Anda di halaman 1dari 53

1.

0 PENGENALAN

1.1 Definisi Tingkah laku

Tingkah Laku adalah apa yang dilakukan atau diperkatakan oleh seseorang
individu. Tingkah laku juga semua tindakan manusia yg boleh diperhati, diukur dan
dinilai dan sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak,
secara sedar atau separa sedar. Tingkah laku adalah manifestasi fizikal sebarang sikap
yang berasaskan nilai-nilai tertentu. Menurut Lewis M.Beaker (2001), sebarang
perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa
sedar.

Manakala, menurut Garry Martin dan Joseph Pear (2003), tingkah laku juga
merangkumi aktiviti, aksi, prestasi, bertindakbalas, tindakan, dan reaksi dari segi teknik,
aktiviti yang melibatkan otot-otot, kelenjar (glandular) dan aktiviti elektrik oleh setiap
organ. Pada dasarnya tingkah laku adalah apa sahaja yang diperkatakan atau
dilakukan oleh individu. Carl Rogers (1999), menekankan bahawa seseorang individu
bertingkah laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan. Sekiranya individu itu
mempunyai konsep kendiri yang positif maka dia berupaya berinteraksi dan bertindak
dengan lebih yakin. Menurut Al-Ghazali pula dari perspektif Islam, tingkah laku manusia
mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan.Tingkah laku normal dan tidak normal
adalah berdasarkan kepada kekerapan dan berlaku sepanjang masa dan mempunyai
masalah psikologi.

Mengikut (PL94-142) Masalah tingkahlaku atau gangguan emosi yang serius


merujuk kepada keadaan di mana ciri-ciri yang berikut berlaku pada tempoh yang lama,
pada darjat yang ketara dan keadaan ini menjejaskan prestasi pembelajaran. Tingkah
Laku Bermasalah Tingkah laku bermasalah ialah merujuk kepada sebarang tingkah
laku sama ada positif ataupun negatif yang menjejaskan keberkesanan proses
pengajaran dan pembelajaran. Tingkah laku terbahagi kepada dua iaitu tingkah laku
positif dan tingkah laku negatif. Tingkah laku positif terbahagi kepada empat iaitu sikap

3
ingin tahu, cepat belajar, proaktif dan pintar cerdas. Manakala tingkah laku negatif pula
terbahagi kepada tiga iaitu tingkah laku distruktif, distruptif dan sikap bergantung.

1.2 Definisi Pengurusan Tingkah Laku

Pengurusan tingkah laku boleh ditakrifkan sebagai satu rancangan untuk


memodifikasikan tingkah laku bermasalah ke satu matlamat yang telah ditetapkan
dengan teknik yang sesuai. (Dr. Ragbir Kaur a/p Joginder Singh (2005).
Setiap guru mesti ada satu bentuk sistem pengurusan tingkah laku kawal kelas,
pembelajaran yang sihat dan produktif. Membimbing tingkah laku positif dan
menghentikan tingkah laku negative dan bebas gangguan.

2.0 FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASALAH TINGKAH LAKU

Tingkah laku negatif biasanya dipengaruhi oleh keadaan persekitaran rumah


seperti tidak dapat perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa. Faktor seterusnya
adalah persekitaran sekolah seperti kurikulum terlalu padat dan berfokus pada
peperiksaan. Murid akan rasa tertekan dan menunjukkan tingkah laku bermasalah
disusuli dengan strategi pengajaran dan pembelajaran yang membosankan, tidak
menarik perhatian dan tidka mempunyai objektif yang jelas. Faktor ini menyebabkan
wujudnya murid bermasalah. Seterusnya keadaan fizikal sekoalah yang padat, panas
dan bising menyebabkan murid menunjukkan tingkah laku yang negatif. (Saayah
Abu:2008).

Penderaan Kanak-Kanak iaitu penderaan fizikal, mental dan emosi sering


menjadi topik yang sering dilaporkan oleh media massa. Perkara ini berlaku apabila ibu
bapa atau penjaga gagal memberikan kasih sayang yang sepatutnya di samping
penjagaan yang berterusan. Mereka sering kali mengancam, mengutuk ataupun
meyakiti kanak-kanak dengan pelbagai cara. Keadaan ini menyebabkan terjadinya
penderaan yang mudah dilihat iaitu kecederaan fizikal dan gangguan dari segi mental

4
dan emosi yang sukar untuk dilihat oleh orang lain. Kanak-kanak yang mengalami
masalah penderaan akan terdorong untuk bertindak negatif iaitu sama ada menyendiri
dan tidak suka didekati oleh orang lain atau sebaliknya bersikap mahu melepaskan
dendam terhadap kanak-kanak lain yang dianggap lebih lemah daripadanya. Kanak-
kanak tersebut mungkin melakukan semula apa yang dilakukan oleh orang yang pernah
menderanya kepada kanak-kanak lain di sekelilingnya.

Namun begitu, menurut Rosenberg, 1987 dalam Saayah Abu (2008)


kanak-kanak yang cerdas berupaya melakukan apa yang baik untuk dirinya tanpa
mengharap orang lain terlibat dengan aktiviti luaran seperti aktiviti sekolah, biasanya
tidak mudah menerima kesan akibat penderaan emosi Keadaan ini menjelaskan
bahawa tidak semua kanak-kanak dalam satu keluarga yang sama mengalami
gangguan perkembangan apabila emosi mereka didera. Tingkah laku ini dikenal pasti
sebagai tingkah laku menunjukkan emosi (expressed emosion) yang dipercayai dapat
menetukan masa depan pesakit skizofrenia. Ahli keluarga yang menunjukkan sikap
penolakan, pengasingan, sikap tidak peduli dan kerap mengkritik dikira sebagai
mempunyai tahap meluahkan emosi yang tinggi. Sekiranya pesakit skizofrenia hidup
bersama ahli keluarga yang menunjukkan tahap meluahkan emosi yang tinggi, maka
pesakit ini sukar pulih walaupun rawatan ubat-ubatan telah diberi dengan cukup.

3.0 CARA MENGURUS TINGKAH LAKU


Seperti di perkenalkan oleh Lee Center (1976) iaitu model disiplin tegar. Model
ini adalah sistem peraturan tingkah laku di adalam kelas yang di buat oleh guru. Apabila
kanak-kanak melanggar peraturan, namanya akan dipaparkan pada papan kenyataan
dan guru memanggil ibu bapa mereka ke sekolah. Center juga mencadangkan supaya
nama itu direkod dan dihantar kepada pengetua. Selain itu, model ini membantu guru
mengajar dengan lebih berkesan tanpa sebarang gangguan. Kebanyakkan
dilaksanakan di sekolah rendah memandangkan sesuai untuk mengurus tingkah laku
kanak-kanak supaya memahami pentadbiran sekolah. Walaubagaimanapun, ia kurang
berjaya melatih kanak-kanak supaya bertanggungjawab. Selain itu, kelemahannya
adalah tidak menghiraukan kurikulum,struktur dan susun atur di dalam bilik darjah.

5
4.0 TEKNIK PENGURUSAN TINGKAH LAKU

Tingkah laku boleh diuruskan dengan mengaplikasikan beberapa teknik. Antara


teknik-teknik tersebut adalah dengan menggunakan alat pengukuran personal
(personal tools), teknik pencegahan (preventives technique), dan tindakan pembetulan
(correction measure).

Teknik pertama iaitu alat pengukuran personal yang boleh dilaksanakan dengan
menggunakan kaedah kedekatan fizikal (physical proximity). Kaedah ini dilaksanakan
dengan guru mendekati sendiri murid yang mempunyai masalah tingkah laku. Kaedah
seterusnya adalah dengan menggunakan mobiliti fizikal (physical mobility) iaitu dengan
berjalan ke hadapan, ke belakang, ke tepi atau mengelilingi kelas sambil membuat
pengawasan. Eksperisi wajah atau pandangan guru yang menyenangkan, menarik,
marah, kecewa atau benci turut tergolong dalam teknik pertama ini. Kesimpulannya,
guru perlu mahir dalam menggunakan teknik ini.

Teknik kedua pula adalah berkaitan dengan pencegahan. Teknik ini dapat
mengurangkan ketegangan dan menggalakkan proses pengajaran supaya menjadi
lancar. Selain itu, melalui teknik ini iklim yang positif dan persekitaran yang terurus
dapat diwujudkan. Maka bagi mewujudkan suasana seperti ini, antara kaedah yang
boleh digunakan adalah dengan meminta murid supaya mematuhi rutin bilik darjah,
membuat sistem mengutip buku serta murid menerima bentuk peraturan yang digubal.
Guru juga boleh memberitahu tentang perlakuan yang diterima atau tidak.

Teknik yang terakhir adalah dengan melaksanakan tindakan pembetulan.


Tindakan ini dapat dilaksanakan dengan menangani masalah secara spontan dan
menghentikan dengan baik tanpa merosakkan apa-apa. Selain itu, pengubahsuaian
tingkah laku positif dan menghentikan tingkah laku negatif serta mengharmonikan iklim
bilik darjah juga dapat membantu dalam melaksanakan teknik tindakan pembetulan ini.
Guru juga boleh menggunakan hukuman yang diketahui oleh murid dan relevan seperti
ketuk-ketampi. Di samping itu, jika murid masih melakukan tingkah laku bermasalah itu,
guru boleh menukar tempat dan berjumpa dengannya selepas pengajaran. Melalui
perjumpaan ini, guru boleh membimbing perlakuannya supaya menjadi lebih baik.

6
Maka, guru haruslah sentiasa memperjelaskan atau mengingatkan mereka berkaitan
dengan tingkah laku tersebut.

5.0 PRINSIP-PRINSIP PENGURUSAN TINGKAH LAKU

Mengurus TL memerlukan kemahiran guru yang khusus dalam bidang tersebut.


Ia berlandaskan kepada prinsip-prinsip tertentu yang perlu dihayati dan dipegang oleh
guru.Antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah prinsip peneguhan, jenis
pemerhatian, dan prinsip pengurusan tingkah laku.

i. Prinsip Peneguhan

Peneguhan sangat penting untuk mengekal atau mengurangkan tingkah laku.Dalam


membuat peneguhan, peneguh (ganjaran) yang diberikan hendaklah sesuai dan
berkesan. Peneguh merupakan sesuatu objek atau situasi yang dapat meneguhkan
atau mengekalkan tindak balas atau kelakuan pada masa kini atau memungkinkan
peningkatan perlakuan pada masa akan datang. Peneguh yang diberi mestilah sesuatu
yang disukai oleh pelajar.

ii. Jenis-jenis Pemerhatian


Pemerhatian yang pertama adalah pemerhatian yang boleh dijenis mengikut
tujuan dan aspek yang hendak diperhati iaitu memerhati sesuatu perlakuan tanpa
membuat tafsiran (interpreation) dan tanggapan (judgement) iaitu melapor apa yang
dilihat sahaja dan menggunakan tafsiran bukan untuk penilaian semasa tetapi
membuat hipotesis yang diperolehi selepas menemu bual individu yang berkenaan.

Kedua, pemerhatian yang dibuat mestilah mengikut apa yang telah dirancang
dan secara “open-ended” iaitu menilai atau memerhati kemahiran tertentu,
pengetahuan, perlakuan atau sikap yang telah dikenal pasti serta menilai sesuatu yang
wujud tanpa dijangka atau di luar perancangan pemerhati tetapi relevan dengan objektif
penilaian tersebut.

7
Manakala, yang ketiga adalah pemerhatian untuk jangka pendek dan jangka
panjang. Pemerhatian yang dilaksanakan mengikut urutan dalam jangka masa
berperingkat supaya mendapat dapatan yang berkesan dan bermakna tentang
perkembangan proses atau peristiwa terhadap sesuatu tugasan.

6.0 ASAS PENGURUSAN TINGKAH LAKU

Terdapat tiga perkara asas dalam pengurusan tingkah laku. Perkara tersebut
adalah peneguhan, hukuman, prompts dan kiu.

a) Peneguhan
Peneguhan merupakan satu bentuk objek, stimuli atau perbuatan. Ia diberikan
kepada tingkah laku tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan dan
kekerapan tingkah laku tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa tingkah laku dapat
digalakkan melalui amalan peneguhan.

b) Hukuman
Hukuman merupakan satu bentuk tingkah laku yang diberikan selepas
melakukan sesuatu tingkah laku yang salah. Hukuman boleh dibahagikan kepada tiga
bahagian. Bahagian pertama adalah satu tingkah laku tertentu terjadi. Bahagian kedua
pula menyatakan tentang satu konsikuen semerta mengikuti tingkah laku tersebut dan
bahagian ketiga adalah sebahagian hasil daripada tingkah laku yang kemungkinan tidak
berlaku lagi di masa akan datang. Hukuman juga merupakan pengawal tingkah laku
yang kuat. Hukuman boleh dikategorikan kepada dua iaitu hukuman positif dan
hukuman negatif.

Hukuman positif adalah bentuk tingkah laku yang diberikan dan diikuti dengan
pemberian satu ransangan yang tidak menyenangkan. Manakala hukuman negatif
adalah tingkah laku yang diberikan dan diikuti dengan penarikan ransangan yang
meneguhkan.

8
c) Prompts
Prompts adalah ransangan yang digunakan untuk meningkatkan penglibatan
individu dalam melaksanakan tingkah laku yang betul. Ia diberikan sebelum atau
semasa tingkah laku itu dilakukan. Terdapat dua jenis prompts iaitu respon dan
stimulus. Prompts respon adalah tingkah laku individu lain yang meransangkan respon
yang diperlukan. Antaranya adalah prompts lisan, gesture, tunjuk cara dan fizikal.
Manakala prompts stimulus pula melibatkan perubahan, penambahan atau penarikan
pada stimulus. Ini adalah bertujuan untuk memastikan respon yang betul diperolehi.

d) Kiu
Kiu adalah amalan yang membolehkan murid untuk membezakan objek atau
konsep yang relevan dengan objek atau konsep yang lain. Contohnya, guru
membezakan suku kata dengan mengunakan warna merah dan warna hitam. Hal ini
akan membantu murid untuk membezakan suku kata pertama dengan suku kata kedua
di samping dapat memudahkan proses bacaan.

7.0 TINGKAH LAKU BERMASALAH

Dalam konteks pendidikan, tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang


tingkah laku yang boleh merosakan kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran
dan pembelajaran khususnya di dalam bilik darjah. Kajian terhadap masalah murid
sekolah ini membawa kepada dua pecahan utama tingkah laku murid bermasalah iaitu,
positif dan negatif. Tingkah laku bermasalah positif yang dikenal pasti seperti perlakuan
ingin tahu, cepat belajar, pintar cerdas dan proaktif. Manakala untuk tingkah laku
bermasalah negatif pula ialah perlakuan distruktif iaitu tingkah laku anti sosial, disruptif
berkaitan tingkah laku mengganggu, dan akhirnya tingkah laku bergantung yang
berlebihan.Sama ada seseorang murid itu mempunyai masalah bertingkah laku positif
dan negatif, ia akan membawa kesan yang tidak baik dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran di dalam bilik darjah.

Oleh yang demikian, guru haruslah mengambil tahu dan segera merancang dan
melaksana strategi dan tindakan yang sesuai untuk mengubah tingkah laku yang

9
negatif itu. Hal ini sangat penting demi menjamin dan mengawal keadaan bilik darjah
yang kondusif dan mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan
pembelajaran. Secara umumnya masalah tingkah laku atau disiplin bagi murid-murid
masalah pembelajaran mempunyai ciri-ciri tertentu. Antara ciri-ciri yang ada pada
murid-murid yang bermasalah tingkah laku ialah penumpuan yang singkat, memencil
dan menarik diri daripada aktiviti kelas, terlalu bergantung kepada seseorang, tidak
mesra dengan guru dan orang lain, gopoh dan tidak sabar, motivasi kendiri rendah,
agresif, melanggar perintah, sentiasa mempunyai perasaan negative, memberi jawapan
sesuka hati, kurang kemahiran mengawal emosi, perlakuan hiperaktif dan sering resah
serta kurang kepercayaan terhadap kebolehan diri.Masalah tersebut secara umumnya
telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara faktor yang mempengaruhi pengurusan
tingkah laku dan disiplin di dalam kelas seperti kedudukan tempat duduk murid yang
jauh dari guru. Susun atur peralatan seperti meja, kerusi, almari memainkan peranan
penting dalam mewujudkan kelas yang kondusif dan mempunyai ruang untuk murid dan
guru bergerak. Selain itu, alat bahan mengajar yang dipamerkan hendaklah sentiasa
ditukar.

7.1 Ciri-ciri Tingkah Laku Bermasalah

7.1.1 Tingkah Laku Positif

Tingkah laku positif merupakan tingkah laku kanak-kanak merupakan tingkah


laku yang baik untuk perkembangan mereka kerana dengan adanya tingkah laku ini,
kanak-kanak akan lebih bersemangat untuk melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran
dan pembelajaran. Sikap ingin tahu kanak-kanak akan membantu guru dalam
meransang pemikiran kanak-kanak dan penting dalam perkembangan kognitif mereka.
Dengan sikap ingin tahu kanak-kanak ini, guru dapat membina aktiviti yang lebih
melibatkan penerokaan kerana pada tahap ini, kanak-kanak akan suka pada aktiviti
seperti ini.

Kanak-kanak yang cepat belajar juga merupakan tingkah laku yang positif
kerana akan memudahkan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam
kelas. Ini kerana, guru tidak perlu melakukan proses pemulihan sekiranya kanak-kanak

10
cepat belajar. Guru Cuma perlu fikirkan aktiviti pengayaan uantuk kanak-kanak
tersebut. Kanak-kanak yang proaktif juga merupakan tingkah laku positif. Kanak-kanak
proaktif berbeza dengan kanak-kanak hyperaktif. Ini kerana kanak-kanak proaktif
merupakan kanak-kanak yang suka melibatkan diri pada aktiviti, suka bermain dan lebih
mudah dikawal oleh guru. Kanak-kanak pintar cerdas jarang dijumpai namun jika
terdapat kanak-kanak seperti ini, guru harus pandai memberikan aktiviti yang menarik
agar mereka tidak mudah bosan.

7.1.2 Tingkah Laku Negatif

Tingkah laku negatif pula merupakan tingkah laku yang mampu memberikan
masalah dan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Ini
kerana tingkah laku negatif bukan sahaja kanak-kanak yang suka mengganggu rakan
lain malah kanak-kanak yang seriang memberontak dalam kelas merupakan contoh
kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku negatif. Tingkah laku distruktif merupakan
tingkah laku kanak-kanak iaitu permusuhan nyata iaitu kanak-kanak yang sering
menunjukkan tingkah laku fisikal atau pun lisan yang bertujuan menyakiti seseorang.
Contohnya, seorang murid sedang beratur untuk dapatkan makanan tiba-tiba seorang
murid yang lain, memotong barisan tersebut.

Selain itu juga, vandalisme juga merupakan ciri-ciri tingkah laku distruktif. Bagi
kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku distruptif pula, kanak-kanak ini biasanya
mempunyai ciri-ciri hyperaktif, suka membuat bising dan agresif. Kanak-kanak yang
mempunyai tingkah laku distruptif merupakan kanak-kanak yang suka bergerak, suka
ketawa dengan kuat dan sering menunjukkan tingkah laku agresif kepada rakan-rakan
yang lain. Tingkah laku bergantungan pula merupakan kanak-kanak yang sering
mengalami emosi kebimbangan, pergantungan berlebihan dan mempunyai nilai kendiri
yang rendah. Kanak-kanak ini biasanya sering bergantung pada orang lain dalam apa
juga aktiviti yang dijalankan. Kanak-kanak yang terlalu pemalu juga merupakan kanak-
kanak yang mempunyai tingkah laku pergantungan.

11
7.2 Jenis-jenis Tingkah Laku Bermasalah

a) Hiperaktif
Hiperaktif adalah tingkah laku yang menunjukkan tingkah laku kurang tumpuan
iaitu tidak selari dengan tahap perkembangan mereka. Kanak-kanak hiperaktif juga
mudah lupa dengan aktiviti harian mereka dan lalai dalam membuat tugasan. Maka,
mereka sukar untuk mengikut arahan dan gagal menyudahkan kerja sekolah.

b) Agresif
Tingkah laku bermasalah jenis agresif dapat dikenal pasti apabila terdapat
beberapa perubahan pada individu. Antaranya seperti tidak dapat tidur malam dan
mimpi ngeri, perasaan takut yang amat sangat dan tingkah laku agresif. Selain itu,
kanak-kanak ini juga akan cepat naik marah, tidak sabar menunggu giliran dan tidak
menerima teguran atau komen orang lain. Kanak-kanak ini juga sering melawan dan
menganggap dirinya adalah yang terbaik.

c) Separation Anxiety
Tingkah laku ini juga dikenali sebagai kebimbangan. Tingkah laku ini dapat
ditunjukkan melalui perasaan kurang senang atau takut akibat andaian bahawa sesuatu
yang tidak diingini akan berlaku. Perkara ini terjadi akibat daripada pengalaman emosi
yang tidak menggembirakan yang pernah dialami oleh seseorang.

d) Overdependency
Tingkah laku overdependency adalah tingkah laku yang sering bergantung
kepada orang lain. Kanak-kanak seperti ini tidak mampu untuk membuat keputusan
sendiri kerana memilik pendirian yang kurang tegas dan tiada tujuan. Perkara ini terjadi
kerana kanak-kanak mendapat perlindungan yang terlalu melampau dan sering kali
dimanjakan. Ini menyebabkan kanak-kanak itu menjadi kurang yakin. Mereka akan
sering bimbang dan tertekan jika tiada pertolongan diberikan.

12
e) Withdrawal
Withdrawal atau pengasingan diri adalah tingkah laku yang suka menjauhkan diri
daripada orang lain yang kurang disenangi. Tingkah laku yang ditunjukkan ini dijadikan
sebab untuk membela diri supaya dapat elakkan diri daripada berkomunikasi dengan
orang lain.

8.0 KEPENTINGAN MENGURUS TINGKAH LAKU

Tingkah laku terpuji penting bagi melahirkan pelajar yang bersifat sanggup
melaksanakan tanggungjawab pada diri, keluarga, institusi dan Negara. Tanpa tingkah
laku terpuji dalam diri pelajar tidak mungkin mereka sanggup melaksanakan
tanggungjawab diri sebdiri. Mereka lebih rela melakukan kesalahan berbanding
melakukan perbuatan baik kerana bagi mereka, tiada faedahnya mereka melakukan
kebaikan.

Tingkah laku terpuji penting bagi mewujudkan suasana tenang dan kondusif
dalam bilik darjah supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan
dengan licin, berkesan, dan penuh ceria. Apabila pelajar yang bermasalah daripada
segi disiplin ini tidak wujud dalam kelas, tidak ada pelajar yang membuat bising dan
mengganggu pelajar lain belajar.

Guru juga tidak perlu meninggikan suara ataupun bercakap kasar dengan pelajar
disebabakan berbagai-bagai masalah sebalaiknya pelajar sendiri sudah memahami
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Justeru, hubungan antara guru dan pelajar
dapat diperbaiki dan kemesraan dapat diwujudkan, di sadapat berubah.mping minat
bagi menimba ilmu dapat dipertingkatkan.

Para pelajar menjadi lebih tekun dan produktif apabila mereka mempunyai
tingkah laku terpuji. Apabila mereka mengikut didiplin yang telah ditetapkan, jadual
mereka dan tingkah laku mereka dapat berubah. Mereka dapat melakukan sesuatu
perkara secara sistematik dan mengikut laluan yang betul tanpa menyalahi undang-

13
undang. Mereka dapat menjadi lebih produktif lagi dalam menghasilkan idea yang
menarik dalam pelbagai bidang terutamanya dalam bidang kemahiran.

Masa dapat dijimatkan kerana segala tugasan dapat disiapkan dalam tempoh
masa yang lebih singkat. Disiplin diri yang tinggi membentuk mereka menepati masa
dan tidak membuang masa dengan perkara-perkara yang tidak perlu dilakukan.
Sebagaimana yang kita tahu, pelajar kini lebih banyak melakukan tingkah laku
bermasalah sehingga hilang pegangan dan hala tuju.

Pembangunan tingkah laku terpuji yang tinggi dalam kalangan pelajar mampu
melatih pelajar dengan dengan nilai-nilai murni seperti kepatuhan, tanggungjawab,
kasih saying, berkerjasama, cintakan kebersihan dan hormat menghormati. Oleh itu,
dengan mematuhi disiplin, pelajar sentiasa ingat dan menanamkan sifat-sifat yang baik
dalam diri dan membuang sifat-sifat negatif yang tidak perlu ada dalam diri mereka.

9.0 PENAKSIRAN TINGKAH LAKU

Bagi kanak-kanak yang dikenalpasti mempunyai masalah tingkah laku,


pemerhatian akan dilaksanakan untuk mengetahui situasi sebenar kanak-kanak
tersebut secara semula jadi. Ia dilakukan secara tidak disedari supaya kanak-kanak
tidak berpura-pura di mana fokus pemerhatian adalah untuk mengetahui tahap
kefungsian kanak-kanak secara semula jadi tanpa diganggu oleh faktor-faktor lain.
Penilaian boleh dibuat semasa individu terlibat dalam aktiviti-aktiviti hariannya seperti
bermain, bekerja dalam kumpulan dan penglibatannya dalam aktiviti secara
berkumpulan dan sebagainya.

David Lambert dan David Lines 2000. Penaksiran adalah proses pengumpulan,
menterjemah, merekod dan menggunakan maklumat mengenai respon pelajar kepada
tugas pendidikan. Gearheat 1990, penaksiran adalah proses yang melibatkan
pengumpulan dan penterjemahan secara saintifik sesuatu maklumat yang luas
berdasarkan keputusan intervensi dan apabila bersesuaian, keputusan klasfikasi dan
penenmpatan. Menurut Salvia dan Ysseldy 1978 . Penaksiran adalah proses

14
pengumpulan data dengan tujuan mengenalpasti dan mengesan masalah pelajar dan
membuat keputusan megenai pelajar.

Menurut Bailey dan Woldery 1992. Penaksiran adalah suatu proses mengumpul
maklumat bagi tujuan membuat keputusan . Mc Cluhen 1994. Penaksiran kanak-kanak
khas ialah proses sistematik mengumpul maklumat yang relevan bertujuan membuat
keputusan pembelajaran dan perundangan yang berkaitan dengan peruntukan
perkhidmatan khas. Penaksiran pembelajaran juga meliputi usaha memahami masalah
pembelajaran pelajar dan faktor-faktor yg memberi kesan kepada pencapaian sekolah
dan perkembangan diri murid dari berbagai peringkat umur.

Terdapat beberapa kaedah atau teknik yang boleh digunakan oleh pemerhati
bagi merekod tingkah laku murid. Antaranya adalah time-sampling, event/ frequency
recording, duration recording, interval recording, senarai semak, rekod anekdot dan
sekil kadar.

i. Perekodan Peristiwa
Perekodan peristiwa atau perekodan kekerapan bermaksud jumlah sesuatu
tingkah laku diperhatikan dalam tempoh masa yang telah diberikan direkod. Contohnya
jumlah berapa kali seorang murid bercakap-cakap dengan kawan semasa waktu mata
pelajaran Bahasa Malaysia selama 30 minit. Kita boleh merekod tingkah laku murid
berasaskan kekerapan sebenar, kadar kejadian atau kejadian tersebut dalam peratus
peluang sedia ada. Contohnya, Ali telah mengangkat tangan sebelum menjawab soalan
guru hanya sekali dalam waktu mata pelajaran Bahasa Malaysia selama 30 minit atau
kita boleh merekod sebagai Ali mengangkat tangannya 0.5 per 15 minit atau Ali
mengangkat tangannya sebanyak 5% daripada peluang sedia ada untuk menjawab
soalan guru (sekiranya guru telah menyoal sejumlah 20 soalan dalam kelas itu dan
murid semua termasuk Ali boleh sukarela mengangkat tangan untuk menjawab soalan
guru).

15
i) Lembaran data yang ringkas

Lembaran Data Perekodan Peristiwa atau Kekerapan (Event / Frequency


Recording Data Sheet)

Tarikh : 20 Ogos 2009 Penilai: Cik Faridah Ismail

Nama Murid : Aniq Afiqah Salleh

Kelas : 3 Sinar

Pemerhatian

Tingkah Laku Kekerapan Jumlah Masa Ulasan


Murid Kejadian Tambahan
Mengangkat / 1 30 minit kelas pada
tangan untuk waktu pagi (
menjawab 10.00 pagi-
soalan 10.30 pagi)
Bercakap // 2
semasa sesi
sewaktu guru
bercerita ”Si
mengajar
Kancil”

16
ii) Lembaran data kekerapan untuk merekod tingkah laku sasaran

Lembaran Data Perekodan Peristiwa atau Kekerapan (Event / Frequency


Recording Data Sheet)

Nama Murid : Ain Farhana binti Roslan Tarikh Lahir : 17.09.1999

Kelas : 3 Sinar

Penilai : En. Nadzrin bin Noordin

Definisi Tingkah Laku yang Direkod: Bertanya soalan

Tarikh Kekerapan

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Haria
n

ii. Rekod anekdot

17
Rekod anekdot adalah penulisan yang ringkas, tepat dan padat mengenai
peristiwa dan perubahan yang signifikan yang berlaku pada seseorang murid. Guru
boleh menerangkan peristiwa tingkah laku atau insiden dengan perkataan atau gambar.
Oleh itu, guru perlu sediakan buku kecil atau helaian kertas yang diletakkan di tempat
yang mudah dicapai. Maklumat yang perlu ada dalam rekod anekdot adalah nama
kanak-kanak, tarikh, masa, tempat, peristiwa yang berlaku. Ulasan guru dan tindakan
guru. Guru dapat mengambil tindakan susulan yang sesuai bagi membantu murid itu.

Kegunaan rekod anekdot:

Bagi merekod tingkah laku kanak-kanak yang khusus bagi tujuan perancangan
aktiviti individu dan bagi kes konferensi.

Kebaikan rekod anekdot:

• Pemerhati tidak memerlukan sebarang latihan bagi membuat rekod ini.


• Pemerhatian ini terbuka(tiada penutup. Pemerhati mencatatkan apa sahaja yang
beliau dapat saksikan dan tidak terhad kepada sejenis tingkah laku ataupun
catatan.
• Pemerhati boleh mencatat apa sahaja kejadian yang tidak diduga tidak kira di
mana ia berlaku kerana pemerhati hanya perlu mencatatkannya kemudian.
• Pemerhati hanya perlu mencatat tingkah laku yang diperlukan sahaj dan
melupakan perkara atau tingkah laku lain.

Keburukan rekod anekdot:

• Rekod ini tidak memberi gambaran yang lengkap kerana ia hanya merekodkan
kejadian yang diperlukan oleh pemerhati sahaja.
• Ketetapan rekod ini sangat bergantung pada ingatan pemerhati kerana rekod ini
dibuat selepas kejadian itu berlaku. Selalunya catatan atau rekod adalah kurang
mendalam.

18
• Kejadian mungkin berlaku diluar konteks dan ini menyebabkan interpretasi
kurang tepat ataupun digunakan secara berat sebelah.
• Sukar direkod atau dianalisis dan tidak sesuai digunakan dalam kajian saintifik.

19
Sekolah Kebangsaan Seri Ketereh

Borang Rekod Anekdot

Pemerhati: ....................................................................................................

Tarikh pemerhatian :.....................................................................................

Masa pemerhatian : .....................................................................................

Nama pelajar : .............................................................................................

Penerangan tentang kejadian:

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...................................................

Penerangan tentang lokasi/ latar belakang kejadian :

.................................................................................................................................
...........................................................................................................

Nota, cadangan dan langkah:

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
....................................................................................

Tandatangan: .........................................

20
iii. Persampelan masa

Rekod persampelan masa ini digunakan bagi mencatat pemerhatian ke atas


tingkah laku kanak-kanak dalam satu jangka masa. Guru mengenal pasti kanak-kanak
yang akan diperhatikan dalam satu tempoh masa. Pemerhatian akan dibahagikan
kepada beberapa segmen masa dan kekerapan berlakunya tingkah laku itu dicatat
secara berterusan dan ambil tindakan. Tingkah laku yang hendak direkod ini perlu
nyata dan kerap dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam masa 15 minit.

Kebaikan rekod persampelan masa:

• Menjimatkan masa.
• Memberi maklumat berkenaanjangka masa tingkah laku itu berlaku.
• Maklumat kualitatif ini sesuai bagi analisis menggunakan statistic.
• Lebih objektif dan terkawal kerana tingkah laku adalah nyata dan terhad.
• Pemerhati dapat mengumpul data berkenaan beberapa orang kanak-kanak
ataupun beberapa jenis tingkah laku secara serentak.

Keburukan rekod persampelan masa:

• Ia merekod tingkah laku yang sudah ditetapkan sahaja dan mungkin akan
tertinggal tingkah laku yang berguna.
• Ia hanya merekod bila dan kekerapan tingkah laku itu berlaku sahaja. Catatan
berkenaan tingkah laku, sebab-sebab dan keputusan ia dilakukan tidak
dinyatakan. Ini menyebabkan penilaian menjadi berat sebelah.

21
Lembaran Data Persampelan Masa

Nama Murid : Mior bin Kamaruddin

Laila Syakira binti Yasin

Purnama Dewi a/p Balakrishnan

Persekitaran : Bahasa Melayu

Tingkah Laku Sasaran : Mengangkat tangan

Masa Mula : 8.00 pagi

Masa Tamat : 9.00 pagi

Tarikh : 20 Ogos 2009

8.00 8.05 8.10 8.15 8.20 8.25 8.30 8.35 8.40 8.45 8.50 8.55 9.00

Sela Masa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nama murid
Mior + + - - + - + + - - + -
Laila - - - + + - - + - + - +
Dewi + - + - - + - - + - - -

Petunjuk : + (Tingkah laku sasaran ditunjukkan)

- (Tingkah laku sasaran tidak ditunjukkan)

Ringkasan Pemerhatian:

22
a. Mior
Jumlah Interval : 12

Selaan di mana tingkah laku ditunjukkan :6

Peratus tingkah laku sasaran ditunjukkan : 50%

Selaan di mana tingkah laku tidak ditunjukkan : 6

Peratus tingkah laku sasaran tidak ditunjukkan : 50%

b. Laila
Jumlah Interval : 12

Selaan di mana tingkah laku ditunjukkan :5

Peratus tingkah laku sasaran ditunjukkan : 42%

Selaan di mana tingkah laku tidak ditunjukkan : 7

Peratus tingkah laku sasaran tidak ditunjukkan : 58%

c. Dewi
Jumlah Interval : 12

Selaan di mana tingkah laku ditunjukkan :4

Peratus tingkah laku sasaran ditunjukkan : 33%

Selaan di mana tingkah laku tidak ditunjukkan : 8

Peratus tingkah laku sasaran tidak ditunjukkan : 67%

Rumusan:

23
Dewi hanya melakukan tugasan yang diberi sebanyak 4 kali dalam tempoh masa
sejam itu.

iv. Senarai semak

24
Walaubagaimanapun pemerhatian adalah lebih bermakna apabila guru dapat
mengaitkan perubahan tingkah laku kanak-kanak dengan hasil pembelajaran seperti
yang telah ditetapkan. Oleh itu, guru boleh menyediakan satu senarai hasil
pembelajaran dan digunakan sebagai alat atau instrument semakan semasa membuat
pemerhatian untuk setiap murid. Senarai hasil pembelajaran hendaklah mengambil kira
domain kognitif, afektif dan psikomotor.

Senarai semak ini dapat menyatakan samada murid boleh atau tidak boleh,
mencapai atau tidak mencapai hasil pembelajaran yang diingini. Gambaran yang
diperoleh ini tidak jelas bagi menggambarkan pencapaian murid itu. Ada juga dalam
kalangan guru menggunakan skala pengelasan iaitu ‘belum menguasai, baik,
cemerlang’ bagi memberi gambaran yang lebih jelas berkenaan pencapaian murid itu.

Lembaran Data Senarai Semak (Check List Data Sheet)

25
BUTIR-BUTIR DIRI MURID

Nama Murid : …………………………………….

Umur : .................Tarikh Lahir: .................. No. Surat Beranak :................

Kelas: ................. No Pendaftaran JKM: ..................................................

Jenis Kecacatan/ Tahap : ............................................................................

Jantina : L / P Kaum : .......................... Agama: .....................................

Bil. Adik Beradik: .............................. Anak ke- : ....................................

PENGESAHAN IBU BAPA/ PENJAGA

Nama : ............................................................................. PERLAKUAN YANG


KETARA
No K/P : ...........................................................................
Agresif ( )
Alamat : .......................................................................... Pasif ( )

........................................................................... Kognitif ( )

Emosi ( )
...........................................................................
Negatif Sosial ( )
Tandatangan: ....................... Tarikh: ..........................
Motor Kasar ( )

Motor Halus ( )

Pertuturan ( )

Pengurusan Diri ( )

Tertib Makan ( )

26
Bil Keterangan Tingkah Laku Tunjuk Ulasan
Ya Tidak
1. Perlakuan Agresif
1.1 Merosakkan harta sendiri/ orang
lain
1.2 Selalu berkelahi/ bertindak
1.3 Cepat marah/ meradang
1.4 Mengacau/ Menguasai orang lain
1.5 Mencederakan diri
1.6 Mencederakan orang lain
1.7 Panas baran
1.8 Perlakuan negatif berlaku dengan
tiba-tiba
1.9 Hiperaktif
2. Perlakuan Pasif
2.1 Memencilkan diri
2.2 Sugul
2.3Terlalu pendiam
2.4 Terlalu malas
2.5 Mudah terganggu perhatian
2.6 Terlalu malu
2.7 Lembab pergerakan
2.8 Lembab membuat sesuatu
3. Perlakuan Negatif Sosial
3.1 Mengusik
3.2 Bercakap bohong
3.3 Tidak menepati janji
3.4 Engkar/ tidak menurut perintah
3.5 Berbahasa Kasar
3.6 Terlalu suka bercakap
3.7 Selalu buang air dalam bilik darjah
3.8 Suka membuat bising

27
3.9 Mengambil tanpa meminta
3.10 Tidak bekerjasama
3.11 Tidak bertimbang rasa
4. Pemasalahan Emosi
4.1 Gelisah
4.2 Menggerakkan bahagian anggota
badan tanpa dapat dikawal
4.3 Bebal
4.4 Menipu / berbohong
4.5 Selalu mengadu sakit
4.6 Menangis dalam kelas
4.7 Memerlukan perhatian yang lebih
4.8 Risau
4.9 Berkhayal/ termenung
4.10 Membuat sesuatu tanpa tujuan

v. Duration recording
Merekodkan jangka masa mengenai tingkah laku dapat dibuat dengan
mencatatkan masa mula dan masa tamat tingkah laku itu terjadi. Teknik ini selalunya

28
digunakan bagi memerhatikan tingkah laku yang kurang terjadi dan diteruskan bagi
tempoh yang tertentu. Contoh merekodkan jangka masa adalah apabila seorang pelajar
kerap menangis di dalam kelas. Setiap kali pelajar itu menangis, anda mencatat masa
mula dan masa tamat serta membuat pengiraan jangka masa episod menangis tadi.

Contoh-contoh lain merekod jangka masa adalah berapa lama yang diperlukan
oleh seorang pelajar menyelasaikan kerja rumah matematiknya, tempoh masa yang
diambil membersihkan kelas ataupun berapa lama yang dihabiskan bagi pelajar
berkenaan mengetuk penselnya di atas meja secara berterusan. Jadual dibawah
menunjukkan borang jangka masa yang boleh digunakan dalam teknik ini.

Lembaran Data Perekodan Masa (Duration Recording Data Sheet)

29
Nama Murid : Dayang Sarah Awang Lah Tarikh Lahir : 12.08.1999

Siti Aisya Ali : 23.01.2000

Waqi ahmad : 07.09.2000

Kelas : 3 Sinar Penilai: Pn. Amnah Sarian

Definisi Tingkah Laku yang Direkod : Membuat tugasan

Tarikh : 21 0gos 2009

Tempoh masa : 30 minit

Onset offset onset offset onset offset onset offset

Nama Murid
Wati 9.00- 9.06- 9.16- 9.20-
9.05 9.15 9.20 9.30
Kumar 9.00- 9.09- 9.21- 9.26-
9.08 9.20 9.25 9.30
Firdaus 9.00- 9.05- 9.11- 9.16-
9.04 9.10 9.15 9.30

vi. Interval recording

Intervalrecording ataupun merekod jarak masa adalah teknik yang mngukur


samada tingkah laku itu berlaku ataupun tidak dalam jangka masa yang ditetapkan.
Jumlah masa pemerhatian dibahagikan dengan jarak masa yang lebih kecil. Pemerhati

30
mencatatkan samada tingkah laku itu terjadi ataupun tidak dalam masa itu. Dengan
berpandukan pada teknik merekod jarak masa ini, guru dapat membuat anggaran
tentang kedua-kedua frekuensi dan jarak masa tingkah laku pada masa yang sama.

Pemerhati akan mencatat sekali sahaja sekiranya tingkah laku terbabit berlaku
pada bila-bila masa sepanjang jarak masa ini. Merekod jarak masa memerlukan
tumpuan yang tidak berbelah bahagi dari pemerhati memandangkan pemerhatian
dilakukan secara berterusan bagi tempoh yang ditetapkan.

Teknik ini dapat dilakukan dalam beberapa perlakuan seperti ketika kanak-kanak
membaling permainan mereka ketika lapang. Apabila masa lapang ini adalah 15 minit,
bahagikan jarak masa ini kepada selang satu minat. Pada minit pertama, apabila
seorang kanak-kanak membaling alat permainannya, karak masa ditandakan.

Pada minit kedua, jika dia tidak membaling alat permainan itu, maka jarak masa
tidak ditandakan. Walaubagaimanapun apabila kanak-kanak ini membaling tiga alat
permainan yang berbeza pada minit ketiga, jarak masa ditandakan hanya sekali sahaja.
Borang bagi mengukur jarak masa boleh didapati pada jadual dibawah:

Lembaran Data Perekodan Interval (Interval Recording Data Sheet)

Nama Murid : Tarikh Lahir:

Kelas :

31
Penilai :

Definisi Tingkah Laku yang direkod (TL sasaran) :

Tingkah laku Lokasi


Duduk Berdiri Goyang Dapur Ruang Bilik
Masa Ulasan
tamu Tidur
8.00 pg
9.00 pg
10.00 pg
11.00 pg
12.00 tgh
1.00 ptg
2.00 ptg

vii. Sekil kadar

Sekil kadar hampir sama dengan frekuensi. Merekodkan kadar tingkah laku
membabitkan pengumpulan maklumat tentang frekuensi tingkah laku yang diperhatikan
dan panjang tempoh pemerhatian itu. Kadar adalah nisbah bilangan tingkah laku
terbabit berlaku dalam masa yang ditetapkan dan tempoh masa.

Kadar dihitung dengan menbahagikan bilangan tingkah laku yang terjadi ini
dengan minit, jam ataupun hari ketika pemerhatian dibuat. Frekuensi ataupun berapa
kali seorag pelajar meninggalkan tempat duduknya ketika kelas matematik dijalankan

32
dapat dicatatkan sebagai kadar kija tempoh kelas dijalankan ataupun tempoh masa
pemerhatian diketahui.

Kadar tingkah laku dapat dikira purata sekiranya pemerhatian dibuat beberapa
kali sepanjang tempoh. Daripada beberapa siri pemerhatian ini, kadar purata pelajar
meninggalkan tempat duduknya dapat ditentukan. Jadual dibawah menunjukkan
bagaimana kita dapat mencatatkan tingkah laku meninggalkan tempat duduk sebagai
kadar.

Lembaran Data Sekil Kadar (Rate Scale Data Sheet)

BUTIR-BUTIR DIRI MURID

Nama Murid : …………………………………….

Umur : .................Tarikh Lahir: .................. No. Surat Beranak :................

Kelas: ................. No Pendaftaran JKM: ..................................................

Jenis Kecacatan/ Tahap : ............................................................................

33
Jantina : L / P Kaum : .......................... Agama: .....................................

Bil. Adik Beradik: .............................. Anak ke- : ....................................

PENGESAHAN IBU BAPA/ PENJAGA PERLAKUAN YANG


KETARA
Nama : .............................................................................
Agresif ( )
No K/P : ...........................................................................
Pasif ( )

Alamat : .......................................................................... Kognitif ( )

Emosi ( )
...........................................................................
Negatif Sosial ( )
...........................................................................
Motor Kasar ( )
Tandatangan: ....................... Tarikh: .......................... Motor Halus ( )

Pertuturan ( )

Pengurusan Diri ( )

Bil Keterangan Tingkah Laku Tahap Tingkah Laku Ulasan


1 2 3 4 5
1. Perlakuan Agresif
1.10 Merosakkan harta
sendiri/ orang lain
1.11 Selalu berkelahi/
bertindak
1.12 Cepat marah/
meradang

34
1.13 Mengacau/ Menguasai
orang lain
1.14 Mencederakan diri
1.15 Mencederakan orang
lain
1.16 Panas baran
1.17 Perlakuan negatif
berlaku dengan tiba-tiba
1.18 Hiperaktif
2. Perlakuan Pasif
2.1 Memencilkan diri
2.2 Sugul
2.3Terlalu pendiam
2.4 Terlalu malas
2.5 Mudah terganggu
perhatian
2.6 Terlalu malu
2.7 Lembab pergerakan
2.8 Lembab membuat sesuatu
3. Perlakuan Negatif Sosial
3.1 Mengusik
3.2 Bercakap bohong
3.3 Tidak menepati janji
3.4 Engkar/ tidak menurut
perintah
3.5 Berbahasa Kasar
3.6 Terlalu suka bercakap
3.7 Selalu buang air dalam
bilik darjah
3.8 Suka membuat bising
3.9 Mengambil tanpa meminta
3.10 Tidak bekerjasama

35
3.11 Tidak bertimbang rasa
4. Pemasalahan Emosi
4.1 Gelisah
4.2 Menggerakkan bahagian
anggota badan tanpa dapat
dikawal
4.3 Bebal
4.4 Menipu / berbohong
4.5 Selalu mengadu sakit
4.6 Menangis dalam kelas
4.7 Memerlukan perhatian
yang lebih
4.8 Risau
4.9 Berkhayal/ termenung
4.10 Membuat sesuatu tanpa
tujuan

Skala : 1- tidak memuaskan

2- kurang memuaskan

3- sederhana

4- baik

5- sangat baik

36
viii. Rekod berterusan

Ia adalah catatan lengkap berkenaan kejadian dan dicatat mengikut urutan masa
kejadian berlaku. Guru atau pemerhati akan duduk ataupun berdiri dari jarak beberapa
meter daripada murid dan mula mencatat apa sahaja kejadian yang berlaku dalam
masa yang telah ditetapkan. Masanya mungkin lima minit ataupun mungkin diulang
beberapa kali pada hari itu. Rekod ini berbeza daripada rekod anekdot kerana ia
merekod semua kejadian yang berlaku bukan hanya kejadian dipilih ataupun yang
diperlukan sahaja. Catatannya juga menggunakan ayat yang pendek dan ditulis dengan
menggunakan ayat yang pendek dan ditulis dengan menggunakan teknik penulisan
ringkas jika boleh.

Kebaikan rekod berterusan:

37
• Rekod yang lengkap, komprehensif dan tidak terhad kepada satu kejadian
sahaja.
• Rekod ini terbuka dan membolehkan guru mencatat apa sahaja yang beliau lihat.
• Guru atau pemerhati tidak perlu mempunyai kemahiran pemerhati yang khusus.

Keburukan rekod berterusan:

• Memerlukan banyak masa.


• Sukar merekod semua kejadian dengan lengkap.
• Baik bagi merekod pemerhati individu tetapi sukar merekod pemerhatian secara
kumpulan.

ix. Rekod Spesimen

Hampir sama dengan rekod berterusan, tetapi ia lebih lengkap, lebih jelas dan
kriterianya sudah ditetapkan seperti masa dan kanak-kanak yng terlibat. Rekod ini
selalu digunakan oleh penyelidik yang memrlukan catatan menyeluruh dan lengkap
berkenaan satu-satu tingkah laku. Kebaikan dan keburukannya juga hamper sama
dengan rekod berterusan.

38
PEMERHATIAN

39
Nama : Maziah binti Mohd Yusoff

Jantina : Perempuan

Bangsa : Melayu

Agama : Islam

Warganegara : Malaysia

Tarikh Lahir : 25.09.1998

Alamat : Lot 596, Kg, Membatu, Ketereh, Kota Bharu

Kelantan.

Sekolah sebelum : Sekolah Kebangsaan Kamil 2, Pasir Puteh Kelantan.

Anak ke : sembilan

Kumpulan :5

Guru Kelas : Cik Faridah binti Ismail

Saya telah melakukan kajian terhadap seorang kanak-kanak perempuan yang


benama Maziah dan dia lebih suka dikenali sebagai Mama. Dia yang menghadapi
masalah pembelajaran dan dikategorikan sebagai Sindrom Down yang juga mempunyai
masalah kecacatan mental dan sudah berusia 11 tahun. Apa yang saya dapati setelah
membuat pemerhatian selama lima hari banyak tingkah laku negatif yang dapat dikesan
antaranya adalah dia seorang yang suka mengganggu, suka mencubit, suka memukul
rakan-rakannya dan tidak memberi tumpuan semasa proses pengajaran dan
pembelajaran berlangsung.

40
Menurut guru kelasnya, Maziah suka mencubit rakan sekelasnya yang tidak
rapat dengannya. Selain itu, jika rakannya itu tidak memenuhi kehendak dia akan
memukul kepala rakannya dengan apa sahaja yang ada ditangannya. Contohnya,
semasa bermain-main gabus dengan rakan-rakannya di bahagian belakang kelas dia
telah memukul kepala rakannya dengan gabus kerana rakannya itu tidak
mengendahkan arahan dia supaya jangan bermain ditempat yang sama dengannya.
Semasa proses pengajaran dan pengajaran berlangsung, dia akan menjelir lidah
kepada rakan-rakannya walaupun rakannya itu tidak melakukan apa-apa.

Maziah tidak menumpukan perhatian semasa proses pengajaran dan


pembelajaran berlangsung.

Maziah juga suka memarahi rakan-rakannya tanpa sebab kerana rakan-


rakannya yang lain tidak suka berkawan dengannya yang suka menjelir lidah dan
memukul. Rakan-rakannya tidak berapa rapat dengannya kerana tabiaatnya yang suka
memukul dan menjelir lidah itu.

Namun begitu, walaupun Maziah mempunyai banyak tingkah laku negatif tetapi
dia juga mempunyai banyak tingkah laku positif. Maziah merupakan kanak-kanak yang
mampu mengurus dirinya sendiri, dia boleh makan dan meletakkan kembali pinggan
ditempat yang telah disediakan. Menurut ibunya yang juga seorang guru, Maziah
sudah pandai mengurus dirinya sendiri seperti mandi, memakai baju dan memakai

41
kasut tanpa bantuan orang lain. Tingkah laku negatifnya itu sahaja yang belum dapat
diubah. Menurut ibunya lagi, dia juga berkelakuan begitu juga dengan adiknya di
rumah. Suka memukul dan menjelir lidah. Namun, setelah ditegur Maziah akan
berhenti melakukan perbuatan tersebut seketika.

KAJIAN KES TINGKAH LAKU BERMASALAH

Nama murid : Maziah binti Mohd Yusoff

Kategori : Sindrom Down + Terencat Akal

Tingkah laku berterusan:

1) menjelir lidah
2) memukul kawan
3) berkhayal
4) menyanyi dengan kuat

42
5) tidak dapat menumpukan perhatian
6) menangis tanpa sebab

Tingkah laku semasa:

1) berada dalam dunia sendiri


2) suka mengganggu rakan

Berdasarkan rekod tersebut terdapat beberapa perancangan bagi menguruskan


tingkah laku yang direkodkan dalam bentuk borang-borang yang bersesuaian.

RANCANGAN PENGURUSAN TINGKAH LAKU

Masalah tingkah laku suka memukul kawan

Nama Murid : Maziah binti Mohd Yusoff

Tarikh Mula : 16 Ogos 2009

Masalah Tingkah Laku : Memukul kawan

Tarikh Lahir : 25.09.1998

Umur : 11 tahun

43
Pengetahun sedia ada : Dimarahi dan ditegur oleh guru jika memukul kawan

Matlamat : Mengurangkan atau menghentikan aktiviti memukul kawan.

• Memukul kawan semasa proses pengajaran


Pemerhatian dan pembelajaran berlaku.
Tingkah laku yang hendak • Suka memukul kawan
diuruskan
Tingkah laku sasaran • berhenti daripada tingkah laku tersebut
• semasa tiada sebarang aktiviti
Masa tingkah laku • semasa aktiviti pengajaran dan
dilakukan pembelajaran
• keadaan marah dan berseorangan
• Murid tidak dapat membezakan antara
Sebab keutamaan tingkah laku positif atau negatif.
• Mengelakkan tingkah laku tersebut menjadi
berterusan sehingga dewasa.
• Membuatkan rakan lain tidak selamat
dengan dirinya
• Memberi kesan kepada rakan-rakan

Strategi atau kaedah • Sentiasa mengawal tingkah laku tersebut.


• melaksanakan aktiviti yang diminatinya
seperti puzzle.
• Memberi peneguhan negatif untuk
mengurangkan tingkah laku tersebut.
• menasihati murid supaya tidak
mengulangi tingkah laku tersebut
• memberi ganjaran seperti pujian jika
berjaya menghentikan tingkah laku
tersebut.
• Menggalakkan mereka belajar secara
berkumpulan supaya rakan lain berasa

44
selesa dan selamat dengannya.
• memperbanyakkan penggunaan bahan
bantu belajar supaya murid tidak berasa
bosan.
Peneguhan • Positif
 memberikan ganjaran
 memberikn pujian seperti ”bagus” atau
’baik”.
• Negatif
 memberi teguran
 duduk di belakang
Sekolah Kebangsaan Seri ketereh
 tidak dibenarkan bermain dengan
Borang Rekod Anekdot
rakan-rakan
Pemerhati: Nazifah Binti Lang  hukuman

Tarikh pemerhatian :16 Ogos 2009

Masa pemerhatian : 9.15 pagi


PENGURUSAN TINGKAH LAKU SASARAN
Nama pelajar : Maziah binti Mohd Yusoff
Catatan ditulis dalam bentuk borang rekod anekdot untuk dimasukkan ke dalam
fail murid.

Penerangan tentang kejadian:

- suka memukul kawan

- berkhayal

- menjelir lidah

Penerangan tentang lokasi/ latar belakang kejadian :

- - berlaku semasa guru sedang mengajar di hadapan kelas


- - bermain bersama rakan.
-
Nota, cadangan dan langkah: 45

1) melaksanakan intervensi dengan menggunakan kaedah ganjaran.


2) memberi nasihat dan teguran gterhadap perlakuan tersebut.
Lembaran Data Senarai Semak (Check List Data Sheet)

BUTIR-BUTIR DIRI MURID

Nama Murid
Rekod : Maziah
dalam binti
bentuk Mohd Yusoff
Senarai Semak

Umur : 11 tahun Tarikh Lahir: 25.09.1998 No. Surat Beranak : AI 80194

Kelas:5
Senarai SemakNo Pendaftaran
Tingkah LakuJKM: T 037488
Jenis Kecacatan/ Tahap :

Jantina : L / P Kaum : .Melayu Agama: Islam

Bil. Adik Beradik: 10 Anak ke- : 9

PENGESAHAN IBU BAPA/ PENJAGA

Nama : Nik Yam binti Yunoh

No K/P : 571012-03-5016

Alamat : Lot 596, Kg. Membatu Ketereh,

Kota Bharu Kelantan.

Tandatangan: Nik Tarikh: 24/01/2009


46
PERLAKUAN YANG
KETARA

Agresif ( )

Pasif ( )

Kognitif ( )

Emosi ( )

Negatif Sosial ( )

Motor Kasar ( )

Motor Halus ( )

Bil Keterangan Tingkah Laku Tunjuk Ulasan


Ya Tidak
1. Perlakuan Agresif
1.19 Merosakkan harta sendiri/
orang lain
1.20 Selalu berkelahi/ bertindak √

1.21 Cepat marah/ meradang
1.22 Mengacau/Menguasai orang √
lain
1.23 Mencederakan diri √ *tingkah laku
1.24 Memukul orang lain 1.24 perlu

1.25 Menjelir lidah diberi

1.26 Panas baran intervensi*
1.27 Perlakuan negatif berlaku √
dengan tiba-tiba

47
1.28 Hiperaktif
2. Perlakuan Pasif
2.1 Memencilkan diri √

2.2 Sugul
2.3Terlalu pendiam
2.4 Terlalu malas
2.5 Mudah terganggu perhatian √

2.6 Terlalu malu
2.7 Lembab pergerakan √
2.8 Lembab membuat sesuatu

3. Perlakuan Negatif Sosial
3.1 Mengusik √

3.2 Bercakap bohong
3.3 Tidak menepati janji √
3.4 Engkar/ tidak menurut perintah

3.5 Berbahasa Kasar √

3.6 Terlalu suka bercakap

3.7 Selalu buang air dalam bilik darjah √
3.8 Suka membuat bising
3.9 Mengambil tanpa meminta

3.10 Tidak bekerjasama
3.11 Tidak bertimbang rasa √ √

4. Pemasalahan Emosi
4.1 Gelisah √
4.2 Menggerakkan bahagian anggota √
badan tanpa dapat dikawal
4.3 Bebal √
4.4 Menipu /berbohong √
4.5 Selalu mengadu sakit √
4.6 Menangis dalam kelas √

48
4.7 Memerlukan perhatian yang lebih √
4.8 Risau √
4.9 Berkhayal/ termenung √
4.10 Membuat sesuatu tanpa tujuan √

i) Data Awal- Tingkah Laku Sasaran (memukul rakan)

Masa 8.30-9.30 9.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 Jumlah


Hari pagi pagi pagi tengah hari
Ahad 3 1 2 2 8
(16/8/09)
Isnin 4 2 3 2 11
(17/8/09)
Selasa 3 2 0 3 8
(18/8/09)
Rabu 2 1 0 1 4
(19/8/09)
Khamis 2 0 3 1 5
(20/8/09)

49
Penilaian :

• Pemerhatian telah dibuat berdasarkan tugasan yang diberikan


• Maklumat diperolehi daripada guru dan pembantu guru
• Temubual guru dan ibu bapa
• Hukuman, teguran, ganjaran, peneguhan

Hasil penilaian:

• Daripada hasil pemerhatian, Maziah akan berhenti melakukan perbuatan


tersebut jika guru menegur dan diminta meminta maaf.
• Tingkah laku berkurangan setiap kali menjelang tengah hari.
• Guru perlu memantau tingkah laku tersebut dari semasa ke semasa.

50
ii) Semasa menjalankan intervensi

Masa 8.30-9.30 9.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 Jumlah


Hari pagi pagi pagi tengah hari
Ahad 2 1 2 2 7
(1/9/09)
Isnin 2 2 1 1 6
(2/9/09)
Selasa 1 2 2 0 5
(3/9/09)
Rabu 0 2 2 1 5
(4/9/09)
Khamis 1 2 1 1 5
(5/9/09)
Ahad 2 1 1 0 4
(8/9/09)
Isnin 1 1 1 0 3
(9/9/09)
Selasa 0 1 1 0 2
(10/9/09)
Rabu 1 1 0 0 2
(11/9/09)
Khamis 1 0 0 0 1
(12/9/09)

51
Penilaian :

• Pemerhatian telah dibuat berdasarkan tugasan yang diberikan


• Maklumat diperolehi daripada guru dan pembantu guru
• Temubual guru dan ibu bapa
• Hukuman, teguran, ganjaran, peneguhan

Hasil penilaian:

• Guru memberi teguran kepada Maziah secara baik dan lembut.


• Guru membuat aktiviti yang diminati Maziah seperti puzzle untuk menarik
minatnya.
• Guru memberikan peneguhan negatif terhadap perlakuan tersebut.

52
iii) Selepas menjalankan intervensi

Masa 8.30-9.30 9.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 Jumlah


Hari pagi pagi pagi tengah hari
Ahad 0 1 1 0 2
(15/9/09)
Isnin 1 1 0 0 2
(16/9/09)
Selasa 1 0 0 0 1
(17/9/09)
Rabu 1 0 0 0 1
(18/9/09)
Khamis 0 0 0 0 0
(19/9/09)

53
Penilaian :

• Pemerhatian telah dibuat berdasarkan tugasan yang diberikan


• Maklumat diperolehi daripada guru dan pembantu guru
• Temubual guru dan ibu bapa
• Hukuman, teguran, ganjaran, peneguhan

Hasil penilaian:

• Tingkah laku yang ditunjukkan berkurangan setelah intervensi dilakukan


• Maziah dan rakan-rakan telah dapat bermain bersama dengan selesa serta
dapat menumpukan perhatian di dalam kelas
• Maziah sudah tidak berani memukul rakan-rakannya.

54
Bibliografi

Buku

Saayah binti Abu, Menjadi Guru Tadika

Rohani binti Abdullah, Nani binti Menon dan Mohd Sharani bin Ahmad, Panduan

Kurikulum Prasekolah.

Open University Malaysia, Pengurusan Tingkah Laku Kanak-kanak Berkeperluan Khas,

Fakulti Pendidikan dan Bahasa.

Wan Norazman Wan Salleh, Universiti Kebangsaan Malaysia,

Pengurusan Tingkah Laku.

55