Anda di halaman 1dari 28

Merencana Garis

Merencana

Garis

Merencana Garis Merencana Garis G G a a g g u u k k S S

GGaagguukk SSuuhhaarrddjjiittoo

FFrreeeebbooaarrddFFoorruumm

FFFF @@ 22000066

gagukesha@gmail.com

halaman1

Merencana Garis

UUkkuurraann UUttaammaa KKaappaall

UUkkuurraann UUttaammaa KKaappaall <<<< LLBBPP,, BBmmlldd,, TTmmlldd,, DDmmlldd,, FFrreeeebbooaarrdd ddaann CCBB >>>> bbeerrppeennggaarruuhh tteerrhhaaddaapp ::

SSttaabbiilliittaass

KKaappaassiittaass rruuaanngg mmuuaatt

KKeebbuuttuuhhaann ddaayyaa mmeessiinn

EEffiissiieennssii eekkoonnoommii

PPeenneennttuuaann UUkkuurraann UUttaammaa ddiillaakkuukkaann sseeccaarraa iitteerraattiiff mmeennggiikkuuttii sseekkuueennssee sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt ::

EEssttiimmaassii DDiissppllaasseemmeenn <<ddiieessttiimmaassii ddggnn rraattiioo DDWWTT//DDiissppllaasseemmeenn>> PPeenneennttuuaann LLBBPP <<ffuunnggssii ddaarrii DDiissppllaasseemmeenn ddaann KKeecceeppaattaann>> PPeenneennttuuaann CCBB && CCMM <<ffuunnggssii ddaarrii FFnn ((FFrroouuddee NNuummbbeerr))>> PPeenneennttuuaann BBmmlldd,,TTmmlldd && DDmmlldd <<sseessuuaaii kkeebbuuttuuhhaann rruuaanngg,, ssttaabbiilliittaass,, ffrreeeebbooaarrdd ddaann ccaaddaannggaann ddaayyaa aappuunngg>>

e e e b b o o a a r r d d d d a
e e e b b o o a a r r d d d d a
e e e b b o o a a r r d d d d a

BBeerrddaassaarrkkaann ddaaeerraahh ppeellaayyaarraann ddaann ggaallaannggaann kkaappaall yyaanngg aaddaa,, uukkuurraann uuttaammaa ddiibbaattaassii oolleehh PPiinnttuu aaiirr,, KKaannaall,, JJeemmbbaattaann ddaann ppaannjjaanngg SSlliippwwaayyss

PPaannjjaanngg KKaappaall

PPaaddaa uummuummnnyyaa ppaannjjaanngg kkaappaall ddiitteennttuukkaann ddaarrii uukkuurraann kkaappaall yyaanngg ssaammaa aattaauu ffoorrmmuullaa//DDaalliill ddaann ddiiaaggrraamm yyaanngg ddiittuurruunnkkaann ddaarrii ddaattaabbaassee kkaappaall yyaanngg ssaammaa

DDaalliill SScchhnneeeekklluutthh

LLBBPP == 00.3.3

VV 00.3.3

33,,22

((CCBB ++ 00,,55)) // {{((00,,114455//FFnn))++00,,55}}

DDaalliill AAyyrree

LL//nn 11/3/3 == 33,,3333 ++ 11,,6677 (( VV//LL 00,5,5 ))

DDaalliill PPoossdduunniinnee

LL == CC {{((VV//((VV++22))}} 22

nn 11/3/3

DDaalliill VVoollkkeerr

LL//nn 11/3/3 == 33,,55 ++ 44,,55

VV//((gg

nn 11/3/3 )) 00,5,5

MMeettooddee PPeennggeecceekkaann PPaannjjaanngg KKaappaall

gagukesha@gmail.com

halaman2

Merencana Garis

MMeettooddee ppeennggeecceekkaann ppaannjjaanngg kkaappaall ppaaddaa uummuummnnyyaa ddiillaakkuukkaann ddeennggaann ccaarraa ppeennggeecceekkaann eekksstteerrnnaall ddaann ppeennggeecceekkaann tthhdd FFrroouuddee NNuummbbeerr ((FFnn))

PPeennggeecceekkaann eekksstteerrnnaall mmeelliippuuttii ppeemmbbaattaassaann ppaannjjaanngg aakkiibbaatt ddaarrii SSlliippwwaayy,, PPaannjjaanngg DDookk,, PPiinnttuu aaiirr aattaauu PPeellaabbuuhhaann

