Anda di halaman 1dari 15

SOALAN ESEI FINAL CTU 241 PENGENALAN & KONSEP

a) Maksud iqtisad. (2 markah) b) TIGA (3) ciri keistimewaan ekonomi Islam. (6 markah) c) TIGA (3) etika ekonomi Islam. (6 markah) d) TIGA (3) syarat ekonomi menjadi ibadah.

a) TIGA (3) kedudukan ekonomi dalam Islam. (7.5 markah) b) TIGA (3) kaedah pemeliharaan harta dalam ekonomi Islam. (7.5 markah)

a) Pengertian ekonomi Islam. (2 markah) b) TIGA (3) prinsip ekonomi Islam. (6 markah) c) TIGA (3) matlamat ekonomi Islam. (6 markah) d) TIGA (3) tanggungjawab kerajaan dalam pembangunan ekonomi Islam. (6 markah)

a A ) maksud definisi ekonomi islam (4 markah) B ) 4 asas falsafah ekonomi islam (8 markah) C ) 4 ekonomi islam (8 markah) a) Pengertian ekonomi dari segi bahasa dan istilah. (4 markah) b) EMPAT (4) syarat amalan ekonomi menjadi ibadah. (10 markah) c) DUA (2) hubungan ekonomi dengan jihad.

a) Berikan maksud ekonomi Islam. (02 markah) b) Huraikan EMPAT (4) falsafah asas ekonomi Islam. (12 markah) c) Nyatakan TIGA (3) daripada ciri-ciri ekonomi Islam yang menjadikannya berbeza dengan ekonomi konvensional. (06 markah)

Berikan maksud ekonomi Islam serta huraikan falsafah dan ciri-ciri ekonomi Islam yang menjadikannya unik dan berbeza dari sistem-sistem yang lain. (20 markah)

a) Berikan definisi ekonomi Islam. (02 markah) b) Jelaskan TIGA (3) prinsip ekonomi Islam. (09 markah) c) Huraikan TIGA (3) objektif ekonomi Islam. (09 markah)

a) Kedudukan ekonomi dalam Islam (4 markah) b) Prinsip kebebasan menurut perspektif ekonomi Islam (4 markah) c) EMPAT (4) objektif ekonomi Islam (12 markah)

a) EMPAT (4) ciri ekonomi Islam. (10 markah) b) EMPAT (4) falsafah ekonomi Islam. (10 markah)

a) Maksud iqtisad. (2 markah) b) EMPAT (4) syarat kegiatan ekonomi menjadi ibadat. (8 markah) c) EMPAT (4) falsafah ekonomi Islam. (10 markah)

huraikan TIGA (3) falsafah dan TIGA (3) etika yang diamalkan di dalam sistem ekonomi Islam. (20 markah)

a) EMPAT (4) prinsip ekonomi Islam. (10 markah) b) EMPAT (4) matlamat ekonomi Islam. (10 markah)

a) TIGA (3) falsafah ekonomi Islam. (7.5 markah) b) TIGA (3) tuntutan jihad dalam ekonomi Islam. (7.5 markah)

a) Terangkan hak milik awam dari perspektif ekonomi Islam. (2 markah) b) Bincangkan TIGA (3) peranan kerajaan dalam ekonomi. (9 markah) c) Huraikan aplikasi TIGA (3) etika ekonomi Islam dalam aktiviti ekonomi semasa. (9 markah)

a) EMPAT (4) etika ekonomi Islam. (10 markah) b) EMPAT (4) ciri ekonomi Islam. (10 markah)

a) Jelaskan EMPAT (4) objektif ekonomi Islam. (10markah) b) Huraikan EMPAT (4) falsafah ekonomi Islam.

