Anda di halaman 1dari 133

PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL

MODUL PEMBELAJARAN
TINGKATAN 1

PENDAWAIAN ELEKTRIK

2014

i
ii
MODUL PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL


(PAV)

MODUL ELEKTIF PRA-VOKASIONAL

PENDAWAIAN
ELEKTRIK
TINGKATAN 1

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

iii
Copyright 2013 Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 4-8, Blok E9, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62600 Putrajaya

Cetakan Pertama 2013

Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi
kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada
secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks E, Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan, 62604 WP Putrajaya

iv
KANDUNGAN

1. RUKUN NEGARA vi

2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN vii

3. PENDAHULUAN
a. Objektif Modul 2
b. Kandungan Modul 3

4. MODUL PEMBELAJARAN
UNIT 1 : MELUKIS SIMBOL AKSESORI PENDAWAIAN 4
UNIT 2 : MENDAWAI LITAR UNIT KAWALAN PENGGUNA SATU FASA 11
UNIT 3 : MENDAWAI LITAR SATU SUIS SATU HALA MENGAWAL 21
SATU LAMPU
UNIT 4 : MEMASANG PEMBULUH POLIVINIL KLORIDA (PVK) 36
UNIT 5 : MENDAWAI LITAR DUA SOKET ALIR KELUAR 73
13 AMPERE JENIS PEMBULUH POLIVINIL KLORIDA (PVK)

v
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai


perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara
hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut :

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

vi
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan


lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

vii
Pendidikan Asas Vokasional - Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
_________________________________________________________________________

MODUL
7 PENDAWAIAN
ELEKTRIK

PENDAHULUAN

Modul ini memberi pendedahan kepada anda dengan pengetahuan dan kemahiran
melukis simbol, mengaplikasikan prinsip asas pemasangan litar elektrik, melakukan
kerja amali menyambung, memasang dan menyenggara peralatan elektrik di
samping menjalankan pengujian litar. Anda juga akan belajar mengenai peraturan
dan langkah-langkah keselamatan serta budaya kerja yang baik. Selain itu, anda
akan diterapkan dengan sikap keusahawanan serta teknologi hijau.

OBJEKTIF MODUL

Modul ini membolehkan murid :

1. Mengenal pasti simbol aksesori pendawaian.


2. Mengenal pasti alat kawalan pengguna satu fasa.
3. Mengenal pasti peralatan ujian pendawaian elektrik.
4. Menguji pendawaian elektrik yang telah siap.
5. Mengenal pasti litar pendawaian elektrik.
6. Melukis simbol aksesori pendawaian.
7. Memasang dan mendawai kotak unit kawalan pengguna satu fasa.
8. Memasang pembuluh Polivinil Klorida (PVK).
9. Mendawai litar lampu dan soket alir keluar 13 Ampere (A).
10. Mengamalkan peraturan keselamatan.
11. Menganggarkan kos dan mengamalkan sikap keusahawanan.
12. Mengamalkan teknologi hijau.
13. Mengamalkan pengurusan kewangan berhemah berdasarkan keperluan
mengikut keutamaan
14. Mengamalkan sikap membenci rasuah

1
Pendidikan Asas Vokasional - Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
_________________________________________________________________________

KANDUNGAN MODUL

Modul ini mengandungi 5 unit pembelajaran.

UNIT 1: MELUKIS SIMBOL AKSESORI PENDAWAIAN

Dalam Unit 1, murid mempelajari kaedah melabel dan melukis simbol


aksesori pendawaian satu fasa

UNIT 2: MENDAWAI LITAR UNIT KAWALAN PENGGUNA SATU FASA

Dalam Unit 2, murid membuat latihan berkaitan pemasangan dan


pendawaian alat kawalan pengguna satu fasa serta amalan keselamatan

UNIT 3: MENDAWAI LITAR SATU SUIS SATU HALA MENGAWAL


SATU LAMPU

Dalam Unit 3, murid mempelajari tentang melukis litar, memasang


pendawaian litar lampu, menguji litar, menganggar kos serta amalan
keselamatan.

UNIT 4: MEMASANG PEMBULUH POLIVINIL KLORIDA (PVK)

Dalam Unit 4, murid mempelajari tentang pemotongan, membengkok serta


pemasangan pembuluh polivinil klorida

UNIT 5: MENDAWAI LITAR DUA SOKET ALIR KELUAR 13 AMPERE


JENIS PEMBULUH POLIVINIL KLORIDA (PVK)

Dalam Unit 5, murid membuat latihan berkaitan melukis litar, memasang


pendawaian litar kuasa menggunakan pembuluh polivinil klorida, menguji
litar, menganggar kos serta amalan keselamatan.

2
Pendidikan Asas Vokasional - Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
_________________________________________________________________________

UNIT 1 : MELUKIS SIMBOL AKSESORI


PENDAWAIAN

STANDARD PEMBELAJARAN:

1.1 Mengenal pasti simbol aksesori pendawaian.

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

1.1.1 Melabel simbol lampu pendaflour tiub tunggal, lampu pijar, suis satu hala,
soket alir keluar 13 Ampere, kipas siling dan alatur kipas berdasarkan
piawaian BS 3939.

1.1.2 Melukis simbol lampu pendaflour tiub tunggal, lampu pijar, suis satu hala,
soket alir keluar 13 Ampere, kipas siling dan alatur kipas berdasarkan
piawaian BS 3939.
.

3
Pendidikan Asas Vokasional - Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
_________________________________________________________________________

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Melukis simbol aksesori pendawaian merupakan satu proses mengenal pasti


peralatan elektrik yang digunakan berserta dengan simbolnya. Kesinambungan
dari itu, murid akan belajar melabelkan simbol peralatan elektrik dan seterusnya
melukis simbol berkenaan mengikut standard piawaian. Bagi melancarkan proses
ini, maklumat boleh diperolehi melalui beberapa saluran. Di antaranya ialah
melalui:

Media cetak:
Lukisan simbol standard BS 3939
Suruhanjaya Tenaga Malaysia (STM)
Manual yang berkaitan

Media elektronik :
Internet

KANDUNGAN/FAKTA

Maksud Perkataan

a. Simbol merupakan lambang bagi menyampaikan sesuatu. Biasanya


dipamerkan dalam bentuk grafik

b. A
ksesori merupakan alat tambah yang digunakan dalam pemasangan
elektrik

c. Melukis merupakan satu teknik menggambar atau hasil kerja seni yang
dibuat berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau
menggunakan warna paling minimum

4
Pendidikan Asas Vokasional - Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
_________________________________________________________________________

Bil. Gambar 3D Simbol


1.

Lampu pendaflour tiub tunggal

2.

Lampu pijar

3.

Suis satu hala


4.

Soket alir keluar 13 Ampere

5.

kipas siling

6.

Alatur kipas

Gambarajah 1.1.1: Gambar dan simbol

5
Pendidikan Asas Vokasional - Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
_________________________________________________________________________

Bil. Bahan dan Gambar Foto


Peralatan
1. Pensel 2B

2. Pensel HB

3. Pembaris

4. Papan
lukisan

5. Plat
pencontoh
(template)

Gambarajah 1.1.2 : Bahan dan Peralatan lukisan

6
Pendidikan Asas Vokasional - Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
_________________________________________________________________________

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN


1. Kertas lukisan bersaiz A4
2. Pensel 2B dan HB
3. Plat pencontoh (template)
4. Pembaris
5. Papan lukisan

TUGASAN
1. Melukis simbol lampu pendaflour tiub tunggal, lampu pijar, suis satu hala,
soket alir keluar 13 Ampere, kipas siling dan alatur kipas berdasarkan
piawaian BS 3939.

2. Melabel simbol lampu pendaflour tiub tunggal, lampu pijar, suis satu hala,
soket alir keluar 13 Ampere, kipas siling dan alatur kipas berdasarkan
piawaian BS 3939.

LANGKAH KERJA

1. Kenal pasti lampu pendaflour tiub tunggal, lampu pijar, suis satu hala, soket
alir keluar 13 Ampere, kipas siling dan alatur kipas dengan merujuk kepada
Gambarajah 1.1.1.

2. Kenal pasti simbol lampu pendaflour tiub tunggal, lampu pijar, suis satu
hala, soket alir keluar 13 Ampere, kipas siling dan alatur kipas dengan
merujuk kepada Gambarajah 1.1.1.

3. Sediakan alat lukisan berdasarkan bahan dan peralatan yang disenaraikan


dengan merujuk kepada Gambarajah 1.1.2.

4. Lukis dan labelkan simbol lampu pendaflour tiub tunggal, lampu pijar, suis
satu hala, soket alir keluar 13 Ampere, kipas siling dan alatur kipas di atas
kertas A4.

7
Pendidikan Asas Vokasional - Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
_________________________________________________________________________

LATIHAN

1. Berdasarkan jadual di bawah, lukiskan simbol aksesori pada ruang yang


disediakan

Aksesori Simbol
Contoh

Soket alir keluar 15 Ampere

Lampu pendaflour tiub tunggal

Lampu pijar

Suis satu hala

Kipas siling

Alatur kipas

Soket alir keluar 13 Ampere 8


Pendidikan Asas Vokasional - Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
_________________________________________________________________________

2. Labelkan simbol aksesori di bawah.

Simbol Keterangan
Contoh

Suis dua kutub

9
Pendidikan Asas Vokasional - Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
_________________________________________________________________________

PENILAIAN

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT 1.1

TAJUK PROJEK MELUKIS SIMBOL AKSESORI PENDAWAIAN

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK
1 Melukis simbol lampu pendaflour
tiub tunggal, lampu pijar, suis satu
hala, soket alir keluar 13 Ampere,
kipas siling dan alatur kipas
berdasarkan piawaian BS 3939.

2 Melabel simbol lampu pendaflour


tiub tunggal, lampu pijar, suis satu
hala, soket alir keluar 13 Ampere,
kipas siling dan alatur kipas
berdasarkan piawaian BS 3939.

BELUM
TRAMPIL
KEPUTUSAN TRAMPIL

TARIKH

Tandatangan & Tarikh


NAMA GURU
Tandatangan & Tarikh
DISAHKAN OLEH

10
Pendidikan Asas Vokasional - Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
_________________________________________________________________________

UNIT 2 : MENDAWAI LITAR UNIT KAWALAN PENGGUNA SATU FASA

STANDARD PEMBELAJARAN:

2.1 Mengenalpasti alat kawalan pengguna satu fasa.

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

2.1.1 Menyenarai alat kawalan pengguna berdasarkan piawaian The Institution of


Electrical Engineers (IEE) atau Suruhanjaya Tenaga Malaysia (STM).

2.1.2 Melukis simbol Suis Utama, Pemutus Litar Arus Baki (PLAB) dan Pemutus
Litar Miniatur (PLM) berdasarkan piawaian lukisan elektrik.

2.1.3 Melukis gambarajah skematik alat kawalan pengguna berdasarkan


piawaian lukisan elektrik.

2.1.4 Melukis gambarajah pendawaian alat kawalan pengguna berdasarkan litar


skematik.

