Anda di halaman 1dari 11

Kenalpasti satu masalah pembelajaran atau tingkah laku pelajar dan

cuba menyelesaikan masalah tersebut secara berkesan dengan


menggunakan unsur-unsur psikologi pendidikan.

Pengenalan

Ponteng sekolah dan ponteng kelas merupakan perlakuan yang menyalahi


peraturansekolah dan jika pelajar dibiarkan ponteng sekolah dan ponteng kelas
sehingga menjadiamalan dan tabiat, ianya boleh membawa kesan negatif
terhadap diri pelajar sendiri,keluarganya dan juga sekolah. Seterusnya,
perlakuan tersebut memungkinkan seseorangpelajar hilang sifat
bertanggungjawab, akan ketinggalan dalam pelajaran dan yang paling dikhuatiri
mereka akan melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan negatif.

Ponteng adalah salah satu kes salah laku pelajar yang berlaku di semua sekolah
rendah dan menengah sama ada bilangannya kecil ataupun besar. Namun ia
adalah masalah yang serius membabitkan pihak sekolah, guru, ibu bapa dan
masyarakat sekeliling. Ia berlaku tidak kira di sekolah luar bandar ataupun di
bandar dan bertambah dari hari ke hari.

Definisi Ponteng

Ponteng didefinisikan sebagai lari daripada tanggungjawab atau tugas tanpa


kebenaran (Kamus Dewan: 979). Secara umum ponteng sekolah ialah tidak hadir
ke sekolah tanpa sebab yang munasabah dan di luar pengetahuan ibu bapa atau
penjaga. Walaupun begitu ada yang tidak hadir tetapi dalam pengetahuan ibu
bapa. Ponteng juga sering dikaitkan dengan isu yang menampilkan pelajar yang
tidak berdisiplin dan bermoral rendah. Ponteng sekolah adalah sejenis penyakit
lama yang telah berakar umbi semenjak masyarakat kita mengenal alam
persekolahan.

Menurut Rasidah bt Omar (2005) pula, ponteng sekolah boleh ditakrifkan sebagai
ketidakhadiran pelajar ke sekolah dengan sengaja tanpa sebarang alasan yang
munasabah. Masa yang sepatutnya diisikan dengan menimba ilmu pengetahuan
di bangku sekolah sebaliknya dihabiskan dengan melakukan aktiviti yang tidak
bermanfaat seperti melepak di kompleks membeli belah atau pusat rekreasi dan
pusat hiburan.

Aktiviti ponteng sekolah kerap kali dikaitkan dengan tingkahlaku devians.


Dengan pengertian yang lebih luas, devians atau lencungan dimaksudkan
dengan sebarang tingkahlaku yang tidak memenuhi norma sosial sesuatu
kumpulan sosial atau masyarakat,Ting Chew Peh (1983).

Faktor-faktor penyebabnya berlaku masalah ponteng.

Faktor Sekolah

Faktor sekolah itu sendiri menjadi sebab mengapa pelajar ponteng sekolah.Ini
kerana pelajar menghabiskan banyak masanya di sekolah. Organisasi dan
struktur di sekolah seperti pengagihan pelajar mengikut pencapaian. Pihak
berkuasa yang menekankan kepada peperiksaan,bentuk, struktur,ganjaran dan
hukuman, sikap dan harapan guru, kesemuanya mengalakkan masalah displin
dikalangan pelajar-pelajar(T. Marimuthu, 1980)Selain itu sikap guru yang suka
melabelkan antara pelajar cerdik dan bodoh menyebabkan pelajar yang mulanya
berminat dan bermotivasi, pastinya menujukkan sikap dan minat yang
bertentangan setelah dilabelkan oleh guru sebagai pemalas atau bodoh, ini boleh
menjejaskan pencapaian pelajar dan pelajaran(Lacer 1970). Hal ini seterusnya
menyebabkan keinginan untuk ponteng dari kelas atau sekolah kerana
semangat untuk belajar terus luntur dari diri belajar terbabit.

Kepentingan pendidikan psikologi kepada seorang guru dalam


menangani isu ponteng di kalangan pelajar sekolah.

