Anda di halaman 1dari 20

SAMBRAMA WACANA RING RAHINA SARASWATI

Om swastyastu
Bapak kepala sekolah sane banget baktinin titiang, bapak ibu guru sinamian sane baktinin titiang, pasawitran titiang sareng sami sane tresna sihin titiang. Sadurung titiang matur amatra. Titiang sane nyelewedi dados manggalaning sisya nyihnayang rasa pangayu bagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sangkaning asung kerta wara nugraha ida iraga sareng sami iriki prasida ngalaksanayang pujaning saraswati ring rahinane mangkin. Ida dane sareng sami, manawita sampun uning nyabran Saniscara Umanis Watugunung pastika sampun iraga nglaksanayang pujaning Sang Hyang Saraswati pinaka bhataraning pangweruhan. Gargita pisan manah titiang santukan nyingakin sajebag kulawarga sekolah sumuyub salunglung sabayantaka, sapunika taler para parawantaka(panitia) prasida ngelarang pacentokan penjor lan gebogan pantaraning kelas sane janten sampun kadasarin manah suci nirmala buat nincapang rasa bhakti iraga sareng sami majeng ring Ida. Dumadak ngancan ngariwekas pacentokan sekadi puniki prasida kawerdiang malih mangdane acara sekadi puniki prasida kalaksanayang nyabran nemu rahina saraswati. Titiang saking manggalaning sisya ngaturang suksmaning manah majeng ring para parawantaka(panitia) sane sampun prasida ngamong sapulah palih acarane puniki sane prasida labda karaya tur mamargi rahayu. Ida dane sareng sami sane dahat wangiang titiang, wantah asapunika sane prasida unggahang titiang ring panyembrama titiang puniki. Pinaka wusananing atur, titiang nunas pangampura antuk sapangiwang titiang matur, mugi-mugi ida dane ngaledangin. Om antih, antih, antih Om.

PIDARTA RING SAJERONING NYANGGRA RAHINA SARASWATI Om Swastyastu, Inggih ida dane sareng sami sane kusumayang titiang, titiang rumasa bagia pisan riantukan prasida masadu ajeng sareng ida dane iriki, ring rahina puniki, sane pinaka pujawali Sang Hyang Aji Saraswati. Sadurungnyane ngiring sareng-sareng nyihnayang rasa pangayu bagia majeng ring Ida Hyang Parama Kawi sangkaning sih asung kerta wara nugraha ida, titiang pingkalih ida dane ngamangguhang karahajengan. Ida dane sareng sami, waluya kadi nasikin segara titiang purun ngadeg iriki jagi nguningayang suksman Rahina Saraswati, sane minabang titiang ida dane sami sampun tatas uning. Nanging sangkaning meled manah titiang, titing malih ngaturang majeng ring ida dane sami. Yening inargamayang titiang Sang Hyang Widhi pateh ring Betara Surya sane madue sinar, sinar punika sane marupa lambang Sang Hyang Aji Saraswati sane nyinarin jagate makasami, mangdane prasida ngmolihang kalanduhan miwah karahayon. Sapunika taler kawruhane punika marupa sinar ring i manusa mangdene uning ngunadikayang sane patut kalawaning tan patut. Iraga sareng sami patut mangayu bagia majeng ring Ida Sang Hyang Saraswati, santukan Ida sane ngicenin karahayuan, kawicaksanan, kawibawan, miwah sakancan kawruhane sane katiba ring i manusa majalaran antuk sastra. Ida dane sane kusumayang titiang, manawita ida dane sareng sami sampun uning, Rahina Saraswati punika rauhnyane ngenem sasih apisan, inggih punika rikala Saniscara Umanis Watugunung. Kawentenan pralambang ring sajeroning palawatan Ida Sang Hyng Aji saraswati,sane makeh madaging simbul lan artosnyane soang-soang, titiang jagi mautsaha nlatarang manut napi sane kauningin titiang. Ring lambang Saraswati punika kawentenan Ida marupa anak istri ayu, madue tangan patpat, ida nglinggihin angsa, taler magenah ring luhuring tunjung. Mangkin jagi uningayang titiang siki ping siki : 1. Sane kapertama, Ida rabin Betara Brahma tur maraga ayu sane pinaka simbol prabawan sane ageng, taler pangwruhan punika ngulangunin manah sang sapasira sane satya malajahin.

2. Ida matangan patpat sane soang-soang ngamel genitri, lontar, rebab, lan sekar tunjung. Genitri pinaka simbul pangweruhan punika tanpa wates, lontar pinaka simbul kawruhan, rebab pinaka simbul kebudayaan tur masuara ngulangunin nyihnayang pangwruhan punika ngulangunin, tunjung punika pinaka simbul sekar mahasuci pinaka lambang pangweruhan punika suci. 3. Angsa pinaka praciri buron sane wicaksana, sane nyihnayang yaning sampun wikan sinah i manusa prasida kadi patapan i angsa sane sida ngrereh amah-amahan ring endute kutek. Sapunika prasida antuk titiang ngaturang indik palawatan Ida Sang Hyang Saraswati, sane pinaka palawatan pangwruhan. Mungguhing ngenenin indik sapulah palih parindikan rahina saraswati punika wenten tigang rentetan inggih punika : 1. Ri kanjekan rahina Saraswati punika, saking semeng jantos tajeg surya, iraga sareng sami maturan ka sanggah utawi ka mrajan soang-soang miwah mantenin buku utawi lontar druwene. Sakewanten sadurung maturan nunas trirta dumun ring ida pranda utawi ring sesuhunan ragane soang-soang. Sasampun banten punika kaantebang raris kasiratin tirta saraswati ping lima. Wusan punika wawu ragane siratin tirta ping tiga, kainum ping tiga taler karaup ping tiga. Tetujon iraga nunas tirta saraswati punika tan lian wantah mangda ida ngicenin karahajengan miwah kawruhan sane mautama. Tirta punuka taler dados angge nyuciang raga, ngicalang sakancan keletehan sane wenten ring angga sarira. 2. Rentetan sane kaping kalih wantah masambang semadi. Ri kala masambang semadi patut majagra sinambi ngwacen lontar-lontar suci kaagaman. Ring masambang semadi punuka iraga patut mabrata tan dados mapunyah-punyahan. Tetujon mabrata punika wantah marupa latian natingin gegodan sadripune, ngwacen lontar utawi buku-buku kaagaman pinaka tangkis majagra, sinambi nunas pangwruhan majeng ring Sang Hyang Saraswati. 3. Rentetan sane kaping tiga inggih punika mabanyu pinaruh risampun awengi majagra, mabrata nglaksanayang sambang semadi. Benjang semengane raris mabanyu pinaruh ka beji utawi ka segara tur matirta. Tetujon iraga mabanyu pinaruh wantah nyuciang raga turin nyupat sekancan letehe. Sapunika tigang rentetan sapulah-palih acara sane patut iraga laksanayang rikala nemonin Rahina Saraswati.