11
Pendidikan Asas Vokasional - Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
_________________________________________________________________________

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Litar unit kawalan pengguna adalah merupakan satu litar lengkap yang terdiri
daripada Kotak kawalan ( Distribution board ), Suis Utama ( Main Switch ),
Pemutus Litar Arus Baki ( PLAB ) dan Pemutus Litar Miniatur ( PLM ).

Media elektronik :
Internet
Radio
Television

Media cetak:
Surat khabar
Majalah
Brosur
Journal
Manual yang berkaitan

KANDUNGAN/FAKTA
Aksesori Nama

Suis utama ( Main Switch )

12
Pendidikan Asas Vokasional - Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
_________________________________________________________________________

Pemutus Litar Arus Baki ( PLAB )

Pemutus Litar Miniatur


( Mini Circuit Breaker )

Kotak unit kawalan pengguna


( Distribution board )

13
Pendidikan Asas Vokasional - Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
_________________________________________________________________________

Suis Utama

Pemutus Litar Arus Pemutus Litar Miniatur


Baki ( PLAB ) ( PLM )
(PLAB (PLAB

Gambarajah skematik kotak unit kawalan pengguna satu fasa

Dragtheside Drag the side


Drag the side handle to change
handletochange
thewidthof the handle to change the width of the
text block. the width of the text block.
text block.

Gambarajah kotak unit kawalan pengguna satu fasa

14
Pendidikan Asas Vokasional - Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
_________________________________________________________________________

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

1. Gambar Kotak unit kawalan pengguna


2. Gambar Suis utama
3. Gambar Pemutus Litar Arus Baki
4. Gambar Pemutus Litar Miniatur
5. Kotak unit kawalan pengguna
6. Suis utama
7. Pemutus Litar Arus Baki
8. Pemutus Litar Miniatur

TUGASAN

1. Menyenarai alat kawalan pengguna berdasarkan piawaian The Institution


of Electrical Engineers (IEE) atau Suruhanjaya Tenaga Malaysia (STM).

2. Melukis simbol Suis Utama, Pemutus Litar Arus Baki ( PLAB ) dan
Pemutus Litar Miniatur ( PLM ) berdasarkan piawaian lukisan elektrik.

3. Melukis gambarajah skematik alat kawalan pengguna berdasarkan


piawaian lukisan elektrik.

4. Melukis gambarajah pendawaian alat kawalan pengguna berdasarkan litar


skematik.

15
Pendidikan Asas Vokasional - Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
_________________________________________________________________________

LANGKAH KERJA

1. Sediakan kertas lukisan grid A4, pensel, pen merah, pen hijau dan pen hitam.

2. Lukis simbol bagi Suis Utama, Pemutus LItar Arus Baki (PLAB) dan Pemutus
Litar Miniatur (PLM).

3. Lukis gambarajah skematik bagi alat kawalan pengguna.

4. Lukis gambarajah pendawaian bagi alat kawalan pengguna.

16
Pendidikan Asas Vokasional - Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
_________________________________________________________________________

LATIHAN

1. Lukiskan simbol bagi alat tambah di bawah.

Alat tambah Simbol

17
Pendidikan Asas Vokasional - Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
_________________________________________________________________________

2. Pilih salah satu jawapan dan labelkan pada gambarajah skematik di bawah
pada ruang jawapan yang diberi.

Pemutus Litar Miniatur Pemutus Litar Arus


Suis Utama Baki (PLAB )
( PLM )
(PLAB (PLAB

Gambarajah skematik

3. Lengkapkan sambungan gambarajah pendawaian bagi kotak unit kawalan


pengguna di bawah

Drag the side


Drag the side Drag the side
handle to change
handle to change handle to change
the width of the the width of the
the width of the
text block. text block.
text block.

18
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT 2.1

MENDAWAI LITAR UNIT KAWALAN PENGGUNA


TAJUK PROJEK
SATU FASA

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK
1 Menyenarai alat kawalan pengguna
berdasarkan piawaian The Institution of
Electrical Engineers (IEE) atau
Suruhanjaya Tenaga Malaysia (STM).
2 Melukis simbol suis utama, pemutus
litar arus baki ( PLAB ) dan pemutus
litar miniatur ( PLM ) berdasarkan
piawaian lukisan elektrik.
3 Melukis gambarajah skematik alat
kawalan pengguna berdasarkan
piawaian lukisan elektrik.
4 Melukis gambarajah pendawaian alat
kawalan pengguna berdasarkan litar
skematik.
BELUM
TRAMPIL
KEPUTUSAN TRAMPIL

TARIKH

NAMA GURU Tandatangan & Tarikh

DISAHKAN OLEH Tandatangan & Tarikh

19
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

UNIT 2 : MENDAWAI LITAR UNIT KAWALAN PENGGUNA SATU FASA

STANDARD PEMBELAJARAN:

2.2 Memasang dan mendawai alat kawalan pengguna satu fasa.

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

2.2.1 Memasang Suis Utama, Pemutus Litar Arus Baki (PLAB) dan Pemutus Litar
Miniatur (PLM) dalam kotak unit pengguna berdasarkan litar skematik.

2.2.2 Mendawai Suis Utama, Pemutus Litar Arus Baki (PLAB) dan Pemutus Litar
Miniatur (PLM) dalam Kotak Kawalan Utama berdasarkan litar pendawaian.

2.2.3 Menyimpan lebihan kabel di tempat khas berdasarkan prosedur kerja.

2.2.4 Mengamalkan keselamatan berdasarkan prosedur kerja.

20
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Aksesori seperti Suis Utama, Pemutus Litar Arus Baki ( PLAB ) dan Pemutus Litar
Miniatur (PLM) akan ditempatkan atau dipasang di dalam kotak unit pengguna. Alat
tambah akan dipasang mengikut susunan yang ditetapkan.

Media elektronik :
Internet
Radio
Television

Media cetak:
Surat khabar
Majalah
Brosur
Journal
Manual yang berkaitan

KANDUNGAN/FAKTA

GAMBAR PERALATAN

Pemutar skru Philips Pemutar skru rata

21
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

Pena penguji Pemotong kabel

Playar gabung Playar muncung tirus

Meter pelbagai Kabel pendawaian

22
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

1. Kotak unit kawalan pengguna


2. Suis Utama
3. Pemutus Litar Arus Baki
4. Pemutus Litar Miniatur
5. Pena ujian
6. Pemutar skru Philips
7. Pemutar skru rata
8. Playar gabung
9. Playar muncung tirus
10. Kabel 4.0 mm
11. Pemotong kabel

TUGASAN

1. Menyediakan bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan.


2. Memasang Suis Utama, Pemutus LItar Arus Baki (PLAB) dan Pemutus Litar
Miniatur (PLM) dalam kotak unit pengguna.

3. Mendawai Suis Utama, Pemutus LItar Arus Baki (PLAB) dan Pemutus Litar
Miniatur (PLM).

4. Menguji keterusan litar.


5. Membersihkan peralatan dan tempat kerja.
6. Menyimpan bahan-bahan dan peralatan di tempat yang telah ditetapkan.

23
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

LANGKAH KERJA

1. Sediakan bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan.


2. Pasang Suis Utama, Pemutus LItar Arus Baki (PLAB) dan Pemutus Litar
Miniatur (PLM) dalam kotak unit pengguna.

3. Pastikan susunan Suis Utama, Pemutus LItar Arus Baki (PLAB) dan Pemutus
Litar Miniatur (PLM) dalam kotak unit pengguna adalah betul.

4. Dawai Suis Utama, Pemutus LItar Arus Baki (PLAB) dan Pemutus Litar Miniatur
(PLM) mengikut gambarajah pendawaian.

5. Uji keterusan litar pada pendawaian unit kotak pengguna.


6. Bersihkan peralatan dan simpan di tempat yang telah ditetapkan.
7. Simpan bahan-bahan di tempat yang telah ditetapkan.
8. Pastikan tempat kerja dan persekitaran dibersihkan sebelum meninggalkan
bengkel.

24
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

LATIHAN

1. Senaraikan aksesori yang digunakan untuk mendawai kotak unit kawalan


pengguna

i. ................................................................................
ii. ................................................................................
iii. ................................................................................

2. Senaraikan kegunaan peralatan-peralatan di bawah


Peralatan Kegunaan

25
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

Peralatan Kegunaan

26
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT 2.2

MENDAWAI LITAR UNIT KAWALAN PENGGUNA


TAJUK PROJEK
SATU FASA

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK
1 Memasang Suis Utama, Pemutus Litar
Arus Baki (PLAB) dan Pemutus Litar
Miniatur (PLM) dalam kotak unit
pengguna berdasarkan litar skematik.

2 Mendawai Suis Utama, Pemutus Litar


Arus Baki (PLAB) dan Pemutus Litar
Miniatur (PLM) dalam Kotak Kawalan
Utama berdasarkan litar pendawaian.

3 Menyimpan lebihan kabel di tempat


khas berdasarkan prosedur kerja.
4 Mengamalkan keselamatan
berdasarkan prosedur kerja.
BELUM
TRAMPIL
KEPUTUSAN TRAMPIL

TARIKH

NAMA GURU Tandatangan & Tarikh

DISAHKAN OLEH Tandatangan & Tarikh

27
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

UNIT 2 : MENDAWAI LITAR UNIT KAWALAN PENGGUNA SATU FASA

STANDARD PEMBELAJARAN:

2.3 Mengganggar kos pemasangan.

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

2.3.1 Merekod kos bahan mengikut harga pasaran.

2.3.2 Merekod kos upah dan kos sampingan berdasarkan perkhidmatan.

2.3.3 Mencatat anggaran kadar keuntungan berdasarkan jumlah kos.

28
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Menganggar kos pemasangan bermaksud anda akan melakukan anggaran kos atau
perbelanjaan berkaitan pemasangan kotak unit kawalan pengguna. Di antara kos-kos
yang perlu diambil kira adalah kos upah, kos sampingan dan keuntungan yang akan
diperolehi selepas kerja pemasangan dijalankan.

Media elektronik :
Internet
Radio
Television

Media cetak:
Surat khabar
Majalah
Brosur
Journal
Sebut harga
Manual yang berkaitan

KANDUNGAN/FAKTA

Keuntungan = ( kos upah + kos bahan + kos sampingan ) X 20%

a. Anggaran kos bermaksud perbelanjaan yang digunakan untuk seseuatu kerja


pemasangan
b. Kos bahan adalah perbelanjaan untuk membeli bahan
c. Harga pasaran adalah bahan yang dijual mengikut harga pasaran
d. Kos upah adalah perbelanjaan untuk membayar gaji pekerja
e. Kos sampingan adalah perbelanjaan lain yang terlibat bagi kerja-kerja
pemasangan

29
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

1. Sebut harga mengikut pasaran semasa


2. Borang edaran dan kertas aktiviti

TUGASAN

1. Menyediakan Sebut harga yang terkini bagi alat tambah yang digunakan.
2. Menganggar kos upah.
3. Menganggar kos bahan.
4. Menganggar kos sampingan.
5. Menganggar keuntungan.

