Anda di halaman 1dari 50

PENGURUSAN PEMBELAJARAN (KPS 3014) KUMPULAN C TAJUK PEMBENTANGAN: SOSIOLOGI PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

BIL 1 2 3 4 NAMA JUSMAN BIN MUKTAR NOR AZLIN BT MD YASIN NORASHIKIN BT HARUN HASNIDA BT ISMAIL NO. MATRIX D20101037504 D20101038457 D20101038462 D20101038436

5
6

NOOR IZZATI BINTI ZAKARIA


NOR WAHIDA BINTI SALIM

D20101037196
D20101037207

masyarakat dan proses yang berkenaan dengannya.


Kajian sistematik dan saintifik

Kajian tentang hukum

tentang interaksi manusia dalam masyarakat dari pelbagai sudut

1. Ibnu Khaldun(1332-1406)
2. Auguste Comte (1798-1857) 3. Karl Marx(1818-1883)

TOKOH SOSIOLOGI PERTAMA

Ibnu Khaldun (1332-1406)

Suatu perubahan dalaman diri seseorang,

pembentukan perkaitan-perkaitan baharu, ataupun potensi-potensi untuk tindak balas yang baharu.

Perolehan maklumat dan pengetahuan,

penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap kepercayaan.

Pendidikan merupakan suatu

proses transmisi ilmu secara formal dan tidak formal.

1. Fungsionalisme

2. Konflik 3. Interaksionisme

Teori ini diperkenalkan oleh Auguste

Comte, HerberT Spencer dan Emile Durkheim. masyarakat berkembang dan stabil berdasarkan peraturan sosial dan perubahan semasa Setiap ahli masyarakat mempunyai fungsi serupa untuk menjalankan tugas supaya harmonis.

Merton dalam bukunya Social Theory and Social Structure (1949) menyokong teori ini dengan menambah, terdapat dua perbezaan fungsi elemen dalam sistem sosial iaitu Fungsi nyata Fungsi tidak nyata

Bertentangan dengan fungsionalisme. Beranggapan masyarakat sentiasa berada

dalam konflik dan tidak stabil.


Diperkenalkan oleh Karl Max. Seorang ahli sains sosial dan ahli ekonomi

berasal dari Jerman

. Konflik bermaksud berlaku dalam bentuk

perjuangan parti-parti, persaingan dalam institusi agama dan sebagainya


Setiap konflik menimbulkan kelompok baru. Kesan konflik adalah positif iaitu dapat

penyatuan. Ia tidak merosakkan masyarakat

Ia juga dikenali sebagai symbolic

interactionism sebagaimana diperkenalkan oleh George Herbert Mead (1863-1931).


Simbol digunakan oleh manusia untuk

berinteraksi.
Contoh: bendera sesebuah negara

Mengkaji makna yg tersirat dlm simbol

dan bagaimana diguna dlm interaksi manusia.

Makna yang simbolik berguna semasa

interaksi di mana makna-makna berkenaan menyebabkan hubungan bertambah mesra.

Manusia membentuk hubungan

melalui simbol dan menginterprestasikan simbol yg kompleks.

MENINGKATKAN KEMAHIRAN KOMUNIKASI MENGGALAKKAN PELAJAR BERFIKIRAN KRITIS MENDEDAHKAN PELAJAR DENGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

FUNGSI PEMBELAJARAN

MENGGALAKKAN PELAJAR BERFIKIRAN KRITIS


Menyelesaikan sesuatu masalah

berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dipelajari atau diketahuinya.


Pelajar boleh berdikari dan

membuat keputusan sendiri dengan memilih jalan yang terbaik.

MENINGKATKAN KEMAHIRAN KOMUNIKASI


Proses pembelajaran dapat mewujudkan

interaksi antara guru dan pelajar

Dapat bertukar pendapat dan berkongsi

pengalaman melalui interaksi dengan individu lain

Individu yang mempunyai kemahiran

komunikasi mempunyai peluang lebih baik untuk menyesuaikan dirinya dengan persekitaran

MENDEDAHKAN PELAJAR DENGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN


Kurikulum dapat membantu individu mencapai

minat dan kecenderungan masing-masing


Contohnya : Kurikulum Sains
Kurikulum dapat membantu pelajar membina

konsep kendiri dalam diri

Kamus Dewan Edisi Keempat (2007:814)

- Perselisihan atau pertentangan antara individu, idea, kepentingan dan lain-lain.


Moorhead dan Griffin (2004)

- Konflik merupakan ketidaksetujuan antara pihak-pihak terlibat.