Seseorang guru yang telah memahami konsep psikologi dan pendidikan akan
memperolehi ilmu tertentu untuk mengaplikasikan kaedah pengajaran
pembelajaran yang boleh diguna pakai semasa pengajaran di bilik darjah. Antara
kepentingan pendidikan psikologi kepada seorang guru ialah:

1. Guru-guru akan dibekalkan dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan


mengetahui sikap-sikap yang berguna dalam proses pendidikan. Adanya
elemen-elemen tersebut boleh digunakan untuk meningkatkan cara
pengajarannya dan menambah mutu pembelajaran pelajar-pelajar.

2. Ilmu psikologi pendidikan akan membekalkan pengetahuan tentang


perkembangan yang dialami oleh manusia. Justeru itu, ketika pelajar-
pelajar sedang meningkat umurnya ia akan turut merubah proses
pembelajarannya. Keupayaan pelajar-pelajar ini untuk memahami sesuatu
yang abstrak dan rumit mula meningkat. Apabila seseorang guru
memahami situasi tersebut seharusnya dia akan dapat menentukan
strategi yang sesuai terhadap pengajarannya.

3. Guru-guru juga akan bersedia untuk memahami keperluan seseorang


pelajar. Justeru itu selain daripada guru ia juga akan menyedarkan pihak
sekolah tentang keperluan untuk memberi layanan yang sewajarnya
kepada pelajar-pelajar.

4. Seseorang guru yang peka juga akan dapat mengesan bakat dan minat
seseorang pelajar. Oleh yang demikian, seseorang guru akan dapat
membantu pelajar dalam membuat perancangan kerjaya yang diimpikan.

5. Setelah menerima maklumbalas daripada pelajar, seseorang guru akan


dapat memikirkan satu cara baru untuk meningkatkan keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran.

6. Kajian perbezaan terhadap individu akan membantu seseorang guru


membahagikan murid-murid dalam kumpulan yang sesuai agar dapat
menjalani aktiviti pemulihan dan pengayaan.

7. Kajian terhadap perubahan tingkahlaku pelajar akan dapat menolong


seseorang guru mengawal disiplin pelajar dengan lebih berkesan.
8. Selain daripada itu, psikologi pendidikan juga akan dapat meningkatkan
pemahaman seseorang guru terhadap perubahan personaliti dan konsep
kendiri muridnya. Dengan itu, seseorang guru akan dapat meningkatkan
keberkesanan terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang
dilakukannya.

Pendekatan Teori-teori Psikologi Dalam Mengurangkan Gejala Ponteng


Sekolah.

Ada beberapa teori yang dapat menghuraikan tentang gejala ponteng di


kalangan pelajar. Antara teori yang digunkan ialah:

Teori Pendekatan Kognitif.

Istilah kognitif merujuk kepada aktiviti-aktiviti mental seperti berfikir, menaakul,


menganalisis, membentuk konsep, menyelesaikan masalah dan sebagainya.
Pendekatan Kognitif merupakan pendekatan yang memberi perhatian khusus
kepada proses pemikiran individu seperti kemahiran berfikir secara kritis dan
kreatif, kemahiran belajar dan motivasi yang dipelopori oleh ahli psikologi
Gestalt, Pieget, Vygotsky, Gagne, Bruner dan Ausubel.

Bagi mengelakkan berlakunya gejala ponteng ini terjadi, seorang guru perlu
menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas sebagai sesuatu
yang menarik hati pelajar-pelajarnya. Mengikut kebiasaan pelajar akan lebih
berminat dan mengambil bahagian dalam pembelajaran sekiranya mereka
diterima dan dilayan dengan baik oleh para guru dan rakan-rakan sekelasnya.
Oleh itu amatlah penting bagi guru memenuhi keperluan-keperluan psikososial
murid-murid yang diajar bagi.

Aspek-aspek psikososial yang dimaksudkan merangkumi empat elemen


iaitu nada suara , budi bahasa , tingkah laku yang sesuai dan suasana yang
kondusif. Kesemua aspek ini harus diberi keutamaan oleh seorang guru bagi
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan berlaku di kelas dari masa ke
semasa bagi menjadikan suasana pembelajaran yang dapat menarik minat
pelajar untuk dating ke sekolah.

Seorang guru seharusnya mempunyai nada suara yang jelas dan terang
semasa menyampaikan maklumat kepada pelajar.Suara seorang guru mesti
memikat naluri dan minat pelajar untuk memberi tumpuan dan menghayati
pengajaran yang disampaikannya.Guru mesti bersifat tenang dan tidak
menengking terhadap pelajar sekiranya berlaku sebarang kekecohan dalam bilik
darjah.

Guru harus menggunakan perkataan –perkataan yang bersopan seperti


‘sila duduk’, ‘tolong berhenti cakap’ , memanggil pelajar dengan menggunakan
nama mereka dan juga elakkan daripada menggunakan kata-kata sindiran.
Dengan ini wujudnya sifat saling hormat-menghormati antara guru dan murid-
murid. Guru harus menunjukkan teladan yang baik kepada pelajar agar pelajar
dapat mempelajari tingkah laku, berbudi bahasa dan bersopan santun. Dengan
ini, para pelajar tidak akn mempunyai perasaan takut untuk datang ke sekolah
sekaligus mengelakkan berlakunya kegiatan ponteng sekolah.

Pendekatan kognitif memang mengaplikasikan konsep-konsep yang penting


dalam segala amalan pembelajaran . Semua ahli psikologi yang memberi
penekanan kepada teori kognitif memberi penekanan kepada perkembangan
mental pelajar secara keseluruhan. Alam belajar yang kondusif akan
memerangsangkan lagi pelajar dan guru untuk meningkatkan mutu pengajaran
dan pembelajaran.

TEORI KONSEP KENDIRI

Roger (1977) mengemukakan teori konsep kendiri yang mengandungi dua


konsep iaitu organisme dan kendiri manusia. Organisme adalah pusat segala
pengalaman yang melibatkan kesedaran bagi sesuatu masa. Kendiri meliputi apa
yang kita percaya mengenai diri sendiri dan cara menilai setiap ciri-ciri diri sama
ada ciri itu adalah kelebihan ataupun kelemahan. William Jame (1998) juga
menyatakan bahawa ‘saya’ dapat diperolehi daripada pengalaman sosial. Sering
kali individu memberi perhatian pada apa yang dikatakan oleh orang yang rapat
seperti ibu bapa, rakan sebaya dan guru mengenai dirinya daripada aspek
personaliti, sikap, nilai, rupa wajah dan sebagainya. Akibatnya, penilaian yang
dilakukan dengan pelbagai cara dapat mencerminkan pandangan orang lain pada
diri sama ada secara positif atau negatif.

Roger (1977) mengkaji perkembangan individu dari kecil hingga dewasa.


Pembentukan personaliti secara umumnya adalah sama bagi semua individu.
Oleh itu, pelajar yang tidak bermasalah disiplin, biasanya latar belakang
keluarganya mempunyai konsep harga kendiri yang amat tinggi. Pelajar ini juga
mendapat kasih sayang dan sokongan daripada ibu bapa mereka.

Roger (1977) mempercayai palajar yang mempunyai masalah dan melakukan


tindakan negatif boleh dididik oleh ibu bapa dengan memberikan prihatin
terhadap anak mereka. Ibu bapa perlu menghormati pendapat anak mereka dan
membetulkan kesilapan dengan hukuman yang sesuai. Ibu bapa harus meneliti
remaja di luar kawasan rumah atau sekolah. Prinsip teori konsep kendiri dalam
pendidikan adalah guru dan ibu bapa perlu mengadakan hubungan yang mesra
dengan pelajar. Dengan adanya hubungan yang mesra dengan pelajar, pelajar
akan meluahkan isi hati mereka dan dapat mengelakkan gejala negatif seperti
ponteng sekolah.

4.2 TEORI PERTUKARAN SOSIAL

B. F Skinner (1953) menegaskan konsep peneguhan pada keberkesanan


pengajaran dan pembelajaran dalam aspek bilik darjah. Hubungan interpersonal
pelajar juga dapat dilihat daripada aspek peneguhan. Menurut B. F Skinner
(1953) ganjaran yang diperolehi daripada rakan sebaya adalah tinggi berbanding
dengan kos, maka nilai hasil perhubungan interpersonal yang tinggi. Kos adalah
masa, emosi, dan tenaga serta perbelanjaan yang digunakan sepanjang tempoh
membina hubungan persahabatan.