(10markah) a) EMPAT (4) etika kepenggunaan dalam Islam. (10markah) b) EMPAT (4) matlamat ekonomi Islam. (10markah)

a) TIGA (3) perbezaan manusia Islam dengan manusia ekonomi. (6 markah) b) EMPAT (4) syarat amalan ekonomi menjadi ibadah. (8 markah) c) TIGA (3) hubungan manusia Islam dengan jihad ekonomi. (6 markah)

a) LIMA (5) maqasid syariah. (10markah) b) Hubungan ekonomi Islam dengan ibadat dan jihad. (10markah) Huraikan EMPAT (4) asas falsafah tersebut serta jelaskan EMPAT (4) sumber utama ekonomi Islam. (20 markah)

a) Jelaskan maksud pemilikan mutlak serta kedudukan manusia dalam konteks pemilikan. (04 markah) b) Huraikan jenis-jenis hak milik dalam Islam. (12 markah) c) Berikan DUA (2) perbezaan di antara konsep hak milik dalam Islam dan kapitalisme. (04 markah)

SOALAN 2 lslam rnempunyai prinsip ekonomi yang tersendiri. Jelaskan TlGA (3) prinsip tersebut dan TIGA (3) kesan pengabaiannya dalam aktiviti ekonorni sesebuah negara. (20 markah)

b) EMPAT (4) ciri struktur pasar bebas individu. a) DUA (2) prinsip ekonomi Islam (6 markah) b) DUA (2) ciri ekonomi Islam (6 markah) c) EM PAT (4) matlamat kegiatan ekonomi Islam (8 markah)

a) Terangkan EMPAT (4) bentuk campurtangan kerajaan dalam kegiatan ekonomi? (10 markah) b) Huraikan EMPAT (4) daripada kepentingan ekonomi Islam? (10 markah)

Huraikan 4 asas falsafah ekonomi islam (10 markah) Huraikan 4 sumber utama ekonomi islam (10) , huraikan EMPAT (4) ciri dan EMPAT (4) sumber rujukan ekonomi Islam. (20 markah)

METODOLOGI & SUMBER


a) Perbezaan metode tetap dan metode berubah dalam pemikiran ekonomi Islam. (3 markah) b) TIGA (3) kemahiran yang diperlukan untuk merujuk al-Quran dan al-Sunnah. (6 markah)

c) TIGA (3) sumber rujukan ijtihadi. (6 markah) a) Nyatakan DUA (2) sumber utama perundangan Islam yang menjadi landasan kepada perlaksanaan sistem ekonomi Islam serta jelaskan mengenai prinsip tetap dan prinsip berubah yang menjadi asas pemikiran ekonomi Islam dengan memberikan contoh yang releven. (10 markah) b) Asas pemikiran ekonomi Islam terdiri daripada dua prinsip iaitu prinsip tetap dan prinsip berubah. Jelaskan kedua-dua prinsip ini berserta contoh yang releven. (10 markah)

SEJARAH PERKEMBANGAN & TOKOH


a) Huraikan TiGA (3) tahap perkembangan tersebut. (9 markah) b) Jelaskan TIGA (3) faktor yang mempengaruhi tahap kebangkitan semula pemikiran ekonomi Islam. (6 markah) c) Jelaskan DUA (2) tokoh sarjana ekonomi Islam kontemporari serta sumbangan mereka. (5 markah)

a) TIGA (3) tahap perkembangan sistem tersebut. (9 markah) b) TIGA (3) faktor kebangkitan semula sistem tersebut. (6 markah) c) DUA (2) tokoh sarjana ekonomi Islam kontemporari serta sumbangan mereka. (5 markah) SOALAN 3 Huraikan tahap-tahap perkembangan ekonomi Islam dan EMPAT (4) faktor yang menyumbang kepada pencapaian amalan masa kini serta jelaskan secara ringkas seorang tokoh ekonomi Islam kontemporari. (20 markah)

a) TIGA (3) tahap perkembangan ekonomi Islam. (9 markah) b) TIGA (3) faktor kecemerlangan ekonomi Islam. (6 markah) c) DUA (2) tokoh sarjana silam dan sumbangan mereka dalam bidang ekonomi Islam. (5 markah)

a) TIGA (3) kesan akibat kemunduran sistem ekonomi Islam selepas kejatuhan empayar Uthmaniyyah pada abad 19. (6 markah) b) TIGA (3) faktor kebangkitan semula sistem ekonomi Islam. (9 markah) c) DUA (2) sumbangan Ibn Khaldun dalam sistem ekonomi Islam. (5 markah)

