Anda di halaman 1dari 89

BUKU

PANTUN
1
RAJA PANTUN
PENDAHULUAN
PANTUN
MAHKOTA BAHASA DAN SASTRA MELAYU
Sebagai salah satu jenis puisi lama yang sangat luas
dikenal dalam bahasa-bahasa di Nusantara, pantun dinilai sebagai
sumbangan utama kepiawaian bangsa Melayu terhadap dunia
sastra Asia Tenggara dan dunia, karena pantun merupakan
mahkota bahasa dan sastra Melayu sepanjang zaman.
A. Pengertian Sastra
B. Bahasa Melayu seagai Me!ia "i#ta Karya Sastra
". Sastra Lisan $u%an narati&'
(. Mantra
). Bi!al
a. Ung%a#an
. Priahasa
*. Ta+sil
!. ,arat
e. Kias
&. Pe#atah
g. Pe+e-
D. Pr-sa La+a
(. D-ngeng
a. .ael
. .arael
*. Legen!a
!. Mythe
e. Sage
). Sastra Kita
/. Hi%ayat
a. Hi%ayat Nai0nai
. Hi%ayat Kisah1Ri2ayat Nai Muha++a!
('. Hi%ayat Ke3a!ian Nur Muha++a!
)'. Hi%ayat Mauli! Nai
/'. Hi%ayat Rasulullah
4'. Hi%ayat Bulan Berelah
5'. Hi%ayat Nai Mi6ra3
7'. Hi%ayat Nai Ber*u%ur
8'. Hi%ayat Nai +enga3ar .ati+ah
9'. Hi%ayat Nai +enga3ar Sai!ina Ali
:'. Hi%ayat Nai !an Orang Mis%in
(;'. Hi%ayat Nai !an ,lis

(('. Hi%ayat Nai <a&at


*. Hi%ayat Para Sahaat Nai
!. Hi%ayat Pahla2an ,sla+
e. Hi%ayat Hagi-gra&i
&. Hi%ayat Peru+#a+aan atau Aleg-ri .il-su&1Su&i
('. Hi%ayat Lu=+an al0Ha%i+
)'. Hi%ayat Rai6ah al0A!a2iyah
/'. Hi%ayat Au Ya>i! al0Bista+i
4'. Hi%ayat Sya+si Tari>
5'. Hi%ayat Mansur al0Halla3
7'. Hi%ayah Sye%h A!ul ?a!ir al0Jailani
8'. Hi%ayat Syah Mar!an
9'. Hi%ayat ,n!era#utera
:'. Hi%ayat Burung Pingai $!isa!ur !ari Manti= al0Thayir @
Musya2arah BurungA %arya .ari!u!!in Attar Penyair Persia
aa! %e0()'
(;'. Hi%ayat Per%ataan Ali&
4. Rati1Agi-gra&i Su&i
a. Rati Sye%h Sa+an
. Rati Sye%h A!ul ?a!ir Jailani
*. Rati Ha+>ah .ansuri
!. Rati al0Na=saan!i
5. Ta+-
7. <ira "arita
8. Se3arah
a. Se3arah Melayu
. Ta3 al0Salathin
*. Bustan al0Salathin
!. Tuh&at al0Na&is
Pr-sa Liris $Kali+at Berira+a'
9. K-a
:. Nyanyi Pan3ang
(;. Ka%a2in
((. Ki!ung
(). Par2a
(/. "erita Peli#ur Lara
E. Sastra Melayu Klasi%
(. <arisan Melayu
. Puisi Teri%at
('. Pantun
)'. Burin!a+
*. Pusi Beas
('. Sel-%a
)'. Ter-+a
/'. Mantera
4'. Priahasa
). Pengaruh Ara0Persia
a. Syair
. Na>a+
*. Rua6i
!. Matsna2i
e. ?it6ah
&. Bha>al
g. Bar>an3i
(. Pr-sa La+a
a. D-ngeng
('. .ael
)'. .arael
!
/'. Legen!a
4'. Mythe
5'. Sage
. Hi%ayat
*. Ta+-
!. <ira "arita
). Puisi Melayu Tra!isi-nal
a. Mantra
. Bi!al
('. Ung%a#an
)'. Priahasa
/'. Ta+sil
4'. ,arat
5'. Pe#atah
7'. Pe+e-
*. Syair
!. Burin!a+
e. En!-i
&. Re3ang
g. Ter-+a
/. Puisi Melayu Pengaruh Ara
a. Di%ir1Ci%ir1Di%eu
. Matsna2i
*. Rua6i
!. Bha>al
e. ?it6ah
&. Na>a+
4. Puisi Melayu Baru
a. Disti%-n
. Ter>ina
*. ?uatrain
!. ?uint
e. SeDtet
&. Se#ti+a
g. Stan>a1O%taE
h. S-neta
5. HuunganA Persa+aan !an #ere!aan #antun $!engan Puisi Melayu
Tra!isi-nal'
a. Pantun F Mantra
. Pantun F Bi!al
*. Pantun F Syair
!. Pantun F Burin!a+
e. Pantun F En!-i
&. Pantun F Re3ang
g. Pantun F Tar-+a
h. Pantun F Di%ir
i. Pantun F Matsna2i
3. Pantun F Rua6i
%. Pantun F Bha>al
l. Pantun F ?it6ah
+. Pantun F Na>a+
7. Pantun F Puisi Melayu Baru $3e3a% !an unsur #antun #a!a'G
a. Disti%-n
. Ter>ina
*. ?uatrain
!. ?uint
e. SeDtet
&. Se#ti+a
g. Stan>a1O%taE
h. S-neta
"
8. Pantun F Pant-u+
9. Kese+estaan Pantun !ala+ %arya Sastra Melayu
ASAL USUL DAN SEBUTAN PANTUN
MENBENAL PANTUN
A. #ebaradaan $antun
Sejarah telah membuktikan bahawa masyarakat
Melayu masa lampau kaya dengan tradisi lisan yang kini masih
hidup segar dalam bentuknya yang tersendiri lagi unik.
$engalaman, pengetahuan dan kemahiran yang ada pada
mereka telah diterjemahkan dalam ungkapan pantun yang
sedap didengar serta kaya dengan nilai estetiknya. %ngkapan
pantun ini men&akupi bidang akal budi, pendidikan, ekonomi,
kepemimpinan dan kekeluargaan masyarakat zamannya.
KATA PENBANTARG YM. Dat-6 Teng%u Alau!in Bin
Teng%u A!ul Ma3i!.
Ti+alan Ketua Setiausaha Ke+entrian Keu!ayaanA
Kesenian !an Pelan*-ngan Malaysia. PANTUN
MAN,.ESTAS, M,NDA MASYARAKAT.
Penyelenggara G <an A!ul Ka!ir <an Yus-&&. A%a!e+i
Penga3ian Melayu F UMA KLA (::7.
---OOO---
$antun merupakan bentuk puisi dalam kesusastraan
Melayu yang paling luas dikenal. $ada masa lalu pantun
digunakan untuk melengkapi pembi&araan sehari-hari.
Sekarangpun sebagian besar masyarakat Melayu masih
menggunakannya. $antun dipakai oleh pemuka adat dan tokoh
masyarakat dalam pidato, sambutan, dan lainnya' dipakai oleh
para pedagang yang menjajakan dagangannya, oleh orang yang
ditimpa kemalangan, dan oleh orang yang ingin menyatakan
kebahagiaan. Pantun sebagai jati diri kebudayaan Melayu.
(diruslan $e Amanriza dan ).#. Nizami *amil. Lambang-
lambang dalm Pantun Melayu. +alam #oentjaraningrat, dkk.
Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan
,eddy Shri Ahimsa-$utra -(d.. //0. 1alai #ajian dan
$engembangan 1udaya Melayu. 2ogyakarta. 10
3
---OOO---
$antun merupakan wadah yang digunakan oleh orang
Melayu untuk mengungkapkan pikiran dan rasa hatinya
tentang makna kehidupan, tentang kelakukan manusia dan
hubungannya dengan alam sekitar. ,asil perenungan ini
lahirlah mutiara hati, rasa jiwa, dan akal, ter&urah dalam
bentuk puisi yang sangat kreati4 dan halus sekali seninya -lihat
Noriah Mohamed Noriah Mohamed. //5. Sentuhan Rasa dan
Fikir dalam Puisi Melayu Tradisional. 1angi6 %ni7ersiti
#ebangsaan Malaysia.//56!0.. +aillie -+aillie, 8ran&oise-
9ene. 1:;;. Alam Pantun Melayu6 Studies on The Malay
Pantun. #uala <umpur6 +ewan 1ahasa dan $ustaka. 1:;;.
berpendapat bahwa jikalau ingin mengkaji dunia Melayu maka
pantun merupakan salah satu aspek utama dalam memahami
peradaban Melayu karena pantun biasanya memaparkan
karakter khas mengenai alam, lingkungan, pemikiran, dan
kehalusan rasa yang dimiliki orang Melayu.
$ada dasarnya amat banyak unsur alam Melayu
tradisional yang digunakan dalam pantun seperti sungai, pukat,
tilan, air, burung, sampan, pantai, asam pauh, getah, mengetah,
ulu, ilir-mudit, akar, dan punai yang merupakan kosa kata khas
Nusantara. ,al tersebut menjadikan pantun sebagai
representasi sebuah ilmu lokal yang mengandung pengetahuan
persekitaran yang dimiliki oleh orang Melayu. )leh karena itu,
pantun mewakili tamadun dan kosa kata dasar yang khas
kehidupan Melayu sehari-hari atau meminjam istilah Noriah
Mohamed -Noriah Mohamed. //5. Sentuhan Rasa dan Fikir
dalam Puisi Melayu Tradisional. 1angi6 %ni7ersiti
#ebangsaan Malaysia.//56"/. dapat dikatakan bahwa sebuah
pantun Melayu tidak akan ter&abut dari akar Melayunya karena
pantun adalah =getar rasa dan pikir Melayu>.
http6??melayuonline.&om?arti&le?@
aAa%B7<!8MCDC1%k%"NgE!+E!+AFlAungkapan-rasa-
5
dan-pikir-dalam-pantun-melayu-kalimantan-barat )leh 6
+edy Ari As4ar
$antun bukan sahaja menyatakan keindahan
penyusunan kata-kata dan membawa makna atau pengertian
yang mendalam, malahan pantun itu menyatakan mani4estasi
minda masyarakatG $antun sebagai puisi tradisional
mempunyai keistimewaan tersendiri yang dapat
mempertahankan popularitinya sepanjang zaman. )leh itu,
bagi meningkatkan penghayatan orang ramai, terutama
generasi muda terhadap pantun maka pendedahannya se&ara
meluas perlu dilakukan.
KATA PENBANTAR G <an A!. Ka!ir <an Yus-&&.
APM F UM.
PANTUN MAN,.ESTAS, M,NDA MASYARAKAT.
Penyelenggara G <an A!ul Ka!ir <an Yus-&&. A%a!e+i
Penga3ian Melayu F UMA KLA (::7.
---OOO---
$antun dipergunakan se&ara luas oleh orang Melayu
dari segala kalangan dan dalam berbagai kesempatan. 1ahwa
pantun digunakan dalam berma&am-ma&am upa&ara sudah
umum diketahui. Akan tetapi pantu juga dipergunakan pada
berbagai kesempatan lain seperti ketika orang saling
bertembung-bersabung bahkan se&ara 4isikal. +an ini bukan
hanya terjadi di atas panggung wayang tetapi juga di atas
panggung kehidupan.
---OOO---
$antun hadir di antara manusia Nusantara sebagai
sebuah taman terindah bahasa, yang selalu dikunjungi mereka.
1unga-bunganya juga berwarna warni, dan wangiannya tanpa
bandingan. 1unga-bunga ini disimpan di bibir, dalam ingatan,
dalam tulsian dan upa&ara haria. tanpa pantun manusia
Nusantara ini menjadi lebih miskin, lebih kaku dan bisu.
+engannya dia meningkat menjadi ahli 4alsa4ah, perenung
alamraya, penggubal hokum, ahli agama dan kekasih yang
sedang asyik ber&umbu, penyanyi yang menarik nasib dan
anak yang sedang bermain di padang.
#ehadiran bentuk ini dapat disemak dalam berbagai-
bagai senario. Misalnya, dalam suatu perbin&angan sastera
0
suasana mula membosankan, hujah tua diulang-ulang. %dara
petang menggalakkan tidur. Ada yang sudah menutup pintu
pendengaran atau minatnya. Tapi seorang peserta yang &erah
mata bangun menjalin pantun ke dalam hujahnya. #halayak
bangun kembali, digoda oleh baris-baris pantun. +i dalam
godaan itu kita ba&a harapan terhadap kenakalan, ejekan dan
juga kebijaksanan. Hnilah keajaiban bait purba ini, dulu dan
sekarang, memberi jiwa kepada suara, memberi ghairah
kepada perasaan manusia di #epulauan Asia Tenggara ini.
htt#G11#antun.usG ))171);;:. BHA,RAH BHA,RAH
DUN,A DALAM EMPAT BAR,SG PANTUN SEBABA,
BENTUK BERSAMA )leh6 Muhammad ,aji Salleh
%ni7ersiti Sains Malaysia
BHA,RAH BHA,RAH DUN,A DALAM EMPAT
BAR,SG
PANTUN SEBABA, BENTUK BERSAMA )leh6
Muhammad ,aji Salleh
%ni7ersiti Sains Malaysia
+alam kajian saya dan 1azrul 1ahaman -1:::. beberapa
tahun terakhir ini kami mengesan bahawa bentuk-bentuk
yang ada persamaan unsur dengan pantun Semenanjung
dan Sumatera digunakan, di antara lainnya, oleh tidak
kurang daripada : bahasa, termasuk A&eh, Iayo, Alas,
Nias, " bahasa 1atak J Toba, Mendailing, Simalungun'
<ampung, *awa, Sunda, 1ali -Agha., <ombok, 1ajau,
Menado, Saluan, #aili, $amonma, Tanemperar, Sangihe-
Talaud,Iorantalo, 1ugis, Hranun, Hban, 1idayuh, dan
Aslian. Sementara itu tidak kurang daripada !3 dialek
Melayu, termasuk Minangkabau, #erin&i, +eli-Serdang,
9iau $ulau dan 9iau +aratan, $alembang, 1angkahulu,
1etawi, Sakai, #utai, 1anjar, $asir, Sintang, #etapang,
;
Sambas, ,ulu #apuas, Ko&os, Sri <anka, #utai, Melayu
Menado, Melayu #upang, Melayu Makasar, 1anda,
Ternate, $atani-#elantan, Terengganu, $ahang-*ohor-
Melaka, $eranakan Melaka, $eranakan Hndia -Keti., Negeri
Sembilan, Selangor, $erak, #edah-$erlis, $ $inang. +i
(ropah pula pantun digunakan dalam bahasa $eran&is,
Hnggeris, 1elanda dan *erman.
#ajian kami masih belum selesai, begitu juga maklumat
tentang pantun dan jenisnya.
$antun hadir di antara manusia Nusnatara sebagai
sebuah taman terindah bahasa, yang selalu dikunjungi
mereka. 1unga-bunganya juga berwarna warni, dan
wangiannya tanpa bandingan. 1unga-bunga ini disimpan
di bibir, dalam ingatan, dalam tulsian dan upa&ara haria.
tanpa pantun manusia Nusantara ini menjadi lebih miskin,
lebih kaku dan bisu. +engannya dia meningkat menjadi
ahli 4alsa4ah, perenung alamraya, penggubal hokum, ahli
agama dan kekasih yang sedang asyik ber&umbu, penyanyi
yang menarik nasib dan anak yang sedang bermain di
padang.
#ehadiran bentuk ini dapat disemak dalam berbagai-
bagai senario. Misalnya, dalam suatu perbin&angan sastera
suasana mula membosankan, hujah tua diulang-ulang.
%dara petang menggalakkan tidur. Ada yang sudah
menutup pintu pendengaran atau minatnya. Tapi seorang
peserta yang &erah mata bangun menjalin pantun ke dalam
hujahnya. #halayak bangun kembali, digoda oleh baris-
baris pantun. +i dalam godaan itu kita ba&a harapan
terhadap kenakalan, ejekan dan juga kebijaksanan. Hnilah
keajaiban bait purba ini, dulu dan sekarang, memberi jiwa
kepada suara, memberi ghairah kepada perasaan manusia
di #epulauan Asia Tenggara ini.
+alam sebuah majlis lainnya di mana irama monoton
syair melesukan pendengar, shtt#G11#antun.usG ))171);;:.
---OOO---
:
$antun dipergunakan se&ara luas oleh orang Melayu dari
segala kalangan dan dalam berbagai kesempatan. 1ahwa
pantun digunakan dalam berma&am-ma&am upa&ara sudah
umum diketahui. Akan tetapi pantu juga dipergunakan
pada berbagai kesempatan lain seperti ketika orang saling
bertembung-bersabung bahkan se&ara 4isikal. +an ini
bukan hanya terjadi di atas panggung wayang tetapi juga
di atas panggung kehidupan.
---OOO---
KATA PENBANTARG YM. Dat-6 Teng%u Alau!in Bin
Teng%u A!ul Ma3i!.
Ti+alan Ketua Setiausaha Ke+entrian Keu!ayaanA
Kesenian !an Pelan*-ngan Malaysia.
PANTUN MAN,.ESTAS, M,NDA MASYARAKAT.
Penyelenggara G <an A!ul Ka!ir <an Yus-&&.
A%a!e+i Penga3ian Melayu F UMA KLA (::7.
Sejarah telah membuktikan bahawa masyarakat Melayu
masa lampau kaya dengan tradisi lisan yang kini masih
hidup segar dalam bentuknya yang tersendiri lagi unik.
$engalaman, pengetahuan dan kemahiran yang ada pada
mereka telah diterjemahkan dalam ungkapan pantun yang
sedap didengar serta kaya dengan nilai estetiknya.
%ngkapan pantun ini men&akupi bidang akal budi,
pendidikan, ekonomi, kepemimpinan dan kekeluargaan
masyarakat zamannya.
---OOO---
$antun bukan sahaja menyatakan keindahan
penyusunan kata-kata dan membawa makna atau
pengertian yang mendalam, malahan pantun itu
menyatakan mani4estasi minda masyarakatG $antun
sebagai puisi tradisional mempunyai keistimewaan
tersendiri yang dapat mempertahankan popularitinya
1/
sepanjang zaman. )leh itu, bagi meningkatkan
penghayatan orang ramai, terutama generasi muda
terhadap pantun maka pendedahannya se&ara meluas perlu
dilakukan.
KATA PENBANTAR G <an A!. Ka!ir <an Yus-&&.
APM F UM.
PANTUN MAN,.ESTAS, M,NDA MASYARAKAT.
Penyelenggara G <an A!ul Ka!ir <an Yus-&&.
A%a!e+i Penga3ian Melayu F UMA KLA (::7.
a. Sastra <ama
b. $un&ak Sastra
&. MMM
---OOO---
$antun merupakan wadah yang digunakan oleh orang
Melayu untuk mengungkapkan pikiran dan rasa
hatinya tentang makna kehidupan, tentang kelakukan
manusia dan hubungannya dengan alam sekitar. ,asil
perenungan ini lahirlah mutiara hati, rasa jiwa, dan
akal, ter&urah dalam bentuk puisi yang sangat kreati4
dan halus sekali seninya -lihat Noriah Mohamed
Noriah Mohamed. //5. Sentuhan Rasa dan Fikir
dalam Puisi Melayu Tradisional. 1angi6 %ni7ersiti
#ebangsaan Malaysia.//56!0.. +aillie -+aillie,
8ran&oise-9ene. 1:;;. Alam Pantun Melayu6 Studies
on The Malay Pantun. #uala <umpur6 +ewan 1ahasa
dan $ustaka. 1:;;. berpendapat bahwa jikalau ingin
mengkaji dunia Melayu maka pantun merupakan salah
satu aspek utama dalam memahami peradaban Melayu
karena pantun biasanya memaparkan karakter khas
11
mengenai alam, lingkungan, pemikiran, dan kehalusan
rasa yang dimiliki orang Melayu.
$ada dasarnya amat banyak unsur alam Melayu
tradisional yang digunakan dalam pantun seperti
sungai, pukat, tilan, air, burung, sampan, pantai, asam
pauh, getah, mengetah, ulu, ilir-mudit, akar, dan punai
yang merupakan kosa kata khas Nusantara. ,al
tersebut menjadikan pantun sebagai representasi
sebuah ilmu lokal yang mengandung pengetahuan
persekitaran yang dimiliki oleh orang Melayu. )leh
karena itu, pantun mewakili tamadun dan kosa kata
dasar yang khas kehidupan Melayu sehari-hari atau
meminjam istilah Noriah Mohamed -Noriah
Mohamed. //5. Sentuhan Rasa dan Fikir dalam
Puisi Melayu Tradisional. 1angi6 %ni7ersiti
#ebangsaan Malaysia.//56"/. dapat dikatakan bahwa
sebuah pantun Melayu tidak akan ter&abut dari akar
Melayunya karena pantun adalah =getar rasa dan pikir
Melayu>.
http6??melayuonline.&om?arti&le?@
aAa%B7<!8MCDC1%k%"NgE!+
E!+AFlAungkapan-rasa-dan-pikir-dalam-pantun-
melayu-kalimantan-barat
Oleh : Dedy Ari Asfar
---OOO---
$antun adalah satu-satunya genre yang tersendiri
dihasilkan dari dahulu hingga sekarang, yang terus hidup
dan masih hidup' tidak lapuk dek hujan, tidak lekang dek
panas. Muhammad ,aji Salleh -1:;5'!. menyatakan =G
mungkin pantunlah yang jelas sekali memperlihatkan
genius dan kesempurnaan seni sastera bangsa Melayu.
1
$antun mengandung jiwa, seni, kebijaksanaan dan budi
bahasa Melayu>. Maka kenyataan tersebut besesuaian
dengan kenyataan, pantun adalah mani4estasi akal budi
masyarakat. -0.
PANTUN BUD,G SATU ANAL,S,S N,LA, N-ra>it
Selat !an Cainal A!in B-rhan. APM F UM. PANTUN
MAN,.ESTAS, M,NDA MASYARAKAT.
Penyelenggara G <an A!ul Ka!ir <an Yus-&&.
A%a!e+i Penga3ian Melayu F UMA KLA (::7.
$antun adalah satu jenis komunikasi yang sangat
popular digunakan oleh setiap lapisan masyarakat dan 9aja
sampai kepada rakyat serta hambanya. Tetapi situasi
seperti ini dalam budaya Melayu adalah aspek sejarah
kerana pada masa sekarang masyarakat tidak lagi
berpantun se&ara berbalas. $antun sekarang hanya
dijadikan sebagai alat permainan serta pertandingan dan
bukan lagi media meluahkan &ita dan rasa -Cainal Abidin,
1:;"..
$ada masa lampau pantun merupakan satu media
perhubungan antara dua insan, remaja ber&inta
mengeluarkan kata-kata kiasan dan ibarat. Sepasang
kekasih menyuarakan rasa kasih menerusi kata-kata kiasan
yang begitu indah dan syahdu yang membuat mereka
mengingati setiap rangkap yang disuarakan. 9emaja
sekarang mudah sahaja menangani sesuatu isu dengan
ber&akap terus dan terang dengan bahasa yang digunakan
tiada berkiasan atau peribaratan.
$ada zaman silam di upa&ara pinang meminang
dan majlis perkahwinan pantun yang disampaikan adalah
se&ara berbalas-balas dengan didengari oleh hadirin yang
turut serta. $antun yang disediakan begitu ndah sekali,
kedua-dua pemantun yang berpantun membuktikan
keupayaan yang amat unggul untuk menjual dan membeli
kata-kata yang amat bermakna dan indah berisi. $ada masa
sekarang mungkin pada pihak yang menggunakan upa&ara
4ormal seperti itu dengan perasaan tidak mahu
meninggalkan adat. *adi jika ada pantun yang dijual dan
1!
dibeli antara kedua-dua pihak, pantunnya agak pendek dan
tidak indah persembahannya. #erap kali didapati
pembayang maksudnya tidak langsung membayang
maksud pantun yang disampaikan. Selalunya kedua-dua
pemantun menggunakan pantun bertulis untuk memantun
dan ini adalah berbeza sekali dengan situasi zaman dahulu
di mana pemantun se&ara langsung tanpa persediaan
bertulis.
$ada masa sekarang pantun bukanlah tidak
digunakan lagi tetapi pendekatannya adalah berlainan.
1agi majlis-majlis perkahwinan, pantun digunakan leh
juru-a&ara atau sesiapa yang membuat u&apan bagi pihak
keluarga. $ara pemantun hanya mengeluarkan pantun
tanpa menyerahkan kepada sesiapa untuk -1:1. membalas.
$antun juga digunakan dalam bentuk-bentuk pertandingan,
atau ran&angan-ran&angan media seperti berbalas pantun.
Mereka yang menjual dan membeli pantun, pada pemantun
yang memantun, bukan se&ara spontan atau langsung tetapi
ditulis dan pantun diba&a dengan sepenuhnya. Hni
merupakan suatu usaha yang tidak men&abar &ipta
memantau jika dibandingkan dengan situasi zaman silam.
PANTUN PEMANTUN PANTUN Ca%iah Hanu+ Bte.
H. A!. Ha+i!. PANTUN MAN,.ESTAS, M,NDA
MASYARAKAT. Penyelenggara G <an A!ul Ka!ir
<an Yus-&&. A%a!e+i Penga3ian Melayu F UMA KLA
(::7.
---OOO---
). A%ar Kata Pantun
+ari mana asal dan akar kata pantun, &ukup menarik
diperhatikan. Sebab puisi tradisional Melayu yang bernama
pantun ini telah memainkan peranan yang begitu istimewa
dalam perjalanan hidup orang Melayu sejak berabad-abad
silam.
#ata pantun berasal dari kata pa-tuntun -penuntun.
sebagaimana dikemukakan oleh Cuber %sman -dalam
seminar Sejarah Minangkabau di 1atusangkar tahun 1:0/..
Sementara A.A. Na7is -1:;3. dalam bukunya Alam
Terkembang Jadi Guru menjelaskan bunyi pa-tuntun menjadi
1"
pantun adalah hal yang lazim dalam bahasa Melayu, seperti
halnya kata rumput-rumput menjadi rerumput dan laki-laki
menjadi lelaki. +engan demikian dapat disimpulkan' kata
pantun merupakan bentukan dari asal kata tuntun yang
mendapat awalan pe+tuntun penuntun!panuntun, berarti
pembimbing!penasehat yaitu yang memberikan
bimbingan?nasehat dengan media puisi Melayu tradisional
bernama pantun.
Ada dugaan kata pantun berasal dari akar kata tun
yang mempunyai arti teratur. Akar kata tun dalam dunia
Melayu juga bisa berarti arah, pelihara, dan bimbing seperti
diperlihatkan oleh kata tunjuk dan tuntun. Amir ,amzah
menyatakan6 Adapun perkataan pantun itu mempunyai pokok
kata tun, dan pokok kata tun ini berarti mengatur" merangkai"
menyusun. -". AM,R HAMCAH. SASTRA MELAYU
LAMA DAN RAJA0RAJANYA Ja%artaG Dian Ra%yatA *et
,A (:4)H *et ,,,A (::7.
Menurut pakar Hlmuwan Swiss, +r. 9. 1randstetter
yang telah melaksanakan studi perbandingan bahasa-bahasa
$olynesia-Austronesia, dalam bukunya #ir Mens$hen der
%ndonesis$hen &rde, pada jilid HD menulis tentang 'ie
indonesis$hen Termini der s$h(nen )*nste and der
k*nstleris$h +erkl,rten lebens-*hrung -1:36 / dan 3.,
bahwa kata pantun disalurkan dari akar tun, yang juga
ditemukan dalam bahasa $ampanga yaitu kata tuntun, berarti
teratur.
Apabila kata tuntun ditulis dengan aksara Arab
Melayu, kita dapati huru46 ta-.a.-nun-ta-.a.-nun LMNOMP,
selain dapat diba&a tuntun" juga dapat diba&a tonton -dalam
bahasa Melayu Tagalok J 8ilipina. mengandung arti
memba$akan sesuatu menurut aturan atau mengu$apkan
sesuatu dengan susunan yang tertentu. +alam bahasa *awa
#uno juga terdapat kata tuntun, yang berarti benang atau
alur sebagai penuntun' atuntun, berarti teratur Qdalam
barisanQ, dan matuntunan, berarti membimbing.
13
http6??melayuonline.&om?arti&le?@
aAT,8t<!8MCDC1%k%"NgE!+E!+AFlAlatar-belakang-
magis-yang-mendasari-arti-pantun-melayu Oleh: R.A.
Hoesein jajadiningrat
+alam bahasa 1isaya kata panton, berarti mendidik.
Sedang dalam bahasa Toba kata pantun mengandung makna
kesopanan/ sopan-santun. *adi akar tun menunjuk pada
makna Qyang teratur, yang lurusQ, baik konkret maupun
abstrak.
http6??melayuonline.&om?arti&le?@
aAT,8t<!8MCDC1%k%"NgE!+E!+AFlAlatar-belakang-
magis-yang-mendasari-arti-pantun-melayu Oleh: R.A.
Hoesein jajadiningrat
1anyak juga juga yang mengaitkan kata tun dengan
arti sebagai kiasan atau perumpamaan dengan maksud
mengandung unsur-unsur pepatah dan peribahasa. 1ahkan
dalam #amus 1esar Melayu Nusantara -//!61:;1. pengertian
yang kedua entri kata pantun adalah sejenis peribahasa yang
digunakan sebagai sindiran.
). E%s#l-rasi A%ar Kata tun
+ari hasil eksplorasi yang patik lakukan terhadap akar
kata tun dalam bahasa Melayu, selain kata pantun dan tuntun
terdapat beberapa kosakata pada suku kata terakhirnya
berbunyi tun, yaitu6 kata santun" bantun" lantun dan runtun
yang mempunyai hubungan dengan pembentukan kata dan
makna pantun.
a. Santun
#ata santun, lengkapnya sopan-santun, mengandung
makna6 tutur kata" budi bahasa" budi pekerti"
prilaku!kelakuan" perangai" tindakan yang baik. Apabila
kedua kata ini digabungkan suku kata terakhirnya,
terbantuklah kata pantun. +engan demikian kata pantun
mengandung makna6 susunan tutur kata yang
menggambarkan kebaikan budi bahasa" budi pekerti"
prilaku!kelakuan dan perangai penuturnya. Mengenai
sopan santun dalam pantun?berpantun, patik abadikan
dalam untai-rangkai pantun berikut6
15
%mam Perlis" menggalas katun"
lapan bersusun" pingat perunggu/
'alam majlis" berbalas pantun"
sopan santun" diingat selalu0
Garuda terbang" naik ke jati"
hala beruntun" di hari selasa/
Tanda orang" yang baik hati"
bila berpantun" berbudi bahasa0
)epala pundak bahu" orang yang semedi"
lantunnya kumandang" senandung sakti/
Pabila hendak tahu" orang yang berbudi"
pantunnya mengundang" mengandung pekerti0
Tuntun telangkai" memasuki mahligai"
dipertahtakan Tuanku" naik berduduk/
Pantun dipakai" memperbaiki perangai/
memperkatakan prilaku" baik dan buruk0
1antun berjajar" delapan runtun"
menata huma" berpadi suasa/
Pantun mengajar" bersopan santun/
1ertata krama" berbudi bahasa0
+ari isi?maksud pantun tersebut, terdapat dua hal
berkenaan dengan sopan santun yang menjadi inti pesan.
Tegasnya, pantun yang santun berisi tentang6
('. Bu!i
R*S. $oerwdarminta, mende4inisikan budi
sebagai kelakuan 2yang baik3" kesopanan" keadaban
atau adat istiadat dan tingkah laku0 Apabila perkataan
budi ditambah dengan awalan ber yaitu berbudi atau
man di akhirnya yaitu budiman, ia berarti orang yang
mempunyai budi bahasa, adab sopan, bersungguh-
sungguh dalam pekerjaan, mempunyai daya ikhtiar
10
yang tinggi, matang, bijaksana dalam membuat
sesuatu keputusan dan yang paling penting banyak
menabur jasa dan hakiki.
Masyarakat Melayu begitu menghargai dan
menjunjung tinggi budi, sehingga budi itu diibaratkan
sebagi sendi bangsa. *ika budi itu runtuh maka
runtuhlah bangsa itu. 1udi diiibaratkan tiang seri bagi
sebuah rumah. *ika tidak ada tiang seri maka mustahil
rumah dapat ditegakkan. +emikian juga halnya dengan
budi, jika tiada budi maka mustahil tamadun dan
budaya suatu bangsa itu dapat diwujudkan. 1uya
,amka dalam buku Lembaga Budi mengutip pantun
Melayu untuk menjelaskannya6
Tegak rumah" kerana sendi"
runtuh sendi" rumah binasa/
Sendi bangsa" ialah budi"
runtuh budi" runtuhlah bangsa0
Masyarakat Melayu juga beranggapan bahwa
budi itu sama seperti hati budi diri seseorang. 1udi itu
merupakan hati bagi sesuatu tamadun atau bangsa.
*ika seseorang itu tidak mungkin dapat hidup tanpa
hati, maka demikian jugalah halnya dengan budi.
Tanpa budi tidak mungkin sesuatu tamadun atau
budaya bangsa dapat ditegakkan. ,al ini dijelaskan
dalam pantun yang berikut6
4imau manis" dimakan manis"
manis sekali" rasa isinya/
'ilihat manis" dipandang manis"
manis sekali" hati budinya0
1udi bagi bangsa Melayu merupakan sesuatu
yan tidak ternilai harganya, tidak dapat dibeli dengan
uang6
1urung serindit" terbang melayang"
1;
mari hinggap" di ranting mati/
1ukan ringgit" pandangan orang"
pandangan atas" budi pekerti0
Sanjungan msyarakat Melayu terhadap
seseorang itu, ditentukan oleh budinya, bukan oleh
karena gelar, pangkat, harta jabatannya. $antun berikut
membuktikannya6
Tenang-tenang" air di laut"
sampan kolek" mudik ke tanjung/
5ati terkenang" mulut menyebut"
budi baik" rasa nak junjung0
Masyarakat Melayu juga senantiasa
mengenang dan mengingat mereka yang berbudi.
Mereka yang banyak menabur budi dan bakti itulah
yang selalu disebut nama baiknya6
Pulau pandan" jauh ke tengah"
gunung 'aik" ber$abang tiga/
5an$ur badan" dikandung tanah"
budi yang baik" dikenang juga0
1udi dan kedermawanan seseorang yang
disanjung dan dihargai oleh masyarakat. Menyadari
hakikat inilah seseorang yang budiman itu akan
berusaha menabur jasa dan budi hingga ke akhir
hayatnya. $ujangga pantun menyebutkan6
1unga melur" bunga melati"
sunting anak" panglima perang/
1udi sedikit" kuba.a mati"
harta yang tinggal" habuan orang0
Pisang emas" diba.a berlayar"
masak sebiji" di atas peti/
5utang emas" boleh dibayar"
hutang budi" diba.a mati0
1:
Sebaliknya, orang yang tidak berbudi
dipandang remah oleh masyarakat. ,idupnya seperti
enau di dalam belukar, janggal dan &anggung. $antun
Melayu mengingatkan6
'i ribut" runduklah padi"
di rupak" 'atuk Temenggung/
)alau hidup" tidak berbudi"
duduk tegak" kemari $anggung
1unga melati" bunga di darat"
bunga seroja" di tepi kali/
5ina besi" karena karat"
hina manusia" karena tak berbudi0
)'. Bahasa
+asar bahasa untuk pembuatan pantun Melayu
berazas dan bersendikan kepada adat resam dan budi
bahasa yang mulia. Melalui bahasa yang santun orang
Melayu mengungkapan perasaan dan 4ikirannya
sebagai perwujudan kehalusan dan kelembutan jiwa
serta rasa sebagai kekhasan jati diri yang searah
dengan pentakri4an Melayu.
Masyarakat Melayu juga menyanjung tinggi
mereka yang berbahasa. 1ahasa dianggap pakaian
suatu bangsa, malahan bahasa dipandang sebagai jiwa
kepada suatu bangsa. Hni berarti bangsa yang tidak
beradab atau tidak sopan-santun dalam berbahasa
dianggap sebagai bangsa yang tidak berjiwa.
#arenanya berbahasa yang indah, baik dan benar
sangat dianjurkan dalam $antun <ama6
Anak 6ina" menimbang madat"
dari Makasar" langsung ke 'eli/
5idup di dunia" biar beradat"
bahasa tidak" berjual beli0
/
/'. Bu!i ahasa
Iabungan atau paduan perkataan berbudi dan
berbahasa disebut sebagai berbudi bahasa0 )rang
yang memiliki si4at ini dikenali sebagai budiman. *ika
berbudi dihargai dan berbahasa juga disanjung tinggi,
apatah lagi berbudi bahasa, dua pun&ak kemuliaan
berpadu satu yang dijunjung tinggi karena ketinggian
pribadi. Ha juga merupakan ukuran mer&u ketinggian
sesuatu tamadun atau bangsa. $andai $antun
mengakuinya6
Tingkap papan" kayu bersegi"
sampan sakat" di pulau angsa/
%ndah tampan" karena budi"
tinggi bangsa" karena bahasa0
1erbudi bahasa merupakan pun&ak kebaikan dan
pun&a keindahan dalam kehidupan ini, tiada yang lebih
berarti dan berharga selain berbudi bahasa menurut
ka&amata masyarakat Melayu. ,al ini tergambar nyata
pada bait-bait $antun Tua6
Makan sirih" berpinang tidak"
pinang ada" dari Melaka/
Makan sirih" mengenyang tidak"
sebab budi" dengan bahasa0
1alik-balik" api diberi"
kalau pandan" api tak naik/
Jaga-jaga" memeliharakan diri"
la7imkan budi" bahasa yang baik0
Pu$uk pauh" sedang berjela"
selurus" bunga gelundi/
Agar jauh" silang sengketa"
perhalus" bahasa dan budi0
1udi bahasa telah menjadi amalan dan budaya
masyarakat Melayu tradisional. Hni memunkingkan
1
lahir dan suburnya perkembangan sastra rakyat. Sastra
rakyat tidak mungkin lahir jika masyarakat Melayu
tidak mementingkan budi bahasa. Ralaupun pada
masa dahulu masyarakat hidup sederhana, bertani dan
tinggal di desa, tetapi mereka mempunyai daya kreati4
dan amat mementingkan budi bahasa dan ini
memungkinkan mereka menghasilkan sastra lisan yang
indah, yakni pantun.
#ekayaan budi bahasalah yang memungkinkan
mereka menghasilkan sastra lisan yang berlatar-
belakang alam. #ekayaan budi bahasa jugalah yang
menyebabkan mereka berhasil mewariskan sastra lisan
dari satu generasi ke generasi berikutnya tersebab
karena kayanya perbendaharaan sastra rakyat yang
mereka wariskan.
. Bantun
#ata bantun -memukul dengan tujuan mendapat
hasil., seperti makna6 membantun -memukul. batang
rumbia?ruyung agar mudah mendapatkan sagunya.
)alau tidak" dibantun rumbia"
manakan dapat" sagunya/
)alau tidak" berpantun ria"
manakan dapat" lagunya0
Membantun -memukul. dengan kata-kata jauh lebih
berarti dan beradab jika dibanding memukul dengan
tangan, apalagi bila memukul tersebut dimaksudkan untuk
men&apai tujuan dan maksud yang baik. +engan pantun
kita dapat membantun?memukul -memberi nasehat dengan
&ermat, memberi pelajaran dengan bijak, menyindir
dengan Siyas, men&ontohkan dengan tamsil dan ibarat.
Mengenai tata&ara sindir-menyindir patik pantunkan6
Sebatang" dahan kayu"
akasia" bahan kertas/
1inatang" tahan palu"

manusia" tahan 8iyas


)alam pensil" mengukir emas"
kalam da.at" mengukir $erana/
'alam tamsil" sindir dilepas"
dalam ibarat" sindir mengena0
Pulau Pinggir" tinggallah jejak"
ikan pias" diambil sekerat/
)alau menyindir" hendaklah bijak"
gunakan kias" tamsil ibarat0
'i dalam .itir" banyakan 7ikir"
bulan puasa" 9amar sempurna/
'alam menyindir" gunakan -ikir"
dengan bahasa" samar bermakna0
Surau berukir" ruangan bertabir"
kesukaan orang" ahli syurga/
)alau menyindir" jangan men$ibir"
perasaan orang" mesti dijaga0
Tujuan asal dan utama dari menyindir menurut &ara
Melayu adalah untuk memberitahu kesalahan, kekurangan
dan kelemahan orang lain tetapi tidak menyebabkan
seseorang tersebut tersinggung ataupun sakit hati.
*. Lantun
#ata lantun mempunyai arti
mengu&apkan?menyanyikan dengan irama. 9angkai kata
yang lazim dilantunkan adalah kalimat bersajak dan
berima. $antun sangat memungkinkan untuk dilantunkan,
paling tidak diu&apkan dengan nada bi&ara yang khas.
+ari segi persajakan dan rima -persamaan bunyi.
selain untuk keperluan pelantunan juga sebagai kaidah
baku yang membedakan pantun dengan pribahasa, kata
berirama, pepatah, petatah-petitih, gurindam, syair, nazam,
rubayat, matsnawi dan nazam.
!
TasjiT atau persajakan pada tiap kata pada setiap
baris serta pasangannya antara baris pertama dengan ketiga
dan baris kedua dengan keempat pada sebait pantun dapat
dikesan pada pantun yang patik &ontohkan6
Pangiran sembahyang" berukun tahajud"
bersama-sama .akil" delapan asnap/
Sampiran pembayang" penuntun maksud"
berirama rima ganjil" sepadan genap0
#ata yang selantun antara baris pertama dengan
ketiga adalah6 pangiran sampiran/ sembahyang
pembayang/ berukun penuntun/ tahajud maksud.
Sedangkan kata yang selantun antara baris kedua dengan
keempat adalah6 bersama berirama/ sama rima/
delapan sepadan/ asnap genap.
!. Runtun
#ata runtun -tidak terputus, terus menerus, sambung
bersambung se&ara teratur. menggambarkan hubungan
saling keterkaitan antara sampiran!pembayang dengan
maksud!isi serta hubungan antara keteraturan dan
keserasian maupun irama dengan bunyi pantun menurut
urutan pilihan kata yang selekti4 disertai keteraturan jedda
pada setiap baris dalam bait-bait pantun.
5impun bergabung" sembahyang tahajud"
suasana nan sunyi"menyimak sabda/
Runtun bersambung" pembayang maksud"
irama dan bunyi" sejenak berjedda0
/. Ane%a Seutan Pantun
)rang pertama yang sengaja mempelajari pantun
adalah +r. *. $ijnappel Izn. dalam karangannya yang
berjudul :+er de Meleis$he Pantuns dan diterbitkan dalam
1ijdragen +an het )oninldijk %nstituut +oor de taal-" land-"
en +olkenkunde +an ;ederlands-%ndi< pada kesempatan
kongres para orientalis internasional yang keenam di <eiden,
tahun 1;;!.
"
$ijnappel berpendapat bahwa keterangan tentang
adanya pantun harus berdasar atas keterangan tentang kata
pantun. <ebih dahulu dalam penjelasannya dia pusatkan
perhatiannya pada pengamatan Dan +er Tuuk akan adanya
persamaan antara umpama Toba-1atak dan pantun Melayu
berdasarkan keterangan Dan +er Tuuk tentang kedua bentuk
sajak itu, yaitu bahwa dua baris yang pertama hanya
dimaksudkan untuk rima dan hanya dalam penge&ualian
mempunyai hubungan arti dengan dua baris terakhir.
$ijnappel membandingkan umpama 1atak dan pantun
Melayu dengan .angsalan *awa, sema&am teka-teki bunyi
dan kata. +alam teka-teki ini, hanya bunyi kata-kata yang
merupakan kun&i peme&ahannya. Selanjutnya dia
mengemukakan bahwa di satu pihak seloka Melayu, sebuah
sajak ungkapan, dan pantun pernah dijelaskan sebagai
sinonim' di pihak lain seloka *awa yang dalam arti kiasannya
umpama dan paribasan yang dalam arti kiasannya
peribahasa, begitu saja dibedakan yang satu dari yang lain.
Sesudah akhirnya mengemukakan bahwa kata-kata
paribasan dan .angsalan dalam artinya semula, artinya itu
hanya terdapat dalam bagian kedua, tetapi kemudian menjadi
arti untuk seluruhnya, dan kata umpama dalam bahasa
Melayu juga berarti gambaran atau peri, maka sampailah dia
pada kesimpulan bahwa pantun Melayu tidak lain hanya
perubahan dari paribasan dengan menghilangkan bagian
terakhir kata itu dan kemudian memberikan pada kata pari,
sesuai dengan arti *awa, sebuah bentuk yang lebih gagah
ialah pantun. #esimpulannya demikian6 USebuah pantun
sebenarnya adalah sebuah kuplet yang mengandung suatu
gambaran yang sedikit kurang jelas dan diterangkan oleh
yang lain, tidak peduli isinya, meskipun dengan sendirinya
gambaran-gambaran seperti itu yang digunakan sebagai
sindiran mempunyai semangatnya sendiri.U #esimpulan ini
diujikan kebenarannya pada pantun tentang telur itik yang
datang dari Sanggora yang telah saya rebut tadi. $ijnappel
berkata bahwa baris pertama bermaksud memberikan suatu
gambaran adanya jarak yang jauh, dan yang kedua adanya
jarak yang dekat sekali' dengan gambaran rangkap ini
3
dimaksudkan bahwa pembunuhan dilakukan berjarak jauh
dari tempat mayat dimakamkan. +ia masih menambahkan
bahwa gambaran itu dapat juga dinyatakan dengan bunyi,
seperti dalam .angsalan *awa. Tentu saja ada juga
gambaran-gambaran yang tidak jelas sehingga seluruh
perbandingan itu tetap gelap bagi kita.
http6??melayuonline.&om?arti&le?@
aAT,8t<!8MCDC1%k%"NgE!+E!+AFlAlatar-belakang-
magis-yang-mendasari-arti-pantun-melayu Oleh: R.A.
Hoesein jajadiningrat
Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang
sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. +alam
bahasa *awa, misalnya, dikenal sebagai parikan, dalam bahasa
Sunda dikenal sebagai paparikan, dan dalam bahasa 1atak
dikenal sebagai umpasa -ba&a6 uppasa..
a. Pari%an $Ja2a'

. Pa#ari%an $Sun!a'
*. <angsalan $Ja2a'

!. U+#asa1U##asa $Bata%'
e. Pant-u+1Pant-un $Er-#ah F A+eri%a'
$antun merupakan salah satu dari lima jenis puisi
Melayu tradisional -Mohd. Taib )sman, 1:0;., selain
syair, gurindam, seloka, dan ikatan puisi bebas -seperti
teromba, endui, mantera, pepatah, petatah-petitih..
1erdasarkan minat dan sambutan masyarakat, pantun
ternyata telah mendapat perhatian yang luas daripada
sarjana, khususnya sarjana 1arat dan peminat puisi
antarabangsa. -iB..
1ilakah pantun mula dibawa berlayar ke 1arat@
Mungkin orang $ortugis dan 1elanda telah mengenali
pantun lebih awal berbanding dengan orang Hnggris,
karena orang $ortugis dan 1elanda lebih dahulu meneroka
5
dan menjelajah dunia sebelah Timur. Tetapi walau
bagaimanapun, terdapat suatu bukti yang kukuh tentang
peranan Hnggeris membawa pantun Melayu ke 1arat.
+alam A 'i$tionary and Grammar o- Malayan
4anguage susunan Rilliam Marsden yang diterbitkan di
london pada tahun 1;1, telah memuat pantun berkait
-yang dimuatkan dalam buku Marsden-Hnggris yang
diterjemahkan oleh (rnest 8ouinet-$ran&is sebelum
diberikan kepada Di&tor ,ugo dalam bahasa Melayu
sebagai berikut6
)upu-kupu terbang melintang
Terbang di laut di hujung karang
5ati di dalam menaruh bimbang
'ari dahulu sampai sekarang
2The butter-lies are -lying about on their .ings/
The -ly to.ards the sea" $lose to the $hain o-
ro$ks0
My heart has been -eeling si$k in my bosom
&+er sin$e my -irst days to the present hour3
Terbang di laut di hujung karang
1urung na7ar terbang ke 1andan
'ari dahulu sampai sekarang
1anyak muda sudah kupandang
2The -ly to.ards the sea" $lose to the $hain o-
ro$ks0
The +ulture dire$ts its -light to.ards 1andan
&+er sin$e my -irst days to the present hour3
Many o- youth ha+e % admired3
1urung na7ar terbang ke 1andan
1ulunya lagi jatuh ke Pattani
1anyak muda sudah kupandang
Tiada sama mudaku ini
2The +ulture dire$ts its -light to.ards 1andan
%ts lets some o- its -eathers -all on Pattani
Many o- youth ha+e % admired
0
1ut none to be $ompared .ith the one % ha+e
$hosen3
1ulunya lagi jatuh ke Pattani
'ua puluh anak merpati
Tiada sama mudaku ini
Sungguh pandai memujuk hati
%ts lets some o- its -eathers -all on Pattani
5ere are t.o 2si$3 young pigeons
1ut none to be $ompared .ith the one % ha+e
$hosen3
6le+er as he is to tou$h the heart32=-=i3
Menurut seorang penulis dan pengkaji sastra dari
$ran&is. 8ran&ois-9ene +aillie -1:;;., kemungkinan
sahabat Di&tor ,ugo -Di&tor Marie ,ugo6 1;/-1;;3.
penulis $ran&is dalam bidang no7el, drama dan puisi'
menjadi sangat terkenal karena no7el sejarahnya !he
Hun"hba"k o# $otre ame -1;!1.. Antara kumpulan
puisinya yang terpenting adalah Les %euilles d&Automne
-1;!1. dan Les 'hatiment -1;3!. yang bernama (rnest
8ouinet telah memba&a buku Marsden dan terpengaruh
dengan pantun tersebut. 8ouinet kemudian menyerahkan
terjemahan dalam bahasa $ran&isnya saja kepada ,ugo,
dan diterimanya tanpa pindaan. +emikian bermula
tumbuhnya istilah Pantoum dalam persuratan $ran&is yang
kemudian dikembangkan oleh penyair Theophile Iautier
melalui Les Papilons (Pantoum) pada tahun 1;!;. -Bi..
$antun yang sampai ke 1arat, lalu mempengaruhi
persuratan $ran&is yang ditemui dalam karya-karya Di&tor
,ugo sebagaimana yang diperkatakan oleh K. ,ugh
,olman, begitu pula peneliti seperti +aillie juga
membi&arakan pengaruh pantun dalam karya ,ugo -Bi.
$antun -khususnya pantun berkait. dalam buku
Marsden telah diperkenalkan melalui bahasa Hnggris,
kemudian diterjemahkan kedalam bahasa $ran&is. Sedang
di *erman, pantun diperkenalkan pada masa yang lebuh
kurang sama melalui kajian seorang ilmuan dan
;
budayawan *erman Rilhelm 7on ,umboldt, akhirnya juga
diketahui oleh penyair romantis *erman Adolbert 7on
Khamisso yang dikatakan telah men&ipta sejumlah pantun
*erman. #eseimpulannya ,ans )7erbe&k sebagai perintis
awal dan istimewa mengenai kajian sastra Melayu dari
*erman yang pernah diperkenalkan dalam $antum
Khamisso dan $antun Di&tor ,ugo -Bii..
ANRA9 9H+,RAN dan (.% #9ATC. HA!*
M+,RA - PA$!.$ M+LA/. ,+B+L.M 0102
,.$!*$3A$ HA$, O4+RB+'5. -#uala <umpur6
+ewan 1ahasa dan $ustaka, //"..
---OOO---
+elapan untai pantun yang dipakai Marsden yang
membangkitkan alun pengaruh kepada sgolongan penyair
9omantisme di $eran&is sebagaimana dibentangkan baik
oleh *aSues *ouet dalam tulisannya T<e $antoum, genre
8ran&aisT -1:;;. juga oleh 8ran&ois 9ene +aille yang
bahkan menjadikan untaian tersebut dalam huru4 jawi
sebagai hiasan sampul bukunya -1::/. terdapat pula dalam
buku ,aji Hbrahim -1;00, hlm. 1!;.. ,al ini menunjukkan
kedelapan pantun tersebut, boleh dinamakan sebagai
pantun )upu-kupu terbang melintang J memanglah
untaian pantun yang tergolong piawai di antara korpus
pantun yang luas itu.
HAJ, ,BRAH,M
PANTUN0PANTUN MELAYU KUNO
$enyelenggara ? $engantar 6 ,asan *unus,
$ekanbaru6 2ayasan $usaka 9iau, &et. HHH //"
http6??melayuonline.&om?arti&le?@
aA9ml%<!8MCDC1%k%"NgE!+E!+AFlAjatuh-ke-
laut-menjadi-pulau-mengamati-hubungan-pantun-melayu-
dan-pantoum-barat
Oleh : Profesor Dr. Md. Salleh
Yaapar (Universiti Sains Malaysia)
:
Pen!ahuluan
$erhubungan sastera antara pantun Melayu dengan
pantoum atau pantoun 1arat belum banyak diketengahkan
untuk pengetahuan umum. Ralhal ia amat menarik dan
penting bagi memahami liku-liku perhubungan budaya dan
silang-penyuburan dalam bidang sastera, khususnya yang
melibatkan dunia Melayu dan 1arat. $erbin&angan ilmiah
dalam kalangan pengkaji sastera tentang dua bentuk puisi
yang jelas mempunyai a4initi ini juga belum dikendalikan
dengn &ukup meluas. +alam lingkungan perbin&angan
yang agak terhad itu pula kerap timbul gambaran seolah-
olah perhubungan tersebut tidak begitu signi4ikan dan
genre pantoum itu pula tidak berkekalan.
#ertas kerja ini bertujuan mengamati dan
memahami &orak dan si4at sebenar perhubungan sastera
antara pantun yang semenjak zaman berzaman terkenal di
seluruh dunia Melayu dan pantoum yang mulai mun&ul di
1arat dalam abad ke-1:. $erhatian akan ditumpukan
kepada arah-alir hubungan, bersama parameter geogra4is
dan jangka masanya, serta tokoh-tokoh yang terlibat
dengan penghasilan dan perkembangan pantoum.
Tentunya aspek struktur dan latar budaya bagi kedua-dua
jenis puisi tidak akan diabaikan. 1agi men&apai tujuan
tersebut pendekatan kajian genetik -geneologi. dan kajian
generik -genologi. dalam ilmu #esusasteraan 1andingan
akan diman4aatkan.
$erlu di&atat bahawa perbin&angan dalam kertas
ini masih pada tahap awal. ,al ini kerana banyak bahan
yang berkaitan, terutama dari (ropah dan Amerika %tara,
yang belum dapat dikumpul dan dikaji oleh penulis

.
Pantun dan Pantoum: Serumpun
Tidak Serupa
!/
1anyak yang telah ditulis tentang pantun. Hni
termasuklah tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh pengkaji
dan sarjana $engajian Melayu di Timur dan 1arat seperti
,arun Aminurrashid, Muhammad ,aji Salleh, Suripan
,adi ,utomo, Ioh Thean Khye, ,. )7erba&k, A.R.
,amilton dan 8ran&ois-9ene +aillie
!
. Tulisan-tulisan ini
meliputi aspek-aspek struktur atau bentuk, jenis atau
kategori, 4ungsi, latar budaya pantun, dan estetika yang
mendasarinya. *usteru itu untuk tujuan perbin&angan
dalam kertas ini hanya beberapa perkara asasi sahaja yang
akan ditonjolkan.
$antun ialah puisi Melayu tradisional dari
khazanah lisan. $ada asasnya ia terdiri dari empat baris
yang mandiri dengan skema rima abab. +ua baris pertama
merupakan pembayang atau sampiran, manakala dua baris
berikutnya mengandungi isi. 1iasanya bahagian
pembayang menampilkan imej-imej atau unsur-unsur
alam, sementara bahagian isi merujuk kepada dunia
manusia yang meliputi perasaan, pemikiran, dan segala
ma&am keperihalan hidupnya. Selain bentuk asas yang
amat dikenali ini, terdapat juga pantun dua baris, enam
baris, lapan baris, dan bentuk yang berkait yang dikenal
sebagai pantun berkait.
1erbanding dengan pantun, tulisan tentang
pantoum tidak begitu banyak. Ienre ini, dan kaitannya
dengan pantun, masih belum luas diketahui di dunia
Melayu. #ajian tentang perkaitan antara keduanya juga
belum benar-benar dilaksanakan di sini.%mumnya
pemba&a di Malaysia mula mengetahui sedikit tentang
pantoum dan kaitannya dengan pantun melalui buku
+aillie, iaitu Alam Pantun Melayu> Studies on the Malay
Pantun, yang diterbitkan oleh +ewan 1ahasa dan $ustaka,
#uala <umpur, pada tahun1:;;. 1agi para pengkaji pula,
maklumat awal sudah boleh didapati melalui beberapa
ensiklopedia, glosari puisi dan tulisan-tulisan tertentu.
!1
+alam konteks akademia mulai sekitar masa tersebut
penulis kertas ini sendiri telah menjadikan pantun dan
pantoum sebagai bahan perbandingan tetap yang dalam
kuliah-kuliah dan tutorial #esusasteraan 1andingan di
%ni7ersiti Sains Malaysia
"
.
Pantoum ialah suatu bentuk puisi moden 1arat
dari tradisi tertulis yang dilengkapi dengan nama
pengarangnya. 1ermodelkan pantun Melayu, ia terdiri dari
beberapa kwatrin yang berkait, dengan baris kedua dan
keempat tiap stanza dijadikan baris pertama dan ketiga
bagi stanza berikutnya, dan begitulah seterusnya hingga ke
stanza yang terakhir. 1aris pertama sesebuah pantoum juga
menjadi baris penamatnya
3
. %mumnya pantoum
mempunyi skema rima abab. +alam tiap stanzanya pula
terdapat dua tema atau perkara yang selari, satu pada
kuplet pertama dan satu lagi pada kuplet berikutnya. $erlu
juga disebut bahawa dalam pantoum tidak wujud
keperluan khusus pada imej-imej alam seperti yang
terdapat dalam pantun.
atuh !e "aut Men#adi Pulau: Dari
Pantun !e Pantoum
$antun dari dunia Melayu mula menarik perhatian
beberapa penyair romantik (ropah abad ke-1: apabila
Di&tor ,ugo, pengarang agong $eran&is, menyelitkan
sebuah terjemahan pantun di bahagian =Nota> bagi koleksi
puisinya 4es :rientales yang terbit pada tahun 1;:.
