SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN BAGI PERMOHONAN TUNTUTAN PERTUKARAN KELUAR STESEN (Pekeliling Perbendaharaan Bil

.4/1995) Dokumen yang diperlukan : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. Borang permohonan Tuntutan Elaun Pertukaran Luar Stesen (Lampiran B-1) Salinan kad pengenalan pemohon (Salinan perlu diakui sah oleh anggota lain) Salinan kad pengenalan suami / isteri (Salinan perlu diakui sah oleh anggota lain) Salinan sijil nikah / surat pendaftaran perkahwinan (Salinan perlu diakui sah oleh anggota lain) Salinan pasport pembantu rumah - jika berkaitan (Salinan perlu diakui sah oleh anggota lain) Salinan kad pengenalan / salinan sijil kelahiran anak-bagi anak yang di bawah 21 tahun sahaja (Salinan perlu diakui sah oleh anggota lain) Salinan surat arahan pertukaran (Salinan perlulah diakui sah oleh anggota lain) Surat dari jabatan suami/isteri yang menyatakan tiada tuntutan dibuat di jabatan suami/isteri-yang bekerja kerajaan/badan berkanun sahaja Resit asal hotel - jika menuntut hotel

Nota: *Ketiadaan dokumen-dokumen di atas menyebabkan pembayaran Tuntutan Pertukaran Luar Stesen lewat diproses _________________________________________________________________________________________ _ Tuan/Puan Pengarah Bahagian Pengurusan Dengan segala hormatnya dikemukakan borang permohonan Elaun Pertukaran Luar Stesen bagi pegawai seperti berikut untuk kelulusan Tuan/Puan. Nama Pegawai Gred Bahagian : : :

2. Dimaklumkan bahawa permohonan ini telah disemak dan didapati teratur serta mematuhi peraturan kewangan yang berkuat kuasa. Sekian, terima kasih. ( )

1

HAL EHWAL ISLAM S22 Pendapatan ( RM ) Taraf Perkahwinan : Belum/Sudah (*) Berkahwin/Lain-lain (Sebutkan) : BERKAHWIN Gred/Kategori/[Kumpulan(**)]/Pangkat Lain-lain ( Swasta ) : Pendapatan ( RM ) Gaji : RM Elaun-elaun : RM Jumlah : RM Nama dan Alamat Kementerian/ Jabatan/ Agensi/Majikan ( Swasta ) :KEMENTERIAN DALAM NEGERI MAKLUMAT TANGGUNGAN Bilangan : ______________orang (anak-anak serta seorang orang gaji) dan maklumatnya adalah seperti berikut : Umur No. Kad Pengenalan : 824020-03-5175 Gred/Kategori/[Kumpulan(**)]/Pangkat : Gaji : RM Elaun-Elaun : RM Jumlah : RM MAKLUMAT ISTERI/SUAMI PEGAWAI Nama ( Huruf Besar ) No. Kad Pengenalan :NOR AZLINA BINTI IBRAHIM : 790813-01-6464 Jawatan :PEGAWAI TADBIR DIPLOMATIK Jawatan : PEM. K. atau Nama (Tahun) Sijil Kelahiran WAN AQIL ASYRANI BIN WAN AHMAD KHAIRUDDIN WAN AFIQAH DAMIA BINTI WAN AHMAD KHAIRUDDIN 4THN 2THN 070305-16-0069 081219-16-0082 2 .LAMPIRAN B-1 TUNTUTAN ELAUN PERTUKARAN KE LUAR STESEN MAKLUMAT PEGAWAI YANG MEMOHON Nama ( Huruf Besar ) : WAN AHMAD KHAIRUDDIN BIN WAN IBRAHIM No.P.