PENGELUARAN - PENGGUNAAN - PENGAGIHAN


a) EMPAT (4) objektif pengeluaran dalam Islam. (10 markah) b) EMPAT (4) faktor pengeluaran dalam Islam. (10 markah)

SOALAN 5 a) Bincangkan EMPAT (4) kepentingan aktiviti pengeluaran menurut Islam. (10 markah) b) Huraikan EMPAT (4) peranan sumber buruh dalam aktiviti pengeluaran.

a) Pengertian pengeluaran dalam Islam. (2 markah) b) TIGA (3) kepentingan pengeluaran dalam Islam. (6 markah) c) EMPAT (4) faktor pengeluaran dalam Islam. (12 markah)

a) TIGA (3) objektif pengeluaran dalam Islam. (7.5 markah) b) TIGA (3) faktor pengeluaran dalam Islam. (7.5 markah)

a) EMPAT (4) kepentingan aktiviti pengeluaran (10 markah) c) EMPAT (4) gelagat pengeluar muslim (10 markah)

b) EMPAT (4) peranan sumber buruh dalam aktiviti pengeluaran. (lOmarkah) a) Huraikan EMPAT (4) instrumen pengagihan selain dari zakat.

(lOmarkah) b) Jelaskan EMPAT (4) kepentingan pengagihan semula harta dalam Islam. (lOmarkah) huraikan: a) EMPAT (4) kepentingan aktiviti pengeluaran menurut Islam. (10 markah) b) EMPAT (4) peranan usahawan Islam dalam aktiviti pengeluaran. (10 markah) a) Berikan definisi pengeluaran menurut Islam. (02 markah) b) Huraikan TIGA (3) faktor pengeluaran dalam ekonomi Islam. (12 markah) c) Bincangkan DUA (2) kesan yang berlaku ke atas ekonomi jika pengeluaran hanya bermatlamatkan keuntungan semata-mata. (06 markah)

SOALAN 2 Jelaskan perkara-perkara berikut: a) Definisi Pengeluaran dalam ekonomi Islam. (2 markah) b) TIGA (3) klasifikasi keperluan manusia menurut perspektif Islam. (9 markah) c) Pengeluaran barangan asasi dan mewah dalam ekonomi Islam dengan menggunakan Keluk Kemungkinan Pengeluaran. (9 markah)

a) Maksud penggunaan dalam Islam. (3 markah) b) TIGA (3) prinsip penggunaan dalam Islam. (6 markah) c) TIGA (3) etika penggunaan dalam Islam. (6 markah)

a) Berikan definisi penggunaan dari perspektif Islam (2 markah) b) Jelaskan TIGA (3) ciri kehendak manusia (9 markah) c) Huraikan TIGA (3) faktor yang mempengaruhi kehendak pengguna (9 markah)

SOALAN 2 a) Pengertian penggunaan dari pandangan Islam. (02 markah)

b) TIGA (3) ciri kehendak manusia. (09 markah) a) Bincangkan DUA (2) perbezaan konsep rasionaliti antara pandangan ekonomi lslam dengan Barat. (8 markah) b) Jelaskan EMPAT (4) faktor yang mempengaruhi gelagat pengguna mengikut ekonomi lslam. (1 2 markah)

a) Pengertian penggunaan dari pandangan Islam. b) EMPAT (4) ciri kehendak manusia. (3 markah) (8 markah)

a) EMPAT (4) falsafah penggunaan dalam Islam. (10 markah) b) EMPAT (4) perlakuan pengguna Muslim. (10 markah)

