Anda di halaman 1dari 32

KPS 3014 : PENGURUSAN PEMBELAJARAN

INTERAKSI DAN PEMBELAJARAN


NAMA
NOR IZWANA BT MOHAMAD ARIFFIN NOR ASMIRA BT MUHAMAD SITI NOOR SALWIYAH BT ABD RAHIM NORSHARINA BT SHAARI WAN NUR SYUHADA BINTI WAN SEMAIL

NO MATRIK
D20101037317 D20101037362 D20101037394 D20101037374 D20101037366

Definisi Interaksi
Interaksi merupakan satu jalinan hubungan antara guru dengan pelajar. Mengikut kamus A English Dictionary : Interaksi bererti proses saling bertindak serta saling mempengaruhi antara satu sama lain. Di bawah konsep pendidikan, interaksi dalam bilik darjah boleh ditinjau daripada dua sudut iaitu interaksi antara individu dan interaksi di antara individu dengan alam sekitar.

Interaksi Diantara Individu


Mengikut analisis Ned A. Flanders, interaksi diantaru guru dengan murid dalam bilik darjah boleh digolongkan dalam tiga kategori utama iaitu: *percakapan guru *percakapan murid *kesenyapan

Interaksi diantara Individu dengan Alam Sekitar


Mengikut model pengajaran Sim, konsep interaksi dalam bilik darjah boleh merujuk kepada proses saling bertindak diantara guru,murid,objektif pelajaran, isi kandungan serta alam sekitarnya yang meliputi segala aspek budaya, sosioekonomi, organisasi, lokasi dan masa.

INTERAKSI DALAM PEMBELAJARAN

ANALISIS INTERAKSI FLANDERS DALAM BILIK DARJAH.


Kategori Percakapan Percakapan Guru Pengaruh Langsung y y y Pengaruh Tidak Langsung y y Gaya Interaksi Bersyarah / Menerang Memberi arahan Mengkritik Menerima perasaan murid Memuji dorongan y Menerima murid y Menyoal untuk mendapatkan tindak balas murid pendapat / idea atau memberi

ANALISIS INTERAKSI FLANDERS DALAM BILIK DARJAH


KATEGORI PERCAKAPAN GAYA INTERAKSI y Tindak balas murid y Inisiatif murid sendiri y Berhenti sekejap kerana keliru inisiatif satu pihak

PERCAKAPAN MURID KESENYAPAN

PRINSIP-PRINSIP ASAS INTERAKSI YANG BERKESAN


Interaksi harus ada tujuan

Interaksi ada hubungan

Prinsip-prinsip asas interaksi yang berkesan


Fahaman mesej interaksi berbeza

Interaksi harus berterusan

KEPENTINGAN INTERAKSI DALAM PEMBELAJARAN


Membolehkan guru memotivasikan pelajar. Aktiviti soal jawab dapat menggerakkan pelajar berfikir. Interaksi mengeratkan perhubungan guru dengan pelajar. Interaksi merupakan proses utama bagi guru menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya.

INTERAKSI DALAM PENGURUSAN PEMBELAJARAN


Apakah pengurusan pembelajaran? Pengorkestraan kehidupan dalam bilik darjah: merancang kurikulum, mengorganisasi prosedur dan sumber, menyusun atur persekitaran untuk memaksimumkan kecekapan, memantau kemajuan pelajar, dan menjangka kemungkinan masalah Lemlech(1988)

Menurut Anderson (1989),mengatakan pengurusan pembelajaran yang berkesan adalah terdiri daripada: 1. tingkah laku yang menghasilkan penglibatan pelajar yang maksimum dalam aktiviti pembelajaran 2. meminimumkan tingkah laku pelajar yang mengganggu tugas guru dan pelajar lain 3. penggunaan masa pembelajaran yang efesien.