Inggih ida dane sane kusumayang titiang, manawi asapunika sane prasida aturang titiang majeng ring ida dane sami ngenenin indik Rahina Saraswati puniki. Manawi ring sajeroning napi sane baosang titiang i wawu wenten iwang antuk titiang matur, titiang nunas pangampura. Puputang titiang antuk panyineb atur. Om antih,antih,antih Om

BASA BALI PINAKA JALARAN NGALESTARIANG BUDAYA BALI Om Swastyastu, Buk, canang yang ini berapa satu? minab punika bebaosan sane ketah lumrah iraga pireng ring tepengan aab kadi mangkine. Napi mawinan sapunika? Minab iraga sane nruenang kimud ngangge, inggih punika basa bali sane ring aab kadi mangkin sayan sue sayan ngidikang anak sane ngangge mabebaosan utawi berkomunikasi. Tios kadi kahanan ring dumun daweg basa bali kantun pinaka basa utama ring bebaosan utawi komunikasi. Yening mangkin wenten anak matumbasan kadi wau ngangge basa bali buk canang sane niki aji kuda asiki? pastika sampun lian antuk iraga mirengang, wenten manah sane nuldul tatkala mireng anak mabaos kadi punika, santukan basa bali punika dahat luih manut ring tata titi basanyane taler madue pangargan sane mautama ring sajeroning angge mabebaosan. Ring tanah bali puniki raga embas pinaka pabesen saking Ida Hyang Parama Kawi majalaran iraga manumadi dados jadma bali, jagi ngangganin utawi miara tetamian saking leluhur iraga. Nenten sios marupa warisan budaya pamekas basa kalih sastra kawi bali druene, sane dahat kasumbung luwih ring jagate. Punika awanan sapunapi antuk ngwerdiang kalih nglimbakang basa Bali iraga sareng sami, pamekas para anom-anome mangda ngawit mangkin sayan seneng malajahin utawi nelebin basa bali. Basa bali sane kasub ring jagate, pinaka basa daerah sane madue pangempon dahating akeh ring nusantara puniki.

Ida Dane sareng sami, manawita sampun akeh jalaran sane katempuh olih pamrentah minakadi ngranjingang basa bali ring sajeroning pendidikan formal, taler sang maraga wisesa sane pinaka murdaning jagat bali taler nglaksanayang Utsawa Dharma Gita nyabran awarsa nika boya ja sios pinaka utsaha saking pamrentah antuk nguratiang basa bali druene. Yan sakadi amunika pakardin pamrentah ring utsaha nglestariang budaya bali pamekas basa bali, iraga nenten patut tan pati rungu utawi tan eling tekenin kawigunan lan kabecikan basa lan budaya baline. Siosan ring punika taler Undiksha singaraja ngwangun jurusan pendidikan basa bali, sane kaaptiang mangda sida dados pangamong lan mangda prasida dados guru basa bali disubane tamat irika. Ida dane sane tamat saking irika pinaka generasi penerus yowana bali sane riwekasan prasida ngamel tur nglanturang pangajahan basa bali ring pratisentana iraga. Siosan ring punika taler jurusan pendidikan basa bali punika nyabran warsa ngelarang pacentokan-pacentokan minakadi, pidato mabasa bali, masatua bali, orti bali miwah sane tiosan sane sampun sapatutnyane iraga aturang pangargan sane pinih becik ring jurusan punika. punapi patut titiang maosang kadi punika?..... Ida dane sareng sami, punapi mangkin antuk mangda ngawit dewek padidi mautsaha ngangge basa bali ngantos prasida ngiyusin anak tios ngangge basa bali, yen kadi punika, sumanggup minab?....santukan punika ngiring biasayang ngawit ring dewek padidi, ring kulawarga nyantos ring pasawitran tegarang angge basa baline, yen terus pinehang ring kahyun nenten kalaksanayang minab meweh karasayang. Nanging, tegarang mangkin laksanayang, apang nenten ajeg bali wantah label kemaon, beh sami....ajeg bali,ajeg bali,ajeg bali, latah ngraosang ajeg bali. Nanging sujatine entip puun nenten wenten.... Nunas ampura ping banget titiang ngaturang sakadi punika, santukan napi, meled ring manah titiang jagi ngajak ida dane mangda sayan seneng, sayan wikan mabasa bali. Mangda ida dane sauninge, daweg titiang ring jawi dumun duk titiang ngruruh widya ring ISI jogja titiang marasa elek ring manah, napi mawinan? Santukan irika titiang ketakenin indik basa bali olih sawitran titiang irika sane akehan saking jawi asli. Im gimana sih sebenernya sor singgih basa itu? Apa alusnya kemaluan laki-laki? Ane sakadi punika pitaken-pitaken sane katakenang sareng titiang, saking nika titiang makebyah ring manah titiang laut kabilbil tan sida nyawis pitakene punika....minab ida dane sami wenten sane madue pengalaman sakadi punika. Dija lek atine yan

