Anda di halaman 1dari 1

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMATUHI PERATURAN LABORATORIUM

Nama NIM Prodi Semester

: Hanny Setyowati : 10411111063 : S1 Farmasi : 4 (empat)

Selama pelaksanaan PKM (Proposal Kreativitas Mahasiswa) dalam penggunaan laboraturium di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi Semarang . Saya bersedia untuk mematuhi semua aturan, mengikuti arahan laboran, kepala laboraturium atau pembimbing (baik tertulis maupun lisan) dan bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila saya melanggar pernyataan ini saya bersedia menerima hukuman yang telah disepakati bersama.

Semarang, 25 Maret 2013

Hanny Setyowati 10411111063

Tembusan : Suwarmi Msc.,Apt (Kepala Pusat Laboratorium)

Anda mungkin juga menyukai