PPeennggeecceekkaann tthhdd FFrroouuddee NNuummbbeerr ((FFnn)) uunnttuukk mmeemmaassttiikkaann aappaakkaahh tteerrjjaaddii iinntteerrffeerreennssii ssiisstteemm ggeelloommbbaanngg bbaaggiiaann ddeeppaann ddaann bbuurriittaann kkaappaall,, mmeennuurruutt JJeennsseenn 11999944,, ddaaeerraahh 00,,2255 << FFnn << 00,,2277 ddaann 00,,3377 << FFnn << 00,,55 hhaarruuss ddiihhiinnddaarrii kkaarreennaa aakkaann tteerrjjaaddii iinntteerrffeerreennssii//ccrraasshh aannttaarraa ggeelloommbbaanngg hhaalluuaann ddaann ggeelloommbbaanngg bbaahhuu ddeeppaann ((ffoorrwwaarrdd sshhoouullddeerr))

UUnnttuukk mmeenngguubbaahh ddeennggaann ccaarraa ::

FFnn yyaanngg ttiiddaakk ddiihhaarraappkkaann mmeennjjaaddii FFnn yyaanngg ddiihhaarraappkkaann bbiissaa ddiillaakkuukkaann

MMeenngguubbaahh ppaannjjaanngg

MMeenngguubbaahh bbeennttuukk llaammbbuunngg

MMeenngguubbaahh kkeecceeppaattaann

LLeebbaarr KKaappaall ddaann SSttaabbiilliittaass

LLeebbaarr kkaappaall ssaannggaatt bbeerrppeennggaarruuhh tteerrhhaaddaapp ssttaabbiilliittaass

pprroodduukkssii//ooppeerraassii,, PPeennaammbbaahhaann LLeebbaarr kkaappaall ddeennggaann ddiissppllaasseemmeenn yyaanngg ssaammaa aakkaann

mmeennggaakkiibbaattkkaann ::

ddaann tteerrhhaaddaapp bbiiaayyaa

PPeennaammbbaahhaann ttaahhaannaann kkaappaall ddaann ppeennaammbbaahhaann kkeebbuuttuuhhaann ddaayyaa mmeessiinn SSaarraatt kkaappaall mmeennjjaaddii rreennddaahh,, ddiiaammeetteerr pprrooppeelllleerr mmeennjjaaddii lleebbiihh kkeecciill sseehhiinnggggaa eeffffiissiieennssiinnyyaa ppuunn lleebbiihh rreennddaahh PPeennaammbbaahhaann kkoonnssttrruukkssii ppaaddaa ddaassaarr kkaappaall ddaann ggeellaaddaakk yyaanngg bbeerraakkiibbaatt ppaaddaa bbeerraatt bbaajjaa kkaappaall yyaanngg mmeenniinnggkkaatt IItteemm ddiiaattaass mmeennggaakkiibbaattkkaann bbiiaayyaa pprroodduukkssii yyaanngg lleebbiihh ttiinnggggii !!!!!! SSttaabbiilliittaass aawwaall yyaanngg lleebbiihh bbeessaarr KKMM mmeennjjaaddii lleebbiihh bbeessaarr ddaann KKGG mmeennjjaaddii lleebbiihh rreennddaahh KKuurrvvaa ssttaabbiilliittaass mmeennjjaaddii lleebbiihh ccuurraamm ppaaddaa kkeemmiirriinnggaann aawwaall ddeennggaann kkeemmuunnggkkiinnaann mmeemmppeerrkkeecciill rraannggee SSaarraatt kkaappaall yyaanngg rreennddaahh ttiiddaakk mmeennjjaaddii mmaassaallaahh aappaabbiillaa tteerrjjaaddii ppeemmbbaattaassaann tteerrhhaaddaappnnyyaa

l l a a t t e e r r j j a a d d
l l a a t t e e r r j j a a d d
l l a a t t e e r r j j a a d d
l l a a t t e e r r j j a a d d
l l a a t t e e r r j j a a d d

TTiinnggggii,, SSaarraatt ddaann FFrreeeebbooaarrdd ((LLaammbbuunngg ttiimmbbuull))

SSaarraatt kkaappaall ((TTmmlldd)) sseerriinngg ddiibbaattaassii oolleehh kkeeddaallaamm aaiirr llaauutt,, tteerruuttaammaa uunnttuukk

KKaappaall SSuuppeerrttaannkkeerr KKaappaall CCuurraahh KKaappaall PPeennggaannggkkuutt ppiissaanngg KKaappaall aannttaarr ppuullaauu

e n n g g a a n n g g k k u u t
e n n g g a a n n g g k k u u t
e n n g g a a n n g g k k u u t

gagukesha@gmail.com

halaman3

Merencana Garis

KKaap