Anda di halaman 1dari 3

KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN BAGI MATA PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 / 2010

TAJUK KESUKARAN MENGINGATI FAKTA FAKTA SEJARAH

OLEH: PN. KALAIVANI SHANMUGANATHAN

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL TELUK MERBAU , 43950 SUNGAI PELEK, SELANGOR.

1. Tajuk
KESUKARAN MENGINGATI FAKTA FAKTA SEJARAH

2. Nama Penyelidik
PN. KALAIVANI SHANMUGANATHAN

3. Alamat Sekolah
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL TELUK MERBAU , 43950 SUNGAI PELEK, SELANGOR.

4. Latar Belakang Kajian


Mendapati Kebanyakkan Pelejar Mengalami Kesukaran Mengingati Fakta Fakta Sejarah Terutamanya Dalam Meningati Nama Tokoh, Tempat Dan Tahun

5. Masalah / Fokus Kajian


Ini Secar a Tidak Langsung Menyebabkan Pelajar Keliru Di Antara Fakta Fakta Tersebut.

6. Rasional Kajian
Rasional kajian ini dijalankan kerana pelajar sering gagal didalam ujian bulanan serta kurang berinteraksi dalam kajian tempatan semasa pengajaran dan pembelajaran (P&P).

7. Objektif Kajian
Untuk meningkatkan tahap penguasaan mengingati fakta - fakta sejarah dengan lebih berkesan di kalangan pelajar.

8. Kumpulan Sasaran
Kumpulan sasaran ialah seramai 32 orang yang terdiri daripada murid Tahun 5

9. Perlaksanaan Kajian
9.1 Pemerhatian
Daripada pemerhatian didapati pelajar sering bertukar atau keliru di antara fakta - fakta tersebut. Ini secara tidak langsung akan menyebabkan pelajar mudah bosan dan kurang memberikan tumpuan terhadap sesi pembelajaran terutamanya di kalangan pelajar di kelas pencapaian kurang memuaskan { kelas akhir }

9.2 Tindakbalas Dalam Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran


Pelajar sering kali akan merujuk buku teks untuk menjawab soalan yang di kemukakan

9.3 Ujian Pencapaian


Di dalam ujian oral yang dijalankan pelajar tidak dapat menyebut fakta dan berinteraksi dengan baik semasa sesi soal jawab dijalankan.

9.4 Perancangan
Bagi mengatasi masalah ini satu perancangan khusus telah dibuat dengan menggunakan keadah pengunaan peralatan ICT.

9.5 Tindakan
Guru menyediakan alat bantu mengajar seperti perisian , peralatan computer ketika sesi pembelajaran berlangsung

9.6 Pemerhatian
Daripada pemerhatian, para pelajar kelihatan lebih semangat, berminat dan memberi respon yang memberangsangkan di dalam bilik darjah.

9.7 Refleksi
Kaedah ini banyak membantu pelajar untuk mengingatkan fakta - fakta dan meningkatkan keyakinan mereka dalam sesi soal jawab dalam sesi pembelajaran.

10. Kesimpulan
Melalui kajian ini diharapkan banyak dapat membantu pelajar-pelajar untuk mengingatkan fakta - fakta sejarah dan tidak keliru.

DI SEDIAKAN OLEH , _________________ { PN. SHA. KALAIVANI} KETUA PANITIA KAJIAN TEMPATAN

DI SEMAK OLEH, _______________ PN. M. VEJAYER LITCHEMI GPK KURIKULUM

DI SAHKAN OLEH, ______________ EN. S. MUNISAMY GURU BESAR

Anda mungkin juga menyukai