kahanane kadi punika. Raga saking bali, tan prasida mabasa bali, minab kaucap bali oplosan yen kenten.... Munguing asapunika ngiring mangkin iraga sareng sami ngurating, nglaksanayang turin ngangge basa bali druene mangda tan nemu malih kahanan kadi punika. Malarapan antuk galah sane becik sakadi mangkin, titiang banget mapinunas majeng ring ida dane sami taler ring para yogia sane ngawiwenangang pendidikan, mangda mikayunin saha ngmargiang sakadi pinunas titiang i wawu, pradene prasida kapanggih sakadi pangaptin iraga sareng sami majalaran nelebin basa bali turin prasida nglestariang budaya bali iragane. Ida dane sareng sami sane kusumayang titiang wantah asapunika prasida aturang titiang ring tepengane kadi mangkin, cutet atur titiang ngiring sareng sami ngwit mangkin tunggilang kahyune ring sajeroning ngawerdiang pingkalih nglimbakang basa bali druene, kandugi prasida kapanggih napi sane kaaptiang iraga sareng sami. Prade wenten ring sajeroning atur titiang wawu wenten manawi kruna utawi luir ipun sane tan menggah ring kayun ida dane sami, lugrayang titiang nunas geng rna sinampura.... Makawasananing atur titiang ngaturang parama antih.... Om antih,antih,antih Om

Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, sedurung ngawit titiang matur lugrayang titiang ngaturang pangayu bagia mantuka ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, meduluran antuk pangastungkara. "Om Swastiastu" Pinih riin mantuka ring para sujana sami, punika taler para mahadiaksa lan para pamiarsa sane dahat suksemayang titiang. Ida dane sareng sami, ring galahe puniki titiang nyadia ngaturang pidarta bahasa bali sane mamurda "Rasa Bela Marep Wangsa Lan Negara". Ring galahe sane becik puniki titiang rumasa garjita ring manah riantukan prasida kacunduk saha saduajeng ring ida dane sareng sami ritatkala nyanggra kawentenan pakibeh jagate kadi mangkin, mustikanipun ring para yowana sareng sami.

Mungguing atur uning titiang punika nenten sios wantah mapiranti nudut kayun iraga sami ritatkala nyikiang pikayun wirang ring sapari indik urip maduluran antuk swadarmaning soangsoang. Inggih ida dane sareng sami sane wangiang titiang, yan iraga malaksana, yadiastun amunapi ja alite jaga mapikenoh, yan saihang ring iraga mapikayun, seakeh-akeh ne yan nenten wenten tatujone sinah nirguna punika. Galahe puniki utama pisan yan manahang titiang ring marep yowana sami. Napi mawinan asapunika? Seantukan panegaran iragane sane kadasarin antuk Pancasila lan UUD 1945. Jaga paripurna sami sangkaning para yowanane pamekas. Ida dane sinamian, 73 warsa sane sampun lintang, para yowanane ring Indonesia, sampun ngucapang sumpah jaga ngukuhang keraketan iraga wangsa Indonesia, sane kaiket antuk Bhineka Tunggal Ika, mangda nenten keraketan punika sekadi kemaon, yan dados antuk titiang ngiring silih asihe makrama utamayang, tur gilik seguluk, paras paros sarpanaya ring pasemetonan. Para semeton ida dane sareng sami, wewengkon jagat Indonesia puniki sane kawangun olih makudang-kudang pulau saking Sabang ngantos Merauke yan jagi nyungkemin indik keekan mangda prasida masikian rikala ngemban kemahardikaan, wantah pekaryan sane kalintang meweh pisan nanging yan sampun iraga pangaptine sareng sami masikian, yadiastun ngemasin padem, punika wantah yadnya sane pinih utama. Ida dane sareng sami indayang elingang ring kakawin Beratha Yudha wenten kaucap asapuniki, "Sang Sura Mrihayadnya Ring Semara, Mahyunikang Parangmuka". Punika masuksme yan iraga padem ring payudan ritatkala melanin negara, wantah yadnya sane pinih utama. Nanging yan jaya ring payudan, iraga prasida nguasayang jagat, medfasar antuk Dharma utama punika taler yan iraga sakita karep, ngemargiang pikayun tan bina sekadi kaca belah benyah tan pawenangan. Selantur ipun daweg 17 Agustus 1945 para sujana ring Indonesia sane kapucukin antuk Ir. Soekarno lan Moh. Hatta prasida ngawerdiang kamahardikaan wangsa Indonesia, makacihna lan titi bukti iraga sampun prasida ngawangun jagat Indonesiane mangda mrasidayang ngamolihang Negara Kertagama. Ngiring dagingin negaran iragane sareng sami, antuk satya mabela pati ngeresepang pitutur-pitutur teleb ring widia guna riantukan widia guna punika marupa sastra mautama. Mapan sastra kebaos "Suluh Ikang Praba", prasida nyuluhin tur nuntun ngulati margi rahayu, yan urip tan medasar sastra, sinah tan sida nibenin becik lan kaon. iwang punika capuh, awor sakadi amerta kalawan wisya. Ring niti sastra wenten kaucap : "Hemani Sang Mamukti Dumadi Tika Tan Hana Guna, Yowana, Rupawan, Kula Wisala, Tika Padahana. Den Ika Tan Pa Sastra, Tan Ateja Wedana Makucem. Luwir Sekar Ing Sami Abang Murub, Tan Hana Wangin Ika." Punika mawinan, sakantun anom patut teleb melajahang raga majalaran antuk melajahin tali pangiket sane mawasta agama, sinah jagat nusantara puniki prasida ngamolihang kawijayan. Ida dane para semeton sami, nilai kaekan punika nenten ja tedun saking langite, nanging patut iraga yowana ne ring Indonesia ngayunin maduluran antuk parilaksana sane becik mangda negaran iragane tetep ajeg tur dirgayusa.