Pelajar pada peringkat kepuasan akan belajar membandingkan hasil hubungan


interpersonalnya dengan paras perbandingan dirinya. Seterusnya pelajar akan
membuat keputusan sama ada hubungan perlu diteruskan atau tidak. Paras
perbandingan yang alternatif, pelajar dapat membandingkan hasil hubungan
interpersonal yang baru. Pelaburan termasuk wang dan masa yang dilaburkan
dalam menjalinkan hubungan dengan orang lain.

Menurut Levinger (1980), daya tarikan menjadi pemangkin utama dalam


pemilihan rakan baru. Pelajar pada peringkat pembinaan hubungan, mereka akan
melihat sama ada rakannya seiras dengan dirinya dari segi sikap dan minat. Pada
peringkat pertambahan sengit, kedua-dua rakan akan mengalami konflik yang
serius dan tidak dapat diselesaikan. Seterusnya, perkembangan hubungan
interpersonal itu akan mencapai peringkat penamatan.
McAdam (1982) menyatakan bahawa sifat dalam diri pelajar yang mempunyai
keperluan bergabung yang tinggi akan menyertai aktiviti sosial secara aktif. Oleh
itu pelajar lebih cenderung untuk membentuk kumpulan dan ponteng sekolah.
Beleiau berpendapat bahawa sahabat yang terbaik bagi pelajar tersebut
mempunyai ciri-ciri yang sama dengan mereka iaitu dari segi umur, jantina,
keturunan, matlamat pendidikan dan pencapaian.

Menurut Anderson (1968), sifat fizikal, personaliti pengetahuan dan status sosial
merupakan sifat yang penting untuk membina hubungan interpersonal yang baik
dengan persekitaran. Penyelidik berpendapat bnahawa sifat-sifat di atas ini perlu
wujud bagi membina hubungan mesra dengan keluarga, guru dan masyarakat
sekeliling

Oleh itu, berdasarkan tajuk penyelidikan, hubungan interpersonal pelajar dengan


keluarga, rakan sebaya, guru dan rakan sebaya adalah amat penting.
Perhubungan ibu bapa yang rapat dengan anak remaja dapat mewujudkan
pelajar yang berdisiplin di sekolah dan dapat mengelakkan gejala ponteng.

4.3 TEORI SOSIAL BANDURA

Gejala ponteng merupakan tindakan agresif kerana ponteng wujud hasil cetusan
kebosanan pelajar. Teori pembelajaran sosial sesuai untuk mengawal gejala
ponteng di kalangan pelajar. Teori sosial boleh didefinisikan sebagai satu
pembelajaran yang berlaku dengan memerhati orang lain melakukan sesuatu. Ini
bererti persekitaran akan mempengaruhi tingkah laku. Kesesuaian tingkah laku
bergantung kepada peraturan sosial sesuatu masyarakat dan tempat. Teori
pembelajaran sosial ada1ah mengelakkan konsep-konsep seperti dorongan dan
pengurangan dorongan bagi mereka yang percaya bahawa tingkah laku adalah
telah ditetapkan.

Menurut Bandura (1977), seseorang akan memerhatikan sesuatu tingkah laku


daripada orang lain dan menyimpan maklumat secara kognitif dan seterusnya
mempersembahkan tingkah laku tersebut. Persembahan ini akan dikawal dan
diproses oleh penggabungan persekitaran dan kognitif melalui motivasi yang
diberikan. Bandura (1977), juga mendapati bahawa kanak-kanak akan
mencontohi tingkah laku agresif selepas menonton filem tingkah laku yang
agresif.

Bandura (1977), juga menekankan bahawa manusia akan mempelajari standard


peribadi yang berkaitan dengan peneguhan dan dendaan yang digunakan untuk
menilai tingkah laku sendiri. Pembelajaran cerapan adalah individu belajar
sesuatu tingkah laku dengan melihat dan kemudian melakukannya ia boleh
dalam bentuk tingkah laku imitatif (peniruan) atau bukan initatif.
Bandura (1977) menyatakan bahawa tingkah laku individu mempengaruhi
persekitaran. Persekitaran yang berubah akan mempengaruhi tingkah lakunya.
Individu juga mempengaruhi kedua-dua tingkah laku dan persekitaran. Bandura
(1977), menyatakan walaupun terdapat interaksi antara individu, persekitaran
dan tingkah laku, setiap satu daripada komponen tersebut boleh lebih
mempengaruhi daripada yang lain. Ini bermakna kepercayaan seseorang dapat
dijadikan sebagai penentu ke atas tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang.

4.4 PELAZIMAN OPERAN BURRHUS FREDERIC SKINNER

Walaupun idea pelaziman operan berasal daripada Edward Thorndike, namun


B.F. Skinner (1904-1990) adalah tokoh yang paling dikaitkan dengan pelaziman
operan. Beliau merupakan tokoh utama dalam behaviorisme yang mendakwa
bahawa penyebab kepada tingkah laku terdapat dalam persekitaran dan bukan
akibat daripada peristiwa-peristiwa mental dalaman seperti pemikiran, perasaan,
atau persepsi. Peristiwa-peristiwa mental dalaman itu sendiri sebenarnya
merupakan satu tingkah laku, dan seperti bentuk tingkah laku yang lain, adalah
dibentuk dan ditentukan oleh persekitaran.

Dalam pelaziman operan, peneguhan akan memperkukuhkan tingkah laku.


Peneguhan akan mengikuti tindakan yang diperkuatkan. Misalnya, setelah
melakukan tingkah laku tidak ponteng akan memperolehi peneguhan (pujian)
dan peneguhan ini memperkuatkan lagi tingkah lakunya (iaitu cenderung untuk
hadir pada masa akan datang). Dengan itu, dalam pelaziman operan, subjek
adalah diperteguhkan oleh kesan atau konsekuen yang menyeronokan (pujian).
Dua jenis peneguhan operan dikenal pasti sebagai peneguhan positif dan
peneguhan negatif.

Peneguhan positif merujuk kepada konsekuen atau hasil tingkah laku yang
positif, agar tingkah laku akan sering diulang kembali. Tingkah laku tidak
ponteng menyebabkan ia menerima peneguhan positif iaitu pujian. Dalam
bahasa umum, ia dirujuk sebagai ganjaran positif. Apabila melakukan tingkah
laku yang betul, kita biasanya menerima ganjaran sama ada dalam bentuk pujian
atau pun material. Tingkah laku yang sering diulang kembali akibat diberi
ganjaran dikenali sebagai gerakbalas operan, sementara konsekuen positif
(ganjaran) dinamakan sebagai peneguh positif. Peneguh positif dikategorikan
kepada tiga, iaitu peneguh asas, peneguh sekunder dan peneguh sosial.

Peneguh asas merujuk kepada peneguh yang secara semulajadi adalah


meneguhkan dan tidak perlu diperolehi melalui pembelajaran. Contohnya seperti
makanan, air, kehangatan, rangsangan, aktiviti fizikal, dan kepuasan seksual. la
kadang kala dinamakan sebagai peneguh yang tidak dipelajari. Peneguh
sekunder merujuk kepada peneguh yang memainkan bahagian penting dalam
pelaziman operan. Peneguh ini dipelajari melalui pelaziman klasik. Ianya menjadi
peneguh kerana ia dikaitkan dengan rangsangan lain. Contohnya, wang sebagai
peneguh sekunder, kerana wang dikaitkan dengan keupayaan membeli sesuatu
yang kita kehendaki.

Peneguh sosial merujuk kepada peneguh yang bergantung kepada orang lain.
Peneguh sosial yang biasa adalah seperti kemesraan, perhatian, penerimaan,
pengiktirafan, senyuman, dan penghormatan. Peneguh positif ini hendaklah
diberi dengan kadar segera iaitu sebaik sahaja gerak balas. Jika ganjaran itu
ditangguhkan proses pembelajaran akan terbantut. Peneguh positif juga
hendaklah diberi secara konsisten. Jika pemberiannya tidak konsisten ia akan
menjejaskan pembelajaran terutama di peringkat awal pembelajaran. Peneguh
positif juga mestilah sesuatu yang bermakna kepada subjek iaitu sesuatu yang
menyenangkan atau mengembirakan.

Peneguhan negatif adalah peneguh yang tidak semestinya terdiri daripada


peristiwa-peristiwa yang positif. Dalam situasi tertentu konsekuen peneguhan
adalah melalui penyingkiran atau pengelakan / penghindaran peristiwa negatif.
Contohnya, pelajar yang sering dileteri oleh guru kerana lewat masuk kelas,
maka pelajar tersebut akan ponteng untuk mengelakkan daripada dileteri oleh
guru. Tindakan ponteng itu akan meneguh tingkah laku anda, iaitu pada masa
akan datang anda akan bertingkah laku untuk mengelakkan daripada dileteri
oleh guru anda.

