Anda di halaman 1dari 33

DISEDIAKAN OLEH

1. Nur Kholisatun Binti Budi


2. Nurul Asyikin Binti Amir Eshah
3. Nur Syazwani Binti Iswandi
4. Hazwan Bin Lamjad
5. Aiman Bin Abdul Hamid
Menurut Bruner (1966), kesediaan
Menurut kamus Dewan, istilah
belajar adalah merujuk kepada
‘kesediaan’ bermaksud
apa jua perkara yang dapat
kesanggupan atau kerelaan
disampaikan secara berkesan
manakala istilah ‘belajar’
kepada kanak-kanak pada
bermaksud menuntut ilmu
mana-mana peringkat
pengetahuan.
perkembangan.

‘Kesediaan belajar’ sebagai


keadaan status diri individu yang
sudi menerima maklumat atau ilmu
pengetahuan dari persekitaran
dengan berfikiran terbuka.
• KESEDIAAN BELAJAR DAPAT DIWUJUDKAN MELALUI PERKEMBANGAN
INDIVIDU DARI SEGI:

Intelek Emosi

Psikomotor Kematangan
murid
• CONTOH:

KANAK-KANAK BERFIKIR SECARA KONKRIT PADA PERINGKAT


PERKEMBANGAN MEREKA DAN PEMIKIRAN KONKRIT INI DIGUNAKAN
SEBAGAI PERSEDIAAN UNTUK MEMPELAJARI CARA PEMBELAJARAN
ABSTRAK.

MEMBANTU PELAJAR UNTUK MEMAHAMI PELAJARAN YANG BARU


BERDASARKAN KEPADA PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN YANG
SEDIA ADA.
JENIS-JENIS
KESEDIAAN
BELAJAR
Kesediaan
kognitif

Kesediaan afektif
Kesediaan
psikomotor
KESEDIAAN KOGNITIF

 Kognitif merujuk keupayaan minda atau struktur kognitif


menguruskan maklumat, menerima dan menyusun
maklumat, menaakul, menganalisis, membuat rumusan
dan menyelesaikan masalah.
 Menurut Piaget, tahap keupayaan minda berkembang
mengikut peringkat umur dan berasaskan pengalaman
yang dilalui.
Peringkat
deria
motor

Peringkat Peringkat
Peringkat
operasi perkembangan
praoperasi
formal kognitif

Peringkat
operasi
konkrit
Sekolah rendah – operasi konkrit

• Keupayaan minda murid untuk berfikir


dan menyelesaikan masalah adalah
dengan bantuan benda-benda konkrit.
• Penyampaian isi pelajaran haruslah
Peringkat minda murid berbentuk konseptual.

Sekolah menengah – operasi formal

• Murid boleh berfikir secara abstrak,


menaakul, membuat rumusan dan
membuat penilaian dan menyelesaikan
masalah.
• Pelajar menguasai isi pelajaran yang
kompleks.
KESEDIAAN PSIKOMOTOR

Keupayaan fizikal, pergerakan


dan penguasaan kemahiran
yang memerlukan tindakan
fizikal.

Kemahiran psikomotor
Pertumbuhan dan Kesediaan psikomotor juga
termasuk kemahiran menulis,
perkembangan otot, tulang berkait rapat dengan tahap
melukis dan menghantar dan
sendi, kordinasi dan kawalan perkembangan aspek fizikal
menyambut bola, menggelecek
pergerakan tubuh badan mengikut peringkat umur
bola, menendang, menjaring.
KESEDIAAN AFEKTIF

Kesediaan afektif merujuk Kesediaan afektif dapat


sikap, semangat, rasa ingin dikaitkan dengan motivasi
tahu, ketekunan, perasaan, intrinsik (rangsangan dalaman
minat dan nilai seseorang yang wujud apabila keperluan
untuk melaksanakan aktiviti fisiologi dan keperluan
pembelajaran. psikologi dipenuhi)
FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KESEDIAAN
BELAJAR
Persekitaran
Baka