SOALAN 2 Bincangkan TIGA (3) faktor yang mempengaruhi kehendak pengguna dan TIGA (3) ciri kehendak pengguna. (20 markah)

SOALAN 2 Kegiatan penggunaan secara umumnya bertujuan untuk memenuhi keperluan serta kehendak manusia. Berdasarkan pernyataan tersebut: a) Jelaskan maksud penggunaan dari pandangan Islam. (2 markah) b) Huraikan TIGA (3) bentuk ciri kehendak manusia. (9 markah) c) Bincangkan hierarki keperluan penggunaan berdasarkan perspektif Islam. (9 markah)

a) EMPAT (4) falsafah penggunaan dalam Islam. b) EMPAT (4) ciri kehendak pengguna.

a) Berikan maksud penggunaan dari pandangan Islam. (2 markah)

b) Huraikan TIGA (3) ciri kehendak manusia. (9 markah) c) Bincangkan TIGA (3) hierarki keperluan penggunaan berdasarkan perspektif Islam. (9 markah)

a) Pengertian penggunaan dari perspektif ekonomi Islam. (3 markah) b) TIGA (3) perbezaan antara keperluan dan kehendak. (6 markah) c) TIGA (3) perkara yang mempengaruhi gelagat pengguna Muslim. (6 markah)

a) Huraikan TIGA (3) daripada etika kepenggunaan Islam. (06 markah) b) Jelaskan maksud al-tayyibat dalam konteks penggunaan. (04 markah) c) Bincangkan EMPAT (4) kesan negatif gelagat kepenggunaan yang tidak beretika. (10 markah)

c) TIGA (3) tahap keperluan dan kehendak manusia menurut ekonomi Islam. c) Keutamaan penggunaan dari perspektif Islam. (09 markah)

A ) 4 hikmah larangan penggunaan barangan tarafiat (10 markah) B ) 4 syarat barangan & perkhidmatan diterima syarak (10 markah) b) TIGA (3) hierarki keperluan dalam Islam. (12 markah)

a) DUA (2) prinsip pengagihan. (5 markah) b) TlGA (3) kaedah pengagihan. (9 markah) c) TlGA (3) mekanisme wajib pengagihan semula harta menurut lslam. (6 markah)

SOALAN 4 Terdapat beberapa instrumen pengagihan semula harta dan kekayaan dalam Islam selain daripada zakat.

Huraikan TIGA (3) instrumen yang dimaksudkan dan TIGA (3) kepentingan pengagihan semula harta. (20 markah)

Huraikan kaedah-kaedah pengagihan semula harta dalam Islam dan nyatakan DUA (2) peranan yang perlu dirnainkan oleh kerajaan bagi memastikan pengagihan semula terlaksana dengan adil. (20 markah)

SOALAN 3 Bincangkan TIGA (3) kaedah pengagihan dalam ekonomi Islam dan TIGA (3) peranan kerajaan dalam memastikan matlamat pengagihan ekonomi negara tercapai. (20 markah)

a) Pengertian pengagihan dalam Islam. (3 markah) b) TIGA (3) kepentingan pengagihan dalam ekonomi Islam. (6 markah) c) TIGA (3) kaedah pengagihan semula dalam ekonomi Islam. (6 markah)

a) EMPAT (4) Kaedah pengagihan dalam Islam (10 markah) b) EMPAT (4) peranan kerajaan dalam sistem pengagihan (10 markah)

a) Pengertian pengagihan. (2 markah) b) TIGA (3) objektif pengagihan. (9 markah) c) TIGA (3) instrumen agihan semula. (9 markah)

a) Pengertian pengagihan dalam Islam. (2 markah) b) TIGA (3) matlamat pengagihan dalam Islam. (9 markah) c) TIGA (3) langkah wajib dalam agihan semula. (9 markah)