Ida dane sinamian, pinih ajeng ring para yowanane sami, ngiring, kukuhang laksanayang tetamian leluhur puniki, anggen ngawangun negara iragane! Riantukan wantah para yowanane sane pinih waspada ring kawentenanne punika, tur maning ten dados lipia, yan lipia sinah jagi ngawinang rusak negaran iragane. Inggih para yowana sareng sami elingang kayune mangkin mangda sampunang iraga malih keni panca baya sekadi duk warsa 1965. Awinan sajeroning sejarah sampun mabukti, nika pinaka bukti sane pinih utama anggen gegambelan, ritatkala ngemban jagat Indonesia mangda kawentenanne punika nenten ngawinang kedurmalan malih. Inggih wantah asapunika katur antuk titiang, manawi wenten kirang antuk titiang, tan lali titiang nglungsur gung rena pangampura. Sadurung titiang mapamit lugrayane titiang ngaturang paramashanti.(*bb/pdb) "Om Shantih, Shantih, Shantih Om"

Swadharmaning Yowana
Para juri sane wangiang titiang Taler sameton lanang istri sane tresna sihin titiang Garjita dahat manah titiang saantukan sangkaning sih Ida Sang Hyang Widhi Wasa, titiang prasida mapupul masaduajeng ring ida dane sinamian saha polih galah maatur-atur samatra rahinane puniki pacang ngamiletin pamargin Dharma Wacana mapaiketan ring Hari Sumpah Pemuda sane mangkin. Mogi-mogi pamargi asapuniki sayan nglimbak kawentenannyane wastu sida ngawetuang jagat Baline Ajeg. Sadurung nglantur lugrayang titiang ngastiti ring Ida Hyang Widhi Wasa antuk ngaturang pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu Ida dane sareng sami sane wangiang titiang utamanyane pisan para Yowana sane banget tresnain titiang, ring galah sane becik puniki atur Dharma Wacana titiang sane mamurda Swadharmaning yowana sane pacang ngajegang budaya bali antuk maparilaksana nganutin sesana.

Sekadi sane sampun kauningin para yowanane mangkin ring jagat Bali, makeh sane sampun terpengaruh globalisasi. Punika sane ngawinang makeh para janane sampun kemad nganggeang basa bali rikalaning mabebaosan, sawireh basa bali punika kabaos basa desa, punika sane mawinang basa baline patut kaajegan. Iriki mangkin iraga ngambil utawi nyade dados para deha truna. Ipun sekadi mungguh ring Sarasamuscaya, 27 : Matangnya deyaning wwang, pengponganikang kayowanan, panedengan ning awak, sadhanakena ri karjananing dharma, artha, jnana, kunang apan tan pada kacaktining atuha lawan rare, drstanta nahan yangalalang atuha, telas rumepa, marin alandep ika. Teges ipun :

Punika mawinang parilaksana manusa, rikalaning ipun kaucap dados yowana punika patut dimanfaatkan sebecik-becik nyane, saenu angga sarira iragane kuat, patut nika kaanggen antuk utsaha mlajahin dharma, artha miwah jnana, sawireh nenten pateh kekuatan anak lingsir yening saihang marep para yowanane. Pateh punika sekadi punyan ambenganne sane sampun lingsir dados runtuh miwah muncuk ambengan punika nenten malih mangan. Acara sekadi mangkin inggih punika marves sajeroning pacentokan dharma wacana puniki, sinalih tunggil acara sane kaanggen nguningang iraga para janane mangda nglimbakang basa bali punika sane kautamayang ring mabebaosan sadina-dina. Yening suluhin malih, rikala nincapang basa bali utawi budaya baline sane mangkin, iraga pacang ngamolihang ajah-ajahan sane manut ring agama punika sane kaanggen nincapang kualitas diri iraga saantukan dados para deha truna. Mangdaning nyiptayang parilaksana para jana sane anut ring sesana. Asapunika wantah peranan para yowanane indik nglestariang budaya baline. Sane dados contoh ring pagubugan Baline : Basa bali punika madue undag-undagan basa inggih punika alus singgih (ASI), alus madia (AMA), lan sane kaping tiga Alus Sor (Aso). Alus singgih inggih punika basa sane patut kaanggiang ring sang sane kasinggihang utawi ring sang sane durung kauningin, alus madia inggih punika basa bali tengahan sane kaanggen rikala mabebaosan ring sang sane sampun kauningin nanging pasawitranyane nenten luket pisan. Alus sor inggih punika basa sane kaanggen ngandapang raga rikalaning maatur ring sang wangsa sane tegehan utawi matur ring pejabat sane kasinggihan. Undag-undagan basa punika sujatine madaging indik budaya sane nyihnayang iraga patut menghormati sang sane durung kauningin miwah membedakan wangsa ring pagubugan baline melarapan antuk ngangge basa alus puniki. Punika mawinan iraga mangda teleb ngeresepang daging-daging sastra, pageh tan obah. Duaning malajah mauruk sastra ngaruruh widya guna, tan bina sekadi matapa, sekadi petapan Ida Sang Arjuna ring gunung Indrakila. Antuk kepagehan Ida metapa raris kapaica panah pasupati olih Ida Bhatara Siwa sane kaanggen senjata melaning suarga loka sane tambis-tambis pralaya antuk panglurug I Detya Kawaca. Asapunika cerita sane mungguh ring kekawin Arjuna Wiwaha. Iraga para yowana sareng sami, indike asapuniki patut pisan kanggen pratiwimba mangda sida plapan. Sampunang nenga-nenga melajah mauruk sastra, sekadi mamargi mangda rauh ngantos katanggu, maka cutet masekolah ngantos ngamolihang ijazah, satsat panah pasupati pasuecan Ida Bhatara Siwa, raris kaweruhane punika kaanggen nyanggra pawangunan jagate sane kaulati, duaning marupa kapatutan iraga maprawerti, maka pabuat wangsa luih guna. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, wantah asapunika sane prasida antuk titiang matur, dumogi wenten pikenohnyane utawi gegambelan risajeroning kahuripan ring jagate. Gumanti wenten atur titiang sane nenten manut ring arsa lan sesuduk basa, punika wantah kenambetan titiang kalintang pageh. Duaning asapunika titiang nunas geng rena sinampura, pinaka panguntat puputang titiang antuk Parama Santhi, Om Santih, Santih, Santih Om