Kematangan

Pengalaman
sedia ada
murid
BAKA PERSEKITARAN
• Amran Schierfed • Terbahagi kepada tiga
 Baka menentukan persamaan aspek yang utama :
antara anak dengan ibu bapa,  Masyarakat
iaitu dari segi  Rakan
 Kebolehan  Keluarga
 Minat
 Kawalan emosi

Menentukan kematangan dan


pengalaman murid yang akan
mempengaruhi kesediaan belajar
murid-murid
KEMATANGAN
FIZIKAL INTELEK
• 5 Peringkat, iaitu bayi, kanak- • Berlaku pada otak
kanak, remaja, dewasa dan tua • Mempertimbangkan tahap
• Perubahan otot, ketinggian perkembangan intelek murid-
dan saiz badan murid yang berbeza

SOSIAL
• Murid berinteraksi antara satu
sama lain
• Guru berperanan mewujudkan
interaksi yang baik dalam bilik
darjah.
PENGALAMAN SEDIA ADA MURID

PENGALAMAN SEDIA ADA KANAK-KANAK


BERGANTUNG KEPADA 3 BAHAGIAN UTAMA

Latar Belakang Kebudayaan


Alam Semula Jadi
Keluarga Masyarakat
KESEDIAAN BELAJAR :
PERANAN GURU DAN
LANGKAH MEMBANTU
KESEDIAAN BELAJAR PELAJAR
Guru perlu menyediakan rancangan
pengajaran harian yang berkesan untuk
mewujudkan kesediaan belajar pelajar

PERANAN GURU Menarik perhatian pelajar dengan penggunaan


DALAM teknologi yang canggih sesuai dengan fokus
MEMASTIKAN KSSR yang ingin memanfaatkan kelebihan
KESEDIAAN Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
BELAJAR PELAJAR dalam kurikulum

Guru haruslah kreatif mempelbagaikan kaedah


pengajaran - kerja berkumpulan, berpasangan
dan individu
Guru haruslah mengggunakan bahan bantu
mengajar yang sesuai dengan tahap kesediaan
murid-murid untuk belajar

PERANAN GURU
DALAM Guru membuat pemeringkatan isi kandungan
MEMASTIKAN pelajaran – pengukuhan kemahiran asas
KESEDIAAN kepada yang lebih kompleks
BELAJAR PELAJAR

Guru juga perlu melakukan aktiviti pemulihan


dan penggayaan – memberi peluang kepada
murid cerdik belajar di peringkat tinggi dan
galakan kepada murid yang kurang cerdik
PERANAN GURU DALAM MEMASTIKAN
KESEDIAAN BELAJAR PELAJAR
LANGKAH DALAM MEMBANTU KESEDIAAN
BELAJAR PELAJAR

Guru haruslah memilih isi kandungan yang sesuai bagi kelas yang
berlainan

Kaedah belajar dalam bermain ini dapat diguna pakai dalam proses
pengajaran dan pembelajaran

Memenuhi semua keperluan pelajar semasa sesi pengajaran dan


pemudah cara
implikasi kesedian belajar terhadap
pengajaran dan pembelajaran
Pengenalan