LANGKAH KERJA

1. Dapatkan sebut harga alat tambah yang terkini bagi mendapatkan kos bahan.
2. Menganggar kos upah bagi pemasangan kotak unit kawalan pengguna.
3. Menganggar kos sampingan bagi pemasangan kotak unit kawalan pengguna
4. Menganggar keuntungan dengan mengira semua kos yang berkaitan.

30
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

LATIHAN

1. Kirakan keuntungan bagi pemasangan kotak unit kawalan pengguna satu fasa.
Diberi,

Kos upah = RM 120.00


Kos bahan = RM 180.00
Kos sampingan = RM 50.00

Keuntungan = ( kos upah + kos bahan + kos sampingan ) X 20%

31
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT 2.3


MENDAWAI LITAR UNIT KAWALAN PENGGUNA
TAJUK PROJEK SATU FASA

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK
1 Merekod kos bahan mengikut harga
pasaran.
2 Merekod kos upah dan kos sampingan
berdasarkan perkhidmatan.
3 Mencatat anggaran kadar keuntungan
berdasarkan jumlah kos
BELUM
TRAMPIL
KEPUTUSAN TRAMPIL

TARIKH

NAMA GURU Tandatangan & Tarikh

DISAHKAN OLEH Tandatangan & Tarikh

32
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

UNIT 3 : MENDAWAI LITAR SATU SUIS SATU HALA


MENGAWAL SATU LAMPU

STANDARD PEMBELAJARAN:

3.1 Melakar litar pendawaian satu suis satu hala mengawal satu lampu

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

3.1.1 Melakar gambarajah litar pendawaian satu suis satu hala mengawal satu
lampu berdasarkan gambarajah bentangan.

33
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Terdapat berbagai-bagai jenis, bentuk dan fungsi lukisan elektrik. Secara umumnya
lukisan elektrik adalah bertujuan untuk memberi gambaran bagaimana alat-alat
elektrik, komponen dan pendawaiannya disambung. Antara lukisan elektrik ialah
lukisan gambarajah pendawaian.

Gambarajah pendawaian ialah satu lukisan atau lakaran yang menunjukkan


sambungan dan pendawaian sebenar bagi sesuatu litar yang melibatkan
komponen. Gambarajah ini termasuklah kedudukan fizikal komponen, pendawaian
dan aksesori.

Maklumat-maklumat tambahan boleh diperolehi dari sumber-sumber berikut:

Media elektronik :
Internet

Media cetak:
Surat khabar
Majalah
Brosur
Journal
Manual yang berkaitan
Buku-buku elektrik

KANDUNGAN/FAKTA

L L N
PLM S1

34
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

Gambarajah 3.1.1 : Gambarajah skematik satu suis kawal satu lampu

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

1. Alat-alat untuk melukis


2. Helaian kerja gambarajah bentangan

Pemegang
L1
lampu batten

300mm
Aras Siling
100mm
100mm

KFA
700mm

S1 Suis satu hala


1000mm

Rajah 3.1.2 : Gambarajah bentangan

35
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

TUGASAN

1. Melakar gambarajah litar pendawaian satu suis satu hala mengawal satu
lampu berdasarkan gambarajah bentangan.

LANGKAH KERJA

1. Dapatkan lembaran kerja gambarajah bentangan daripada guru.

2. Lakarkan gambarajah pendawaian pada lembaran kerja berdasarkan


gambarajah bentangan.

A B 6A 6A

E N

Keterangan:
A- Suis utama
B- Pemutus litar bocor kebumi
E- Bas-bar bumi
N- Bas-bar neutral

Gambarajah 3.1.3 :Gambarajah pendawaian

36
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

LATIHAN

1. Lakarkan gambarajah pendawaian satu suis satu hala mengawai satu lampu.pada
gambarajah di bawah.

A B 6A 6A

E N

37
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

PENILAIAN

NAMA MURID

NO. KAD
PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT 3.1


MELAKAR GAMBARAJAH LITAR PENDAWAIAN
TAJUK PROJEK
SATU SUIS SATU HALA MENGAWAL SATU LAMPU

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK
1 Melakar gambarajah
pendawaian berdasarkan pelan
bentangan dengan betul

BELUM
TRAMPIL
KEPUTUSAN TRAMPIL

TARIKH

Tandatangan &
NAMA GURU Tarikh
Tandatangan &
DISAHKAN OLEH Tarikh

38
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

UNIT 3 : MENDAWAI LITAR SATU SUIS SATU HALA


MENGAWAL SATU LAMPU

STANDARD PEMBELAJARAN:

3.2 Mendawai litar satu suis satu hala mengawal satu lampu.

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

3.2.1 Menyediakan peralatan dan bahan berdasarkan senarai semak.

3.2.2 Membina garisan litar bentangan satu suis satu hala mengawal satu
lampu pada papan pendawaian berdasarkan gambarajah bentangan.

3.2.3 Mendawai litar satu suis satu hala mengawal satu lampu pada papan
pendawaian berdasarkan lakaran litar pendawaian.

3.2.4 Menyimpan lebihan kabel di tempat khas berdasarkan prosedur kerja.

3.2.5 Mengamalkan langkah keselamatan berdasarkan prosedur

39
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Pendawaian elektrik ialah satu sistem pemasangan litar elektrik yang merangkumi
pengalir, penebat, pelindung mekanikal dan aksesori-aksesori elektrik.
Pendawaian boleh dilakukan dengan berbagai cara mengikut jenis perlindungan
mekanikal, keadaan pemasangan dan jenis penebat kabel yang digunakan. Salah
satu jenis pendawaian yang biasa digunakan ialah pendawaian permukaan yang
mana kabel-kabel yang digunakan dalam pemasangan ini akan dipasang pada
dinding atau siling dengan memasang klip timah pada kabel tersebut.

Gambar foto 3.2.1: Susunan kabel dan klip pendawaian

40
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

Gambarajah 3.2.1: Susunan kabel dan jarak klip pendawaian

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

Bahan Kuantiti Peralatan Kuantiti


Kabel 1.5 mm PVK/PVK Secukupnya Pita pengukur 1 unit
(Hitam)
Kabel 1.5 mm PVK (Hijau) Secukupnya Pembentuk klip 1 unit
Klip plumbum Secukupnya Tukul pendawaian 1 unit
Paku Pendawaian Secukupnya Pemutar skru 1 unit
Playar gabung 1 unit
Pemotong sisi 1 unit
Pen penguji 1 unit

TUGASAN

1. Melukiskan garisan pendawaian pada papan pendawaian


2. Mendawai satu suis satu hala mengawal satu lampu.

LANGKAH KERJA

1. Sediakan bahan dan peralatan berdasarkan senarai semak yang diberi.


2. Sediakan peralatan untuk melukis garisan pendawaian pada papan
pendawaian. (kapur/pensel, pembaris panjang, pita ukur).

3. Lukiskan garisan pendawaian pada papan pendawaian berdasarkan ukuran


yang diberi pada gambarajah bentangan.

41
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

Aras Siling

Gambarajah 3.2.2 : Garisan pendawaian untuk laluan kabel

4. Sediakan klip plumbum mengikut saiz kabel yang dikehendaki dengan


menggunakan pembentuk klip.

Gambar foto 3.2.2 : Kaedah membentuk klip timah

5. Buatkan pendawaian pada papan pendawaian berdasarkan gambarajah


pendawaian yang telah dilukis

42
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

LATIHAN

1. Berapakan jarak klip bagi kedudukan klip berikut,

Bil Kedudukan klip Jarak klip

i. Mendatar

ii. Menegak

2. Apakah saiz kabel yang digunakan untuk pendawaian litar lampu?

...........................................................................................................

43
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

PENILAIAN

NAMA MURID

NO. KAD
PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT 3.2


TAJUK PROJEK MENDAWAI LITAR SATU SUIS SATU HALA
MENGAWAL SATU LAMPU

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK
1. Menyediakan peralatan dan
bahan dengan betul.
2. Mendawai litar mengikut ukuran
3. Mendawai litar dengan kemas
4. Menggunakan sasiz kabel yang
betul
Mengamalkan langkah
5. keselamatan
BELUM
TRAMPIL
KEPUTUSAN TRAMPIL

TARIKH

Tandatangan &
NAMA GURU Tarikh
Tandatangan &
DISAHKAN OLEH Tarikh

44
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

UNIT 3 : MENDAWAI LITAR SATU SUIS SATU HALA


MENGAWAL SATU LAMPU

STANDARD PEMBELAJARAN:

3.3 Memasang aksesori pendawaian litar satu suis satu hala mengawal satu
lampu.

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

3.3.1 Memasang aksesori pendawaian pada papan pendawaian berdasarkan


gambarajah bentangan.

3.3.2 Mengamalkan langkah keselamatan berdasarkan prosedur.

45
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Aksesori ialah alat-alat yang berkaitan dengan kerja-kerja pendawaian seperti


pemegang lampu, soket alir keluar, suis, ros siling dan sebagainya.

Bil Gambar foto Nama Aksesori


1

Suis satu hala

Pemegang lampu batten

Kotak teracu PVK 3 x 3

Blok PVK bulat 75 mm

Gambar foto 3.3.1

46
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

Aksesori Kuantiti Peralatan Kuantiti


Suis satu hala 1 unit Pemutar skru 1 unit
Pemegang lampu batten 1 unit Playar gabung 1 unit
Kotak teracu PVK 3 x 3 1 unit Pemotong sisi 1 unit
Blok PVK bulat 75 mm 1 unit Pen penguji 1 unit

TUGASAN

1. Memasang aksesori pendawaian pada papan pendawaian berdasarkan


gambarajah bentangan.

LANGKAH KERJA

1. Sediakan aksesori dan peralatan berdasarkan senarai semak.

2. Pasangkan aksesori seperti senarai semak pada pendawaian yang telah siap.

3. Sambungkan tamatan kabel kepada aksesori pendawaian berdasarkan


gambarajah pendawaian yang telah anda lukis.

Gambar foto 3.3.2 : Pemasangan suis

4. Ketatkan semua skru pada tamatan kabel dan pastikan tidak ada pengalir
yang terkeluar dari tamatan.

47
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

LATIHAN

1. Apakah kegunaan aksesori berikut?

a. Kotak teracu PVK

b. Blok PVK bulat

.
.
.
.

2. Lengkapkan sambungan suis satu hala mengawal satu lampu pada gambar foto di
bawah.

N
L N LE
E

48
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

PENILAIAN

NAMA MURID

NO. KAD
PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT 3.3


TAJUK PROJEK MEMASANG AKSESORI PENDAWAIAN

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK
1. Menyediakan aksesori dan
peralatan dengan betul.
2. Memasang aksesori pendawaian
dengan kemas
3. Membuat tamatan kabel pada
aksesori pendawaian dengan
betul dan kemas
Mengamalkan langkah
4.
keselamatan
BELUM
TRAMPIL
KEPUTUSAN TRAMPIL

TARIKH

Tandatangan &
NAMA GURU Tarikh
Tandatangan &
DISAHKAN OLEH Tarikh

49
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

UNIT 3 : MENDAWAI LITAR SATU SUIS SATU HALA


MENGAWAL SATU LAMPU

STANDARD PEMBELAJARAN:

3.4 Memasang kotak unit pengguna

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

3.4.1 Memasang dan mendawai kotak unit pengguna lengkap dengan Suis Utama,
Pemutus Litar Arus Baki (PLAB) dan Pemutus Litar Miniatur (PLM) pada papan
pendawaian berdasarkan piawaian The Institution of Electrical Engineer (IEE)
atau Suruhanjaya Tenaga Malaysia (STM).

3.4.2 Mengamalkan langkah keselamatan berdasarkan prosedur.

50
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Alat tambah seperti Suis Utama, Pemutus Litar Arus Baki (PLAB) dan Pemutus Litar
Miniatur (PLM) akan ditempatkan atau dipasang di dalam kotak unit pengguna. Alat
tambah akan dipasang mengikut susunan yang ditetapkan.

Media elektronik :
Internet
Radio
Television

Media cetak:
Surat khabar
Majalah
Brosur
Journal
Manual yang berkaitan

KANDUNGAN/FAKTA

Suis utama ( Main Switch )

51
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

Pemutus Litar Arus Baki ( PLAB )

Pemutus Litar Miniatur


( Miniature Circuit Breaker )

Kotak unit kawalan pengguna


( Distribution board )

52
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

Dragtheside Drag the side


Drag the side handle to change
handletochange
thewidthof the handle to change the width of the
text block. the width of the text block.
text block.

Gambarajah pendawaian kotak unit kawalan pengguna satu fasa

53
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

1. Kotak unit pengguna lengkap dengan Suis Utama, Pemutus Litar Arus Baki
( PLAB) dan Pemutus Litar Miniatur( PLM ).

TUGASAN

1. Memasang dan mendawai Kotak unit pengguna lengkap dengan Suis Utama,
Pemutus Litar Arus Baki (PLAB) dan Pemutus Litar Miniatur (PLM ) yang telah
siap didawai pada papan pendawaian.

LANGKAH KERJA

1. Sediakan satu set kotak unit pengguna lengkap dengan Suis Utama, Pemutus
Litar Arus Baki (PLAB) dan Pemutus Litar Miniatur ( PLM ) yang telah siap
didawai.

2. Pasangkan kotak unit pengguna pada papan pendawaian berdasarkan


gambarajah bentangan.

3. Sambungan punca masukan kabel hidup pada keluaran Pemutus Litar


Miniatur (PLM), kabel neutral pada bas-bar neutral dan kabel bumi pada bas-
bar bumi.

54
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

LATIHAN

1. Tuliskan nama bagi aksesori di bawah berdasarkan gambar yang diberi.

Alat tambah Nama alat tambah

55
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

2. Senaraikan lima peralatan yang biasa digunakan semasa mendawai kotak unit
pengguna.

i ) ..............................................................................................................................

ii) ..............................................................................................................................

iii) ..............................................................................................................................

iv) ..............................................................................................................................

v) .............................................................................................................................

3. Lengkapkan gambarajah pendawaian kotak unit pengguna di bawah.

Dragtheside Drag the side


Drag the side handle to change
handletochange
thewidthof the handle to change the width of the
text block. the width of the text block.
text block.

56
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

PENILAIAN

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT 3.4


MENDAWAI LITAR SATU SUIS SATU HALA
TAJUK PROJEK
MENGAWAL SATU LAMPU

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK
1 Memasang Kotak unit pengguna lengkap
dengan Suis Utama, Pemutus Litar Arus
Baki (PLAB) dan Pemutus Litar Miniatur(
PLM ) yang telah siap didawai pada papan
pendawaian dengan kemas
2 Membuat sambungan kabel hidup (L),
neutral (N) dan bumi (E) dari pendawaian
ke kotak unit pengguna dengan betul.
3 Mengamalkan keselamatan berdasarkan
prosedur kerja.

BELUM
TRAMPIL
KEPUTUSAN TRAMPIL

TARIKH

NAMA GURU Tandatangan & Tarikh

DISAHKAN OLEH Tandatangan & Tarikh

57
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

UNIT 3 : MENDAWAI LITAR SATU SUIS SATU HALA


MENGAWAL SATU LAMPU

STANDARD PEMBELAJARAN:

3.5 Menguji pemasangan litar mati

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

3.5.1 Menyenarai peralatan ujian penebatan, ujian kekutuban dan ujian


keterusan berdasarkan keperluan ujian.

3.5.2 Membuat ujian penebatan, ujian kekutuban dan ujian keterusan,


mengikut piawaian The Institution of Electrical Engineers (IEE) atau
Suruhanjaya Tenaga Malaysia (STM).

3.5.3 Merekod dapatan berdasarkan pengujian.

3.5.4 Mengamalkan peraturan keselamatan semasa melakukan pengujian


mengikut prosedur kerja.

58
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Menguji pemasangan dilitar mati merupakan proses yang perlu dijalankan


selepas sesuatu pemasangan siap tanpa dimasukkan bekalan pada litar
tersebut. Pengujian ini dibuat dengan menggunakan peralatan pengujian.

KANDUNGAN/FAKTA

Sebelum Ujian
Pastikan peralatan ujian dalam keadaan baik
Semua bekalan mesti dimatikan
Lakukan pemeriksaan visual atau pemerhatian terhadap pemasangan

Semasa Ujian
Ujian dilakukan mengikut langkah dan dapatkan bacaan yang tepat
Pastikan semua suis di OFF kan dan peralatan ditanggalkan

Peraturan STM/IEE berkait dengan Pengujian pemasangan


Pengujian mesti dijalankan mengikut jujukan ujian seperti Gambarajah
3.5.1.

Mula
Ujian Keterusan
Litar gelang

Ujian Keterusan
Pengalir pelindung

Ujian Kekutuban

Ujian Penebatan

Ujian Pembumian
Tamat

Gambarajah 3.5.1.
59
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

Nilai bacaan meter yang rendah atau mengeluarkan isyarat bunyi


Gambarajah 3.5.2 : Ujian Kekutuban

Nilai Bacaan rintangan adalah rendah diantara 1 3 ohm


Gambarajah 3.5.3 : Ujian Keterusan Pengalir

60
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

Nilai bacaan meter mestilah menunjukkan bacaan tidak kurang daripada 1 MegaOh
manakala bagi peralatan elektrik mestilah tidak melebihi 0.5 MegaOhm
Gambarajah 3.5.4 : Ujian Penebatan Pemasangan

Borang Dapatan Ujian litar mati

Jujukan Ujian Kaedah Ujian Dapatan Ujian


Ujian Keterusan pengalir Uji Keterusan pengalir
Pelindung .....................................
....................................
Hidup ....................................

Neutral

Ujian Kekutuban Semua alat kawalan


seperti MCB, suis dan .....................................
punat tekan mestilah .....................................
disambung pada pengalir ......................................
hidup
Ujian Penebatan Uji penebatan pengalir
pemasangan 1 fasa
Antara pengalir
hidup dengan .......................................
neutral
........................................
Antara pengalir
hidup dengan
bumi

Gambarajah 3.5.5 : Borang Dapatan Ujian


61
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

1. Meter penguji penebatan

2. Meter pelbagai

TUGASAN

1. Menyenarai peralatan ujian penebatan, ujian kekutuban dan ujian


Keterusan.

2. Membuat ujian penebatan, ujian kekutuban dan ujian keterusan pada


pemasangan yang telah siap.

3. Merekod dapatan pengujian.

LANGKAH KERJA

1. Sediakan alatan ujian.

2. Lakukan ujian penebatan, ujian kekutuban dan ujian keterusan pada


pemasangan yang telah siap dengan merujuk kepada Gambarajah 3.5.2,
Gambarajah 3.5.3 dan Gambarajah 3.5.4.

3. Rekodkan dapatan ujian pada borang dapatan ujian mengikut Gambarajah


3.5.5.

62
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

LATIHAN

1. Namakan alat uji yang digunakan untuk pengujian penebatan pemasangan dan
peralatan elektrik.

( a ) ..................................................................................................................

2. Lengkapkan carta alir jujukan ujian berikut:

Mula
Ujian Keterusan
Litar gelang

Ujian Kekutuban

Ujian Pembumian
Tamat

63
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

PENILAIAN

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT 3.5


MENDAWAI LITAR SATU SUIS SATU HALA
TAJUK PROJEK
MENGAWAL SATU LAMPU

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK
1 Memasang Kotak unit pengguna lengkap
dengan Suis Utama, Pemutus Litar Arus
Baki (PLAB) dan Pemutus Litar Miniatur(
PLM ) yang telah siap didawai pada papan
pendawaian dengan kemas
2 Membuat sambungan kabel hidup (L),
neutral (N) dan bumi (E) dari pendawaian
ke kotak unit pengguna dengan betul.
3 Mengamalkan keselamatan berdasarkan
prosedur kerja.

BELUM
TRAMPIL
KEPUTUSAN TRAMPIL

TARIKH

NAMA GURU Tandatangan & Tarikh

DISAHKAN OLEH Tandatangan & Tarikh

64
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

UNIT 3 : MENDAWAI LITAR SATU SUIS SATU HALA


MENGAWAL SATU LAMPU

STANDARD PEMBELAJARAN:

3.6 Menguji pemasangan litar hidup

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

3.6.1 Menyambung bekalan kuasa pada litar satu suis satu hala mengawal
satu lampu dengan pengawasan guru berdasarkan prosedur kerja

3.6.2 Mengamalkan peraturan keselamatan semasa melakukan pengujian


mengikut prosedur kerja.

65
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Pengujian pemasangan dilitar hidup merupakan satu proses menguji litar


pemasangan siap atau lengkap dengan aksesori elektrik menggunakan
bekalan kuasa.

Peringatan kepada murid, Ujian ini mestilah dibawah arahan dan


pengawasan guru kerana ia melibatkan penggunaan bekalan elektrik.

KANDUNGAN/FAKTA

2 Bekalan
Ulang alik
dimasukkan

Gambarajah 3.61 Ujian kekutuban dengan bekalan

Borang Dapatan Ujian litar Hidup

Keputusan
Punca Ujian
Menyala Tidak Menyala
Punca 1

Punca neutral Punca common suis
Punca 2

Punca neutral Punca masukan bekalan
Punca 3

Punca neutral Punca hidup pada lampu

Rajah 3.62. Borang Dapatan Ujian


66
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

1. Bekalan kuasa untuk pengujian

2. Alatan ujian atau pena ujian atau lampu uji

TUGASAN

1. Menyenarai peralatan ujian penebatan, ujian kekutuban dan ujian


keterusan

3. Merekod dapatan pengujian seperti pada rajah 3.62

LANGKAH KERJA

1. Sediakan alatan ujian

2. Dengan mengikut arahan dan pengawasan guru masukkan bekalan pada litar
pemasangan

3. Rekodkan dapatan ujian pada borang dapatan ujian seperti rajah 3.62

67
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

LATIHAN

1. Namakan jenis alat pengujian yang digunakan bagi menguji litar pemasangan siap
dilitar hidup
( a ) ..................................................

( b ) ...................................................

2. Nyatakan 2 langkah keselamatan semasa menjalankan ujian dilitar hidup

( a ) ...................................................................................................

( b ) ....................................................................................................

68
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

PENILAIAN/PENCAPAIAN STANDARD

UNIT 3.6 MENGUJI PEMASANGAN LITAR HIDUP


PENILAIAN

NAMA MURID

NO. K. PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN
TAHUN

NO. MODUL/ UNIT 3.6

TAJUK PROJEK : MENGUJI PEMASANGAN LITAR HIDUP


TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK
1. Menyenarai peralatan pengujian

2.

3.

4. Merekod dapatan ujian


Mengamalkan peraturaan keselamatan
5.
semasa pengujian dilakukan
TIDAK
TRAMPIL
KEPUTUSAN TRAMPIL

TARIKH

Tandatangan
NAMA GURU
& Tarikh
DISAHKAN Tandatangan
OLEH & Tarikh

69
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

UNIT 3 : MENDAWAI LITAR SATU SUIS SATU HALA


MENGAWAL SATU LAMPU

STANDARD PEMBELAJARAN:

3.7 Mengganggar kos pemasangan

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

3.7.1 Menyatakan maksud kos upah, kos bahan dan kos sampingan.

3.7.2 Merekod kos bahan mengikut harga pasaran.

3.7.3 Merekod kos upah dan kos sampingan berdasarkan perkhidmatan.

3.7.4 Mencatat anggaran kadar keuntungan berdasarkan jumlah kos.

70
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Menganggar kos pemasangan bermaksud anda akan melakukan anggaran kos atau
perbelanjaan berkaitan pemasangan litar satu suis satu hala mengawal satu lampu.
Di antara kos-kos yang perlu diambil kira adalah kos upah, kos bahan, kos sampingan
dan keuntungan yang akan diperolehi selepas kerja pemasangan siap dijalankan. Bagi
melancarkan proses ini, maklumat boleh diperolehi melalui beberapa saluran. Di
antaranya ialah melalui:

Media elektronik :
Internet
Radio
Television

Media cetak:
Surat khabar
Majalah
Brosur
Journal
Sebut harga
Manual yang berkaitan

KANDUNGAN/FAKTA

a. Anggaran kos bermaksud anggaran perbelanjaan yang digunakan untuk


sesuatu kerja pemasangan

b. Kos bahan adalah perbelanjaan untuk membeli bahan bagi menyiapkan projek

c. Harga pasaran adalah harga bahan yang dijual mengikut harga semasa

d. Kos upah adalah perbelanjaan untuk membayar gaji pekerja

e. Kos sampingan adalah lain-lain perbelanjaan yang terlibat bagi kerja-kerja


pemasangan

71
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

Keuntungan = Sebut harga (Jumlah kos upah + Jumlah kos bahan + Jumlah kos sampingan)

Rumus 1

Bil. Perkara Bil. Poin RM/Poin


Jumlah (RM)

1. Poin lampu 1 60.00

2. Kotak Unit Pengguna 1 350.00

Jumlah keseluruhan

Jadual 3.7.1 : Sebut harga

Bil. Perkara Bil. Poin RM/Poin


Jumlah (RM)

1. Poin lampu 1 40.00

2. Kotak Unit Pengguna 1 120.00

Jumlah keseluruhan

Jadual 3.7.2 : Kos upah

72
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

Bil. Perkara Bil. Unit RM/Unit Jumlah (RM)


1. Suis satu hala 1 3.00
2. Blok PVK bulat 75mm 1 2.00
3. Pemegang lampu batten 1 2.00
4. Kotak teracu PVK 3 x 3 1 2.00
5. Kabel PVK/PVK hitam 1.5mm2 4.6m 1.00

6. Kabel PVK/PVK hijau 1.5mm2 3.1m 1.00


7. Kotak Unit Pengguna 1 180.00
Pelbagai (paku, skru dan lain-
8. Secukupnya 20.00
lain)
9. Lampu pijar 1 3.00
Jumlah keseluruhan
Jadual 3.7.3 : Kos bahan

Bil. Perkara
Jumlah (RM)

1. Petrol
30.00

Jumlah keseluruhan

Jadual 3.7.4 : Kos sampingan

73
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

1. Sebut harga mengikut pasaran semasa


2. Kertas aktiviti

TUGASAN

1. Menyatakan maksud kos upah, kos bahan dan kos sampingan.


2. Menyediakan sebut harga yang terkini bagi alat tambah yang digunakan.
3. Merekod kos upah bagi pemasangan litar satu suis satu hala mengawal satu
lampu.

4. Merekod kos bahan bagi pemasangan litar satu suis satu hala mengawal satu
lampu.

5. Merekod kos sampingan bagi pemasangan litar satu suis satu hala mengawal
satu lampu.

6. Menganggar keuntungan.

LANGKAH KERJA

1. Tuliskan maksud kos upah, kos bahan dan kos sampingan.


2. Dapatkan senarai sebut harga alat tambah yang terkini berdasarkan Jadual
3.7.1.

3. Merekod kos upah bagi pemasangan litar satu suis satu hala mengawal satu
lampu merujuk kepada Gambarajah 3.1.2 berdasarkan Jadual 3.7.2.

4. Rekodkan kos bahan bagi pemasangan litar satu suis satu hala mengawal satu
lampu merujuk kepada Gambarajah 3.1.2 berdasarkan Jadual 3.7.3.

5. Rekodkan kos sampingan bagi pemasangan litar satu suis satu hala mengawal
satu lampu merujuk kepada Gambarajah 3.1.2 berdasarkan Jadual 3.7.4.

6. Anggarkan keuntungan dengan mengira semua kos yang berkaitan


berdasarkan formula pada Rumus 1.
74
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

LATIHAN

1. Tuliskan maksud bagi perkataan berikut :


a. Kos upah

.............................................................................................................................

b. Kos bahan

...............................................................................................................................

c. Kos sampingan

...............................................................................................................................

2. a. Kirakan jumlah kos yang diperlukan oleh En. A bagi menyiapkan pemasangan
satu suis sehala mengawal dua lampu pijar secara selari.

Diberi;

Kos Jumlah harga (RM)


Kos upah 40.00
Kos bahan 200.00
Kos sampingan 30.00

Jumlah kos keseluruhan =

...............................................................................................................................

b. Kira keuntungan yang diperolehi oleh En. A apabila beliau meletakkan jumlah
sebut harga sebanyak RM 350.00

Keuntungan =

75
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

PENILAIAN

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT 3.7

MENDAWAI LITAR SATU SUIS SATU HALA


TAJUK PROJEK MENGAWAL SATU LAMPU

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK
1 Menyatakan maksud kos upah, kos
bahan dan kos sampingan.

2 Merekod kos bahan mengikut harga


pasaran.

3 Merekod kos upah dan kos


sampingan berdasarkan
perkhidmatan.

4 Mencatat anggaran keuntungan


berdasarkan jumlah kos.

BELUM
TRAMPIL
KEPUTUSAN TRAMPIL

TARIKH

Tandatangan & Tarikh


NAMA GURU
Tandatangan & Tarikh
DISAHKAN OLEH

76
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

UNIT 4: MEMASANG PEMBULUH POLIVINIL KLORIDA


(PVK)
STANDARD PEMBELAJARAN

4.1 Memasang aksesori pada pembuluh PVK

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir unit ini murid boleh:

4.1.1 Menyenaraikan saiz pembuluh PVK berdasarkan manual piawaian.


- Menyenaraikan aksesori pembuluh PVK berdasarkan gambarajah bentangan

4.1.2 Menyenaraikan peralatan yang diguna berdasarkan keperluan kerja.

4.1.3 Memotong pembuluh PVK berdasarkan ukuran.

4.1.4 Menyimpan lebihan pembuluh PVK di tempat khas berdasarkan


prosedur kerja.

4.1.5 Membengkok pembuluh PVK pada sudut 90 dan 135 berdasarkan


gambarajah bentangan.

4.1.6 Memasang aksesori pada pembuluh PVK berdasarkan gambarajah


bentangan.

77
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Memasang Pembuluh polivinil klorida ( PVK ) merupakan satu proses yang melibatkan
kemahiran kognitif dan pengetahuan sedia ada, Berikut adalah sebahagian daripada
pengetahuan yang perlu diketahui.

1. Senarai saiz pembuluh PVK

Konduit PVC boleh didapati dalam saiz 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm dan 48
mm. Ketika menjalani latihan, saiz konduit yang digunakan ialah 20 mm dan 25
mm. Setiap pemasangan konduit memerlukan aksesori yang diperbuat
daripada PVC juga seperti angle box, tangent box, end box, two way box,
four way box, long bend, short bend, soket, saddle, dan crampet.

2. Senarai aksesori Pembuluh PVK

Gambar Keterangan Gambar Keterangan


Pelana atau Kotak terus
saddle biasanya
digunakan diletakkan
untuk pada
memegang sambungan
pembuluh pada yang jauh
kedudukannya dan mudah
untuk
diperiksa
Penyambung Kotak
90 biasanya terminal
digunakan digunakan
untuk pada
menyambung bahagian
pembuluh pada penamat atau
kedudukan 90 penghujung
atau sebagai
punca
tamatan
pendawaian

78
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

Kotak Sesiku Kotak 4 hala


digunakan digunakan
sebagai kotak sebagai kotak
penamat atau pemeriksa
pemeriksaan bagi empat
bagi punca arah
pendawaian sambungan
pembuluh pembuluh
Pengganding Kotak 3 hala
dan Nat digunakan
Kekunci sebagai kotak
digunakan pemeriksa
untuk dipasang atau kotak
pada kotak tamatan bagi
tamatan atau punca 3 hala
aksesori kedudukan
elektrik penyambung
pembuluh

3. Gambarajah 4.1.1 menunjukkan Pelan Bentangan pemasangan


Pembuluh
PVK

79
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

Kotak terminal

200 mm

500 mm Kotak sesiku

200 mm
Bengkok
90
Kotak 4 hala 200 mm

200 mm Kotak 3 hala

200 mm
Offset 135

Gambarajah 4.1.1. Pelan Bentangan

PANDUAN KERJA

1. Bahan dan peralatan


1.1 Pembuluh PVK 20mm
1.2 Pemotong Pembuluh PVK
1.3 Pita Ukur
1.4 Spring Pembengkok
1.5 Aksesori Pembuluh yang diperlukan

2. Tugasan
2.1 Sediakan bahan dan peralatan yang hendak digunakan.
2.2 Memotong pembuluh PVK
2.3 Membengkok pembuluh PVK pada kadar 90 dan 135
2.4 Memasang aksesori Pendawaian pada pembuluh PVK

3. Pencapaian Standard
3.1 Murid boleh menyenaraikan saiz pembuluh PVK, aksesori pembuluh
dan peralatan secara bertulis
3.2 Murid boleh memotong pembuluh PVK mengikut ukuran yang telah
ditetapkan oleh guru
3.3 Murid boleh membengkok pembuluh PVK dan memasang aksesori
pembuluh PVK mengikut prosedur kerja.
80
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

4. Langkah Kerja
4.1 Terjemahkan gambarajah bentangan seperti Gambarajah 4.1.1
4.2 Sediakan peralatan dan bahan yang hendak digunakan
4.3 Kenalpasti saiz pembuluh PVK yang hendak dipotong dan ambil
ukurannya
4.4 Potong pembuluh PVK mengikut ukuran yang diambil

Potong pembuluh yang ditanda


menggunakan pemotong pembuluh.

