Anda di halaman 1dari 37

PEE Modul 2: Perintang, Pemuat dan Pearuh Kod warna Hitam Perang Merah Oren Kuning Hijau Biru

Ungu Kelabu Putih Emas Perak Tiada warna Nilai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rajah 1 1. Rajah 1 menunjukkan Jadual kod warna dan nilai kod warna bagi perintang. Tuliskan kod warna bagi setiap nilai rintangan perintang dalam jadual di bawah.

Bil

Nilai rintangan

Kod Warna

270 + 5%

68 + 10%

100 k + 5%

5.6 k + 10%

82 k + 5%

2. Berdasarkan jadual 1, pilih 4 pernyataan dan tandakan betul atau salah pada ruangan yang disediakan.

Bil

Penerangan

Jawapan Betul Salah

1 2 3 4 5

Semakin panjang pengalir semakin tinggi nilai rintangannya Semakin panjang pengalir semakin rendah nilai rintangannya. Semakin kecil luas keratan rentas semakin tinggi nilai rintangannya Semakin besar luas keratan rentas semakin tinggi nilai rintangannya. Semakin tinggi suhu persekitarannya, semakin tinggi nilai rintanganya. Jadual 1

3. Berikut adalah langkah kerja bagi membaca kod warna perintang dan menguji nilai rintangan menggunakan meter pelbagai. Susun langkah kerja tersebut mengikut turutan yang betul.

Baca kod warna perintang yang diberi dan catatkan dapatan dalam jadual keputusan. Laras tombol zero ohm adjustment sehingga bacaan menjadi sifar Laras tombol pemilih fungsi dan julat meter pelbagai ke julat yang terhampir dengan nilai yang diperolehi dari kod warna atau nilai yang lebih rendah Sentuh kuar meter pelbagai pada perintang dan baca nilai perintang tersebut Catat bacaan anda dalam jadual keputusan Sekiranya nilai sukar dibaca, laras tombol pemilih fungsi ke julat yang lebih sesuai untuk memudahkan pembacaan dan laras zero ohm adjustment semula

a.

Merah Ungu Kuning

Emas

b.

Coklat

Hitam

Emas

Emas

Rajah 2 4. Hitungkan nilai perintang dirajah 2 dengan menggunakan kod warna.

5. Nyatakan dua jenis kerosakan yang berlaku pada perintang. i ii

6.Rujuk jadual di bawah, isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat.

Perintang karbon Murah

Perintang belitan dawai (b)

Perintang filem nipis Mahal

(a)

Berketepatan tinggi

(c)

Berkadaran kuasa rendah

Berkadaran kuasa tinggi

(d)

7.Nyatakan 2 kegunaan perintang dalam litar elektrik. i. .. ii

8. Tentukan kadar nilai jalur warna kod warna perintang yang diberi dalam jadual 2. JADUAL 2

Warna Jalur Perintang a] Warna Biru b] Warna Putih c] Warna Oren d] Warna Hitam

Kadar Nilai Jalur

9. Padankan nilai perintang di jadual 3 berdasarkan kod warna perintang. JADUAL 3 A 10 5% 270 5% 4.3 K 10% 56 K 5% B HIJAU, BIRU, OREN, EMAS MERAH, UNGU, COKLAT, EMAS COKLAT, HITAM, HITAM, EMAS COKLAT, MERAH, KUNING, EMAS

10.

Hitungkan nilai perintang berdasarkan kod warna berikut: a) Merah, Kuning, Merah, Emas .............................................................. .......................................

b)

Biru, Hijau, Oren, Perak .............................................................. .......................................

1000 5%

270K 5%

Rajah 3

11. Rajah 3 menunjukkan pengiraan nilai perintang berdasarkan kod warna perintang. Anda dikehendaki menulis Kod Warna perintang pada petak yang disediakan diatas.

12.Terdapat empat faktor yang mempengaruhi nilai rintangan. Jadual 4 menunjukkan penyataan A, B, C, D, E dan F merupakan penerangan bagi faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan. Pilih empat daripada mana-mana penyataan A, B, C, D, E dan F dan tanda bagi penyataan yang betul dan tanda X bagi penyataan yang tidak berkaitan pada ruang jawapan.