Semasa pelaziman lepas diri, operan (tingkah laku) adalah diperteguhkan kerana
tingkah laku tersebut memberhentikan (membuang) peristiwa yang berlaku yang
dirasakan tidak menyenangkan. Misalnya, jika pelajar yang melakukan ponteng,
mereka akan didenda cuci tandas. Pada masa akan datang mereka akan didenda
cuci tandas apabila didapati ponteng sekolah. Tingkah laku mencuci tandas itu
telah diperteguhkan, supaya peristiwa negatif itu diberhentikan. Pelaziman lepas
diri merupakan satu bentuk peneguhan negatif kerana sesuatu yang negatif
telah dihilangkan (dikurangkan). lanya dipanggil pelaziman lepas diri kerana
individu mahu melepaskan diri daripada sesuatu yang negatif.

Dalam pelaziman menghindar, tingkah laku mempunyai konsekuen yang boleh


menyebabkan sesuatu yang negatif tidak akan terjadi atau berlaku, yang
sebaliknya kemungkinan akan berlaku. Misalnya, kita pernah dimarahi oleh ibu
kerana tidak mengemaskan bilik tidur. Maka kita akan mengemaskan bilik tidur
setiap pagi untuk menghindarkan diri daripada dimarahi oleh ibu. Ini kerana
tingkah laku mengemas bilik adalah diperteguhkan dengan mengelakkan diri
daripada sesuatu yang negatif (dimarahi).
1 Teknik yang paling berkesan ialah menggunakan pendekatan B.F Skinner.
Menurut Skinner (1932), sebelum kita mengubah perlakuan sesuatu organisma,
kita hendaklah bermula dengan mengenal pasti potensi organisma dan apa yang
hendak diubah. Skinner juga berpendapat sesuatu respon perlakuan terakhir
boleh dihapuskan melalui ganjaran atau hukuman.

Contoh P&P

Antara contoh terbaik yang pernah saya hadapi ketika mengaplikasikan psikologi
di bilik darjah ialah ketika saya mengajar matapelajaran Pendidikan Moral.
Seperti yang dimaklumi, pelajar kelas akhir kebanyakkannya dari kalangan yang
amat sukar untuk memahami dan menguasai nilai-nilai yang terdapat dalam
matapelajaran Pendidikan Moral. Pada suatu hari seawal jam 7.40 pagi, saya
memulakan kelas seperti biasa dengan sedikit set induksi yang agak mudah
untuk difahami oleh pelajar. Walaubagaimanapun, murid-murid telah mula
menunjukkan sikap yang tidak memuaskan iaitu dahi yang berkerut seolah-olah
sedang berdepan dengan sesuatu yang amat asing dan memandang dengan
penuh kecelaruan. Walhal, mereka telah mempelajarinya ketika di tingkatan
satu.

Daripada reaksi murid-murid, saya mengandaikan mereka tidak faham atau tidak
dapat menguasai pelajaran tersebut. Saya mula menyoal beberapa orang
pelajar. Mereka teragak-agak untuk mengatakan faham atau tidak. Apabila disoal
kepada pelajar yang mengangguk faham mereka memberikan jawapan yang
salah. Maka saya mula berfikir adakah penerangan yang telah diberikan terlalu
sukar untuk difahami? Atau adakah cara kerja yang telah ditunjukkan terlalu
cepat? Saya telah mengambil keputsan untuk berfikir sejenak mencari kaedah
baru untuk memudahkan pemahaman pelajar tersebut.

Daripada situasi tersebut telah menyebabkan saya perlu menukar corak


pengajaran dan menggunakan pendekatan psikologi yang baru. Pada mulanya,
saya telah memikirkan satu cara penghafalan yang mudah dengan meletakkan
diri saya di situasi mereka dan merendahkan tahap kefahaman sendiri. Saya
perlu memikirkan sekiranya saya di tempat mereka apa yang saya ingin fahami
dan bagaimana cara saya ingin memahami perkara tersebut?

Kedua, saya telah membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan.


