Anda di halaman 1dari 21

DISERTASI SARJANA & TESIS PH.

D SYARIAH

MOHD. AL ADIB SAMURI - www.myresearch.al-adib.net

JABATAN SYARIAH, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM

Daripada kuliah ini:

Pelajar akan:

Mengetahui cara menyediakan kertas proposal secara berperingkat dan sistematik. Memahami komponen yang perlu ada dalam proposal penyelidikan. Bersedia untuk merancang dan menghasilkan proposal penyelidikan latihan ilmiah atau disertasi.

MOHD. AL ADIB SAMURI - www.myresearch.al-adib.net

Pendahuluan

Menyediakan proposal penyelidikan adalah suatu proses. Kepentingan proposal: untuk memberitahu kepada pensyarah bidang kajian yang diminati dan mempengaruhi siapakah penyelia. untuk melaksanakan kajian itu bagi mendapatkan hasil yang diingini. Menggambarkan bahawa pengkaji bersedia secara independent untuk membuat kajian dan berupaya membincangkannya secara jelas dan baik.

MOHD. AL ADIB SAMURI - www.myresearch.al-adib.net

Proses Sebuah Penyelidikan

Idea

Theory

Design/ Method

Data Collection

Analysis

Findings

Idea

Design/ Method

Data Collection

Theory

Analysis

Findings

MOHD. AL ADIB SAMURI - www.myresearch.al-adib.net

Komponen Porposal Disertasi / Tesis


Contoh Rangka Penulisan Kajian Kualitatif Permasalahan

kajian
1 2 3 4

Objektif
1 2 3

Literature Review
1 2 3 4

Bab-bab
Pendahuluan Landasan Teori Landasan Teori - Micro Perbandingan Konteks Kajian Hasil & dapatan Kesimpulan

5 6

MOHD. AL ADIB SAMURI - www.myresearch.al-adib.net

Komponen Porposal Disertasi / Tesis


Contoh Rangka Penulisan Kajian Kuantitatif Permasalahan

kajian
1 2 3 4

Objektif

Literature Review
1 2 3 4 5

Bab-bab
Permasalahan Kajian Literasi Review Methodologi Perbincangan & Dapatan Kesimpulan

1 2 3 4

MOHD. AL ADIB SAMURI - www.myresearch.al-adib.net

Memikirkan Idea

Bagaimana idea untuk membuat kajian boleh muncul?

Pengalaman peribadi. (di tempat kerja, sekolah, keluarga, masyarakat) b. Pengalaman orang lain (berita, penceritaan dan laporan)Idea akan banyak muncul. Dunia adalah medan untuk buat kajian. Isu utamanya ialah bagaimana memilih satu tajuk yang bersifat 'researchable' dan 'investigable'.
a.

Ada minat, kecenderungan dan kesukaan terhadap topik. Boleh berbicara tentangnya dalam masa 10 minit. Sudah biasa dengan bahan literatur dan perkembangan semasa ilmu berkenaan. Boleh menyenaraikan buku rujukan dan 'tesis' yang terdapat dalamnya. Ada kehendak untuk menyumbang sesuatu kepada bidang ilmu berkenaan. Nyatakan sumbangan yang hendak dibuat.
MOHD. AL ADIB SAMURI - www.myresearch.al-adib.net

Memikirkan Tajuk

Ramai calon memikirkan tajuk, tanpa memikirkan isu. Cara terbaik ialah: Menentukan bidang yang diminati sepanjang pengajian. Mencari isu-isu dalam bidang yang diminati. Bagaimana mencari isu yang akan membina tajuk? Membaca sebarang dapatan atau persoalan atau prospek kajian dalam artikel jurnal kertas kerja. Timbul persoalan dalam media. Perbincangan dengan pensyarah. Tentukan bidang besar, kemudiannya domain. Bidang besar seperti undang-undang tort. Domainnya, kacau ganggu. Menulis tesis adalah suatu perjuangan. Apa perjuangan kita?
MOHD. AL ADIB SAMURI - www.myresearch.al-adib.net

Membina Pengenalan

Kandungan pengenalan mestilah menarik minat penilai. Daripada pengenalan, penilai terus tahu rangka kerja (framework) yang hendak dibincangkan. Pengenalan mestilah jelas dan terus berkaitan dengan topik, bukannya menerawang. Maklumkan kepada pembaca tentang kajian yang akan dibuat, kenapa ia penting dan sesuai pada masanya. Gambarkan trend, terkemudian. utamakan yang terdahulu berbanding yang

Terus nyatakan maksud dan tidak melalut. Jika boleh, visualkan sebarang konsep yang kompleks atau proses yang berkaitan.

'Pengenalan' mesti berkesinambungan dengan 'Permasalahan Kajian'

MOHD. AL ADIB SAMURI - www.myresearch.al-adib.net

Permasalahan Kajian

Bahagian paling analitikal dalam proposal.

Istilah lain: Problem Statement + Research Questions.


Permasalahan kajian adalah isu yang timbul yang ada disebut dalam literatur, teori, atau amalan yang memerlukan kajian dibuat. Ia perlu menjawab soalan, MENGAPA KAJIAN INI PERLU DIBUAT? @ APA MASALAHNYA SEHINGGA TERPAKSA DIKAJI? Hanya menerusi pembacaan sahaja boleh mengetahui masalah kajian dalam sesuatu bidang. Apa yang perlu dibaca? Artikel jurnal dan kertas kerja seminar: kerana ia membincangkan situasi dan status sesuatu isu pada ketika itu.

Setiap permasalahan: perlu dicatatkan dalam bentuk peta minda ataupun point form. Agar kita faham struktur sesuatu masalah.
MOHD. AL ADIB SAMURI - www.myresearch.al-adib.net

Permasalahan Kajian

Kaedah mengarang: Wujudkan kesinambungan dengan merumuskan 'Pengenalan'. Bahagian ini perlu jelaskan lebih lanjut & tajamkan matlamat & rasional kajian ini dibuat. Setiap satu masalah perlu digambarkan dalam bentuk: Nyatakan masalah dalam satu tajuk kecil. Perincikan masalah berasaskan tinjauan literatur Nyatakan sumber yang menyokong kewujudan masalah.. Nyatakan persoalan kajian yang terbina daripada masalah ini. Setiap satu permasalahan kajian mestilah membina satu objektif kajian.

MOHD. AL ADIB SAMURI - www.myresearch.al-adib.net

Objektif

Daripada permasalahan kajian, kita membina objektif. Ini bermakna, objektif mestilah berakar umbi dari permasalahan kajian yang dibincangkan. Tujuan objektif ialah untuk memberitahu mengapa kajian ini dibuat dan matlamat yang hendak dicapai. Objektif juga akan memandu kepada pengkaji untuk membina bab penulisan secara berstruktur. Setiap objektif perlu ada bab yang menjawabnya. Objektif mesti dicapai dalam perbincangan kajian dan dikupas dalam rumusan untuk membuktikan ia telah dicapai. Sekiranya antara permasalahan kajian objektif bab tiada sebarang perkaitan dan berterabur, kajian itu ditulis dengan cara yang tidak tepat.

MOHD. AL ADIB SAMURI - www.myresearch.al-adib.net

Penentuan Kaedah Penyelidikan

Memahami konsep kajian kualitatif dan kuantitatif.


Kualitatif Deduktif: memberi alasan & anggapan Kuantitatif Induktif: mengumpul & memeriksa

Butiran Cara

Hubungan pengkaji & subjek kajian


Hasil Matlamat Fokus Cara dalam permasalahan kajian

Rapat + sebahagian daripada proses


Wujudkan konsep baharu dalam teori Menceritakan semua fenomena walaupun kompleks Teks berkaitan isu Dari besar ke kecil

Mesti di luar.
Menilai sesuatu dapatan dalam teori Buktikan sebab-akibat sesuatu perkara Data berkaitan isu Dari kecil kaitkan dengan besar.

MOHD. AL ADIB SAMURI - www.myresearch.al-adib.net

Penentuan Kaedah Penyelidikan

Pelajari dan pastikan kita memilih kaedah yang betul untuk sesuatu bidang kajian. Contoh: untuk mengkaji keberkesanan sesuatu perundangan, apakah metodnya?

Cara untuk tahu, hendaklah membaca buku panduan metodologi yang khusus untuk bidang itu. Contoh: Kalau muamalat, baca buku Research methods in Banking and Finance. Undang-undang = legal research.
Kaedah pengumpulan data utk kualitatif.

Analisa kandungan (bukannya kajian kepustakaan) Temubual mendalam (semi-struktur @ struktur sepenuhnya) Pemerhatian

Kaedah analisa data: contohnya: menggunakan perisian analisa. Pendekatan: historis, analatikal, deskriptif dan lain-lain.

MOHD. AL ADIB SAMURI - www.myresearch.al-adib.net

Penentuan Kaedah Penyelidikan


Contoh: Kajian ini adalah kajian kualitatif menggunakan kaedah analisa kandungan dan juga temu bual mendalam separa-struktur. A. analisa kandungan

Mengkaji dan menganalisa pandangan ulama 4 mazhab berkenaan Kajian menganalisa perbandingan pendapat ulama, dalil pegangan mereka, cara mereka memahami dalil dalam kitab usul fiqh, kitab fiqh, kitab fatawa, Dalam menganalisa kefahaman hadis, kajian merujuk kepada kitab syarah hadis dan juga kitab takhrij seperti Dalam menganalisa tafsiran ayat al-Quran, kajian merujuk kepada kitab yang menyentuh ayat Ahkam seperti dan kitab tafsir seperti Kajian merujuk kepada fatwa semasa berkenaan isu berkaitan

B. Temu bual Mendalam Separa Struktur

Kajian akan membuat temu bual mendalam kepada 10 orang hakim Mahkamah Tinggi Syariah berkenaan 10 Hakim dipilih kerana Soalan-soalan berbentuk separa struktur menyentuh
MOHD. AL ADIB SAMURI - www.myresearch.al-adib.net

Skop Kajian

Membuat skop kajian agar: Kajian tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Mengurangkan kritikan terhadap hasil kajian. Skop yang boleh dibuat: Menghadkan sampel dalam temu bual ataupun borang soal selidik. Menghadkan kumpulan sasaran kajian. Setiap skop perlu bincangkan rasionalnya secara ringkas.

MOHD. AL ADIB SAMURI - www.myresearch.al-adib.net

Kepentingan Kajian

Jelaskan bagaimana kajian yang akan dibuat boleh menghalusi, menilai semula atau mengembangkan ilmu dalam bidang kajian.

Sumbangan itu perlulah menyentuh substantif ilmu itu, teori atau metodologikal.
Pastikan ada sumbangan kepada pihak yang terlibat dengan bidang kajian seperti agensi kerajaan, pihak profesional dan negara.

Bincangkan sejauh mana kajian kita ini boleh mempengaruhi pembentukan polisi, perundangan, amalan, teori, kaedah dan kerja-kerja penyelidikan pada masa akan datang.

MOHD. AL ADIB SAMURI - www.myresearch.al-adib.net

Literature Review

Memahami cara yang betul dalam membuat tinjauan literatur. Mestilah berkaitan dan relevan dengan perkara yang ingin dikaji. Apa yang hendak ditinjau: Perkara yang sudah dibangunkan oleh sarjana lalu dalam sesebuah teori ataupun persoalan. Kritikan sarjana terhadap kerja penyelidikan sarjana lain. Kepentingan membuat tinjauan literatur: Mendalami perbincangan intelektual para sarjana berkenaan isu itu. Memastikan tiada duplikasi dan ciplak pada hasil kajian. Menunjukkan adanya nilai kesarjanaan dan novelty. Apabila sudah menerangkan, maka di akhir kesimpulan kita membuktikan kajian kita adalah perlu dan relevan kerana persoalan yang kita bawakan masih belum dijawab oleh mana-mana sarjana.
MOHD. AL ADIB SAMURI - www.myresearch.al-adib.net

Menyusun Bab

Setiap bab mestilah menjawab permasalahan kajian dan objektif. Susun bab mengikut setiap satu permasalahan kajian dan objektif. Disertasi yang lemah ialah apabila penilai tidak dapat memastikan apakah setiap bab telah menjawab setiap objektif secara teratur. Setiap bab mestilah berkaitan. Mencabut salah satu bab, akan mencacatkan disertasi. Sekiranya tidak terkesan, maksudnya disertasi itu bermasalah.

MOHD. AL ADIB SAMURI - www.myresearch.al-adib.net

Menyusun rujukan

Ada perbezaan antara rujukan (referrence) dan bibliografi. Memandangkan tajuk dan masalah kajian telah diperolehi, maka kita sudah boleh menyenaraikan rujukan yang akan digunakan. Rujukan juga mestilah yang berkaitan dengan tinjauan literatur yang dibuat. Manfaatkan teknologi. Susun rujukan agar mudah diakses dan dicari. Perlu ada satu kaedah untuk mengumpul dan memproses bahan rujukan. Bukan sekadar fotostat dan simpan. Sesuatu rujukan mungkin relevan untuk banyak sub topik. Maka, perlu dipisahkan dan dimasukkan ke dalam folder yang berkaitan. Semakin banyak rujukan, semakin menggambarkan kita faham dalam perkara yang dikaji. Pastikan format diikuti.

MOHD. AL ADIB SAMURI - www.myresearch.al-adib.net

Panduan Umum

Bacalah proposal terdahulu yang dibuat oleh calon sebelum kita. Agar kita boleh buat penilaian sama ada kelebihan atau kekurangannya, dan juga, kebaikan dan kelemahannya. Cara: baca bab 1 setiap disertasi yang telah siap dijilid. Sediakan diri dengan PROPOSAL ataupun OUTLINE IDEA sebelum bertemu dengan penasihat akademik ataupun penyelia. Sentiasa memperbaiki proposal sedia ada. Dapatkan komentar daripada para pensyarah pelbagai bidang untuk melihat dari sudut berbeza. Memahami fungsi pensyarah yang menjadi penasihat akademik. Bincangkan proposal dengan sikap terbuka untuk menerima kritikan dan cabaran. Bersedia untuk perubahan pada bidang proposal. Ada kalanya disebabkan beberapa faktor seperti kualiti proposal, area studies yang sudah banyak dibuat dan juga geran penyelidikan. Jangan melakukan jenayah akademik! Seperti meniru bulat-bulat dalam buku atau tesis orang lain dengan menyalin footnote. Sediakan diri untuk menguasai bahasa selain Melayu.
MOHD. AL ADIB SAMURI - www.myresearch.al-adib.net