Penyataan

Faktor

Penerangan Semakin pendek pengalir, semakin tinggi nilai rintangan Semakin rendah nilai luas muka keratan rentas, semakin tinggi nilai rintangan Nilai kebertelusan dielektrik berkadar terus dengan nilai rintangan Semakin tinggi nilai suhu, semakin tinggi nilai rintangan Semakin kurang jarak antara plat semakin tinggi nilai rintangan Semakin rendah nilai kerintangan, rendah nilai rintangan

Ruang Jawapan

Panjang Pengalir

Luas muka keratan pengalir

Jenis dielektrik

Suhu persekitaran

Jarak antara plat

Kerintangan

Jadual 4

Rajah 4 13. Rajah 4 menunjukkan satu perintang karbon yang bernilai 3.9K 5%. Nyatakan warna pada (a), (b) dan (c) yang terdapat di permukaan perintang itu. 14. Nyatakan 1 faktor yang menentukkan nilai perintang ? ...

15. Merujuk jadual 5, pilih mana-mana dua Perintang A,B atau C dan tuliskan nilai Perintang dalam ruangan jawapan. Perintang A M B K M Ruang Jawapan

......................... K B M H K

......................... B C H M M

Kod Nilai Pendarab warna Hitam 0 1 Perang 1 10 Merah 2 100 Oren 3 1k Kuning 4 10k Hijau 5 100k Biru 6 1M Ungu 7 10M Kelabu 8 100M Putih 9 1000M Emas 0.1 Perak 0.01 Tiada warna Jadual 5

Had Terima + 1% + 2% + 3% + 4% + 5% + 10% + 20%

.........................

M = Merah B = Biru K = Kuning H = Hitam

Merah Hijau Oren


a

Emas
Rajah 5 16. Rajah 5 menunjukkan satu perintang karbon. Tandakan ( ) bagi penyataan yang BETUL dan (X) bagi penyataan yang salah di ruang jawapan.Jawapan bagi nombor 3 telah ditandakan untuk anda. Pernyataan 1. Perintang di atas bernilai 52K5%. Ruang Jawapan

2.

Kerosakan yang berlaku pada perintang ialah terbuka dan berkurangan nilai rintangan. Kegunaan perintang dalam litar elektrik adalah sebagai penghad voltan. Semakin tinggi nilai rintangan, semakin tinggi nilai arus dalam litar. Kadaran kuasa adalah jumlah maksimum kuasa yang boleh dilesapkan oleh perintang tanpa merosakkan. Perintang karbon mempunyai ciri murah, berketepatan rendah dan berkadar kuasa rendah.

3.

4.

5.

6.

17. Di beri nilai perintang di jadual 6 tuliskan kod warna perintang di ruangan jawapan yang disediakan. Bil 1 2 3 Nilai perintang 10 ohm, 1% 470 ohm, 2% 1.2 K, 5% 1 Mega Ohm, 5% Jadual 6 Warna pertama Warna kedua Warna Pendarab Warna Had terima

Rajah 6 18. Rajah 6 menunjukkan satu perintang karbon yang bernilai 4.7K 5%. Nyatakan warna pada (a), (b) dan (c) yang terdapat di permukaan perintang itu.

Emas Perang Hitam Kuning


Rajah 7

19.Berdasarkan kepada kod warna perintang dalam rajah 7 diatas, berapakah nilai perintang tersebut ?

Kod Warna Hitam Perang Merah Oren Kuning Hijau Biru Ungu Kelabu Putih Emas Perak Tiada Warna Jadual 7 a

Nilai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -

20. Jadual 7a menunjukkan Jadual kod warna dan nilai kod warna perintang. Tuliskan kod warna dan nilai perintang dalam jadual 7b dibawah.

