Anda di halaman 1dari 28

INTEGRITAS IMAN ISLAM DAN IHSAN

KELOMPOK 2
ANDRIAN 1712110050
FIRHAN FADHLAN 181211014
MUHAMMAD DZULFIKRI RAKHMAT 181211021
PENGANTAR
Ada tiga bagian yang harus menyatu secara utuh untuk
memahami dan mengamalkan ajaran islam, yaitu iman, islam, dan
ihsan. Ibarat sebuah bangunan rumah, iman adalah pondasi yang
ditanam di dalam tanah yang tidak tampak. Islam adalah wujud
bangunan rumah yang berupa tiang, dinding, atap, jendel, dan
semua bagian yang tampak di permukaan. Sedangkan ihsan adalah
segala sesuatu yang menjadikan indah dan nyamannya bangunan
rumah, misalnya taman, warna cat, dan hiasan rumah.
Pengertian
iman
01 IMAN
02 Wujud
iman

03
Hal-hal
Yang harus di imani
ISLAM 01
Pengertian
Islam

02
Islam
Dari segi istilah

03
Kesimpulan
Mengenai islam
Pengertian
ihsan 01 IHSAN
02 Yang Berhak
Mendapatkan ihsan

Kesimpulan
Ihsan 03
HUBUNGAN IMAN ISLAM DAN IHSAN
PENGERTIAN IMAN
 kata iman berasal dari kata kerja amina-yu’manu-amanan yang berarti
percaya.
 Dalam surah al-baqarah 165 dikatakan bahwa orang yang beriman adalah
orang yang amat sangat cinta kepada Allah (asyaddu hubban lillah).
 Dalam hadist diriwayatkan Ibnu Majah Atthabrani, iman didefinisikan
dengan keyakinan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diwujudkan
dengan amal perbuatan (Al-Immanu ‘aqdun bil qalbi waigraarun billisaani
wa’amalun bil arkaan).
Pengertian
iman
01 IMAN
02 Wujud
iman

03
Hal-hal
Yang harus di imani
01
WUJUD IMAN
Iman adalah tashdiq
(membenarkan di
dalam hati) saja
tentang wujud Allah.

02 03
Iman itu tashdiq di Iman adalah tashdiq di
dalam hati dan dalam hati, diikrarkan
diikrarkan dengan dengan lisan, dan dibuktikan
lidah. dengan perbuatan.
Pengertian
iman
01 IMAN
02 Wujud
iman

03
Hal-hal
Yang harus di imani
YANG WAJIB DI IMANI

KETENTUAN-NYA
ROSUL-NYA Qodo dan Qodar
MALAIKAT-NYA 25 Rosul allah
Nama malaikat dan
tugasnya
HARI AKHIR 6
ALLAH KITAB-NYA 4
Tiada tuhan selain 2 4 kitab suci allah
Kehidupan setelah
kematian
allah

3 5
1
Pengertian
iman
01 IMAN
02 Wujud
iman

03
Hal-hal
Yang harus di imani
PENGERTIAN ISLAM
 Secara etimologi, islam berasal dari Bahasa Arab, terambil dari kosakata
salima yang berarti selamat Sentosa. Dari kata ini kemudian dibentuk
menjadi kata aslama yang berarti memelihara dalam keadaan selamat,
Sentosa, dan berarti pula berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Dari
kata aslama ini dibentuk kata Islam (aslama yuslimu islaaman) yang
mengandung arti sebagaimana terkandung dalam arti pokoknya, yaitu
selamat, aman, damai, patuh, berserah diri, dan taat. Orang yang sudah
masuk islam dinamakan muslim, yaitu orang yang menyatakan dirinya
telah taat, menyerahkan diri, dan patuh kepada Allah SWT.
 Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa Islam berarti al-istislam,
yakni mencari keselamatan atau berserah diri
ISLAM 01
Pengertian
Islam

02
Islam
Dari segi istilah

03
Kesimpulan
Mengenai islam
PENGERTIAN ISLAM DARI SEGI ISTILAH

Agama yang dibawa oleh Nabi agama yang mencakup seluruh


Muhammad SAW. aspek kehidupan manusia.

i l m

s a
Agama yang didasarkan pada Agama bagi seluruh kelompok Agama yang didasarkan
wahyu yang berasal dari Allah masyarakat pada setiap zaman. pada lima pilar utama.
ISLAM 01
Pengertian
Islam

