melalui hanya satu saluran organisasi Bani Hasyim
yang sah berdaftar dengan Raja-Raja Melayu, itulah MQTK. 22 Kitab MQTK disahka
n oleh ISTAC/IIUM di mana lebih 50 profesor pelbagai bidang Ilmu Islam dari lebi
h 50 negara OIC dunia bernaung. Terjemahan untuk 57 bahasa negara lain diusahaka
n bersama dengan kontrak tertentu di wakili YM. Prof. Dr. Hj. Muhammad Uthman El
-Muhammady, anak Kelantan Tokoh Maal Hijrah Kebangsaan 2007.

PERANCANGAN TAN SRI NIK AHMAD KAMIL UNTUK MELAYU MENJAJAH DUNIA(DENGAN ILMU DAN
KEFAHAMAN) DIBUKA KEMBALI DAN DISAMBUNG OLEH JENTERA BARU BANI HASYIM - MQTK.
Julai 2009 MQTK didaftar. Kitab diwajibkan kepada semua ahli MQTK dan sedang dim
ayakan(online storage) untuk versi Melayu rumi dan gaya bahasa termoden/terbaru
agar semua rakyat malaysia terdedah termasuk ilmu teknikal Islam sebenardalam Pa
ti Rahsia, bukan hanya alumni pelajar sekolah teknik kuantan sahaja...free of ch
arge..!!
Sept. 2009 – Semua khazanah kitab sahaja(keris/mahkota/tongkat khutbah dan lain2 k
ami tak mahu) dipindahkan kepada MQTK dan diarahkan untuk sebaran umum rakyat un
tuk atasi kejala social anak zina kerana jahil murakkab.(sambil mereka suruh kam
i cari untung...berhenti dulu berperang sekejap). Anakanda kepada arwah penggasa
s PKLGK, YM Nik Mohd Kamal selaku wakil dan AJK bagi mewakili Syed Kuning-Datuk
Perdana-Datuk Syed Kadok mengizinkan semua kitab dipindah kepada satu lagi Pertu
uhan Bani Hasyim yang boleh bercampur dengan semua yang bukan Bani Hasyim, tetap
i ikut setia.
Dis. 2009 – Pejabat Aduan Rasmi Bani Hasyim Asia Tenggara dilancar dan di buka unt
uk kerabat mengadu urusan sulit dalaman masalah keluarga seperti anak luar nikah
, gagal rukun haji, bala penyakit jasad yang misteri, terlanggar pantang, mangsa
sihir siam/Buddha dan pelbagai lagi di Kg. Bandar di tanah percuma pemberian S
ultan Muhammad IV kepada nenek moyang MQTK. Kaum kerabat di luar Kelantan dikera
h balik agar angunkan berates ekar tanah tinggalan arwah generas terdahulu yang
majoritinya terbiar, kerana lebih 800 ribu berhijrah keluar negeri akibat strukt
ur ekonomi tidak menentu di bawah kuasa politik semasa.(tiada banyak peluang ker
ja swasta, kecuali kerajaan).
Manakala Melaka, 500 tahun selepas Portugis, natijahnya, kini(1900-2000) - melak
a berada dalam Malaysia tanpa institusi sultan, tetapi semua kitab telah tiada l
agi habih jadi jahil teruk terpaksa buat sekolah mengandung setelah segala kitab
kesultanan mereka dipindah ke Majapahit II semula di era Puteri Saadong dan Ra
ja Abdullah. So, semua rakyat melaka kena beli dengan Majapahit II...
2010 - Kitab golongan yang dikisahkan dalam sejarah panjang 900 tahun di atas ha
nya nak bawa satu jer kepada kita....400 jam ilmu mereka dari 22 kitab ..bukan h
anya jimak, mereka DULU-DULU arif semua cabang ilmu agama iaitu Tauhid, Fekah, T
asauf, Syariat, Tarekat, Hakikat, Makrifat, falak, matematik, dan arif semua ur
usan man power, material, machinery, masa dan money(5M). Justeru seluruh wakil
22 Alumni SBP termasuk MRSM dan Tahfiz serta ahli MENSA negara dikumpulkan di da
lam unit-unit khas di dalam MQTK dengan peruntukkan sulit bernilai di luar jangk
aan manusia biasa untuk satu projek melibatkan lebih 6 billion manusia akhir zam
an ini untuk tempoh selama 99 tahun. Dan bagi pengurusan keuntungan kontrak bes
ar inilah ianya diserahkan kepada Jurukur Bahan (bukan ahli bidang agama), tetap
i dengan perjanjian semua pihak berkuasa agama berdiri teguh di belakang bila di
perlukan(ISTAC/IIUM/Pondok/Tahfiz/Ahli Kasyaf/Ahli Laduni/Ahli zikir @ Pertapaan
etc.).
SELURUH PEMBESAR TERTUA NEGERI BERGABUNG MEMBERI SOKONGAN PADU KEPADA MQTK - ERA
FB.
Nov. 2010 - Datuk Biji Sura bagi pihak seluruh Majlis Orang Besar-Besar Istana K
elantan, sebagaimana Datuk Kaya Perba Mufti Kelantan dan ISTAC/IIUM serta Penda
ftar Pertubuhan/KDN bersetuju semua urusan sebaran kitab Istana ini dikemudi ol
eh MQTK, walaupun ketua/jurumudi bukan alim ulama(aliran Teknikal dan bekas Juru
kur Bahan syarikat British) atau khusus dari aliran keagamaan sebagaimana YDP or
ganisasi Bani Hasyim terdahulu mesti, dari aliran tersebut (YDP. PKLGK adalah Pr
of. Dr. Engku Ibrahim - PhD dalam Pengajian Islam UM). - Walaupun ramai juga yna
g komplen. Tetapi adab dalam Bnai Hasyim, diam dengan pilihan petunjuk Istikhara
h ahli-ahli yang arif tua-tua dan masih ada.
2010 MQTK dengan kontrak 30-40% dari jumlah jualan/pedapatan bersih sebagai imbu
han berkerjasama dengan Raja-Raja Melayu bagi semua kitab dan lain-lain produk k
emudiannya bernilai leih RM 1 Trillion untuk selama 99 tahun(40+59), dengan per
janjian menghidupkan Tahfiz negara/di bawah Bani Hasyim/kerbbat Istana semua Raj
a-Raja Melayu seluruh negara(taja dari duit keuntungan kontrak organisasi), diar
ah berada di FB untuk berdepan semua jenis musuh Raja-Raja Melayu secara “Soft Way”(
tanpa peluru & hukuman bunuh) tak kira siam, nazi, melayu munafiq, yakuza, mafia
etc..etc...janji musuh...kasi hentam sama dia...hanya dengan ayat-ayat Al-Quran
.!!
Setakat hari ini...ramai jugak laa yang dah mampus lawan raja2 melayu ni...selai
n Yakuza, Mafia, Nazi, komunis...anak melayu antaranya Mona Fendy, Mohd Amin Raz
ali(Al-Maunah), Rashid Maideen, syamsiah fakeh-dihalau, dan sebahagiannya bukan
dihalau, tetapi mampus dengan sendiri belum sempat lawan lagi.!!
TAMAT LAPORAN RINGKAS YANG DIIZIN DIDEDAHKAN KEPADA UMUM. DIARY PENUH TAN SRI N
IK AHMAD KAMIL UNTUK JAJAH DUNIA DENGAN KOMANWEL 1928 - 2100M : SILA JUMPA S/U M
QTK SENDIRI.
31 disember 2010.
______________________________________________________________________________
2011 : CATATAN KRONOLOGI BANI HASYIM KELANTAN(MQTK) ERA 2000-2100M DISAMBUNG OLE
H
SETIAUSAHA MQTK : YM. NIK SYAIDINAL UMAR HJ. CHE SOLAHUDIN.
- Hikayat Seri kelantan.(Sejarah nama dan asal usul kampung kelantan sejak 1000M
- 2000M, MQTK Archive) – Manaqib Bani Hasyim MQTK/Melayu Karangan Istana Majapahi
t II disambung untuk era 1400-1500/2000-2100) oleh YM. Nik Syaidinal Umar Che So
lahuddin dari nenek moyang terdahulu.
Dis. 2010 - Karangan Sejarah Istana HM Cik Siti Wan Kembang bagi Hikayat Seri Ke
lantan Abad ke 15, 1400-1500 Hijrah/2000-2100M, atau Jilid ke-4 atau “D”(Buku daftar
keahlian Bani Hasyim Syeikh Husin Jamadil Kubra-Cik Siti Wan Kembang – Tok Limbat
– Tok Syed Kadok-Syed Kuning Kelantan sekarang “Jilid D”. Satu buku untuk jumlah tert
entu satu abad/100 tahun) telah dipersetujui semua 40 wakil kerabat yang bersida
ng, akan disambung ole YM. Nik Syaidinal Umar bin Hj. Che Solahudin, yang telah
diarah terlebih dahulu mengarang tafsir Al-Quran hingga diterima di Kaabah (kae
dah khas Bani Hasyim) dan telah disempurnakan di Hadapan Kaabah pada Oktober 201
0 oleh Naqib Pasir Puteh YM. Mohd Zaem bin Zainal Abidin(Sahih diterima sentuh/k
ucup Hajaral Aswad) dengan jayanya setelah mendapat arahan pihak Baitul Makmur
melalui arwah Tok Ayah Mat Jibril pada Oktober 2008.
Kubur/pemakaman baru bagi semua Bani Hasyim Genersi Jilid D(semua generasi baru
ditanda denagn Abjad "D". D1,-D9 dan juga D10-MQTK, bukan lagi "C". Generasi Ban
i Hasyim dalam buku senarai nama jilid C 1900-2000, telah meninggal dunia major
itinya) ini sedang diproses untuk kelulusan pihak berkuasa tempatan dengan kerj
asama YM. Datuk Biji Sura Kelantan.(Majlis Orang Orang Besar Istana Bani Hasyim
Kelantann 1756-2010M, D1-MQTK).
FINAL 1 MALAYSIA ;
United munafiqin nation organisation keno lawan dengan united mukminin nation or
ganisation....!
Tan Sri Nik Ahmad Kamil dah reka istilah relevan dalam umno tu sambil bergurau s
enda minum teh dengan nenek moyang kami....nak ceirta anak melayu akhirnya hanya
ada satu antara dua pilihan....itulah JERAT RAJA-RAJA MELAYU (Royalty To King &
Country)...sapo caci cela Raja Melayu boleh masuk umno muhib......juga di malay
sia....dan lawan umno mqtk..!!
Allah jua terbaik.amin.
(Terima kasih semua unit yang sediakan terjemahan rumi Hikayat Sri Kelantan)
http://yusnaidi-yusoff.blogspot.com/