Bil 1

Nilai Perintang 270 5% 5.6 k 10%

Kod Warna

Biru, Kelabu, Hitam, Perak

Perang, Hitam, Oren, Emas

Jadual 7b 21. Pilih jawapan yang betul: Semakin pendek dawai semakin _________________( tinggi / rendah ) rintangan dawai tersebut.

Jawapan : .
1 2 Rajah 8 3 4

22. Rajah 8, menunjukkan sebuah perintang.Nyatakan fungsi bagi jalur ke 4 ( Empat).

KOMPONEN

BACAAN METER LCR 4,5 K 500 M 0

BAIK

ROSAK

Perintang 4.7K

Perintang 2K Pemuat 1000F 50V

Pearuh 1mH

0.75 mH

Jadual 8 23.Jadual 8 diatas adalah keputusan yang dicatat oleh seorang pelajar yang menjalankan amali menguji komponen perintang, pemuat dan pearuh dengan menggunakan meter LCR. Berdasarkan pemerhatian kamu, tandakan ( ) pada kenyataan yang betul bagi bacaan meter pada komponen tersebut.

24. Berdasarkan jadual 9, padankan kod warna perintang dengan nilai perintang yang di beri.

KOD WARNA PERINTANG MERAH , MERAH , PERANG , EMAS PERANG , HITAM , JINGGA , PERAK JINGGA , HITAM , HITAM , EMAS MERAH , JINGGA , KUNING , PERAK KUNING , MERAH , MERAH , EMAS

NILAI RINTANGAN 4.2 K OHM 5 % 220 OHM 5 % 230 K OHM 10 % 30 OHM 5 % 10 K OHM 10 %

Jadual 9

RAJAH 9 25. Rajah 9 menunjukkan beberapa saiz perintang karbon. (a) Nyatakan dua ciri-ciri perintang. (i) .. (ii) .. (b) Pilih mana-mana dua dan tandakan () kegunaan perintang dalam litar elektronik dan (X) bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Ruang Jawapan (a) (b) (c) Pengehad arus Pembahagi voltan Pengganding isyarat

Rajah 10 26.Anda pernah menguji kerosakan komponen-komponen pasif seperti rajah 10. Penyataan A, B, C, D, E dan F dalam jadual 10 di bawah merupakan jenis-jenis kerosakan yang telah dikesan. Pilih mana-mana tiga penyataan A, B, C, D, E dan F dan tandakan ( )pada bacaan yang betul dan tandakan X pada bacaan yang tidak berkaitan. Jadual 10 Penyataan A B C D E F

Nama komponen Perintang Perintang Kapasitor Kapasitor Pearuh Pearuh Ruang Jawapan Penyataan A B C D E F Bacaan Nilai

Jenis kerosakan Terbuka Pintas Terbuka Pintas Terbuka Pintas

27. Jadual 11 di bawah adalah keputusan yang dicatat oleh seorang pelajar yang menjalankan amali menguji komponen perintang, pemuat dan pearuh. Berdasarkan pemerhatian kamu, lengkapkan jadual tersebut :

Komponen

Bacaan Meter LCR 4.5K 500M 0 0

Kesimpulan

Perintang 4.7K

Baik

Perintang 2K

Pemuat 1000F50V

Pemuat 4.7nF

Pearuh 1mH

0.75mH

Pearuh 0.22mH

1800H

Pemuat 10nF

0.01F

Jadul 11 a) Hitungkan nilai rintangan bagi perintang tersebut.

b) Nyatakan fungsi jalur warna yang bertanda 3(kuning) dan 4(Perak). i) ii) Jalur 3 : ... Jalur 4 :

28.(a) Berikan kod warna bagi perintang di bawah i) 100 +/- 10%

__________________________________________________________________ ii) 3.3 K +/- 10%

iii) 10 K +/- 5%

iv) 3.3 +/- 20% __________________________________________________________________ v) 100 K +/- 5% __________________________________________________________________ 28 (b) Tukarkan kod warna perintang di bawah kepada nilai rintangan i) Hijau, Merah, Merah, Emas ____________________________________________________________ ii) Jingga, Jingga, Jingga, Perak ____________________________________________________________ iii) Biru, Ungu, Kuning, Tiada warna ____________________________________________________________ Merah, merah, Emas, Emas ____________________________________________________________

iv)