$antun tersebut, yang dalam konteks (ropah kelihatan
eksotik, ialah sebuah pantun berkait tentang &inta sebanyak
empat rangkap yang bermula dengan baris =#upu-kupu
terbang melintang.>
1esar kemungkinn karya terjemahan $eran&is itu
diberikan kepada ,ugo oleh temannya (rnest 8ouinet,
seorang sarjana $engajian #etimuran. 8ouinet telah
!
menterjemahkannya dari terjemahan Hnggeris yang
terdapat di dalam sebuah buku Rilliam Marsden. 1uku
Marsden yang bertajuk A 'i$tionary and Grammar o- the
Malayan 4anguage diterbitkan di <ondon pada tahun 1;1
dengan menyertakan pantun asal berbahsa Melayu dalam
tulisan jawi
5
. Teks penuh pantun tersebut dalam tulisan
rumi adalah seperti berikut6
)upu-kupu terbang melintang
Terbang di laut di hujung karang
5ati di dalam menaruh bimbang
'ari dahulu sampai sekarang0
Terbang di laut di hujung karang
1urung nasar terbang ke 1andan
'ari dahulu sampai sekarang
1anyak muda sudah kupandang0
1urung nasar terbang ke 1andan
1ulunya lagi jatuh ke Patani
1anyak muda sudah kupandang
Tiada sama mudaku ini0
1ulunya jatuh ke Patani
'ua puluh anak marpati
Tiada sama mudaku ini
Sungguh pandai membujuk hati0
Sejak tersiarnya terjemahan karya dari dunia
Melayu itu dalam buku ,ugo maka bentuk pantun berkait
mula menjadi model bagi beberapa orang penyair romantik
$eran&is yang melihat keunikan atau keistimewaan bentuk
tersebut. $enyair-penyair ini juga memang &enderung
kepada pen&arian pengu&apan bentuk baru dan ghairah
pula dengan unsur-unsur eksotik, khususnya dari Timur.
!!
*usteru itu mereka telah mengusahakan suatu tulisan yang
berbeza dari bentuk-bentuk puisi $eran&is yang sedia ada.
1entuk baru dari benih pantun ini lama kelamaan dikenali
sebagai pantoum. Turut terlibat dalam penghasilan dan
pembinaan genre ini di $eran&is dalam abad ke-1: ialah
tokoh-tokoh seperti Theodore de 1an7ille, <ouisa Sie4ert,
<e&onte de <isle, dan penyair agong Kharles 1audelaire.
$atut disebutkan di sini bahawa walaupun
pantoum mempunyai &iri-&iri struktur yang ketat seperti
yang telah dijelaskan tidak semua penyair mematuhi
semua &iri-&iri tersebut dalam penghasilan karya mereka.
%mumnya yang kerap dipertahankan hanyalah stanza yang
berbentuk kwatrin, kaitan antara stanza dengan stanza, dan
dua tema atau persoalan yang selari dalam sesuatu stanza.
<ihatlah, umpamanya, pantoum 1audelaire berikut ini,
iaitu =,armonie du Soir> dari koleksi tersohornya 4es
Fleurs du mal yang diterbitkan pada tahun 1;306
?oi$e +enire les temps ou +ibrant sur sa tige
6ha8ue -leur s9e+apore ainsi 8u9un en$ensoir/
4es sons et les par-ums tournent dans l9air du
soir/
?alse melan$oli8ue et langoureu= +ertige@
6ha8ue -leur s9e+apore ainsi 8u9un en$ensoir/
4e +iolon -remit $omme un $oeur 8u/on a--lige/
?alse melan$oli8ue et langoureu= +ertige@
4e $iel est triste et beau $omme un grand
reposoir0
4e +iolon -remit $omme un 6oeur 8u9on a--lige"
An $eour tender" 8ui hait le neant +aste et noir@
4e $eil est triste et beau $omme un grand
!"
reposoir/
4e soleils9est noye dans son sng 8ui se -ige0
An 6oeur tender" 8ui hait le neant +aste et noir"
'u passB lumineu= re$ueille tout +estige@
4e soleil s9est noye dns son sang 8ui se -igeC
Ton sou+enir en moi luit $omme un ostensoir@
#arya ini jelas tidak mengikuti skema rima abab
dan tidak juga menggunakan semula baris pertama sebagai
penamat puisi. Namun, ia tetap dianggap pantoum dan
dinilai sebagai karya yang &ukup bermutu. Malah, $eter
1roome dan Iraham Khesters, umpamanya, memandang
tinggi karya ini dan memasukkannya dalam buku apresiasi
puisi $eran&is moden mereka. ,al ini kerana perkaitan dan
pergerakan dalaman pantoum tersebut yang amat indah,
yang bersesuaian pula dengan lukisan keharmonian petang
bersama ulitan memori personanya. Hmej-imej agama dan
nada rohaninya pula didapati membangkitkan kesan yang
&ukup syahdu
;
. $andangan seperti ini tentunya jauh
berbeza dari pandangan rendah seperti yang pernah diberi
oleh +aillie
:
.
+ari perspekti4 bandingan, genre pantoum
sebenarnya memang mempunyai untung nasib yang baik.
,al ini kerana dari $eran&is ia telah berjaya pula
menjelajah (ropah dan diterima masuk, umpamanya,
sebagai satu bentuk pengu&apan puisi dalam kesusasteraan
Hnggeris. $enulisan pantoum dalam kesusasteraan ini
melibatkan tokoh-tokoh seperti Austin +obson dan
1rander Matthews. Selain dari penerimaan di kalangan
penulis dan khalayak kesusasteraan Hnggeris pantoum terus
memperlihatkan perkembangannya seperti yang akan
ditunjukkan nanti.
!3
Pantoum: Suatu !e#ayaan $e%kreasi
&enerik
+alam perbin&angan mengenai hubungan pantun
dan pantoum terdapat pihak yang meyuarakan rasa kesal
kerana mersakan para penyair romantik $eran&is tidak
memahami tata&ara pantun sebagai satu bentuk
pengu&apan puisi yang indah. *usteru itu apabila penyair-
penyair ini menghasilkan pantoum maka bentuk itu tidak
sama dengan bentuk yang asal. +aillie, umpamanya,
menganggap kisah yang terjadi sebagai =Ga rather
$on-using lo+e story bet.een some Fren$h poets and .hat
they belie+ed to be the Malay pantun0>
1/
Sebenarnya hakikat bahawa bentuk pantoum tidak
sama dengan bentuk pantun tidak perlu dilihat sebagai satu
masalah atau kerugian. Sebaliknya, ia harus dilihat sebagai
satu keuntungan. Hni kerana apabila para penyair $eran&is
menghasilkan pantoum, sedar atau tidak, mereka
menghasilkan suatu genre yang baru, walaupun istilah
pantoum mulanya digunakan untuk merujuk kepada
pantun, dan pantun memang menjadi model mereka.
Sesungguhnya, penyair-penyair $eran&is yang berkenaan
adalah indi7idu-indi7idu yang menghasilkan puisi moden
dalam konteks tradisi tertulis, bukan puisi tradisional dan
dalam bentuk lisan seperti pantun. <atar budaya mereka
juga jauh berbeza dari latar masyarakat Melayu di Timur.
+alam konteks ini ubahsuaian dan perbezaan adalah
sesuatu yang sewajarnya dijangka. Sebenarnya apa yang
mereka lakukan ialah satu re-kreasi generik. +alam proses
ini genre pantun yang asing tapi menarik itu telah di&erna
dan di&ipta semula menjadi pantoum, genre yang lebih
sesuai dengan keperibadian, pengalaman dan persekitaran
mereka.
!5
Sebenarnya, sebagai 4enomena sastera yang
melibatkan dua kelompok manusia dan budaya yang
berbeza, persamaan memang tak mungkin wujud. +alam
konteks ini kes hubungan pantun dan pantoum sepatutnya
dilihat sebagai kes genre yang bergerak atau mengembara
se&ara akti4 dari suatu sastera dan budaya ke suatu sastera
dan budaya lain. +alam kes seperti ini perubahan pasti
akan berlaku ke atas genre berkenaan. Apabila pantun tiba
di (ropah dan dihidupkan dalam persekitaran sastera dan
budaya yang baru, dalam ertikata penghasilan karya-karya
baru, maka banyak atau sedikit perubahan pasti berlaku ke
atasnya. <ainlah halnya jika yang dimaksudkan ialah
sekadar kehadiran pasi4 karya-karya dari genre pantun itu,
umpamanya untuk ba&aan semata.
+ari sudut lain pula, adalah tidak mungkin untuk
transplant pantun di (ropah atau 1arat umumnya. ,al ini
kerana pantun kuat berakar di bumi Melayu. $erlu
ditegaskankan di sini bahawa sebagai puisi lisan tanpa
hak&ipta perseorangan si4at pantun kuat dipengaruhi oleh
latar hidup dan budaya masyarakat Melayu tradisional. +i
zaman dahulu orang Melayu tinggal di kampung dan
&ukup akrab dengan alam. Mereka juga terkenal dengan
kehalusan budi bahasa, yang antaranya menjadikan mereka
&enderung kepada ekspresi yang tidak bersi4at terang-
terangan. *usteru itu sebagai karya sastera yang halus dan
indah, dalam pantun imej dan keperihalan manusia tidak
terus dipaparkan, sebaliknya ia dibayangkan dahulu. Hnilah
yang menimbulkan kuplet yang dinamakan sampiran.
Seterusnya, yang menjadi pembayangnya pula tidak lain
tidak bukan ialah imej-imej alam, yakni 4auna dan 4lora
yang mereka dampingi setiap hari.
Ralaupun penyair-penyair romantik $eran&is dan
(ropah mungkin tertarik kepada latar dan &ara hidup
seperti yang terpan&ar dalam pantun, hakikatnya mereka
!0
tidak dapat mengalaminya sendiri. Sebaliknya, mereka
tetap terikat dengan &ara hidup bandaran dan pengalaman
manusia moden di (ropah. *usteru itu walaupun
bertitiktolak pada pantun mereka tetap menghasilkan genre
yang berbeza, bersama &iri-&irinya yang sesuai dengan
pengalaman dan persekitaran mereka sendiri. Ienre baru
ini seiras atau serumpun dengan pantun, tapi tidak benar-
benar sama, dan tidak perlu jadi demikian. Namun, irasan
itulah bukti wujudnya kaitan genetik antara pantoum
dengan pantun sekaligus menjadi unsur yang akan terus
mengingatkan hakikat hubungan antara keduanya.
Dari '(ad )* !e '(ad +): &enre
Pantoum Terus Ma#u
Seperti yang dibayangkan terdahulu, pantun wujud
bukan sahaja wujud di dalam kesusasteraan $eran&is dan
Hnggeris dan berna4as dalam abad ke-1:. Sebaliknya, ia
telah masuk ke dalam kesusasteraan lain di (ropah dan
Amerika %tara dan hidup hingga ke abad /, malah telah
melangkah pula ke abad 1 ini.
Salah sebuah negara (ropah yang dalamnya
pantoum diterima dan dihidupkan ialah Kze&hoslo7akia.
Sebenarnya pantoum dan pantun sudah dikenali dalam
kesusasteraan Kze&ho semenjak abad ke-1: lagi. Namun,
mani4estasinya yang jelas ialah dalam abad ke-/,
khususnya melalui penglibatan pengarang agung Kze&ho,
*arosla7 Sei4ert
11
. Sei4ert mempunyai seorang teman
penyair, #onstantin 1iebl, yang pernah mengembara ke
Hndonesia lantas menghasilkan kumpulan puisi tentang
kapal dengan muatan kopi dan rempah pada tahun 1:0.
$uisi yang eksotik ini amat popular dalam kalangan
masyarkat Kze&ho.
!;
Melalui teman rapatnya itu Sei4ert mendapat
gambaran yang jelas tentang dunia Melayu yang ia sendiri
sudah lama berminat untuk mengetahui. $ada tahun 1:!0
Sei4ert menghasilkan pantoum dengan tajuk '+ana$t
pantoumu o las$e -+ua belas pantoum tentang &inta.. $uisi
ini amat digemari oleh khalayak Kze&ho tua dan muda.
*usteru itu ia ikut dimuatkan dalam bunga rampai puisi
Sei4ert yang bertajuk 9u&e Denusiny -Tangan-tangan
+ewi Denus. yang terbit pada tahun 1:;". $ada tahun
yang sama Sei4ert dianugerahkan ,adiah Nobel untuk
bidang kesusasteraan.
Sepanjang abad ke-/ dan di awal abad ke-1 ini
pantoum terus digemari dan dihasilkan di (ropah serta di
Amerika Syarikat dan #anada. +i Amerika Syarikat ia
melibatkan, antaranya penyair-penyair dari New 2ork
S&hool seperti *ohn Ashberry dan penyair-penyair %o.a
#riters #orkshop seperti +onald *usti&e. $enyair-penyair
ini menghasilkan pantoum dengan 7ariasi tersendiri dan
mempunyai pengikut dan peminat masing-masing.
+alam era siber sekarang pun pantoum masih
tetap mengalami perkembangan. #ini terdapat banyak
sekali laman web tentang kesusasteraan di (ropah dan
Amerika %tara yang memberi ruang kepada penggiat dan
peminat pantoum. Malah, terdapat juga laman-laman yang
didedikasikan untuk pantoum
1
. +alam kedua-dua jenis
laman ini terdapat &ontoh-&ontoh pantoum yang terkenal,
perbin&angan tentang pantoum, bengkel atau latihan
penulisan, dan penerbitan karya-karya baru oleh penyair-
penyair terkenal dan amatur dari seluruh dunia. #arya
Sherley Ieok-lin <im, seorang pengarang berbahasa
Hnggeris yang berasal dari Malaysia, umpamanya, turut
dipaparkan dalam sebuah laman web pantoum
1!
.
!:
#arya-karya pantoum yang dipaparkan di dalam
laman web amat menarik, kerana ia meliputi pelbagai tema
dan perkara. Selain dari tema-tema yang agak biasa,
terdapat pantoum yang mengenai penjagaan anak, ada
yang berbentuk &atatan harian dengan 4ungsi terapi, dan
ada pula yang mengungkapkan kisah atau ajaran dari
1ible. 1erikut ialah petikan tiga rangkap pertama karya
keagamaan yang terdapat dalam sebuah laman web6
IPsal+s )/ in Pant-u+J
The &ternl is my Shepherd
% shall la$k nothing
5e gi+es me rest in green pastures
5e dire$ts me to pea$e-ul .aters0
% shall la$k nothing
5e restores my soul
5e dire$ts me to pea$e-ul .aters
5e leds do.n path o- justi$e0
5e restores my soul
For the sake o- his name
5e leads me do.n path o- justi$e
#hen % .alk in the +alley o- 'eath9s shado.0
DE
$erkembangan seperti yang baru dihuraikan jelas
menunjukkan bahawa pantoum yang mun&ul pada abad
ke-1: ialah suatu genre sastera yang berkekalan
kedudukannya. Ha bukanlah satu =penyimpangan genre
belum tentu wujudnya satu genre yang lain> atau sekadar
=jelmaan pantun dalam satu singgahan> seperti yang
pernah dianggap oleh Abdul Ahmad.
13
!esimpulan
"/
$erbin&angan di atas menunjukkan kaitan yang
jelas dan bermaka antara pantun Melayu dengan pantoum
1arat. $ada abad ke-1: pantun telah menarik minat
penyair-penyair $eran&is. *usteru itu dengan bermodelkan
pantun, khususnya pantun berkait, mereka telah men&ipta
satu bentuk baru yang dikenali sebagai pantoum. Kiri-&iri
bentuk ini tidak sepenuhnya sama dengan &iri-&iri pantun.
*usteru itu walaupun ia berasal dari pantun ia merupakan
suatu genre yang tersendiri. Pantoum menduduki tempat
yang tersendiri dalam kesusasteraan $eran&is dan telah
ikut memperkayakan kesusasteraan itu. +ari $eran&is
pantoum diterima pula masuk ke dalam kesusasteraan
Hnggeris. $ada abad ke-/ pantoum telah mempengaruhi
kesusasteraan lain di 1arat seperti kesusasteraan
Kze&hoslo7akia dan kesusasteraan Amerika. #ini ia ikut
disuburkan dan dikembangkan di dalam ruang siber.
,ubungan antara pantun dengan pantoum adalah
sesuatu yang istimewa. *ika diambil tanaman sebagai
analogi, pantun ialah benihnya sementara pantoum adalah
pohon. 1enih itu ter&ampak jauh ke laut, tetapi kerana baik
mutunya maka tumbuhlah pohonnya hingga merendang,
hatta menjadi pulau. 1egitulah halnya dengan pantoum,
kerana berasal dari genre yang ampuh dan indah maka ia
menjadi bentuk yang digemari di sana sini dan tahan
zaman berzaman.
Arah-alir hubungan antara dua genre ini juga amat
istimewa. +alam bidang sastera dan budaya umumnya
yang kerap menonjol ialah arah-alir dari 1arat ke dunia
Melayu. Ienre no7el berasal dari 1arat. 1egitu juga sajak,
&erpen dan drama moden. Tetapi dalam kes yang
dibin&angkan arah-alirnya terbalik, iaitu dari dunia Melayu
ke dunia 1arat.
"1
,ota -u#un.
1
Kertas yang dibentang di Seminar
Antarabangsa Pantun, anjuran bersama
Dewan Bahasa dan Pustaka dan Universiti
Sains Malaysia, di Kuala Lumur, 1!" #ulai
$%%$&
$
Kini enulis sedang mengusahakan
enyelidikan yang lebih menyeluruh ke atas
bahan!bahan di 'r(ah dan Amerika Utara&
"
Untuk senarai kajian dan kumulan
antun yang agak anjang sila lihat Surian
)adi )ut(m(, *Pengaruh Pantun Melayu Pada
Pantun Kentrung #awa,+ #urnal Pengajian
Melayu, #il& , -1..$/, h& 0%!0"&
,
Salah se(rang bekas elajar saya,
Abdul Ahmad, telah menerbitkan esei tentang
subjek ini, iaitu *Pant(um1 Suatu Singgahan
Dalam Perjalanan Seni Melayu,+ dalam
Kesusasteraan Bandingan Sebagai Satu
Disilin -Kuala Lumur1 Dewan Bahasa dan
Pustaka, 1..,/, h& 10,!12"&
3
Lihat ummanya entri ant(um dalam
Prin4et(n 'n4y4l(edia (5 P(etry and P(eti4s,
ed& Ale6 Preminger -Prin4et(n, 7ew #ersey1
Prin4et(n University Press, 1.22/, h& 3.2&
0
Untuk maklumat!maklumat ini lihat
Daillie, 1.88, h& 12!"39 Prin4et(n 'n4y4l(edia
(5 P(etry nd P(eti4s, 1.2$, h& 3.29 :illiam
Marsden, A Di4ti(nary and ;rammar (5 the
Malayan Language -Singa(re1 <65(rd in Asia
)ist(ri4al =erints, 1.8,/&
"
2
>harles Baudelaire1 ?he @l(wers (5
'vil, ed& Marthiel dan #a4ks(n Matthews -7ew
A(rk1 7ew Dire4ti(ns Publishing >(r(rati(n,
1.0$/9 Baudelaire, ed& @ran4is S4ar5e -Panguin
B((ks, 1.0,/, h& 1,"&
8
Peter Br((me dan ;raham >hesters,
?he Are4iati(n (5 M(dern @ren4h P(etry
183%!1.3% ->ambridge1 >ambridge University
Press, 1.20/, h& 22!2.&
.
Daillie, 1.88, h& "1&
1%
Daillie, 1.88, h& "3 &
11
Untuk semua maklumat tentang
ant(um dalam kesusasteraan ini enulis
merujuk seenuhnya keada tulisan 'va
Bani4ek, *Pantun Dalam Puisi >ek(,+
Semana1 )imunan 'sei Penelitian (leh
Sarjana Kesusasteraan Melayu Antarabangsa,
ed& Ahmad Kamal Abdullah et&al& -Kuala
Lumur1 Dewan Bahasa dan Pustaka, 1..,/,
h& 33%!32%&
1$
Dalam engamatan enulis laman
khas untuk antun hanya ada satuC
1"
*Pant(um 5(r >hinese :(men,+
htt1DDw((ds&bian4a&4(mD
sha4kletDtheEbikiDant(um&html&
1,
htt1DDwww&l(4ustandh(ney&4(mDslms&html
13
Abdul Ahmad, 1..,, h& 121
$u#ukan
Abdul Ahmad& 1..,& *Pantoum: Suatu
Singgahan Dalam Perjalanan Seni Melayu,+
"!