Pembelajaran pula adalah

satu proses yang kompleks.


-Pelajar -Persekitaran pelajar

Masalah kesihatan

pelajar

Ketidaklengkapan

prasarana

Laporan Berita Harian (27 Mei 2011) -Peningkatan pelajar Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) yang mengalami masalah dalam pembelajaran bertambah dari masa ke masa.

Definisi disleksia

Disleksia merupakan kesukaran

pembelajaran yang mempengaruhi pembacaan, penulisan dan penumpuan sehingga golongan ini sukar untuk belajar berbanding dengan pelajar yang normal, Adenan Ayob dan Abdullah Yusof (2010 :109).

Lemah dalam bacaan

Lemah dalam menyelesaikan masalah pengiraan.


Suka menggigit jari, pen dan ada kalanya

merenung buku seolah-olah tidak faham sewaktu membuat kerja bertulis. Bahasa lisan lebih baik daripada bahasa penulisan.

Guru-guru yang mengajar haruslah

guru-guru terlatih. Memperbanyak kursus-kursus yang berkaitan dengan Pendidikan Khas di IPTA Guna teknik tertentu Tahap emosi Tahap akademik

Bilik darjah yang tidak mempunyai

kemudahan khusus. Sumber pengajaran dan pembelajaran dan kelengkapan buku teks juga masih berkurangan. Ketidaklengkapan penyediaan peralatan teknologi

Kementerian Pelajaran

melakukan tinjauan di sekolah-sekolah untuk mengetahui masalah sebenar yang dihadapi oleh para pelajar.

Keluarga adalah agensi

sosial utama dalam masyarakat yang bertindak mengajar anak-anak tentang budaya sekeliling.

Bahan bacaan pelajaran yang terdapat di rumah

Bahasa yang digunakan dirumah Pengaruh keluarga

Keprihatinan ibubapa terhadap pembelajaran dan sekolah.

Kualiti komunikasi di rumah

Kumpulan sosial

mungkin melibatkan kumpulan yang mempunyai ahli yang sama umur, status, latar belakang dan sebagainya.

mencadangkan aspek dan kaedah mobiliti sosial

Membantu proses untuk menjadi remaja berdikari Pengaruh kumpulan sosial

Agensi sosial yang mengajar kanak-kanak dan remaja banyak peniruan.

Pengaruh ini biasanya

wujud terutamanya yang tersirat dalam cara susun atur dan pengendalian bilik darjah serta sekolah.

Pengurusan semasa di bilik darjah oleh guru berlainan.

Cara kelas dan sekolah dikendalikan

Pengaruh sekolah

set matlamat yang dikenakan kepada perubahan sikap pelajar oleh individu tertentu di sekolah.

Media mempengaruhi sosiologi pendidikan secara tidak langsung dan amat berkesan .

Tidak memerlukan disiplin yang ketat berbanding di sekolah

Alat komunikasi yang boleh menarik minat pelajar

Pengaruh media

Bahan tontonan tidak bertapis dan senang ditiru.

KESAN KESAN SOSIOLOGI DALAM PEMBELAJARAN

Isu:
Hubungan sosial antara guru dan pelajar yang berbilang kaum dan budaya.

Permasalahan:
pendidikan dan pembelajaran di kalangan pelajar yang pelbagai ras, etnik dan perbezaan dari segi stail pembelajaran. pelajar yang berbeza dari segi berkomunikasi,nilainilai sosial dan intelektual, cara berinteraksi , gerak badan dan pandanganyang kebanyakannya dipengaruhi oleh budaya masyarakat asal.

Pelajar dan guru tidak saling memahami satu sama lain

Para pelajar akan berasa terpinggir serta terabai

Pelajar kurang mendapat melibatkan diri dengan aktiviti pembelajaran blik darjahnya

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI

Bahan mengajar terdiri daripada pelbagai budaya

Mengurangkan prasangka dan stereotaip

Memupuk budaya sekolah yang positif

Menggunakan kaedah yang boleh meningkatkan pencapaian akademik semua pelajar

1. Pendidikan merupakan suatu proses transmisi ilmu secara formal dan tidak formal. 2. Institusi pendidikan adalah struktur sosial yang berperanan sebagai tempat transmisi ilmu pengetahuan dan kemahiran. 3. Sosiologi pendidikan bertujuan untuk mengkaji bagaimana pendidikan dapat digunakan untuk membantu individu dan masyarakat. 4.Membolehkan guru untuk bertoleransi dan bertolak ansur dengan pelajar.