29. Apabila kita menguji sebuah pemuat yang berada dalam keadaan baik/normal dengan menggunakan meter pelbagai. Ia akan menunjukkan 3 keadaaan bacaan jarum meter pelbagai. Berdasarkan jadual 12, padankan gambar pengujian sebuah pemuat dengan keadaan jarum meter pelbagai dalam susunan turutan yang betul. JADUAL 12 RAJAH PENGUJIAN PEMUAT PADANKAN SUSUNAN TURUTAN KEADAAN PENGUJIAN 1

4 uf

+
4 uf

+
4 uf

30. Tandakan ( ) pada ruangan jawapan yang betul dan (X) dalam ruang jawapan yang tidak berkenaan bagi nilai bacaan Meter Ohm bagi kerosakkan komponen berikut Nilai bacaan Meter Ohm 0 ohm Infiniti ()

Kerosakan komponen a).Perintang terbuka b).Kapasitor pintas c).Pearuh terbuka

KOMPONEN

BACAAN METER LCR 4,5 K 500 M 0

BAIK

ROSAK

Perintang 4.7K

Perintang 2K Pemuat 1000F 50V

Pearuh 1mH

0.75 mH

Jadual 13 31. Jadual 13 diatas adalah keputusan yang dicatat oleh seorang pelajar yang menjalankan amali menguji komponen perintang, pemuat dan pearuh dengan menggunakan meter LCR. Berdasarkan pemerhatian kamu, tandakan ( ) pada kenyataan yang betul bagi bacaan meter pada komponen tersebut.

Jawapan : .
Merah Merah Kuning Perak

32. Hitungkan nilai perintang di atas berdasarkan kod warna yang diberi.

...

...

33. 34.

Merujuk gambarajah di atas sila labelkan Dielektrik dan Plat Logam Lukiskan simbol bagi Gelung ( Pearuh )

35. Tandakan betul atau salah bagi kerosakan yang boleh berlaku pada Gelung ( Pearuh )

Jenis Kerosakan Terbuka Tertutup Terpintas Bocor

Betul / Salah

36. Lakarkan simbol komponen peranti berikut :

1. Perintang Boleh Ubah

2. Pemuat jenis elektrolitik

3. Perintang Tetap

4. Pearuh

Rajah 10 37. Rajah 10 menunjukkan rajah pengukuran meter pelbagai terhadap perintang. Berpandukan rajah: a. Senaraikan 2 langkah yang perlu diambil sebelum mengukur perintang. i.

ii. b. Anggarkan nilai bacaan yang ditunjukkan pada skala meter.

38. Nyatakan dua ciri penting untuk memilih suatu perintang.

i)...................................................................... ii).....................................................................

.001

Rajah 11 39. Berapakah nilai pemuat dalam rajah 11 di atas. ........................................................................................................................

40. Apakah jenis kerosakan yang berlaku kepada pearuh apabila nilai rintangannya inifiniti (). ........................................................................................................................

41. Berikut adalah jenis kerosakan yang biasa berlaku pada pemuat KECUALI, tandakan () Pada jawapan yang betul.

Terpintas

Tersambung

Terbuka

Bocor

Rajah 12 42. Merujuk rajah 12, berapakah nilai rintangan yang ditunjukkan oleh jarum meter jika julat yang digunakan adalah 100 ? 43.Saiz dawai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai kearuhan bagi suatu pearuh. Kenyataan yang manakah benar tandakan ( ) dan yang salah ( x ) pada jawapan yang berkaitan di jadual 14.

Semakin besar saiz dawai, semakin kurang nilai rintangan gegelung

Semakin kecil saiz dawai, semakin kurang nilai rintangan gegelung

Semakin kecil saiz dawai, semakin tinggi nilai rintangan gegelung

Semakin besar saiz dawai, semakin tinggi nilai rintangan gegelung Jadual 14

Rajah 13 44. Rajah 13 menunjukkan sejenis alat yang biasa kita gunakan untuk kerja amali di bengkel. Nyatakan 3 langkah-langkah keselamatan diri semasa anda menggunakan peralatan tersebut ; a ... b. c. .

Rajah 14 45. Rajah 14 menunjukkan satu perintang karbon yang bernilai 4.7K 5%. Nyatakan warna pada (a), (b) dan (c) yang terdapat di permukaan perintang itu.

46. Jadual 15 di bawah adalah keputusan yang dicatat oleh seorang pelajar yang menjalankan amali menguji komponen perintang, pemuat dan pearuh. Berdasarkan pemerhatian kamu, lengkapkan jadual tersebut :

Komponen

Bacaan Meter LCR 4.5K

Kesimpulan

Perintang 4.7K

Baik

Perintang 2K

500M

Pemuat 1000F50V

Pemuat 4.7nF

Pearuh 1mH

0.75mH

Pearuh 0.22mH

1800H

Jadual 15

Rajah 15 47. Rajah 15 menunjukkan dua(2) komponen pasif. (a) Namakan mana-mana satu komponen pasif dalam rajah 15. ..................................................................................................................................... (b) Nyatakan ciri-ciri komponen pasif bagi (a) berdasarkan penyataan yang diberi.

i) Simbol

: .........................................................................

ii) Unit

: ........................................................................

(c) Berdasarkan simbol pada jawapan (b)(i) lukiskan satu sambungan selari pada ruangan yang disediakan

Sambungan selari

Skala Pelaras Sifar Pelaras Julat

Prob

Rajah 16: Pengukuran Rintangan Melalui Meter Pelbagai Analog

48. Dengan menggunakan nombor 1,2,3,4 & 5 susun langkah-langkah mengikut turutan untuk menjalankan pengukuran rintangan melalui meter pelbagai analog dalam ruang jawapan yang disediakan. A B C D E Laraskan pelaras sifar rintangan meter pelbagai sehingga jarum menunjukkan ke sifar (0) Baca skala meter dan darabkan nilai rintangan dengan julat yang digunakan. Pilih julat yang sesuai pada tombol pemilih julat berdasarkan nilai teori Pintaskan prob dengan menyentuh dua hujung prob antara satu sama lain. Ukur perintang dengan menyentuh kedua-dua kaki perintang dengan prob.

Ruang Jawapan A B C D E

49. Padankan keadaan pearuh dengan bacaan pada multimeter.

Bacaan Multimeter

Keadaan Pearuh

0
Pearuh terbuka

Pearuh terpintas

Pearuh baik

50. Nyatakan keadaan bagi pemuat di bawah. 0

i. ___________

ii. __________

iii. _________

Bocor

Terpintas

Terbuka

51. Rajah 17 menunjukkan satu pemuat Seramik.

Rajah 17 a) b) c) Lakarkan simbol bagi pemuat tetap dan pemuat boleh ubah. Nyatakan 5 jenis bagi pemuat tetap. Nyatakan 4 faktor yang mempengaruhi pemuat. Jelaskan bagaimana faktorfaktor berikut boleh mempengaruhi kemuatan. i) Jarak antara plat ii) Luas permukaan plat

Rajah 18 52. Anda pernah mengukur nilai perintang menggunakan meter Ohm seperti Rajah 18. Pilih mana-mana tiga kedudukan jarum meter A,B,C atau D dan tuliskan nilai perintang Dalam ruang jawapan.

Kedudukan Jarum A B C D

Julat yang Digunakan X1 X 10 X1k X 10 k

Nilai Perintang ..................................... ..................................... ..................................... .....................................

53. Rajah 19 menunjukkan beberapa jenis komponen pasif yang pernah anda lihat didalam bengkel elektronik. Padankan gambar dengan simbol komponen yang betul.

Rajah19

Meter X
Rajah 20

pearuh

54. Anda pernah menggunakan meter X seperti Rajah 20 untuk menentukan kerosakan pearuh. Tandakan () pada gambar rajah bacaan meter yang menunjukkan kerosakan pearuh yang betul dan (x) pada yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Pengujian pearuh Jenis kerosakan Ruang Jawapan

Pearuh bocor

Pearuh terbuka

Pearuh baik

Pearuh terbuka

Pearuh terpintas

Pearuh terpintas

meter pelbagai Rajah 21

Pemuat

55. Anda pernah menguji pemuat elektrolitik dengan menggunakan meter pelbagai. Susun semula langkah-langkah menguji pemuat di bawah supaya boleh digunakan dalam litar elektronik yang hendak dibuat dengan menulis A, B, C, D, E dan F di dalam ruangan jawapan . . Ciri-ciri Pintaskan kaki pemuat supaya pemuat nyahcas. Nilai rintangan menunjukkan nilai sifar dan secara perlahan-lahan jarum meter akan meningkat ke nilai infiniti Laraskan tombol pemilih fungsi dan julat meter pelbagai ke julat Pengukuran rintangan R X 10K Sediakan meter pelbagai Sentuh kuar (+) meter pelbagai ke kaki negatif pemuat dan kuar (-) ke kaki positif pemuat. Pemuat dalam keadaan baik dan boleh digunakan untuk membina litar elektronik.

A B

D E

Ruang Jawapan

Rajah 22 56. Anda penah membuat pengujian pada satu pemuat seperti Rajah 22. Lengkapkan langkah-langkah pengujian dan susun mengikut urutan yang betul dengan menulis A,C,D,E dan F dalam ruang jawapan.

Langkah-Langkah A Menyentuh kedua-dua kaki pemuat untuk nyahcas

Melaras tombol pelaras fungsi dan julat meter pelbagai ke julat R x 1 k Menyentuh kuar merah pada kaki negatif pemuat.

Menyentuh kuar hitam pada kaki positif pemuat

Memerhati keadaan jarum meter dan mencatat dapatan

Menyentuh kuar merah dan kuar hitam untuk melaras sifar Ruang Jawapan

57. Hitungkan nilai perintang berdasarkan kod warna berikut: a) Merah, Kuning, Merah, Emas .............................................................. .......................................

b)

Biru, Hijau, Oren, Perak .............................................................. .......................................

58.

Hitungkan nilai pemuat berdasarkan kod berikut:

a) 224J

...................................... ..................................

b) 103K

...................................... ................................... .........................................

59.

Hitungkan nilai pearuh berdasarkan kod warna berikut:

a)

Merah, Merah, Merah, Emas

.. ..

b)

Putih, Hijau, Oren, Perak

..

60. Kirakan nilai Rintangan, Kemuatan dan Kearuhan beserta had terima.

a. Nilai rintangan ialah ___________________________

Coklat

Hitam Jingga

Emas

b. Nilai kemuatan ialah ___________________________

104 J

c. Nilai kearuhan ialah ___________________________

Merah Merah

Coklat

Perak

... ... ...

Rajah 23 61. Merujuk gambarajah 23 di atas sila labelkan Dielektrik, Plat Logam dan Pengalir.

62.

Nyatakan warna jalur bagi nilai rintangan di bawah: i. ii. iii. 32 k 5% .......................................................

5600 10% 17 5%

Aku mesti berusaha selesaikan soalansoalan ini..

Notes: The military standard for cylindrical inductors specifies 5 coloured bands The same colours are used as in the EIA 4 band code, but: For band 1, a double width sliver band is used to signify Military Standard.

For values less than 10H: Bands 2, 3 and 4 indicate the value of inductance in H A gold band might be used in either band 2 or band 3. In either of these two bands, gold indicates a decimal point and band 4 is used as a digit instead of a multiplier band. When no gold band is present in bands 2 or 3, band 4 is a multipier band.

For example: If bands 2,3 and 4 are red, gold, red the value would be 2.2 H If bands 2,3 and 4 are gold, yellow, violet the value would be 0.47 H (470nH) Band 5 indicates the tolerance between 1% and 20%

For values of 10H or more: Bands 2 and 3 represent basic value, and band 4 gives the number of zeros. For example: If bands 2, 3 and 4 are red, violet, orange the value would be 27000 H