Panyambrama Pawiwahan
Ring sor punika wantah merupa imba utawi conto panyambrama tamiu utai athiti ritatkala wenten acara pawiwahan. Panyambrama punika kawedar olih sang maduwe karya utawi sang sane nyeledihi utawi ngangganin (mewakilkan). Ratu Sulinggih sane bhaktinin titiang Dane Jero Bendesa Adat sane wangiang titiang Para uleman utawi athiti sane kusumayang titiang Ida dane semeton sami sane tresnasihin titiang Sadurung titiang nglanturang matur, pinih riin ngiring sareng-sareng ngastiti bhakti ring Ida Sang Hyang Widhi mangda pamargin acara puniki antar, sidha karya sidaning don malarapan antuk panganjali "Om Swastyastu". Selantur ipun, titiang sane nyeledihi utawi ngangganin sang maduwe karya, ngaturang swasti prapta, tur banget ngaturang suksmaning manah mantuk ring ida dane sareng sami, riatuk sampun sieca tur ledang ngrauhin titiang maduwe karya rahinane mangkin. Mungguing karya titiang rahinane mangkin wantah muputang pangupakaran pianak titiange sane mawasta Made Wijaya. Ipun sampun nemuang jatukarma prasida mapikuren sareng Ni Nyoman Damayanti saking Banjar Batubelah. Ring dinane mangkin gawenang titiang upakara matatah miwah pawidi-widanan saparipolah anak mapikuren. Inggih ida dane sareng sami Sane mangkin pacang atur uningayang titiang tatujon titiange ngaturin ring ida dane sareng sami mangda rauh kadi mangkin, nenten lian wantah pinaka saksi sajeroning upakara pawiwahan sane kalaksanayang. Lian ring punika taler mapaica pitutur, lan sareng ngastitiang mantuk ring Ida Sang Hyang Widhi, dumadak sareng kalih sajeroning ngamargiang Grehasta Asrama prasida nemu rahayu, mapikolih sidaning don sakadi pangaptinnyane. Mungguing eedan upacara pawiwahan puniki sampun karihinin antuk upacara natab Sayut Penyampi, lan natab Pabeakalan. Sorene malih ajebos pacang kalanturang antuk majauman utawi madewasan mulih irika ring Banjar Batubelah. Pinaka cihna liang manah titiange ring ida dane sareng sami, saha mangda jangkep yadnya lan gawen titiange, sane mangkin titiang ngaturin mangda ida dane sareng sami ledang ngunggahang bhoga samatra sane sampun kasyagaang. Inggih ida dane sareng sami wantah asapunika pamahbah panyambrama titiang, bilih wenten makatunaluwihipun, inggihan ring panyambrama utawi aturan panamiu, titiang sakulawarga nunas gung pangampura. Inggih sane mangkin pacang untatin ttiiang antuk parama shanti. Om Shantih, shantih, shantih Om

Paruman Desa Pakraman Indik Bantuan


Ring sor puniki wantah imba utawi conto "kata sambutan" ring acara paruman desa. Tiang ngambil conto paruman indik bantuan saking pamrintah sane ngicen bantuan pompa lan jamban. Tema ne indik nincapang kesehatan krama ring dusun-dusun utawi desa-desa. Inggih pang ten makeh tiang, niki sampeun contone

"Om swastyastu" Inggih, Bapak-bapak, ibu-ibu para karma desa sane sihin titiang. Rikanjekane mangkin titiang pinaka Kelihan Desa rumasa bagia pisan, saantukan napi sane karencanayang, kakaryaanin sami sarwa lancer tan wenten cantula. Manawita punika sami saking pasuecan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, pradene iraga sareng sami prasida mamangguhang karahayuan. Saantukan asapunika ngiring mangkin iraga sareng sami mangayu bagia majeng ring Ida saha ngastitiang mugi-mugi panegaraan iragane mamangguhang kalanduhan tan keneng bayantaka. Bapak-bapak, Ibu-ibu miwah para sameton sinamian, mungguing tetujon parumane mankin jagi maosang indik wantuan saking pemerintah mrupa pompa air miwah jamban. Tetujon pamerintahe ngicenin iraga kompa miwah jamban, tan lian mangda iraga sareng sami prasida ningkatang indik kesehatan. Iraga sareng sami patut ngaturang suksema majeng ring pamerintahe, saantukan makeh sampun paicane katibakang ring desan iragane minakadi: mecikang Tri Kayangan, bale banjar, LPD miwah sane lian-lianan. Sane mangkin titiang jagi mahbahang sapunapi antuk nglaksanayang bantuan saking pemerintahe puniki. 1. Indik bebagian bantuane puniki jagi kaatur olih paniti utawi pangurus sane wenten ring sajeroning prabekel puniki. 2. Bantuan- bantuan punika jagi kaserahang liwat kelihan-kelihan dusun. 3. Indik biaya pamasangan kanggeang "berdikari" sane during madue bea dados nyelang jinah ring LPD, mangda gelis indike puniki prasida puput. 4. Indik pamasangan kompa elingang, doh ipun saking WC sampunang nampekan ring 10 m , mangda toyane tan keni rembesan kotoran utawi kuman-kuman.

Inggih , wantah asapunika manawi siarane sane mabuat baosang rainane mangkin. Yan pade wenten makutana langkung antuk titiang ngaturang , titiang nunas gengrena sinampura. Makawasana titiang ngaturang parama santi. "Om santih, santih, santih, Om"

Pidarta Bali : Bulan Bahasa


Minab tiang durung polih ngicen conto pidarta bahasa bali sane ngambil tema "Bulan Bahasa". Nah, ibi sore wenten sameton sane "request" conto pidarta bali ring tema niki. Ring bli Made Adi, ledangang gih conto pidarta ne bawak. Minab yen kayun, bli Made dados nambahin malih daging pidarta ne. Inggih sadurung nika, minab sameton sami wenten sane durung eling ring Bulan Bahasa? Bulan Bahasa wantah silih tunggil "Hari Peringatan Nasional" sane peringatan ne ring bulan Oktober lan puncak ne tanggal 28 Oktober, sepisanan sareng peringatan "Hari Sumpah Pemuda". Napi mawinan sapunika? Santukan silih tunggil daging sumpah pemuda inggih punika "KAMI PUTRA DAN PUTRI INDONESIA, MENJUNJUNG BAHASA PERSATUAN, BAHASA INDONESIA". Inggih ne mangkin niki sampun conto pidarta bahasa bali sane ngambil tema "Bulan Bahasa".