Kesusasteraan Bandingan Sebagai Satu
Disilin& 'd& Abdul Ahmad& Kuala Lumur1
Dewan Bahasa dan Pustaka&
Br((me, Peter dan ;raham >hesters&
1.20& The Appreciation of Modern French
Poetry 18501!50& >ambridge1 >ambridge
University Press&
Daillie, @ran4(is!=ene& 1.88& Alam
Pantun Melayu: Studie" on the Malay Pantun&
Kuala Lumur1 Dewan Bahasa dan Pustaka&
)amilt(n, A&:& 1.3.& Malay Pantun"&
Singa(re1 'astern University Press&
Marsden& :illiam& 1.8,& A Dictionary
and #rammar of the Malayan $anguage&
Singa(re1 <65(rd in Asia )ist(ri4al =erints&
Marthiel dan #a4ks(n Matthews& 'd&
1.0,& %harle" &audelaire: The Flo'er" of ()il&
7ew A(rk1 7ew Dire4ti(ns Publishing
>(r(rati(n
Preminger, Ale6& 'd& 1.22& Princeton
(ncyclopedia of Poetry and Poetic"& Prin4et(n,
7ew #ersey1 Prin4et(n University Press&
S4ar5e, @ran4is &'d& 1.0,& &audelaire&
Panguin B((ks&
Stallne4ht, 7ewt(n& P& dan )(rst @renF&
'd& 1.2"& %omparati)e $iterature: Method and
Per"pecti)e& L(nd(n G Amsterdam1 @e55er G
Sim(n, Hn4&
Surian Sadi )ut(m(& 1..$& *Pengaruh
Pantun Melayu Pada Pantun *entrung +a'a,+
#urnal Pengajian Melayu, #ilid ,, hh& "2! 0"&
""
Iainal Abidin Bakar& 1.8"& *umpulan
Pantun Melayu& Kuala Lumur1 Dewan Bahasa
dan Pustaka&
Sumber
4. Arti !an Ma%na Pantun
Telah maklum kepada kita akan arti perkataan pantun
yakni sajak dan kiasan ataupun perumpamaan -". AM,R
HAMCAH. SASTRA MELAYU LAMA DAN RAJA0
RAJANYA Ja%artaG Dian Ra%yatA *et ,A (:4)H *et ,,,A (::7.
$antun dalam arti pertama banyak dipakai, untuk
memaparkan hati yang asyik pada maksyuknya. Kontoh pantun
jawaban Tun Teja pada ayahnya pada waktu raja Melaka
hendak meminang dirinya, katanya6 >karena seperti pantun
orangtua-tua> yang enggang itu sama enggang juga, yang pipit
sama pipit juga. -;. AM,R HAMCAH. SASTRA MELAYU
LAMA DAN RAJA0RAJANYA Ja%artaG Dian Ra%yatA *et
,A (:4)H *et ,,,A (::7.
+alam bahasa Melayu lama, perkataan pantun
mempunyai beberapa arti, yaitu6
a. U%uran1Su%atan
+alam tamadun Melayu-Hslam, &ukup banyak
istilah yang digunakan untuk satuan ukuran atau sukatan.
#ajian unit melalui peribahasa Melayu -Shaharir //:.
yang diper&ayai mun&ul dalam tamadun Melayu-Hslam itu
lebih banyak lagi unit-unit sukatan yang selama ini belum
pernah ditonjolkan. Kontohnya6 kutuk VA " genggam
berasW' $er$ah VA sinar yang dapat ditangkap mataW' kerek
Vsaiz piawai kepingan gula Melaka atau 1/ kerat gula enau,
kabung dan sebagainyaW' ketiding Vbakul besar empat
segi terbuat dari rotan?buluh untuk menyimpan
padi?berasW' piak VAsukatan banyaknya emasW' pukal
VAgumpal, bongkah benda terutamanya yang berharga
seperti emas dan sebagainyaW' sayak VsesayakAseparuh
tempurungW' tungkai VAbahagian badan dari pangkal paha
"3
hingga tapak kakiW' pura VA pundi-pundi yg terbuat dari
kain untuk tempat uang, emas dan barang-brang berhargaW,
dan tungku sejerangan VA empat orang pakarW.
%nit-unit dalam sebutan penjodoh bilangan begitu
banyak sekali -terutamanya yang gharib-gharib. yang
banyak pula tiada padanannya dalam bahasa Hnggeris
seperti bongkol -sebongkol bawang., gagang -segagang
sirih., kaki -sekaki bunga., pantun -sepantun kasau.,
rangkap -serangkap tombak. dan tapik -pe&ak setapik..
http6??www.kesturi.net?ar&hi7es?;1/. Apa Ada $ada
1ahasa Melayu@. 1y Shaharir Mohamad Cain X Apr :th,
//: X Kategory6 Makalah
%kuran pantun, &ontohnya6 sepantun kasau
mempunyai maksud seukuran kasau, yaitu kayu lurus yang
disusun berbaris sejajar tempat mengikat?memaku atap
rumah. %ntuk satu atap diperlukan empat kasau yang
disusun berbaris sejajar. Menurut analisa patik, ukuran
sepantun kasau mempunyai hubungan dengan kaidah
umum yang menjadi &iri khas pantun Melayu yang terdiri
dari baris-baris berpasangan -biasanya empat baris' setiap
baris biasanya terdiri dari empat kata..
. Se#erti1Seu+#a+a
CaYba dalam bukunya %lmu Mengarang Melayu
menjelaskan, U$erkataan pantun itu pada mulanya dipakai
orang dengan makna se#erti atau u+#a+a.U
htt#G11!#.g-E.+y1la+an!#1+ain.#h#K
"-ntent@Eertse*ti-nsLSuMertSe*ti-n,D@9)7LMert
Se*ti-n,D@)5L"urL-*ati-n@);9L,,D@LPage@(
Ada pendapat yang mengaitkan makna pantun
dengan arti seperti atau seumpama sebagai kiasan atau
perumpamaan.
1ertalian dengan arti kata pantun, baik Rilkinson
maupun Rinstedt memberikan tekanan bahwa kata itu
dalam kesusastraan Melayu abad ZDH hanya terdapat
dalam arti Upersamaan, peribahasaU dan baru dalam
"5
tulisan-tulisan abad ZDHH mempunyai arti UkuatrenU.
%ntuk membuktikan ini digunakan 5ikayat 5ang Tuah
yang menurut Rilkinson -lihat halaman 15. berasal dari
pertengahan abad ZDH menurut beberapa hal dalam tulisan
itu. +alam susunan &erita-&erita yang diketahui sekarang,
kata pantun terdapat dalam kedua arti tersebut di atas.
Selain itu, meskipun kita akan dapat menunjukkan bahwa
penggunaan kata pantun dalam roman sejarah 5ang Tuah
dari abad ZDH, hanya berarti UpersamaanU, kita belum
dapat mengatakan ada kebiasaan penggunaan sema&am itu
dalam kesusastraan Melayu abad ZDH. +alam Sejarah
Melayu yang disusun dalam tahun 151, kata pantun
digunakan dalam arti kuatren, dan tidak ada alasan untuk
menerima bahwa penggunaannya pada waktu itu masih
baru.
1enar dapat kita katakan bahwa kata pantun
dalam arti UpersamaanU dan sebagainya, terdapat juga
dalam kuplet-kuplet pantun masa kini, seperti terbukti
pada &ontoh-&ontoh yang dikemukakan oleh Dan
)phuijsen. +alam bahasa tulisan hal itu jarang terdapat,
begitu jarangnya sehingga Marsden dalam bukunya
'i$tionary o- the Malayan 4anguage membedakan kata
itu dalam artinya sebagai pantan dengan pantun yang
berarti kuatren. Tentang prioritas yang mana bagi kedua
arti kata pantun itu, tidak dapat diselidiki dalam
kesusastraan. Sedangkan, kalau kita renungkan, arti
Upersamaan, peribahasaU dapat berasal dari arti kuatren,
yaitu suatu bentuk yang di dalamnya dituangkan
persamaan-persamaan, peribahasa-peribahasa dan
ungkapan-ungkapan, dari pada arti yang kedua berasal
dari yang kesatu. Menurut pernyataan Dan )phuijsen, di
pantai barat Sumatra dan 1engkulu, bentuk pantun yang
lebih dari empat baris disebut ibarat, sebuah kata pungut
dari bahasa Arab yang berarti juga UpersamaanU, jadi
dalam bahasa Melayu belum sangat tua.
"0
http6??melayuonline.&om?arti&le?@
aAT,8t<!8MCDC1%k%"NgE!+E!+AFlAlatar-
belakang-magis-yang-mendasari-arti-pantun-melayu
Oleh: R.A. Hoesein jajadiningrat
*. Pe#atah atau Periahasa.
#ata pantun mengandung unsur pepatah dan
peribahasa. 1ahkan dalam #amus 1esar 1esar Melayu
Nusantara -//!61:;1. pengertian yang kedua entri kata
pantun adalah sejenis peribahasa yang digunakan sebagai
sindiran. Sesungguhnya pengertian pantun sebagai pepatah
atau peribahasa ada kaitannya dengan perkataan dan
pengertian yang sama dalam bahasa-bahasa Nusantara
yang lain. 9. ,oesein +jajadiningrat, memetik keterangan
Rinter dalam Ja+aans$he Famenspraken bahwa pari yang
berarti basa, babasan" yaitu peribahasa atau perbandingan'
dan peribahasa itu dipakai bagi orang yang suka membuat
perbandingan untuk mengolok-olok. +alam bahasa *awa,
kata pantun itu adalah bentuk krama dari kata pari, yaitu
bentuk pendek dari kata paribahasa atau pribha9sja9
dalam bahasa Sanskrit. Artinya, kata pantun berarti juga
paribasa atau peribahasa dalam bahasa Melayu. VW ,arun
Mat $iah, 1:;:, Puisi Melayu Tradisional> Satu
Pembi$araan Genre dan Fungsi" #uala <umpur6 +ewan
1ahasa dan $ustaka, halaman 1/0.W
---OOO---
Ada pendapat mengatakan perkataan pantun
adalah daripada bahasa Minangkabau iaitu #anuntun
yang bermaksud pembimbing?penasihat yang
berasaskan sastera lisan dalam pengu&apan pepatah
dan petitih yang popular dalam masyarakat tersebut
";
htt#G11!#.g-E.+y1la+an!#1+ain.#h#K
"-ntent@Eertse*ti-nsLSuMertSe*ti-n,D@9)7LMe
rtSe*ti-n,D@)5L"urL-*ati-n@);9L,,D@LPage@(
B,MB,NBAN BERKARYA PANTUN
,oesein +jajadiningrat berkesimpulan bahwa arti
kata pantun ialah bahasa terikat yang teratur atau
tersusun. +isamping itu akar kata tun dalam dunia Melayu
juga bisa berarti arah, pelihara, dan bimbing seperti
diperlihatkan oleh kata tunjuk dan tuntun. #arena itu kata
pantun dapat berarti sebagai sepasang bahasa terikat yang
dapat memberi arah" petunjuk" tuntunan dan bimbingan.
Menurut pakar perbandingan bahasa-bahasa
$olynesia-Austronesia' 1randstetter, kata =$antun> berasal
dari akar kata tun yang terdapat juga dalam bahasa-bahasa
di Nusantara, misalnya bahasa $ampanga tuntun, yang
berarti teratur' dalam bahasa Tagalog tonton,
mengu&apkan sesuatu dengan susunan yang tertentu'
dalam bahasa *awa #uno tuntun berarti benang, atuntun,
teratur, t matuntun, berarti memimpin. +alam bahasa
1isaya, panton bermakna mendidik' bahasa Toba, pantun
adalah kesopanan atau kehormatan. 9ingkasnya akar kata
tun dalam bahasa-bahasa Nusantara merujuk pada sesuatu
yang teratur, yang lurus, baik se&ara konkret atau abstrak
-lihat $iah 1:;: ,arun Mat $iah. 1:;:. Puisi Melayu
Tradisional> Satu Pembi$araan Genre dan Fungsi0 #uala
<umpur6 +ewan 1ahasa dan $ustaka.61/3[1/5 ' <iaw
":
2o&k 8ang <iaw 2o&k 8ang. 1::!. Sejarah )esusastraan
Melayu )lasik. *akarta6 (rlangga.1::!61:3..
---OOO---
+ari mana asal kata pantun, &ukup menarik
diperhatikan. Sebab puisi tradisional Melayu yang
bernama pantun ini telah memainkan peranan yang begitu
istimewa dalam perjalanan hidup orang Melayu. Ada
dugaan kata pantun berasal dari akar kata tun yang
mempunyai arti teratur, sebagaimana yang dikemukakan
oleh 9enward 1ransteter. +ari pendapat itu, ,oesein
+jajadiningrat berkesimpulan bahwa arti kata pantun ialah
bahasa terikat yang teratur atau tersusun. +isamping itu
akar kata tun dalam dunia Melayu juga bisa berarti arah,
pelihara, dan bimbing seperti diperlihatkan oleh kata
tunjuk dan tuntun. #arena itu kata pantun dapat berarti
sebagai sepasang bahasa terikat yang dapat memberi
arah" petunjuk" tuntunan dan bimbingan.
$antun telah mendapat perhatian dari berbagai
kalangan. $ara sarjana (ropa telah meneliti dan menelaah
pantun sejak abad ke-1;. Tidak kurang dari 1/ sarjana
(ropa telah mempelajari pantun. Mereka sangat tertarik
terhadap dua bahagian pantun, yakni dua baris pertama
bernama sampiran dan dua baris terakhir sebagai isi atau
maksud. $asangan sampiran dan isi benar-benar amat
menggoda para sarjana 1arat. 1etapa tidak, sebab
pasangan bentuk ini tidak hanya sebatas memberikan
bentuk -bunyi. yang indah, tetapi juga sekaligus
meman&arkan kedalaman makna dalam suatu bingkai
estetik yang harmonis.
3/
Rilliam Marsden dalam kitabnya yang bertajuk
3rammer o# !he Malayan Language tahun 1;1,
berpendapat' dua baris pertama yakni sampiran merupakan
kiasan terhadap dua baris berikutnya yakni isi pantun.
$endapat ini didukung pula oleh *ohn Krau4urd dalam
kitabnya 3rammer and i"tionary o# !he Malayan
Language terbitan pertama, tahun 1;3. Rilliam Marsden
berkesimpulan, atas sampiran sebagai kiasan terhadap isi,
dipakai dengan teliti oleh orang Melayu. Sedangkan *ohn
Krau4urd melihat hubungan sampiran dengan isi, bagaikan
teka-teki, yakni teka-teki pengertian, karena kiasan yang
dikandungnya.
Abbe $. 8a7re dalam kitabnya bertajuk 3rammair
de la language Malaise tahun 1;05 menyatakan' dua
baris pantun yang mula-mula sampiran. ber4ungsi sebagai
lambang terhadap dua baris berikutnya -maksud?isi.,
bukan untuk menentukan maksud atau isi pantun. $endapat
ini disokong oleh R.9. 7an ,oe7ell dan <.#. ,armsen,
mengatakan bahwa' dua baris pertama pada pantun sering
menyatakan suatu yang bukan-bukan, sebab yang
dipentingkan di situ hanyalah keindahan bunyi, sebab
pantun itu dilagukan oleh orang Melayu. -1!"..
#emudian daripada itu, $ijnappel membandingkan
kata pantun dalam bahasa Melayu dengan umpama dalam
bahasa 1atak Toba dan kata 6angsalan dalam bahasa
*awa, yang merupakan teka-teki bunyi dalam perkataan.
+ia berkesimpulan, seloka kadang-kadang disamakan
dengan pantun. 1eliau berkesimpulan kata pantun dalam
bahasa Melayu itu berasal dari perubahan perkataan
pribahasa, sehingga dua baris pertama pantun menjadi
kiasan terhadap dua baris berikutnya, seperti yang
diterangkannya dalam kitabnya O7er der Maleis"he
Pantoen&s.
Kh. A. Dan )phuysen dalam pidatonya >5et
Malais$he ?olkgedi$ht> menduga bahwa pantun berasal
dari bahasa daun-daun, setelah dia menjumpai ende-ende
orang Mandailing yang memakai bahasa daun-daun untuk
mengganti surat-surat per&intaan. -1%AT#AN
31
K)NT),.. Sedangkan 9. *. Rilkinson dan 9.). Rinsted
justru mengatakan sebaliknya' bukan pantun berasal dari
bahasa daun-daun, tetapi bahasa daun-daunlah yang
berasal dari pantun. Selanjutnya Rilkinson dan Rinsted
menyatakan bahwa asas pantun yang utama ialah dua baris
pertama berisi sugesti bunyi, yaitu bunyi yang memberi
petunjuk kepada dua baris terakhir. #ebiasaan
mempergunakan sugesti bunyi itulah yang akhirnya
melahirkan pantun. ,. )7erbe&k juga melihat hubungan
bunyi dalam pantun. $antun mempunyai hubungan bunyi
dan hubungan 4ikiran, seperti yang diterangkannya dalam
kajiannya tentang pantun yang bertajuk !he Malay
Pantun yang disiarkan tahun 1:.
%%. ,amidy. 8A3A M+LA/. ALAM L*$!A,A$
B.A/A * R*A.. -$ekanbaru6 1ilik #reati4 $ress,
//5..
---OOO---
!. Nama dan Hstilah <ain $antun
Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama
yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara.
+alam bahasa *awa, misalnya, dikenal sebagai parikan,
dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan, dan dalam
bahasa 1atak dikenal sebagai umpasa -ba&a6 uppasa..
#ata pantun terdapat juga dalam kesusastraan
Sunda, tetapi dengan arti yang lain, yaitu sebuah &erita
panjang berbentuk prosa, diselingi dengan bagian-bagian
yang berirama dan berima, membi&arakan tentang riwayat
dari zaman dahulu dan dengan iringan ka&api, berganti-
ganti dideklamasikan dan dinyanyikan -ke&api adalah
sema&am alat musik..
+alam perbedaan arti antara pantun Melayu dan
pantun Sunda inilah terdapat keberatan terhadap uraian-
uraian $ro4. $ijnappel yang tajam pandangannya mengenai
etimologi kata Melayu pantun, meskipun tentu saja kita tak
3
usah a priori menerima bahwa dua kata itu mempunyai
asal yang sama.
1arangkali kita masih dapat memperkuat pernyataan
$ijnappel dengan menunjuk dalam buku #inter
Ja+aans$he Famenspraken 2jilid HH, halaman /0.
pada peribahasa sugih pari anga.ak-a.akkakB, yaitu
kaya akan pari untuk membandingkan atau
memperolok-olok orang lain dengan sesuatu.
Menurut keterangan, di sini pari berarti basa,
babasan ialah peribahasa, perbandingan, dan
peribahasa itu diterapkan pada seseorang karena ia
suka membuat perbandingan yang mengandung
ejekan, misalnya dikatakan Uhidung N.N. seperti.
terong glatikU -sema&am buah.. Selanjutnya untuk
lebih menjelaskan bentuk krama *awa pantun untuk
pari singkatan dari paribasa yang diambil dari bahasa
Sanskerta paribhGsjG" kita menunjuk pada kata
Melayu intan, Qpermata, bahasa *awa QintenQ, bentuk
krama dari bahasa Sanskerta hira0 *uga kita
menunjuk pada kata Melayu jintan -sema&am biji.,
bahasa *awa jinten, bentuk krama dari bahasa
Sanskerta jira. $antun memang mengandung arti
paribasan, Melayu peribahasa. Tetapi dalam hal ini,
suatu etimologi yang lain untuk kata ini men&akup
juga pantun Sunda. http6??melayuonline.&om?arti&le?@
aAT,8t<!8MCDC1%k%"NgE!+E!+AFlAlatar-
belakang-magis-yang-mendasari-arti-pantun-melayu
Oleh: R.A. Hoesein jajadiningrat
)rang pertama yang sengaja mempelajari pantun
adalah +r. *. $ijnappel Izn. dalam karangannya yang
berjudul :+er de Meleis$he Pantuns dan diterbitkan dalam
1ijdragen +an het )oninldijk %nstituut +oor de taal-" land-"
en +olkenkunde +an ;ederlands-%ndi< pada kesempatan
kongres para orientalis internasional yang keenam di
<eiden, tahun 1;;!.