 Guru hendaklah menggunakan pelbagai jenis kesediaan


belajar yang sesuai dengan murid yang diajarkan kerana setiap
murid mempunyai kesediaan belajar yang berbeza
 Antara langkah yang boleh diambil oleh guru untuk
memastikan proses pembelajaran berlaku dengan lancar
adalah seperti kenali murid, mengenal pasti kesesuaian
dan cara penyampaian isi pembelajaran.
Kenali murid
 Guru harus mengenal pasti tahap kesediaan belajar murid
 Tujuannya supaya guru dapat menyediakan isi pelajaran dan
aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid
 Untuk murid yang belum mencapai tahap kesedian belajar
yang diperlukan guru bolehlah menyediakan aktiviti yang
mampu meningkatkan kesedian belajar mereka
 Latihan memegang pensel
 Latihan melakar
 Latuhan koordinasi mata-tangan
Kesesuain isi pelajaran
 Guru hendaklah memilih isi pelajaran yang sesuai dengan
keupayaan murid untuk mencapai hasil pembelajaran yang
disarankan kokurikulum
 Guru juga perlu menyesuaikan isi pelajaran dengan kesediaan
murid.
 Jika isi pelajaran tidak sesuai maka pelajar yang mempunyai
tahap kesediaan belajar yang rendah akan susah untuk ikut apa
yang diterangkan di papan putih
Penyampaian isi pelajaran
 Laras bahasa
 Bahan sumber pembelajaran
 Aktiviti pembelajaran
 Strategi pengajaran
 Strategi pembelajaran koperatif
 Pembelajaran kepelbagaian pelajar
 Pemengringkatan isi pembelajaran
 Proses penggayaan dan pemulihan
 Pengurusan murid
Laras bahasa
 Laras bahasa yang sesuai haruslah digunakan berdasarkan
tahap kemahiran bahasa murid tersebut.
 Laras bahasa yang mudah haruslah digunakan bagi
memastikan murid murid faham akan apa yang disampaikan
 Murid mempunyai latar bahasa yang berbeza kerana datang
dari pelbagai kaum yang berbeza dimana bahasa ibunda
mereka bukanlah bahasa pengantar di sekolah iaitu Bahasa
Melayu
Bahan sumber pembelajaran
 Sumber bahan yang diperolehi sebaik-baiknya datang dalam
lingkungan persekitaran murid.
 Bahan berkaitan dengan rapat dengan pengalaman murid
memudahkan murid untuk memahami isi pelajaran yang
disampaikan
 Sebagai contoh, murid yang hidup di suasana kampung
haruslah berkait rapat dengan suasana kampung pembayang
yang diberikan oleh guru sebagai contoh
Aktiviti pembelajaran
 Guru haruslah menekan aktiviti yang bersesuaian dengan
tahap kesediaan mereka
 Aktiviti ini haruslah memberi manfaat kepada murid yang
menjalankan aktiviti pelajaran ini.
 Cikgu juga perlu menerapkan gaya didik hibur dan
menggunakan TMK dalam pembelajaran mereka.
Strategi
pengajaran

Strategi pengajaran
pembelajaran kelpelbagaian
koperatif pelajar
Strategi pembelajaran koperatif

 Strategi ini lebih menumpukan untuk murid yang normal


 Struktur ini adalah bersifat untuk melayan perbezaan
individu
 Oleh itu murid dapat menguasai pembelajaran mengikut
tahap kesedian belajar masing masing
 Antara aktiviti yang boleh digunakan adalah stesen kaedah
perbincangan round robin
pengajaran kelpelbagaian pelajar

 Kepelbagaian aktiviti haruslah dijalankan untuk memenuhi


kepelbagaian tahap kesedian belajar murid tersebut.
 pengajaran kelpelbagaian pelajar ini mengubaha suai isi
pelajaran dan persekitaran pelajaran mengikut minat.
Kecenderungan dan gaya pembelajaran tersebut.
Pemeringkatan isi pembelajaran
 Perlu dipertingkatkan tahap pelajaran daripada yang senang
kepada yang susah
 Kepada yang konkrit ke kepada yang abstrak
 Kepada umum kepada yang khusus.
 Struktur ini boleh membantu murid
Program penggayaan dan pemulihan
 Murid yang lemah boleh bantu murid yang kurang kesedian
belajarnya
 Kesannya murid tidak akan bosan dan akan senang untuk
memahami apa yang diajarkan oleh gurunya.
Pengurusan murid
 Amalkan pengelompokan atau pengumpulan murid mengikut
kebolehan dan kesesuaian aktiviti isi pelajaran.
 maksudnya, Jika kumpulan dibuat murid yang sama minat
dan kebolehan diletakkan dalam satu kumpulan supaya latihan
aktiviit yang sesuai boleh dilaksanakan.

Anda mungkin juga menyukai