MAKLUMAT TUNTUTAN Unsur Bayaran Tetap : (1) Elaun Makan : Sebelum : RM Selepas : RM x x RM RM : RM RM orang x 3 hari : orang x 5 hari : Jumlah (2) Pemberian Perpindahan : (Kadar Bujang/Keluarga (*) Unsur Bayaran Berubah : (3) Bayaran Sewa Hotel (termasuk Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan ) [ Resit ___________________________] Sebelum : RM Selepas : RM x x 3 hari : RM 5 hari : RM Jumlah Atau Elaun Lojing ( Bagi pegawai sahaja ) : Sebelum : RM Selepas : RM x x 3 hari 5 hari : RM : RM Jumlah : RM : RM (4) Tambang perjalanan : (a) Tambang Pengangkutan Awam : (i) (ii) Jalan Darat : Jalan Air : 3 RM RM . 50500 Kuala Lumpur Kaunseling(BAKA)Ibu Pejabat Kontijen Polis Melaka.Ayer Keroh Melaka Jarak antara pejabat lama dengan pejabat baru : 200 km Alamat Rumah Lama : Alamat Rumah Baru : No16.43900 Sepang Selangor.Kota Warisan.MAKLUMAT PERTUKARAN Tarikh kuatkuasa pertukaran : Tarikh melaksanakan pertukaran : Nama dan Alamat Pejabat Lama : Nama dan Alamat Pejabat Baru : Bahagian Agama Dan Istana Negara Jalan Istana.Jalan Warisan Indah 8/16.

000 km : _______km x _______ sen/km : Setiap-tiap km selepas 1. Pendaftaran : Kelas Tuntutan : RM _______ RM _______ RM _______ RM _______ RM _______ RM _______ RM _______ RM _______ RM _______ RM _______ : RM :________km x ______sen/km Jumlah (5) Tambang pengangkutan barang ( Lihat Jadual 1 ) : (i) Jalan Raya : Jarak _________ km Bagi : 50 km ke bawah RM 200 km selepas 50 km : _______km x _______ sen/km : 250 km selepas 200 km : _______km x _______ sen/km : 250 km selepas 500 km : _______km x _______ sen/km : 250 km selepas 750 km : _______km x _______ sen/km : 250 km selepas 1.400 km :________km 1.100 km :________km 1.000 km : _______km x _______ sen/km : RM Jumlah atau (ii) Jalan laut : ( Resit _______________________) RM RM RM RM RM : : RM RM RM JUMLAH [(1) hingga (5) ] Belanja Pelbagai [____________% daripada jumlah (1) hingga (5)] : RM JUMLAH BESAR 4 RM .250 km :________km 1.550 km :________km x ______ sen/km x ______ sen/km x ______ sen/km x ______ sen/km x ______ sen/km x ______ sen/km x ______ sen/km x ______ sen/km x ______ sen/km : : : : : : : : : : Jarak _________km No.(iii) [ Resit _____________________] Jalan Udara : [Resit ______________________] RM : RM Jumlah MAKLUMAT TUNTUTAN atau (b) Elaun Perjalanan Kenderaan : Jenis Kenderaan : Kuasa : Bagi : 500 km pertama 150 km selepas 150 km selepas 150 km selepas 150 km selepas 150 km selepas 150 km selepas 150 km selepas 150 km selepas setiap km selepas 1.700 km ________km 500 km :________km 650 km :________km 800 km :________km 950 km :________km 1.

Ketua Setiausaha/ Pegawai Pengawal PENDAHULUAN DIRI ( jika ada ) Pendahuluan Diri diberi 5 RM . Tarikh : ____________ ______________________ ( Tandatangan ) ______________________ ( Nama ) ______________________ ( Jawatan ) b.p.JUMLAH (1) HINGGA (6) : RM PENGAKUAN Saya mengaku bahawa (a) (b) (c) (d) Perjalanan pada tarikh tersebut adalah benar Tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-peraturan bagi pegawai bertukar yang berkuatkuasa semasa. dan dengan ini saya tidak akan membuat tuntutan yang sama kepada Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas lama/baru (*) _____________________ ( Tandatangan ) Tarikh : PENGESAHAN Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah sebagai melaksanakan arahan pertukaran sebagaimana kelayakan pegawai. butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.

Tolak : Tuntutan sekarang Baki di tuntut/ Baki dibayar balik RM RM 6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful