Anda di halaman 1dari 33
DISEDIAKAN OLEH 1. Nur Kholisatun Binti Budi 2. Nurul Asyikin Binti Amir Eshah 3. Nur Syazwani

DISEDIAKAN OLEH

 • 1. Nur Kholisatun Binti Budi

 • 2. Nurul Asyikin Binti Amir Eshah

 • 3. Nur Syazwani Binti Iswandi

 • 4. Hazwan Bin Lamjad

Menurut kamus Dewan, istilah kesediaanbermaksud kesanggupan atau kerelaan manakala istilah belajarbermaksud menuntut ilmu pengetahuan.

Menurut Bruner (1966), kesediaan belajar adalah merujuk kepada apa jua perkara yang dapat disampaikan secara berkesan kepada kanak-kanak pada mana-mana peringkat

perkembangan.

Kesediaan belajarsebagai keadaan status diri individu yang

sudi menerima maklumat atau ilmu

pengetahuan dari persekitaran dengan berfikiran terbuka.

KESEDIAAN BELAJAR DAPAT DIWUJUDKAN MELALUI PERKEMBANGAN INDIVIDU DARI SEGI:

Intelek Emosi Kematangan Psikomotor murid
Intelek
Emosi
Kematangan
Psikomotor
murid

CONTOH:

KANAK-KANAK BERFIKIR SECARA KONKRIT PADA PERINGKAT PERKEMBANGAN MEREKA DAN PEMIKIRAN KONKRIT INI DIGUNAKAN SEBAGAI PERSEDIAAN UNTUK MEMPELAJARI CARA PEMBELAJARAN ABSTRAK.

MEMBANTU PELAJAR UNTUK MEMAHAMI PELAJARAN YANG BARU BERDASARKAN KEPADA PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN YANG SEDIA ADA.

JENIS-JENIS KESEDIAAN BELAJAR Kesediaan kognitif Kesediaan afektif Kesediaan psikomotor
JENIS-JENIS
KESEDIAAN
BELAJAR
Kesediaan
kognitif
Kesediaan afektif
Kesediaan
psikomotor

KESEDIAAN KOGNITIF

 Kognitif merujuk keupayaan minda atau struktur kognitif menguruskan maklumat, menerima dan menyusun maklumat, menaakul, menganalisis,
Kognitif merujuk keupayaan minda atau struktur kognitif
menguruskan maklumat, menerima dan menyusun
maklumat, menaakul, menganalisis, membuat rumusan
dan menyelesaikan masalah.
Menurut Piaget, tahap keupayaan minda berkembang
mengikut peringkat umur dan berasaskan pengalaman
yang dilalui.
Peringkat deria motor Peringkat Peringkat Peringkat operasi perkembangan praoperasi formal kognitif Peringkat operasi konkrit
Peringkat
deria
motor
Peringkat
Peringkat
Peringkat
operasi
perkembangan
praoperasi
formal
kognitif
Peringkat
operasi
konkrit
Sekolah rendah – operasi konkrit • Keupayaan minda murid untuk berfikir dan menyelesaikan masalah adalah dengan
Sekolah rendah – operasi konkrit
Keupayaan minda murid untuk berfikir
dan menyelesaikan masalah adalah
dengan bantuan benda-benda konkrit.
• Penyampaian isi pelajaran haruslah
berbentuk konseptual.
Sekolah menengah – operasi formal
Sekolah rendah – operasi konkrit • Keupayaan minda murid untuk berfikir dan menyelesaikan masalah adalah dengan
Sekolah rendah – operasi konkrit • Keupayaan minda murid untuk berfikir dan menyelesaikan masalah adalah dengan

Murid boleh berfikir secara abstrak, menaakul, membuat rumusan dan membuat penilaian dan menyelesaikan masalah. Pelajar menguasai isi pelajaran yang kompleks.

Peringkat minda murid

KESEDIAAN PSIKOMOTOR Keupayaan fizikal, pergerakan dan penguasaan kemahiran yang memerlukan tindakan fizikal. Kemahiran psikomotor Pertumbuhan dan
KESEDIAAN PSIKOMOTOR
Keupayaan fizikal, pergerakan
dan penguasaan kemahiran
yang memerlukan tindakan
fizikal.
Kemahiran psikomotor
Pertumbuhan dan
perkembangan otot, tulang
sendi, kordinasi dan kawalan
pergerakan tubuh badan
termasuk kemahiran menulis,
melukis dan menghantar dan
menyambut bola, menggelecek
bola, menendang, menjaring.
Kesediaan psikomotor juga
berkait rapat dengan tahap
perkembangan aspek fizikal
mengikut peringkat umur

KESEDIAAN AFEKTIF

Kesediaan afektif merujuk sikap, semangat, rasa ingin tahu, ketekunan, perasaan, minat dan nilai seseorang untuk melaksanakan
Kesediaan afektif merujuk
sikap, semangat, rasa ingin
tahu, ketekunan, perasaan,
minat dan nilai seseorang
untuk melaksanakan aktiviti
pembelajaran.
Kesediaan afektif dapat dikaitkan dengan motivasi intrinsik (rangsangan dalaman yang wujud apabila keperluan fisiologi dan keperluan
Kesediaan afektif dapat
dikaitkan dengan motivasi
intrinsik (rangsangan dalaman
yang wujud apabila keperluan
fisiologi dan keperluan
psikologi dipenuhi)

FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI KESEDIAAN BELAJAR

Baka
Baka
Persekitaran
Persekitaran
Kematangan Pengalaman sedia ada murid
Kematangan
Pengalaman
sedia ada
murid

BAKA

PERSEKITARAN

Amran Schierfed

 • Baka menentukan persamaan antara anak dengan ibu bapa, iaitu dari segi

Terbahagi kepada tiga

aspek yang utama :

 • Masyarakat

 • Rakan

 • Kebolehan

  • Keluarga

 • Minat

 • Kawalan emosi

BAKA PERSEKITARAN • Amran Schierfed  Baka menentukan persamaan antara anak dengan ibu bapa, iaitu dari

Menentukan kematangan dan pengalaman murid yang akan mempengaruhi kesediaan belajar murid-murid

BAKA PERSEKITARAN • Amran Schierfed  Baka menentukan persamaan antara anak dengan ibu bapa, iaitu dari

KEMATANGAN

FIZIKAL INTELEK • 5 Peringkat, iaitu bayi, kanak- kanak, remaja, dewasa dan tua Perubahan otot, ketinggian
FIZIKAL
INTELEK
5 Peringkat, iaitu bayi, kanak-
kanak, remaja, dewasa dan tua
Perubahan otot, ketinggian
Berlaku pada otak
Mempertimbangkan tahap
perkembangan intelek murid-
dan saiz badan
murid yang berbeza
SOSIAL
Murid berinteraksi antara satu
sama lain
Guru berperanan mewujudkan
interaksi yang baik dalam bilik
darjah.

PENGALAMAN SEDIA ADA MURID

BERGANTUNG KEPADA 3 BAHAGIAN UTAMA

PENGALAMAN SEDIA ADA KANAK-KANAK

PENGALAMAN SEDIA ADA MURID BERGANTUNG KEPADA 3 BAHAGIAN UTAMA PENGALAMAN SEDIA ADA KANAK-KANAK Latar Belakang Keluarga

Latar Belakang Keluarga

Kebudayaan Alam Semula Jadi Masyarakat
Kebudayaan
Alam Semula Jadi
Masyarakat
KESEDIAAN BELAJAR : PERANAN GURU DAN LANGKAH MEMBANTU KESEDIAAN BELAJAR PELAJAR

KESEDIAAN BELAJAR :

PERANAN GURU DAN

LANGKAH MEMBANTU KESEDIAAN BELAJAR PELAJAR

 
Guru perlu menyediakan rancangan pengajaran harian yang berkesan untuk mewujudkan kesediaan belajar pelajar PERANAN GURU DALAM
Guru perlu menyediakan rancangan
pengajaran harian yang berkesan untuk
mewujudkan kesediaan belajar pelajar
PERANAN GURU
DALAM
MEMASTIKAN
KESEDIAAN
BELAJAR PELAJAR
Menarik perhatian pelajar dengan penggunaan
teknologi yang canggih sesuai dengan fokus
KSSR yang ingin memanfaatkan kelebihan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
dalam kurikulum
Guru haruslah kreatif mempelbagaikan kaedah
pengajaran - kerja berkumpulan, berpasangan
dan individu
Guru haruslah mengggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai dengan tahap kesediaan murid-murid untuk belajar PERANAN GURU
Guru haruslah mengggunakan bahan bantu
mengajar yang sesuai dengan tahap kesediaan
murid-murid untuk belajar
PERANAN GURU
DALAM
MEMASTIKAN
KESEDIAAN
BELAJAR PELAJAR
Guru membuat pemeringkatan isi kandungan
pelajaran – pengukuhan kemahiran asas
kepada yang lebih kompleks
Guru juga perlu melakukan aktiviti pemulihan
dan penggayaan – memberi peluang kepada
murid cerdik belajar di peringkat tinggi dan
galakan kepada murid yang kurang cerdik
PERANAN GURU DALAM MEMASTIKAN KESEDIAAN BELAJAR PELAJAR
PERANAN GURU DALAM MEMASTIKAN
KESEDIAAN BELAJAR PELAJAR

LANGKAH DALAM MEMBANTU KESEDIAAN BELAJAR PELAJAR

LANGKAH DALAM MEMBANTU KESEDIAAN BELAJAR PELAJAR
 
 
 

Guru haruslah memilih isi kandungan yang sesuai bagi kelas yang berlainan

 
Kaedah belajar dalam bermain ini dapat diguna pakai dalam proses pengajaran dan pembelajaran
Kaedah belajar dalam bermain ini dapat diguna pakai dalam proses
pengajaran dan pembelajaran

Memenuhi semua keperluan pelajar semasa sesi pengajaran dan

 

pemudah cara

 
 
implikasi kesedian belajar terhadap pengajaran dan pembelajaran
implikasi kesedian belajar terhadap
pengajaran dan pembelajaran

Pengenalan

 • Guru hendaklah menggunakan pelbagai jenis kesediaan

belajar yang sesuai dengan murid yang diajarkan kerana setiap

murid mempunyai kesediaan belajar yang berbeza

 • Antara langkah yang boleh diambil oleh guru untuk memastikan proses pembelajaran berlaku dengan lancar adalah seperti kenali murid, mengenal pasti kesesuaian dan cara penyampaian isi pembelajaran.

Kenali murid

 • Guru harus mengenal pasti tahap kesediaan belajar murid

 • Tujuannya supaya guru dapat menyediakan isi pelajaran dan aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid

 • Untuk murid yang belum mencapai tahap kesedian belajar yang diperlukan guru bolehlah menyediakan aktiviti yang mampu meningkatkan kesedian belajar mereka

  • Latihan memegang pensel

  • Latihan melakar

  • Latuhan koordinasi mata-tangan

Kesesuain isi pelajaran

 • Guru hendaklah memilih isi pelajaran yang sesuai dengan

keupayaan murid untuk mencapai hasil pembelajaran yang

disarankan kokurikulum

 • Guru juga perlu menyesuaikan isi pelajaran dengan kesediaan murid.

 • Jika isi pelajaran tidak sesuai maka pelajar yang mempunyai tahap kesediaan belajar yang rendah akan susah untuk ikut apa yang diterangkan di papan putih

Penyampaian isi pelajaran

 • Laras bahasa

 • Bahan sumber pembelajaran

 • Aktiviti pembelajaran

 • Strategi pengajaran

  • Strategi pembelajaran koperatif

  • Pembelajaran kepelbagaian pelajar

 • Pemengringkatan isi pembelajaran

 • Proses penggayaan dan pemulihan

 • Pengurusan murid

 • Laras bahasa

  • Laras bahasa yang sesuai haruslah digunakan berdasarkan tahap kemahiran bahasa murid tersebut.

  • Laras bahasa yang mudah haruslah digunakan bagi memastikan murid murid faham akan apa yang disampaikan

  • Murid mempunyai latar bahasa yang berbeza kerana datang dari pelbagai kaum yang berbeza dimana bahasa ibunda mereka bukanlah bahasa pengantar di sekolah iaitu Bahasa Melayu

  Bahan sumber pembelajaran

  • Sumber bahan yang diperolehi sebaik-baiknya datang dalam lingkungan persekitaran murid.

  • Bahan berkaitan dengan rapat dengan pengalaman murid memudahkan murid untuk memahami isi pelajaran yang disampaikan

  • Sebagai contoh, murid yang hidup di suasana kampung haruslah berkait rapat dengan suasana kampung pembayang yang diberikan oleh guru sebagai contoh

  Aktiviti pembelajaran

  • Guru haruslah menekan aktiviti yang bersesuaian dengan

  tahap kesediaan mereka

  • Aktiviti ini haruslah memberi manfaat kepada murid yang menjalankan aktiviti pelajaran ini.

  • Cikgu juga perlu menerapkan gaya didik hibur dan menggunakanTMK dalam pembelajaran mereka.

  Strategi pengajaran Strategi pengajaran pembelajaran kelpelbagaian koperatif pelajar
  Strategi
  pengajaran
  Strategi
  pengajaran
  pembelajaran
  kelpelbagaian
  koperatif
  pelajar

  Strategi pembelajaran koperatif

  • Strategi ini lebih menumpukan untuk murid yang normal

  • Struktur ini adalah bersifat untuk melayan perbezaan

  individu

  • Oleh itu murid dapat menguasai pembelajaran mengikut tahap kesedian belajar masing masing

  • Antara aktiviti yang boleh digunakan adalah stesen kaedah perbincangan round robin

  pengajaran kelpelbagaian pelajar

  • Kepelbagaian aktiviti haruslah dijalankan untuk memenuhi kepelbagaian tahap kesedian belajar murid tersebut.

  • pengajaran kelpelbagaian pelajar ini mengubaha suai isi pelajaran dan persekitaran pelajaran mengikut minat. Kecenderungan dan gaya pembelajaran tersebut.

  Pemeringkatan isi pembelajaran

  • Perlu dipertingkatkan tahap pelajaran daripada yang senang kepada yang susah

  • Kepada yang konkrit ke kepada yang abstrak

  • Kepada umum kepada yang khusus.

  • Struktur ini boleh membantu murid

  Program penggayaan dan pemulihan

  • Murid yang lemah boleh bantu murid yang kurang kesedian belajarnya

  • Kesannya murid tidak akan bosan dan akan senang untuk memahami apa yang diajarkan oleh gurunya.

  Pengurusan murid

  • Amalkan pengelompokan atau pengumpulan murid mengikut kebolehan dan kesesuaian aktiviti isi pelajaran.

  • maksudnya, Jika kumpulan dibuat murid yang sama minat dan kebolehan diletakkan dalam satu kumpulan supaya latihan aktiviit yang sesuai boleh dilaksanakan.