Om Swastiastu Majeng ring Bapak Kepala Sekolah sane bhaktinin titiang Bapak Wakil Kepala Sekolah sane kusumayang titiang Bapak Ibu Guru sane wangiang titiang Taler para sisya sane tresnasihin titiang Kaping ajeng titiang ngaturang suksmaning manah ring para keluarga SMA Negeri 1 Gianyar sami, sane sampun parama ledang nodia pakaryan sejeroning acara Bulan Bahasa rahinane mangkin. Selanturnyane mangda sueca sareng sami ngawasta ring Ida Sang Hyang Parama Kawi. Dumogi acara Bulan Bahasa mangkin manggihin dirga ayu labda karya tur sidaning don. Atur uningayang titiang, sajeroning acara Bulan Bahasa puniki kadagingin antuk makudang-kudang lomba minakadi, ngewacen puisi, jegeg bagus SMA, drama, miwah sane lianan. Taler masih kadagingin antuk jalan santai, tur kajangkepin antuk mareresik ring sekolah. Bulan Bahasa puniki kalaksanayang saking tanggal 9 Oktober nyantos tanggal 12 Oktober. Tetujon kelaksanayang Bulan Bahasa puniki, nanten je tios mangda prasida nemu sane mawasta segilik seguluk sabayantaka, paras paros saparnaya ring sajeroning keluarga SMA Negeri 1 Gianyar iriki. Taler mungguing prabea sane kaanggen ngamargiang acara Bulan Bahasa puniki wantah saking komite sekolah, tur katambahin antuk sponsor saking Hardys Grosir. Inggih wantah asapunika prasida atur uningayang titiang. Titiang pinaka panitia Bulan Bahasa ngaturang suksmaning manah antuk uratian ida dane para sameton sinamian. Taler nenten lali titiang nunas geng rena sinampura antuk makekirangannyane. Om Santih, Santih, Santih Om

Selasa, Januari 25, 2011


Browse Home Pidarta Bali Basa Baline Patut Lestariang

Basa Baline Patut Lestariang


Majeng ring pangeter acara titiang matur suksma antuk galahe sane kapaica ring titiang. Sadurung titiang nguningayang atur, pinih riin titiang ngaturang pangastungkara.

Om Suastiastu
Bapak kepala sekolah sane singgihan titiang Bapak/Ibu guru lan staf tata usaha sane wangiang titiang Lan para siswa sane teresnain titiang Manawita para ida dane sameton titiang sampun uning pulo Bali puniki kadadosan "Pusat daerah tujuan wisata Indonesia bagian timur" olih Pamerintah Republik Indonesia. Punika boya ja simpang, saantukan kabecikan miwah kaasrian pulo Baline sampun kaloktah jantos ka dura Negara. Punika mawinan pulo Baline taler kawastanin pulo Dewata. Napi mawinan kawastanin pulo Dewata? Pulo Baline kawastanin pulo Bali Dewata saantukan: 1. Kaasrian palemahannya sampun kaloktah eauh ka dura Negara. 2. Seni budaya Baline, sane madasar antuk seni budaya hindu taler sampun kajanaloka ring jagate. 3. Adat-istiadatnya, sane madasar antuk suryak siu utawi musyawarah. 4. Para warga Baline banget kumanyama ( ramah tamah ), ngandap kasor (merendah ), nentrn wenten nyaminin ring jagate.

Punika mawiman iraga sareng sani patut mangayu bagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sane ngardi jagate saha sadagingnya sami. Iraga sareng sami patut rumasa bagia dados putra-putri Bali. Lianan punika iraga sareng sami patut ngemban, miara kabecikan utawi kaasrian jagat Baline pamekas nglimbakang, ngawerdiang seni budaya druene, mangda sayan lami sayan becik, sayan asri, sayan nudut kayun. Sinalih tunggil sane minakadi piranti sajeroning jagi ngkimbakang seni budaya druene punika boya seos wantah "Basa kalih sastra Kawi Bali" druene. Punika ke mangkin ngiring sareng sami ngutsahang, sapunapi antuk ngawerdiang kalih ngkimbakang mangda sayan ajag basa daerah makawinah sastra Kawi Baline, pamekas para anom-anome mangda sayan seneng, sayan teleb malajah basa Bali. Napi ngawinang asapunika, saantukan sastra Kawi Baline makeh pisan

madaging indik sane mapikenoh kagunannyane sajeroning nglaksanaang darmaning agama miwah Negara. Ida dane sane baktinin titiang. Mungguin sastra Kawipunika sampun kapasting prasida sakadi pangancang sajeroning ngwangun jagat Indonesia ngamangguhang sakadi tetujon jagat kerta raharja, gemah linpah loh jinawi. Duaning asapunika,malarpan antuk galahe sane becik sakadi mangkin, titiang banget mapinunas majeng ring sang guru maraga wisesa, ring para yogia ngawiwenangan pendidikan ring dinas kebudayaan, mangda mikayun saha ngamargiang sakadi pinunas titiange I wau pradane prasida kapanggih sakadi pangapite nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi sawewengkoning jagat Bali puniki. Inggih ida dane sane banget baktinin titiang, cutet aturtitiang ngiring mangkin sareng sami mautsaha tunggilang kayunne ring sajeroning ngawardiang ping kalih nglimbakang basa lan sastra Bali miwah kawi druene, kandugi prasida kapanggih daging-daging sane kasurat ring sajeroning palambang-lambang iti basa purana makaluiri pun, mngda wenten kanggen nuntun raga ring sajeroning kauripan. Inggih, wantah asapunika prasida antuk titiang ngaeurang mogi-mogu wenten pikenohipun makawasana titiang ngaturang parama santi,

Om Satih, Santih, Santih, Om

Nyanggra Rahinan Nyepi


Rahajeng semeng sameton sami. Punapi gatra? Inggih kacunduk malih sareng tiang, bliyanbelog ring postingan indik conto-conto pidato mabasa bali utawi pidarta mabasa bali. Nah, ring rahina sane becik niki, tiang jagi ngicen conto pidarta bali sane ngambil tema "Nyanggra Rahinan Nyepi". Wiakti je rahinan jagat nyepi sampun lewat, ten wenten salah ne tiang ngamosting indik niki. Napi malih tiang nenten maduwe ide postingan sane lianan. Niki kari mandek ide, napi kaden sane cocok malih posting. Heheheheheh....! Inggih pang de je tiang akeh ngomong... nah, niki sampun conto pidarta bali Nyanggra Rahinan Nyepi. Ida dane para krama adat sane baktinin titiang, Ida sang maraga sulinggih rauhing sang kasinangguh pinandita sane wangiang titiang, Ida dane prajuru sane baktinin titiang, Sadurung titiang nglanturang atur, ngiring sareng-sareng mangayu bagia, masrana antuk puspa panganjali umat, "Om Suastiastu" Inggih ida dane semeton sadarma, gung suksmaning manah aturang titiang, antuk keledangan rauh ngrentebin paruman puniki, gumanti jagi ngrembayang indik pemargin upacara upakara panyepiane sane jagi rauh. Sapunika taler tan lali titiang nunas geng rena sinampura, yan pade wenten makirangkirang ipun ring sajeroning nyanggra mungguing kerauhan ida dane miwah para semeton titiang sinamian. Pengastawan titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, mugi-mugi Ida ledang ngicenin kerahajengan miwah kaeningan kayun, majeng ring ida dane sareng sami. Malarapan antuk Ida taler titiang prasida matemu bebaos majeng ring ida dane para semeton sinamian, gumanti ngerencanayang indik pamargin tawur kasanga druene, sane sampun kaloktah kawastanin Nyepi. Tawur agung kasanga utawi Nyepi puniki patut pisan kalaksanayang nangken awarsa, santukan jagate puniki tan mari karegedin olih parisolah manusa lokane, sane metu saking laksana, saking raos miwah saking pepineh. Punika mawinan kapatutang pisan i manusa ngadayang pacaruan anggen ngruat sakancan mala petakane, ngupahin buta-butine, mangda tan ngurebeda ring jagate. Sadurung ngawentenang pacaruan, patut kawantenang pamlastian utawi makiis dumun ka segara utawi ka danune utawi ka tukade. Tetujon ipun gumanti masucian, nyuciang pratima-pratima, taler nyuciang raga, pamekas nyuciang kayun anggen dasar pacang nglaksanayang pacaruan tawur kasanga punika. Palaksanaan mecaru punika taler kawastanin pengrupukan, sane kalaksanayang ring catur pata utawi pempatan. Benjangne mawasta sipeng. Ri kala sipeng punika i raga patut nglaksanayang catur brata penyepian, inggih punika : amati geni, amati karya, amati lelungan miwah amati lelanguan. Amati geni artos ipun ri

kala sipeng punika tan dados mapi-mapi, minakadi ngrateng, malanjaran, ngendihang damar miwah sane lian-lianan. Amati karya artos ipun ri tatkala sipeng punika tan dados pisan ngambil karya. Saluiring karya patut rarianang dumun, mangda teleb kayune ngastawa ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Amati lelungan artos ipun, ri wewengan rahina sipeng punika tan kapatutang ida dane malelungayan, minakadi ngrauhin semeton, malancaran miwah sane lian-lianan. Cutet ipun tan dados medal nglangkungin pekarangan utawi margi. Santukan tetujone nyepiang pekarangan, raris wenten taler krama desa sajeroning panyepian punika magingsir genah maunen-unen ring margine. Sane kaping pamuntat inggih punika amati lelanguan, artos ipun ida dane tan dados maseneng-seneng, inakadi minum-minuman, utawi masejangan, maplalian utawi main judi tan kapatutang pisan. Laranganlarangan punika kasujatin ipun tan lian wantah neptepin pancawisayane, mangda panca indriane tan mamurti. Nyepi punika taler marupa pagentosan tahun caka, sane tamiang i raga saking Hindu. Binanipun ring tahun Masehi malih 78 tahun kirangan. Inggih, usan mabrata ring sipenge, benjang nyane kawastanin ngembak geni. Ngembak punika maarti lebar, dados sampun ninggalang brata. Galahe punika becik pisan anggen madarma santi utawi bermaafmaafan, ngrauhin kulawarga miwah para semeton, pradene prasida mamangguh kalekening kayun, saling asah, saling asih miwah saling asuh. Inggih wantah asapunika prasida antuk titiang ngawedarang indik rahina Nyepi punika. Makakirang langkung antuk titiang ngaturang, titiang nunas geng rena sinampura. Makawasana titiang ngaturang parama santi. "Om Santih Santih Santih Om"

Rabu, November 03, 2010


Browse Home Pidarta Bali Kasuksman Matatah

Kasuksman Matatah
Om Swastiastu, Ida dane sareng sami, midartayang indik Upacara Matatah wiadin Mapandes, kawiaktian ipun sampun ketah kemargian ring Desa Pakraman olih Krama Hindune ring Bali, nika mahawinan titiang nenten malih ngaturang eedan upacara matatah manut Desa Mawacara. Kemaon sane pisarat aturang titiang wantah Kasukseman utawi pikenoh matatah sane mabuat pisan keangge nuntun utawi nitenin kahuripan puniki risajeroning mitetin pikayun sane boya-boya utawi nenten becik, nuju sane rahayu miwah kasubagyan. Punika awinan pisarat manah titiang pacang nyobyahang tatuwek upacara matatah puniki sepisan kaangge melajahang angga sumangdene prasida karesepang tur kacihnayang ri sajeroning Budhi Pekerti, boya ja wantah sewates upacara kemaon, nanging nglantur maparisolah sane patut manut kecaping Agama. Sinalih tunggil upacara yadnya sane katur makadi mangkin indik matatah mabuat pisan utamanyane ring para yowana utawi Daha-Teruna, mangda nyuciang angganyane saking karma Wesana sane kaon(Asuri Sampad) nuju Karma Wesana sane patut inggih punika (Paiwi Sampad). Riantukan mejanten pisan ring iwawu embas manusane maurip sampun ngambel karma wasana sane patut kasuciang ring kahuripane puniki. Pamiarsa sareng sami sane wangiang titiang, untu tajep wiadin renggah sane wenten ring angga sarira puniki, kaanggen cihna utawi niasa keraksasane sane nyejehin manah pacang ngrusak kahuripane puniki . punika awinan keanggen niasa untune sane renggah punika sandang kapunggel mangda ambek keraksasane sane galak ngaresresin manados ambek kadewataan sane asih miwah santy. Ambek kedewataan ring kemanusan punika mangda setata inggil, ngelangkungan ambek keraksasane sane letuh, mawinan kawentenan upacara matatah. Ring sajeroning ngetep untu wantah 6( nemnem) wilangannyane turmaning wantah sane duwuran kemanten kasangih sane kaanggen niasa Sad Ripu luwire : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kama / nafsu Lobha / rengka Krodha / kebrahmantian Mada / memunyah Moha / kebingungan Masarya / iri hati

Sad ripu sane wenten ring padewekan, patut pisan titenin mangda nenten kantos ngerebeda ring kahuripan, boya ja kaicalan maka sami, nganging kapitetin utawi kasomya, punika duaning nenten sami untune kapunggel. Inggih, napike awinan ritatkala yusa anom, patut ngemargiang parikrama matatah. Riantukan yusa anome punika wantah galah masa sane nedeng ganjih, sangkan ing anggga sarirane nedeng kembang kalikub antuk pamuartian Sad ripu sane patut kawaspadain antuk pikayun sane hning, pageh tur dayuh mangda nenten wenten nemu sengsara. Yening ring galah masa puniki para yowanane lenga ring padewekan makadi sikian titiangne sane kalintang tambet puniki, rikala kaliput dening kasakten Panca Indria. Sinah kenerakane jaga pacang kapuponin, dwaning tan prasida mitetin manah kirang jagra marep mesehe ring angga. Puniki sane ajerihin titiang ring manah punapi raris pawaran titiang manados jadma sane manggihin aab jagate stata katiben kabiahparan mekadi pinyungkan sangkaning narkoba miwah sane siosan, sane mawiwit saking kirang nyane mapitet ring pikayunan soang-soang. Punika awinan jengah manah titiang turmaning cumpu pisan ngiring para yowanane sareng sami ngawit mangkin maparidabdab ningkahang raga ninutin tetuek utawi pikenoh sane wenten ring upacara "matatah" inggih punika : "Anyekung Jnana Sudha Nirmala" sane kekawitin saking upakara nyekeb ring tengahing Bale gedong. Dwaning asapunika lugrayang titiang ngetus kecaping pustaka suci Sarasamuscaya sloka 72 asapuniki ; "PHLANING KAHRTANING INDRAYA NIHAN, KADIRGAYUSAN, ULAH RAHAYU PAGEHING YOGA KASAKTIN, YASA, DHARMA, ARTHA, KATEMU RI KAWASANING INDRIYA." Artosnyane kadi puniki ; "Pikolihe ngeret indria punika, panjang yusa, parilaksanan becik ring yoga, sakti, yasa, dharma, artha sida kapolihan yening sampun mitetin indriya." Ida dane sareng sami yan cutetang tititang indik parikramaning upacara matatah sane ketah kelaksanayang olih karma Hindune ring Bali sekadi puniki ; 1. Ring Bali, pamargi upacara matatah taler sanekebaos mapandes puniki kelaksanayang maduluran antuk sastra agama Hindu, mekadi lontar Jadma Prawerti, lontar Kala Tatwa, lontar Eka Pratama, kekawin Gatot Kacasraya, miwahkekawin smara dahana. 2. Upacara matatah marupa yasa kertin I rerama marep ring ipianak, sane kamargiang ri sampune munggah daa-truni utawi tutug kelih. 3. Upacara matatah masuksma nyomiang ambek keraksasane mangda sida kakasorang olih ambek kadewatan.

4. Untu sane katatah punika akehnyane wantah nemnem, gigi seri patpat, lan suing kalih. 5. Untune sane katath punika maka pralambang mucehang Sad ripu ring angga sarira. Inggih para panureksa sapunika taler ida-dane sane wangiang titiang, wantah asapunika Dharma Wacana sane prasida katur ngenining indik kasuksman upacara matatah, dumogi wenten pikenoh ipun, nenten lali titiang nunas geng rena sinampura indik unjuk lungsur ritatkala ngaturang jagra winunggu ring ajeng. Maka wesananing atur lugrayang titiang nguncarang parama santi. "Om Cantih, Cantih, Cantih, Om".

Surat Undangan Mebasa Bali


Praya Katur Ring : Bapak Gubernur Sane ring provinsi

Om Swastyastu, Singgih Bapak Gubernur sane kusumayang titiang pinaka pamucuk jagat Bali. Swalapatra puniki katur wantah pangubaktin jagat titiang, rikanjekan ngewentenang upacara-upacara mendem pedagingan mangda I Ratu tedung nyaksiang upacara titiang ring desa dinas lan adat.

Tanggal : 1 Maret 2010 Galah : 13.00 WITA Genah : Ring bale Banjar Tiaga Amunika atur titiang ring I Ratu pinaka tedung jagat, titiang matur suksma tur nunas pangampura ping banget.

Kelian Dinas ttd

Kelian Adat ttd

(I Made Swarjaya, SH)

(Gusti Made Sineb)

Bendesa Adat ttd

(Drs. Dewa Made Oka)

Anda mungkin juga menyukai