02
Islam
Dari segi istilah

03
Kesimpulan
Mengenai islam
KESIMPULAN ISLAM
 Islam baik dari segi Bahasa maupun istilah menggambarkan
bahwa Islam adalah agama yang mengemban misi
keselamatan dunia dan akhirat, kesejahteraan, dan
kemakmuran lahir batin bagi seluruh umat manusia dengan
cara menunjuk kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan
kepada Tuhan, dengan melakukan segala perintah-Nya dan
menjauhi segala larangan-Nya. Misi Islam yang demikian ini
sudah dibawa oleh para nabi terdahulu walaupun nama
agama yang dibawa nabi sebelum Muhammad SAW itu bukan
Islam. Baru pada zaman Nabi Muhammad SAW itulah agama
ini bernama islam sekaligus mengemban misinya ini.
ISLAM 01
Pengertian
Islam

02
Islam
Dari segi istilah

03
Kesimpulan
Mengenai islam
PENGERTIAN IHSAN
 Ihsan berasal dari kata hasana yuhsinu, yang artinya adalah
berbuat baik, sedangkan bentuk masdanya adalah ihsanan, yang
artinya kebaikan
 Ibnu Katsir mengatakan bahwa kebaikan yang dimaksud adalah
kebaikan kepada seluruh makhluk Allah.
Pengertian
ihsan 01 IHSAN
02 Yang Berhak
Mendapatkan ihsan

Kesimpulan
Ihsan 03
YANG BERHAK MENDAPATKAN IHSAN

03 04
ANAK YATIM DAN tetangga 06
FAKIR MISKIN dekat, dengan
01 tetangga perlakuan
ORANG TUA dan
jauh, serta
(QS. Al- teman ucapan
Israa’:23-24) sejawat baik
kepada
manusia

02 07
KERABAT KARIB 05 binatang
“Tidak akan masuk surga, ibnu sabil
orang yang memutuskan tali dan
silaturahmi.”
(HR. Syaikahni dan Abu
hamba
Dawud). sahaya
Pengertian
ihsan 01 IHSAN
02 Yang Berhak
Mendapatkan ihsan

Kesimpulan
Ihsan 03
KESIMPULAN IHSAN
 Ihsan adalah puncak prestasi dalam ibadah, muamalah, dan
akhlak.
 Siapapun kita, apapun profesi kita, di mata Allah tidak ada yang
lebih mulia dari yang lain, kecuali mereka yang telah naik
ketingkat ihsan dalam seluruh sisi dan nilai hidupnya.
Pengertian
ihsan 01 IHSAN
02 Yang Berhak
Mendapatkan ihsan

Kesimpulan
Ihsan 03
HUBUNGAN DAN INTEGRASI
IMAN ISLAM IHSAN
Ketika Rosulullah SAW ditanya tentang Islam beliau menjawab,
Islam yaitu hendaklah engkau bersaksi tiada yang patut disembah
kecuali Allah SWT dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan
Allah SWT. Hendaklah engkau mendirikan shalat, membayar
zakat, berpuasa pada bulah Ramadhan, dan mengerjakan haji jika
engkau mampu.
01 Tingkatan
Islam

Nabi ditanya mengenai iman. Beliau bersabda,


“Hendaknya engkau beriman kepada Allah SWT,

02
beriman kepada para malaikat-Nya, kitab-kitab-
Nya, para utusan-Nya, hari akhir, dan hendaklah Tingkatan
engkau beriman kepada Qada’ dan Qadar.” Jadi
iman yang dimaksud adalah mencakup perkara Iman
batiniah yang ada dalam hati

Nabi juga ditanya oleh Jibril tentang Ihsan, Nabi bersabda,


“Yaitu engkau beribadah kepada Allah SWT seolah-olah
engkau melihat-Nya. Namun jika engkau tidak dapat
Tingkatan
Ihsan 03 beribadah seolah-olah melihat-Nya, sesungguhnya dia melihat
engkau.” Ihsan yaitu sikap menyembah/ta’abud kepada Rabb-
Nya dengan ibadah yang dipenuhi rasa harap dan keinginan,
seolah-olah dia melihat-Nya sehingga dia pun sangat ingin
sampai kepada-Nya,
Iman, Islam, dan Ihsan merupakan inti pokok ajaran Islam. Ketiganya
sangat berhubungan erat dan saling mengisi, bahkan satu dengan lainnya
tidak bisa dipisahkan. Walaupun memiliki definisi dan istilah yang berbeda,
namun semuanya berada dalam satu nafas.

PENUTUP
Iman pada awalnya sebuah ikrar, akan mendorong manusia untuk bergerak dengan
kesungguhan hati untuk mempraktikan atau mengamalkan apa yang diperintahkan dari
apa yang diyakininya yang melahirkan ketaatan atau kepatuhan dalam menjalani hidup
dan kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, Ihsan lahir dari kesempurnaan keimanan
dan keislaman seseorang, atau kesempurnaan keimanan dan keislaman seseorang akan
SEKIAN
TERIMA KASIH
PERTANYAAN??
ATAS PERHATIANNYA
WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB