Anda di halaman 1dari 1

PERBEZAAN KAJIAN TINDAKAN DAN

KAJIAN KONVENSIONAL /EMPIRIKAL


Aspek Kajian Tindakan Kajian
Konvensional
Tjan Me!pe"#aiki
a!alan $"
Men$%asilkan sa&
&eo"i/dasa" #a"
Reka#en&
k
P"osed" #ole%
di#a%sai
!en$ik&
keadaan
'(leksi#el)
P"osed"
di&e&apkan
se#el! kajian
dan &idak #ole%
di#a% '"i$id)
S#jek
kajian
Pelaja" dan $"
*an$ &e"li#a&
den$an kajian
adala% sa!pel
kajian
Sa!pel dipili%
!elali &eknik
pe"sa!pelan *an$
di&e&apkan/disa"an
ole% sa"jana
pen*elidikan
Analisis
da&a
Analisis se+a"a
desk"ip&i( sa%aja
'pe"a&s,
keke"apan !in)
Men$$nakan
s&a&is&ik in(e"ensi
#a$i !e!#ole%kan
$ene"alisasi
Lapo"an
kajian
Men$$nakan
#a%asa se%a"ian
*an$ di(a%a!i
se!a
Men$$nakan
#a%asa &eknikal
*an$ ska"
di(a%a!i

Anda mungkin juga menyukai