3!
$ijnappel berpendapat bahwa keterangan tentang
adanya pantun harus berdasar atas keterangan
tentang kata pantun. <ebih dahulu dalam
penjelasannya dia pusatkan perhatiannya pada
pengamatan Dan +er Tuuk akan adanya persamaan
antara umpama Toba-1atak dan pantun Melayu
berdasarkan keterangan Dan +er Tuuk tentang kedua
bentuk sajak itu, yaitu bahwa dua baris yang pertama
hanya dimaksudkan untuk rima dan hanya dalam
penge&ualian mempunyai hubungan arti dengan dua
baris terakhir. $ijnappel membandingkan umpama
1atak dan pantun Melayu dengan .angsalan *awa,
sema&am teka-teki bunyi dan kata. +alam teka-teki
ini, hanya bunyi kata-kata yang merupakan kun&i
peme&ahannya. Selanjutnya dia mengemukakan
bahwa di satu pihak seloka Melayu, sebuah sajak
ungkapan, dan pantun pernah dijelaskan sebagai
sinonim' di pihak lain seloka *awa yang dalam arti
kiasannya umpama dan paribasan yang dalam arti
kiasannya peribahasa, begitu saja dibedakan yang
satu dari yang lain. Sesudah akhirnya
mengemukakan bahwa kata-kata paribasan dan
.angsalan dalam artinya semula, artinya itu hanya
terdapat dalam bagian kedua, tetapi kemudian
menjadi arti untuk seluruhnya, dan kata umpama
dalam bahasa Melayu juga berarti gambaran atau
peri, maka sampailah dia pada kesimpulan bahwa
pantun Melayu tidak lain hanya perubahan dari
paribasan dengan menghilangkan bagian terakhir
kata itu dan kemudian memberikan pada kata pari,
sesuai dengan arti *awa, sebuah bentuk yang lebih
gagah ialah pantun. #esimpulannya demikian6
USebuah pantun sebenarnya adalah sebuah kuplet
yang mengandung suatu gambaran yang sedikit
kurang jelas dan diterangkan oleh yang lain, tidak
peduli isinya, meskipun dengan sendirinya
gambaran-gambaran seperti itu yang digunakan
sebagai sindiran mempunyai semangatnya sendiri.U
3"
#esimpulan ini diujikan kebenarannya pada pantun
tentang telur itik yang datang dari Sanggora yang
telah saya rebut tadi. $ijnappel berkata bahwa baris
pertama bermaksud memberikan suatu gambaran
adanya jarak yang jauh, dan yang kedua adanya jarak
yang dekat sekali' dengan gambaran rangkap ini
dimaksudkan bahwa pembunuhan dilakukan berjarak
jauh dari tempat mayat dimakamkan. +ia masih
menambahkan bahwa gambaran itu dapat juga
dinyatakan dengan bunyi, seperti dalam .angsalan
*awa. Tentu saja ada juga gambaran-gambaran yang
tidak jelas sehingga seluruh perbandingan itu tetap
gelap bagi kita.
http6??melayuonline.&om?arti&le?@
aAT,8t<!8MCDC1%k%"NgE!+E!+AFlAlatar-
belakang-magis-yang-mendasari-arti-pantun-melayu
Oleh: R.A. Hoesein jajadiningrat
Hlmuwan Swiss, +r. 9. 1randstetter, yang
mengadakan studi perbandingan bahasa-bahasa
Hndonesia, dalam deretan bukunya #ir Mens$hen
der %ndonesis$hen &rde, dalam salah satu jilidnya
-jilid HD. menulis tentang 'ie indonesis$hen Termini
der s$h(nen )*nste and der k*nstleris$h +erkl,rten
lebens-*hrung -terbit tahun 1:3.. +alam karyanya
ini -halaman / dan 3. kata Sunda pantun dia
salurkan dari akar tun, yang juga ditemukan dalam
bahasa $ampanga tuntun, QteraturQ, bahasa Tagalog
tonton, Qmemba&akan sesuatu menurut aturanQ, *awa
#uno tuntun, QalurQ, atuntun, Qdalam barisanQ, dan
matuntunan, QmembimbingQ, bahasa 1isaya panton,
QmendidikQ, dan bahasa Toba pantun Qkesopanan'
sopan-santunQ. *adi akar tun menunjuk pada Qyang
teratur, yang lurusQ, baik konkret maupun abstrak.
http6??melayuonline.&om?arti&le?@
aAT,8t<!8MCDC1%k%"NgE!+E!+AFlAlatar-
belakang-magis-yang-mendasari-arti-pantun-melayu
Oleh: R.A. Hoesein jajadiningrat
33
Menurut pakar perbandingan bahasa-bahasa
$olynesia-Austronesia 1randstetter, kata =$antun>
berasal dari akar kata tun yang terdapat juga dalam
bahasa-bahasa di Nusantara, misalnya bahasa
$ampanga tuntun, yang berarti teratur' dalam bahasa
Tagalog tonton, mengu&apkan sesuatu dengan susunan
yang tertentu' dalam bahasa *awa #uno tuntun berarti
benang, atuntun, teratur, dan matuntun, berarti
memimpin. +alam bahasa 1isaya, panton bermakna
mendidik' bahasa Toba, pantun adalah kesopanan atau
kehormatan. 9ingkasnya akar kata tun dalam bahasa-
bahasa Nusantara merujuk pada sesuatu yang teratur,
yang lurus, baik se&ara konkret atau abstrak -lihat $iah
1:;: ,arun Mat $iah. 1:;:. Puisi Melayu
Tradisional> Satu Pembi$araan Genre dan Fungsi0
#uala <umpur6 +ewan 1ahasa dan $ustaka.61/3[1/5
' <iaw 2o&k 8ang <iaw 2o&k 8ang. 1::!. Sejarah
)esusastraan Melayu )lasik. *akarta6
(rlangga.1::!61:3..
1anyak pakar juga yang mengaitkan kata tun dengan
arti sebagai kiasan atau perumpamaan dengan maksud
mengandung unsur-unsur pepatah dan peribahasa.
1ahkan dalam #amus 1esar Melayu Nusantara
-//!61:;1. pengertian yang kedua entri kata pantun
adalah sejenis peribahasa yang digunakan sebagai
sindiran. Sesungguhnya pengertian pantun sebagai
pepatah atau peribahasa ada kaitannya dengan
perkataan dan pengertian yang sama dalam bahasa-
bahasa Nusantara yang lain. 9. ,oesein
+jajadiningrat, memetik keterangan Rinter dalam
Ja+aans$he Famenspraken bahwa pari yang berarti
basa, babasan" yaitu peribahasa atau perbandingan'
dan peribahasa itu dipakai bagi orang yang suka
35
membuat perbandingan untuk mengolok-olok. +alam
bahasa *awa, kata pantun itu adalah bentuk krama dari
kata pari, yaitu bentuk pendek dari kata paribahasa
atau pribha9sja9 dalam bahasa Sanskrit. Artinya, kata
pantun berarti juga paribasa atau peribahasa dalam
bahasa Melayu.V VW ,arun Mat $iah, 1:;:, Puisi
Melayu Tradisional> Satu Pembi$araan Genre dan
Fungsi" #uala <umpur6 +ewan 1ahasa dan $ustaka,
halaman 1/0.W 1ahkan dalam bahasa +ayak Suhaid di
#apuas ,ulu #alimantan 1arat, ada satu tradisi yang
disebut Sandai, yaitu sejenis puisi tradisional yang
memiliki bentuk dan struktur yang mirip dengan
$antun Melayu. Sandai ini dalam tradisi lokal +ayak
Suhaid disamakan maknanya dengan perumpamaan,
kiasan atau peribahasa.V!W $erhatikan &ontoh berikut.
Abis pehame9 kami-kami de bahe9
1aju yang gahe9 sama-sama sepakai
4ain de lage9 kami-kami de bahe9
'aun de munte9 pakai-pakai belambai
Ante kunyahuk jadi-jadilah sampuk
Adahlah kutebuk de tiang pelempai
Antelah ante setahun lage
;gante behue betubah jadi huai
http6??melayuonline.&om?arti&le?@
aAa%B7<!8MCDC1%k%"NgE!+
E!+AFlAungkapan-rasa-dan-pikir-dalam-pantun-
melayu-kalimantan-barat
Oleh : Dedy Ari Asfar
ooo)))ooo
Na+a !an entu% lain #antunG
30
disebut QpeparikanT di *awa, QkayatT di #uantan-9iau,
QpepantunanT di 1ali, Nenggung di $alembang, dan
*antuk di 1etawi.
a. $aparikan -Sunda.
b. Rangsalan -*awa.
&. umpasa ba&a6 uppasa -1atak.
d. pantoum atau pantoun
$antun merupakan salah satu dari lima jenis puisi
Melayu tradisional -Mohd. Taib )sman, 1:0;., selain
syair, gurindam, seloka, dan ikatan puisi bebas -seperti
teromba, endui, mantera, pepatah, petatah-petitih..
1erdasarkan minat dan sambutan masyarakat, pantun
ternyata telah mendapat perhatian yang luas daripada
sarjana, khususnya sarjana 1arat dan peminat puisi
antarabangsa. -iB..
1ilakah pantun mula dibawa berlayar ke 1arat@
Mungkin orang $ortugis dan 1elanda telah mengenali
pantun lebih awal berbanding dengan orang Hnggris,
karena orang $ortugis dan 1elanda lebih dahulu
meneroka dan menjelajah dunia sebelah Timur. Tetapi
walau bagaimanapun, terdapat suatu bukti yang kukuh
tentang peranan Hnggeris membawa pantun Melayu ke
1arat.
+alam A 'i$tionary and Grammar o- Malayan
4anguage susunan Rilliam Marsden yang diterbitkan
di london pada tahun 1;1, telah memuat pantun
berkait -yang dimuatkan dalam buku Marsden-Hnggris
yang diterjemahkan oleh (rnest 8ouinet-$ran&is
sebelum diberikan kepada Di&tor ,ugo dalam bahasa
Melayu sebagai berikut6
)upu-kupu terbang melintang
Terbang di laut di hujung karang
5ati di dalam menaruh bimbang
'ari dahulu sampai sekarang
2The butter-lies are -lying about on their .ings/
3;
The -ly to.ards the sea" $lose to the $hain o-
ro$ks0
My heart has been -eeling si$k in my bosom
&+er sin$e my -irst days to the present hour3
Terbang di laut di hujung karang
1urung na7ar terbang ke 1andan
'ari dahulu sampai sekarang
1anyak muda sudah kupandang
2The -ly to.ards the sea" $lose to the $hain o-
ro$ks0
The +ulture dire$ts its -light to.ards 1andan
&+er sin$e my -irst days to the present hour3
Many o- youth ha+e % admired3
1urung na7ar terbang ke 1andan
1ulunya lagi jatuh ke Pattani
1anyak muda sudah kupandang
Tiada sama mudaku ini
2The +ulture dire$ts its -light to.ards 1andan
%ts lets some o- its -eathers -all on Pattani
Many o- youth ha+e % admired
1ut none to be $ompared .ith the one % ha+e
$hosen3
1ulunya lagi jatuh ke Pattani
'ua puluh anak merpati
Tiada sama mudaku ini
Sungguh pandai memujuk hati
%ts lets some o- its -eathers -all on Pattani
5ere are t.o 2si$3 young pigeons
1ut none to be $ompared .ith the one % ha+e
$hosen3
6le+er as he is to tou$h the heart32=-=i3
Menurut seorang penulis dan pengkaji sastra dari
$ran&is. 8ran&ois-9ene +aillie -1:;;., kemungkinan
sahabat Di&tor ,ugo -Di&tor Marie ,ugo6 1;/-1;;3.
penulis $ran&is dalam bidang no7el, drama dan puisi'
menjadi sangat terkenal karena no7el sejarahnya !he
Hun"hba"k o# $otre ame -1;!1.. Antara kumpulan
puisinya yang terpenting adalah Les %euilles
3:
d&Automne -1;!1. dan Les 'hatiment -1;3!. yang
bernama (rnest 8ouinet telah memba&a buku Marsden
dan terpengaruh dengan pantun tersebut. 8ouinet
kemudian menyerahkan terjemahan dalam bahasa
$ran&isnya saja kepada ,ugo, dan diterimanya tanpa
pindaan. +emikian bermula tumbuhnya istilah
Pantoum dalam persuratan $ran&is yang kemudian
dikembangkan oleh penyair Theophile Iautier melalui
Les Papilons (Pantoum) pada tahun 1;!;. -Bi..
$antun yang sampai ke 1arat, lalu mempengaruhi
persuratan $ran&is yang ditemui dalam karya-karya
Di&tor ,ugo sebagaimana yang diperkatakan oleh K.
,ugh ,olman, begitu pula peneliti seperti +aillie juga
membi&arakan pengaruh pantun dalam karya ,ugo
-Bi.
$antun -khususnya pantun berkait. dalam buku
Marsden telah diperkenalkan melalui bahasa Hnggris,
kemudian diterjemahkan kedalam bahasa $ran&is.
Sedang di *erman, pantun diperkenalkan pada masa
yang lebuh kurang sama melalui kajian seorang ilmuan
dan budayawan *erman Rilhelm 7on ,umboldt,
akhirnya juga diketahui oleh penyair romantis *erman
Adolbert 7on Khamisso yang dikatakan telah men&ipta
sejumlah pantun *erman. #eseimpulannya ,ans
)7erbe&k sebagai perintis awal dan istimewa
mengenai kajian sastra Melayu dari *erman yang
pernah diperkenalkan dalam $antum Khamisso dan
$antun Di&tor ,ugo -Bii..
ANRA9 9H+,RAN dan (.% #9ATC. HA!*
M+,RA - PA$!.$ M+LA/. ,+B+L.M 0102
,.$!*$3A$ HA$, O4+RB+'5. -#uala <umpur6
+ewan 1ahasa dan $ustaka, //"..
---OOO---
+elapan untai pantun yang dipakai Marsden yang
membangkitkan alun pengaruh kepada sgolongan
penyair 9omantisme di $eran&is sebagaimana
dibentangkan baik oleh *aSues *ouet dalam tulisannya
T<e $antoum, genre 8ran&aisT -1:;;. juga oleh
5/
8ran&ois 9ene +aille yang bahkan menjadikan untaian
tersebut dalam huru4 jawi sebagai hiasan sampul
bukunya -1::/. terdapat pula dalam buku ,aji
Hbrahim -1;00, hlm. 1!;.. ,al ini menunjukkan
kedelapan pantun tersebut, boleh dinamakan sebagai
pantun )upu-kupu terbang melintang J memanglah
untaian pantun yang tergolong piawai di antara korpus
pantun yang luas itu.
HAJ, ,BRAH,M
PANTUN0PANTUN MELAYU KUNO
$enyelenggara ? $engantar 6 ,asan *unus, $ekanbaru6
2ayasan $usaka 9iau, &et. HHH //"
http6??melayuonline.&om?arti&le?@
aA9ml%<!8MCDC1%k%"NgE!+
E!+AFlAjatuh-ke-laut-menjadi-pulau-
mengamati-hubungan-pantun-melayu-dan-
pantoum-barat
Oleh : Profesor Dr. Md. Salleh
Yaapar (Universiti Sains Malaysia)
Pen!ahuluan
$erhubungan sastera antara pantun Melayu dengan
pantoum atau pantoun 1arat belum banyak
diketengahkan untuk pengetahuan umum. Ralhal
ia amat menarik dan penting bagi memahami liku-
liku perhubungan budaya dan silang-penyuburan
dalam bidang sastera, khususnya yang melibatkan
dunia Melayu dan 1arat. $erbin&angan ilmiah
dalam kalangan pengkaji sastera tentang dua
bentuk puisi yang jelas mempunyai a4initi ini juga
belum dikendalikan dengn &ukup meluas. +alam
lingkungan perbin&angan yang agak terhad itu
pula kerap timbul gambaran seolah-olah
51
perhubungan tersebut tidak begitu signi4ikan dan
genre pantoum itu pula tidak berkekalan.
#ertas kerja ini bertujuan mengamati dan
memahami &orak dan si4at sebenar perhubungan
sastera antara pantun yang semenjak zaman
berzaman terkenal di seluruh dunia Melayu dan
pantoum yang mulai mun&ul di 1arat dalam abad
ke-1:. $erhatian akan ditumpukan kepada arah-alir
hubungan, bersama parameter geogra4is dan
jangka masanya, serta tokoh-tokoh yang terlibat
dengan penghasilan dan perkembangan pantoum.
Tentunya aspek struktur dan latar budaya bagi
kedua-dua jenis puisi tidak akan diabaikan. 1agi
men&apai tujuan tersebut pendekatan kajian
genetik -geneologi. dan kajian generik -genologi.
dalam ilmu #esusasteraan 1andingan akan
diman4aatkan.
$erlu di&atat bahawa perbin&angan dalam kertas
ini masih pada tahap awal. ,al ini kerana banyak
bahan yang berkaitan, terutama dari (ropah dan
Amerika %tara, yang belum dapat dikumpul dan
dikaji oleh penulis

.
Pantun dan Pantoum: Serumpun
Tidak Serupa
1anyak yang telah ditulis tentang pantun. Hni
termasuklah tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh
pengkaji dan sarjana $engajian Melayu di Timur
dan 1arat seperti ,arun Aminurrashid,
Muhammad ,aji Salleh, Suripan ,adi ,utomo,
Ioh Thean Khye, ,. )7erba&k, A.R. ,amilton
dan 8ran&ois-9ene +aillie
!
. Tulisan-tulisan ini
5
meliputi aspek-aspek struktur atau bentuk, jenis
atau kategori, 4ungsi, latar budaya pantun, dan
estetika yang mendasarinya. *usteru itu untuk
tujuan perbin&angan dalam kertas ini hanya
beberapa perkara asasi sahaja yang akan
ditonjolkan.
$antun ialah puisi Melayu tradisional dari
khazanah lisan. $ada asasnya ia terdiri dari empat
baris yang mandiri dengan skema rima abab. +ua
baris pertama merupakan pembayang atau
sampiran, manakala dua baris berikutnya
mengandungi isi. 1iasanya bahagian pembayang
menampilkan imej-imej atau unsur-unsur alam,
sementara bahagian isi merujuk kepada dunia
manusia yang meliputi perasaan, pemikiran, dan
segala ma&am keperihalan hidupnya. Selain
bentuk asas yang amat dikenali ini, terdapat juga
pantun dua baris, enam baris, lapan baris, dan
bentuk yang berkait yang dikenal sebagai pantun
berkait.
1erbanding dengan pantun, tulisan tentang
pantoum tidak begitu banyak. Ienre ini, dan
kaitannya dengan pantun, masih belum luas
diketahui di dunia Melayu. #ajian tentang
perkaitan antara keduanya juga belum benar-benar
dilaksanakan di sini.%mumnya pemba&a di
Malaysia mula mengetahui sedikit tentang
pantoum dan kaitannya dengan pantun melalui
buku +aillie, iaitu Alam Pantun Melayu> Studies
on the Malay Pantun, yang diterbitkan oleh
+ewan 1ahasa dan $ustaka, #uala <umpur, pada
tahun1:;;. 1agi para pengkaji pula, maklumat
awal sudah boleh didapati melalui beberapa
ensiklopedia, glosari puisi dan tulisan-tulisan
tertentu. +alam konteks akademia mulai sekitar
5!
masa tersebut penulis kertas ini sendiri telah
menjadikan pantun dan pantoum sebagai bahan
perbandingan tetap yang dalam kuliah-kuliah dan
tutorial #esusasteraan 1andingan di %ni7ersiti
Sains Malaysia
"
.