Kumpulan tersebut terbahagi kepada kumpulan murid-murid faham, sederhana
faham dan tidak faham langsung. Kumpulan pertama perlu menerangkan
kembali topik pelajaran tersebut dan menyelesaikan satu soalan untuk dinilai
tahap kefahaman mereka. Untuk kumpulan ini mereka boleh meneruskan latihan
yang seterusnya agar tidak membosankan mereka menunggu guru memberi
penerangan kepada kumpulan lain.

Manakala bagi pelajar yang sederhana faham, perlu diberi ulangan pelajaran
serta boleh merujuk kepada kumpulan yang faham sebagai pembimbing.
Kebiasaan kumpulan ini hanya memerlukan sedikit bimbingan dan perhatian
serta dorongan untuk mencuba.

Akhir sekali kepada kumpulan pelajar yang tidak faham langsung mereka telah
diajar secara individu. Ini kerana sepanjang pengalaman sebagai guru,
kadangkala pelajar yang menganggap diri mereka sebagai lembab ini
sebenarnya juga memiliki kepandaian. Namun kepandaian mereka agak
tenggelam akibat keadaan.

Reaksi seterusnya apabila murid-murid dapat menguasai pelajaran tersebut, guru


meminta semua murid menyatakan perasaan apabila berjaya memahami
sesuatu pelajaran dan menyelesaikan masalah yang diberi. Tentunya mereka
merasa amat gembira. Justeru itu mereka telah memperlihatkan kesungguhan
untuk menjawab soalan seterusnya dengan raut wajah yang ceria dan senyuman
yang lebih berseri-seri. Suasana yang positif ini telah memberi keyakinan kepada
guru meneruskan pelajaran yang seterusnya. Malah, seseorang guru juga telah
berjaya mengubah suasana pembelajaran pada hari itu untuk mencapai objektif
pembelajaran.

Kesimpulan

Kegiatan ponteng merupakan masalah serius yang wujud di kebanyakan sekolah


menengah di negara ini. Kegiatan ponteng ini mempengaruhi pencapaian
akademik para pelajar yang terlibat dengan masalah ponteng. Sekiranya ia tidak
ditangani secara tuntas, ia boleh menjejaskan sumber manusia yang akhirnya
membantutkan usaha pembangunan negara. Oleh itu semua pihak seharusnya
memandang serius akan gejala ini dan berkerjasama untuk membasminya.

Terdapat pelbagai faktor menyebabkan berlakunya masalah ponteng sekolah ini.


Fenomena ini disebabakan pera pelajar berasa tidak selesa dan tidak menarik
ketika berada di kawasan sekolah dan secara lansung mendorong meraka untuk
lari atau keluar dari kelas dan paling teruk adalah terus keluar dari sekolah atau
tidak pergi ke sekolah langsung.

Terdapat pelbagai inisiatif dilakukan oleh pihak skolah dalam menangani


maslah ini, akan tetapi ianya masih gagal dalam mencari jalan penyelesaian.
Justeru itu masalah ini tidak perlu menunding jari kepada pihak sekolah sahaja
dalam membanteras masalah ponteng, maka perlulah semua pihak berkerjasa
mengatasinya seperti gabungan daripada ibu bapa, rakan sebaya, pihak
berkuasa, sekolah atau institusi, media massa dan anggota masyarakat bersatu
hati menangani masalah ponteng ini supaya berjaya mencapai hasrat Negara
menuju Wawasan 2020.

Sehubungan itu, pelbagai langkah boleh diambil dan dilaksanakan, tetapi apa
yang lebih penting ibu bapa mestilah memainkan peranan dan tanggungjawab
dalam mengatasi masalah keruntuhan akhlak di kalangan remaja. Dengan kata
lain, walau apapun langkah yang diambil oleh mana-mana pihak, tanpa
kerjasama daripada ibu bapa, nescaya gejala ini sukar diatasi.

Walaubagaimanapun kesedaran dalam diri adalah inti yang utama dalam


menyemai nilai murni dan membentuk moral kerana iannya terbentuk dalam diri
seseorang. Apabila seseorang itu mempunyai nilai moral maka agak sukar
baginya untuk melakukan masalah sosial seperti ponteng disebabakan
terdapatnya kesedaran dan jati diri yang tinggi dalam diri individu tersebut.