Anda di halaman 1dari 19

PENYEDIAAN

PROPOSAL
PENYELIDIKAN
SOLAHUDDIN BIN ABDUL HAMID
solah@uum.edu.my

  Sebagai kontrak iii.  Sebagai panduan dalam menjalankan penyelidikan ii. proposal penyelidikan di sini bertujuan untuk dijadikan asas pertimbangan bagi pemilihan calon ijazah tinggi -  .  Asas sebelum memulakan kajian -  Justeru.MAKSUD PROPOSAL Kertas cadangan untuk menjalankan sesuatu penyelidikan -  Tujuan: i.

KANDUNGAN PROPOSAL Secara umumnya: i.  Kepentingan kajian .  Hipotesis kajian (if necessary) vii.  Objektif Kajian vi.  Tajuk ii.  Persoalan Kajian v.  Latarbelakang dan Permasalahan Kajian iv.  Pengenalan iii.

  xv.viii.  ix.  xvi.  xii.  x.  xiii.  Definisi Konsep Skop kajian Kerangka Teori Ulasan Karya Metodologi Kajian Analisis Data Rumusan Bibliografi Rancangan kerja .  xiv.  xi.

TAJUK Mampu menjelaskan persoalan dan fokus kajian -  Tajuk yang baik : i. jelas. tetapi pastikan terdapat ‘kata kunci' penting yang akan berkaitan cadangan kajian.  Tidak mengandungi singkatan yang jarang digunakan -  Ini boleh berubah.  Seringkas yang mungkin iv. -  . spesifik dan lengkap iii.  Tepat.  Mengenalpasti isu utama penyelidikan ii.

.PENGENALAN -  Gambaran ringkas mengenai topik-topik yang terlibat -  Menjustifikasikan mengapa penyelidikan yang akan dijalankan adalah penting secara umum.

LATAR BELAKANG/ PERMASALAHAN KAJIAN -  -  -  Situasi timbulnya masalah yang akan dikaji Bukan ‘difficulty’ tetapi ‘issue of study’ Berkemampuan menampakkan masalah berkenaan dan pentingnya diteliti melalui pelbagai sumber .

PERSOALAN KAJIAN -  -  -  -  Mengecilkan permasalahan kajian yang lebih besar kepada persoalan tertentu dan diuji Asas kepada penyelidikan Menyatakan beberapa permasalahan yang berlaku dalam bentuk senarai soalan? Membantu pengkaji fokus kepada aspek-aspek yang terhad .

mencadangkan… . menganalisis. mengukur. membuktikan. menunjukkan. mengkaji. menjelaskan. membandingkan. menentukan. menilai.OBJEKTIF -  -  -  -  -  Apakah tujuan utama / hala tuju kajian? Menyatakan dengan jelas dan ringkas Terhad dalam beberapa objektif Nyatakan satu demi satu Contoh terminologi: mengenalpasti. mencari hubungan. menghuraikan.

KEPENTINGAN KAJIAN Manfaat kepada masyarakat yang lebih luas atau menyumbang kepada komuniti penyelidikan?.  Membetulkan sesuatu fahaman -  .  Memantapkan penjelasan ii. Contoh: i.  Memperkemaskan sesuatu kaedah iii.

  Sesuatu yang mudah difahami (Cth: jantina) iii.  Perkara remeh (cth: institusi tertentu seperti UUM) -  .  Mendefinisikan tajuk kajian ii.DEFINISI KONSEP / OPERASIONAL / TAJUK Memberi gambaran yang jelas kepada pembaca atau penilai -  Konsep-konsep utama dalam tajuk yang dibincangkan -  Nyatakan berdasarkan kefahaman pengkaji -  BUKAN: i.

BATASAN/SKOP KAJIAN Batasan kajian yang dijalankan -  Memastikan penilai dapat memahami sempadan kajian -  Bersifat spesifik i.  Kumpulan sasaran iii.  Lokasi ii.  Masa iv.  Subjek/permasalahan kajian -  .

  soalan-soalan yang terarah memberi jawapan kajian ii.  Cause & effect -  .  Mencari hubungan antara variable iii.KERANGKA TEORI/ KONSEP Berasaskan teori sedia ada -  Dibentuk sendiri oleh pengkaji -  Terdapat 3 bentuk: i.

tesis PhD / Master.ULASAN KARYA Ulasan kajian lepas -  Sumber? Artikel jurnal. buku dasar. laporan atau kertas dasar di mesyuarat-mesyuarat persatuan profesional dan lain-lain -  . buku. dokumen kerajaan.

ANALISIS DATA -  Menjelaskan perancangan tentang cara bagaimana mengolah data yang akan dikumpulkan .METODOLOGI KAJIAN i. pelbagai sumber data mungkin. analisis data. kaedah dan teknik yang akan digunakan dan pembentangan penyelidikan ii. KAEDAH PENYELIDIKAN -  Bagaimana kajian akan dilakukan? -  Menyediakan maklumat mengenai data yang diperlukan. proses pengumpulan data.

Independent of context .Reliability is key .Statistical analysis .Focus on variables .Many cases.Theory and data are separate . events Authenticity is key Values are present and explicit Theory and data are fused Situationally constrained Few cases.Researcher is detached QUALITATIVE -  -  -  -  -  -  -  -  -  Construct social reality.Value free .TYPE OF RESEARCH QUANTITATIVE . subjects . cultural meaning Focus on interactive process.Measure objective facts . subjects Thematic analysis Researcher is involved .

RUMUSAN -  -  Sejajar dengan objektif kajian Signifikan dengan kerangka teori atau implikasi kajian atau kedua-duanya .

BIBLIOGRAFI -  -  Nyatakan semua sumber penerbitan yang digunakan untuk menulis cadangan anda Meyakinkan penilai bahawa rujukan sewajarnya telah dibuat .

write. Sometimes outsiders see things more dearly than you. Ask them to be highly critical -  and be open to their suggestions.  . fresh review -  Ask colleagues and supervisor to review your proposal.  Suggestions -  After writing a first version. i.DO EVERYTHING TO MAKE YOUR RESEARCH A SUCCESS No one gets its right the first time : . take several days of rest. Come back with a critical. and re-write… ii.