Pantoum ialah suatu bentuk puisi moden 1arat
dari tradisi tertulis yang dilengkapi dengan nama
pengarangnya. 1ermodelkan pantun Melayu, ia
terdiri dari beberapa kwatrin yang berkait, dengan
baris kedua dan keempat tiap stanza dijadikan
baris pertama dan ketiga bagi stanza berikutnya,
dan begitulah seterusnya hingga ke stanza yang
terakhir. 1aris pertama sesebuah pantoum juga
menjadi baris penamatnya
3
. %mumnya pantoum
mempunyi skema rima abab. +alam tiap
stanzanya pula terdapat dua tema atau perkara
yang selari, satu pada kuplet pertama dan satu lagi
pada kuplet berikutnya. $erlu juga disebut bahawa
dalam pantoum tidak wujud keperluan khusus
pada imej-imej alam seperti yang terdapat dalam
pantun.
atuh !e "aut Men#adi Pulau: Dari
Pantun !e Pantoum
$antun dari dunia Melayu mula menarik perhatian
beberapa penyair romantik (ropah abad ke-1:
apabila Di&tor ,ugo, pengarang agong $eran&is,
menyelitkan sebuah terjemahan pantun di
bahagian =Nota> bagi koleksi puisinya 4es
:rientales yang terbit pada tahun 1;:. $antun
tersebut, yang dalam konteks (ropah kelihatan
eksotik, ialah sebuah pantun berkait tentang &inta
sebanyak empat rangkap yang bermula dengan
baris =#upu-kupu terbang melintang.>
5"
1esar kemungkinn karya terjemahan $eran&is itu
diberikan kepada ,ugo oleh temannya (rnest
8ouinet, seorang sarjana $engajian #etimuran.
8ouinet telah menterjemahkannya dari terjemahan
Hnggeris yang terdapat di dalam sebuah buku
Rilliam Marsden. 1uku Marsden yang bertajuk A
'i$tionary and Grammar o- the Malayan
4anguage diterbitkan di <ondon pada tahun 1;1
dengan menyertakan pantun asal berbahsa Melayu
dalam tulisan jawi
5
. Teks penuh pantun tersebut
dalam tulisan rumi adalah seperti berikut6
)upu-kupu terbang melintang
Terbang di laut di hujung karang
5ati di dalam menaruh bimbang
'ari dahulu sampai sekarang0
Terbang di laut di hujung karang
1urung nasar terbang ke 1andan
'ari dahulu sampai sekarang
1anyak muda sudah kupandang0
1urung nasar terbang ke 1andan
1ulunya lagi jatuh ke Patani
1anyak muda sudah kupandang
Tiada sama mudaku ini0
1ulunya jatuh ke Patani
'ua puluh anak marpati
Tiada sama mudaku ini
Sungguh pandai membujuk hati0
Sejak tersiarnya terjemahan karya dari dunia
Melayu itu dalam buku ,ugo maka bentuk pantun
berkait mula menjadi model bagi beberapa orang
53
penyair romantik $eran&is yang melihat keunikan
atau keistimewaan bentuk tersebut. $enyair-
penyair ini juga memang &enderung kepada
pen&arian pengu&apan bentuk baru dan ghairah
pula dengan unsur-unsur eksotik, khususnya dari
Timur. *usteru itu mereka telah mengusahakan
suatu tulisan yang berbeza dari bentuk-bentuk
puisi $eran&is yang sedia ada. 1entuk baru dari
benih pantun ini lama kelamaan dikenali sebagai
pantoum. Turut terlibat dalam penghasilan dan
pembinaan genre ini di $eran&is dalam abad ke-1:
ialah tokoh-tokoh seperti Theodore de 1an7ille,
<ouisa Sie4ert, <e&onte de <isle, dan penyair
agong Kharles 1audelaire.
$atut disebutkan di sini bahawa walaupun
pantoum mempunyai &iri-&iri struktur yang ketat
seperti yang telah dijelaskan tidak semua penyair
mematuhi semua &iri-&iri tersebut dalam
penghasilan karya mereka. %mumnya yang kerap
dipertahankan hanyalah stanza yang berbentuk
kwatrin, kaitan antara stanza dengan stanza, dan
dua tema atau persoalan yang selari dalam sesuatu
stanza. <ihatlah, umpamanya, pantoum
1audelaire berikut ini, iaitu =,armonie du Soir>
dari koleksi tersohornya 4es Fleurs du mal yang
diterbitkan pada tahun 1;306
?oi$e +enire les temps ou +ibrant sur sa tige
6ha8ue -leur s9e+apore ainsi 8u9un en$ensoir/
4es sons et les par-ums tournent dans l9air du
soir/
?alse melan$oli8ue et langoureu= +ertige@
55
6ha8ue -leur s9e+apore ainsi 8u9un en$ensoir/
4e +iolon -remit $omme un $oeur 8u/on a--lige/
?alse melan$oli8ue et langoureu= +ertige@
4e $iel est triste et beau $omme un grand
reposoir0
4e +iolon -remit $omme un 6oeur 8u9on a--lige"
An $eour tender" 8ui hait le neant +aste et noir@
4e $eil est triste et beau $omme un grand
reposoir/
4e soleils9est noye dans son sng 8ui se -ige0
An 6oeur tender" 8ui hait le neant +aste et noir"
'u passB lumineu= re$ueille tout +estige@
4e soleil s9est noye dns son sang 8ui se -igeC
Ton sou+enir en moi luit $omme un ostensoir@
#arya ini jelas tidak mengikuti skema rima abab
dan tidak juga menggunakan semula baris pertama
sebagai penamat puisi. Namun, ia tetap dianggap
pantoum dan dinilai sebagai karya yang &ukup
bermutu. Malah, $eter 1roome dan Iraham
Khesters, umpamanya, memandang tinggi karya
ini dan memasukkannya dalam buku apresiasi
puisi $eran&is moden mereka. ,al ini kerana
perkaitan dan pergerakan dalaman pantoum
tersebut yang amat indah, yang bersesuaian pula
dengan lukisan keharmonian petang bersama
ulitan memori personanya. Hmej-imej agama dan
nada rohaninya pula didapati membangkitkan
kesan yang &ukup syahdu
;
. $andangan seperti ini
tentunya jauh berbeza dari pandangan rendah
seperti yang pernah diberi oleh +aillie
:
.
50
+ari perspekti4 bandingan, genre pantoum
sebenarnya memang mempunyai untung nasib
yang baik. ,al ini kerana dari $eran&is ia telah
berjaya pula menjelajah (ropah dan diterima
masuk, umpamanya, sebagai satu bentuk
pengu&apan puisi dalam kesusasteraan Hnggeris.
$enulisan pantoum dalam kesusasteraan ini
melibatkan tokoh-tokoh seperti Austin +obson
dan 1rander Matthews. Selain dari penerimaan di
kalangan penulis dan khalayak kesusasteraan
Hnggeris pantoum terus memperlihatkan
perkembangannya seperti yang akan ditunjukkan
nanti.
Pantoum: Suatu !e#ayaan $e%kreasi
&enerik
+alam perbin&angan mengenai hubungan pantun
dan pantoum terdapat pihak yang meyuarakan rasa
kesal kerana mersakan para penyair romantik
$eran&is tidak memahami tata&ara pantun sebagai
satu bentuk pengu&apan puisi yang indah. *usteru
itu apabila penyair-penyair ini menghasilkan
pantoum maka bentuk itu tidak sama dengan
bentuk yang asal. +aillie, umpamanya,
menganggap kisah yang terjadi sebagai =Ga
rather $on-using lo+e story bet.een some Fren$h
poets and .hat they belie+ed to be the Malay
pantun0>
1/
Sebenarnya hakikat bahawa bentuk pantoum tidak
sama dengan bentuk pantun tidak perlu dilihat
sebagai satu masalah atau kerugian. Sebaliknya, ia
harus dilihat sebagai satu keuntungan. Hni kerana
apabila para penyair $eran&is menghasilkan
5;
pantoum, sedar atau tidak, mereka menghasilkan
suatu genre yang baru, walaupun istilah pantoum
mulanya digunakan untuk merujuk kepada pantun,
dan pantun memang menjadi model mereka.
Sesungguhnya, penyair-penyair $eran&is yang
berkenaan adalah indi7idu-indi7idu yang
menghasilkan puisi moden dalam konteks tradisi
tertulis, bukan puisi tradisional dan dalam bentuk
lisan seperti pantun. <atar budaya mereka juga
jauh berbeza dari latar masyarakat Melayu di
Timur. +alam konteks ini ubahsuaian dan
perbezaan adalah sesuatu yang sewajarnya
dijangka. Sebenarnya apa yang mereka lakukan
ialah satu re-kreasi generik. +alam proses ini
genre pantun yang asing tapi menarik itu telah
di&erna dan di&ipta semula menjadi pantoum,
genre yang lebih sesuai dengan keperibadian,
pengalaman dan persekitaran mereka.
Sebenarnya, sebagai 4enomena sastera yang
melibatkan dua kelompok manusia dan budaya
yang berbeza, persamaan memang tak mungkin
wujud. +alam konteks ini kes hubungan pantun
dan pantoum sepatutnya dilihat sebagai kes genre
yang bergerak atau mengembara se&ara akti4 dari
suatu sastera dan budaya ke suatu sastera dan
budaya lain. +alam kes seperti ini perubahan pasti
akan berlaku ke atas genre berkenaan. Apabila
pantun tiba di (ropah dan dihidupkan dalam
persekitaran sastera dan budaya yang baru, dalam
ertikata penghasilan karya-karya baru, maka
banyak atau sedikit perubahan pasti berlaku ke
atasnya. <ainlah halnya jika yang dimaksudkan
ialah sekadar kehadiran pasi4 karya-karya dari
genre pantun itu, umpamanya untuk ba&aan
semata.
5:
+ari sudut lain pula, adalah tidak mungkin untuk
transplant pantun di (ropah atau 1arat umumnya.
,al ini kerana pantun kuat berakar di bumi
Melayu. $erlu ditegaskankan di sini bahawa
sebagai puisi lisan tanpa hak&ipta perseorangan
si4at pantun kuat dipengaruhi oleh latar hidup dan
budaya masyarakat Melayu tradisional. +i zaman
dahulu orang Melayu tinggal di kampung dan
&ukup akrab dengan alam. Mereka juga terkenal
dengan kehalusan budi bahasa, yang antaranya
menjadikan mereka &enderung kepada ekspresi
yang tidak bersi4at terang-terangan. *usteru itu
sebagai karya sastera yang halus dan indah, dalam
pantun imej dan keperihalan manusia tidak terus
dipaparkan, sebaliknya ia dibayangkan dahulu.
Hnilah yang menimbulkan kuplet yang dinamakan
sampiran. Seterusnya, yang menjadi
pembayangnya pula tidak lain tidak bukan ialah
imej-imej alam, yakni 4auna dan 4lora yang
mereka dampingi setiap hari.
Ralaupun penyair-penyair romantik $eran&is dan
(ropah mungkin tertarik kepada latar dan &ara
hidup seperti yang terpan&ar dalam pantun,
hakikatnya mereka tidak dapat mengalaminya
sendiri. Sebaliknya, mereka tetap terikat dengan
&ara hidup bandaran dan pengalaman manusia
moden di (ropah. *usteru itu walaupun
bertitiktolak pada pantun mereka tetap
menghasilkan genre yang berbeza, bersama &iri-
&irinya yang sesuai dengan pengalaman dan
persekitaran mereka sendiri. Ienre baru ini seiras
atau serumpun dengan pantun, tapi tidak benar-
benar sama, dan tidak perlu jadi demikian. Namun,
irasan itulah bukti wujudnya kaitan genetik antara
pantoum dengan pantun sekaligus menjadi unsur
0/
yang akan terus mengingatkan hakikat hubungan
antara keduanya.
Dari '(ad )* !e '(ad +): &enre
Pantoum Terus Ma#u
Seperti yang dibayangkan terdahulu, pantun wujud
bukan sahaja wujud di dalam kesusasteraan
$eran&is dan Hnggeris dan berna4as dalam abad ke-
1:. Sebaliknya, ia telah masuk ke dalam
kesusasteraan lain di (ropah dan Amerika %tara
dan hidup hingga ke abad /, malah telah
melangkah pula ke abad 1 ini.
Salah sebuah negara (ropah yang dalamnya
pantoum diterima dan dihidupkan ialah
Kze&hoslo7akia. Sebenarnya pantoum dan pantun
sudah dikenali dalam kesusasteraan Kze&ho
semenjak abad ke-1: lagi. Namun, mani4estasinya
yang jelas ialah dalam abad ke-/, khususnya
melalui penglibatan pengarang agung Kze&ho,
*arosla7 Sei4ert
11
. Sei4ert mempunyai seorang
teman penyair, #onstantin 1iebl, yang pernah
mengembara ke Hndonesia lantas menghasilkan
kumpulan puisi tentang kapal dengan muatan kopi
dan rempah pada tahun 1:0. $uisi yang eksotik
ini amat popular dalam kalangan masyarkat
Kze&ho.
Melalui teman rapatnya itu Sei4ert mendapat
gambaran yang jelas tentang dunia Melayu yang ia
sendiri sudah lama berminat untuk mengetahui.
$ada tahun 1:!0 Sei4ert menghasilkan pantoum
dengan tajuk '+ana$t pantoumu o las$e -+ua
belas pantoum tentang &inta.. $uisi ini amat
01
digemari oleh khalayak Kze&ho tua dan muda.
*usteru itu ia ikut dimuatkan dalam bunga rampai
puisi Sei4ert yang bertajuk 9u&e Denusiny
-Tangan-tangan +ewi Denus. yang terbit pada
tahun 1:;". $ada tahun yang sama Sei4ert
dianugerahkan ,adiah Nobel untuk bidang
kesusasteraan.
Sepanjang abad ke-/ dan di awal abad ke-1 ini
pantoum terus digemari dan dihasilkan di (ropah
serta di Amerika Syarikat dan #anada. +i
Amerika Syarikat ia melibatkan, antaranya
penyair-penyair dari New 2ork S&hool seperti
*ohn Ashberry dan penyair-penyair %o.a #riters
#orkshop seperti +onald *usti&e. $enyair-penyair
ini menghasilkan pantoum dengan 7ariasi
tersendiri dan mempunyai pengikut dan peminat
masing-masing.
+alam era siber sekarang pun pantoum masih
tetap mengalami perkembangan. #ini terdapat
banyak sekali laman web tentang kesusasteraan di
(ropah dan Amerika %tara yang memberi ruang
kepada penggiat dan peminat pantoum. Malah,
terdapat juga laman-laman yang didedikasikan
untuk pantoum
1
. +alam kedua-dua jenis laman ini
terdapat &ontoh-&ontoh pantoum yang terkenal,
perbin&angan tentang pantoum, bengkel atau
latihan penulisan, dan penerbitan karya-karya baru
oleh penyair-penyair terkenal dan amatur dari
seluruh dunia. #arya Sherley Ieok-lin <im,
seorang pengarang berbahasa Hnggeris yang
berasal dari Malaysia, umpamanya, turut
dipaparkan dalam sebuah laman web pantoum
1!
.
0
#arya-karya pantoum yang dipaparkan di dalam
laman web amat menarik, kerana ia meliputi
pelbagai tema dan perkara. Selain dari tema-tema
yang agak biasa, terdapat pantoum yang mengenai
penjagaan anak, ada yang berbentuk &atatan harian
dengan 4ungsi terapi, dan ada pula yang
mengungkapkan kisah atau ajaran dari 1ible.
1erikut ialah petikan tiga rangkap pertama karya
keagamaan yang terdapat dalam sebuah laman
web6
IPsal+s )/ in Pant-u+J
The &ternl is my Shepherd
% shall la$k nothing
5e gi+es me rest in green pastures
5e dire$ts me to pea$e-ul .aters0
% shall la$k nothing
5e restores my soul
5e dire$ts me to pea$e-ul .aters
5e leds do.n path o- justi$e0
5e restores my soul
For the sake o- his name
5e leads me do.n path o- justi$e
#hen % .alk in the +alley o- 'eath9s shado.0
DE
$erkembangan seperti yang baru dihuraikan jelas
menunjukkan bahawa pantoum yang mun&ul pada
abad ke-1: ialah suatu genre sastera yang
berkekalan kedudukannya. Ha bukanlah satu
=penyimpangan genre belum tentu wujudnya satu
genre yang lain> atau sekadar =jelmaan pantun
0!
dalam satu singgahan> seperti yang pernah
dianggap oleh Abdul Ahmad.
13
!esimpulan
$erbin&angan di atas menunjukkan kaitan yang
jelas dan bermaka antara pantun Melayu dengan
pantoum 1arat. $ada abad ke-1: pantun telah
menarik minat penyair-penyair $eran&is. *usteru
itu dengan bermodelkan pantun, khususnya pantun
berkait, mereka telah men&ipta satu bentuk baru
yang dikenali sebagai pantoum. Kiri-&iri bentuk ini
tidak sepenuhnya sama dengan &iri-&iri pantun.
*usteru itu walaupun ia berasal dari pantun ia
merupakan suatu genre yang tersendiri. Pantoum
menduduki tempat yang tersendiri dalam
kesusasteraan $eran&is dan telah ikut
memperkayakan kesusasteraan itu. +ari $eran&is
pantoum diterima pula masuk ke dalam
kesusasteraan Hnggeris. $ada abad ke-/ pantoum
telah mempengaruhi kesusasteraan lain di 1arat
seperti kesusasteraan Kze&hoslo7akia dan
kesusasteraan Amerika. #ini ia ikut disuburkan
dan dikembangkan di dalam ruang siber.
,ubungan antara pantun dengan pantoum adalah
sesuatu yang istimewa. *ika diambil tanaman
sebagai analogi, pantun ialah benihnya sementara
pantoum adalah pohon. 1enih itu ter&ampak jauh
ke laut, tetapi kerana baik mutunya maka
tumbuhlah pohonnya hingga merendang, hatta
menjadi pulau. 1egitulah halnya dengan pantoum,
kerana berasal dari genre yang ampuh dan indah
maka ia menjadi bentuk yang digemari di sana sini
dan tahan zaman berzaman.
0"
Arah-alir hubungan antara dua genre ini juga amat
istimewa. +alam bidang sastera dan budaya
umumnya yang kerap menonjol ialah arah-alir dari
1arat ke dunia Melayu. Ienre no7el berasal dari
1arat. 1egitu juga sajak, &erpen dan drama moden.
Tetapi dalam kes yang dibin&angkan arah-alirnya
terbalik, iaitu dari dunia Melayu ke dunia 1arat.
,ota -u#un.
1
Kertas yang dibentang di Seminar
Antarabangsa Pantun, anjuran bersama
Dewan Bahasa dan Pustaka dan
Universiti Sains Malaysia, di Kuala
Lumur, 1!" #ulai $%%$&
$
Kini enulis sedang mengusahakan
enyelidikan yang lebih menyeluruh ke
atas bahan!bahan di 'r(ah dan
Amerika Utara&
"
Untuk senarai kajian dan kumulan
antun yang agak anjang sila lihat
Surian )adi )ut(m(, *Pengaruh
Pantun Melayu Pada Pantun Kentrung
#awa,+ #urnal Pengajian Melayu, #il& ,
-1..$/, h& 0%!0"&
,
Salah se(rang bekas elajar saya,
Abdul Ahmad, telah menerbitkan esei
tentang subjek ini, iaitu *Pant(um1
Suatu Singgahan Dalam Perjalanan Seni
Melayu,+ dalam Kesusasteraan
Bandingan Sebagai Satu Disilin -Kuala
Lumur1 Dewan Bahasa dan Pustaka,
1..,/, h& 10,!12"&
03
3
Lihat ummanya entri ant(um dalam
Prin4et(n 'n4y4l(edia (5 P(etry and
P(eti4s, ed& Ale6 Preminger -Prin4et(n,
7ew #ersey1 Prin4et(n University Press,
1.22/, h& 3.2&
0
Untuk maklumat!maklumat ini lihat
Daillie, 1.88, h& 12!"39 Prin4et(n
'n4y4l(edia (5 P(etry nd P(eti4s,
1.2$, h& 3.29 :illiam Marsden, A
Di4ti(nary and ;rammar (5 the Malayan
Language -Singa(re1 <65(rd in Asia
)ist(ri4al =erints, 1.8,/&
2
>harles Baudelaire1 ?he @l(wers (5
'vil, ed& Marthiel dan #a4ks(n Matthews
-7ew A(rk1 7ew Dire4ti(ns Publishing
>(r(rati(n, 1.0$/9 Baudelaire, ed&
@ran4is S4ar5e -Panguin B((ks, 1.0,/,
h& 1,"&
8
Peter Br((me dan ;raham >hesters,
?he Are4iati(n (5 M(dern @ren4h
P(etry 183%!1.3% ->ambridge1
>ambridge University Press, 1.20/, h&
22!2.&
.
