Anda di halaman 1dari 1

GEGURITAN

Kita minangka tiyang Jawi kedah ndherek nyengkuyung kabudhayan Jawi supados saged lestari. Salah satunggalipun kabudhayan Jawi inggih punika geguritan. Geguritan inggih punika iketaning basa ingkang memper kaliyan syair. Pramila wonten ingkang ngarani Syair Gagrag Anyar. Tembung geguritan asalipun saking tembung guritan, tembung guritan owah-owahan saking tembung geritan. Tembung geritan lingganipun gita, tegesipun tembang utawi syair. Geguritan Jawi sakawit tinemu ing lagu-lagu dolanan sakniki wujudipun dados puisi anyar/ bebas. Jenis-jenis geguritan : 1. Gita dwi gatra, sak bait 2 baris (sak pada 2 gatra) 2. Gita tri gatra, sak bait 3 baris (sak pada 3 gatra) 3.