Anda di halaman 1dari 7

Taksonomi Bloom

ARLYN, ASTELLA, SYAHIRA

Soalan (a)

Taksonomi Bloomtelah diperkenalkanpada tahun 1956olehahli


psikologipendidikanDrBenjamin Bloomuntuk
menggalakkanbentukpemikiran yang tinggi dalampendidikan,
sepertimenganalisis dan menilai, dan bukannya
hanyamengingatifakta (pembelajaran hafalan).

Tiga jenis pembelajaran

Bloom (1956) telah memperkenalkan tiga domain dalam aktiviti


pengajaran atau pembelajaran:

Kognitif: kemahiran mental (Pengetahuan)

Afektif: perkembangnan perasaan atau emosi (Sikap)

Psikomotor: kemahiran fizikal (Kemahiran)

Soalan (b)

(b)

Hasil Pembelajaran adalah apa yang dicapai oleh murid semasa proses
pdp

Guru perlu merancang hasil pembelajaran berdasarkan topik dan


pembelajaran serta tahap-tahap pada taksonomi bloom.

Pengetahuan Mengambil kira pengetahuan sedia ada murid iaitu


pengalaman dan juga pembelajaran pada pdp lepas. Seterusnya memberi
pengetahuan baru. Contohnya, murid dapat menyenaraikan lima ciri-ciri
haiwan mamalia

Kefahaman Guru perlu memastikan murid faham dengan topik


pembelajaran tersebut. Contohnya, murid dapat menjelaskan mengapa
perlu mematuhi peraturan di makmal sains.

Aplikasi Guru membuat pertimbangan dengan penggunaan prinsip


sains dalam kehidupan seharian. Contohnya, murid mengendalikan alat
radas makmal dengan baik.

Sintesis Guru dapat mengenalpasti tahap pemikiran dari segi


meringkaskan, menyusun, merumus dan mengelaskan. Contohnya,
murid dapat mengelaskan ciri-ciri haiwan-haiwan karnivor, omnivor dan
herbivor.

Penilaian Guru dapat memastikan murid mengetahui tahap atau


kedudukannya dalam suatu bidang pembelajaran. Contohnya, murid
memberi cadangan bagaimana cara-cara untuk menjaga alam sekitar.

Soalan c (i)

Memerhati

Mengelas

Mengukur

Menunjukcara

Meramal

Membuat kesimpulan

Mempersembahkan dan
menghuraikan

Memerihalkan

Menyatakan satu tafsiran

Membuat jangkaan

Mewajarkan

Menyusun maklumat

Menaakul

Memberi penerangan

Merekod

Memilih idea

Mengawal pemboleh ubah

Soalan c (ii)
Domain kognitif

Domain Afektif

Domain psikomotor

- Membuat kesimpulan
- Memerihalkan
- Menyatakan satu
tafsiran
- Membuat jangkaan

-memerhati
-mengelas
-mengukur
-meramal
-mewajarkan
-merekod
-menyusun maklumat
-menaakul
-memilih idea
-mengawal pemboleh ubah

- Menunjuk cara
- Mempersembahkan dan
menghuraikan
- Memberi penerangan