Daillie, 1.88, h& "1&
1%
Daillie, 1.88, h& "3 &
11
Untuk semua maklumat tentang
ant(um dalam kesusasteraan ini
enulis merujuk seenuhnya keada
tulisan 'va Bani4ek, *Pantun Dalam
Puisi >ek(,+ Semana1 )imunan 'sei
Penelitian (leh Sarjana Kesusasteraan
Melayu Antarabangsa, ed& Ahmad
Kamal Abdullah et&al& -Kuala Lumur1
05
Dewan Bahasa dan Pustaka, 1..,/, h&
33%!32%&
1$
Dalam engamatan enulis laman
khas untuk antun hanya ada satuC
1"
*Pant(um 5(r >hinese :(men,+
htt1DDw((ds&bian4a&4(mD
sha4kletDtheEbikiDant(um&html&
1,
htt1DDwww&l(4ustandh(ney&4(mDslms&
html
13
Abdul Ahmad, 1..,, h& 121
$u#ukan
Abdul Ahmad& 1..,& *Pantoum: Suatu
Singgahan Dalam Perjalanan Seni
Melayu,+ Kesusasteraan Bandingan
Sebagai Satu Disilin& 'd& Abdul Ahmad&
Kuala Lumur1 Dewan Bahasa dan
Pustaka&
Br((me, Peter dan ;raham >hesters&
1.20& The Appreciation of Modern
French Poetry 18501!50& >ambridge1
>ambridge University Press&
Daillie, @ran4(is!=ene& 1.88& Alam
Pantun Melayu: Studie" on the Malay
Pantun& Kuala Lumur1 Dewan Bahasa
dan Pustaka&
)amilt(n, A&:& 1.3.& Malay Pantun"&
Singa(re1 'astern University Press&
Marsden& :illiam& 1.8,& A Dictionary
and #rammar of the Malayan $anguage&
00
Singa(re1 <65(rd in Asia )ist(ri4al
=erints&
Marthiel dan #a4ks(n Matthews& 'd&
1.0,& %harle" &audelaire: The Flo'er"
of ()il& 7ew A(rk1 7ew Dire4ti(ns
Publishing >(r(rati(n
Preminger, Ale6& 'd& 1.22& Princeton
(ncyclopedia of Poetry and Poetic"&
Prin4et(n, 7ew #ersey1 Prin4et(n
University Press&
S4ar5e, @ran4is &'d& 1.0,& &audelaire&
Panguin B((ks&
Stallne4ht, 7ewt(n& P& dan )(rst @renF&
'd& 1.2"& %omparati)e $iterature:
Method and Per"pecti)e& L(nd(n G
Amsterdam1 @e55er G Sim(n, Hn4&
Surian Sadi )ut(m(& 1..$& *Pengaruh
Pantun Melayu Pada Pantun *entrung
+a'a,+ #urnal Pengajian Melayu, #ilid ,,
hh& "2! 0"&
Iainal Abidin Bakar& 1.8"& *umpulan
Pantun Melayu& Kuala Lumur1 Dewan
Bahasa dan Pustaka&
Sumber
4. Pengertian Pantun
a. Eti+-l-gi
0;
#ata pantun itu dua artinya, pertama arti biasa
yakni sanjak. #edua pengumpamaan, kiasan.
$antun dalam arti pertama banyak dipakai, untuk
memaparkan hati yang asyik pada maksyuknya.
Kontoh pantun jawaban Tun Teja pada ayahnya pada
waktu raja Melaka hendak meminang dirinya, katanya6
>karena seperti pantun orangtua-tua> yang enggang itu
sama enggang juga, yang pipit sama pipit juga. -;.
Adapun perkataan pantun itu mempunyai
pokok kata tun, dan pokok kata tun ini berarti
mengatur" merangkai" menyusun. Telah maklum
kepada kita akan arti perkataan pantun yakni kiasan
ataupun perumpamaan, dan sanjak. -".
AM,R HAMCAH. SASTRA MELAYU LAMA
DAN RAJA0RAJANYA
Ja%artaG Dian Ra%yatA *et ,A (:4)H *et ,,,A (::7.
---OOO---
CaYba dalam bukunya %lmu Mengarang
Melayu menjelaskan, U$erkataan pantun itu pada
mulanya dipakai orang dengan makna se#erti atau
u+#a+a.U Ada pendapat mengatakan perkataan
pantun adalah daripada bahasa Minangkabau iaitu
#anuntun yang bermaksud pembimbing?penasihat
yang berasaskan sastera lisan dalam pengu&apan
pepatah dan petitih yang popular dalam masyarakat
tersebut
htt#G11!#.g-E.+y1la+an!#1+ain.#h#K
"-ntent@Eertse*ti-nsLSuMertSe*ti-n,D@9)7LMe
rtSe*ti-n,D@)5L"urL-*ati-n@);9L,,D@LPage@(
B,MB,NBAN BERKARYA PANTUN
---OOO---
htt1DDwww&usm&myDantunDsejarah&as
0:
Se3arah !ala+ E+#at Baris
-Nukilan $ro4 Muhammad ,aji Salleh.
S(*A9A, +AN $(9#(M1ANIAN $ANT%N
Sekiranya kita meluangkan waktu untuk menggalurkan
se&ara ringkas sejarah pantun ini kita akan mendapati
bahawa bentuk terawalnya adalah bentuk berbaris dua.
)rang Melayu selalu melihat alam sebagai &ermin
untuk dirinya, guru untuk keadaan dan nasibnya. *adi
padanya dunia dilihat sebagai terbagi dua J dunia
alamraya, yang menjadi pembayang atau &ermin untuk
hidupnya, dan dunianya sendiri J dunia manusia. #ita
menemukan pembahagian dunia ini dalam peribahasa,
yang mungkin mendahului pantun. Tetapi keduanya
berakar kepada sebuah 4alsa4ah alam yang sama J
alam membayangkan manusia. Misalnya dalam
peribahasa \Seperti kijang terlepas ke rimba,T meta4ora
kebebasan dilihat pada nasib seekor kijang,T tetapi
maksudnya merujuk keadaan manusia sendiri. 1egitu
jugalah ribuan peribahasa lainnya yang ber&erminkan
pengajaran alamraya.
1elahan pengalaman alamraya-manusia ini sering
juga diterjemahkan dari bunyi-bunyi onomatopeaia
yang didengarkan anak-anak, yang juga menjadi
sebahagian daripada alam ini, misalnya dalam pantun
berikut, yang dinyanyikan oleh ibu-ibu daerah <ogan
apabila bayi dibenarkan men&e&ah tanah dalam suatu
lagu yang dinamakan rendai bermain &uit-&uitan
-Cainal Ari4in Aliana, Ahamd 9ozi Cakaria, ,as4i
2usu4, 1:;".
6uit-$uit pandai"
&lalang jungkit-jungkit
&$uit dengan pandai"
Agak dengan kuungkit-ungkit0
Atau anak-anak ini mungkin menjajarkan bunyi-
bunyi dengan maksud yang akan disampaikan J yang
;/
menjadi landasan dan si4at estetika yang penting6
Tang-tang tut keladi .a.a
Siapa terkentut dia keta.a
Atau pantun berikut ini dari <ogan,
5ong labi-labi
Pembohong pagi tadi0
#epada seorang pemantun yang matang dan
berpengalaman bentuk dua baris amat terbatas dalam
kemungkinan ejekan, permainan kontras
bunyi?meta4ora dan juga maknanya. +ari sinilah
dikembangkan pantun empat kerat yang akhirnya
menjadi bentuk tersempurna dalam khazanah sastera
Nusantara, dan menarik perhatian seluruh
penduduknya. +alam bentuk empat kerat ini dunia
alamraya boleh dipersembahkan melalui dua &itra,
yang membawakan kontras, permaianan, keindahan,
perbandingan dan genius meta4ora, diikuti oleh
penyelesaian makna pertama dan kedua, setiap
peringkatnya menenangkan pendengar setelah kiasan
dirongkai tahap demi tahap. +alam pantun berikut dua
&itra pembayang menimbul sedikit keresahan kepada
pendengar yang tidak tahu arah makna yang akan
dibawa baris pertama, yang seterusnya dirumitkan oleh
baris kedua.
Tapi apabila baris ketiga mula nyatakan, maknanya
mula menyerlah, hinggalah makna penuhnya bahawa
kerinduan orang dagang itu menyebabkan dia tidak
pun dapat makan sesenduk nasi,
Petang-petang pergi ke rimba"
Pergi ke rimba menarah papan/
Petang-petang hatiku hiba"
;asi sesenduk tiada termakan0
;1
1egitulah juga arah penyelesaian makna dalam
pantun berikut,
Sirih ada pinang ada"
Saja saya tak bubuh di tepak"
)asih ada sayang pun ada"
Sajalah saya tak beri nampak0
$antun mempunyai penyertaan khalayak yang
amat luar biasa. 1entuk ini membenarkan
penggunanya melenturkan jumlah baris, dan malah
jumlah sukukatanya' nama kampung seseorang
pemantun dapat dimasukkan ke dalam pembayangnya,
begitu jugalah perasaan peribadi yang sedang
dialaminya. 1entuk yang umum dapat disusun menjadi
bentuk peribadi dan akrab.
<ihatlah bagaimana dalam pantun 1aemah berikut
sukakata tradisional Semenanjung dan Sumatera
disesuaikan dengan watak dan keperluan setempat,
)e$i$i urak-urak"
Abang palahe"
;ak ben$i nak berendak
Ribang pokokhe0
1urung yang bernyanyi
Merah kepalanya
;ak ben$i nak berendak
6intalah pokoknya0
Selain menyesuaikan syarat jumlah suku kata
terdapat beberapa orang pemantun yang &uba
bereksperimen dengan bentuk enam kerat, yang
memanjangkan kedua-dua bahagian pembayang dan
;
maksud dengan sebaris setiapnya. #ita dapati bentuk
enam kerat ini dalam beberapa pepatah Minangkabau
dan hikayat serta koleksi kita sezaman. Tetapi bentuk
ini tidak sampai menjadi popular, dan begitu jugalah
nasib bentuk-bentuk lapan, sepuluh, dua belas, dan dua
puluh kerat, kerana dalam bentuk lisan nampaknya
bentuk empat baris sudah &ukup penuh untuk
pendengar yang harus menyimpan semuanya dalam
ingatan. 9ima seterusnya membantu penyimpanan
meta4ora dan maksud. 1entuk enam kerat, walau pun
dapat dijadikan lirik lagu, namun masalah yang sama
masih timbul J ingatan kita tidak dapat menyimpan
enam &itra se&ara e4isien, dan lagunya pul semakin
rumit.
Ternyata salah satu si4at yang menawan ramai
khalayak dan pengguna pantun ialah bentuknya yang
mudah, tetapi di sebaliknya di dalamnya boleh
dimuatkan sebahagian kerumitan hidup. 1entuk enam
dan lapan kerat dan seterusnya yang lebih panjang,
tidak lagi mudah, dan sulit untuk dijadikan dasar
bentuk lisan.
Tetapi suatu bentuk lagi yang dikenali sebagai
pantun berkait, yang masih boleh dikatakan sebagai
bentuk empat kerat, terke&uali dari nasib benuk
panjang tadi. Seperti kita maklum baris kedua dan
keempat bait pertama bentuk ini diulangkan dalam bait
seterusnya sebagai baris pertama dan ketiga. Magik
bentuk empat kerat masih dipergunakan sebaiknya.
+i beberapa buah daerah Nusantara, bentuk pantun
itu seperti dikawinkan dengan syair, di mana kita
masih melihat wujudnya pembahagian dua dunia
pembayang dan maksud, tetapi rimanya dikekalkan
sebagai sebagai rima syair J iaitu aaaa. Dariasi ini
men&ipta pula suatu jenis betnuk lainnya yang sering
kita temui dalam puisi narati4 akhir kurun kesembilan
;!
belas.
Semua ini menunjukkan dinamisme bentuk ajaib
ini - yang membenarkan pembaruan, membesaran,
pen&iptaan kembali, rujukan kepada pantun lain,
rentak dan minat tempatan, dan lebih dari itu dapat
dijadikan lagu dan boleh dijadikan bentuk
bersambung, berbalas dan bersambut.
1ertalian dengan arti kata pantun, baik
Rilkinson maupun Rinstedt memberikan tekanan
bahwa kata itu dalam kesusastraan Melayu abad ZDH
hanya terdapat dalam arti Upersamaan, peribahasaU dan
baru dalam tulisan-tulisan abad ZDHH mempunyai arti
UkuatrenU. %ntuk membuktikan ini digunakan 5ikayat
5ang Tuah yang menurut Rilkinson -lihat halaman
15. berasal dari pertengahan abad ZDH menurut
beberapa hal dalam tulisan itu. +alam susunan &erita-
&erita yang diketahui sekarang, kata pantun terdapat
dalam kedua arti tersebut di atas. Selain itu, meskipun
kita akan dapat menunjukkan bahwa penggunaan kata
pantun dalam roman sejarah 5ang Tuah dari abad
ZDH, hanya berarti UpersamaanU, kita belum dapat
mengatakan ada kebiasaan penggunaan sema&am itu
dalam kesusastraan Melayu abad ZDH. +alam Sejarah
Melayu yang disusun dalam tahun 151, kata pantun
digunakan dalam arti kuatren, dan tidak ada alasan
untuk menerima bahwa penggunaannya pada waktu itu
masih baru.
1enar dapat kita katakan bahwa kata pantun
dalam arti UpersamaanU dan sebagainya, terdapat
juga dalam kuplet-kuplet pantun masa kini, seperti
terbukti pada &ontoh-&ontoh yang dikemukakan oleh
Dan )phuijsen. +alam bahasa tulisan hal itu jarang
terdapat, begitu jarangnya sehingga Marsden dalam
;"
bukunya 'i$tionary o- the Malayan 4anguage
membedakan kata itu dalam artinya sebagai pantan
dengan pantun yang berarti kuatren. Tentang
prioritas yang mana bagi kedua arti kata pantun itu,
tidak dapat diselidiki dalam kesusastraan.
Sedangkan, kalau kita renungkan, arti Upersamaan,
peribahasaU dapat berasal dari arti kuatren, yaitu
suatu bentuk yang di dalamnya dituangkan
persamaan-persamaan, peribahasa-peribahasa dan
ungkapan-ungkapan, dari pada arti yang kedua
berasal dari yang kesatu. Menurut pernyataan Dan
)phuijsen, di pantai barat Sumatra dan 1engkulu,
bentuk pantun yang lebih dari empat baris disebut
ibarat, sebuah kata pungut dari bahasa Arab yang
berarti juga UpersamaanU, jadi dalam bahasa Melayu
belum sangat tua.
http6??melayuonline.&om?arti&le?@
aAT,8t<!8MCDC1%k%"NgE!+E!+AFlAlatar-
belakang-magis-yang-mendasari-arti-pantun-melayu
Oleh: R.A. Hoesein jajadiningrat
---OOO---
b. Terminologi
$antun adalah bentuk kuatren dengan empat baris,
tiap baris terdiri atas dua atau tiga suku kata dan
bersajak silang' sebagai penge&ualian terdapat juga
bentuk yang keempat barisnya saling bersajak atau
saling berima.
http6??melayuonline.&om?arti&le?@
aAT,8t<!8MCDC1%k%"NgE!+E!+AFlAlatar-
belakang-magis-yang-mendasari-arti-pantun-melayu
Oleh: R.A. Hoesein jajadiningrat
---OOO---
+alam pengertian umum, pantun merupakan salah satu
bentuk sastra rakyat yang menyuarakan nilai-nilai dan
kritik budaya masyarakat. 1iasa digunakan dalam
;3
-olkslore yang bersi4at lisan sebagaimana terlihat
dalam dendang yang diiringi berbagai alat musik
seperti salung dan rebab di Minanghkabau, atau
gendang dan ke&api serta berbagai alat musik
tradisional Melayu lainnya.
http6??www.rajaalihaji.&om?id?opinion.php@aA2&7&w
E!+E!+A
13 Mei //; /:6"
Ra&ana6 $antun dan $en&erahan 1udaya Melayu
Oleh: Leon Agusta/+0
Kiri-&iri khas orang Melayu dapat kita &ermati melalui
untaian puisi Sastrawan Negara -Malaysia. %sman Awang
berikut ini6
Melayu itu orang yang bijaksana
;akalnya bersulam jenaka
1udi bahasanya tidak terkira
)urang ajarnya tetap santun
Jika menipu pun masih bersopan
1ila mengampu bijak beralas tangan0
;5
Melayu itu berani jika bersalah
)e$ut takut kerana benar"
Janji simpan di perut
Selalu pe$ah di mulut"
1iar mati adat
Jangan mati anak0
Melayu di tanah Semenanjung luas maknanya>
Ja.a itu Melayu"
1ugis itu Melayu"
1anjar juga disebut Melayu"
Minangkabau memang Melayu"
)eturunan A$heh adalah Melayu"
Jakun dan Sakai asli Melayu"
Arab dan Pakistani" semua Melayu"
Mamak dan Malbari serap ke Melayu"
Malah muaHala- bertakri- Melayu0
'alam sejarahnya
Melayu itu pengembara lautan
Melorongkan jalur sejarah 7aman
1egitu luas daerah sempadan
Sayangnya kini segala kehilangan
Melayu itu kaya -alsa-ahnya
)ias kata bidal pusaka
Akar budi bersulamkan daya
Gedung akal laut bi$ara
Malangnya Melayu itu kuat bersorak
Terlalu ghairah pesta temasya
Sedangkan kampung telah tergadai
Sa.ah sejalur tinggal sejengkal
tanah sebidang mudah terjual
Meski telah memiliki telaga
Tangan masih memegang tali
Sedang orang men$apai timba0
;0
1erbuahlah pisang tiga kali
Melayu itu masih bermimpi
#alaupun sudah mengenal uni+ersiti
Masih berdagang di rumah sendiri0
1erkelahi $ara Melayu
Menikam dengan pantun
Menyanggah dengan senyum
Marahnya dengan diam
Merendah bukan menyembah
Meninggi bukan melonjak0
#atak Melayu menolak permusuhan
Setia dan sabar tiada sempadan
Tapi jika marah tak nampak telinga
Musuh di$ari ke lubang $a$ing
Tak dapat tanduk telinga dijinjing
Maruah dan agama dihina jangan
5ebat amuknya tak kenal la.an
1erdamai $ara Melayu indah sekali
Silaturrahim hati yang murni
Maa- diungkap senantiasa bersahut
Tangan diulur sentiasa bersambut
4uka pun tidak lagi berparut
1aiknya hati Melayu itu tak terbandingkan
Selagi yang ada sanggup diberikan
Sehingga ter$ipta sebuah kiasan>
I'agang lalu nasi ditanakkan
Suami pulang lapar tak makan
)era di hutan disusu-susukan
Anak di pangkuan mati kebuluranJ
1agaimanakah Melayu abad dua puluh satu
Masihkan tunduk tersipu-sipuK
Jangan takut melanggar pantang
Jika pantang menghalang kemajuan/
;;
Jangan segan menentang larangan
Jika yakin kepada kebenaran/
Jangan malu mengu$apkan keyakinan
Jika per$aya kepada keadilan
Jadilah bangsa yang bijaksana
Memegang tali memegang timba
Memiliki ekonomi men$ipta budaya
Menjadi tuan di negara Merdeka0
Usman Awang,
26 Novermber 1999.
;: