Anda di halaman 1dari 25

PENDEKATAN TEMATIK

Disediakan oleh :
Nazirul Nizam bin Mohamad (M20141000068)
Rafifi Anuar bin Abdullah (M20141000075)
Nurul Izzah (M20132001556)

TEMATIK DALAM DSKP BAHASA MALAYSIA,
KSSR
Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa
Malaysia diajar berdasarkan tema. Melalui pengajaran
dan pembelajaran bertema kemahiran bahasa,
pembelajaran tatabahasa dan pengembangan kosa
kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. Di samping
itu, ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih
mudah diserapkan. Bagi tujuan ini, perancangan dan
penentuan tema pengajaran meliputi pelbagai bidang
ilmu, hal persendirian dan isu kemasyarakatan,
menghargai warisan, mencungkil daya kreativiti dan
inovasi dalam diri murid serta isu-isu semasa.
Cakupan tema yang ditekankan adalah seperti yang
berikut:

Kesenian dan Estetika 7) Jati diri.1) Kekeluargaan 2) Kemasyarakatan 3) Kesihatan dan Kebersihan 4) Keselamatan 5) Perpaduan 6) Kebudayaan. Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan . Teknologi dan Inovasi 9) Alam Sekitar dan Teknologi Hijau 10) Pertanian dan Penternakan 11) Ekonomi. Patriotisme dan Kewarganegaraan 8) Sains.

.

.

1993 . iaitu “integrated curriculum” (kurikulum tematik) dan “integrated learning” (pembelajaran tematik).  Jacob (1993) memandang pembelajaran tematik sebagai suatu pendekatan kurikulum interdisipliner (integrated curriculum approach). udin sa’ud dkk. 2006 ). .   Wolfinger ( 1994:133 ) mengemukakan dua istilah yang secara teori memiliki hubungan yang sangat erat.Definisi  Pembelajaran tematik diambil daripada istilah “integrated teaching and learning” atau “integrated curriculum approach” yang konsepnya telah lama dikemukakan oleh John Dewey sebagai usaha mengintegrasikan perkembangan dan pertumbuhan murid dan kemampuan perkembangannya ( Beans.

.

guru dapat mencetus idea yang menarik untuk aktiviti yang dirancang kerana tema dapat meinberi guru arah serta tujuan semasa perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Mereka akan mengalami pelbagai kemahiran dan ini mengembangkan potensi pelajar. Strategi berpusat kepada murid.  Kesinambungan terpelihara. Dalam aspek ini guru mesti mengambil kira minta. kesemua aktiviti itu dikaitkan dengan satu tema yang sama agar pelajar dapat mengikuti aktiviti dengan mudah. di mana walaupun pelbagai aktiviti dirancang.  Berpandukan tema.  Penglibatan pelajar secara aktif dalam pengajaran secara bertema. tahap kebolehan dan pengalaman murid semasa merancang aktiviti.  Pelbagai aktiviti kemahiran digabungjalinkan semasa pelajar bermain dan melakukan aktiviti. .

.

. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran tematik perlu diperhatikan prinsip-prinsip berikut : a. c. Pemberian tanggungjawab individu dan kumpulan perlu jelas dalam setiap tugasan supaya adanya kerjasama kumpulan. Guru perlu bersikap akomodatif terhadap idea-idea yang disampaikan murid yang kadang-kadang sama sekali tidak terlintas dalam perancangan pembelajaran. b. Guru perlulah bersikap “single actor” yang mendominasi aktiviti dalam proses pembelajaran.

b. . Guru perlu mengajak murid untuk menilai hasil yang telah dicapai berdasarkan kriteria yang telah disepakati. Memberi kesempatan kepada murid untuk melakukan penilaian kendiri (self evaluation) di samping bentuk penilaian lain. perlu diperhatikan prinsip-prinsip berikut: a. Dalam proses penilaian pembelajaran tematik.

.

 Berpandukan tema. tahap kebolehan dan pengalaman murid semasa merancang aktiviti. guru dapat mencetuskan idea yang menarik untuk aktiviti yang dirancang  Aktiviti yang dilaksanakan dapat melibatkan murid secara aktif.Strategi  Strategi lebih berpusatkan kepada murid. dapat membina .  Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan kemahiran murid-murid. Dalam hal ini guru perlu mengambil kira minat.

Guru perlu fikirkan tentang matlamat yang lebih besar dan minat pelajar.  Membina jaringan perancangan: Membuat sumbang saran untuk membina carta atau peta semantik yang meneroka pelbagai contoh bagaimana timbulnya tema tersebut. tetapi ia hendaklah tidak terlalu luas sehinggakan perkaitan yang bermakna hilang. Jaringan tidak menerangkan bidang-bidang mata pelajaran tradisional seperti matematik atau kajian sosial dan seharusnya tidak terkongkong dengan pemikiran tradisional. .Langkah-langkah pelaksanaan pendekatan tematik  Pilih satu tema: Tema hendaklah cukup luas untuk memuatkan maklumat daripada banyak bidang sesuatu mata pelajaran. Membuat jaringan bersama rakan akan menghasilkan pemikiran yang divergen.

gunakan bahan-bahan yang banyak dan galakkan peningkatan prestasi pelajar ke arah pencapaian matlamat pembelajaran. . sastera. Pilih bahan: Perancangan bertujuan untuk menyediakan bahan yang banyak. teknologi dan bahan-bahan untuk masyarakat.  Rancang aktiviti: Pilih dan reka bentuk aktiviti yang sesuai dengan tema. Hal ini termasuklah bahan-bahan untuk seni. Jangan lupa memberikan peluang kepada pelajar untuk memilih pembelajaran mereka.

 Menggalakkan kemahiran sosial kumpulan melalui sikap kerjasama  Melatih murid bersikap toleransi dan boleh menerima idea atau pendapat orang lain .  Memperkembangkan kemahiran berfikir murid.Kelebihan pembelajaran tematik Menurut Kusnandar (2007) pembelajaran tematik mempunyai beberapa kelebihan iaitu:  Memudahkan murid kerana mengambil kira minat.  Memberikan murid pengalaman dalam situasi yang berlainan. tahap kebolehan dan minat murid.  Hasil pembelajaran bertahan lama kerana lebih berkesan dan bermakna.

 Mengembangkan keterampilan berfikir murid sesuai dengan persoalan yang dihadapi.  Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan keperluan murid.  Mewujudkan keterampilan sosial melalui kerjasama dalam kumpulan .Kekuatan  Pengalaman dan kegiatan belajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan keperluan murid  Menyenangkan kerana bergantung kepada minat dan keperluan murid  Hasil pembelajaran akan bertahan lebih lama kerana lebih terkesan dan bermakna.

Tidak biasa dengan pendekatan tematik. . Sangat bergantung kepada kreativiti guru untuk memilih dan mengembangkan tema pembelajaran. Contoh : Guru tidak dapat mengaitkan tema dengan persoalan yang lain.Kelemahan  Aspek Guru  Guru tunggal.

 Tematik menekankan pengembangan beberapa kemampuan  Analitik (menjiwai)  Asosiatif (menghubung-hubungkan)  Eksploratif menggali) dan elaboratif (menemukan dan .Kelemahan  Aspek Murid  Perlukan kemampuan belajar yang baik dalam IQ atau kreativiti.

Kelemahan  Aspek Sarana dan Sumber Pembelajaran  Memerlukan bahan bacaan dan sumber informasi yang cukup banyak  Contoh : Perpustakaan .

 Murid dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna kerana bahan pembelajaran lebih berperanan sebagai sarana atau alat daripada tujuan akhir itu sendiri  Pembelajaran tematik dapat meningkatkan taraf kecekapan berfikir murid  Kemungkinan pembelajaran yang berasingan kurang berlaku kerana murid dilengkapi dengan pengalaman belajar yang lebih tematik .Manfaat  Dengan menggabungkan pelbagai mata pelajaran akan menjimatkan bahan.

.  Pengalaman belajar antara mata pelajaran sangat positif untuk membentuk pendekatan menyeluruh pembelajaran terhadap ilmu pengetahuan   Motivasi belajar dapat ditingkatkan dan diperbaiki  Pembelajaran tematik membantu menciptakan struktur kognitif melalui pembelajaran tematik melalui kerjasama yang erat antara guru dan murid yang lain.  Belajar menjadi lebih menyenangkan. belajar dalam situasi lebih nyata dan dalam konteks yang bermakna. Pembelajaran tematik memberikan penerapan-penerapan dunia nyata sehingga dapat meningkatkan pemindahan pembelajaran.

Rancangan Pengajaran Harian .

Jakarta: Erlangga Monks. 2006. Ireine. Jakarta: PT Gramedia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. . Pendidikan Dasar Berbasis Pengalaman. KualaLumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Dahar. Pengajian Melayu I. Rahman Ab. Yap Kim Fatt & Ab. 2009. 2011. Petaling Jaya: Longman. Aziz Abd. 2009.J. Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip. Teori-Teori Belajar & Pembelajaran. Potoh. dkk. penyesuaian. (2000). terjemahan. kaedah dan teknik. Mempraktikan Cooperative Learning di Ruang-ruang Kelas. V. Anita Lie (2005). Talib. F. (1997). Ratna Wilis. Rashid. Ab. Psikologi Perkembangan. dan penulisan naskah kembali buku berjudul Ontwikkeling Psychologie. Rahim Selamat.Bibliografi Abd.

  (1997)  Elementary methods:  An integrated curriculum. Udin Syaefudin (2006).. Jakarta.  New York:  Longman. Remaja Rosdakarya. Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komperhensif.  Wolfinger.. W. Saud. & Stockard. Penerbit PT. Jr. M. . J. D.