4.5 Bengkokkan pembuluh PVK mengikut kadar 90 dan 135 dengan


menggunakan spring pembengkok dengan tepat

Masukkan spring pembengkok kedalam


lubang pembuluh sehingga melepasi
ukuran yang ditanda.

Gunakan kekuatan tenaga untuk


membengkokkan pembuluh sehingga
mencapai sudut yang dikehendaki

4.6 Pasang aksesori pembuluh PVK mengikut gambarajah pelan bentangan


Gambarajah 4.1.1

81
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

LATIHAN

1. Senaraikan DUA jenis pembuluh

1.1

1.2

2. Senaraikan saiz pembuluh PVK

2.1

2.2 ..

3. Senaraikan 6 jenis aksesori pembuluh yang digunakan dalam pendawaian


pembuluh PVK

3.1 ..

3.2 ..

3.3 ..

3.4

3.5

3.6

82
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

UNIT 4 : MEMASANG PEMBULUH POLIVINIL KLORIDA ( PVK )


PENILAIAN
NAMA MURID

NO. KAD
PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT 4.1

MEMASANG AKSESORI PADA PEMBULUH


TAJUK PROJEK
POLIVINIL KLORIDA ( PVK )

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK
1 Menyenaraikan saiz pembuluh PVK
berdasarkan manual piawaian
2 Menyenaraikan aksesori pembuluh
PVK berdasarkan gambarajah
bentangan
3 Menyenaraikan peralatan yang
diguna berdasarkan keperluan kerja
4 Memotong pembuluh PVK
berdasarkan ukuran
5 Menyimpan lebihan pembuluh PVK di
tempat khas berdasarkan prosedur
kerja.
6 Membengkok pembuluh PVK pada
sudut 90 dan 135 berdasarkan
gambarajah bentangan
7 Memasang aksesori pada pembuluh
PVK berdasarkan gambarajah
bentangan.
BELUM
TRAMPIL
KEPUTUSAN TRAMPIL

TARIKH

NAMA GURU Tandatangan & Tarikh

DISAHKAN OLEH Tandatangan & Tarikh

83
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

UNIT 5 : MENDAWAI LITAR DUA SOKET ALIR KELUAR 13A JENIS


PEMBULUH POLIVINIL KLORIDA ( PVK )

STANDARD PEMBELAJARAN

5.1 Melakar litar pendawaian dua soket alir keluar 13 Ampere

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

5.1.1 Melakar gambarajah litar pendawaian dua soket alir keluar 13A berdasarkan
gambarajah bentangan.

84
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Unit ini mendedahkan murid untuk melakar gambarajah litar pendawaian dua soket
alir keluar 13 Ampere berdasarkan gambarajah bentangan.

Media elektronik :
Internet
Radio
Television

Media cetak:
Surat khabar
Majalah
Brosur
Journal
Manual yang berkaitan

KANDUNGAN/FAKTA

Berikut adalah gambarajah pendawaian bagi litar dua soket alir keluar 13 Ampere
sambungan jejari.

LEN

SK1

SK2

Gambarajah 5.1.1

85
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

Helaian Kerja Kertas A4 (putih), pensel 2B/2H, pemadam

TUGASAN

1. Melakar gambarajah litar pendawaian dua soket alir keluar 13 Ampere.

LANGKAH KERJA

1. Sediakan bahan dan peralatan.

2. Lakarkan litar pendawaian dua soket alir keluar 13 Ampere berdasarkan


Gambarajah 5.1.2.

Sesiku Benggkokan
Pemeriksa 90

Pengganding

Soket Alir
Keluar 13A

Soket Alir
Keluar 13A

Gambarajah 5.1.2

86
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

LATIHAN

1. Labelkan bahagian yang bertanda seperti Gambarajah 1 di bawah:

____________
____________

____________

____________
____________

Gambarajah 1

2. Namakan jenis sambungan litar soket 13 Ampere merujuk soalan 1.

......................................................................................................................................

87
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
____________________________________________________________________________

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT 5.1

MENDAWAI LITAR DUA SOKET ALIR KELUAR 13A


TAJUK PROJEK JENIS PEMBULUH POLIVINIL KLORIDA (PVK)

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK
1 Melakar gambarajah litar pendawaian
dua soket alir keluar 13 Ampere
berdasarkan gambarajah bentangan.
BELUM
TRAMPIL
KEPUTUSAN TRAMPIL

TARIKH

NAMA GURU Tandatangan & Tarikh

DISAHKAN OLEH Tandatangan & Tarikh

88
UNIT 5 : MENDAWAI LITAR DUA SOKET ALIR KELUAR 13A JENIS
PEMBULUH POLIVINIL KLORIDA (PVK)

STANDARD PEMBELAJARAN

5.2 Mendawai litar dua soket alir keluar 13 Ampere menggunakan pembuluh PVK.

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

5.2.1 Menyediakan peralatan dan bahan berdasarkan senarai semak.

5.2.2 Membina garisan litar bentangan dua soket alir keluar 13 Ampere pada papan
pendawaian berdasarkan gambarajah bentangan.

5.2.3 Memasang pembuluh PVK dan aksesori pada papan pendawaian berdasarkan
gambarajah bentangan.

5.2.4 Membuat pendawaian dua soket alir keluar 13 Ampere pada papan
pendawaian berdasarkan gambarajah litar pendawaian dan Gambarajah
bentangan 5.2.1.

5.2.5 Menyimpan lebihan kabel di tempat khas berdasarkan prosedur kerja.

5.2.6 Mengamalkan peraturan keselamatan semasa mendawai mengikut prosedur


kerja.

89
MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Soket alir keluar 13 Ampere banyak digunakan di rumah, sekolah, kilang dan
sebagainya. Soket jenis ini biasanya digunakan untuk menyambungkan alat-alat
elektrik dengan sumber kuasa 240V. Soket alir keluar 13 Ampere boleh disambung
dengan dua kaedah iaitu sambungan litar jejari ataupun litar gelang. Unit ini
mendedahkan murid untuk mendawai litar dua soket alir keluar 13 Ampere
menggunakan pembuluh PVK yang disambung secara jejari.

Media elektronik :
Internet

Media cetak:
Majalah
Brosur
Journal

KANDUNGAN/FAKTA

Pendawaian Pembuluh PVK dapat memberi perlindungan mekanikal pada kabel. Ciri-
cirinya yang tahan lasak,mudah dipasang, kalis air, tidak mudah berkarat dan tahan
panas menjadikan ia sebagai pilihan utama dalam sistem pendawaian domestik.
Pemasangan pembuluh PVK mestilah dijalankan mengikut kaedah-kaedah tertentu
supaya kerja-kerja penarikan kabel mudah dilakukan. Hujung pembuluh yang telah
siap dipotong perlu diratakan dengan kikir bagi membuang semua gerigis. Fish tape
biasanya digunakan bagi tujuan menarik kabel ke dalam pembuluh.

90
Gambarajah 5.2.1 : Fish tape

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

Bahan Kuantiti Peralatan Kuantiti


Kabel hitam PVK 2.5 mm Secukupnya Pita pengukur 1 unit
Kabel hijau 2.5 mm PVK Secukupnya Pemotong pembuluh PVK 1 unit
Pembuluh PVK, Secukupnya Tukul pendawaian 1 unit
Pelana Secukupnya Pemutar skru 1 unit
Paku pendawaian Secukupnya Playar gabung 1 unit
Kotak teracu Secukupnya Pemotong sisi 1 unit
Kapur Secukupnya Pembengkok pegas 1 unit
Fish tape 1 unit
Pen penguji 1 unit
Pembaris 1 unit
Pemadam 1 unit

TUGASAN

1. Mendawai litar dua soket alir keluar 13 Ampere menggunakan pembuluh PVK.

LANGKAH KERJA

1. Sediakan bahan dan peralatan berdasarkan senarai semak yang diberi.

2. Membina garisan litar bentangan dua soket alir keluar 13 Ampere pada papan
pendawaian berdasarkan gambarajah bentangan.

3. Potong pembuluh PVK mengikut ukuran yang telah ditetapkan dengan


menggunakan pemotong pembuluh PVK merujuk kepada Gambarajah
bentangan 5.2.2.
91
4. Bengkokkan pembuluh PVK pada sudut 90 dengan menggunakan
pembengkok pegas merujuk kepada bahagian yang berkaitan seperti dalam
Gambarajah bentangan 5.2.2.
400mm

90 250mm

350mm

SK1

250mm

SK2

5.

Gambarajah 5.2.2

6. Pasang pembuluh PVK dan aksesori pada papan pendawaian berdasarkan


gambarajah bentangan.

7. Buat pendawaian dua soket alir keluar 13 Ampere pada papan pendawaian
seperti Gambarajah 5.2.3.

Gambarajah 5.2.3

92
8. Simpan lebihan kabel di tempat khas berdasarkan prosedur kerja.

9. Amalkan peraturan keselamatan semasa mendawai mengikut prosedur


kerja.

LATIHAN

1. Nyatakan saiz dan jenis kabel yang digunakan untuk mendawai litar soket alir
keluar 13 Ampere.
i) _________________________________
ii) ________________________________

2. Lengkapkan jadual fungsi bagi setiap peralatan berikut:

Nama Peralatan Fungsi


Pemotong pembuluh
Junior hacksaw
Membengkok pembuluh PVK
Fish tape

93
PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT 5.2

TAJUK PROJEK MENDAWAI LITAR DUA SOKET ALIR KELUAR 13


AMPERE MENGGUNAKAN PEMBULUH PVK

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK
1 Menyediakan peralatan dan bahan
berdasarkan senarai semak.
2 Membina garisan litar bentangan dua
soket alir keluar 13 Ampere pada papan
pendawaian berdasarkan gambarajah
bentangan.
3 Memasang pembuluh PVK dan
aksesori pada papan pendawaian
berdasarkan gambarajah bentangan
4 Membuat pendawaian dua soket alir
keluar 13 Ampere pada papan
pendawaian berdasarkan gambarajah
litar pendawaian dan rajah bentangan
2.
5 Menyimpan lebihan kabel di tempat
khas berdasarkan prosedur kerja
6 Mengamalkan peraturan keselamatan
semasa mendawai mengikut prosedur
kerja.
BELUM
KEPUTUSAN TRAMPIL
TRAMPIL
TARIKH

NAMA GURU Tandatangan & Tarikh

DISAHKAN OLEH Tandatangan & Tarikh

94
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

UNIT 5 : MENDAWAI LITAR DUA SOKET ALIR KELUAR 13A JENIS


PEMBULUH POLIVINIL KLORIDA ( PVK )

STANDARD PEMBELAJARAN

5.3 Memasang litar dua soket alir keluar 13 Ampere menggunakan pembuluh
PVK.

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

5.3.1 Memasang aksesori pendawaian pada papan pendawaian berdasarkan


gambarajah bentangan.

5.3.2 Mengamalkan peraturan keselamatan berdasarkan prosedur kerja.

95
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Unit ini mendedahkan murid untuk memasang litar dua soket alir keluar 13 Ampere
menggunakan pembuluh PVK.

Media elektronik :
Internet
Radio
Television

Media cetak:
Surat khabar
Majalah
Brosur
Journal
Manual yang berkaitan

KANDUNGAN/FAKTA

Soket alir keluar mempunyai tiga tamatan iaitu tamatan L untuk sambungan kabel
hidup, tamatan N untuk sambungan kabel neutral dan tamatan E untuk sambungan
kabel bumi. Gambarajah 5.3.1 menunjukkan contoh soket alir keluar 13 Ampere dari
pandangan hadapan dan belakang.

Gambarajah 5.3.1

96
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

Gambarajah 5.3.2 menunjukkan sambungan kabel pada soket alir keluar 13


Ampere

Gambarajah 5.3.2

97
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

Bahan Kuantiti Peralatan Kuantiti


Soket alir keluar 13 Ampere 2 unit Pemutar skru 1 unit
Skru Secukupnya Playar gabung 1 unit
Pemotong sisi 1 unit
Penjalur wayar 1 unit
Pen penguji 1 unit

TUGASAN

1. Memasang litar dua soket alir keluar 13 Ampere menggunakan pembuluh


PVK.

LANGKAH KERJA

1. Sediakan bahan dan peralatan berdasarkan senarai semak yang diberi.

2. Pasang aksesori pendawaian pada papan pendawaian berdasarkan


gambarajah bentangan.

3. Lengkapkan pendawaian bagi litar dua soket alir keluar 13 Ampere.

4. Amalkan peraturan keselamatan berdasarkan prosedur kerja.

98
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

LATIHAN

1. Labelkan tamatan bagi soket alir keluar 13 Ampere seperti Rajah berikut:

2. Susun langkah-langkah pemasangan litar soket alir keluar 13 Ampere


mengikut turutan yang betul.

Sambungkan kabel neutral pada tamatan N soket alir keluar 13 Ampere

Ketatkan semua skru

Sambungkan kabel bumi pada tamatan E soket alir keluar 13 Ampere

Potong hujung kabel dengan menggunakan penjalur wayar

Sambungkan kabel hidup pada tamatan L soket alir keluar 13 Ampere

3. Padankan sambungan kabel dengan soket alir keluar yang diberi.

B
A C

SK1

E
D F

SK2

99
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT 5.3

MEMASANG LITAR DUA SOKET ALIR KELUAR 13


TAJUK PROJEK AMPERE MENGGUNAKAN PEMBULUH PVK

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK
1 Memasang aksesori pendawaian pada
papan pendawaian berdasarkan
gambarajah bentangan
2 Mengamalkan peraturan keselamatan
berdasarkan prosedur kerja.
BELUM
TRAMPIL
KEPUTUSAN TRAMPIL

TARIKH

NAMA GURU Tandatangan & Tarikh

DISAHKAN OLEH Tandatangan & Tarikh

100
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

UNIT 5 : MENDAWAI LITAR DUA SOKET ALIR KELUAR 13A JENIS


PEMBULUH POLIVINIL KLORIDA ( PVK )

STANDARD PEMBELAJARAN

5.4 Memasang kotak unit pengguna

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

5.4.1 Memasang kotak unit pengguna lengkap dengan Suis Utama, Pemutus Litar
Arus Baki ( PLAB ) dan Pemutus Litar Miniatur ( PLM ) pada papan
pendawaian berdasarkan piawaian The Institution of Electrical Engineers
(IEE) atau Suruhanjaya Tenaga Malaysia (STM).

5.4.2 Mengamalkan peraturan keselamatan berdasarkan prosedur kerja.

101
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Unit ini mendedahkan murid untuk memasang kotak unit pengguna.

Media elektronik :
Internet
Radio
Television

Media cetak:
Journal
Manual yang berkaitan
Pemasangan & Penyenggaraan Elektrik Samad Hanif

KANDUNGAN/FAKTA

Pemutus Litar
Suis Arus Baki Pemutus Litar
Utama (PLAB) Miniatur (PLM)

Bar
Neutral Bar Bumi

Gambarajah Kotak Unit Pengguna

102
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

Unit pengguna lengkap dengan Suis Utama, Pemutus Litar Arus Baki ( PLAB ) dan
Pemutus Litar Miniatur ( PLM ), skru, pemutar skru,pena penguji.

TUGASAN

1. Memasang dan mendawai kotak unit pengguna.

LANGKAH KERJA

1. Sediakan bahan dan peralatan.

2. Memasang dan mendawai kotak unit pengguna lengkap dengan Suis


Utama, Pemutus Litar Arus Baki ( PLAB ) dan Pemutus Litar Miniatur (
PLM ) pada papan pendawaian berdasarkan piawaian The Institution of
Electrical Engineers (IEE) atau Suruhanjaya Tenaga Malaysia (STM).

3. Amalkan peraturan keselamatan berdasarkan prosedur kerja.

103
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

LATIHAN

1. Namakan bahagian yang bertanda a,b,c dan d pada gambar di bawah.Jawapan


hendaklah ditulis pada ruangan jawapan yang disediakan.

(a) (b)

(d)

(c)

Ruangan jawapan:

(a) .................................................................................

(b) .................................................................................

(c) .................................................................................

(d) .................................................................................

104
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

2. Suaikan simbol pada keterangan yang betul bagi aksesori kawalan unit
pengguna.

Simbol Keterangan

Suis Utama

Pemutus Litar Arus Baki


( PLAB )

Pemutus Litar Miniatur


( PLM )

3. Pilih dan lukiskan simbol yang betul pada ruang jawapan dalam rajah di bawah
dengan merujuk pada jawapan yang disediakan.

Rajah skematik kawalan unit pengguna.

105
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT 5.4

MENDAWAI LITAR DUA SOKET ALIR KELUAR 13A


TAJUK PROJEK
JENIS PEMBULUH POLIVINIL KLORIDA ( PVK )

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK
1 Memasang kotak unit pengguna lengkap
dengan Suis Utama, Pemutus Litar Arus
Baki ( PLAB ) dan Pemutus Litar Miniatur (
PLM ) pada papan pendawaian
berdasarkan piawaian The Institution of
Electrical Engineers (IEE) atau
Suruhanjaya Tenaga Malaysia (STM)

2 Mendawai kotak unit pengguna lengkap


dengan Suis Utama, Pemutus Litar Arus
Baki (PLAB) dan Pemutus Litar Miniatur
(PLM) pada papan pendawaian
berdasarkan piawaian The Institution of
Electrical Engineers (IEE) atau
Suruhanjaya Tenaga Malaysia (STM)

3 Mengamalkan keselamatan berdasarkan


prosedur kerja.

BELUM
TRAMPIL
KEPUTUSAN TRAMPIL

TARIKH

NAMA GURU Tandatangan & Tarikh

DISAHKAN OLEH Tandatangan & Tarikh


UNIT 5 : MENDAWAI LITAR DUA SOKET ALIR KELUAR 13A JENIS
PEMBULUH POLIVINIL KLORIDA ( PVK )
106
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

STANDARD PEMBELAJARAN

5.5. Menguji pemasangan litar mati

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

5.5.1 Menyenarai peralatan ujian penebatan, ujian kekutuban dan ujian keterusan
berdasarkan keperluan ujian.

5.5.2 Membuat ujian penebatan, ujian kekutuban dan ujian keterusan, mengikut
piawaian The Institution of Electrical Engineers (IEE) atau Suruhanjaya
Tenaga Malaysia (STM).

5.5.3 Merekod dapatan berdasarkan pengujian.

5.5.4 Mengamalkan peraturan keselamatan berdasarkan prosedur kerja.

107
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Unit ini mendedahkan murid untuk menguji pemasangan litar soket alir keluar
13Ampere yang lengkap dengan kaedah pengujian litar mati. Pengujian
pemasangan litar ini dijalankan tanpa menggunakan bekalan kuasa.

Media cetak:
Manual yang berkaitan

Media elektronik

KANDUNGAN / FAKTA

400

250

350

SK1

250
SK2

Rajah pemasangan siap bagi Soket Alir keluar 13A dan pengujian kekutuban
pengalir hidup di litar mati menggunakan multimeter dan bacaannya mestilah infiniti
atau rintangan terlalu tinggi

108
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

400

250

350

SK1

250
SK2

Rajah pemasangan siap bagi Soket Alir keluar 13A dan pengujian keterusan
antara pengalir L dan N dilitar mati menggunakan multimeter dan bacaannya
mestilah 0 ohm yang menunjukkan tiada litar pintas berlaku

400

250

350

SK1

250
SK2

Rajah pemasangan siap bagi Soket Alir keluar 13A dan pengujian penebatan
pemasangan antara pengalir hidup dengan pengalir neutral dilitar mati
menggunakan meter penguji penebatan ( Insulation meter )

109
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

Jadual Pengujian Penebatan

Keputusan ujian
Ujian Penebatan antara
Nilai Bacaan Penebatan
pengalir
Baik Tidak Baik
Pengalir hidup pengalir neutral Tidak kurang /
Pengalir hidup pengalir bumi daripada 1 /
Pengalir neutral pengalir bumi MegaOhm /

110
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

1. Meter pelbagai,
2. Meter penebatan

TUGASAN

1. Menguji litar pemasangan soket alir keluar 13Ampere dilitar mati.

LANGKAH KERJA

1. Sediakan meter pengujian seperti yang dinyatakan berdasarkan keperluan


ujian.

2. Buat ujian penebatan, ujian kekutuban dan ujian keterusan, mengikut


piawaian
The Institution of Electrical Engineers (IEE) atau Suruhanjaya Tenaga
Malaysia (STM).

3. Rekodkan dapatan berdasarkan pengujian.

4. Amalkan peraturan keselamatan berdasarkan prosedur kerja.

111
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

LATIHAN

1. Namakan jenis meter yang digunakan untuk mengukur penebatan.

( a ) ..................................................................

2. Lengkapkan jadual Ujian Penebatan dibawah.

Keputusan ujian
Ujian Penebatan antara
Nilai Bacaan Penebatan
pengalir
Baik Tidak Baik
Pengalir hidup pengalir neutral 3.00 M
Pengalir hidup pengalir bumi 0.91 M
Pengalir neutral pengalir bumi 1.03 M

112
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

PENILAIAN
NAMA MURID
NO. KAD
PENGENALAN

NAMA SEKOLAH
TINGKATAN TAHUN
NO. MODUL / UNIT 5.5
MENDAWAI LITAR DUA SOKET ALIR KELUAR 13A
TAJUK PROJEK JENIS PEMBULUH POLIVINIL KLORIDA ( PVK )

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK
1 Menyenarai peralatan ujian
penebatan, ujian kekutuban dan
ujian keterusan berdasarkan
keperluan ujian

2 Buat ujian penebatan, ujian


kekutuban dan ujian keterusan,
mengikut piawaian
The Institution of Electrical
Engineers (IEE) atau Suruhanjaya
Tenaga Malaysia (STM)

3 Merekod dapatan berdasarkan


pengujian
4 Mengamalkan peraturan
keselamatan berdasarkan prosedur
kerja

BELUM
TRAMPIL
KEPUTUSAN TRAMPIL

TARIKH
Tandatangan &
NAMA GURU
Tarikh
DISAHKAN Tandatangan &
OLEH Tarikh

113
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

UNIT 5 : MENDAWAI LITAR DUA SOKET ALIR KELUAR 13A JENIS


PEMBULUH POLIVINIL KLORIDA ( PVK )

STANDARD PEMBELAJARAN

5.6 Menguji pemasangan litar hidup

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

5.6.1 Menyambung bekalan kuasa pada litar dua soket alir keluar 13 Ampere
dengan pengawasan guru berdasarkan prosedur kerja.

5.6.2 Mengamalkan peraturan keselamatan berdasarkan prosedur kerja.

114
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Unit ini mendedahkan murid untuk menguji pemasangan litar hidup.

Media cetak:
Manual yang berkaitan

115
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

Sumber kuasa 240V AC, pemutar skru, connector

TUGASAN

1. Menguji pemasangan litar hidup.

LANGKAH KERJA

1. Sediakan bahan dan peralatan seperti yang dinyatakan.

2. Sambungkan bekalan kuasa pada litar dua soket alir keluar 13 Ampere
dengan
pengawasan guru berdasarkan prosedur kerja.

3. Amalkan peraturan keselamatan berdasarkan prosedur kerja.

116
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

LATIHAN

117
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

PENILAIAN
NAMA MURID
NO. KAD
PENGENALAN

NAMA SEKOLAH
TINGKATAN TAHUN
NO. MODUL / UNIT 5.6
MENDAWAI LITAR DUA SOKET ALIR KELUAR
TAJUK PROJEK 13A JENIS PEMBULUH POLIVINIL KLORIDA
(PVK)

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK
1 Menyambung bekalan kuasa pada
litar dua soket alir keluar 13
Ampere dengan pengawasan guru
berdasarkan prosedur kerja

2 Mengamalkan peraturan
keselamatan berdasarkan prosedur
kerja
BELUM
TRAMPIL
KEPUTUSAN TRAMPIL

TARIKH
Tandatangan &
NAMA GURU
Tarikh
DISAHKAN Tandatangan &
OLEH Tarikh

118
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

UNIT 5 : MENDAWAI LITAR DUA SOKET ALIR KELUAR 13A JENIS


PEMBULUH POLIVINIL KLORIDA ( PVK )

STANDARD PEMBELAJARAN

5.7 Menganggar kos pemasangan

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

5.7.1 Merekod kos bahan mengikut harga pasaran.

5.7.2 Merekod kos upah dan kos sampingan berdasarkan perkhidmatan.

5.7.3 Mencatat anggaran keuntungan berdasarkan jumlah kos.

5.7.3 Mengamalkan pengurusan kewangan berhemah berdasarkan keperluan


mengikut keutamaan.

119
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Menganggar kos pemasangan bermaksud anda akan melakukan anggaran kos


atau perbelanjaan berkaitan pemasangan litar dua soket alir keluar 13A jenis
pembuluh Polivinil Klorida ( PVK ). Di antara kos-kos yang perlu diambil kira adalah
kos upah, kos bahan, kos sampingan dan keuntungan yang akan diperolehi selepas
kerja pemasangan siap dijalankan. Bagi melancarkan proses ini, maklumat boleh
diperolehi melalui beberapa saluran. Di antaranya ialah melalui:

Media elektronik :
Internet
Radio
Television

Media cetak:
Surat khabar
Majalah
Brosur
Journal
Sebut harga
Manual yang berkaitan

KANDUNGAN/FAKTA

a. Anggaran kos bermaksud anggaran perbelanjaan yang digunakan untuk


sesuatu kerja pemasangan

b. Kos bahan adalah perbelanjaan untuk membeli bahan bagi menyiapkan


projek

c. Harga pasaran adalah harga bahan yang dijual mengikut harga semasa

d. Kos upah adalah perbelanjaan untuk membayar gaji pekerja

e. Kos sampingan adalah lain-lain perbelanjaan yang terlibat bagi kerja-kerja


pemasangan

f. Pengurusan kewangan berhemah adalah membelanjakan keuntungan


secara sistematik serta tidak boros

120
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

Rumus:

Keuntungan = Sebut harga (Jumlah kos upah + Jumlah kos bahan + Jumlah kos sampingan)

Rumus 1

Anggarkan keuntungan dengan mengira semua kos yang berkaitan berdasarkan


formula pada Rumus 1:

Bil. Perkara Bil. Poin RM/Poin


Jumlah (RM)

1. Soket alir keluar 13A 2 80.00

Jumlah keseluruhan

Jadual 5.7.1 : Sebut harga

Bil. Perkara Bil. Poin RM/Poin


Jumlah (RM)

1. Soket alir keluar 13A 2 50.00

Jumlah keseluruhan

Jadual 5.7.2 : Kos upah

121
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

Bil. Perkara Bil. Unit RM/Unit


Jumlah (RM)

1. Soket alir keluar 13A 2 5.00

2. Pembuluh PVK bersaiz 19mm 1 2.00

3. Kabel PVK hitam 2.5mm2 2.5m 1.00

4. Kabel PVK hijau 2.5mm2 1.25m 1.00

5. Pelana Secukupnya 6.00

6. Skru Secukupnya 6.00

7. Sesiku pemeriksa 1 0.80

8. Sesendal jantan dan pengganding 2 0.50

9. Kotak teracu PVK 3 x 3 2 2.00

Jumlah keseluruhan

Jadual 5.7.3 : Kos bahan

Bil. Perkara
Jumlah (RM)

1. Petrol
30.00

Jumlah keseluruhan

Jadual 5.7.4 : Kos sampingan

Bagi menguruskan kewangan secara berhemah, keuntungan sebanyak


RM____________ akan disimpan di dalam bank dan akan digunakan
semula untuk menjana keuntungan syarikat.

122
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

1. Sebut harga mengikut pasaran semasa


2. Kertas aktiviti

TUGASAN

1. Menyediakan sebut harga yang terkini bagi alat tambah yang digunakan.
2. Merekod kos upah bagi pemasangan litar dua soket alir keluar 13A jenis
pembuluh Polivinil Klorida ( PVK ).
3. Merekod kos bahan bagi litar dua soket alir keluar 13A jenis pembuluh
Polivinil Klorida ( PVK ).
4. Merekod kos sampingan bagi pemasangan litar dua soket alir keluar 13A
jenis pembuluh Polivinil Klorida ( PVK ).
5. Menganggar keuntungan.

LANGKAH KERJA

1. Dapatkan senarai sebut harga alat tambah yang terkini berdasarkan Jadual
5.7.1.
2. Rekodkan kos upah bagi pemasangan litar dua soket alir keluar 13A jenis
pembuluh Polivinil Klorida ( PVK ) dengan merujuk kepada Gambarajah
5.1.2 berdasarkan Jadual 5.7.2.
3. Rekodkan kos bahan bagi pemasangan litar dua soket alir keluar 13A jenis
pembuluh Polivinil Klorida ( PVK ) dengan merujuk kepada Gambarajah
5.1.2 berdasarkan Jadual 5.7.3.
4. Rekodkan kos sampingan bagi pemasangan litar dua soket alir keluar 13A
jenis pembuluh Polivinil Klorida ( PVK ) dengan merujuk kepada
Gambarajah 5.1.2 berdasarkan Jadual 5.7.4.
5. Anggarkan keuntungan dengan mengira semua kos yang berkaitan
berdasarkan formula pada Rumus 1.

123
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

LATIHAN

1. Berdasarkan Jadual 1 di bawah, kira jumlah keseluruhan kos upah bagi


pemasangan berikut

Bil. Perkara Bil. Poin RM/Poin


Jumlah (RM)

1. Soket alir keluar 13A 2 50.00

2. Soket alir keluar 15A 1 50.00

Jumlah keseluruhan

Jadual 1: Kos upah

2. Berdasarkan Jadual 2 di bawah, kira jumlah keseluruhan kos bahan bagi


pemasangan berikut

Bil
Perkara Bil. Unit RM/Unit Jumlah (RM)
.
1. Soket alir keluar 13A 2 5.00

2. Soket alir keluar 15A 1 5.00

3. Pembuluh PVK bersaiz 19mm 2 2.00

4. Kabel PVK hitam 2.5mm2 3m 1.00

5. Kabel PVK hijau 2.5mm2 2m 1.00

6. Pelana Secukupnya 5.00

7. Kotak teracu PVK 3 x 3 3 2.00

Jumlah keseluruhan

Jadual 2: Kos bahan

124
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

3. Diberi jumlah sebut harga bagi pemasangan sebuah litar tambahan adalah
sebanyak RM 250.00. Berdasarkan Jadual 1 dan Jadual 2 di atas, kirakan
keuntungan yang diperolehi daripada pemasangan tersebut.

Keuntungan = Sebut harga (Jumlah kos upah + Jumlah kos bahan + Jumlah kos sampingan)

Keuntungan =

Bagi menguruskan kewangan secara berhemah, keuntungan sebanyak


RM____________ akan disimpan di dalam bank dan akan digunakan
semula untuk menjana keuntungan syarikat.

Satu hari nanti saya akan bergelar seorang usahawan. Sebagai usahawan,
saya akan sentiasa jujur semasa berurusniaga serta benci kepada amalan
rasuah.

125
Modul Pembelajaran Pendawaian Elektrik
________________________________________________________________________

PENILAIAN

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT 5.7

MENDAWAI LITAR DUA SOKET ALIR KELUAR


TAJUK PROJEK 13A JENIS PEMBULUH POLIVINIL KLORIDA
(PVK)

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK
1 Merekod kos bahan mengikut
harga pasaran.

2 Merekod kos upah dan kos


sampingan berdasarkan
perkhidmatan.

3 Mencatat anggaran keuntungan


berdasarkan jumlah kos.

BELUM
TRAMPIL
KEPUTUSAN TRAMPIL

TARIKH

Tandatangan & Tarikh


NAMA GURU
Tandatangan & Tarikh
DISAHKAN OLEH

126