Para pendidik mendefinisikannya melalui 4 pendekatan dalam pembelajaran :


AUTORITATIF

MENGGALAKKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG POSITIF

4 Pendekatan

PERMISIF

MODIFIKASI TINGKAH LAKU PELAJAR

a)

Pendekatan Autoritarian

1. Proses mengawal tingkah laku pelajar 2. Peranan guru membentuk dan memastikan peraturan diikuti 3. Penekanan utama mengawal disiplin pelajar. 4. Biasanya perkataan pengurusan bilik darjah dan disiplin adalah terkawal

b)

Pendekatan Permisif

1. Bertentangan dengan autoritarian 2. Peranan guru adalah memaksimumkan kebebasan pelajar. 3. Jika pelajar dikawal, akan menyekat perkembangan semulajadi mereka. 4. Set aktiviti guru memaksimumkan kebebasan pelajar

c) Modifikasi Tingkah Laku Pelajar  Mengikut kamus Dewan Edisi ke4 Modifikasi ertinya proses (perbuatan atau tindakan) mengubah sedikit sesuatu (keadaan atau sifat) supaya sesuai dengan keperluan. 1. Guru mengubah tingkah laku pelajar ( daripada tingkah laku negatif kepada tingkah laku positif) 2. Pengurusan bilik darjah adalah satu set aktiviti yang menggalakkan tingkah laku positif. Cth: Jadual tugas harian yang disediakan dapat memupuk sikap tanggungjawab dan mendisiplinkan murid. Secara tidak langsung murid akan melibatkan diri secara aktif mengikut jadual yang ditetapkan.

d) Menggalakkan Persekitaran Pembelajaran Yang Positif  Pembelajaran dimaksimumkan melalui interaksi antara: Pelajar Pelajar Pelajar Guru Pengurusan bilik darjah - satu set aktiviti dimana guru membentuk hubungan yang baik dan persekitaran bilik darjah yg positif. Bilik darjah adalah satu sistem sosial - pengajaran berlaku di dalam konteks kumpulan atau individu - tingkah laku kumpulan memberi kesan dalam pembelajaran Peranan guru : -merangsang pembentukan tingkah laku -menjaga sistem organisasi bilik darjah

AKTIVITI PENGAJARAN

AKTIVITI PENGURUSAN

Menggalakkan pencapaian pelajar kpd obj. pengajaran yang spesifik. Cth : *mengesan keperluan pelajar * merancang pemb. *menyoal /menilai kemajuan pelajar

Membentuk dan menjaga keadaan di mana pengajaran boleh berlaku dengan berkesan. Cth : * membentuk hubungan guru dengan pelajar * membentuk norma kumpulan yg produktif

Bentuk-bentuk Interaksi Pembelajaran


Interaksi sehala atau tradisional Interaksi dua hala antara guru dengan murid Interaksi dua hala antara murid dengan murid Interaksi pelbagai hala antara guru dengan murid dan murid dengan murid Interaksi berkomputer

Interaksi Sehala Atau Tradisional


Guru Pelajar

Hanya guru yang mengawal segala aktiviti P&P. Ciri- ciri:


Corak interaksi bilik darjah ditentukan oleh guru. Tidak ada interaksi yang berlaku antara murid dengan murid. Murid tidak terlibat dalam P&P secara aktif. Bentuk susunan kerusi dan meja yang sesuai ialah Bentuk Tradisi .

Guru

Interaksi Dua Hala Antara Antara Guru Dengan Pelajar


Guru Pelajar

Guru gunakan pendekatan seperti perbincangan atau kaedah induktif.

Ciri- ciri:
Aktiviti bercorak aktif. Pelajar melibatkan diri dalam proses P&P. Bentuk susunan kerusi dan meja yang sesuai ialah Bentuk Kasut Kuda (Horse Shoe) .
Guru

Interaksi Dua Hala Antara Murid Dengan Murid


Guru guna pendekatan kumpulan, lakonan, dan sumbangsaran sebagai aktiviti P&P. Ciri- ciri:
Aktiviti pembelajaran aktif dan dinamik. Interaksi antara guru dan murid dihadkan ikut arahan guru sahaja. Susunan meja dan kerusi berbentuk modular (KBSR).

Interaksi Pelbagai Hala Antara Guru Dengan Murid Dan Murid dengan Murid
Guru guna kaedah dan teknik pengajaran seperti pendekatan kumpulan, perbincangan, dan kaedah penyelesaian masalah. Ciri- ciri:
Komunikasi berkesan berlaku. Penyertaan aktif oleh pelajar dalam P&P. Susunan meja dan kerusi berbentuk Kasut Kuda.

Interaksi Berkomputer
P&P dijalankan dengan menggunakan komputer dan internet serta aplikasinya. Ciri- ciri:
Interaksi dalam kelas lebih efisien untuk guru menjalankan ujian melalui komputer. Guru dapat simpan rekod keputusan murid secara teratur dan sistematik. Interaksi terhad kepada murid dengan komputer dan guru berperanan sebagai pemudahcara.

Konsep-konsep Sosiologi Pembelajaran


Proses sosialisasi oleh Durkeim Penyiapan secara metodologis/ sistematis para pemuda untuk kehidupan dewasa di masyarakat. Bowditch dan Buano mengemukakan 5 kelompok dasar: 1. kelompok primer atau sekunder 2. kelompok formal atau informal 3. kelompok neterogen atau homogen 4. kelompok interaktif atau nominal 5. kelompok temporer atau permanen

1. Kelompok primer atau sekunder


Kelompok primer ditandai oleh hubungan interpersonal, misalnya keluarga atau persahabatan. Manakala kelompok sekunder ditandai oleh hubungan berorientasikan tugas atau tujuan dan bersifat impersonal, misalnya kelompok kerja.

2. Kelompok formal atau informal


Kelompok formal ditandai oleh hubungan berorientasikan tujuan atau tugas sebagai bagian dari organisasi, contohnya kelompok kerja departmen. Manakala kelompok informal ditandai oleh hubungan yang terus-menerus antara anggota organisasi, tidak terikat tujuan dan bersifat rekresional dan interpersonal.

3. Kelompok heterogen atau homogen


Kelompok heterogen adalah kelompok yang di dalamnya menampung banyak perbezaan. Manakala homogen adalah kelompok yang di dalamnya mengandung banyak kesamaan.

4. Kelompok interaktif atau nominal


Kelompok interaktif adalah kelompok yang anggotanya saliing berhubungan secara langsung. Manakala kelompok nominal adalah kelompok yang interaksi antara anggotanya berlangsung secara tidak langsung.

5. Kelompok permanen atau temporer Kelompok permanen adalah yang bekerja secara tetap atau terus-menerus. Manakala kelompok temporer adalah kelompak yang bekerja sesuai keperluan.

Perilaku kelompok dalam suatu organisasi dikenali sebagai organizational behavior Perilaku dipengaruhi oleh: - status individu dari kelompok - peranan -norma - kohesivitas - pemikiran kelompok

Sosiologi yang diterapkan dalam pembelajaran


hubungan sosial antara warga masyarakat dalam kedudukan dan peranan masing-masing. Fungsi: menanamkan kesedaran dan pemahaman kemajmukan masyarakat akan perbezaan situasi sosial yang mempengaruhi perilaku warga masyarakat. Tujuan: untuk mengembangkan sikap dan perilaku siswa yang rasional dan kritis dalam menghadapi perbezaan dan masyarakat yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Pengertian: pengetahuan mengenai hubungan-

Ciri-ciri Pembelajaran Sosiologi


Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hubungan antara manusia dan produk hubuungan tersebut

Mempelajari perilaku, interaksi kelompok, budaya dan menganalisis pengaruhnya

Tema-tema esential dalam sosiologi dipilih dan bersumber dari kajian tentang masyarakat dan perilaku manusia dengan meneliti kelompok/institusi yang dibangunkan seperti keluarga, suku bangsa, komunitas, organisasi sosial, agama, politik, bisnes, pemerintahan, dan lain-lain.

Materi sosiologi dikembangkan sebagai pengetahuan ilmiah dengan mengembangkan teori yang didasarkan pada observasi ilmah dan penelitian ilmiah

Kesimpulan
Interaksi dalam pembelajaran sangat penting kerana guru dapat mengenalpasti kelemahan pelajar, dapat meningkatkan keyakinan pelajar dan guru juga dapat memotivasikan pelajar.