Berdasarkan maksud ayat dan huraian ringkas di atas: i) Huraikan prinsip-prinsip pengagihan dalam Islam. (6 markah) ii) Nyatakan kepentingan pengagihan. (6 markah) iii) Huraikan DUA (2) bentuk penyelewengan harta yang perlu dicegah bagi menjamin kesempurnaan pengagihan. (8 markah)

KONTRAK
a) EMPAT (4) bidang kuasa campurtangan kerajaan dalam ekonomi. a) Kontrak (akad) dari segi bahasa dan istilah. (3 markah) b) TIGA (3) rukun kontrak (akad). (9 markah) c) Perbezaan kontrak al-Mudharabah dan al-Murabahah. (8 markah)

a) Pengertian pengagihan dalam sistem ekonomi Islam. (2 markah) b) TIGA (3) mekanisme pengagihan dalam Islam. (9 markah) c) TIGA (3) peranan kerajaan dalam pengagihan harta negara. (9 markah)

SOALAN 4 a) Berikan maksud pertukaran dari segi istilah. (2 markah) b) Bincangkan TIGA (3) sebab pembatalan kontrak. (9 markah) c) Huraikan TIGA (3) perbezaan antara kontrak upah dan sewa. (9 markah)

SOALAN 5 Jelaskan SEMUA perkara berikut: a) Definisi kontrak (akad) dari segi bahasa dan istilah. b) EMPAT (4) sebab pembatalan kontrak (akad). c) Perbezaan kontrak Bai' Bithaman Ajil dan Bai' al-Salam. (lOmarkah) (10markah) (4 markah) (8 markah) (8 markah) SOALAN 5 Jelaskan SEMUA kontrak berikut menurut sistem muamalat Islam: a) Al-Wadiah.

b) Al-Murabahah. c) Al-Mudharabah. d) Al-ljarah. (9 markah) (5 markah) (5 markah) (5 markah) (5 markah) 4 perbezaan mudharabah & musyarakah (10 markah) Bincangkan istilah a) b) c) d) Iqtisad (5 markah) Al-rahnu (5 markah) Khiyar (5 markah) Aqad (5 markah)

SOALAN 3 Bincangkan perkara-perkara berikut: a) Kontrak (aqad) dari segi bahasa dan istilah. (4 markah) b) EMPAT (4) sebab pembatalan kontrak. (10 markah) c) TIGA (3) perbezaan antara kontrak ijarah upah dan ijarah sewa. (6 markah)

a) Pengertian kontrak jual beli. (2 markah) b) EMPAT (4) sebab penamatan kontrak. (8 markah) c) Bai' murabahah dan bai' salam. (10 markah)

a) TIGA (3) jenis khiyar yang wujud dalam kontrak Islam. (6 markah) b) TIGA (3) sebab pembatalan sesuatu kontrak. (6 markah) c) DUA (2) perbezaan antara khiyar dengan warranty dalam jual beli. (3 markah) a) DUA (2) perbezaan khiyar dengan jaminan (warranty) dalam jual beli. (5 markah) b) TIGA (3) pembahagian khiyar. (9 markah)

c) DUA (2) kaedah mensabitkan sesuatu kecacatan dalam kontrak. (6 markah)

a) Jelaskan kedudukan dasar fiskal dalam ekonomi Islam (2 markah) b) Huraikan TIGA (3) sumber dana negara Islam zaman awal (9 markah) c) Bincangkan TIGA (3) kepentingan zakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (9 markah) a) Fungsi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah S.W.T. (10 markah) b) EMPAT (4) ciri yang perlu ada bagi setiap individu untuk melaksanakan fungsi tersebut. (10 markah)

a) DUA (2) jenis pembangunan yang tidak diiktiraf oleh Islam (4 markah) b) EMPAT (4) ciri pembangunan Islam (8 markah) c) EMPAT (4) matlamat pembangunan Islam (8 markah) a) Pasar dan pemasaran dari segi ekonomi (2 markah) b) Maksud pasar kawalan kerajaan (2 markah) c) EMPAT (4) ciri pasar bebas individu (8 markah) d) EMPAT (4) nilai akhlak di dalam sistem pasaran Islam (8 markah) (Jumlah : 20 markah) a) Pengertian dasar kewangan dan fiskal Islam (4 markah) b) EMPAT (4) matlamat dasar kewangan Islam (8 markah) c) EMPAT (4) sumber dana dasar fiskal (8 markah) Huraikan TIGA (3) etika dan DUA (2) metodologi yang digunakan dalam sistem ekonomi Islam. (20 markah)

. Terangkan TIGA (3) kepentingan pasaran menurut pandangan Islam dan jelaskan TIGA (3) contoh nilai akhlak dalam pasaran. (20 markah)

SOALAN 4 Dasar Fiskal mempunyai peranan yang penting bag! kemajuan sesebuah negara. Huraikan TIGA (3) matlamat dan TIGA (3) sumber Dasar Fiskal.

(20 markah) SOALAN 5 Manusia mempunyai fungsi yang amat besar dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara. Jelaskan TIGA (3) fungsi tersebut dan TIGA (3) ciri yang perlu ada bagi setiap individu untuk melaksanakannya. (20 markah) a) Jelaskan kepentingan pernbangunan manusia rnenurut perspektif lslam. (10 markah) b) Huraikan EMPAT (4) perbezaan asas pendekatan pembangunan antara lslam dengan Barat. (1 0 markah) (Jumlah : 20 markah)

a) Jelaskan EMPAT (4) sumber pendapatan Baitul Mal, b) Huraikan EMPAT (4) kepentingan kewajipan zakat. (8 markah) (1 2 markah) (Jumlah : 20 rnarkah) 4 kepentingan perniagaan dlm islam (10 markah) a) Maksud pasar bebas individu dan pasar kawalan kerajaan. (06 markah) Huraikan matlamat dasar kewangan dan jelaskan sumber pengembangan bekalan wang ke arah menjamin sistem kewangan. (20 markah) Huraikan TIGA (3) falsafah dan TIGA (3) prinsip perancangan dalam Islam yang boleh membawa kejayaan sesebuah negara. (20 markah)

a) Huraikan jenis-jenis cukai yang dipungut dalam zaman pemerintahan kerajaan Islam. (08 markah) b) Nyatakan DUA (2) syarat yang mengharuskan penambahan pungutan cukai oleh sesebuah kerajaan. (06 markah) c) Jelaskan DUA (2) perbezaan di antara cukai dan zakat. (06 markah)

a) Nyatakan maksud pasaran. (02 markah) b) Huraikan TIGA (3) ciri pasaran bebas individu. (06 markah) c) Jelaskan pandangan Islam mengenai monopoli dengan mengemukakan TIGA (3) hujah. (12 markah) a) Berikan maksud dasar kewangan dan huraikan TIGA (3) daripada matlamat dasar kewangan Islam. (08 markah) b) Jelaskan pandangan Islam mengenai 'interest' dan berikan TIGA (3) kesan riba terhadap sosio-ekonomi masyarakat. (12 markah) a) Nyatakan EMPAT (4) matlamat dasar pembangunan dalam Islam. (08 markah) b) Bincangkan TIGA (3) implikasi pembangunan moden ke atas kehidupan sosio-ekonomi. (12 markah) 3. Satu daripada instrumen dasar fiskal dalam Islam adalah zakat. Jelaskan maksud zakat dan jenis-jenisnya serta bincangkan peranan zakat untuk mewujudkan keadiian dalam pengagihan harta yang seterusnya membantu dalam pembasmian masalah kemiskinan. (20 markah) 4. Huraikan bagaimana gelagat pengguna muslim dalam mengimbangi di antara keperluan dan pendapatan boleh mencapai kepuasan yang optimum dalam penggunaan. (20 markah) . Huraikan EMPAT (4) impak positif dan EMPAT (4) impak negatif dari kemasukan buruh asing tersebut. (20 markah)

Anda mungkin juga menyukai